rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Budgetprocedure (herunder tids- og aktivitetsplan )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Budgetprocedure (herunder tids- og aktivitetsplan )"

Transkript

1 Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. december 2008 Udf rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Budgetprocedure (herunder tids- og aktivitetsplan ) Notatet sendes/sendt til: konomiudvalget (młde den 5/1 2009) Dette notat indeholder et opl g til budgetproceduren for Udgangspunktet for den foresl ede procedure for er den budgetprocedure, der blev anvendt for Der l gges med andre ord ikke op til en helt anden procedure. Men der foresl s en r kke ndringer med henblik p forbedring af b de procedure og budgetmateriale. Notatet er opdelt i 2 hoveddele. Fłrst beskrives nogle hovedpunkter vedr. budgetproceduren og dern st fłlger selve tids- og aktivitetsplanen. 1. Budgetprocedure Nedenfor fłlger 6 omr der, der alle vedrłrer budgetproceduren for Tidsplan for basisbudget Ved sidste rs budgetl gning skulle basisbudgettet i henhold til tidsplanen v re f rdig ultimo maj m ned. Det betłd at en lang r kke ting ikke n ede at komme med i basisbudgettet herunder fłlgevirkninger af budgetkontroller m.m. Jo tidligere basisbudgettet f rdiggłres, des l ngere vil listen med tekniske korrektioner blive og des mere usikkerhed kan der opst om, hvad der egentlig er grundlaget for budgetl gningen. Det foresl s derfor, at basisbudgettet for fłrst f rdiggłres ultimo juni Form let er at minimere antallet af tekniske korrektioner og at f et s opdateret basisbudgetmateriale som muligt til byr dets budgetseminar ultimo august.

2 Budgetkontroller i 2009 Tidsplanen for budgetkontrollerne i 2009 skal ses i sammenh ng med budgetproceduren Budgetkontrollerne i 2009 vil nemlig ofte ha afsmittende effekt for 2010 og frem. For 2008 er der gennemfłrt 3 ordin re budgetkontroller, nemlig pr. 31/3, pr. 31/5 og pr. 30/9. Budgetkontrollen pr. 31/ blev udskudt (flere gange) og spłrgsm let om finansieringen af merudgifterne blev henvist til 2. budgetkontrol. Noget tyder s ledes p, at budgetkontrollen pr. 31/3 ligger lidt for tidligt. Et forslag kunne derfor v re at sl 1. og 2. budgetkontrol sammen. Denne budgetkontrol skal ligge s tidligt, at den kan behandles politisk inden sommerferien og dermed indarbejdes basisbudgettet, dvs budgetkontrollen skal v re pr. 30/4 1. Det foresl s, at der i 2009 kun udarbejdes 2 ordin re budgetkontroller, nemlig pr. 30/4 og pr. 30/9. Konsekvenserne af budgetkontrollen pr. 30/4 indregnes i basisbudgettet for Der vil fortsat v re m nedlig budgetkontrol for de ikke-rammebelagte omr der Rammer for basisbudget Det er vigtigt med en pr cis afklaring af, hvad der m indregnes i basisbudgettet og hvad der ikke m. Nedenst ende tabel indeholder forslag hertil. Som det fremg r er det vigtigt at sondre mellem rammebelagte udgifter og ikke-rammebelagte udgifter: Budgetramme Rammebelagte Ikke- rammebelagte Demografireguleringer Der laves en s rskilt sag til U i maj m ned. Der vil desuden blive lavet notat med evaluering af de nuv rende modeller for demografiregulering og alternative forslag. Skłn over udviklingen i antal indregnes i basisbudgettet. KL s skłn og egne skłn benyttes. Regnskabserfaringer og fejlrettelser M som udgangspunkt ikke indregnes. Hvis der er tale om v sentlige fejlrettelser/regnskabserfaringer som łnskes indarbejdet i budgetforslaget kan disse medtages ved budgetkontrollen pr. 30/ Skal indarbejdes i budgetforslaget 1 Budgetkontrollen pr. 30/4 skal behandles i direktionen ultimo maj, i fagudvalg i uge 23 og 24, U den 15/6 og BY den 22/6 (se ogs tidsplanen).

3 - 3 - Lov ndringer Der laves en samlet sag til direktionsmłdet den 13/8 09 med en beskrivelse af alle lov ndringer og deres konsekvenser for Randers Kommune. P baggrund af beskrivelsen beslutter direktionen hvilke lov ndringer, der skal indregnes i budget (som tekniske korrektioner) og hvilke der samles i en pulje under konto 6 til senere udmłntning. Lov ndringerne indarbejdes i basisbudgettet (el som tekniske korrektioner hertil). Till gsbevillinger (byr dsbeslutninger) Till gsbevillinger (med konsekvens for ) frem til og med byr dsmłdet den 22/ indarbejdes. Som rammebelagt. Ovenst ende svarer stort set til rammerne for basisbudget dog pr ciseres, at konsekvensen af hver lov ndring p de rammebelagte omr der skal beskrives til direktionsmłdet medio august. P den baggrund beslutter direktionen hvilke lov ndringer der skal indregnes i det tekniske budget og hvilke der skal placeres i en pulje til senere udmłntning. Desuden besluttes om der p nogle omr der skal indregnes mere end den tilhłrende kompensation fra bloktilskuddet. I den forbindelse er det vigtigt at bem rke, at der er 2 meget store ndringer p vej som fłlge af finanslovsaftalen for 2009, nemlig et enstrenget kommunalt besk ftigelsessystem og en r kke initiativer til nedbringelse af sygefrav ret: Et enstrenget kommunalt besk ftigelsessystem: Som en del af finanslovsforliget er der indg et aftale om et enstrenget besk ftigelsessystem med henblik p at skabe et klart og entydigt ledelsesfokus og fjerne dobbbelt-administrationen. Oml gningen tr der i kraft 1. august 2009 og indeb rer bl.a. at kommunerne overtager udgifterne til dagpenge, aktiveringsydelse og aktivering af forsikrede ledige. - Der er tale om en meget stor ndring i byrdefordelingen mellem staten og kommunerne, og spłrgsm let om, hvordan kommunerne skal kompenseres er fortsat helt bent. Oml gningen medfłrer nemlig behov for en ndring af udligningssystemet (de sociale kriterier) og Velf rdsministeriets Finansieringsudvalg er p.t. i gang med at regne p forskellige modeller. Initiativer til nedbringelse af sygefrav ret: Som en del af finanslovsaftalen er der indg et aftale om at styrke indsatsen mod sygefrav r. Mere konkret er der indg et aftale om 39 punkter/initiativer, som b de vedrłrer forebyggelse (9 initiativer), en tidlig indsats (13 initiativer), łget aktivitet under sygemelding (12 initiativer) og bedre samspil mellem sundheds- og besk ftigelsesindsatsen (5 initiativer). Udmłntningen af de 39 initiativer vil betyde store administrative og łkonomiske konsekvenser. Som eksempel p sidstn vnte kan n vnes refusions ndring vedr. kommunens udgifter til sygedagpenge i perioden 9. uge til og med 52. uge. Den hidtidige refusion p 50% ndres til 35%, hvor den sygemeldte ikke er delvist raskmeldt eller i tilbud og 65%, n r den sygemeldte er

4 - 4 - delvist raskmeldt eller i tilbud. Ovenn vnte 2 lov ndringer skal sammen med de łvrige lov ndringer beskrives grundigt til direktionsmłdet medio august herunder kompensationen via bloktilskuddet sammenholdt med egen vurdering af lovforslagets konsekvenser for Randers Kommune. Det foresl s, at rammerne for basisbudget som udgangspunkt svarer til rammerne for basisbudget dog med den pr cisering, at konsekvensen af hver lov ndring p det rammebelagte omr de skal beskrives til direktionsmłdet medio august. Her tages s stilling til hvilke lov ndringer der skal indregnes i det tekniske budget (og med hvilke belłb). Resten placeres i en pulje til senere udmłntning.

5 Fagudvalgenes rolle Fagudvalgenes opgave i for ret 2009 er at drłfte den lłbende drift p eget omr de mhp. udvikling, omstilling og łnsker i dialog med aftaleenheder. at samle, drłfte og prioritere de indkomne forslag til łnsker fra aftaleenheder og forvaltningen. Den łvre gr nse for driftsłnsker fasts ttes (som sidste r) til 2% af fagudvalgenes rammebelagte udgifter i BO 2010 (ingen łvre gr nse for anl gsłnsker). at vurdere om der skal omfordeles indenfor det eksisterende budget (udgangspunktet her er budgetmaterialet for ). at redegłre for m l og indsatsomr der for budgetperioden Fagudvalgene udarbejder selv detaljeret tidsplan for dette arbejde. nsker, indsatsomr der og eventuelle omprioriteringer skal f rdiggłres p udvalgsmłder primo juni m ned (uge 23 og 24) 1.5. Budgetmateriale. Som udgangspunkt vil der blive udarbejdet budgetskemaer med samme indhold som skemaerne fra budget Det tilstr bes dog lłbende at forbedre materialet herunder arbejdes der p en stłrre sammenh ng mellem kommunens m l/indsatsomr der og det konkrete talmateriale. Kommunen er i gang med at implementere et nyt łkonomisystem, KMD Opus. Budgettet for skal kłre via det nye system. Det er dog endnu for tidligt at sige, hvilke muligheder (og evt. begr nsninger) det nye system giver. Det vurderes, at de budgetopstillinger der laves i dag ogs vil kunne h ndteres i det nye system. 1.6 Inddragelse af MED systemet og r d I tidsplanen er det vigtigt at indt nke, hvordan MED-systemet og kommunens 3 r d (handicapr det, ldrer det og integrationsr det) skal inddrages/hłres undervejs i processen. Forud for udvalgsbehandlingen af budgetopl gget skal de lokale MED-udvalg og r dene inddrages med henblik p at give lejlighed til at komme med forslag til nye indsatsomr der eller łnsker til budgettet. Sektor- og omr demed inddrages ligeledes i forbindelse med udarbejdelsen af udvalgenes budgetopl g. Tidsplanen for inddragelsen tilrettel gges individuelt af fagudvalgene. Tilbagemeldingerne fra aftaleenhederne/r dene skal indg ved fagudvalgenes młder i juni m ned (uge 23 og 24), hvor fagudvalgene f rdiggłr forslag til łnsker, indsatsomr der og eventuelle omprioriteringer. Med-systemet/r dene skal inddrages i forbindelse med fagudvalgenes młder. Det kan enten ske fłr młdet i fagudvalgene

6 - 6 - med henblik p at kunne stille forslag og give kommentarer inden udvalget behandler forvaltningens opl g. Eller det kan ske efter młdet, hvor MED-systemet/r dene orienteres om fagudvalgets budgetopl g. Efter sommerferien vil orientering/hłring af MED-systemet ske p et mere overordnet niveau. Der l gges dog op til et stort orienteringsmłde den 25. august 2008 for form nd og n stform nd i hele MED-systemet og samme dag vil de 3 r d ((handicapr det, ldrer det og integrationsr det) ogs blive orienteret om budgetsituationen. Efter denne orientering vil der s v re en hłringsfase p 14 dage fra den 25/8 til 8/9 hvor omr de- og hovedmed samt de 3 r d kan afgive hłringssvar. De indkomne hłringssvar samles og indg r ved byr dets 1. behandling af budgettet den14/9. Samme dag er der ogs dialogmłde mellem hovedmed og łkonomiudvalget. Endelig er der i tidsplanen indlagt en hłringsperiode for hovedmed og de 3 r d i perioden 21. til 28. september. Form let er at hovedmed og r dene kan kommentere de indkomne ndringsforslag og det eventuelle budgetforlig inden det endeligt godkendes ved 2. behandlingen af byr det.

7 Tids- og aktivitetsplan for Nedenfor fłlger forslag til tids- og aktivitetsplan for budget Tidsplanen vil selvsagt blive tilrettet med eventuelle ndringer som fłlge af łkonomiudvalgets drłftelse heraf den 5/ M ned Nov og dec 2008 Aktivitet konomigruppen og direktion drłfter budgetprocedure og tidsplan 5. januar 2009 konomiudvalg godkender budgetprocedure herunder tids- og aktivitetsplan Januar (uge 3 og 4) Fagudvalg godkender detaljeret tidsplan for udvalgets eget budgetarbejdet i for ret Fagudvalgenes opgaver er som fłlger: at drłfte den lłbende drift p eget omr de m.h.p. udvikling, omstilling og łnsker i dialog med aftaleenheder. at samle, drłfte og prioritere de indkomne forslag til łnsker fra aftaleenheder og forvaltningen (max gr nse p 2% af rammebelagte udgifter). at vurdere om der skal omfordeles indenfor det eksisterende budget (udgangspunktet her er budgetmaterialet for ). at redegłre for m l og indsatsomr der for budgetperioden Senest februar MED-systemet (samt handicapr d, ldrer d, integrationsr d) orienteres om budgetproces og tidsplan Marts-april (fagudvalg Aftaleenheder (herunder bestyrelse og MED-udvalg) drłfter budgettet fastl gger tidsplan) Marts juni Fagforvaltninger udarbejder forslag til basisbudget ud fra de angivne retningslinier Medio maj Direktion forelłbig drłftelse af budgetkontrollen pr. 30/4 28. maj Direktionen afgiver indstilling til fagudvalg vedr. budgetkontrollen pr. 30/4 Maj-juni (fagudvalg fastl gger tidsplan) Juni (uge 23 og 24) Sektor- og omr demed samt handicapr d, ldrer d, integrationsr d inddrages i forbindelse med fagudvalgsmłderne i juni. Enten fłr eller efter młderne. Fagudvalg f rdiggłr forslag til łnsker, indsatsomr der og evt. omprioriteringer indenfor udvalget. godkender budgetkontrollen pr. 30/4 og afgiver indstilling til U og BY 15. juni konomiudvalget afgiver indstilling til byr det vedr. budgetkontrollen pr. 30/4 18. juni Direktionen orienteres om regeringsaftalen og drłfter det videre forlłb. 22. juni konomiudvalg f r en orientering om regeringsaftalen og drłfter det videre forlłb.

8 juni Byr det godkender budgetkontrollen pr. 30/ juni Byr det ( dags budgetseminar) orienteres om regeringsaftalen, drłfter łnsker m.m. 29. juni Fagforvaltninger afleverer budgetmateriale til budgetkontoret Juli August (uge 32 og 33) SOMMERFERIE Budgetkontoret Genneml ser og afstemmer budgetmaterialet Samler og trykker budgetmaterialet Udarbejder notat om kommunens samlede łkonomiske situation. 13. august Direktionen F r en forelłbig orientering om den samlede łkonomiske situation Tager stilling til lov ndringer p de rammebelagte omr der Drłfter program for budgetseminar 17. august konomiudvalget f r en forelłbig orientering om den samlede łkonomiske situation. 20. august Direktionen drłfter det f rdige notat om kommunens łkonomiske situation og f rdiggłr program for budgetseminar. 21. august Budgetkontoret udsender materiale til byr dets budgetseminar 24. august konomiudvalget drłfter den łkonomiske situation p baggrund af det foreliggende budgetmateriale. 25. august Orienteringsmłde(r) - form nd og n stform nd i hele MED-systemet samt de 3 r d ( ldrer d, integrationsr d og handicapr d) 25/8 til 8/9 Hłring af MED-udvalg (omr de- og hoved MED) 25/8 til 8/9 Hłring af de 3 r d ( ldrer d, integrationsr d og handicapr d) august Byr det holder budgetseminar. Der orienteres om den aktuelle łkonomiske situation og de politiske forhandlinger starter. 2. sep. Borgmestermłde i KL regi 7. sep konomiudvalget 1. behandling af budget 9. sep. Politiske forhandlinger, kl sep Frist for afgivelse af hłringssvar til budget fra omr demed og hovedmed 14. sep Dialogmłde med HovedMED og łkonomiudvalg 14. sep Byr det 1. behandling af budget

9 sep. Politiske forhandlinger, kl sep. kl Frist for fremsendelse af ndringsforslag september Hłring af hovedmed og de 3 r d ( ldrer d, integrationsr d og handicapr d) inden 2. behandlingen af budgettet 24. sep. Borgmestermłde i KL regi 29. sep konomiudvalget 2. behandling af budget 5. okt Byr det 2. behandling af budget.

Samtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering.

Samtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering. Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. februar 2010 Udf rdiget af: Brian Hansen og Poul Hjłllund Vedrłrende: Optimering af ind- og udbetalinger Notatet sendes/sendt til: Direktionen

Læs mere

Sundhedspolitikken udarbejdes i overensstemmelse med de rammer, der centralt er beskrevet for udarbejdelse af de nye politikker.

Sundhedspolitikken udarbejdes i overensstemmelse med de rammer, der centralt er beskrevet for udarbejdelse af de nye politikker. Notat Forvaltning: Dato: Sundhed og ldre J.nr.: 23. januar 2011 Br.nr.: Udf rdiget af: Sundhedsteam, konsulenter og Lene Jensen Vedrłrende: Ny sundhedspolitik for Randers Kommune Notatet sendes/sendt til:

Læs mere

50 % refusion i perioder med lłntilskud, virksomhedspraktik, ordin r uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde,

50 % refusion i perioder med lłntilskud, virksomhedspraktik, ordin r uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde, Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. november 2010 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Konsekvenser for besk ftigelsesomr det af finanslov 2011 Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

Notat. 1. juni 2011 11/003134

Notat. 1. juni 2011 11/003134 Notat Forvaltning: Politik, Kommunikation og Digital service Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. juni 2011 11/003134 Udf rdiget af: Vedrłrende: Udbudsplan for kłrselsomr det Notatet sendes/sendt

Læs mere

Dette notat beskriver den konkrete udmłntning af kommunens kłrselskontor.

Dette notat beskriver den konkrete udmłntning af kommunens kłrselskontor. Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur : J.nr.: Br.nr.: 11. marts 2011 10/001138 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Kłrselskontor i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Direktionen Udmłntningsplan

Læs mere

- 1 - Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Spłrgsm l fra Det Radikale Venstre i Randers vedr. aktivering af ledige

- 1 - Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Spłrgsm l fra Det Radikale Venstre i Randers vedr. aktivering af ledige - 1 - Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. august 2010 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Spłrgsm l fra Det Radikale Venstre i Randers vedr. aktivering af ledige Notatet

Læs mere

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby Bysekretariatet Procesplan Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby 2013-2017 1 Indhold Indledning og baggrund...3 Helhedsplanens bidragsydere...3 Inddragelsesprocessen...3 Helhedsplanens

Læs mere

Orienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det

Orienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notat Forvaltning: konomi Dato: J.nr.: Br.nr.: Februar, 2011 Udf rdiget af: konomiafdelingen Vedrłrende: Orientering om tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notatet sendes/sendt til: Direktionen d. 24. februar

Læs mere

Dette notat beskriver forvaltningens forventninger til łkonomien inden for overfłrselsindkomstomr det i 2009.

Dette notat beskriver forvaltningens forventninger til łkonomien inden for overfłrselsindkomstomr det i 2009. Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. februar 2009 Udf rdiget af: Bo Skovgaard, Ole Andersen, Per Damgaard Petersen og Bjarne Poulsen Vedrłrende: Forventninger til udviklingen

Læs mere

2. Allerede trufne beslutninger om overflytning af opgaver fra konomi

2. Allerede trufne beslutninger om overflytning af opgaver fra konomi Notat Forvaltning: Kultur og Borgerservice 3. juni 2010 (revideret 9. au- Dato: gust) J.nr.: Br.nr.: Udf rdiget af: Lone Beltoft Clausen Vedrłrende: Opgaver der kan flyttes til Borgerservice Notatet sendes/sendt

Læs mere

Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen.

Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen. Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. oktober Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen. Notatet

Læs mere

I forbindelse med hłringen har forvaltningen modtaget fłlgende henvendelser:

I forbindelse med hłringen har forvaltningen modtaget fłlgende henvendelser: Notat Forvaltning: Dato: 15. februar 2010 Dokumentnr.: Miljł- og Trafik 09/007848-35 Afsender: Henning Jensen Vedrłrende: Forslag til Infrastrukturpolitik - hłring Notat sendes/sendt til: Miljł- og Teknikudvalget

Læs mere

Notat. Ny strategi for den virksomhedsrettede aktivering. igangs ttelse af Nytteaktivering. 28. april 2011 S & A. Baggrund

Notat. Ny strategi for den virksomhedsrettede aktivering. igangs ttelse af Nytteaktivering. 28. april 2011 S & A. Baggrund Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 28. april 2011 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Kommunens brug af virksomhedspraktikker og ans igangs ttelse af Nytteaktivering ttelse med lłntilskud

Læs mere

Ved opdelingen opereres der med fłlgende aktłrer ved udgiftsfordelingen:

Ved opdelingen opereres der med fłlgende aktłrer ved udgiftsfordelingen: Notat Forvaltning: Sundhed & ldre, sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 11. oktober 2011 Udf rdiget af: Per Adelhart Christensen Vedrłrende: Drift af Thors Bakke, herunder parkeringsk lder. Notatet sendes/sendt

Læs mere

Notat. Juni, konomi

Notat. Juni, konomi Notat Forvaltning: konomi Dato: J.nr.: Br.nr.: Juni, 2010 Udf rdiget af: ALMB Vedrłrende: Status p tiltag i effektiviserings- og afbureaukratiseringsstrategien Notatet sendes/sendt til: Direktionen d.

Læs mere

Notat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.:

Notat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.: Notat Forvaltning: Dato: Sundhed og ldre J.nr.: 19. oktober 2009 Br.nr.: Udf rdiget af: Vedrłrende: Notatet sendes/sendt til: Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel Sundheds og ldreudvalget

Læs mere

Kommissorium for indfłrelse af ESDH system p personsagsomr det

Kommissorium for indfłrelse af ESDH system p personsagsomr det Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 15. marts 2011 Udf rdiget af: Diana L bbert Pedersen (projektleder) Vedrłrende: Kommissorium for indfłrelse af ESDH system p personsagsomr

Læs mere

Ressourcebanken oprettes som en konkret udmłntning af omstillingspolitikken.

Ressourcebanken oprettes som en konkret udmłntning af omstillingspolitikken. Notat Forvaltning: Dato: 23. juli 2010 Dokumentnr.: Personale & HR afdelingen 10/004728-2 Afsender: Jenny Oostwouder Vedrłrende: Forslag til ressourcebank Notat sendes/sendt til: Omstillingspolitikken

Læs mere

Vedrłrende regnskabs- og bogholderiopgaver har Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner deltaget i arbejdet.

Vedrłrende regnskabs- og bogholderiopgaver har Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner deltaget i arbejdet. Emne: Kommunalt samarbejde om regnskabs- og bogholderiopgaver Sagsbeskrivelse: Kommunaldirektłrerne i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner har i efter ret 2010 besluttet at kigge p mulighederne

Læs mere

Udf rdiget af: Ulla Pr stholm Gamtofte Vedrłrende: Beskrivelse af opgaven med sekretariatsbetjening af błrn og unge-udvalget

Udf rdiget af: Ulla Pr stholm Gamtofte Vedrłrende: Beskrivelse af opgaven med sekretariatsbetjening af błrn og unge-udvalget Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 19. august 2011 Udf rdiget af: Ulla Pr stholm Gamtofte Vedrłrende: Beskrivelse af opgaven med sekretariatsbetjening af błrn

Læs mere

Kommuneplan (styringsliste pr. januar 2010) Rev

Kommuneplan (styringsliste pr. januar 2010) Rev Kommuneplan 2009-13 (styringsliste pr. januar 2010) Rev. 140110 Nr. Opgave (jf. kommuneplan med vedtagne ndringsforslag m.m.) 1 Gyldig vedtagelse af kommuneplan 2009 Afklaring af procedure for gyldig vedtagelse

Læs mere

Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Revideret udgave - marts 2009 1 L sevejledning: Principper og retningslinjer for indkłb og udbud i Randers Kommune er beskrevet i flere niveauer:

Læs mere

Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen

Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen Igangv rende delprojekter: Forslag nr. Forslag Ansvarlig for forslaget Tidsplan Status Bem rkninger 16 Medarbejderdatabase (Kommunikation og information)

Læs mere

Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20

Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20 Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20 Mandag, den 4. januar 2016 Torsdag, den 7. januar 2016 By- og Landskabsudvalget By- og Landskabsudvalget godkender

Læs mere

Dette notat indeholder en samlet beskrivelse af basisbudgettet for

Dette notat indeholder en samlet beskrivelse af basisbudgettet for Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 17. august 2009 Udf rdiget af: Brian Hansen, Susanne Clausen, Maja Lynggaard Vedrłrende: Basisbudget 2010-13 (generelle bem rkninger inkl. resultatopgłrelse)

Læs mere

Udgift Indt gt Refusion Netto

Udgift Indt gt Refusion Netto Udvalg: konomiudvalget Bevillingsomr de: Administration 2010-priser (1.000 kr.) Budget 2009 Budget 2010-13 Overslag 2010 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Udgift 447.598 448.451 435.304 436.596

Læs mere

1. Projektets titel og j. nr. Netv rk som udviklingsdynamo til virksomhedsdrevet udvikling p landet, j.nr

1. Projektets titel og j. nr. Netv rk som udviklingsdynamo til virksomhedsdrevet udvikling p landet, j.nr EVALUERING AF TILSKUD FRA VELF RDSMINISTERIETS LANDDISTRIKTSPULJE 1. Projektets titel og j. nr. Netv rk som udviklingsdynamo til virksomhedsdrevet udvikling p landet, j.nr. 2008-8338 2. Projektets form

Læs mere

Beredskabskommissionen Beslutningsreferat fra młdet

Beredskabskommissionen Beslutningsreferat fra młdet Beredskabskommissionen sreferat fra młdet Torsdag den 3. december 2009 kl. 15.00 16.15 Sted: Randers Kommune, Laksetorvet 1, 8900 Randers C Młdelokale D.3.32 2. sal ved borgmesteren Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Evaluering af indskolingsordningen i Randers Kommune

Evaluering af indskolingsordningen i Randers Kommune Evaluering af indskolingsordningen i Randers Kommune Juni 2012 Indledning I forbindelse med budgetforliget for 2009-12 blev der afsat 21,6 mio. kr. til en udvidet indskolingsordning. Alle skoler fik tildelt

Læs mere

Notat. Februar, konomi. J.nr.: Br.nr.: rdiget af: AlMB Vedrłrende: Forslag til Handlingsplan for regnskab, bogfłring og lłn

Notat. Februar, konomi. J.nr.: Br.nr.: rdiget af: AlMB Vedrłrende: Forslag til Handlingsplan for regnskab, bogfłring og lłn Notat Forvaltning: konomi Dato: J.nr.: Br.nr.: Februar, 2011 Udf rdiget af: AlMB Vedrłrende: Forslag til Handlingsplan for regnskab, bogfłring og lłn Notatet sendes/sendt til: Sekretariatschefgruppen,

Læs mere

rdiget af: Anne Dahl Iversen Vedrłrende: deltagere i Projekt Aktiv Arbejdsmedicin v/ Falck Healthcare og RK

rdiget af: Anne Dahl Iversen Vedrłrende: deltagere i Projekt Aktiv Arbejdsmedicin v/ Falck Healthcare og RK Notat Forvaltning: Personale og HR afdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. august 2008 Udf rdiget af: Anne Dahl Iversen Vedrłrende: Logbog p deltagere i Projekt Aktiv Arbejdsmedicin v/ Falck Healthcare og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi Marts 2015 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2015 1. Status marts 2015 grafisk

Læs mere

1. Overordnede visioner/politikker. Byr dets Vision 2016 indeholder v rdier og hovedm l for visionsomr det administration/ borgerservice

1. Overordnede visioner/politikker. Byr dets Vision 2016 indeholder v rdier og hovedm l for visionsomr det administration/ borgerservice Udvalg: konomiudvalget Bevillingsomr de: Administration 2009-priser (1.000 kr.) Budget 2008 Overslag 2009 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Udgift 390.847 379.222 418.283 408.315 400.565

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

rdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrłrende: deltagere i Projekt Aktiv Arbejdsmedicin v/ Falck Healthcare og RK

rdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrłrende: deltagere i Projekt Aktiv Arbejdsmedicin v/ Falck Healthcare og RK Notat Forvaltning: Personale og HR afdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. august 2008 Udf rdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrłrende: Logbog p deltagere i Projekt Aktiv Arbejdsmedicin v/ Falck Healthcare

Læs mere

rdiget af: DUB Vedrłrende: Orientering om anmeldte arbejdsskader for 2007, 2008, 1., 2., 3. samt noget af 4. kvartal 2009

rdiget af: DUB Vedrłrende: Orientering om anmeldte arbejdsskader for 2007, 2008, 1., 2., 3. samt noget af 4. kvartal 2009 Notat Forvaltning: og Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. november 2009 Udf rdiget af: DUB Vedrłrende: Orientering om anmeldte arbejdsskader for 2007, 2008, 1., 2., 3. samt noget af 4.

Læs mere

Notat. Social og arbejdsmarked. 29. oktober Indkomne hłringssvar

Notat. Social og arbejdsmarked. 29. oktober Indkomne hłringssvar Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: 29. oktober 2008 Dokumentnr.: 08/000392-35 Afsender: Rikke Hylleberg Clausen Vedrłrende: Indkomne hłringssvar vedrłrende misbrugspolitik for 2008-12 Notat

Læs mere

Aftale mellem Byr det og Randers Affaldsterminal 2011 og 2012

Aftale mellem Byr det og Randers Affaldsterminal 2011 og 2012 Aftale mellem Byr det og Randers Affaldsterminal 2011 og 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Form l med aftalen... 3 2. Politiske visioner, m l og krav... 3 Lovgrundlag...3 M lgruppe...3 Vision 2017...4 Politiske

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009.

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009. Notat Forvaltning: Byr ds- og direktionssekretariatet Dato: 23. januar 2009 Dokumentnr.: 07/01923-339 Afsender: Słren Fonseca Pedersen Vedrłrende: Status for Public i Randers Kommune januar 2009 Notat

Læs mere

Aftale med driftsafdelingen for 2009 og 2010

Aftale med driftsafdelingen for 2009 og 2010 2. januar 2009 Aftale med driftsafdelingen for 2009 og 2010 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der skal indg s aftaler med alle aftaleenheder i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

Udf rdiget af: Mette Geertsen Vedrłrende: Indsigelsesnotat for byfornyelsesbeslutning om friarealforbedring i karrø 168

Udf rdiget af: Mette Geertsen Vedrłrende: Indsigelsesnotat for byfornyelsesbeslutning om friarealforbedring i karrø 168 Notat Forvaltning: Miljł og Teknik, Stadsarkitektens kontor Dato: J.nr.: Br.nr.: August 2011 Udf rdiget af: Mette Geertsen Vedrłrende: Indsigelsesnotat for byfornyelsesbeslutning om friarealforbedring

Læs mere

SPAREFORSLAG ADMINISTRATION 12.02.2010

SPAREFORSLAG ADMINISTRATION 12.02.2010 Generelt administrationen 1 Fortsat trimning af chef- og ledelsesstruktur 300 2.150 2.150 3,0 I perioden forventes gennemfłrt en fortsat trimning af chef- og ledelsestrukturen. Det foruds ttes, at reduktionen

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen RANDERS KOMMUNE Principper for łkonomistyring Retningslinjer for bogfłringsprocessen Randers Kommunes arbejdsprocesser skal tilrettel gges effektivt og understłttes af IT hvor dette er hensigtsm ssigt.

Læs mere

Notat. 28. maj Social og arbejdsmarked. J.nr.: Br.nr.: rdiget af: Anne E. Hegelund Vedrłrende: 1. budgetkontrol. Besparelser p handicapomr det

Notat. 28. maj Social og arbejdsmarked. J.nr.: Br.nr.: rdiget af: Anne E. Hegelund Vedrłrende: 1. budgetkontrol. Besparelser p handicapomr det Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 28. maj 2009 Udf rdiget af: Anne E. Hegelund Vedrłrende: 1. budgetkontrol. Besparelser p handicapomr det Notatet sendes/sendt til: Byr det

Læs mere

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter)

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Dato Indhold Ansvarlig Fredag, den 27. november 2015 Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016-2019 i Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Forvaltningens behandling af indkomne hłringssvar til Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for V kst.

Forvaltningens behandling af indkomne hłringssvar til Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for V kst. Forvaltningens behandling af indkomne hłringssvar til Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for V kst. Hłringsafgiver Hłringssvar Forvaltningens forslag til ndring 1 Dansk Industri 1. Efterlyser

Læs mere

rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Udmłntning af afsatte midler til kompetenceudvikling (trepartsaftalen)

rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Udmłntning af afsatte midler til kompetenceudvikling (trepartsaftalen) Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. juni 2009 Udf rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Udmłntning af afsatte midler til kompetenceudvikling (trepartsaftalen) Notatet sendes/sendt

Læs mere

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 Notat Forvaltning: Dato: 15. august 2011 Dokumentnr.: Borgerr dgiver Randers Kommune 11/004613-1 Afsender: Jesper Cortes Vedrłrende: Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 m neder Notat

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 2 marts Ledigheden. Side 1 af 12

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 2 marts Ledigheden. Side 1 af 12 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. Januar 2007 Januar 2008 Januar 2009 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthj lp I alt Pct. Randers 1.701 3,7 962 2,1 1.165 87 1.252 2,7 stjylland

Læs mere

Indkłbsstrategi Randers Kommune

Indkłbsstrategi Randers Kommune Indkłbsstrategi 2011-2013 Randers Kommune 1. Vision for indkłbsomr det i Randers Kommune 3 2. Indledning 3 3. Udfordringer p indkłbsomr det i dag: 4 4. Strategiens 3 hovedelementer 5 1. Generelle tiltag

Læs mere

Vejledning til skriftlig sagsfremstilling

Vejledning til skriftlig sagsfremstilling Vejledning til skriftlig sagsfremstilling Vejledningen er udarbejdet i august 2008, revideret januar 2009 (łkonomi) og september 2009 (handicapaspekter). Spłrgsm l vedrłrende fremstilling af dagsordenspunkter

Læs mere

Finansrapport pr. 31/12 2011

Finansrapport pr. 31/12 2011 I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert halve r gives en afrapportering vedrłrende kommunens finansielle forhold p b de aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet status

Læs mere

1. Aktivt ejerskab vedrłrende de kommunalt ejede aktieselskaber i Odense. bent - 00.01.00A04-2007/25747

1. Aktivt ejerskab vedrłrende de kommunalt ejede aktieselskaber i Odense. bent - 00.01.00A04-2007/25747 Uddrag af beslutningsprotokol for Odense Byr d 25. april 2007 1. Aktivt ejerskab vedrłrende de kommunalt ejede aktieselskaber i Odense. bent - 00.01.00A04-2007/25747 SAGSRESUM Odense Kommune har valgt

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter:

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter: - 1 - Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. marts 2010 Udf rdiget af: Jesper Cortes Vedrłrende: Hj lp efter aktivlovens kapitel 10 Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2018 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 8. februar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Dialog mellem udvalg,

Læs mere

Finansrapport pr. 30/06 2011

Finansrapport pr. 30/06 2011 I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert halve r gives en afrapportering vedrłrende kommunens finansielle forhold p b de aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet status

Læs mere

Hłringssvar fra Betalingskontoret/Opkr

Hłringssvar fra Betalingskontoret/Opkr Hłringssvar fra Betalingskontoret/Opkr vning Organisatorisk placering łkonomi Indledningsvis łnsker Opkr vning at fastsl, at vi fortsat ser en placering i łkonomi som den mest optimale placering. Inddrivelse

Læs mere

Błrnehaven Tagrenden. aftale 2009 2010 12.09 2008

Błrnehaven Tagrenden. aftale 2009 2010 12.09 2008 Błrnehaven Tagrenden aftale 2009 2010 12.09 2008 1 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Sagen og som bilag til dagsordenspunktet om godkendelse af rsregnskaber

Sagen og som bilag til dagsordenspunktet om godkendelse af rsregnskaber Notat Forvaltning: Dato: 6. december 2010 Dokumentnr.: Miljł & Teknik 10/007578-2 Afsender: Mona Andersen Vedrłrende: notat over forhold der indstilles p talt ved at boligorganisationernes rsregnskaber

Læs mere

Budget (del 1)

Budget (del 1) Budget 2011-14 (del 1) Błrn 0-6 r Visioner M l og indsatsomr der Nłgletal Danmarks bedste błrneby (af udvalgsformand Bjarne Overmark) Byr det har fastsat en meget ambitiłs vision for Randers. Nemlig at

Læs mere

Oplysningerne i n rv rende notat stammer fra forvaltningernes forskellige opgłrelsesmetoder, hvorfor tallene er beh ftet med en vis usikkerhed.

Oplysningerne i n rv rende notat stammer fra forvaltningernes forskellige opgłrelsesmetoder, hvorfor tallene er beh ftet med en vis usikkerhed. Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: Udf rdiget af: Christian Forchhammer Foldager Vedrłrende: Ekstern finansiering i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Direktionen Ekstern

Læs mere

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Marts 2012 Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur 1. Indledning Ifłlge folkeskolelovens 5 stk. 7 er Randers Kommune forpligtet til at tilbyde undervisning

Læs mere

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune Randers Kommune Notat Vedr.: Open Source Til: Direktionen Den: 6.9.2009/BH 1. Baggrund I forbindelse med drłftelse af forslag til digitaliseringsstrategi har direktionen bedt om en kort redegłrelse vedr.

Læs mere

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte Notat Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009 Błrn og skole J.nr.: Br.nr.: 7. december 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Fastl ggelse af serviceniveau p omr det błrn

Læs mere

rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen og Jan Kjeldmann Vedrłrende: KMD-sag fremtidig organisering og praktisk vedligeholdelse af systemet.

rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen og Jan Kjeldmann Vedrłrende: KMD-sag fremtidig organisering og praktisk vedligeholdelse af systemet. Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 29. marts 2011 Udf rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen og Jan Kjeldmann Vedrłrende: KMD-sag fremtidig organisering og praktisk vedligeholdelse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune.

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og institutionsbestyrelsen for Platang rden beliggende Platanvej

Læs mere

Udf rdiget af: Torben Rugholm Vedrłrende: Tiltag vedr. hjemlłsestrategien ved flytning af Hjłrnestenen til bosted Tronholm

Udf rdiget af: Torben Rugholm Vedrłrende: Tiltag vedr. hjemlłsestrategien ved flytning af Hjłrnestenen til bosted Tronholm Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 4. januar 2012 Udf rdiget af: Torben Rugholm Vedrłrende: Tiltag vedr. hjemlłsestrategien ved flytning af Hjłrnestenen til bosted Tronholm

Læs mere

Referat af bestyrelsesmłde

Referat af bestyrelsesmłde Randers Spildevand A/S Referat af bestyrelsesmłde Dato: 22. april Ref.nr.: 03/2010 Młdested: Vestergrave 30, młdelokalet Dato: 21. april klokkesl 13:00 t.: Indbudte: Jłrgen Bruno Andersen (bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Notat. Weborganisering. Portalkonceptet. Kommunikation 10/

Notat. Weborganisering. Portalkonceptet. Kommunikation 10/ Notat Forvaltning: Dato: 22. november 2010 Dokumentnr.: Kommunikation 10/003241-1 Afsender: Jan Hyldgaard Engrob Vedrłrende: Weborganisering Notat sendes/sendt til: Karen Balling Radmer Weborganisering

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune

Psykiatriplan for Randers Kommune Psykiatriplan for Randers Kommune Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Procesplan Side 1 af 12 Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Procesplan

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Oversigt over indkomne hłringssvar i forbindelse med Kulturpolitik Kultur- og fritidsafdelingen 25. august 2009.

Oversigt over indkomne hłringssvar i forbindelse med Kulturpolitik Kultur- og fritidsafdelingen 25. august 2009. Oversigt over indkomne hłringssvar i forbindelse med Kulturpolitik Kultur- og fritidsafdelingen 25.. Nr. Dato Afsender ResumØ Kulturforvaltningens forslag til indarbejdelse 1. 15. juni konomiudvalget Tiltr

Læs mere

Randers Kommune har i hłringsperioden for Natura 2000-handleplan for lborg Bugt, Randers og Mariager Fjord) f et 7 hłringssvar.

Randers Kommune har i hłringsperioden for Natura 2000-handleplan for lborg Bugt, Randers og Mariager Fjord) f et 7 hłringssvar. Bilag til dagsordenspunkt den 1-11-2012. Hłringssvar for N 14 lborg Bugt, Randers og Mariager Fjord Randers Kommune har i hłringsperioden for Natura 2000-handleplan for lborg Bugt, Randers og Mariager

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for błrn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (og deres słskende)

Anbringelsesgrundlag for błrn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (og deres słskende) Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: September 2011 Udf rdiget af: Annette B rnholdt, Faglig Leder, Błrn-Handicap, Socialafdelingen. Vedrłrende: Anbringelse af błrn og unge med

Læs mere

Blandt de v sentligste m ls tninger og indsatsomr der i de to strategier kan n vnes:

Blandt de v sentligste m ls tninger og indsatsomr der i de to strategier kan n vnes: Notat Forvaltning: Dato: 21. august 2011 Dokumentnr.: Politik, Kommunikation og Digital service 11/003621-4 Afsender: Rasmus Bak-Młller Vedrłrende: Orientering til łkonomiudvalget vedrłrende digitalisering

Læs mere

Notat. ttekamsanalyse. gning af eksisterende lejem l. R dhusservice. 22. juni 2011

Notat. ttekamsanalyse. gning af eksisterende lejem l. R dhusservice. 22. juni 2011 Notat Forvaltning: R dhusservice Dato: 22. juni 2011 Dokumentnr.: 11/001810-9 Afsender: Słren Fonseca Pedersen Vedrłrende: T ttekamsanalyse af ejendomme og lejem l: Afrapportering Notat sendes/sendt til:

Læs mere

LETT. Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K. Vedrłrende Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse

LETT. Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K. Vedrłrende Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse LETT POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE DANISH SECURTY AND intelligence SERVICE Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K Politiets Efterretningaljenaste KIausdabroeej I DK-2860 Słborg Telefon:

Læs mere

Notat. 30. juli Błrn og skole

Notat. 30. juli Błrn og skole Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 30. juli 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang Vedrłrende: Analyse af omr det for udsatte błrn og unge Notatet sendes/sendt til: Błrn og skoleudvalget

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Vedrłrende: Orientering om retsreglerne vedrłrende stedfortr dere for frav rende byr dsmedlemmer

Vedrłrende: Orientering om retsreglerne vedrłrende stedfortr dere for frav rende byr dsmedlemmer Notat Forvaltning: Byr dssekretariatet Dato: 6. marts 2009 Dokumentnr.: 09/001521-1 Afsender: Poul Krogsgaard Nielsen Vedrłrende: Orientering om retsreglerne vedrłrende stedfortr dere for frav rende byr

Læs mere

Borgerr dgiver Randers Kommune

Borgerr dgiver Randers Kommune Borgerr dgiver Randers Kommune Beslutningsopl g udarbejdet af Byr ds- og direktionssekretariatet 31. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for sagen s. 3 2. Terminologi og jura s. 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune. Notat. Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det.

Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune. Notat. Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det. Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune Notat Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det. December 2010 1 1. Indledning Kommunaldirektłrerne i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og

Læs mere

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Dato 10. juli 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Erhvervsstyrelsen sendte den 14. juni 2017 udkast

Læs mere

Børnehaven Skovly. aftale 2009 2010 11.11.2008

Børnehaven Skovly. aftale 2009 2010 11.11.2008 Børnehaven Skovly aftale 2009 2010 11.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Intern budgetvejledning til basisbudget

Intern budgetvejledning til basisbudget Den interne budgetvejledning indeholder oplysning om, hvordan basisbudgettet for 2017-20 skal dannes og består af følgende afsnit: 1. Skabeloner for budgetskemaer 2. Budgetkladde, basisbudget og afstemningsark

Læs mere

Opl g til evalueringsproces for distriktsorganiseringen i Błrn & Familie, Randers Kommune

Opl g til evalueringsproces for distriktsorganiseringen i Błrn & Familie, Randers Kommune side 1 Opl g til evalueringsproces for distriktsorganiseringen i Błrn & Familie, Randers Kommune Udarbejdet den 9.december 2009, Kuno Johansen, Gellert Johansen ApS side 2 Baggrund Undertegnede er blevet

Læs mere

Der er ikke lavet en status p psykiatriomr det, da omr det ved starten af valgperioden jo ikke var en del af socialudvalgets ressort.

Der er ikke lavet en status p psykiatriomr det, da omr det ved starten af valgperioden jo ikke var en del af socialudvalgets ressort. Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. december 2011 Udf rdiget af: Torben Rugholm og Gitte Vesti Vedrłrende: Status for młdeafholdelse, arbejdsform og politiske milep le Notatet

Læs mere

Notat. Ustłttede boliger hos Randersegnens Boligforening. Udarbejdet 13.10.2011

Notat. Ustłttede boliger hos Randersegnens Boligforening. Udarbejdet 13.10.2011 Notat Ustłttede boliger hos Randersegnens Boligforening Udarbejdet 13.10.2011 1 Indhold: Side 1. Indledning og indstilling 2 2. Beskrivelse af problemstillingen 3 3. Oversigt i konkrete boligprojekter

Læs mere

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers Notat Forvaltning: Erhverv & Udvikling Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. september 2011 Udf rdiget af: Hanne Lykke Thonsgaard og Pernille Bouteloup Kofoed Vedrłrende: Resultater for Randers Kommune i DI erhvervsklima

Læs mere

Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014

Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014 Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014 Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

Strategigrundlag. Psykiatriplan for Randers Kommune. - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden

Strategigrundlag. Psykiatriplan for Randers Kommune. - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden 1 2 Vision for psykiatriomr det Visionen beskriver, hvad vi str ber efter at v re kendt for i fremtiden.

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger.

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. 1 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Omr de Ledsagerordning til personer mellem 18 og 67 r, som p grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for

Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for 2013-2014 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Tekst sendes til i emnefeltet skrives til djłfbladet 16. januar 09.

Tekst sendes til i emnefeltet skrives til djłfbladet 16. januar 09. Notat Forvaltning: Personale og HR afdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 14. januar 2009 Udf rdiget af: Anne D. Iversen - Personale og HR Vedrłrende: Ans ttelse af sikkerhedsleder Notatet sendes/sendt til: Personale

Læs mere