Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber"

Transkript

1 Page 1 of 19 Avis juridique important 31983L0349 Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber EF-Tidende nr. L 193 af 18/07/1983 s den finske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s den spanske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s den svenske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s den portugisiske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s RAADETS SYVENDE DIREKTIV af 13. juni 1983 paa grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g ), om konsoliderede regnskaber ( 83/349/EOEF ) RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 54, stk. 3, litra g ), under henvisning til forslag fra Kommissionen (1), under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og ud fra foelgende betragtninger : Raadet vedtog den 25. juli 1978 direktiv 78/660/EOEF (4) om samordning af de nationale lovgivninger om aarsregnskaberne for visse selskabsformer ; et betydeligt antal selskaber indgaar i helheder af flere virksomheder ; der maa udarbejdes konsoliderede regnskaber, for at de finansielle oplysninger om disse helheder af virksomheder kan bringes til selskabsdeltagernes og tredjemands kundskab ; det er saaledes noedvendigt at samordne de nationale lovgivninger om konsoliderede regnskaber for at gennemfoere maalene for disse oplysningers sammenlignelighed og ligevaerdighed ; ved fastlaeggelsen af forudsaetningerne for at udarbejde konsoliderede regnskaber maa der tages hensyn til de tilfaelde, hvor den bestemmende indflydelse bygger baade paa et flertal af stemmerettighederne og paa aftaler, naar saadanne er tilladt ; medlemsstaterne maa envidere i givet fald have tilladelse til at omfatte det tilfaelde, hvor den faktiske udoevelse af den bestemmende indflydelses under visse omstaendigheder er sket paa grundlag af en minoritetsbesiddelse ; medlemsstaterne maa endvidere have tilladelse til at omfatte tilfaeldet med helheder af virksomheder, der indbyrdes er ligestillede ; samordningen vedroerende konsoliderede regnskaber har til hensigt at beskytte de interesser, der knytter sig til kapitalselskaber ; denne beskyttelse indebaerer, at der skal udarbejdes konsoliderede regnskaber, naar et saadant selskab indgaar i en helhed af virksomheder, og at udarbejdelsen af disse konsoliderede regnskaber i det mindste er obligatorisk, naar det paagaeldende selskab er en modervirksomhed ; det er endvidere for at opnaa fuldstaendige oplysninger noedvendigt, at en dattervirksomhed, naar den selv er modervirksomhed, udarbejder et konsolideret regnskab ; en saadan modervirksomhed kan dog, og skal under visse omstaendigheder, undtages fra pligten til at udarbejde et saadant konsolideret regnskab, saafremt der ydes dens selskabsdeltagere og tredjemand tilstraekkelig beskyttelse ; for helheder af virksomheder, der ikke overstiger en vis stoerrelse, kan det vaere berettiget at undtage fra pligten til at udarbejde konsoliderede regnskaber ; der maa derfor opstilles maksimalgraenser for en saadan undtagelse ; heraf foelger, at medlemsstaterne enten kan fastsaette, at overskridelsen af den numeriske graense for ét af de tre kriterier er tilstraekkelig til ikke at anvende undtagelsen, vedtage lavere numeriske graenser end

2 Page 2 of 19 de i direktivet fastsatte ; de konsoliderede regnskaber skal give et paalideligt billede af aktiver og passiver, den oekonomiske stilling samt resultatet for de virksomheder som helhed, der indgaar i det konsoliderede regnskab ; med henblik herpaa er det et princip, at konsolideringen skal omfatte alle virksomhederne i denne helhed ; disse virksomheders aktiver og passiver samt indtaegter og udgifter skal fuldt ud medtages i konsolideringen med saerskilt angivelse af interesser, som henfoeres til andre uden for helheden ; der skal imidlertid foretages de noedvendige reguleringer for at eliminere virkningerne af de finansielle forbindelser mellem de konsoliderede virksomheder ; der maa opstilles en raekke principper for udarbejdelsen af konsoliderede regnskaber og for vaerdiansaettelsen i regnskaberne for at sikre, at der heri sammendrages ensartede og sammenlignelige bestanddele, saavel med hensyn til de metoder, der anvendes ved vaerdiansaettelsen, som til de regnskabsperioder, der medtages ; kapitalinteresser i virksomheder, som virksomheder, der indgaar i det konsoliderede regnskab, udoever en betydelig indflydelse paa, skal medtages i det konsoliderede regnskab ved «den indre vaerdis metode» «equity-metoden» ; det er paakraevet, at noterne til det konsoliderede regnskab skal indeholde noejagtige oplysninger om de virksomheder, der skal indgaa i konsolideringen ; visse fravigelser, der oprindelig blev tilladt i direktiv 78/660/EOEF som overgangsforanstaltninger, kan med forbehold af en senere fornyet behandling opretholdes - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV : AFDELING 1 Forudsaetninger for udarbejdelse af konsoliderede regnskaber Artikel 1 1. Medlemsstaterne paalaegger enhver virksomhed, som henhoerer under deres nationale lovgivning, pligt til at udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning, hvis virksomheden ( modeivirksomheden ) : a ) besidder flertallet af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i en virksomhed ( dattervirksomhed ) ; b ) har ret til at udnaevne afsaette et flertal af medlemmerne i en virksomheds ( dattervirksomheds ) administrations-, ledelses- tilsynsorganer og samtidig er selskabsdeltager i denne virksomhed ; c ) har ret til at udoeve en bestemmende indflydelse over en virksomhed ( dattervirksomhed ), hvori den er selskabsdeltager, i medfoer af en med denne indgaaet aftale i medfoer af en bestemmelse i dennes vedtaegter, naar det efter den lovgivning, som dattervirksomheden henhoerer under, er tilladt, at dattervirksomheden underkastes saadanne aftaler vedtaegtsbestemmelser ; medlemsstaterne kan undlade at foreskrive, at modervirksomheden skal vaere selsskabsdeltager i dattervirksomheden. De medlemsstater, hvis lovgivning ikke indeholder bestemmelser om saadanne aftaler vedtaegtsbestemmelser, kan undlade at anvende denne bestemmelse ; d ) er selskabsdeltager i en virksomhed, og aa ) fletallet af de medlemmer af virksomhedens ( dattervirksomhedens ) administrations-, ledelses- tilsynsorganer, som har fungeret i regnskabsaaret og i det forudgaaende regnskabsaar samt indtil tidspunktet for udarbejdelsen af det konsoliderede regnskab, er blevet undnaevnt alene i kraft af udoevelsen af modervirksomhedens stemmerettigheder, bb ) i medfoer af en aftale med andre selskabsdeltagere i virksomheden selv raader over flertallet af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i denne virksomhed ( dattervirksomhed ). Medlemsstaterne kan fastsaette naermere bestemmelser om denne aftales form og indhold. Medlemsstaterne paabyder i det mindste den i litra bb ) fastsatte bestemmelse. De kan goere anvendelsen af litra aa ) betinget af, at besiddelsen udgoer mindst 20 % af de stemmerettigheder, som selskabsdeltagerne raader over.

3 Page 3 of 19 Litra aa ) anvendes dog ikke, hvis en anden virksomhed besidder rettigheder som naevnt i litra a ), b ) c ) i dattervirksomheden. 2. Ud over de i stk. 1 naevnte tilfaelde og indtil en senere samordning kan medlemsstaterne paabyde enhver virksomhed, der henhoerer under deres nationale lovgivning, at udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning, naar denne virksomhed ( modervirksomheden ) besidder en kapitalinteresse sorn defineret i artikel 17 i direktiv 78/660/EOEF i en anden virksomhed ( dattervirksomhed ), og naar a ) den faktisk udoever en bestemmende indflydelse over dattervirksomheden, b ) den selv og dattervirksomheden er underlagt modervirksomhedens faelles ledelse. Artikel 2 1. Ved anvendelsen af artikel 1, stk. 1, litra a ), b ) og d ), skal der til modervirksomhedens stemmerettigheder og rettigheder til udnaevnelse og afsaettelse laegges de rettigheder, som tilkommer en anden dattervirksomhed andre, der handler i eget navn, men for modervirksomhedens en anden dattervirksomheds regning. 2. Ved anvendelsen af artikel 1, stk. 1, litra a ), b ) og d ), skal der fra de i denne artikels stk. 1 naevnte rettigheder traekkes de rettigheder, a ) som knytter sig til kapitalandele, der besiddes for andres regning end modervirksomheden en dattervirksomhed, b ) som knytter sig til kapitalandele, der besiddes som sikkerhed, naar disse rettigheder udoeves i overensstemmelse med de modtagne instrukser, naar dens besiddelse af disses kapitalandele er et saedvanligt led i dens laanevirksomhed, saafremt stemmerettighederne udoeves i sikkerhedsstillerens interesse. 3. Ved anvendelsen af artikel 1, stk. 1, litra a ) og d ), skal der fra selskabsdeltagernes samlede antal stemmerettigheder i en dattervirksomhed traekkes de stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af denne virksomhed selv, dennes dattervirksomhed andre, der handler i eget navn, men for disse virksomheders regning. Artikel 3 1. Medmindre andet er fastsat, artikel 13, 14 og 15, skal modervirksomheden og alle dens dattervirksomheder indgaa i det konsoliderede regnskab, uansset hvor dattervirksomhederne har hjemsted. 2. Ved anvendelsen af stk. 1 betragtes enhver datterdattervirksomhed som en dattervirksomhed af modervirksomheden for de virksomheder, der skal indgaa i det konsoliderede regnskab. Artikel 4 1. Modervirksomheden og alle dens dattervirksomheder skal indgaa i det konsoliderede regnskab, der udarbejdes i henhold til dette direktiv, hvis enten modervirksomheden en flere dattervirksomheder er organiseret i en af foelgende selskabsformer : a ) i Tyskland : die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung ; b ) i Belgien : la société anonyme / de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions / de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée / de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ; c ) i Danmark : aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber ; d ) i Frankrig : la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée ; e ) i Graekenland :!***

4 Page 4 of 19 f ) i Irland : public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee ; g ) i Italien : la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata ; h ) i Luxembourg : la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée ; i ) i Nederlandene : de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ; j ) i Det forenede Kongerige : public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee. 2. Medlemsstaterne kan dog undtage fra pligten efter artikel 1, stk. 1, naar modervirksomheden ikke er organiseret i en af de i stk. 1 naevnte selskabsformer. Artikel 5 1. Medlemsstaterne kan undtage fra pligten efter artikel 1, stk. 1, naar modervirksomheden er et holdingselskab som difineret i artikel 5, stk. 3, i direktiv 78/660/EOEF, og a ) det hverken direkte indirekte i loebet af regnskabsaaret har grebet ind i ledelsen af dattervirksomheden, og b ) det ikke i loebet af regnskabsaaret de fem forudgaaende regnskabsaar har udoevet den til kapitalinteressen knyttede stemmeret i forbindelse med udnaevnelse af et medlem af administrations-, ledelses- tilsynsorganerne i dattervirksomheden,, naar udoevelse af stemmeretten har vaeret noedvendig, for at dattervirksomhedens administrations-, ledelses- tilsynsorganer har kunnet fungere, saafremt ingen selskabsdeltager, der besidder flertallet af stemmerettighederne i modervirksomheden, og h ikke noget medlem af administrations-, ledelses- tilsynsorganerne i modervirksomheden en selskabsdeltager heri, som besidder flertallet af stemmerettighederne, er medlem af dattervirksomhedens administrations-, ledelses- tilsynsorganer, og endvidere at de saaledes udnaevnte medlemmer af disse organer har udoevet deres hverv uden nogen indblanding paavirkning fra modervirksomheden en af dens dattervirksomheder, og c ) det kun har ydet laan til virksomheder, hvori det har en kapitalinteresse. Er der ydet laan til andre modtagere, skal disse laan vaere tilbagebetalt inden tidspunktet for afslutningen af det foregaaende regnskabsaar, og d ) undtagelsen er givet af en administrativ myndighed efter kontrol af, at de ovenfor anfoerte betingelser er opfyldt. 2. a ) Er et holdingselskab undtaget, finder artikel 43, stk. 2, i direktiv 78/660/EOEF ikke anvendelse paa dette selskabs aarsregnskab fra det i artikel 49, stk. 2, naevnte tidspunkt for saa vidt angaar majoritetsbesiddelser i det paagaeldende selskabs dattervirksomheder. b ) For disse majoritetsbesiddelsen kan oplysningerne efter artikel 43, stk. 1, nr. 2, i direktiv 78/660/EOEF udelades, naar de kan volde betydelig skade for selskabet, dets selskabsdeltagere en af dets dattervirksomheder. Medlemsstaterne kan goere denne udeladelse betinget af den forudgaaende tilladelse fra en administrativ retslig myndighed. Udeladelse af disse oplysninger skal anfoeres i noterne. Artikel 6 1. Medlemsstaterne kan, medmindre andet er fastsat i artikel 4, stk. 2, og artikel 5, desuden undtage fra den i artikel 1, stk. 1, anfoerte pligt, naar de af konsolideringen omfattede virksomheder som helhed paa grundlag af deres sidst vedtagne aarsregnskaber ikke paa modervirksomhedens balancetidspunkt overskrider de numeriske graenser for to af de tre kriterier, der er anfoert i artikel 27 i direktiv 78/660/EOEF. 2. Medlemsstaterne kan ved beregningen af ovennaevnte numeriske graenser tillade foreskrive, at der ikke skal foretages udligning efter artikel 19, stk. 1, eliminering efter artikel 26, stk. 1, litra a ) og b ). I saa tilfaelde forhoejes de numeriske graenser for kriterierne for balancesummen og nettoomsaetningen med 20 %.

5 Page 5 of Artikel 12 i direktiv 78/660/EOEF finder anvendelse paa ovennaevnte kriterier. 4. Denne artikel finder ikke anvendelse, naar en af de virksomheder, der skal indgaa i det konsoliderede regnskab, er et selskab, hvis vaerdipapirer er optaget til officiel notering paa en fondsboers i en medlemsstat. 5. Indtil udloebet af en frist paa ti aar fra den i artikel 49, stk. 2, anfoerte dato kan medlemsstaterne forhoeje de i ECU udtrykte numeriske graenser for kriterierne indtil 2,5 gange og det gennemsnitlige antal arbejdstagere, der har vaeret beskaeftiget i loebet af regnskabsaaret, til 500. Artikel 7 1. Medlemsstaterne skal, medmindre andet er fastsat i artikel 4, stk. 2, og artikel 5 og 6, undtage enhver modervirksomhed, der henhoerer under deres nationale lovgivning, og som samtidig er en dattervirksomhed, fra den i artikel 1, stk. 1, anfoerte pligt, naar dens modervirksomhed henhoerer under en medlemsstats lovgivning, i foelgende to tilfaelde : a ) modervirksomheden ejer samtlige kapitalandele i den undtagne virksomhed. De kapitalandele i denne virksomhed, som i medfoer af en retslig vedtaegtsmaessig forpligtelse besiddes af medlemmer af dens administrations-, ledelses- tilsynsorganer, medregnes ikke ; b ) modervirksomheden besidder mindst 90 % af den undtagne virksomheds kapitalandele, og de oevrige selskabsdeltagere i denne virksomhed har godkendt undtagelsen. Saafremt en medlemsstats lovgivning paa tidspunktet for dette direktivs vedtagelse foreskriver konsolidering i dette tilfaelde, kan denne medlemsstat undlade at anvende denne bestemmelse indtil udloebet af en frist paa ti aar fra den i artikel 49, stk. 2, anfoerte dato. 2. Undtagelsen skal goeres afhaengig af, at folgende betingelser alle er opfyldt : a ) Den undtagne virksomhed og, medmindre andet er fastsat i artikel 13, 14 og 15, alle dens dattervirksomhed skal indgaa i det konsoliderede regnskab for en stoerre helhed af virksomheder, hvis modervirksomhed henhoerer under en medlemsstats lovgivning ; b ) aa ) det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab og den konsoliderede beretning for den stoerre helhed af virksomheder udarbejdes af modervirksomheden for denne helhed og revideres efter lovgivningen i den medlemsstat, som den henhoerer under, i overensstemmelse med dette direktiv ; bb ) det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab, den i litra aa ) naevnte konsoliderede beretning og beretningen fra den person, der foretager revisionen af dette regnskab, samt i givet fald de i artikel 9 naevnte dokumenter skal i henhold til artikel 38 offentliggoeres af den undertagne virksomhed i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, som denne virksomhed henhoerer under. Denne medlemsstat kan paabyde, at disse dokumenter offentliggoeres paa den paagaeldenee medlemsstats officielle sprog, og at oversaettelsen af disse dokumenter bekraeftes ; c ) i noterne til den undtagne virksomheds aarsregnskab skal anfoeres aa ) navnet paa og hjemstedet for den modervirksomhed, der udarbejder det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab, og bb ) undtagelsen fra pligten til at udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning. 3. Medlemsstaterne kan undlade at anvende denne artikel paa selskaber, hvis vaerdipapirer er optaget til officiel notering paa en fondsboers i en medlemsstat. Artikel 8 1. Medlemsstaterne kan, medmindre andet er fastsat i artikel 4, stk. 2, og artikel 5 og 6, i andre tilfaelde end de af artikel 7, stk. 1, omfattede undtage enhver modervirksomhed, der henhoerer under deres nationale lovgivning, og som samtidig er dattervirksomhed af en modervirksomhed, der henhoerer under en medlemsstats lovgivning, fra den i artikel 1, stk. 1, anfoerte pligt, naar alle de i artikel 7, stk. 2, naevnte betingelser er opfyldt, og naar selskabsdeltagere i den undtagne virksomhed, der ejer en minimumsprocentdel af denne virksomheds tegnede kapital, ikke senest seks maaneder inden regnskabsaarets udgang har kraavet, at der udarbejdes et konsolideret regnskab. Medlemsstaterne kan ikke fastsaatte denne procentdel til over 10 % for aktieselskaber og kommanditaktieselskaber og ikke til over 20 % for andre virksomhedsformer. 2. En medlemsstat kan ikke goere undtagelsen afhaangig af, at den modervirksomhed, der

6 Page 6 of 19 udarbejder det i artikel 7, stk. 2, litra a ), naevnte konsoliderede regnskab, ligeledes henhoerer under dens nationale lovgivning. 3. Medlemsstaterne kan ikke goere undtagelsen afhaengig af betingelser vedroerende udarbejdelsen og revisionen af det i artikel 7, stk. 2, litra a ), naevnte konsoliderede regnskab. Artikel 9 1. Medlemsstaterne kan goere undtagelsen i artikel 7 og 8 betinget af, at der gives yderligere oplysninger i overensstemmelse med dette direktiv i det i artikel 7, stk. 2, litra a ), naevnte konsoliderede regnskab i et vedlagt dokument, saafremt dette kraeves for de virksomheder, der henhõrer under den paagaeldende medlemsstats nationale lovgivning, og som under tilsvarende omstaendigheder har pligt til at udarbejde konsoliderede regnskaber. 2. Medlemsstaterne kan endvidere goere undtagelsen betinget af, at der i noterne til det i artikel 7, stk. 2, litra a ), nèvnte konsoliderede regnskab i aarsregnskabet for den undtagne virksomhed anfoeres alle noght af folgende oplysninger vedroerende den helhed af virksomheder, hvis modervirksomhed undtages fra pligten til at udarbejde et konsolideret regnskab : - summen af anlaegsaktiverne, - nettoomsaetningen, - aarets resultat og egenkapitalen, - det gennemsnitlige antal arbejdstagere i regnskabsaaret. Artikel 10 Artikel 7 til 9 beroerer ikke medlemsstaternes lovgivning om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber konsoliderede beretninger, - naar disse dokumenter kraeves til orientering af arbejdstagerne deres repraesentanter, - udarbejdes paa forlangende af en administrativ retslig myndighed til eget brug. Artikel Medlemsstaterne kan, medmindre ander er fastsat i artikel 4, stk. 2, og artikel 5 og 6, undtage enhver modervirksomhed, der henhoerer under deres nationale lovgivning, og som samtidig er en dattervirksomhed, naar dens modervirksomhed ikke henhoerer under en medlemstats lovgivning, fra den i artikel 1, stk. 1, anfoerte pligt, hvis foelgende betingelser alle er opfyldt : a ) den undtagne virksomhed og, medmindre andet er fastsat i artikel 13, 14 og 15, alle dens dattervirksomheder indgaar i det konsoliderede regnskab for en stoerre helhed af virksomheder ; b ) det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab og i givet fald den konsoliderede beretning udarbejdes i overensstemmelse med dette direktiv paa en maade, som er ligevaerdig med konsoliderede regnskaber og konsoliderede beretninger, der er udarbejdet i overeensstemmelse med dette direktiv ; c ) det i litra a ) naevnte konsoliderede regnskab er revideret af en flere personer, der er autoriseret i medfoer af den nationale lovgivning, hvorunder den virksomhed henhoerer, som har udarbejdet dette regnskab. 2. Artikel 7, stk. 2, litra b ), bb ), og litra c ), samt artikel 8 til 10 finder anvendelse. 3. En medlemsstat kan kun fastsaette undtagelser i henhold til denne artikel, hvis den fastsaetter tilsvarende undtagelser i henhold til artikel 7 til 10. Artikel Medlemsstaterne kan, medmindre andet er fastsat i artikel 1 til 10, paalaegge enhver virksomhed, som henhoerer under deres nationale lovgivning, pligt til at udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning, naar a ) den paagaeldende virksomhed og en flere andre virksomheder, mellem hvilke der ikke bestaar den i artikel 1, stk. 1 2, naevnte forbindelse, er underlagt en faelles ledelse i medfoer af en aftale med denne virksomhed i medfoer af vedtaegtsbestemmelser for disse virksomheder,

7 Page 7 of 19 b ) administrations-, ledelses- tilsynsorganerne i denne virksomhed og i en flere andre virksomheder, mellem hvilke der ikke bestaar den i artikel 1, stk. 1 2, naevnte forbindelse, for flertallets vedkommende bestaar af de samme personer, og disse har fungeret i regnskabsaaret og indtil tidspunktet for udarbejdelsen af det konsoliderede regnskab. 2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal virksomheder, mellem hvilke der bestaar den i stk. 1 naevnte forbindelse, saavel som alle deres dattervirksomheder indgaa i et konsolideret regnskab i henhold til dette direktiv, naar en flere af disse virksomheder er organiseret i en af de i artikel 4 naevnte selskabsformer. 3. Artikel 3, artikel 4, stk. 2, artikel 5 og 6, artikel 13 til 28, artikel 29, stk. 1, 3, 4 og 5, artikel 30 til 38 samt artikel 39, stk. 2, finder anvendelse paa det i denne artikel naevnte konsoliderede regnskab og den konsoliderede beretning, idet henvisninger til modervirksomheden betragtes som henvisninger til alle i stk. 1 naevnte virksomheder. Medmindre andet er fastsat i artikel 19, stk. 2, skal dog posterne «kapital», «overkurs ved emission», «opskrivningshenlaeggelser», «reserver», «overfoersel fra tidligere aar» og «aarets resultat», der indgaar i det konsoliderede regnskab, omfatte de sammenlagte beloeb for alle de i stk. 1 naevnte virksomheder. Artikel En virksomhed kan udelades fra det konsoliderede regnskab, naar den er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16, stk. 3, naevnte formaal. 2. Naar flere virksomheder opfylder betingelsen i stk. 1, skal de dog medtages i det konsoliderede regnskab, i det omfang disse virksomheder som helhed ikke er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16, stk. 3, naevnte formaal. 3. En virksomhed kan envidere udelades fra det konsoliderede regnskab, naar a ) betydelige og vedvarende hindringer i vaesentlig grad begraenser aa ) modervirksomhedens udoevelse af sine rettigheder over denne virksomheds aktiver ledelse, bb ) udoevelsen af den faelles ledelse af denne virksomhed, med hvilken der er den i artikel 12, stk. 1, naevnte forbindelse, b ) de oplysninger, der er noedvendige for at udarbejde det konsoliderede regnskab i overensstemmelse med dette direktiv, ikke kan indhentes inden for en rimelig frist er forbundet med uforholdsmaessigt store omkostninger, c ) kapitalandelene i denne virksomhed alene besiddes med henblik paa videreoverdragelse. Artikel Naar en flere virksomheder, der skal indgaa i det konsoliderede regnskab, udoever saa forskellige aktiviteter, at deres medtagelse i konsolideringen vil stride mod pligten efter artikel 16, stk. 3, skal disse virksomheder, medmindre andet er fastsat i artikel 33, udelades fra det konsoliderede regnskab. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse af den grund alene, at de virksomheder, der skal indgaa i det konsoliderede regnskab, dels udoever industrivirksomhed, dels handelsvirksomhed og dels praesterer tjenesteydelser, at virksomhederne udoever industri- handelsvirksomhed med forskellige produkter, praesterer forskellige tjenesteydelser. 3. Anvendes stk. 1, skal dette anfoeres i noterne og behoerigt begrundes. Hvis aarsregnskaberne de konsoliderede regnskaber for virksomheder, der saaledes udelades af konsolideringen, ikke offentliggoeres i samme medlemsstat i henhold til direktiv 68/151/EOEF (5), skal de vedlaegges det konsoliderede regnskab stilles til raadighed for offentligheden. I sidstnaevnte tilfaelde skal en genpart af disse dokumenter kunne rekvireres til en pris, der ikke maa overstige udgifterne ved fremstilling af genparten. Artikel Medlemsstaterne kan ved anvendelsen af artikel 16, stk. 3, tillade, at en modervirksomhed, der ikke udoever nogen industrielle kommercielle aktiviteter, udelades af konsolideringen, naar den besidder kapitalandele i en dattervirksomhed i medfoer af en faelles ordning med en flere virksomheder, der ikke indgaar i konsolideringen.

8 Page 8 of Modervirksomhedens aarsregnskab skal vedlaegges det konsoliderede regnskab. 3. Naar denne fravigelse finder anvendelse, skal enten artikel 59 i direktiv 78/660/EOEF anvendes paa modervirksomhedens aarsregnskab, de oplysninger, der foelger af anvendelsen af naevnte artikel, skal anfoeres i noterne. AFDELING 2 Metoder for udarbejdelsen af konsoliderede regnskaber Artikel Det konsoliderede regnskab omfatter en konsolideret balance, en konsolideret resultatopgoerelse samt noter til det konsoliderede regnskab. Disse dokumenter udgoer et hele. 2. Det konsoliderede regnskab skal opstilles paa overskuelig maade og i overensstemmelse med dette direktiv. 3. Det konsoliderede regnskab skal give et paalideligt billede af aktiver og passiver, den oekonomiske stilling, samt resultaret for de virksomheder som belhed der indgaar i det konsoliderede regnskab. 4. Saafremt anvendelsen af bestemmelserne i dette direktiv ikke er tilstraekkelig til at give et paalideligt billede i henhold til stk. 3, skal der fremlaegges yderligere oplysninger. 5. Hvis det i saerlige tilfaelde viser sig, at anvendelsen af en bestemmelse i artikel 17 til 35 og artikel 39 vil stride imod pligten efter stk. 3, skal denne bestemmelse fraviges, for at der kan gives et paalideligt billede i henhold til stk. 3. En saadan fravigelse skal anfoeres i noterne og behoerigt begrundes med oplysning om dens indflydelse paa aktiver og passiver, den oekonomiske stilling samt resultatet. Medlemsstaterne kan naermere bestemme saertilfaelderle og fastsaette regler for fravigelserne. 6. Medlemsstaterne kan tillade foreskrive, at der i det konsoliderede regnskab skal gives oplysninger ud over, hvad der kraeves oplyst ifoelge dette direktiv. Artikel Artikel 3 til 10, 13 til 26 og 28 til 30 i direktiv 78/660/EOEF finder, medmindre andet er fastsat i naervaerende direktiv, og med de fornoedne tilpasninger, der foelger af de saerlige forhold, som goer sig gaeldende for konsoliderede regnskaber i sammenligning med aarsregnskaber, anvendelse paa opstillingen af konsoliderede regnskaber. 2. Hvis saerlige omstaendigheder medfoerer uforholdsmaessigt store omkostninger, kan medlemsstaterne tillade, at varebeholdninger sammendrages i det konsoliderede regnskab. Artikel 18 De af konsolideringen omfattede virksomheders aktiver og passiver medtages i deres helhed i den konsoliderede balance. Artikel Den bogfoerte vaerdi af kapitalandele i de af konsolideringen omfattede virksomheder udlignes med den andel af de paagaeldende virksomheders egenkapital, som de repraesenterer. a ) Denne udligning foretages paa grundlag af den bogfoerte vaerdi paa det tidspunkt, da denne virksomhed foerste gang indgik i konsolideringen. Det ved udligningen fremkomme forskelsbeloeb fordeles saa vidt muligt direkte paa de poster i den konsoliderede balance, der har en vaerdi, som er hoejere lavere end deres bogfoerte vaerdi. b ) Medlemsstaterne kan tillade foreskrive, at udligningen foretages paa grundlag af vaerdien af paaviselige aktiver og passiver paa tidspunktet for kapitalandelenes erhvervelse, dersom disse er erhvervet paa forskellige tidspunkter, paa det tidspunkt, da virksomheden blev en dattervirksomhed. c ) Resterende forskelsbeloeb, der fremkommer ved anvendelse af litra a ) litra b ), opfoeres i den konsoliderede balance under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse. Denne post, de anvendte metoder og vaesentlige aendringer heri i forhold til det forudgaaende aar, skal forklares i noterne. Saafremt en medlemsstat tillader modregning af positive og negative forskelsbeloeb, skal ogsaa fordelingen af disse forskelsbeloeb anfoeres i noterne. 2. Stk. 1 finder dog ikke anvendelse paa kapitalandele i modervirksomheden, som besiddes af denne selv af en anden virksomhed, der indgaar i konsolideringen. Disse

9 Page 9 of 19 kapitalandele betragtes i det konsoliderede regnskab som egne kapitalandele i overensstemmelse med direktiv 78/660/EOEF. Artikel Medlemsstaterne kan tillade foreskrive, at den bogfoerte vaerdi af kapitalandele i en af konsolideringen omfattet virksomhed kun udlignes med den tilsvarende andel af kapitalen, saafremt a ) de kapitalandele, der besiddes, repraesenterer mindst 90 % af den paalydende vaerdi, i mangel af paalydende vaerdi, de bogfèrte parivaerdi af virksomhedens kapitalandele bortset fra de i artikel 29, stk. 2, litra a ), i direktiv 77/91/EOEF (6) naevnte ; b ) den i litra a ) naevnte stoerrelse er naaet i medfoer af en ordning med hensyn til emission af kapitalandele i en af konsolideringen omfattet virksomhed ; c ) den i litra b ) naevnte ordning ikke indebaerer en kontant betaling, der overstiger 10 % af henholdsvis den paalydende vaerdi, i mangel af paalydende vaerdi, den bogfoerte parivaerdi af de udstedte kapitalandele.» 2. Ethvert forskelsbeloeb, der opstaar ved anvendelse af stk. 1, henholdsvis laegges til traekkes fra de konsoliderede reserver. 3. Anvendelsen af den i stk. 1 beskrevne metode, de heraf foelgende aendringer i reserverne samt de berurte virksomheders navn og hjemsted amfoeres i noterne. Artikel 21 Beloeb, der kan henfoeres til kapitalandele i de af konsolideringen omfattede dattervirksomheder, som besiddes af andre end virksomheder, der indgaar i konsolideringen, opfoeres i den konsoliderede balance under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse. Artikel 22 De af konsolideringen omfattede virksomheders indtaegter og udgifter medtages i deres helhed i den konsoliderede resultatopgoerelse. Artikel 23 Beloeb, der kan henfoeres til kapitalandele i de af konsolideringen omfattede dattervirksomheders resultat, som besiddes af andre end virksomheder, der indgaar i konsolideringen, opfoeres i den konsoliderede resultatopgoerelse under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse. Artikel 24 Opstillingen af de konsoliderede regnskab sker efter principperne i artikel 25 til 28. Artikel De metoder, der anvendes ved konsolideringen, maa ikke aendres fra det ene regnskabsaar til det naeste. 2. Stk. 1 kan fraviges i saerlige tilfaelde. I tilfaelde af fravigelse skal dette anfoeres i noterne og behoerigt begrundes tillige med angivelse af indvirkningen paa aktiver og passiver, den oekonomiske stilling samt resultatet for de virksomheder som helhed, der indgaar i konsolideringen. Artikel De af konsolideringen omfattede virksomheders aktiver og passiver, oekonomiske stilling og resultat skal fremgaa af det konsoliderede regnskab, som om de var en enkelt virksomhed. Navnlig skal a ) gaeld og tilgodehavender mellem virksomheder, der indgaar i konsolideringen, elimineres i det konsoliderede regnskab ; b ) indtaegter og udgifter i forbindelse med transaktioner mellem virksomheder, der indgaar i konsolideringen, elimineres i det konsoliderede regnskab ; c ) overskud og tab ved transaktioner, som foretages mellem virksomheder, der indgaar i konsolideringen, og som indgaar i aktivernes bogfoerte vaerdi, elimineres i det konsoliderede regnskab. Indtil en senere samordning kan medlemsstaterne dog tillade, at eliminering som naevnt ovenfor foretages i forhold til den andel af kapitalen, som modervirksomheden besidder i hver af de dattervirksomheder, der indgaar i konsolideringen. 2. Medlemsstaterne kan fravige stk. 1, litra c ), naar transaktionen er sket paa normale

10 Page 10 of 19 markedsvilkaar, og elimineringen af overskud tab ville medfoere uforholdsmaessigt store omkostninger. Fravigelse af dette princip skal oplyses, og hvis indvirkningen paa aktiver og passiver, paa den oekonomiske stilling samt paa resultatet for de virksomheder som helhed, der indgaar i konsolideringen, ikke er uvaesentlig, anfoeres dette i noterne til det konsoliderede regnskab. 3. Stk. 1, litra a ), b ) og c ), kan fraviges, naar de paagaeldende beloeb er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16, stk. 3, naevnte formaal. Artikel Det konsoliderede regnskab opstilles paa samme dato som modervirksomhedens aarsregnskab. 2. Medlemsstaterne kan dog tillade foreskrive, at det konsoliderede regnskab opstilles paa en anden dato, som tager hensyn til balancetidspunktet for de fleste de mest betydningsfulde af de virksomheder, der indgaar i konsolideringen. I tilfaelde af fravigelse skal dette anfoeres i noterne til det konsoliderede regnskab og behoerigt begrundes. Der skal endvidere tages hensyn til gives oplysning om betydningsfulde haendelser vedroerende aktiver og passiver, den oekonomiske stilling samt resultatet i en virksomhed, der indgaar i konsolideringen, og som har fundet sted mellem denne virksomheds balancetidspunkt og datoen for afslutningen af det konsoliderede regnskab. 3. Ligger balancetidspunktet for en virksomhed, der indgaar i konsolideringen, mere end tre maaneder forud for datoen for afslutningen af det konsoliderede regnskab, konsolideres den paagaeldende virksomhed paa grundlag af et perioderegnskab opstillet pr. datoen for det konsoliderede regnskabs afslutning. Artikel 28 Er sammensaetningen af de virksomheder som helhed, der indgaar i konsolideringen, aendret vaesentligt i loebet af regnskabsaaret, skal det konsoliderede regnskab indeholde oplysninger, som muliggoer en meningsfyldt sammenligning af paa hinanden foelgende konsoliderede regnskaber. Naar der er tale om en vaesentlig aendring, kan medlemsstaterne tillade foreskrive, at denne pligt opfyldes ved, at der opstilles en tilpasset aabningsbalance og en tilpasset resultatopgoerelse. Artikel De af konsolideringen omfattede aktiver og passiver vaerdiansaettes efter ensartede metoder og i overensstemmelse med artikel 31 til 42 og artikel 60 i direktiv 78/660/EOEF. 2. a ) Den virksomhed, der udarbejder det konsoliderede regnskab, skal anvende samme vaerdiansaettelsesmetoder, som anvendes i dens eget aarsregnskab. Medlemsstaterne kan dog tillade foreskrive, at der i det konsoliderede regnskab anvendes andre vaerdiansaettelsesmetoder i overensstemmelse med ovennaevnte artikler i direktiv 78/660/EOEF. b ) I tilfaelde af fravigelse skal dette anfoeres i noterne til det konsoliderede regnskab og behoerigt begrundes. 3. Naar virksomheder, der indgaar i konsolideringen, vaerdiansaetter de af konsolideringen omfattede aktiver og passiver efter metoder, der afviger fra de ved konsolideringen anvendte, skal disse aktiver og passiver vaerdiansaettes paa ny efter de metoder, der er anvendt ved konsolideringen, medmindre resultatet af denne nye vaerdiansaettelse er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16, stk. 3, naevnte formaal. Dette princip kan fraviges i saerlige tilfaelde. Saadanne fravigelser skal anfoeres i noterne til det konsoliderede regnskab og behoerigt begrundes. 4. I den konsoliderede balance og i den konsoliderede resultatopgoerelse skal der tages hensyn til det forskelsbeloeb, der ved konsolideringen fremkommer mellem skatter, som kan henfoeres til dette og tidligere regnskabsaar, og skatter, der er betalt skal betales for disse regnskabsaar, i det omfang et saadant forskelsbeloeb i naer fremtid kan forventes at blive en faktisk udgift for en virksomhed, der indgaar i konsolideringen. 5. Er aktiver, der indgaar i konsolideringen, ekstraordinaert vaerdireguleret udelukkende af skattemaessige grunde, skal disse reguleringer tilbagefoeres, inden aktiverne optages i det konsoliderede regnskab. Medlemsstaterne kan dog tillade foreskrive, at aktiverne optages i det konsoliderede regnskab, uden at disse reguleringer tilbagefoeres, saafremt det paagaeldende beloeb angives i noterne til det konsoliderede regnskab og behoerigt begrundes.

11 Page 11 of 19 Artikel Den i artikel 19, stk. 1, litra c ), naevnte saerskilte post, som svarer til et positivt forskelsbeloeb fremkommet ved konsolideringen, behandles efter bestemmelserne i direktiv 78/660/EOEF for posten «goodwill». 2. Medlemsstaterne kan tillade, at et positivt forskelsbeloeb fremkommet ved konsolideringen straks fratraekkes reserverne paa en tydelig maade. Artikel 31 Det beloeb, det er opfoet i den i artikel 19, stk. 1, litra c ), naevnte saerskilte post, som svarer til et negativt forskelsbeloeb fremkommet ved konsolideringen, maa ikke optages i den konsoliderede resultatopgoerelse, medmindre a ) dette forskelsbeloeb paa anskaffelsestidspunktet svarer til en forventet ugunstig udvikling i virksomhedens resultat til forventede udgifter, som paafoeres denne virksomhed, og i det omfang disse forventninger virkeliggoeres, b ) dette forskelsbeloeb svarer til realiserede fortjenester. Artikel Medlemsstaterne kan, naar en virksomhed, der indgaar i konsolideringen, leder en anden virksomhed sammen med en flere virksomheder, der ikke indgaar i konsolideringen, tillade foreskrive, at denne anden virksomhed medtages pro rata i det konsoliderede regnskab, i forhold til de rettigheder, som den virksomhed, der indgaar i konsolideringen, besidder i dens kapital. 2. Ved den i stk. 1 omtalte pro rata konsolidering finder artikel 13 til 31 anvendelse med de fornoedne tilpasninger. 3. Hvis denne artikel finder anvendelse, finder artikel 33 ikke anvendelse, naar den virksomhed, for hvilken der foretages pro rata konsolidering, et en associeret virksomhed som defineret i artikel 33. Artikel Naar en virksomhed, der indgaar i konsolideringen, udoever en betydelig indflydelse paa den driftsmaessige og finansielle ledelse af en virksomhed, der ikke indgaar i konsolideringen ( en associeret virksomhed ), og hvori den besidder en kapitalinteresse som defineret i artikel 17 i direktiv 78/660/EOEF, opfoeres denne kapitalinteresse i den konsoliderede balance under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse. Det formodes, at en virksomhed udoever en betydelig indflydelse paa en anden virksomhed, naar den besidder mindst 20 % af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i denne virksomhed. Artikel 2 finder anvendelse. 2. Naar denne artikel anvendes foerste gang paa en kapitalinteresse som naevnt i stk. 1, opfoeres denne i den konsoliderede balance : a ) enten til den bogfoerte vaerdi i overensstemmelse med reglerne i direktiv 78/660/EOEF for vaerdiansaettelse. Forskelsbeloebet mellem denne vaerdi og den til kapitalinteressen svarende andel af egenkapitalen, anfoeres saerskilt i den konsoliderede balance i noterne. Forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato, hvor metoden anvendes foerste gang ; b ) til den til kapitalinteressen svarende andel af den associerede virksomheds egenkapital. Forskelsbeloebet mellem denne vaerdi og den bogfoerte vaerdi i henhold til reglerne i direktiv 78/660/EOEF for vaerdiansaettelse, anfoeres saerskilt i den konsoliderede balance i noterne. Forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato, hvor metoden anvendes foerste gang. c ) Medlemsstaterne kan foreskrive anvendelse af enten litra a ) b ). Det angives i den konsoliderede balance i noterne, om litra a ) litra b ) er anvendt. d ) Medlemsstaterne kan desuden ved anvendelsen af litra a ) b ) tillade foreskrive, at forskelsbeloebet opgoeres pr. den dato, hvor kapitalandelene er erhvervet, saafremt de ikke er erhvervet paa én gang, pr. den dato, paa hvilken virksomheden blev en associeret virksomhed. 3. Naar aktiver passiver i den associerede virksomhed vaerdiansaettes efter andre metoder end dem, der anvendes ved konsolideringen i henhold til artikel 29, stk. 2, kan disse aktiver og passiver ved beregningen af det i stk. 2, litra a ), stk. 2, litra b ), i denne artikel naevnte forskelsbeloeb vaerdiansaettes paa ny efter de metoder, der anvendes

12 Page 12 of 19 ved konsolideringen. Er der ikke foretaget en saadan ny vaerdiansaettelse, skal dette anfoeres i noterne. Medlemsstaterne kan paabyde en saadan ny vaerdiansaettelse. 4. Den i stk. 2, litra a ), naevnte bogfoerte vaerdi det i stk. 2, litra b ), naevnte beloeb, der svarer til andelen i den associerede virksomheds egenkapital, foroeges formindskes i forhold til de i regnskabsaaret indtrufne forskydninger i den til kapitalinteressen svarende andel i den associerede virksomheds egenkapital ; vaerdien formindskes med kapitalinteressens andel i udbyttet. 5. Saafremt det i stk. 2, litra a ), stk. 2, litra b ), naevnte positive forskelsbeloeb ikke kan henfoeres til bestemte aktiver passiver, behandles dette forskelsbeloeb i overensstemmelse med artikel 30 og artikel 39, stk Den til kapitalinteressen svarende andel af den associerede virksomheds resultat, opfoeres i den konsoliderede resultatopgoerelse under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse. 7. De i artikel 26, stk. 1, litra c ), naevnte elimineringer foretages, i det omfang oplysningerne hertil er kendte tilgaengelige. Artikel 26, stk. 2 og 3, finder anvendelse. 8. Naar en associeret virksomhed udarbejder et konsolideret regnskab, finder de foregaaende stykker anvendelse paa den egenkapital, som er opfoert i dette konsoliderede regnskab. 9. Anvendelse af denne artikel kan undlades, saafremt kapitalinteresserne i den associerede virksomheds kapital er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16, stk. 3, naevnte formaal. Artikel 34 Ud over de oplysninger, der kraeves i henhold til andre bestemmelser i dette direktiv, skal noterne i det mindste indeholde oplysninger om : 1. De vaerdiansaettelsesmetoder, der anvendes for de forskellige poster i det konsoliderede regnskab, saavel som de ved vaerdireguleringer benyttede beregningsmetoder. For poster i det konsoliderede regnskab, som er oprindelig var angivet i fremmed valuta, skal grundlaget for omregningen til den valuta, som er anvendt ved udarbejdelsen af det konsoliderede regnskab, anfoeres. 2. a ) Navnet paa og hjemstedet for virksomheder, der indgaar i konsolideringen ; andelen i kapitalen i disse virksomheder, bortset fra modervirksomheden, som besiddes af de virksomheder, der indgaar i konsolideringen, af andre, som handler i eget navn, men for disse virksomheders regning ; den af de i artikel 1 og artikel 12, stk. 1, naevnte betingelser, som efter anvendelse af artikel 2 har ligget til grund for konsolideringen. Sidstnaevnte oplysning er dog ikke noedvendig, naar konsolideringen er foretaget paa grundlag af artikel 1, stk. 1, litra a ), og naar tillige andelen a kapitalen og af stemmerettighederne er den samme. b ) De samme oplysninger skal anfoeres for de virksomheder, der i henhold til artikel 13 og 14 holdes uden for konsolideringen, samt, medmindre andet er fastsat i artikel 14, stk. 3, begrundelsen for, at de i artikel 13 naevnte virksomheder udelades. 3. a ) Navnet paa og hjemstedet for virksomheder, der som defineret i artikel 33, stk. 1, er associeret med en virksomhed, der indgaar i konsolideringen, samt oplysninger om den andel i deres kapital, som besiddes af virksomheder, der indgaar i konsolideringen, af andre, der handler i eget navn, men for disse virksomheders regning. b ) De samme oplysninger skal anfoeres for de i artikel 33, stk. 9, naevnte associerede virksomheder samt begrundelsen for at anvende denne bestemmelse. 4. Navnet paa og hjemstedet for virksomheder, for hvilke der er foretaget pro rata konsolidering i medfoer af artikel 32, de forhold, der ligger til grund for den faelles ledelse, samt oplysninger om den andel i deres kapital, som besiddes af de virksomheder, der indgaar i konsolideringen, af andre, der handler i eget navn, men for disse virksomheders regning. 5. Navnet paa og hjemstedet for virksomheder, bortset fra de i stk. 2, 3 og 4 naevnte virksomheder, i hvilke de virksomheder, som indgaar i konsolideringen, og de virksomheder, som holdes uden for denne i henhold til artikel 14, enten selv ved andre, der handler i eget navn, men for disse virksomheders regning, mindst besidder en procentdel af kapitalen, som medlemsstaterne ikke kan fastsaette til over 20 %, med angivelse af stoerrelsen af denne kapitalandel og stoerrelsen af egenkapitalen samt af

13 Page 13 of 19 resultatet for den paagaeldende virksomhed for det seneste regnskabsaar, for hvilket regnskabet er vedtaget. Disse oplysninger kan udelades, naar de er af uvaesentlig betydning i forhold til det i artikel 16, stk. 3, naevnte formaal. Angivelse af egenkapitalen og af resultatet kan ogsaa udelades, saafremt den paagaeldende virksomhed ikke offentliggoer sin balance, og ovennaevnte virksomheder direkte indirekte besidder mindre end 50 % af virksomheden. 6. Den samlede gaeld i den konsoliderede balance, der forfalder til betaling efter mere end fem aar, samt den samlede gaeld i den konsoliderede balance, for hvilke virksomheder, der indgaar i konsolideringen, har stillet tinglig sikkerhed, med angivelse af dennes art og form. 7. Den samiede stoerrelse af de oekonomiske forpligtelser, som ikke er opfoert i den konsoliderede balance, i det omfang angivelsen heraf er af betydning for bedoemmelsen af den oekonomiske stilling for alle de virksomheder, der indgaar i konsolideringen. Pensionsforpligtelser og forpligtelser over for tilknyttede virksomheder, som ikke indgaar i konsolideringen, skal opfoeres saerskilt. 8. Den konsoliderede nettoomsaetning, som defineret i artikel 28 i direktiv 78/660/EOEF, fordelt paa aktiviteter samt paa geografiske markeder, i det omfang disse aktiviteter og markeder afviger betydeligt indbyrdes med henblik paa tilrettelaeggelsen af salget af de varer og tjenesteydelser, der indgaar i den ordinaere drift for de virksomheder som helhed, der indgaar i konsolideringen. 9. a ) Det gennemsnitlige antal medarbejdere, som i loebet af regnskabsaaret har vaeret beskaeftiget i de virksomheder, der indgaar i konsolideringen, inddelt i kategorier, og saafremt det ikke er naevnt saerskilt i den konsoliderede resultatopgoerelse, de personaleudgifter, der henfoeres til regnskabsaaret. b ) Det gennemsnitlige antal medarbejdere, som i loebet af regnskabsaaret har vaeret beskaeftiget i de virksomheder, paa hvilke artikel 32 finder anvendelse, anfoeres saerskilt. 10. Det omfang, i hvilket beregningen af det konsoliderede aarsresultat er paavirket af en vaerdiansaettelse af posterne, der under fravigelse af principperne i artikel 31 og 34 til 42 i direktiv 78/660/EOEF og artikel 29, stk. 5, i dette direktiv er blevet fulgt i loebet af regnskabsaaret et tidligere regnskabsaar for at opnaa skattelettelser. Saafremt en saadan vaerdiansaettelse har vaesentlig indflydelse paa den fremtidige skattebyrde for de virksomheder som helhed, der indgaar i konsolideringen, skal der gives oplysning herom. 11. Forskellen mellem de skatter, der er udgiftsfoert i den konsoliderede resultatopgoerelse i dette og i tidligere regnskabsaar, og de skatter, der er betalt skal betales for disse regnskabsaar, forudsat at forskellen er af betydning for den fremtidige skattebyrde. Beloebet kan ogsaa angives samlet i den konsoliderede balance under en saerskilt post med en hertil svarende benaevnelse. 12.Stoerrelsen af de vederlag, der for regnskabsaaret er tillagt medlemmer af modervirksomhedens administrations-, ledelses- og tilsynsorganer for deres funktioner i modervirksomheden og dens dattervirksomheder, samt stoerrelsen af enhver under tilsvarende betingelser indgaaet forpligtelse til tilsagn om at yde pensioner til tidligere medlemmer af de naevnte organer. Disse oplysninger skal angive det samlede beloeb for hver kategori. Medlemsstaterne kan kraeve, at oplysningerne i foerste punktum ogsaa skal omfatte vederlag for funktioner i virksomheder, med hvilke der bestaar de i artikel 32 artikel 33 naevnte forbindelser. 13. Stoerrelsen af de forskud og kreditter, som modervirksomheden en dattervirksomhed har ydet medlemmer af modervirksomhedens administrations-, ledelses tilsynsorganer med angivelse af rentefod, de vaesentligste vilkaar og de eventuelt tilbagebetalte beloeb, saavel som forpligtelser, der er indgaaet for deres regning i form af en hvilken som helst garanti. Disse oplysninger skal angive det samlede beloeb for hver kategori. Medlemsstaterne kan kraeve, at oplysningerne i foerste punktum ogsaa skal omfatte de forskud og kreditter, som er ydet af virksomheder, med hvilke der bestaar de i artikel 32 artikel 33 naevnte forbindelser. Artikel Medlemsstaterne kan tillade, at de i artikel 34, nr. 2, 3, 4 og 5, foreskrevne oplysninger a ) gives i form af en oversigt, der henlaegges i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 68/151/EOEF ; dette skal anfoeres i noterne ; b ) udelades, hvis de kan volde betydelig skade for en af de virksomheder, der beroeres af disse bestemmelser. Medlemsstaterne kan goere denne udeladelse afhaengig af

1 EFT nr. C 24 af , s EFT nr. C 240 af , s EFT nr. C 159 af , s. 32.

1 EFT nr. C 24 af , s EFT nr. C 240 af , s EFT nr. C 159 af , s. 32. Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet EF-Tidende nr. L 288 af 18/10/1991

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere

Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter EF-Tidende nr. L 382 af 31/12/1986 s. 0017-0021 den finske specialudgave: kapitel

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE

RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 89/647/EØF for så vidt angår tilsynsmæssig godkendelse af kontrakter om nyordning og aftaler om netting ("contractual netting")

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ EF-Tidende nr. C 360 af 17/12/1994 s. 0013 Forslag til Europa-Parlamentet

Læs mere

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EF-Tidende nr. L 307 af 13/12/1993 s. 0018-0024 RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1238/95 af 31. maj 1995 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EF) nr. 2100/94 for saa vidt angaar fastsaettelsen af gebyrer til EF-sortsmyndigheden EF-Tidende

Læs mere

Artikel 1 Der oprettes herved et oversaettelsescenter for Unionens organer, i det foelgende benaevnt centret.

Artikel 1 Der oprettes herved et oversaettelsescenter for Unionens organer, i det foelgende benaevnt centret. 1/1 Document s text: RAADETS FORORDNING (EF) Nr. 2610/95 af 30. oktober 1995 om aendring af forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af et oversaettelsescenter for Den Europaeiske Unions organer RAADET

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1983L0349 DA 01.01.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RAADETS SYVENDE DIREKTIV af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel

Læs mere

EUR-Lex L DA. Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler

EUR-Lex L DA. Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler Page 1 of 6 Avis juridique important 31993L0013 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler EF-Tidende nr. L 095 af 21/04/1993 s. 0029-0034 den finske specialudgave:

Læs mere

Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7

Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7 RAADETS DIREKTIV af 24. november 1986 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsoeg og andre videnskabelige formaal (86/609/EOEF)

Læs mere

Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure

Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure EF-Tidende nr. L 158 af 23/06/1990 s. 0059-0064 den finske specialudgave...: kapitel 6 bind 3 s. 0053 den svenske

Læs mere

- forbyde markedsfoering af lygter og lamper, som er forsynet med et EOEFtypegodkendelsesmaerke,

- forbyde markedsfoering af lygter og lamper, som er forsynet med et EOEFtypegodkendelsesmaerke, KOMMISSIONENS DIREKTIV af 1. august 1989 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/761/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende motordrevne koeretoejers

Læs mere

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet EF-Tidende nr. L 183 af 29/06/1989 s. 0001-0008 den

Læs mere

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europaeisk overvaagningscenter for narkotika og narkotikamisbrug RAADET

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europaeisk overvaagningscenter for narkotika og narkotikamisbrug RAADET RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europaeisk overvaagningscenter for narkotika og narkotikamisbrug RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning

Læs mere

EF-Tidende nr. L 368 af 31/12/1994 s. 0038-0047 den finske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. 0080 den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s.

EF-Tidende nr. L 368 af 31/12/1994 s. 0038-0047 den finske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. 0080 den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere

Læs mere

RAADETS DIREKTIV 93/30/EOEF af 14. juni 1993 om lydsignalapparater paa to- og trehjulede motordrevne koeretoejer

RAADETS DIREKTIV 93/30/EOEF af 14. juni 1993 om lydsignalapparater paa to- og trehjulede motordrevne koeretoejer RAADETS DIREKTIV 93/30/EOEF af 14 juni 1993 om lydsignalapparater paa to- og trehjulede motordrevne koeretoejer RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der er udsat for

RAADETS DIREKTIV af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der er udsat for RAADETS DIREKTIV af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der er udsat for paavirkning fra vinylchloridmonomer ( 78/610/EOEF )

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at vaere udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende

RAADETS DIREKTIV af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at vaere udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende RAADETS DIREKTIV af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at vaere udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv

Læs mere

Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet

Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet EF-Tidende nr. L 257 af 19/10/1968 s. 0002-0012 den finske specialudgave...: kapitel

Læs mere

61988J0093. Nøgleord. Sammendrag. Downloaded via the EU tax law app / web

61988J0093. Nøgleord. Sammendrag. Downloaded via the EU tax law app / web Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61988J0093 - DA Avis juridique important 61988J0093 DOMSTOLENS DOM AF 13. JULI 1989. - WISSELINK & CO BV OG

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 15. juli 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 15. juli 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes KOMMISSIONENS DIREKTIV af 15. juli 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1239/95 af 31. maj 1995 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse EF-Tidende NR. L 121 Af 01/06/1995 S. 0037-0059 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 21. november 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/756/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 21. november 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/756/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af KOMMISSIONENS DIREKTIV af 21. november 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/756/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler

Læs mere

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr. 802/68 af 27. juni 1968 om den faelles definition af begrebet varers oprindelse RAADET FOR DE EUROPAEISKE

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr. 802/68 af 27. juni 1968 om den faelles definition af begrebet varers oprindelse RAADET FOR DE EUROPAEISKE RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr. 802/68 af 27. juni 1968 om den faelles definition af begrebet varers oprindelse RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU 29.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 182/19 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse

Læs mere

Bekendtgørelse nr af 17. december 1993 for Færøerne om opstilling af årsregnskab og koncernregnskab og om udarbejdelse af koncernregnskab.

Bekendtgørelse nr af 17. december 1993 for Færøerne om opstilling af årsregnskab og koncernregnskab og om udarbejdelse af koncernregnskab. 4. Hvis et aktiv eller passiv henhører under flere poster i opstillingsskemaet, skal dets forbindelse med andre poster angives enten under den post, hvor det er opført eller i noterne, hvis denne angivelse

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 21. december 1977 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende afrimnings - og afdugningsanordninger til

RAADETS DIREKTIV af 21. december 1977 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende afrimnings - og afdugningsanordninger til RAADETS DIREKTIV af 21. december 1977 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende afrimnings - og afdugningsanordninger til ruder i biler ( 78/317/EOEF ) RAADET FOR DE EUROPAEISKE

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

»- Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter : kraevede mindstevaerdier for rumvinkelfordelingen af lyset.

»- Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter : kraevede mindstevaerdier for rumvinkelfordelingen af lyset. KOMMISSIONENS DIREKTIV af 1. august 1989 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/758/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om markeringslygter, positionslygter

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

RAADETS FORORDNING (EF) NR. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse

RAADETS FORORDNING (EF) NR. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse RAADETS FORORDNING (EF) NR. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse EF-Tidende NR. L 227 Af 01/09/1994 S. 0001-0030 Senere ændringer: Iværksat. ved 395R1238 (EFT L 121 01.06.95 s.31) Iværksat.

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 16. juni 1983 om aendring af Raadets direktiv 70/220/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod

RAADETS DIREKTIV af 16. juni 1983 om aendring af Raadets direktiv 70/220/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod RAADETS DIREKTIV af 16. juni 1983 om aendring af Raadets direktiv 70/220/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening foraarsaget af motorkoeretoejer ( 83/351/EOEF

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 625. Anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

konstaterer, at en type reserveudstoedningsanlaeg eller komponent til et saadant anlaeg opfylder de tekniske forskrifter og kontrolbestemmelserne i

konstaterer, at en type reserveudstoedningsanlaeg eller komponent til et saadant anlaeg opfylder de tekniske forskrifter og kontrolbestemmelserne i RAADETS DIREKTIV af 13. marts 1989 om aendring af direktiv 78/1015/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt stoejniveau og udstoedningsanlaeg for motorcykler ( 89/235/EOEF

Læs mere

MIP Holding Esbjerg ApS

MIP Holding Esbjerg ApS MIP Holding Esbjerg ApS CVR-nr. 31 88 70 97 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Michael Laugesen Petersen Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter 21.10.2003 L 270/123 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af

Læs mere

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Engrosbiler Jens Munk ApS

Engrosbiler Jens Munk ApS Engrosbiler Jens Munk ApS CVR-nr. 26 22 92 00 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12 2014 Jens Munk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Retur tilrevisorl x underskrevat stand. Woodmancott Fonden Arsrapport for CVR-nr Godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2013.

Retur tilrevisorl x underskrevat stand. Woodmancott Fonden Arsrapport for CVR-nr Godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2013. Retur tilrevisorl x underskrevat stand Woodmancott Fonden Arsrapport for 2012 CVR-nr. 11 69 34 74 Godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2013 pwc Indholdsfortegnelse Pategninger Ledelsespategning Den uafhaengige

Læs mere

Fusionsplan Vistoft Sparekasse, CVR-nr og Sparekassen Djursland, CVR-nr

Fusionsplan Vistoft Sparekasse, CVR-nr og Sparekassen Djursland, CVR-nr Fusionsplan Vistoft Sparekasse, CVR-nr. 45 11 23 14 og Sparekassen Djursland, CVR-nr. 70 55 Federspiel Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Vistoft Sparekasse og Sparekassen Djursland med

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) DA D044554/01 BILAG Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

RAADET - KONVENTION OM, HVILKEN LOV DER SKAL ANVENDES PAA KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER aabnet for undertegnelse i Rom den 19. juni 1980 (80/934/EOEF)

RAADET - KONVENTION OM, HVILKEN LOV DER SKAL ANVENDES PAA KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER aabnet for undertegnelse i Rom den 19. juni 1980 (80/934/EOEF) 80/934/EOEF: Konvention om, hvilken lov der skal anvendes paa kontraktlige forpligtelser aabnet for undertegnelse i Rom den 19. juni 1980 Konsolideret udgave EF-Tidende NR. L 266 Af 09/10/1980 S. 0001-0019

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Historisk udvikling og fremtiden for anlægsbranchen i lyset af krav om øget effektivitet og vækst Udviklingen i offentlige indkøb

Historisk udvikling og fremtiden for anlægsbranchen i lyset af krav om øget effektivitet og vækst Udviklingen i offentlige indkøb Historisk udvikling og fremtiden for anlægsbranchen i lyset af krav om øget effektivitet og vækst Udviklingen i offentlige indkøb Lektor, Ph.d., Grith Skovgaard Ølykke, CBS Plan Udviklingen fra det første

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

AFSNIT I EUROPASKOLERNE

AFSNIT I EUROPASKOLERNE AFTALE OM VEDTAEGTEN FOR EUROPASKOLERNE PRAEAMBEL DE HOEJE KONTRAHERENDE PARTER, medlemsstater i De Europaeiske Faellesskaber, samt De Europaeiske Faellesskaber, i det foelgende benaevnt»de kontraherende

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Heluda Invest A/S Arsrapport for 2013

Heluda Invest A/S Arsrapport for 2013 Heluda Invest A/S Arsrapport for 2013 CVR-nr. 28 29 68 86 er og godkendt pa sekkabets ordinaere generalforsamling Indholdsfortegnelse Pategninger Side Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors erklseringer

Læs mere

Årsrapport for 2012 41. regnskabsår

Årsrapport for 2012 41. regnskabsår Årsrapport for 2012 41. regnskabsår Elektro-Motor, Elektromekanisk Etablissement ApS Skælskørvej 88 4250 Fuglebjerg CVR-nr. 40 68 39 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HK & Jernbane Gruppeliv Arsrapport for 2013

HK & Jernbane Gruppeliv Arsrapport for 2013 HK & Jernbane Gruppeliv Arsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Strandvejen Hellerup T: 3945 3945, F: 3945 pwc.dk Indhoidsfortegnelse Side Ledelsespategning

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012 Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 3 14 7 88 Baunehoj 1-25 325 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 212 Godkendt pa foreningens ordinaere pene.ralforsamling den / 213 DSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 74/483/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 74/483/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 74/483/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om udragende dele paa motordrevne koeretoejer

Læs mere