Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder"

Transkript

1 Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved arbejdsmiljøet? Denne branchevejledning henvender sig til små virksomheder uden en sikkerhedsorganisation. Vejledningen beskriver, hvilke arbejdsmiljøopgaver virksomheden har, og hvem i virksomheden, der skal varetage opgaverne. Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Opskrifter på arbejdsglæde Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor) Ny Vestergade 17, 1471 København K Tlf.: Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center Tlf.: Varenummer Layout: Gorm Larsen & Partners Trykning: Athene Grafisk ISBN nr HK Varenummer:

2 krydderi Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Opskrifter på arbejdsglæde Branchevejledning til kontorarbejdspladser om: Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

3 Forord Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd herunder Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor). BAR Kontor har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål, og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for det private kontorog administrationsområde. F.eks. IT-virksomheder, advokat- og revisionskontorer, vikarbureauer, rådgivende virksomheder, rejsebureauer, arkitekter samt øvrige private kontorarbejdspladser. BAR Kontor giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af branchevejledninger, kampagnemateriale, afholdelse af temadage og andre aktiviteter. BAR Kontor er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for det private kontor- og administrationsområde. Indhold Samarbejde er med til at skabe et godt arbejdsmiljø... 1 Hvilke arbejdsmiljøopgaver har virksomheden?... 2 Vær løbende opmærksom på arbejdsmiljøet... 2 Gennemfør arbejdspladsvurdering... 3 Inddrag arbejdsmiljø i planlægningen...4 Undersøg eventuelle arbejdsskader... 5 Alle skal samarbejde om arbejdsmiljøet men hvem gør hvad?... 6 Viden om arbejdsmiljø... 7 Anden relevant litteratur... 9 BAR Kontor vil gerne rette en særlig tak til de virksomheder, som har bidraget med citater og inspiration til denne branchevejledning. Holdningerne, der udtrykkes i BAR Kontors forskellige vejledninger, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

4 Samarbejde er med til at skabe et godt arbejdsmiljø I små virksomheder er der ofte et tæt samarbejde mellem arbejdsgiveren og medarbejderne. Samarbejdet er uformelt - ofte drøftes arbejdet over morgenkaffen eller på andre tidspunkter, hvor virksomheden er samlet. Det er også her, virksomhedens arbejdsmiljøforhold, og eventuelle forbedringer af arbejdsmiljøet bliver drøftet. Alle virksomheder, uanset størrelse, har ifølge arbejdsmiljøloven de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet herom skal i alle virksomheder foregå mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og medarbejderne. Arbejdsmiljø er en del af det daglige arbejde i mange små virksomheder og løses arbejdsmiljøopgaverne på denne måde, lever virksomheden op til arbejdsmiljøloven. Denne branchevejledning henvender sig til små kontor- og administrative virksomheder med 1-9 medarbejdere. Vejledningen beskriver, hvilke arbejdsmiljøopgaver virksomheden har, og hvem i virksomheden, der skal varetage opgaverne. Hvis virksomheden udvider til mere end ni medarbejdere, skal virksomheden oprette en sikkerhedsorganisation. BAR Kontor har også udarbejdet materialer om, hvordan sikkerhedsorganisationen oprettes. Se afsnittet side 9 om Anden relevant litteratur. Vi er ikke så formaliseret, hvad angår arbejdsmiljøarbejdet. Vi har en flad organisation, hvor vi kommunikerer med hinanden dagligt, og tingene bliver løst, før de bliver til problemer. Vi ved jo, at vi skal bruge vores folk hele tiden, så tingene skal være i orden. Lars Aleth-Thomsen, direktør, Signatur I små virksomheder med under 10 medarbejdere er der ingen formelle krav om, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøopgaverne skal foregå. Det skal dog sikres, at der er personlig kontakt mellem arbejdsgiveren, en eventuel arbejdsleder og medarbejderne. 1

5 Hvilke arbejdsmiljøopgaver har virksomheden? I en virksomhed af vores størrelse er det let at kanalisere informationer ud, og derfor synes jeg, at vi alle er helt up to date med nye tiltag osv. Hvis der er noget væsentligt om arbejdsmiljø, som vedrører os alle, tager vi det op på vores fredagsmøder. Er der én, der f.eks. er til møde ude i byen, så er der altid en anden, der har ansvaret for, at vedkommende får informationen. Margit Foller, direktør, Personale-Service A/S Virksomhedens overordnede arbejdsmiljøopgave er at sikre det gode arbejdsmiljø, herunder at overholde arbejdsmiljøloven. Det indebærer, at virksomheden har følgende arbejdsmiljøopgaver: Være løbende opmærksom på arbejdsmiljøet Gennemføre Arbejdspladsvurdering (APV) Inddrage arbejdsmiljø i planlægningen Undersøge eventuelle arbejdsskader Vær løbende opmærksom på arbejdsmiljøet Virksomheden skal føre kontrol med, at arbejdsmiljøet er i orden. Kontrol betyder ikke, at arbejdsmiljøet konstant skal overvåges, men at virksomheden bør have en fornemmelse af, hvordan det står til med arbejdsmiljøet. Det er ikke et spørgsmål om at kontrollere eller opfinde problemer, men mere et spørgsmål om at have fingeren på pulsen med hensyn til arbejdsmiljøet. Det indebærer, at der bør være en løbende opmærksomhed på arbejdsmiljøet, herunder om arbejdsmiljøloven bliver overholdt, og om der er ved at opstå eller er opstået arbejdsmiljøproblemer indenfor følgende områder: 2

6 Fysiske forhold, f.eks. varme/kulde, træk, belysning og rengøring Ergonomiske forhold, f.eks. variation af arbejdsstillinger Psykiske forhold, f.eks. alenearbejde og chikane/mobning Kemiske og biologiske forhold, f.eks. rengøringsmidler Risiko for arbejdsskader En måde at sikre dette på er, at alle i det daglige holder et vågent øje med ovenstående, drøfter dem efter behov, og får gjort noget ved dem, hvis de forringer arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljø kan eventuelt tages op på et morgenmøde eller på et andet tidspunkt, hvor alle i virksomheden er samlet. Denne løbende opmærksomhed gør det samtidig nemmere at opdatere og gennemføre virksomhedens Arbejdspladsvurdering (APV), som blandt andet omfatter en kortlægning af ovenstående arbejdsmiljøforhold. Gennemfør Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder, der har medarbejdere, skal gennemføre en APV, som er et simpelt værktøj, der giver overblik over virksomhedens arbejdsmiljø - hvad fungerer godt og hvor er der eventuelle problemer. Et overblik, der samtidig gør det nemmere at planlægge og prioritere arbejdsmiljøtiltag i sammenhæng med virksomhedens øvrige tiltag og udvikling. Der er ingen krav om, hvordan det praktiske APV-arbejde skal foregå der er metodefrihed. Det gør det muligt at gennemføre APV en på en måde, der passer til den form, som virksomheden normalt arbejder og samarbejder på. Virksomheden skal dog altid sikre, at APV en er skriftlig og omfatter en: Kortlægning Hvad er godt ved arbejdsmiljøet, og er der nogle arbejdsmiljøproblemer? Vurdering Hvad er årsagerne til problemerne, og hvordan kan problemerne løses? Handlingsplan Hvilke problemer skal løses først - hvordan, hvornår og af hvem? Opfølgning Har løsningerne afhjulpet problemet? Først var de måske en smule skeptiske, men da de så, hvad det drejede sig om, syntes de egentlig, at det var fornuftigt nok og udfyldte APV-skemaet. Efter en uge havde jeg alle skemaerne tilbage, hvorefter jeg gennemgik dem, og vi fik løst de problemer, der var. Jeg er ved at udarbejde en kort rapport, som vil blive lagt ud på vores fællesarkiv på netværket, så alle kolleger kan følge med i, hvad vi har foretaget os med hensyn til APV. Hele arbejdsprocessen har ikke været særlig tidskrævende. Hannelore Kindt, personaleansvarlig, Strategisk Netværk 3

7 I en lille virksomhed har alle ofte en fornemmelse af, hvordan det står til med arbejdsmiljøet. Derfor kan APV en eventuelt gennemføres og løbende opdateres på morgenmøder eller lignende. I BAR Kontors branchevejledning om APV findes en APVcheckliste og et APV-skema, som kan lette APV-arbejdet. APV skal ikke munde ud i en omfattende dokumentation. Omfanget afhænger af mange faktorer, blandt andet af arbejdsmiljøproblemernes art, alvor og omfang. En APV vil ofte være kort, hvis der f.eks. ikke er nogle arbejdsmiljøproblemer, eller hvor problemerne bliver løst under kortlægningen. Når APV er gennemført én gang, skal den efterfølgende opdateres når der sker væsentlige ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet, f.eks. ved om- eller ny-bygninger. APV inklusiv kortlægning, vurdering, handlingsplan og opfølgning skal dog gennemføres hvert 3. år. Men når den er gennemført én gang, og i de mellemliggende år er blevet opdateret, er det ikke en omfattende opgave, da eventuelle arbejdsmiljøproblemer allerede står i APV-handlingsplanen. Inddrag arbejdsmiljø i planlægningen Virksomheden kan fortsat sikre det gode arbejdsmiljø, og en mindre omfattende APV ved at inddrage arbejdsmiljøaspekter allerede under planlægningen af væsentlige ændringer, som kan få betydning for arbejdsmiljøet, f.eks. større udvidelser eller ombygninger af virksomheden. Når virksomheden skal i gang med væsentlige ændringer, er det en god idé at drøfte arbejdsmiljøhensyn så tidligt som muligt i planlægningsfasen, f.eks. ved at indhente viden fra de personer, som ændringerne vil berøre. Det er deres hverdag, det drejer sig om, hvorfor de ofte kan bidrage med viden om arbejdsmiljøet. Der kan også indhentes erfaringer fra andre virksomheder, som har gennemført lignende ændringer. På denne måde sikres et bedre beslutningsgrundlag, og fejlinvesteringer, arbejdsmiljøproblemer og arbejdsskader forebygges. 4

8 Undersøg eventuelle arbejdsskader I kontor- og administrative virksomheder sker der sjældent arbejdsulykker. Men er uheldet ude, og der sker en ulykke eller opstår en erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse, skal årsagen findes. En hurtig konklusion vil ofte være, at det f.eks. var et hændeligt uheld. Men det er vigtigt at undersøge årsagen nærmere ved at kigge på blandt andet den enkeltes adfærd, virksomhedens procedurer og indretningen af arbejdspladsen. Når årsagen/-erne er fundet, er der ofte klarhed over, hvilke forhold der skal ændres for at undgå samme type arbejdsskade fremover. Er der tale om en ulykke og den person, der har være udsat for ulykken, ikke er i stand til at arbejde i mindst en dag, ud over den dag skaden skete, skal arbejdsgiveren anmelde ulykken til Arbejdstilsynet og forsikringsselskabet/arbejdsskadestyrelsen. Der kan rekvireres anmeldelsesblanketter hos Arbejdsskadestyrelsen. Erhvervssygdomme anmeldes af egen læge. 5

9 Alle skal samarbejde om arbejdsmiljøet men hvem gør hvad? Da vi er en organisation på otte, er det meget vigtigt, at vi kan sammen. Vi er en åben virksomhed, hvor vi siger tingene til hinanden og får fat i tingene, inden de eskalerer. APV en har været med til at styrke vores sammenhold. Henrik Skov, personalekonsulent, Personale-Service A/S Samarbejdet om arbejdsmiljø i små virksomheder foregår ofte uformelt som en del af det daglige arbejde. Men hvem skal egentlig gøre hvad? Ifølge arbejdsmiljøloven har medarbejderne, arbejdsgiveren og eventuelle arbejdsledere følgende roller i forhold til arbejdsmiljøet. Medarbejderne Medarbejderne skal være med til at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden og deltage aktivt i samarbejdet om arbejdsmiljø. Det indebærer, at medarbejderne i hverdagen skal overholde arbejdsmiljøloven og de regler og anvisninger, der eventuelt er i virksomheden. Er der arbejdsmiljøforhold, der ikke er i orden, og som medarbejderne ikke selv kan rette op på, skal medarbejderne oplyse arbejdsgiveren, eller en eventuel arbejdsleder, om forholdene. Arbejdslederen Har virksomheden en arbejdsleder, skal arbejdslederen også være med til at sikre et godt arbejdsmiljø og overholde arbejdsmiljøloven og de regler og anvisninger, der er på virksomheden. Får arbejdslederen kendskab til arbejdsmiljøforhold, der ikke er i orden, og som arbejdslederen i samarbejde med medarbejderne ikke kan rette op på, skal arbejdslederen oplyse arbejdsgiveren om det. Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøet er i orden. Det indebærer, at det er arbejdsgiveren, der har ansvar for, at arbejdsmiljøopgaverne, som er beskrevet tidligere i vejledningen, bliver gennemført, og at det sker i et samarbejde med medarbejderne. 6

10 Viden om arbejdsmiljø Med sund fornuft kan mange arbejdsmiljøproblemer løses, men det er en god idé at have en vis basal viden om arbejdsmiljø. Denne viden kan hentes i arbejdsmiljøloven, branchevejledninger, bøger, tidsskrifter, hjemmesider m.v. Nedenfor listes, hvor denne viden kan hentes. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration tlf.: BAR Kontor giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af branchevejledninger, kampagnemateriale, afholdelse af temadage og andre aktiviteter. BAR Kontors materialer og andre oplysninger om arbejdsmiljø kan findes på hjemmesiden. Organisationerne Arbejdsgiver-, arbejdsleder- og arbejdstagerorganisationer har hver især kompetence til at rådgive om arbejdsmiljø. Her kan der også rekvireres materialer om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet tlf.: Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet, som fører tilsyn med virksomhederne og udgiver information om arbejdsmiljø. Informationen kan rekvireres på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor også arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser, Arbejdstilsynets vejledninger (At-vejledninger) og anden information findes. I arbejdsmiljøloven findes de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Loven er bindende for virksomhederne. Det kan medføre straf, hvis reglerne overtrædes. Loven er udmøntet i bekendtgørelser, der også er bindende for virksomhederne. Det kan medføre straf, hvis bekendtgørelserne overtrædes. At-vejledninger beskriver, hvordan Arbejdstilsynet tolker bekendtgørelserne. Vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, men vejledninger bygger på love og bekendtgørelser, der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i 7

11 de situationer, hvor f.eks. en virksomhed har fulgt en At-vejledning. At-vejledninger erstatter efterhånden de tidligere At-anvisninger og At-meddelelser. muligt at rekvirere sagkyndig bistand hos forskellige konsulentvirksomheder, f.eks: Bedriftssundhedstjenesten (BST), rådgivende ingeniører, arkitekter, teknologiske serviceinstitutter og arbejdsmedicinske klinikker. Arbejdsmiljørådets Service Center tlf.: Hos ASC kan der på hjemmesiden købes bøger, pjecer og videoer om arbejdsmiljø. ASC udgiver blandt andet Det ny ABF med informationer om nye bekendtgørelser, At-vejledninger, branchevejledninger og andet nyt inden for arbejdsmiljøområdet. ASC udgiver også bladet Arbejdsmiljø, der indeholder aktuelle artikler om arbejdsmiljø. Konsulentvirksomheder I nogle tilfælde kan der være problemer, som kan være svære at løse, enten fordi de stiller krav om en særlig ekspertise, eller fordi der mangler nye vinkler og ideer til at løse problemstillingen. I sådanne tilfælde kan det være relevant at hente hjælp udefra. Mod betaling er det 8

12 Anden relevant litteratur Arbejdstilsynet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om lov om arbejdsmiljø, samt ændringerne hertil nr. 331 af 16. maj 2001 og nr. 437 af 10. juni Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, samt ændringen her til nr. 491 af 20. juni At-anvisning nr af april 1999 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Ovenstående kan ses på: BAR Kontor Lys og lyd, branchevejledning 2000 Distancearbejde, branchevejledning 2001 Arbejde ved skærme, branchevejledning 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver, branchevejledning 2002 Opbygning af en sikkerhedsorganisation, branchevejledning 2002 Aktuelle branchevejledninger kan ses på: 9

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Januar 2001 Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser af Karin Mathiesen og Peter Hasle

Læs mere