Forbrugernes Principsager en ny dansk retshjælpsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugernes Principsager en ny dansk retshjælpsordning"

Transkript

1 NFT 1/2002 Forbrugernes Principsager en ny dansk retshjælpsordning Forbrugernes Principsager en ny dansk retshjælpsordning af Sonny Kristoffersen, Forbrugerrådet og Advokatfirmæt Lindh Stabell Horten Den enkelte forbruger viger ofte tilbage fra at tage den økonomiske risiko, der er forbundet med at søge sin ret ved at gå til en domstol med fx en erstatningssag. Artiklen præsenterer en ny retshjælpsordning, som giver private øget mulighed for, at sager af principiel betydning kan blive afgjort af dommere. Den første af fem sager under behandling handler om ulykkesdefinitionen. Sonny Kristoffersen eller Forbrugerrådet har med støtte fra Erhvervsministeriet oprettet en ordning kaldet Forbrugernes Principsager, hvorefter der kan ydes økonomisk støtte og vejledning til forbrugerne i principielle forbrugersager. Forbrugerrådet bistår forbrugerne i principielle, civilretlige sager, og overtager dermed reelt såvel den juridiske som den økonomiske byrde for den enkelte forbruger. Ordningen for Forbrugernes Principsager 1 bygger på den antagelse, at visse civilretlige sager, der set ud fra en forbrugerpolitisk synsvinkel er interessante, ikke bliver forelagt domstolene, fordi den enkelte forbruger viger tilbage fra at påtage sig den økonomiske byrde og besværet ved at anlægge en retssag, eller blot fordi sagen er for lille. Formålet med retshjælpsordningen er der- for at fremme, at der opnås en retsafgørelse i sager af særlig interesse for forbrugere, og som kan være af betydning for retsudviklingen på forbrugerområdet. Den primære arbejdsopgave er således at finde og afdække sager, der er principielle på forbrugerretsområdet og herefter formidle bistand til forbrugere, der er part i en sag, der er egnet til domstolsprøvelse. Forbrugerrådet har således ansvaret for at forberede den principielle forbrugersag og efterfølgende vælge Sonny Kristoffersen, Advokatfuldmægtig, et. art. Har bl.a. skrevet Forbrugerretten civil- og markedsføringsretlige aspekter, København 2002 (m. Klavs V. Gravesen). Repræsenterer Forbrugerrådet (Danish Consumer Counsil) i bl.a. Forsikringsankenævnet og Forbrugerklagenævnet og er lektor i Forbrugerret og Retssociologi på Københavns Universitet. 64

2 en advokat, hvorefter sagen prøves ved domstolene, evt. gennem flere retsinstanser. Herefter følger en status over nogle af de principielle retssager, som har betydning for retsudviklingen på forbrugerretsområdet. Besvimelsessager i relation til ulykkesdefinitionen Retssagen om hvorvidt besvimelsestilfælde er et ulykkestilfælde drejer sig om det forhold, at Ankenævnet for Forsikring har anlagt den faste praksis, at skader som følge af besvimelsesanfald ikke er ulykkestilfælde i forsikringsretlig forstand. 2 Faldskader eller færdselsuheld, der skyldes et besvimelsesanfald, falder således efter nævnets opfattelse uden for ulykkesbegrebet. Begrundelsen for afvisning af disse skader er, at det er besvimelsen, der er årsag til uheldet, og da besvimelsen normalt ikke kan betragtes som en udefra kommende årsag, er der ikke tale om noget ulykkestilfælde. I teorien bemærkes det, at denne nævnspraksis må anses som værende af tvivlsom rigtighed i de tilfælde, hvor besvimelsen ikke skyldes sygdom. 3 Preben Lyngsø har i Dansk Forsikringsret 7. udgave 1994, s. 808, anført følgende: Det er fast ankenævnspraksis, at besvimelsesanfald ikke er et ulykkestilfælde, jfr. AK 4107 (Forsikring 1981 nr. 3). Sagen angik et tilfælde, hvor den forsikrede besvimede, faldt om og i faldet beskadigede to fortænder. Det antoges, at der ikke forelå et ulykkestilfælde. Det er ikke helt let at forstå denne og senere afgørelser. Praksis stemmer ganske vist overens med praksis inden for arbejdsskadeforsikringens område, jfr. Asger Friis og Ole Behn p Men derfor behøver den jo ikke at være rigtig. 4 På denne baggrund har Forbrugerrådet under ordningen for Forbrugernes Principsager anlagt en sag som mandatar for skadelidte i en forsikringsankenævnssag for at få afklaret om, hvorvidt et besvimelsestilfælde, som ikke skyldes sygdom, er omfattet af ulykkesdefinitionen i henhold til ulykkesforsikringsbetingelserne. Sagen omhandler det forhold, at sagsøger den 1. december 1995 var på medarbejderkonference i Gilleleje Feriecenter. På et tidspunkt var der ca. 130 mennesker i slyngelstuen et langt lavloftet kælderlokale med målene 18 x 8,5 m. Lokalet var stærkt tilrøget og temperaturen var høj. Sagsøger sad i en sofa langs ydervæggen ikke så langt fra udgangsdøren og snakkede med nogle kollegaer. Hun rejste sig og gik hen for at købe en sodavand i baren i hjørnet, heller ikke langt fra døren. Mens hun bestilte en danskvand, kom en kollega hen for at snakke og foreslog, at de skulle danse. Sagsøger accepterede, og de bevægede sig gennem lokalet igennem menneskemængden mod danseområdet i den anden ende af lokalet. Folk stod meget tæt, og det var svært at komme igennem. Inden de nåede dansegulvet, blev sagsøgte utilpas af den varme, tilrøgede og iltfattige luft. Hun måtte ud i den friske luft og bevægede sig følgelig tilbage igennem menneskemængden hen imod udgangen og gik uden for i en kælderhals. Hendes kollega fulgte efter hende og gik med ud. Udenfor var det frostvejr, hvorfor kollegaen lagde sin jakke over sagsøger. Efter nogle minutter faldt sagsøger om og slog hovedet og skulderen mod klinkegulvet. Sagsøgers forsikringsselskab bemærkede i et brev af 3. april 1996 bl.a. følgende: Det fremgår af anmeldelsen, at tilskadekomsten skyldes besvimelse. Besvimelse anses ikke for at opfylde ulykkesdefinitionen, idet der ikke foreligger nogen udefra kommende hændelse. Vi ser os derfor desværre ikke i stand til at anerkende erstatningspligten og tillader os at afslutte sagen for vort vedkommende. På den anden side har Arbejdsskadestyrelsen i et brev af 17. november 1998 anerkendt det anmeldte tilfælde som en arbejdsskade efter 65

3 loven om forsikring mod følger af arbejdsskader. Det fremgår direkte af forarbejderne til arbejdsskadeforsikringsloven, at det er den indenfor forsikringsretten sædvanlige definition af et ulykkestilfælde, som benyttes ved administration og lov om arbejdsskadeforsikring. I henhold til arbejdsskadeforsikringsloven er det en yderligere betingelse for anerkendelse under loven, at ulykken er sket under arbejdet. Ulykkesdefinitionen skal i alle tilfælde være opfyldt. Det kan ikke direkte af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse udledes, hvad der er lagt vægt på, men det ligger fast, at der ikke er momenter i sagen, der taler for, at der skulle være tale om andet end en ulykke. Ankenævnet for Forsikring traf den 17. januar 2000 afgørelse i sagsøgers klagesag, hvorefter klagen ikke blev taget til følge Forbrugerrådet dissentierede i sagen. 5 Nævnets flertal udtalte: Indledningsvis bemærkes, at det påhviler den sikrede at sandsynliggøre, at der foreligger en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed i nærværende sag et ulykkestilfælde. Nævnet har gennemgået sagen, og har bemærket, at klagerens advokat ca. 3½ år efter hændelsen den har anført, at klageren gled. Nævnet finder ikke at kunne kritisere, at selskabet ved sin afgørelse har lagt klagerens første fremstilling af det passerede til grund, således at skaden anses opstået ved, at hun besvimede, og dette var årsagen til, at hun derefter faldt. Et sådant hændelsesforløb anses efter nævnets flertals faste praksis ikke som et ulykkestilfælde, således som et sådant er defineret i de pågældende forsikringsbetingelser, idet skaden ikke skyldes en udefra kommende indvirkning på legemet. Besvimelse er en indefrakommende indvirkning, og den er ikke fremkaldt af en tilfældig, pludselig indvirkning på legemet. Nævnets flertal kan således ikke kritisere, at selskabet har afvist skaden som dækningsberettiget. Det bemærkes, at det forhold, at Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt skaden som en arbejdsskade, ikke er ensbetydende med, at der er tale om et ulykkestilfælde i relation til den her omhandlede forsikring, hvis betingelser indeholder en definition på, hvad der forstås ved et ulykkestilfælde. Som følge heraf bestemmes, klagen kan ikke tages til følge. Retssagen, der var anlagt ved Københavns Byret, blev henvist til Østre Landsret på grund af retssagens principielle karakter, jf. nærmere retsplejelovens 226, stk. 1, nr. 1 og tildels nr. 2. Civilretsdirektoratet har bevilliget fri proces efter retsplejelovens 331. Landsretten får derfor mulighed for at tage en principiel stillingtagen til dette spørgsmål, som har en stor betydning for mange og som vil medvirke til, at dækningen under ulykkesforsikringer bliver mere klar. Retssagen blev domsforhandlet den 6. december 2001 og der faldt dom i retssagen den 29 januar Hermed er der kommet en nærmere afklaring af specielt spørgsmålet om, hvorvidt et besvimelsestilfælde er dækket af ulykkesforsikringen. Østre Landsret bemærker, at definitionen af ulykkestilfælde i forsikringsbetingelsernes punkt 5.00 efter sin ordlyd og efter det formål, der med rimelighed kan anses at ligge bag den tilsigtede forsikringsdækning, ikke i sig selv findes at udelukke, at skader, herunder faldskader, der skyldes besvimelse, kan være omfattet af ulykkesbegrebet. Men på baggrund af det samlede hændelsesforløb i den konkrete sag kunne det ikke medføre, at tilskadekomsten dermed kunne anses at skyldes en pludselig indvirkning på legemet. Derfor frifandt landsretten forsikringsselskabet. Men landsretten har slået det principielle i sagen fast, at faldskader, der skyldes besvimelse, kan være omfattet af ulykkesbegrebet. Forsikringsselskaberne må derfor vurdere, hvad nærmere rækkevidden af dommen er i relation til dækning af faldskader, der skyldes besvimelse, på deres ulykkesforsikringer. 66

4 Spørgsmålet om reklamers bindende virkning ved køtilbud Spørgsmålet om omfanget af den erhvervsdrivendes kontraheringspligt ved forbrugeraftaler i forbindelse med annoncer og reklamer m.v. har været uafklaret i retspraksis. Den væsentligste begrundelse i dele af teorien om, at masseudsendte reklamer kun anses for opfordringer til at gøre tilbud, er at beskytte de erhvervsdrivende i tilfælde, hvor der f.eks. er givet en forkert prisoplysning i reklamematerialet, eller hvor der er et voldsomt stort og uventet antal forbrugere, som ønsker at købe den pågældende vare. Da reklamematerialet allerede er trykt og udsendt, kan den erhvervsdrivende ikke nå at ændre på sit tilbud, og det vil således i visse tilfælde kunne få uforholdsmæssigt byrdefulde konsekvenser for den erhvervsdrivende, hvis reklamerne måtte anses for egentlige tilbud. 6 Ordningen har derfor søgt at få en afklaring i retspraksis på, om der er tale om et bindende tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud, jf. det forhold, at der stadig hersker uenighed om, hvorvidt annoncer, reklameudsendelser, herunder radio-og tv-reklamer, kataloger og prislister m.v. er et tilbud eller en tilkendegivelse om opfordring til at gøre tilbud. Ordningen for Forbrugernes Principsager har anlagt en retssag i forbindelse med en kendelse fra Forbrugerklagenævnet, 7 hvor Forbrugerrådet dissentierede til fordel for klageren. Bernhard Gomard har anført, at reklamering med varer, som annoncøren ikke er parat til at sælge på de meddelte vilkår, kan være konkurrence, som er illoyal over for konkurrenterne og i strid med god markedsføringsskik, se Almindelig Kontraktsret, 2. udg., 1996, s. 41, note 34. Sagen vedrørte spørgsmålet, om et køtilbud kunne karakteriseres som et bindende tilbud. Sagsøger havde i foråret 2000 set en annonce på en græsslåmaskine fra den erhvervsdrivendes butik. Det fremgik af annoncen, at en STIGA Rotorklipper Turbo 530, der oprindelig havde en pris til kr., nu var nedsat til kr. Udsalget startede den 6. maj 2000, kl Klageren stillede sig derfor op i køen i butikken den 6. maj 2000, kl Klageren blev registreret som nr. 5 i køen. De foranstående i køen skulle have andre tilbudsvarer, og klager blev derfor klar over, at han ville være den heldige, der kunne købe rotorklipperen til den annoncerede pris. Klageren fik imidlertid oplyst af indklagede, at rotorklipperen var solgt til anden side for tre dage siden til fuld pris. Det er Forbrugerrådets opfattelse, at forbrugeren havde en berettiget forventning om at kunne købe varen til den anførte pris, og at den pågældende annonce var egnet til at skabe en berettiget forventning om, at den blotte accept af den annoncerede pris, ville være tilstrækkelig til at bringe en aftale i stand. Retssagen blev henvist til Vestre Landsret på grund af sagens principielle karakter, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 og til dels nr. 2, og den blev domsforhandlet i Vestre landsret den 23. oktober 2001 og der faldt endelig dom den 18. december Vestre Landsret fandt, at prisangivelse i reklamer som er rettet mod en større kreds, som udgangspunkt alene anses som opfordringer til at afgive tilbud og ikke som et bindende tilbud. Landsretten gav i sin afgørelse forbrugeren medhold i, at denne havde haft en berettiget forventning om, at han havde købt plæneklipperen og da der ikke var mulighed for natural-opfyldelse, blev den erhvervsdrivende tilpligtet, til at betale forbrugeren rabatten på de kr. 8 Landsrettens begrundelse og resultat: Prisangivelser i reklamer, som er rettet mod en større kreds, kan som anført af Forbrugerklagenævnets flertal som udgangspunkt alene anses som opfordringer til at afgive tilbud og ikke som tilbud. Den plæneklipper, som sagsøgeren ønskede at købe, havde sagsøgte annonceret på forsiden af en reklameavis som et af flere køtilbud. Det fremgår af annoncen, 67

5 at der kun var ét eksemplar til salg, og at der ikke var andre plæneklippere til salg som køtilbud. Plæneklipperen var imidlertid ved en fejl fra sagsøgtes side blevet solgt inden tidspunktet for salget af køtilbuddene. Selv om der således ikke var nogen plæneklipper til salg som køtilbud, noterede sagsøgtes direktør som forklaret sagsøgerens ønske om køb heraf under sin gennemgang af køen uden for forretningen og gjorde først senere sagsøgeren bekendt med, at plæneklipperen var solgt. Det lægges til grund, at sagsøgeren ikke havde kendskab til opslaget herom, og at han var den første i køen, som ønskede at købe plæneklipperen. Plæneklipperen kan endvidere ikke anses for omfattet af reklameavisens forbehold om udsolgte varer. Landsretten finder under disse omstændigheder, at sagsøgeren ved sagsøgtes notering af hans ønske om køb har fået en berettiget forventning om, at han havde købt plæneklipperen. Landsretten tager derfor sagsøgerens påstand til følge. 9 Med hensyn til oplysninger på internettet kan der ligeledes rejses det aftaleretlige spørgsmål, om der er tale om tilkendegivelse om opfordring til at gøre tilbud, eller om oplysningerne må anses som et tilbud med andre ord, at internetudbyderne er forpligtede til at sælge varen til den aftalte pris på trods af en trykfejl eller til at fremskaffe varen, selvom denne er udsolgt eller steget i pris. Forbrugerombudsmanden er af den opfattelse, at der under visse omstændigheder er tale om et bindende tilbud. Mads Bryde Andersen: IT-retten, 2001, s. 759 f. bemærker, at det formentlig må antages at være gældende ret allerede i dag, at hjemmeside-udbud af varer mv. må betragtes som tilbud, der altså accepteres og skaber aftaleforpligtelser efter deres indhold, når forbrugerens accept er kommet frem til den erhvervsdrivende i overensstemmelse med den foreskrevne fremgangsmåde... Der kan dog argumenteres for et modsat resultat, jf. således Kartoft i J ff., der bl.a. henviser til CISG art. 14, stk. 2, og e-handelsdirektivets art. 11. Spørgsmålet er ikke afklaret i domspraksis. I den konkrete vurdering vil det bl.a. spille ind, hvilke subjektive muligheder den for hjemmesiden ansvarlige person havde for at tage højde for utilsigtede acceptmeddelelser på de afgive tilbud. I Forbrugerombudsmandens rapport om handel og markedsføring på internettet udgivet oktober 2000, jf. afsnit 5.11 om de aftaleretlige spørgsmål på internettet anføres bl.a. følgende: Uanset hvad man mener om denne begrundelse for ikke at anse masseudsendte reklamer for egentlige tilbud, så gør den sig efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke gældende, når det drejer sig om butikker på internettet. De vil ved en hensigtsmæssig indretning af deres hjemmeside kunne opnå nogle af fordelene ved de masseomdelte reklamer, men samtidig kan de undgå ulemperne herved, idet de, så snart de bliver klar over, at en vare står anført til en forkert pris, kan rette denne, så efterfølgende kunder får de rigtige prisoplysninger. En internetbutik bør ikke på dette punkt være anderledes stillet end en traditionel forretning, der, jf. ovenfor, også ville være forpligtet til at sælge en forkert prissat vare. Ligeledes vil internetbutikken kunne indrette hjemmesiden således, at der bliver lukket for ordreafgivelser på en bestemt vare, når et bestemt antal varer er solgt, eller når der ikke er flere varer på lager. Det klare udgangspunkt må derfor være, at der er tale om egentlige tilbud, som ved forbrugerens accept binder den erhvervsdrivende. Der vil dog formentlig ikke være noget i vejen for, at den erhvervsdrivende i forbindelse med aftaleindgåelsen tager et klart forbehold på de punkter, hvor han finder dette nødvendigt. Sender den erhvervsdrivende imidlertid efterfølgende en ordrebekræftelse med en blank accept, er han bundet af denne. Det er således ét aftaleretligt spørgsmål, der skal søges afklaret ved domstolene, om et 68

6 tilbud fra internetbutik er en opfodring til tilbud eller om det må betragtes som et bindende tilbud. Personskader ved brug af hårfarvningsmidler I produktansvarssager ved f.eks. madforgiftning og kosmetikskader, er bevisbyrden svær at løfte for den enkelte forbruger. Det er derfor nødvendigt at få en afklaring ved domstolene omkring det nærmere krav til bevisbyrden for kausaliteten mellem det farlige defekte produkt og personskaden. Både inden og uden for produktansvarslovens anvendelsesområde gælder det som bekendt, at skadelidte har bevisbyrden for, at der er lidt en skade, at det pågældende produkt er defekt, og at der er årsagssammenhæng mellem defekten og skaden, jf. nærmere produktansvarslovens 6, stk Ordningen for Forbrugernes Principsager er på denne baggrund gået ind i et antal produktansvarssager. De første sager vedrører personskader i forbindelse med brug af hårfarvningsmidler. Forbrugerrådet har modtaget over 100 skriftlige henvendelser om personskader ved anvendelse af hårfarver. 11 Det gælder både i hjemmet og hos frisøren. Flere personer har været så syge, at de ikke har kunnet gå på arbejde. En enkelt er besvimet (anafylaktisk chock), og langt de fleste har været i lægebehandling og har fået ordineret antihistamin eller hydrocortison (binyrebarkhormon). Der er udvalgt et antal konkrete skadesager, hvor domstolene skal tage stilling til spørgsmålet om ansvar eller ikke-ansvar efter produktansvarsloven. Spørgsmålet, der vil blive rejst ved domstolene, er især, om producenterne i tilstrækkelig grad har advaret forbrugerne om risikoen ved brugen af hårfarveprodukter, herunder om producenterne har søgt at begrænse risikoen ved anvendelsen af hårfarveprodukterne. 12 Retssagerne forventes anlagt i foråret Skadesagerne ligner problemstillingen vedrørende spørgsmålet om ansvar for systemskader, se hertil U Ø omtalt af Børge Dahl: Produktansvar, 1973, s Der er ikke i ansvarsfrihedsgrundene i produktansvarslovens 7 en undtagelse for systemskader, dvs. produktskader, som skyldes en kendt, men uundgåelig risiko ved produktet, som producenten ikke efter en culparegel bliver ansvarlig for, jf. ibid., s. 330 ff. Det må formentlig antages, at de culpaprægede overvejelser, der indgår ved en bedømmelse efter det retspraksisudviklede produktansvar af, om en produktskade har karakter af en systemskade, indgår i defektvurderingen, således at produktet ikke anses for defekt, hvis risikoen er søgt begrænset så godt som muligt, og den foreliggende risiko er oplyst og opvejes af nytten (og derfor ikke ville pådrage sig ansvar efter det retspraksisudviklede produktansvar, jf. nærmere Børge Dahl i Karnov 2000, s , note. 63. Forbrugerrådet arbejder ligeledes på at få ændret lovgivningen på området, således at de farlige stoffer bliver forbudt i hårfarvningsmidlerne. 13 Alle henvendelser om personskader blive gennemgået, og en opgørelse over hvilke skader folk har haft med hvilke produkter bliver overdraget til Miljøstyrelsen og EU-kommisionen, hvor man i øjeblikket forhandler om en ændring af kosmetikdirektivet. Madforgiftningssager i forhold til lov om produktansvar Ordningen søger desuden at få afklaret madforgiftningssager i relation til lov om produktansvar. Af følgende sager kan bl.a. nævnes en sag på en restaurant i København, hvor der var blevet konstateret mange tilfælde af salmonellaforgiftninger i perioden august/ september Der var tale om typen Salmonella enteritidis FT 34. Primært via Em- 69

7 bedslægeinstitutionerne (ELI) havde Levnedsmiddelkontrollen i København fået kendskab til 17 skadelidte personer, fordelt på 11 uafhængige selskaber fra både Sjælland og Jylland, heraf havde 8 været hospitalsindlagt. Fra Sverige meddeltes om endnu flere syge: 27 personer var diagnosticeret med Salmonella enteritidis FT 34. De havde alle spist på den pågældende restaurant i København. Da restauranten sælger fast food over disken lige ud til Strøget i København, hvor mange turister kommer forbi, har udbruddets omfang sandsynligvis været endnu mere omfattende. Levnedsmiddelkontrollen i Københavns undersøgelse viste, at den pågældende salmonellatype var spredt i hele restaurantkøkkenet. Således kunne kilden enten være en råvare eller en rask inficeret køkkenmedarbejder som kontinuerlig kilde, eller en enkelt introduktion, som så er blevet spredt i miljøet og løbende har forårsaget kryds kontamination. 14 Forbrugeren skal således bevise, at det var levnedsmidlets skyld, at han eller hun fik en skade/forgiftning. En retssag vedrørende skader ved levnedsmiddelforgiftning vil formentlig give en afklaring på, hvor meget der skal til i disse sager, for at skadelidte har løftet sin bevisbyrde efter produktansvarslovens 6, stk. 2. Ved bevisbedømmelsen kan der bl.a. tages hensyn til mulighederne for henholdsvis vanskelighederne ved at føre bevis for skadens omfang og tabets størrelse. 15 Skadelidtes bevisbyrde med hensyn til årsagsforbindelsen mellem defekten og skaden er kravene til dette bevis i denne henseende afhængig af bl.a. skadelidtes bevismuligheder, defektens karakter og skadevolders forhold mv. Det er derfor vigtigt, at der for forbrugerne skabes en lempelig bevisbyrdefordeling gennem en nærmere fastlæggelse af retspraksis på dette område. 16 Af den sparsomme retspraksis på området kan nævnes U V, hvor skadelidte havde spist hakkebøffer tilberedt af hakket oksekød. Skadelidte, der havde købt produktet den foregående dag hos et supermarked, blev syg, og der konstateredes salmonellaforgiftning hos skadelidte. Der blev desværre ikke taget stilling til sagen principielle spørgsmål pga. forældelse. U V: En forbruger havde den 3. september 1989 spist ikke-gennemstegte hakkebøffer tilberedt af hakket oksekød købt den foregående dag hos et supermarked. Den 4. s.m. blev forbrugeren syg, og s.m. konstateredes hos forbrugeren salmonellaforgiftning. Forbrugeren blev henvist til behandling på et gigthospital og måtte i tiden frem til januar 1990 sidde i kørestol og havde også herefter gener af den gigtsygdom, hun havde pådraget sig. I juli 1993 tilsendte forbrugerens advokat en redegørelse for sygdomsforløbet og krævede erstatning. Advokaten bad om yderligere oplysninger, og den 14. februar 1994 meddelte supermarkedet, at man fortsat var i færd med at vurdere sagen og var indstillet på at suspendere forældelsesfristen. Den 28. april 1994 anlagde forbrugeren herefter sag mod supermarkedet. Under ankesagen 17 blev spørgsmålet om forældelse af forbrugerens eventuelle krav mod supermarkedet udskilt til særskilt forhandling og afgørelse. Med baggrund i det alvorlige sygdomsforløb i efteråret 1989 fandt landsretten, at forbrugeren, der straks efter sygdommens indtræden kom under løbende lægebehandling, havde eller burde have fået et sådant kendskab til sygdommen og dens mulige betydelige konsekvenser, at der var det fornødne grundlag for allerede på dette tidspunkt at gøre et foreløbigt krav gældende. Forældelsesfristen i henhold til produktansvarslovens 14, stk. 1, måtte derfor løbe fra efteråret 1989, fra hvilket tidspunkt forbrugeren tillige havde de fornødne oplysninger til at fastslå, at supermarkedet var producent af kødet. Da supermarkedet ikke ved skrivelsen af 14. februar 1994 vedrørende suspension af forældelsesfristen havde ind- 70

8 gået aftale med forbrugeren om, at hendes forældede krav kunne gøres gældende, var forbrugerens krav herefter forældet. Mere interessant for nærværende problemstilling var imidlertid Byrettens afgørelse, hvorefter det salmonella-inficerede oksekød måtte anses for et defekt produkt i lovens forstand, jf. produktansvarslovens Det vil sige, at det salmonella-inficerede oksekød ikke gav forbrugeren den sikkerhed, som med rette kunne forventes, altså også selv om de fleste danske forbrugere efterhånden er blevet bekendt med det faktum (den risiko), at salmonella undertiden forekommer i et sådant produkt. En sådan afgørelse måtte naturligvis forudsætte, at det pågældende oksekød rent faktisk var salmonella-inficeret, da det blev købt. I denne forbindelse fandt Byretten det afgørende sandsynliggjort, at salmonellabakterierne var i kødet, da sagsøgeren købte det hos sagsøgte. Landsretten fandt at der var indtrådt forældelse i denne sag, således at skadelidtes eventuelle krav mod leverandøren af oksekødet allerede af den grund måtte anses for ophørt. Havde kravet imidlertid ikke været forældet, ville der i Landsretten være opstået samme spørgsmål, altså om skadelidte var i stand til at godtgøre/bevise, at den pågældende pakke kød var inficeret, da den blev købt. Ifølge en belgisk afgørelse fra 1996 (Riboux v. S.A. Schweppes Belgium) omtalt i EU-Kommissionens Grønbog om produktansvar, jf. KOM (99)396 med n , har skadelidte som udgangspunkt bevisbyrden for, at produktet er defekt, men at defekten kan sluttes af produktets unormale adfærd, smh. om denne res ipsa loquitur tankegang i relation til det retspraksisudviklede ansvar (bevis for culpa). Et forslag fremsat i EU-Parlamentet i 1997 om udtrykkelig hjemmel for et sådan indirekte bevis for defekt (og/eller årsagsforbindelse) blev afvist af Kommissionen, se nærmere Hodges i International Business Lawyer, February I øvrigt må hakket oksekød anses for at være et forarbejdet landbrugsprodukt omfattet af direktivet og den gældende produktansvarslovs 3, stk Om den tidligere afgrænsning vedrørende uforarbejdede produkter hidrørende fra jordbrug, husdyrbrug, fiskeri og jagt henvises til produktansvarsdirektivets art. 2, hvor kriteriet var, at vedkommende produkt ikke har undergået en første forarbejdning, præamblen til direktivet, hvori der taltes i vedkommende betragtning om en forarbejdning af industriel karakter, de almindelige bemærkninger til lovforslaget pkt (mælk, der på den enkelte gård samles på tanke og nedkøles, før den køres til mejeriet, industrielt forarbejdet i direktivets forstand), Jørgen Hansen: Produktansvaret begrundelse og udvikling, 1985, s. 166 ff. og i U 1986 B 268 f, Taschner i JUR 1987, s. 16 samt justitsministerens svar på Retsudvalgets spørgsmål gengivet hos Møgelvang-Hansen: Forbrugersynspunkter på produktansvarsregulering, Nord 1988:1, s. 143 ff. og EF-kommissionens svar på skriftlig forespørgsel i Europa-parlamentet, EFT 1989 C 145/22 siges forarbejdning at være enhver menneskelig aktivitet, der anvendes på en ting, som ændrer den med henblik på dens anvendelse eller dens konsumering. Dette begreb omfatter bl.a. enhver behandling eller konservering af produkter såsom pulverisering, udtørring, frysetørring, sterilisering, nedfrysning, osv. 21 Det bliver interessant at få afklaret, hvordan de danske domstole vil forholde sig til omfanget af skadelidtes bevisbyrde i sager om salmonellaforgiftning af bl.a. restaurationsgæster. I den pågældende sag om restauranten fra København forventes der anlagt retssag ultimo januar 2002, medmindre restauratøren anerkender erstatningspligten overfor de skadelidte forbrugere. I en anden sag fra Fødevareregion Sønderjylland fik ordningen for Forbrugernes Principsager oplysninger om en fødevarebåren 71

9 sygdom på en strandkro, hvor 16 ud af 38 gæster var blevet alvorligt syge efter besøg på strandkroen den 29. august ud af 42 gæster var blevet alvorligt syge efter besøg på strandkroen den 2. september 2000, hvor der blev serveret samme menu som den 29. august. Gæsterne havde opkast, kvalme, mavesmerter, feber og voldsom diarré 16 til 60 timer efter indtagelsen af mad. Menuen der blev serveret de pågældende dage bestod af en tiramisu-dessert, hvor kokken havde anvendt rå, skoldede æg fra godkendt ægpakkeri. Dette er en overtrædelse af Fødevarelovens bekendtgørelse nr. 1000, 54, stk. 1. Ifølge disse regler skal restauranter, institutioner og levnedsmiddelvirksomheder bruge pasteuriserede æg til desserter, is og andre retter, der ikke opvarmes til mindst 75 grader. En rengøringspige fik rester af den pågældende dessert fra den 29. august med hjem (og ingen andre rester). Pigen delte desserten med sine bedsteforældre. Pigen og bedstemoderen blev alvorligt syge, med symptomer som de øvrige gæster. Endnu en ansat blev syg efter indtagelse af mad, herunder tiramisu, den 29. august Der var påvist Salmonella enteritidis FT 8 hos alle undersøgte patienter fra selskaberne den 29. august og den 2. september 2000, samt hos rengøringspigen, hendes bedstemor og den syge medarbejder. Der var påvist Salmonella enteritidis FT 8 i æggebakkerne, hvor æggene anvendt til desserten de pågældende dage, havde være opbevaret. Der var efterfølgende påvist Salmonella enteritidis FT 8 i en hønseflok, som havde leveret æg til ægpakkeriet de to pågældende pakkedatoer. På baggrund af ovenstående betragtede Fødevareregion Sønderjylland opsporingen af smittekilden til ovenstående fødevarebåren udbrud af Salmonellose som opklaret. Udbruddet havde været undgået, hvis Strandkroen, som foreskrevet i loven, havde anvendt pasteuriserede æg. Forbrugernes principsager modtog via Fødevareregion Sønderjylland tre konkrete henvendelser om anmodning om at hjælpe i forbindelse med erstatningssagen. Der blev rejst erstatningskrav overfor ejeren af kroen og ægproducenten Danæg. Ansvarsforsikringsselskaberne afviste erstatningspligten overfor de skadelidte, men efterfølgende anerkendte kroejeren erstatningspligten i sagen. Ordningen for Forbrugernes Principsager er ligeledes indtrådt som biintervenient i en retssag om madforgiftning. Sagen drejer sig om følgende: Sagsøgeren og dennes to mindreårige børn var søndag den 28.juni 1998 til familiesammenkomst hos sagsøgerens mor, hvor man spiste koldskål, produceret ved hjælp af æg fra æggeproducenten Dan-æg. Stort set alle i familien blev syge med tegn på salmonellaforgiftning, men ikke alle i familien havde været lige omhyggelige mht. nødvendige undersøgelser for dokumentation af årsagssammenhængen, jf. produktansvarslovens 6, stk. 2. Derfor vedrører sagsanlægget alene salmonellaforgiftningen for de anførte personer. Levnedsmiddelstyrelsen havde i skrivelse af 15. juli 1998 påberåbt, at det var uden for enhver tvivl, at de pågældende æg hidrørte fra sagsøgtes produktion dels at de havde været inficeret med salmonella enteritidis, fagtype 6, dels at infektionen havde forårsaget sygdomsskader hos sagsøgerne med indlæggelse til følge. Foruden erstatning for umiddelbare skader forlanger sagsøgerne tillige erstatning for eventuelle følgeskader. Sagsøgtes forsikringsselskab har på sagsøgtes vegne bestridt, at den pågældende salmonellainfektion skulle være en defekt i produktansvarslovens forstand. På grund af sagens principielle karakter har byretten henvist sagen til Vestre Landsret som første instans. Endvidere skal omtales en verserende salmonellaretssag i Nykøbing Mors: Mandag den 18. august 1997 spiste skadelidte en pariserbøf med oksefars og to rå æggeblommer på en færgekro. Den 19. august 1997 fik skade- 72

10 lidte diarré. I september 1997 havde skadelidte fortsat diarré og begyndende hævelser i led. Den 6. september 1997 indlægges skadelidte på Lemvig Sygehus med høj feber og salmonellaforgiftning og reaktiv artrit. Færgekroens forsikringsselskab afviste den 27. februar 1998 erstatningsansvar under henvisning til, at der i medierne havde været stor opmærksomhed omkring tilstedeværelsen af salmonella i ægprodukter, og en generel advarsel om indtagelse af rå æggeprodukter. Det er skadelidtes opfattelse, at færgekroen enten ikke burde have serveret et sådant produkt eller have tilkendegivet, at indtagelse skete på eget ansvar. Denne advarsel blev ikke givet, og skadelidte måtte derfor gå ud fra, at Færgekroen kunne levere sunde og gode produkter uden risiko for sygdomsangreb. Den 23. december 1999 stævnede sagsøgte Færgekroen for at være erstatningsansvarlig for salmonellainfektionen, som skadelidte pådrog sig efter indtagelse af nævnte måltid på Færgekroen. I byretsdommen fra Retten i Nykøbing Mors, den 11. juni 2001 fandt retten, at Færgekroen skulle anerkende, at den var erstatningsansvarlig for, at sagsøgeren efter indtagelse af et måltid på Færgekroen den 18. august 1997 havde pådraget sig en salmonellainfektion. Sagen er anket til Vestre Landsret om prøvelse af spørgsmålet om ansvar og Forbrugerrådets ordning har indtrådt som biintervenient til støtte for den skadelidte. Utilsigtet downloading af opkaldsprogram En forbruger havde, uden at vide det, fået downloaded et opkaldsprogram på sin harddisk. Dette program kaldte med jævne mellemrum op til et telefonnummer på Sankt Helena via forbrugerens almindelige fastnetforbindelse. Forbrugeren modtog tre uger senere en telefonregning på ca kr. fra fastnetudbyderen. Forbrugerklagenævnet fandt, at det under de beskrevne omstændigheder var urimeligt at gøre et standardvilkår, hvorefter abonnenten hæftede for alle opkald, der blev foretaget via telefonforbindelsen, gældende overfor forbrugeren. Sagen omhandler det forhold, at en forbruger lod sin samlever oprette et gratis internetabonnement hos en teleudbyder. Abonnementet blev bestilt via e-post, og forbrugeren havde derfor 14 dages fortrydelsesret fra modtagelse af kontrakten. Forbrugeren meddelte få dage efter modtagelse af kontrakten, at hun ville opsige abonnementet, og hun gik herefter ud fra at abonnementet var opsagt. Abonnementet var imidlertid ikke blevet opsagt, idet teleudbyderen i stedet for at lukke abonnementet havde sendt abonnenten en mail med en forespørgsel om ønsket lukkedato. En uges tid senere tog forbrugeren på en 3-ugers ferie. Mens hun var væk passede hendes voksne søn huset. Sønnen havde fået lov til at gå på nettet via et andet internetabonnement som forbrugeren havde hos en anden udbyder. Dette abonnement var forsynet med en spærring på 300 kr. Da forbrugeren kom hjem fra ferie, modtog hun en regning på ca kr. fra teleudbyderen. Den store regning skyldtes, at der var foretaget en lang række opkald til Sankt Helena. Forbrugeren, der ikke havde foretaget opkald til Sankt Helena, klagede til Telestyrelsen. Telestyrelsen lod forbrugerens ledningsveje undersøge, og da der ikke kunne konstateres indbrud på nettet, fik forbrugeren ikke medhold i sit krav. Forbrugeren indbragte herefter sagen for Forbrugerklagenævnet og påstod sig fritaget for betaling af det opkrævede beløb under henvisning til, at hun havde fortrudt oprettelsen af internetabonnementet rettidigt. Under sagens behandling i Forbrugerklagenævnet forklarede teleudbyderen, at det 73

11 var almindelig kendt, at man i forbindelse med surfing på internettet uden at vide det kunne få downloadet et opkaldsprogram, som herefter selv ringede op til Sankt Helena eller andre destinationer via den almindelige telefonforbindelse. Forbrugerklagenævnets kendelse havde følgende ordlyd: Nævnet finder, at det under disse omstændigheder må anses for urimeligt og i strid med redelig handlemåde at fastholde, at klageren er forpligtet til at betale den del af hendes telefonregning, som angår opkaldene til nummeret på Sankt Helena, jf. herved aftalelovens 38 c, sammenholdt med 36, om beskyttelse imod urimelige kontraktvilkår i visse forbrugeraftaler. 38 c blev indført i aftaleloven som led i implementeringen af Rådets direktiv nr. 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler. Der påhviler efter dette direktiv de nationale myndigheder en særlig forpligtelse til at sikre, at vilkår i forbrugeraftaler, som ikke har været genstand for individuel forhandling, ikke medfører en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren. Det fremgår samtidig af den til direktivet knyttede vejledende og ikke udtømmende liste over kontraktvilkår, der kan betegnes som urimelige, at direktivet bl.a. har til formål at modvirke, at en forbruger forpligtes af vilkår, som han ikke har haft mulighed for at overskue konsekvenserne af ved aftalens indgåelse. Til støtte for at bringe aftalelovens 38 c, jf. 36, i anvendelse i den foreliggende sag taler endvidere, at indklagede har mulighed for at pulverisere tabet ud på alle sine abonnenter m.v., ligesom der er tale om realisering af en risiko, som indklagede må have været bekendt med siden Indklagede burde herefter have gjort, hvad man kunne for at eliminere denne risiko, fx ved i åbenbare misbrugstilfælde at nægte at opkræve betaling for misbruget hos forbrugeren og i stedet bringe eventuelle egne udlæg i modregning over for den udenlandske teleoperatør, ved at udvikle tekniske løsninger, som kan modvirke utilsigtet downloading, og ved gennem oplysningskampagner m.v. at advare internetbrugere herimod. Havde der fx været tale om misbrug af en mobiltelefon med simkort, sikrer ansvars- og tabsbegrænsningsreglerne i lov om visse betalingsmidler 11 telefonens indehaver imod store og upåregnelige tab. Teleselskabet bærer efter disse regler på samme måde som udstederen af et betalingskort langt den væsentligste del af risikoen for tab i misbrugstilfælde, hvilket bl.a. hænger sammen med, at det er systemudbyderne, som har de tekniske muligheder for at indrette systemerne således, at risikoen for misbrug minimeres, ligesom de har muligheden for at pulverisere tabet ud på hele kredsen af kunder og samarbejdspartnere. Da utilsigtet downloading kan befrygtes at blive et stigende problem, som vil kunne ramme alle dele af Internettet, taler de samme grunde med styrke for at stille krav til teleudbyderne om, at de i deres kontrakter skal indsætte rimelige vilkår om risikoens placering/fordeling i tilfælde af misbrug som følge af utilsigtet downloading. Generelle regler herom vil i givet fald kunne udstedes af IT- og forskningsministeren i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Forbrugerklagenævnet har derfor anmodet Forbrugerstyrelsen om at gøre forskningsministeren bekendt med nævnets afgørelse og de heri udtrykte synspunkter... Indklagede, Teledanmark A/S, skal anerkende, at klageren, fritages for at betale den del af klagerens telefonregning for juli 2000, som vedrører til nummeret xxxxxxx, i alt ,26 kr. TDC (det tidligere Teledanmark A/S) vil ikke acceptere Forbrugerklagenævnets kendelse (der som bekendt ikke er eksigibel) og har derfor stævnet forbrugeren; og ordningen for Forbrugernes Principsager er således indtrådt i retssagen til støtte for forbrugeren. 74

12 Noter 1 Forbrugerrådet påbegyndte i april 2000 retshjælpsordningen for Forbrugernes principsager. Om retshjælpsordningen se Sonny Kristoffersen i Advokaten nr. 9 af 14. september 2000, s. 205 ff. 2 Se bl.a. AKF /84 og AKF /91. 3 Besvimelser, der ikke skyldes sygdom, er ikke i sig selv ulykkestilfælde, men de kan medføre ulykkestilfælde, og dette er afgørende, jf. nærmere Ivan Sørensen: Forsikringsret, 2. udg., s At gå i søvne og derved falde ud af vinduet blev i Ankenævnskendelse i sag nr af 13. september 1999, anset som et ulykkestilfælde, jf. FED Der er tale om flertalsafgørelser, hvor Forbrugerrådet har dissentieret igennem årene. 6 For en nærmere gennemgang af diskussionen i den juridiske litteratur om kontraheringspligt ved forbrugeraftaler, se Juridisk Årbog 1991, s I forbindelse med en Nordisk Ministerråds utredning om Reklamens bindende virkning om kontraktsrettslige og markedsrettlige rettsvirkninger av reklame etter nordisk rett, af Kai Krüger og Peter Møgelvang- Hansen, september 2000, er det synspunktet hos forfatterne, at reklamer skal have en bindende civilretlig sanktion for den erhvervsdrivende, dvs. en bordet fanger løsning, jf. nærmere s. 131 ff. 7 Jf. Forbrugerklagenævnets sag /7-79. Se endvidere Forbrugerklagenævnet, jf. j.nr.: /7-68, vedrørende køb af dyner. Krav om nedsættelse af prisen i henhold til en tvreklame, bemærkede nævnet, at prisoplysning i indklagedes tv-reklame kan på baggrund af det anførte ikke betragtes som et bindende tilbud, og da indklagede straks ved henvendelsen og inden købets indgåelse har oplyst klageren om dynernes rette pris, finder nævnet ikke, at klageren kan støtte ret på den vildledende prisoplysning i indklagedes tvreklame. 8 Der rejses også en interessant problemstilling om handel på internettet er at betragte som et bindende tilbud eller opfordring til tilbud. 9 Vestre Landsrets K afdeling, jf. j.nr.: 1. instanssag B Hvilken grad af bevis, der er tilstrækkelig for, at hvert af de nævnte forhold kan antages at foreligge, er ikke nærmere reguleret i produktansvarsloven, og må antages at skulle afgøres efter national ret, jf. direktivets begrundelse, EF-Bull Supp. 11/1976, s. 16. Da skadelidte også efter det retspraksisudviklede produktansvar har bevisbyrden for de nævnte forhold, og da der ikke er nogen afgørende materielretlig forskel mellem de to regelsæt, må beviskravene antages at være de samme, jf. nærmere Børge Dahl i Karnov 2000, note 79, s Der er tale om personskader som buler, væskende sår, betændelse, udspilet hovedbund og voldsomt hårtab, herunder besvimelsesanfald. 12 Det anbefales af producenterne, at forbrugeren inden farvning/afblegning af håret foretager en overfølsomhedsprøve, da produktet efter det oplyste f.eks. kan fremkalde en allergisk reaktion. Overfølsomhedsprøven skal udføres mindst 48 timer før produktet anvendes. Schwarzkopf & Henkel (POLY BLON- DE) oplyser, at en overfølsomhedsprøve uden allergisk reaktion udelukker dog ikke en allergisk reaktion ved brug af produktet! I flere af produkterne for hårfarvning og afblegningsmidlerne, hvortil der er to væsker der skal blandes sammen, er det kun en af væskerne, der bliver testet for overfølsomhed. 13 Hårfarvningsmidler indeholder et væld af forskellige kemiske stoffer. Mange er ikke reguleret, det vil sige deres virkning på mennesker langt fra er klarlagt. Der er dog regler for enkelte af stofferne, jf. kosmetikbekendtgørelsen. Her skal producenterne ifølge Miljøstyrelsen advare om, at stofferne er tilstede i hårfarvningsmidlet enten på pakken eller på en indlægsseddel. Men producenterne skal altså ikke skrive, hvor mange procent af det farlige stof, der er i hårfarven, eller hvad problemet med det kan være. Det fremgår ikke af varedeklarationerne på hårfarvnings- og afblegningsmidlerne, hvor mange procent af de ovenfor nævnte stoffer, som midlet indeholder. 75

13 14 Der verserer også en politisag i forbindelse med Salmonella enteritidis FT 34 forgiftningerne. 15 Jf. Vinding Kruse: Erstatningsretten (5. udg. 1989) s. 341, 352 og 501, Gomard: Civilprocessen (4. udg. 1994) s. 418 og Der burde i stedet gælde et præsumptionsansvar således, at det skal være producenten, der skal føre bevis for at skaden, defekten og årsagsforbindelsen mellem defekten og skaden ikke vedrører hans produkt. Vanskeligheden for forbrugeren at have den tunge bevisbyrde efter produktansvarslovens 6, stk. 2 illustreres med al tydelighed i U H, hvor seks kvinder ikke kunne fører bevis for, at anvendelse af p-piller havde forårsaget blodprop i hjernen. 17 I første instans, se Haderslev Rets dom af 19. juni 1996, jf. j.nr.: B.S. 370/1994, fandtes også sagsøgerens krav for at være forældet. Hvis der ses bort fra forældelsesproblematikken, nævnes der følgende i byrettens præmisser: På denne baggrund er det afgørende sandsynliggjort, at salmonellabakterierne var i kødet, da sagsøgeren købte det hos sagsøgte. Sagsøgte solgte oksekødet med en tilberedningsvejledning, som efter skønsmandens forklaring ikke ville fjerne risikoen for en salmonellainfektion ved spisning. Under hensyn hertil må et sådant produkt, der påvises salmonellainficeret, antages at være defekt efter produktansvarslovens 5. Det kan ikke bebrejdes sagsøgeren, at hun i overensstemmelse med tilberedningsvejledningen og hovedparten af almindelig tilgængelige mad-opskrifter, undlod at gennemstege bøfferne. 18 Om den retlige afgrænsning mellem produktansvaret og den mangelfulde ydelse, se nærmere Sonny Kristoffersen i Justitia, nr. 2, Se nærmere Bryde Andersen og Lookofsky: Lærebog i Obligationsret 1, (2000), s Ved lov nr af 28. november 2000, jf. forarbejderne i FT : 287, 1455, 1627; A467; B 58, jf. lovforslag 18 om forslag til lov om ændring af produktansvarsloven skete der således en ophævelse af undtagelsen for uforarbejdede produkter hidrørende fra jordbrug, husdyrbrug, fiskeri og jagt. Lovændringen implementerer EP/Rådsdirektiv 99/34 om ændring af produktansvarsdirektivet (1985/374) på bl.a. baggrund af BSE-skandalen. Forvolder et sådant produkt skade, gælder produktansvarsloven. Det er efter ikrafttrædelsesbestemmelsen dog en forudsætning herfor, at det skadevoldende produkt er bragt i omsætning efter ændringslovens ikrafttrædelse den 4. december For levnedsmiddelskader, som kan være mange år om at manifestere sig, vil det derfor fortsat i en årrække kunne være udelukket at påberåbe sig lovens EF-direktivbaserede regelsæt, jf. nærmere Børge Dahl i Karnov 2000, s. 4745, note Ibid. 76

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING 21. MAJ 2012 NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING I dette nyhedsbrev omtales to nye domme. Dels vedrørende et supermarkeds eventuelle ansvar for, at en kunde

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV Den 1. juni 2016 blev i sag nr. 88651: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod GF-Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD?

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? 18. JUNI 2010 NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at også ved all risks forsikring skal forsikringstageren løfte bevisbyrden for, at

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0249 Klageren: XX 8000 Aarhus C Indklagede: DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT 8. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT En ny landsretsdom fastslår forsikringsselskabets ret til i kontanterstatningen at fratrække

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet mangler ved telefonens oplader inden for rimelig tid.

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.16-0347-15 Klager: NN Indklagede: Telia Danmark Holmbladsgade 139 2300 København S CVR 20367997 Klagetema: Mobil Aftaleforhold Aftaleindgåelse Tvang udøvet af tredjemand

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup 1 København, den 29. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Forbruger: FORBRUGEREN Erhvervsdrivende 1: PRODUCENTEN Erhvervsdrivende 2: Microsoft Danmark ApS FORBRUGERKLAGENÆVNET Amagerfælledvej 56 2300 København S Erhvervsdrivende

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere