Hvad er bestyrelsens ansvar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er bestyrelsens ansvar?"

Transkript

1 Oktober 2008 Hvad er bestyrelsens ansvar? Af advokat Michael Spangenberg - Bestyrelses- og direktionsansvar er et yderst aktuelt emne. KommuneForsikring får jævnligt spørgsmål om, hvorvidt valgte medlemmer af bestyrelser, i fælles kommunale selskaber og i egentlige selvstændige selskaber, kan gøres erstatningsansvarlige. Vores svar er, at kommunerne bør tegne ansvarsforsikring for direkte udpegede bestyrelsesmedlemmer. I de senere år har der været øget fokus på det ansvar, bestyrelsen og direktionen har i forbindelse med driften af virksomheder. Der er ikke sket egentlige ændringer i de retsregler, som gælder for bestyrelsens og direktionens ansvar, men domstolene har i de senere år skærpet praksis. Der har også været omtale af nogle sager i medierne, hvor der blev gjort ansvar gældende for bestyrelsen i ikke traditionelt erhvervsdrivende virksomheder, fx foreninger, sportsklubber, andels- og ejerboligforeninger samt organisationer af mere politisk karakter. AOF Århus vurderes på lige fod med erhvervsdrivende virksomhed Ved en dom af 23. juni 2006 har Højesteret bl.a. taget stilling til bestyrelsesansvaret for bestyrelsen i AOF Århus. Spørgsmålet om betydningen af, at bestyrelsesmedlemmerne ikke måtte få vederlag eller anden form for betaling for deres bestyrelsesarbejde, indgik som et væsentligt element i sagen, men Højesteret tillagde det ikke væsentlig betydning. Højesteret bemærkede, at ansvaret for bestyrelsesmedlemmerne i en organisation af en vis størrelse og med en aktivitet og omsætning som den, der var i AOF Århus, som udgangspunkt måtte vurderes på samme måde som ansvaret for bestyrelsesmedlemmer i en erhvervsdrivende virksomhed. Imidlertid nåede Højesteret frem til, at bestyrelsesmedlemmerne ikke havde ansvar i denne sag. Afgørelsen skete alene på grund af, at bestyrelsesmedlemmernes handlinger eller undladelser ikke blev fundet ansvarspådragende. Der findes flere afgørelser, hvoraf det fremgår, at man som bestyrelsesmedlem ikke har mindre ansvar, fordi man ikke bliver honoreret for sit bestyrelsesarbejde, eller fordi der er tale om en non-profit organisation. I afgørelsen om AOF lagde Højesteret afgørende vægt på størrelsen af organisationen og den omsætning, denne havde, hvorfor man dermed ikke kan fastslå, at der er sket en egentlig klarlæggelse af, om det er af betydning, hvis der er tale om en meget beskeden non-profit organisation. Bestyrelsesmedlemmets ansvar Det ansvar, et bestyrelsesmedlem kan pådrage sig, vil oftest optræde i forbindelse med overordnede, økonomiske dispositioner, og man kan som bestyrelsesmedlem gøres ansvarlig for bestyrelsens enkeltstående dispositioner og undladelser. Bestyrelsen vil næppe kunne gøres ansvarlig for

2 enkelte dagligdagsbeslutninger, som foretages i selve organisationen. De primære eksempler på bestyrelses og direktionsansvar i praksis er i de situationer, hvor en virksomhed er gået konkurs eller er blevet insolvent. Her er der fokus på, hvorvidt bestyrelsens dispositioner i en periode umiddelbart før konkursen eller insolvensen har haft alvorlige, negative økonomiske konsekvenser for virksomheden, og der er disponeret ansvarspådragende. Det er bl.a. denne problemstilling, der lige nu giver en større diskussion i medierne om bestyrelsens og direktionens ansvar i forbindelse med Roskilde Bank. Direkte kommunalt udpegede medlemmer har et erstatningsansvar Inden for det kommunale område vil valgte medlemmer af bestyrelser i fælles kommunale selskaber, og i egentlige selvstændige selskaber, kunne gøres erstatningsansvarlige. Kommunerne udpeger i vidt omfang bestyrelsesmedlemmer direkte til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem på kommunens vegne, og i disse tilfælde vil et udpeget medlem have et bestyrelsesansvar. Normalt vælges bestyrelsesmedlemmer på en generalforsamling, men i de tilfælde, hvor kommunen direkte udpeger medlemmer af bestyrelsen, er de udpeget til at varetage kommunens interesser, bl.a. fordi kommunen kan have særlige, økonomiske interesser i den pågældende virksomhed, forening eller organisation. I overensstemmelse med den tendens, der er med større fokus på ansvaret for bestyrelser, kan man forestille sig, at der også på dette område vil komme større fokus på bestyrelsesansvaret og derfor flere sager, hvor der gøres ansvar gældende. Behovet for de udpegede medlemmer af bestyrelsen er netop at afdække det personlige erstatningsansvar på området, hvor der ikke nødvendigvis er tale om en egentlig honorering af arbejdet, og hvor udpegningen kan være en del af pågældendes arbejde i kommunen. Tegn ansvarsforsikring KommuneForsikring tilbyder at tegne en ansvarsforsikring for repræsentanter i diverse eksterne bestyrelser, nævn og råd, som er udpeget direkte af kommunen til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem på kommunens vegne. Forsikringen dækker det erstatningsansvar den sikrede, dvs. det udpegede bestyrelsesmedlem, pådrager sig for formuetab, der er forvoldt ved fejl, forsømmelse eller undladelse af at opfylde ens pligter i egenskab af bestyrelsesmedlem. Når der er tale om et formuetab, er der nogle undtagelser for, hvilke tab der dækkes. Hovedområdet for dækningen vil således være, som det også er tilfældet for det generelle bestyrelsesansvar: økonomiske beslutninger truffet af bestyrelsen af overordnet karakter, som medfører et formuetab, og hvor der ligger en ansvarspådragende handling eller undladelse bag tabets opståen fra bestyrelsens side. Nærmere oplysninger om forsikringsdækningen og betingelserne kan du finde på vores hjemmeside KommuneForsikring.dk. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf Husk rejseforsikring Af produktudviklingschef Hanne Berg - Efterårsferien nærmer sig, og mange skoler og institutioner har planlagt lejrskole eller studieture i udlandet. Eleverne er ikke dækket for hjemtransport som følge af sygdom og tilskadekomst af den offentlige sygesikring. De skal have en rejseforsikring enten som en del af deres private forsikringer, eller gennem skolen/institutionen. Lærerne/lederne skal også tegne en rejseforsikring, når de rejser i udlandet i arbejdsgiverens interesse. I disse tilfælde er der ingen økonomisk dækning fra sygesikringen, hvis de kommer ud for sygdom, tilskadekomst, overfald eller andre skader. Det er derfor en god idé, at skolen som ansvarlig rejsearrangør sørger for, at der bliver tegnet en grupperejseforsikring for eleverne. Rejsedeltagerne forsynes med et lille rejseforsikringsbevis, som gør det nemt og hurtigt at få hjælp, hvis der sker en skade under rejsen.

3 Antallet af bilskader stiger på grund af huller og ujævnheder i vejbelægningen Af skadechef Birgit Madsen - I KommuneForsikring oplever vi et stigende antal anmeldelser af skader på biler på grund af huller og ujævnheder i vejbelægningen. Skaderne skyldes til dels bilernes indretning lavprofildæk, nedsænket undervogn og skørter mv. Bilerne bliver dermed mere sårbare over for ujævnheder også de mindre af slagsen, som biler bør kunne modstå. Men skaderne skyldes også manglende vedligeholdelse af vejnettet. Det fremgår af Vejloven, offentlige veje, 10, at det påhviler vejbestyrelserne at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Det er vejbestyrelserne, der bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, med mindre andet er bestemt. Lav en plan Det er op til den enkelte vejbestyrelse at foretage en konkret vurdering af, hvor ofte der skal foretages tilsyn på de enkelte veje i kommunen. Typen af vej har betydning for denne vurdering om det fx er en hovedvej eller bivej, og om vejen er stærkt trafikeret. Det er KommuneForsikrings erfaring, at domstolene lægger stor vægt på, at den enkelte kommune har en nedskrevet plan for tilsyn med vejnettet og fx under en retssag kan oplyse om denne. Ved konstaterede skader på vejbelægningen bør det naturligvis vurderes, om skaden er af en sådan karakter, at en udbedring er presserende. Og det er en konkret vurdering af, om hullet/ujævnheden er til fare for trafikken. Hvis det er tilfældet, bør der ske en udbedring med det samme og hvis det ikke er muligt - evt. en midlertidig udbedring, skiltning eller lignende til at advare trafikanterne. Smalle veje kræver ofte udvidet tilsyn På landevejene er problemet ofte, at asfaltkanterne knækker af, fordi vejene ofte er smalle, og når to modkørende biler mødes, er den ene eller begge biler nødsaget til at køre ud i rabatten. Det slider på belægningen, så der opstår huller, som kan gå ind i det egentlige færdselsareal. Netop på smalle veje kan der være god grund til at føre et udvidet tilsyn, da denne problemstilling er kendt. På steder hvor dette opstår løbende, kan det evt. være en idé at finde et alternativ til de sædvanlige rabatter. Eller det er måske ligefrem nødvendigt at udvide vejarealet. Det kan også være en god idé at opstille skilte, der advarer mod ujævnheder ud mod rabatarealet, fx med besked om at nedsætte hastigheden. Skader dækkes ikke i tilfælde af manglende udbedring og vedligeholdelse Hvis der er vejstrækninger, hvor der gentagne gange er sket skade på biler på grund af manglende vedligeholdelse, og der ikke er sket udbedring, gør vi i KommuneForsikring brug af ansvarsforsikringsbetingelsernes pkt Heraf fremgår det, at ansvarsforsikringen ikke dækker ansvar for skade i tilfælde, hvor sikrede er - eller burde være - bekendt med en skaderisiko og undlader at træffe de nødvendige forholdsregler til at afværge skader. Bevissikring Når KommuneForsikring skal vurdere en bilejers krav for en bilskade, foretager vi en konkret vurdering af det førte tilsyn, og om det har været passende i forhold til den pågældende type vej. Vi foretager derudover en konkret vurdering af hullet/ujævnheden, om det/den er til fare for trafikken og burde have været udbedret. Det er derfor vigtigt, at kommunen sørger for bevissikring og i den anledning nøje opmåler hullernes dybde og fotograferer hullerne. Allerhelst på en sådan måde, at opmålingen tydeligt fremgår af fotoet fx ved brug af tommestok. Tilsyn på veje Det er vores erfaring, at en nedskrevet plan for tilsyn med vejnettet vægter tungt ved en evt. retssag.

4 Rettidig anmeldelse af arbejdsskader til selvforsikrede kommuner Af fagkonsulent Lucy Lee Nielsen - Hvornår er en arbejdsskade anmeldt rettidigt? Arbejdsskadestyrelsen og Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har tidligere haft forskellige udmeldinger på området, men nu er der skabt overensstemmelse. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring afholdt i august to meget velbesøgte kurser på arbejdsskadeområdet. På kurserne blev vi af kursisterne gjort opmærksomme på, at der var en uoverensstemmelse mellem undervisningen på vores kurser og Arbejdsskadestyrelsens undervisning på Forsikringsakademiet. Arbejdsskadestyrelsen pointerede i deres undervisning, at en skade er rettidigt anmeldt til en selvforsikret kommune, når blot skadelidte havde oplyst sin arbejdsgiver, at der var sket en ulykke. Omvendt er Kommunernes Arbejdsskadeforsikrings udmelding, at der kan være store dokumentationsproblemer ved blot at orientere sin arbejdsgiver om skaden. Vores anbefaling er derfor, at kommunen indfører en procedure, hvor anmeldelse skal ske til kommunens forsikringskontor. Undgå bevisproblem Efter kurserne rettede vi henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på at få opklaret uoverensstemmelsen. Arbejdsskadestyrelsen har svaret, at selvom det kan være korrekt og tilstrækkeligt at anmelde en skade ved at oplyse om den til sin selvforsikrede arbejdsgiver, så er det klart, at dokumentationen for denne meddelelse kan give problemer. Arbejdsskadestyrelsen kræver ikke, at man i selvforsikrede kommuner skal anmelde til bestemte steder, før en anmeldelse betragtes som korrekt og rettidig. Styrelsen vil dog fremover gøre opmærksom på, at det kan give et bevisproblem, hvis man ikke sørger for at få skriftlig dokumentation på, at arbejdsgiveren har modtaget de relevante oplysninger om, at der er sket en ulykke. På baggrund af denne præcisering fra Arbejdsskadestyrelsen vil der således fremover være overensstemmelse mellem udmeldingerne fra Arbejdsskadestyrelsen og Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring anbefaler fortsat, at kommunerne indfører en procedure, der sikrer dokumentationen af anmeldelsen, så skadelidte ikke risikerer at stå med et bevisproblem. Næste arbejdsskadekursus Vi holder arbejdsskadekursus igen 4. juni Tilmelding til kurset kan ske til Sarah Hansen, KommuneForsikring godkender elektronisk blanket ved afgivelse af ejendomsoplysninger Af underwriter Jochem Albada Jelgersma - KommuneForsikring foretager i 2009 en lille tilretning i forsikringsbetingelserne omkring kommunernes ansvarsdækning, som fastslår, at der fortsat er forsikringsdækning, selv om kommunerne ikke rent IT-teknisk kan opbevare digitalt signerede mails, men gemmer dem på anden vis i op til 20 år. Kommunernes ansvarsforsikring, tegnet i KommuneForsikring, dækker typisk erstatningsansvar over for tredjemand for tab som følge af fejlagtigt afgivne ejendomsoplysninger til brug ved ejendomshandel mv. Det er dog en betingelse jf. forsikringsbetingelserne og at oplysningerne enten er afgivet på en af KommuneForsikring godkendte blanketter eller elektronisk på den af os godkendte, elektroniske blanket.

5 I juni 2004 udsendte KommuneForsikring en orientering til kommunerne om, at vi havde godkendt en elektronisk blanket, som er udviklet af KommuneInformation. I brevet stillede vi krav om, at kommunen skulle opbevare de digitalt signerede mails i minimum 20 år. Denne ændring blev sat ind i ovennævnte forsikringsbetingelser. KommuneInformation og KMD har gjort os opmærksomme på, at kommunen rent ITteknisk ikke opbevarer disse digitalt signerede mails, men at oplysningerne gemmes på anden vis. Vi har nu godkendt den elektroniske løsning, som KommuneInformation har udviklet, så forsikringsdækningen også vil være gældende, hvis oplysningerne er afgivet via dette medie. Der er dog følgende betingelser: at oplysningerne i løsningen gemmes i minimum 20 år at løsningen kan rekonstruere en kopi af den blanket, som er tilsendt til forespørgeren at kommunen ikke kan ændre i oplysninger efter afsendelsen af blanketten Ovennævnte forsikringsbetingelser vil blive tilrettet pr. 1. januar 2009, men KommuneInformations løsning kan naturligvis allerede anvendes i dag. Evt. spørgsmål kan rettes til underwriter Jochem Albada Jelgersma på tlf eller via mail Hesteansvar Af produktudviklingschef Hanne Berg - En ny lov med virkning fra 1. juli i år pålægger hesteejere objektivt ansvar (ansvar uden skyld) for skade forvoldt af løse heste. Tidligere er hesteejere kun blevet gjort ansvarlige, hvis de har handlet uagtsomt, fx når indhegningen ikke var i orden. KommuneForsikring dækker erstatningsansvar som følge af den nye lov under Ansvarsforsikring for kommunale risici. Hvis kommunen fx har en skole eller institution med hestehold, vil ansvar for skade forvoldt af løse heste dermed være dækket. Miljøansvarsdirektivet Af produktudviklingschef Hanne Berg - EU-direktivet om miljøansvar er nu implementeret i dansk lovgivning. I løbet af det sidste år har KommuneForsikring arbejdet med, hvad lovændringerne kommer til at betyde for kunderne og dermed for forsikringsdækningerne. Undervejs har vi forholdt os først til et lovforslag, og så til et ændret lovforslag, som endte med at blive vedtaget i maj 2008 med virkning allerede fra 1. juli. Formålet med direktivet er at opnå en effektiv og ensartet håndhævelse af EU-reglerne om miljøog naturbeskyttelse. Det grundlæggende princip er, at forureneren skal betale udbedring af skader. Samtidig er der i lovgivningen indbygget en forpligtelse for medlemslandene til at anspore det finansielle marked, til at forbedre virksomhedernes muligheder for at forsikre deres økonomiske risiko. Hvad betyder ændringerne? Den nye miljøskadelov handler om påbud fra det offentlige. Miljøskader er et helt nyt begreb, som først de kommende år får en mere fast definition.

6 Her er nogle forklaringer på miljøskadebegrebet: Der er tilsigtet fuld overensstemmelse mellem det danske miljøskadebegreb og miljøansvarsdirektivets. Fortolkningen af skadebegrebet vil blive fastlagt i praksis af klagenævnene og af domstolene, herunder endeligt af EF-domstolen Ved en miljøskade på vandmiljøet forstås en skade, som medfører en betydelig negativ påvirkning af den økologiske, kemiske eller kvantitative tilstand Påvirkninger af grundvandet, der medfører, at det indvundne vand ikke kan anvendes. Denne påvirkning skal berøre en grundvandsressource, der kan ligge til grund for en indvinding på m 3 om året Nogle begrænsninger i miljøskadelovens anvendelsesområde: Kun skader fra erhvervsmæssig aktivitet, herunder offentlig forsyningsaktivitet Omfatter ikke diffus forurening Omfatter ikke visse force majeure-lignende situationer, fx borgerlige uroligheder og usædvanlige naturbegivenheder Skader omfattet af visse sø-retlige konventioner er ikke omfattet Der gælder en 30 års forældelsesregel Omfatter ikke skader sket før lovens ikrafttræden den 1. juli 2008 Hvilken myndighed afgør, om det er en miljøskade eller en almindelig forureningsskade? I første omgang er det de kommunale myndigheder, der vurderer en sag. Men det er de statslige miljøcentre, der træffer den endelige afgørelse: Inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en stedfunden påvirkning af naturen eller miljøet er en miljøskade, skal den pågældende myndighed forelægge et udkast til afgørelse til udtalelse for det relevante statslige miljøcenter Miljøcentrets udtalelse er bindende for kommunalbestyrelsen Er det miljøcentrets vurdering, at den negative påvirkning ikke udgør en miljøskade, fortsætter tilsynsmyndigheden blot behandlingen af sagen efter de hidtil gældende regler Det skønnes, at der i Danmark vil blive konstateret 5-15 miljøskader om året, og at ca. 200 skadesager vil indgå i vurderingspuljen. Hvilke påbud og krav kan en virksomhed blive pålagt i forbindelse med en miljøskade? Miljøministeriets lokale miljøcentre kan give påbud om: Afgivelse af oplysninger til belysning af sagen Udførelse af undersøgelser med henblik på at vurdere, om der er tale om en miljøskade Udførelse af forebyggende foranstaltninger, hvor der er fare for, at en miljøskade skal indtræffe eller fare for forøget skadevirkning i forhold til en allerede sket miljøskade Udførelse af afhjælpende foranstaltninger i forhold til beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder eller på vandmiljøet Sikkerhedsstillelse for de skønnede udgifter til opfyldelse af påbuddene + miljøcentrenes sagsbehandling og 100 pct. dækning af fremmede tjenesteydelser, som fx ingeniørrådgivning. Sikkerhedsstillelsen kan være i form af forsikringsdækning Virksomhedstyper med størst eksponering for miljøskader KommuneForsikrings vurdering er, at de typer virksomhed, der vil være mest eksponeret for miljøskader, er: Transportvirksomheder Affaldsselskaber Forsyningsselskaber specielt rensningsanlæg Produktionsvirksomheder Entreprenører Har virksomheden i dag en miljøansvarsforsikring, bør den også tegne en ny miljøskadeforsikring. Der bør samtidig sættes særligt fokus på de virksomheder, der hidtil har fravalgt en miljøansvarsforsikring, og som har potentiale til at forårsage en stor vandforurening. Her skal det vurderes, om det afværgeniveau, der primært ligger i afhjælpende foranstaltninger, ændrer så meget på virksomhedens risikoprofil, at der bør tegnes en miljøskadeforsikring.

7 Spørgsmål eller yderligere information Hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om den nye miljøskadeforsikring, er du velkommen til at ringe til salgschef Jette M. Gottlieb på tlf eller sende en mail til Ny miljøskadeforsikring kan dække udgifterne KommuneForsikring har udviklet en ny miljøskadeforsikring, som dækker de udgifter en virksomhed kan blive pålagt, hvis en sag afgøres som miljøskade. Fakta om den nye miljøskadeforsikring er: Det er en forudsætning, at der er tegnet enten en miljøansvarsforsikring eller en erhvervs og produktansvarsforsikring Summerne udgør max 2 mio. kr. til undersøgelse af skaden og max 5 mio. kr. til udbedring af skaden. Disse summer kan dog forhøjes efter individuel vurdering Selvrisikoen udgør 10 pct. af skaden, dog min kr. Væsentligste undtagelser er langsom forurening og forureninger med startdato før 1. juli Eftersom dækning for miljøskader tegnes i en særskilt forsikring undtages miljøskader i de øvrige forureningsdækninger. Kan risikostyringen følge med udviklingen af risici? Hør mere på vores efterårsseminar 2008 Af salgschef Jette M. Gottlieb - KommuneForsikrings efterårsseminar sætter fokus på de store udfordringer, kommunerne står over for i de kommende år, når det gælder kravene til professionel risikohåndtering. Mød fremtiden På seminaret vil du møde en fremtidsforsker, forsikringseksperter, og en række repræsentanter fra bl.a. politiet og flere af landets store private virksomheder. De vil fortælle om deres erfaringer med vanskelige situationer og risikohåndtering samt give deres bedste råd og værktøjer videre. Det har aldrig været mere aktuelt end på nuværende tidspunkt at se på, hvad offentlige og private virksomheder kan lære af hinanden. Vores baggrund er nok forskellig, og situationerne varierer, men dybest set er erkendelsen og opbygningen af et risikoberedskab det samme. Så kom og vær med, når bolden bliver givet op til, hvordan den kommunale risikostyring kan udvikles i fremtiden. Efterårsseminaret afholdes den 6. november 2008, kl på SAS Radisson, Amager Boulevard 70 i København. Se programmet på bagsiden af dette nyhedsbrev og snart kan du læse mere om efterårsseminaret på KommuneForsikring.dk under Offentlig/Kurser og temadage, hvor du også kan melde dig til seminaret.

8 Program til efterårsseminar Check ind og brunchbuffet Velkomst v/henrik Klitmøller, adm. direktør, KommuneForsikring Forsikringer og risiko i fremtiden fra materiel dækning til hjælp i hverdagen v/jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, Fremforsk Pause Kommunal risikostyring 2008: En statusundersøgelse v/steen Nedergaard Jensen, Danske Risikorådgivere Kommunal risikostyring fra reaktiv til proaktiv v/steen Krogh, direktør, Willis Frokost Risikostyring i forsyningskæden v/arne Sommer Boesen, adm. direktør, Totempo Risikostyring i spredt bygningsmasse v/helle Friberg Schmidt, Risk Manager, Hempel Risikostyring i Seviceleddet v/flemming Kvorning, Risk Manager, COOP Pause Hvad siger politiet om efterårets uroligheder? v/mogens Lauridsen, politiinspektør, Københavns Politi, Station City Nye initiativer v/jette Gottlieb, salgschef, KommuneForsikring Se mere på KommuneForsikring.dk under Offentlig/Kurser og temadage Redaktion: Adm. direktør Henrik Klitmøller Rasmussen Kommunikationschef Trine Andrup Layout: Tryk: Kommunikationskonsulent Helle Wael KommuneForsikring A/S Adr.ændr.: Salgssupportkonsulent Else Reichkendler mail: KommuneForsikring er Nordens største forsikringsleverandør til det offentlige marked, hvor vi dækker alle arter af skadeforsikring. Vores vision er: Vi forstår kunderne bedst og giver dem mest værdi. KommuneForsikring er en del af Fair Forsikring Koncernen, som ejes af Gjensidige Norges største skadeforsikringsselskab. Vi er i alt 260 medarbejdere i Danmark. Nyt fra KommuneForsikring sendes til alle vores kunder inden for det offentlige segment. Det er også muligt at få bladet elektronisk - tilmelding kan ske på KommuneForsikring.dk under Om os/nyhedsbrev

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 175 - Bilag 4,L 176 - Bilag 4 Offentligt Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses * betydning af præambel og formål i artikel 1 * betydning

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Envina 10. april 2014

Envina 10. april 2014 Envina 10. april 2014 Formalia og formulering af påbud - Påbud om undersøgelse og oprensning i jord- og grundvandsforureningssager ( 69 MBL og 40 og 41 i JFL) Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Tak for invitationen VORES PROGRAM Kort om nyt og tendenser relateret til arbejdsskadeområdet v/ Karin Hornbøll Forsikringsmarkedet og risikostyring v/ Jette Gottlieb Arbejdsskadeområdet Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov 2 Entreprenøransvaret Entreprenøransvaret indebærer både et tjenesteydelsesansvar og et leverandøransvar. Entreprenøransvaret

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND KommuneForsikrings styrke er, at selskabet kender kommunernes behov og arbejdsgange. Der er en enestående forståelse for vores hverdag,

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde 7. april 2017 Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde Fondsbestyrelsens opgaver og ansvar er blevet behandlet i forbindelse med en konkret sag, som bl.a. vedrører de forhold,

Læs mere

VEJLEDNING OM. bestyrelsens forretningsorden

VEJLEDNING OM. bestyrelsens forretningsorden VEJLEDNING OM bestyrelsens forretningsorden UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. Indledning... 1 2. Forretningsordenen... 1 3. Forretningsordenens indhold... 2 4. Anbefalingerne for

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

FAIF FORSIKRING ELLER EGENKAPITAL? Tine Olsen, Willis

FAIF FORSIKRING ELLER EGENKAPITAL? Tine Olsen, Willis FAIF FORSIKRING ELLER EGENKAPITAL? 14.5.2014 Tine Olsen, Willis FAIF - FORSIKRING ELLER EGENKAPITAL? Agenda: Kort introduktion til Willis Afdækning af risiko Afdækning via egenkapital Afdækning via forsikring

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr.

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr. Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Telefon Kontaktperson Kundenr. 57626017 Bo Salomonsen 22103720 Forsikringsoversigt Willis I/S Tuborgvej 5 2900 Hellerup Telefon 88139843 Betjener Tanja

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1) 2007/2 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-146-00003 Fremsat den 12. marts 2008 af miljøministeren (Troels

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring ADMINISTRATOR ANSVAR Jan Linde 18. November 2008 Willis i Danmark Danmark: Partnerejet virksomhed Willis Ltd. ejer 87 % 4 kontorer og 347 ansatte (07) DKK 378,5 mio. i omsætning (07) Internationalt: 16.000

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget Dato 22. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13469-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej

Læs mere

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål:

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: Dato 9. juli 2014 Dokument 14/07910 Side Vejforhold ved V vej og A vej Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: 1. Giver

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Police DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herni ng Forsikri ngstager Forsikri ngssted DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Virkelyst 12, 7400 Herning Policen gælder

Læs mere

Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet. Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014

Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet. Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014 Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014 2 De næste 45 minutter Indledende bemærkninger omkring produktansvar, fareafværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ OVER 50.000 KR. Du kan gå til

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Styrelsen skriver blandt andet, at Danmark i henhold til EU s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EF) er forpligtet til at overvåge luftkvaliteten

Styrelsen skriver blandt andet, at Danmark i henhold til EU s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EF) er forpligtet til at overvåge luftkvaliteten Dato 30. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00153-11 Side 1/5 Afslag på ansøgning om flytning af luftmålestation, H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

BESTYRELSESANSVAR. Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1

BESTYRELSESANSVAR. Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1 BESTYRELSESANSVAR Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1 HØJESTERETSPRAKSIS SIDE 2 5 HØJESTERETSDOMME, DER IDØMMER ANSVAR U 1982.595 H - Bønnelycke Træ: Ansvar for fortielser

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Bekendtgørelse om visse kriterier for vurdering af, om der foreligger en miljøskade og om krav til afhjælpning af visse miljøskader 1)

Bekendtgørelse om visse kriterier for vurdering af, om der foreligger en miljøskade og om krav til afhjælpning af visse miljøskader 1) BEK nr 652 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 8. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1440-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

ARBEJDSSKADE - ERFAREN MEDARBEJDER - EGEN SKYLD BEVISBYRDE

ARBEJDSSKADE - ERFAREN MEDARBEJDER - EGEN SKYLD BEVISBYRDE 21. DECEMBER 2011 ARBEJDSSKADE - ERFAREN MEDARBEJDER - EGEN SKYLD BEVISBYRDE Hverken arbejdsgiver eller stilladsfirma var ansvarlig for erfaren tømrers alvorlige tilskadekomst, da han ved hop fra betondæk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere