Indholdsfortegnelse. Læsevejledning til landskassens regnskab 2. Godkendelse af landskassens regnskab 2. Beretning for Revisionspåtegning 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Læsevejledning til landskassens regnskab 2. Godkendelse af landskassens regnskab 2. Beretning for Revisionspåtegning 9"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til landskassens regnskab 2 Godkendelse af landskassens regnskab 2 Beretning for Revisionspåtegning 9 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultat for Status pr Resultat for de sidste 3 år 14 Eventualforpligtelser 15

2 Læsevejledning til landskassens regnskab Regnskabet består af dette hovedregnskab og et specifikationshæfte, bilag 1. Hovedregnskabet Hovedregnskabet består af en beretning og en resultatopgørelse med tilhørende noter. I beretningen redegøres for de væsentligste afvigelser i forhold til budgettet. Herudover er der oplysninger om Grønlands Hjemmestyres økonomiske udvikling i de seneste 3 år. Resultatet er opgjort efter de regler, der blev indført i 1992, d.v.s. det samlede resultat af Grønlands Hjemmestyres indtægter, driftsudgifter, anlægsudgifter og udlån. Det kaldes også DAU-regnskab. Anlægsudgifter er dog siden 2000 udgiftsført med hele det bevilgede beløb, idet bevillingerne er overført til en budgetteknisk anlægs- og renoveringsfond. I resultatopgørelsen er indtægter vist med negativt fortegn. I noter til resultatet gives uddybende kommentarer eller specifikationer til de enkelte regnskabsposter i det omfang det anses nødvendigt for forståelse af regnskabet. Bilag 1 Landskassens Regnskab, bilag 1, indeholder 4 afsnit: 1. Læsevejledning. 2. Resultatopgørelse på hovedkontoniveau. 3. Beretning og regnskab for de enkelte aktivitetsområder opstillet og sammenholdt med bevillingerne. 4. Noter til resultat og status. Godkendelse af landskassens regnskab I landstingslov nr. 23 af 3. november 1994 om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen m.v. er det fastsat, at landsstyret senest på Landstingets efterårssamling skal fremlægge et revideret landskasseregnskab for det foregående finansår. Landstinget har antaget et statsautoriseret revisionsfirma til at revidere regnskabet. Revisionen giver regnskabet en påtegning. Denne er optrykt i regnskabet. På landsstyrets vegne forelægger Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender regnskabet for Landstinget. Landstinget sender regnskabet til Udvalget for Revision af Landskassens Regnskaber, kaldet revisionsudvalget. Revisionsudvalget modtager et af revisionen udarbejdet revisionsprotokollat og anmoder landsstyret om en skriftlig redegørelse til besvarelse af anbefalinger og bemærkninger i protokollatet. Revisionsudvalget foretager en bedømmelse af, om udgifter og indtægter er disponeret i overensstemmelse med de givne bevillinger, om virkningerne af de givne bevillinger svarer til det ved bevillingernes vedtagelse forventede, og om hjemmestyrets værdier er forvaltet økonomisk forsvarligt. Derudover tager revisionsudvalget stilling til de statsautoriserede revisorers revisionsprotokollat og til landsstyrets besvarelse af protokollatet. Revisionsudvalget afgiver en betænkning, som indeholder udvalgets stillingtagen til regnskabet. Denne betænkning indgår i Landstingets behandling af landskassens regnskab. 2

3 Beretning for 2005 Årets resultat Landskassen realiserede i 2005 et overskud på 274 mio. kr. mod et budgetteret underskud inkl. tillægsbevillinger på 79 mio. kr. Resultatet blev herved 353 mio. kr. bedre end budgetteret. Overskuddet i 2005 er dels blevet skabt på grund af en meget positiv udvikling i den private sektor og dels af særlige begivenheder i På baggrund af budgetforbedringerne i 2005 er der i finansloven for 2006 indregnet forbedringer på især skatter og afgifter, sociale pensioner og hjemmestyrets renteindtægter. Årets overskud udgjorde 4,9 pct. af indtægterne. Året 2005 var præget af en generel stigning i aktiviteten i den private sektor. Der var forøgede aktiviteter i mineraludvindingssektoren. Der var en øget turisme, og mængden af eksporterede rejer og fisk steg. Samtidigt blev der 1. januar 2005 gennemført en skatteomlægning, som indebar en skattelettelse for de små og mellemstore indkomster og en skatteforhøjelse for store indkomster. Den samlede virkning af skatteomlægningen, og den samtidige ophævelse af ensprissystemet, var en lempelse af finanspolitikken, som også har bidraget positivt til den økonomiske aktivitet. Herudover har der været et højt aktivitetsniveau i bygge- og anlægssektoren, specielt i Nuuk. Den høje økonomiske aktivitet bidrog til at arbejdsløsheden faldt lidt i 2005, og at mange ældre og førtidspensionister kunne fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Konsekvensen af dette blev et mindreforbrug på pensionsområdet på 32 mio. kr. Ud over den generelle stigning i den private sektor var der også faktorer i den offentlige sektor, der påvirkede årets resultat positivt. Der blev udskrevet valg i september Dette medførte, at landsstyret overgik til et forretningslandsstyre, og at landsstyret derfor ikke kunne tage nye politiske initiativer. Landskassens udgifter blev derfor mindre end budgetteret. Disse mindreudgifter er fordelt på en lang række finanslovskonti. Det kan konstateres, at landsstyrets bestræbelser på at holde fokus på budgetstyringen er lykkedes, idet der på over 80 pct. af drifts- og tilskudskontiene ikke blev brugt flere penge end bevilget. Det merforbrug, der skete på de resterende konti, var meget beskedent. Konsekvensen af denne gode budgetoverholdelse var, at der på de enkelte finanslovskonti var små ikke forbrugte midler. Summen af disse mange små ikke forbrugte midler medførte, at DAU-resultatet blev markant større end forudsat i finansloven og tillægsbevillingsloven. Der blev ikke i fuld udstrækning brug for de reserver, der var afsat i finansloven. Det drejede sig om reserver til merudgifter på det kommunale område og især reserverne på anlægsområdet. Derudover har der været merindtægter på afgiftsområdet, hvor indførselsafgifterne på specielt biler indbragte mere end forventet, mens afgiften på tobaksvarer fortsatte med at falde. Afgiftsindtægterne på øl, vin og spiritus fortsatte derimod med at stige. I den følgende tabel er vist hovedtallene fra regnskab 2003, 2004 og Tabellen indeholder også de budgetterede beløb for 2005 (finanslov + tillægsbevillinger) samt afvigelsen mellem regnskab 2005 og budget Landskassens resultat Mio. kr. Regnskab Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Driftsudgifter Lovbundne udgifter Tilskud Anlæg Indtægter DAU-resultat (minus) angiver indtægter i Regnskab og Budget. I Afvigelse angiver minusset en mindreindtægt i forhold til budgettet. Resultatet er målt som et Drifts-, Anlægs- og Udlånsresultat (DAU-resultat). 3

4 Finansloven for 2005 blev vedtaget med et underskud på 28,5 mio. kr. Landsstyret har gennem året forelagt sager for Landstingets Finansudvalg. Landstingets Finansudvalg har godkendt bevillinger med en negativ finanseffekt på 50,5 mio. kr. Samtlige sager, som Finansudvalget har godkendt for 2005, er samlet i den årlige tillægsbevillingslov, der forelægges på Landstingets forårssamling Der er fra år 2000 oprettet en budgetteknisk anlægs- og renoveringsfond, hvortil de årligt bevilgede anlægsbeløb til de enkelte projekter overføres. Derved udgiftsføres det enkelte års bevilgede anlægsbeløb i det pågældende år. I takt med at anlæggene udføres, fratrækkes udgiften i fonden. Anlægsaktiviteten i 2005 var på 492 mio. kr., og det var 82 mio. kr. mindre end aktiviteten i 2004, hvor aktiviteten var på 574 mio. kr. Der er i 2005 netto overført 13 mio. kr. til anlægs- og renoveringsfonden. I de efterfølgende afsnit er der redegjort for de enkelte hovedtal. Driftsudgifter Driftsbevillinger gives som rammebevillinger til afholdelse af nettodriftsudgifter for institutioner og administrative enheder. Driftsudgifterne steg med 6,0 pct. fra 2004 til 2005 mod en stigning på 3,9 pct. fra 2003 til Stigningen fra 2004 til 2005 skyldes især en stigning af driftstilskuddet til Nukissiorfiit på 95,8 mio. kr. i forbindelse med ophævelsen af ensprissystemet på el og vand. Driftsudgifter Mio. kr. Regnskab Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Administration Familie og sundhed Kultur, uddannelse, forskning og kirke Nettostyrede virksomheder Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug Andre driftsudgifter Driftsudgifter i alt I 2005 anvendte administrationen under ét 35 mio. kr. mindre end budgetteret. Der var et generelt mindreforbrug på de fleste administrative enheders konti. Den største afvigelse var på Landstingets Bureau, hvor der var et mindreforbrug på 12 mio. kr. Til driftsudgifter på familie- og sundhedsområdet var der budgetteret med udgifter på mio. kr. Der var imidlertid et mindreforbrug på 25 mio. kr., svarende til 2,1 pct. af de samlede udgifter. Mindreforbruget var koncentreret på Familiedirektoratets handicapforsorg, hvor der var et mindreforbrug på 20 mio. kr., svarende til 7,3 pct. af bevillingen. På sundhedsområdet var der en mindreudgift på 3 mio. kr., i forhold til de budgetterede 879 mio. kr. på hele sundhedsområdet. Til kultur, uddannelse, forskning og kirkens område var der budgetteret udgifter på 538 mio. kr., og der var et tilsvarende forbrug. Lovbundne udgifter Lovbundne bevillinger gives i de tilfælde, hvor det ved særskilt lov er fastsat, at en bestemt modtagerkreds har ret til en bestemt ydelse, og hvor ydelsens størrelse eller beregningsgrundlag er fastsat ved særskilt lov. 4

5 Lovbundne udgifter Mio. kr. Regnskab Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Familie og sundhed Kultur, uddannelse, forskning og kirke Boligområdet Andre lovbundne udgifter Lovbundne i alt På familieområdet var der et mindreforbrug på 38 mio. kr. Den positive konjunkturudvikling har medført, at personer over 63 år og førtidspensionister har fået nemmere ved at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det har medført, at der i 2005 blev udbetalt mindre i pension end der var afsat i finansloven. Den største afvigelse var på førtidspension, hvor der var et mindreforbrug på 21 mio. kr. ud af en bevilling på 185 mio. kr., mens der til ældrepensioner blev udbetalt 11 mio. kr. mindre end bevillingen på 230 mio. kr. Begge pensionsordninger administreres af pensionisternes bopælskommune. Beløbene, der udbetales til den enkelte pensionist, er fastsat i landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlige pensioner. Der var desuden et mindreforbrug på stipendier og børnetilskud på kultur, uddannelse, forskning og kirkeområdet. Da regelsættet om uddannelsesstøtte på dette område blev lagt om i slutningen af 2004 var der usikkerhed om denne udgift ved budgetteringen. På boligområdet var der et merforbrug på 23 mio. kr. i restancer på boligstøtteområdet. Den væsentligste årsag til denne stigning i restancen er, at INI A/S i 2005 forstærkede arbejdet med at udskrive regninger på BSU-området. I 2005 er der merudskrevet regninger for 22 mio. kr. og restancerne er steget med 23 mio. kr. Dette har betydet, at boligejerne er blevet præsenteret for forfaldne regninger, som ikke har været udsendt i de tidligere år. På revalideringsområdet var der et merforbrug på 1 mio. kr. ud af en bevilling på 3 mio. kr. Efter at den nye forordning om revalidering trådte i kraft i 2002 havde der i 2002 og 2003 været brugt meget få penge. I 2004 steg udgiften til revalideringsarbejdet i kommunerne, og denne stigning er fortsat i Tilskud Tilskudsbevillinger bemyndiger det ansvarlige landsstyremedlem til at afholde udgifter af ikke-lovbunden karakter. Udgiften kan være af tilskudsmæssig karakter, men kan eksempelvis også være kapitalindskud i virksomheder, renteudgifter, rentetilskud, erhvervsstøtte, afskrivninger og udlån. Tilskud Mio. kr. Regnskab Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Administration Kultur, uddannelse, forskning og kirke Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug Tilskud til kommunerne Servicekontrakter Andre tilskud Tilskud i alt Mindreudgiften på kultur, uddannelse, forskning og kirkeområdet på 6 mio. kr. er udtryk for mindreudgifter til frirejser, forsendelse af gods og undervisningsafgifter på uddannelsesstøtteområdet. Erhvervs-, fiskeri-, fangst- og landsbrugsområdet har samlet haft et mindreforbrug på 2 mio. kr. De 2 mio. kr. er fremkommet ved et mindreforbrug på kontoen strukturtilpasning i fiskeriet og et merforbrug på ESU-lån. 5

6 Mindreforbruget på strukturtilpasningen i fiskeriet er på 17 mio. kr. I foråret 2005 ønskede det daværende landsstyre, at der skulle forsøges oprettet en fiskeriudviklingspulje på finansloven for 2006, som delvist skulle finansieres ved anvendelse af midlerne fra finanslov Derfor blev anvendelse af midler fra kontoen reduceret mest muligt, indtil der forelå en politisk afklaring med de politiske partier om indholdet af finansloven for Denne afklaring kom imidlertid ikke, da der blev udskrevet nyvalg til Landstinget i september Merforbruget på ESU-området er på 16 mio. kr. Heraf er de 12 mio. kr. af regnskabsteknisk karakter og skyldes, at nogle skibe har skiftet ejere. Når et skib med ESU-støtte sælges, betaler sælgeren ESU-lånet tilbage og køberen får herefter et nyt tilsvarende lån. Tilbagebetalingen af lånet konteres som en indtægt, mens det nye lån bogføres som et nyt udlån. På tilskud til kommuner var der afsat midler til en eventuel ny lovgivning på brandberedskabsområdet. Da lovgivningen ikke blev gennemført blev der et mindreforbrug på 7 mio. kr. på området. På servicekontraktområdet har der været mindreudgifter på i alt 7 mio. kr. Mindreudgiften fremkom, fordi der i flere af kontrakterne indgår en bestemmelse om, at jo højere kapacitetsudnyttelse der er på det pågældende område, jo lavere er betalingen på servicekontrakten. Især på skibspassagertrafikaftalen var der en væsentlig mindreudgift. I gruppen andre tilskud var der et mindreforbrug på 15 mio. kr. De 5 mio. kr. skyldes, at der ikke er indskudt kapital i Nuna Oil A/S i Kapitalindskud i Nuna Oil A/S foretages af aktionærerne hjemmestyret og DONG med lige store beløb. Da DONG ikke har indskudt kapital i 2005, har det heller ikke været aktuelt for hjemmestyret at indskyde kapital i selskabet. Herudover er der et mindreforbrug på 3 mio. kr. til forebyggende virksomhed på familieområdet. Endelig var der besparelser på reserver til overenskomstrelaterede udgifter og på støttemidler til IT-området. Anlæg En anlægsbevilling bemyndiger det ansvarlige landsstyremedlem til at afholde udgifter i forbindelse med køb af fast ejendom, anlægsbyggeri, udlån til anlæg, tilskud til anlæg, renovering m.v. Alle budgetterede anlægs- og renoveringsmidler til konkrete projekter overføres til anlægs- og renoveringsfonden. Derimod overføres ikke de beløb, der er afsat til reserver, samt puljemidler, der ikke inden årets udgang er udmøntet på konkrete projekter. I år 2005 er der 56 mio. kr., som ikke er overført til fonden af den samlede bevilling på 548 mio. kr. Disse 56 mio. kr. fremstår derfor i regnskabet som et mindreforbrug. Der blev i 2005 faktisk udført anlægs- og renoveringsopgaver for 478 mio. kr., hvilket var 13 mio. kr. mindre end det der blev overført til anlægs- og renoveringsfonden. Når der i et år ikke er udført de anlægsarbejder, der er bevilget, vil den budgettekniske anlægs- og renoveringsfond opsamle midler til færdiggørelse af de pågældende anlægsarbejder. Derfor blev der i 2005 netto overført 13 mio. kr. til anlægs- og renoveringsfonden, som ved udgangen af 2005 rummede i alt 638 mio. kr. Anlægs- og renoveringsfonden 2005 Status over fonden Ændring Beholdning Mio. kr. Overført Anvendt 2005 Ultimo Familie og sundhed Kultur, uddannelse, forskning og kirke Offentlige arbejder Boligområdet Andre anlægsudgifter Anlægs- og renoveringsfonden i alt Den negative udgift under overført i 2005 i gruppen andre anlægsudgifter skyldes bl.a., at der er aflagt anlægsregnskab for mange afsluttede anlæg, hvor en del af anlægsbevillingen ikke er brugt, samt at nogle anlægsarbejder er blevet aflyst. Begge dele har medført, at der er frigivet midler fra fonden. 6

7 Indtægter Indtægtsbevillinger bemyndiger det ansvarlige landsstyremedlem til at oppebære indtægter af såvel lovbunden som ikke lovbunden karakter. Statens bloktilskud til Grønlands Hjemmestyre og indtægter af skatte- og afgiftsmæssig karakter opføres som indtægtsbevilling. Indtægterne blev 169 mio. kr. større end forudsat i finansloven. Stigningen i indtægten fra landsskatten og den særlige landsskat fra 2004 til 2005 var på 22 mio. kr. Denne stigning i skatteindtægterne er markant større end forudsat, idet der fra 1. januar 2005 skete en ændring af skattesatserne. Bundfradragene ved opgørelse af den skattepligtige indkomst blev sat op fra kr. pr. person til kr. pr. person, mens den fælles kommunale skat blev sat op fra 4 til 6 pct. Indtægter Mio. kr. 200 Regnskab Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Aftalte indtægter Direkte skatter Indirekte skatter Forrentning af investeret kapital Afdrag på lån ydet af landskassen Andre indtægter Indtægter i alt Godt 61 pct. af hjemmestyrets indtægter eller mio. kr. kom som bloktilskud fra staten, fiskeriaftale med EU og andre aftalte indtægter. Der var budgetteret med en indtægt på mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at hjemmestyrets andel af Nationalbankens overskud blev 7 mio. kr. mindre end forventet, og vekselkursen på euro var lidt lavere end forventet i budgettet, hvilket medførte at fiskeriaftalen med EU indbragte 1 mio. kr. mindre end budgetteret. Statens bloktilskud blev reguleret ned med 3,6 mio. kr., som skyldes at afregningen af tips og lottomidlerne blev ændret fra Før 2004 fik hjemmestyret via bloktilskuddet kompensation for statsafgiften på 16 pct. af omsætningen i tips og lotto. Siden modtager Grønland 16 pct. af omsætningen i Grønland direkte fra Dansk Tipstjeneste A/S. Modregningen i bloktilskuddet var aftalt til at være lig med den grønlandske del af statsafgiften i år 2004 og denne omsætning blev først endelig opgjort i De direkte skatter indbragte 786 mio. kr. eller 67 mio. kr. mere end budgetteret. Selskabsskatter fra hjemmestyrets egne virksomheder indbragte 5 mio. kr. mindre end budgetteret. De indirekte skatter indbragte 664 mio. kr., hvilket var 26 mio. kr. mere end forventet. Af indførselsafgifterne indbragte motorkøretøjer 18 mio. kr. mere end budgetteret. Indførselsafgifterne på motorkøretøjer steg fra 29 mio. kr. i 2004 til 43 mio. kr. Antallet af biler er fortsat stigende, ligesom bilparkens sammensætning ændrer sig fra mindre til større biler. Indførselsafgiften på tobaksvarer faldt til gengæld et par mio. kr., mens afgiften på alkoholholdige drikkevarer steg 11 mio. kr. fra 2004 til Havneafgifterne steg fra budgetteret 6 mio. kr. til 8 mio. kr. Stigningen skyldes især forøgede anløb af krydstogtpassagerskibe. Stempelafgifterne, især på fast ejendom, blev 8 mio. kr. større end forventet, som følge af stort byggeri af andelsboliger og 10/40/50-boliger, mens automatspilafgift og lotteriafgift på gevinstgivende maskiner blev 2 mio. kr. mindre end forventet. Der var en merindtægt på 34 mio. kr. i forrentning af investeret kapital, hvor nettorenteindtægterne blev 39 mio. kr. større end budgetteret. Årsagen hertil var bl.a., at der på grund af forventningerne til renteudviklingen i 2005 var budgetteret meget forsigtigt og at landsstyret i begyndelsen af 2005 havde indgået en aftale med en professionel obligationsforvalter. Denne aftale førte til en bedre forrentning af landskassens likviditet. Herudover har årets samlede aktiviteter medført et positivt DAU-resultat med deraf følgende større renteindtægter. 7

8 Afdrag til landskassen på lån blev 33 mio. kr. større end budgetteret. De 12 mio. kr. er merindtægter fra ESU-lån og de 21 mio. kr. fra BSU-lån. Disse merindtægter skal dog ses i sammenhæng med merudgifterne på ESU-området og øgede restanceudlån på BSUområdet. På ESU-området skyldes det, at når et skib med ESU-støtte sælges, betaler sælgeren ESU-lånet tilbage og køberen får herefter et nyt lån. Tilbagebetalingen af lånet konteres som en indtægt, mens det nye lån bogføres som et nyt lån. På BSU-området skyldes det, at INI A/S i 2005 forstærkede arbejdet med at udskrive regninger på BSU-området. I 2005 er der merudskrevet regninger for 22 mio. kr. og disse penge er indtægtsført. Imidlertid er restancerne steget med 23 mio. kr. Dette betyder, at selvom boligejerne er blevet præsenteret for forfaldne regninger, så er regningerne ikke blevet betalt, men overgået til restancer. Regnskabspåtegning Landsstyret har godkendt årsberetningen og årsregnskabet, som overdrages til Landstingets videre behandling. Nuuk, den 28. april Josef Motzfeldt Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender Peter Beck Direktør Økonomidirektoratet 8

9 Revisionspåtegning 9

10 Anvendt regnskabspraksis Generelt Landskassens regnskab omfatter alle bevillinger givet af Landstinget. Regnskabet er udarbejdet i henhold til landstingslov nr. 23 af den 3. november 1994 om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen samt bekendtgørelse nr. 8 af 27. februar 1995 om hjemmestyrets regnskabsvæsen. Regnskabet omfatter et finansår, der følger kalenderåret. Til året er knyttet en supplementsperiode på 2 måneder. I denne supplementsperiode kan der ske registrering af udgifter og indtægter vedrørende det pågældende finansår, såfremt levering af en vare eller tjenesteydelse har fundet sted, eller fordring eller gæld er opstået inden finansårets udløb. Alle tal i beretningen er afrundet til mio. kr. og i bilag 1 til kr. Den foretagne afrunding kan medføre ubetydelige differencer. Konsolidering af regnskabet Fra 2001 gælder landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget. I denne lov opdeles alle bevillinger i følgende 5 typer: driftsudgifter, lovbundne, tilskud, anlæg og indtægter. For at kunne sammenligne med tidligere år er de viste tal fra 2003 og 2004 konsolideret efter de samme principper, som gælder i år I forbindelse med de forskellige opstillinger kan der være afrundinger. I bilag 1 er der i læsevejledningen nærmere redegjort for, hvordan regnskabstallene for de sidste 3 år er sammenstillet. Driftsudgifter og -indtægter Udgifter og indtægter, der hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser, registreres når levering har fundet sted i henhold til retserhvervelsesprincippet. For øvrige udgifter og indtægter sker registreringen, når beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet. Såfremt et betydeligt krav mod landskassen opstår i et finansår, og det ikke kan opgøres endeligt inden regnskabsaflæggelsen, registreres kravet på en udgiftskonto i regnskabet for det pågældende finansår på grundlag af et skøn. Dette korrigeres efterfølgende i det finansår, hvor kravet kan opgøres endeligt. Ved regnskabsføringen anvendes et bruttokonteringsprincip, der indebærer, at udgifter og indtægter registreres på hver sin konto. Undtaget herfor er hjemmestyrets nettostyrede virksomheder. Anlægsudgifter Pr. 1. januar 2000 er der oprettet en budgetteknisk anlægs- og renoveringsfond. Alle bevillinger til anlægs- og renoveringsformål, der er udmøntet på konkrete projekter, er overført til fonden. Bevillingerne er derfor fuldt ud udgiftsført i resultatopgørelsen. Udlån Ændringer i en række tilgodehavender indgår i landskassens DAU-resultat (drifts-, anlægs- og udlånsresultat). Ligeledes indgår hjemmestyrets køb og salg af aktier under DAU-resultatet. Hjemmestyrets virksomheders udnyttelse af deres trækningsret i landskassen indgår ikke i DAU-resultatet. Aktiver og gæld Aktiver optages til anskaffelsesværdi. Gælden optages med deres nominelle værdi. 10

11 Hensættelsesprincipper Der hensættes til imødegåelse af tab efter følgende principper: Boligstøtteudlån, hovedstol/oprindelige udlån der hensættes til tab på huse tilbagetaget for mere end 2 år siden, og hvorpå der ikke er nyt ejerskab, igangsat reparation eller vedligeholdelse. Boligstøtteudlån, øvrige mellemværender der hensættes, når den skyldige ydelse er mere end 1 år. Fra 1999 har debitorer haft mulighed for at få omlagt skyldig ydelse til lån. Boligstøtte har forfald 2 gange om året, mens lånene har månedlige forfaldsdatoer. Når ydelserne udebliver, hensættes der ikke på selve hovedstolen, men kun på forfaldne ydelser. Huslejerestancer fra før 1995 der hensættes, når der ikke indenfor det sidste halve år har været aktiviteter i forhold til den enkelte lejer. Restancer på diverse debitorer, herunder uddannelseslån der foretages ingen hensættelse, idet restancen afskrives over de respektive hovedkonti, når beløbet sendes til inddrivelse i hjemmestyrets inkassoafdeling, hvilket sker efter 6 måneder. Erhvervsstøtteudlån der foretages begrænsede hensættelser, idet restancen som hovedregel afskrives over de respektive hovedkonti efter en konkret og individuel vurdering af de enkelte låntagere. Restancen sendes til inddrivelse i Hjemmestyrets incassoafdeling. Nettostyrede virksomheder Hjemmestyrets nettostyrede virksomheder aflægger regnskab i forhold til en nettobevilling. I landskassens regnskab udgiftsføres nettobevillingen. Nogle virksomheder har fået godkendt en trækningsret i landskassen og vil i forhold hertil fremstå med et mellemværende. Herudover har nogle virksomheder gæld til Grønlands Hjemmestyre, som i landskassens regnskab er opført under langfristede tilgodehavender. De nettostyrede virksomheder aflægger herudover et virksomhedsregnskab efter bekendtgørelse nr. 25 af den 26. november 1998 om de nettostyrede virksomheders regnskabsaflæggelse. Ændring af anvendt regnskabspraksis Ved ændring af anvendt regnskabspraksis fra et år til et andet, registreres effekten på tidligere års regnskaber ved at korrigere primoværdierne. Sådanne korrektioner specificeres i landskassens regnskab i en forklarende note. 11

12 Resultat for 2005 i mio. kr. Note Bevilling Regnskab Afvigelse Administration Familie og sundhed Kultur, uddannelse, forskning og kirke Nettostyrede virksomheder Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug Andre driftsudgifter Driftsudgifter i alt Familie og sundhed Kultur, uddannelse, forskning og kirke Boligområdet Andre lovbundne Lovbundne i alt Administration Kultur, uddannelse, forskning og kirke Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug Tilskud til kommuner m.v Servicekontrakter m.m Andre tilskud Tilskud i alt Familie og sundhed Kultur, uddannelse, forskning og kirke Offentlige arbejder mv Boligområdet Andre anlægsudgifter Anlægsudgifter i alt Aftalte indtægter Direkte skatter Indirekte skatter Forrentning af investeret kapital Afdrag på lån ydet af landskassen Andre indtægter Indtægter i alt Årets DAU-resultat Noterne til resultat og status er anført i Bilag 1. 12

13 Status pr i mio. kr. Note Primo Udlån Ultimo Bank- og kassebeholdninger Obligationer Likvide- og fondsbeholdninger Mellemværende med virksomheder Udlån til virksomheder Boligstøtteudlån Øvrige udlån Andre tilgodehavender Tilgodehavender Nettostyrede virksomheder Aktier m.v Investering i virksomheder Aktiver Kortfristet gæld Langfristet gæld Gæld Anlægs- og renoveringsfonden Andre passiver Balancekonto Passiver Noterne til resultat og status er anført i Bilag 1 13

14 Resultat for de sidste 3 år i mio. kr Administration Familie og sundhed Kultur, uddannelse, forskning og kirke Nettostyrede virksomheder Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug Andre driftsudgifter Driftsudgifter i alt Familie og sundhed Kultur, uddannelse, forskning og kirke Boligområdet Andre lovbundne udgifter Lovbundne i alt Administration Kultur, uddannelse, forskning og kirke Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug Tilskud til kommuner m.v Servicekontrakter m.m Andre tilskud Tilskud i alt Familie og sundhed Kultur, uddannelse, forskning og kirke Offentlige arbejder mv Boligområdet Andre anlægsudgifter Anlægsudgifter i alt Aftalte indtægter Direkte skatter Indirekte skatter Forrentning af investeret kapital Afdrag på lån ydet af landskassen Andre indtægter Indtægter i alt Årets DAU-resultat

15 Eventualforpligtelser Landskassen har pr afgivet følgende kautioner og garantier: Der er overfor Grønlandsbanken A/S, Sparbank Vest Grønland A/S og Vestnorden Fonden afgivet kautioner og garantier for bl.a. erhvervsstøttelån på i alt 28,2 mio. kr. Der er modtaget diverse pantsikkerheder fra låntagere for de ydede garantier. I henhold til Rammeaftalen om Serviceydelser er Grønlands Hjemmestyre forpligtet til at afholde eventuelle afviklingsomkostninger i og udover bevillingsåret, såfremt Grønlands Hjemmestyre ikke fornyer servicekontrakt om vareforsyning for Størrelsen af nettoafviklingsomkostningerne er mellem parterne i den nugældende servicekontrakt opgjort til 0 kr. Til sidstnævnte kommer yderligere tjenestemandsforpligtelsen overfor 3 medarbejdere eller svarende til ca. 2,2 mio. kr. Der er overfor Kongeriget Danmarks Fiskeribank afgivet kautioner for lån til trawlervirksomheder på i alt 12,1 mio. kr. Overfor Danmarks Skibskreditfond er der afgivet garantier for lån på i alt 0,8 mio. kr. På vegne af Grønlands Hjemmestyre har Sulisa A/S afgivet garantier for lån til landbaserede erhverv for i alt 5,9 mio. kr. Der er afgivet kaution for uddannelseslån ydet gennem pengeinstitutter på i alt 0,7 mio. kr. Til sikkerhed for uddannelseslån administreret af Grønlandsbanken A/S er der deponeret 42,5 mio. kr. I Grønlandsbanken A/S er der stillet en pengeforsyningskredit på 45 mio. kr. til TELE Greenland A/S og KNI Pilersuisoq A/S. Dette beløb er anført i status under øvrige udlån. Herudover er der mulighed for, at der kan stilles yderligere 7 mio. kr., hvis der bliver behov herfor. Grønlands Hjemmestyre har påtaget sig købspligt overfor långivere til de af Royal Arctic Line A/S ejede skibe i tilfælde af selskabets misligholdelse af skibslånene. Til købspligten er knyttet en ret til for hjemmestyret at indtræde i de eksisterende lån på samme betingelser som aftalt med Royal Arctic Line A/S. Den samlede restgæld på lånene andrager 94 mio. kr. Der påhviler hjemmestyret pensionsforpligtelser overfor tidligere langvarige medlemmer af Grønlands Landsråd, Landsting og landsstyre. Hjemmestyret har meddelt visse af de 100% ejede virksomheder trækningsret i landskassen. Maksimum for hver virksomhed fremgår af bilag 1. I servicekontrakten med Arctic Umiaq Line A/S er der indgået aftaler om afholdelse af tjenestemandsforpligtelsen overfor sejlende tjenestemænd. Denne forpligtigelse er på ca. 47 mio. kr., hvoraf de 19,1 mio. kr. er optaget i finansloven for 2006, 10,6 mio. kr. i 2007, 10,2 mio. kr. i 2008 og 2,2 mio. kr. i Den danske Energistyrelse har rejst krav på 5,7 mio. kr. som betaling for NunaMinerals A/S udbud af nye aktier i henhold til aftale af september 1998 om dispositioner om Nunaoil A/S. Vedrørende de nettostyrede virksomheders indgåede forpligtelser, henvises der til de særskilt aflagte regnskaber. 15

LANDSKASSENS REGNSKAB 2008

LANDSKASSENS REGNSKAB 2008 GRØNLANDS HJEMMESTYRE ØKONOMI OG PERSONALESTYRELSEN LANDSKASSENS REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til landskassens regnskab 4 Godkendelse af landskassens regnskab 4 Beretning for 2008 5

Læs mere

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetopfølgning August 2013

Budgetopfølgning August 2013 Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 aktivitetsområde 50: Til hovedkonto 10.13.41 Erhvervsfremme og hovedkonto 10.13.43 Indfrielse af garantier for lån Landsstyret

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Læsevejledning til landskassens regnskab 2. Godkendelse af landskassens regnskab 2. Beretning for 2007 3. Revisionspåtegning 10

Læsevejledning til landskassens regnskab 2. Godkendelse af landskassens regnskab 2. Beretning for 2007 3. Revisionspåtegning 10 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til landskassens regnskab 2 Godkendelse af landskassens regnskab 2 Beretning for 2007 3 Revisionspåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultat for 2007 14 Status

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere