Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. juni 2011 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:55 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V) Marianne Jensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Aktiveringsstrategi for beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesplan for udkast Forlængelse af aftale vedrørende Projekt "Center for Aktiv Livsstil" Forlængelse af kontrakt vedrørende AOF Erhverv Projektansøgning til Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje for udvikling af den sociale indsats Revideret projektansøgning - Ledige på kanten af arbejdsmarkedet Evaluering Projekt Klar Til Uddannelse Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen - Væk med bøvlet Orientering Eventuelt Lukket sag - Tilbud fra anden aktør for kontanthjælpsmodtagere under 30 år Lukket sag - Afgørelser fra Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet Lukket sag - Orientering

3 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side Aktiveringsstrategi for beskæftigelsesområdet J.nr.: Resumé: P22/dwjctk 10/25349 Åben sag LBR/BE/BY Den 19. januar 2011 blev der ved strategiseminaret på Hedelund nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med at formulere den fremtidige aktiveringsstrategi for beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et forslag til en fremtidig aktiveringsstrategi. Forslaget fremsendes til godkendelse i Byrådet. Sagsfremstilling: Den 19. januar 2011 blev der ved strategiseminaret på Hedelund nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med at formulere den fremtidige aktiveringsstrategi for Beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune. Det var nødvendigt at formulere en ny strategi, da de økonomiske rammer for Beskæftigelsesområdet havde ændret sig drastisk med vedtagelsen af finansloven for Arbejdsgruppen har afholdt tre møder, hvor den fremtidige aktiveringsstrategi for de forskellige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen er blevet drøftet. På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser, er der udarbejdet et strateginotat for den fremadrettede strategi på Beskæftigelsesområdet. Notatet blev godkendt af arbejdsgruppen den 5. maj Arbejdsgruppen anbefaler, at den fremadrettede strategi for beskæftigelsesområdet følger 3 overordnede spor: Tidlig og kontinuerlig indsats. Individuel og meningsfuld indsats. Fokus på uddannelse for unge. Tidlig og kontinuerlig indsats Med tidlig og kontinuerlig indsats menes ikke nødvendigvis tidlig og kontinuerlig aktiveringsindsats. Tidlig og kontinuerlig indsats skal tolkes således, at indsats skal iværksættes så tidligt i ledigheds- eller sygedagpengeforløbet som muligt, og der skal hele tiden være progression i sagen, så der sker en kontinuerlig udvikling. I praksis betyder dette, at enhver kontakt med borgeren afsluttes med en aftale mellem borger og sagsbehandler om, hvad de næste skridt er på vejen mod selvforsørgelse. Af aftalen skal det fremgå, hvorvidt det er sagsbehandleren eller borgeren selv, der har ansvaret for at foretage det næste skridt på vejen mod selvforsørgelse. Individuel og meningsfuld indsats Den individuelle og meningsfulde indsats skal være i højsædet, når borgeren oplever kontakt med Jobcentret. Da forsørgelsen for borgere tilknyttet jobcentret har karakter af midlertidig for-

4 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side 350 sørgelse, finder arbejdsgruppen det vigtigt, at det er den rette indsats, som iværksættes for den enkelte borger. Screeningen af borgerne er derfor et vigtigt element med henblik på at iværksætte én individuel og meningsfuld indsats rettet tl den enkelte borger. Screeningen skal foretages tidligt i forløbet, så det sikres, at der tidligt iværksættes en målrettet indsats således, at borgeren får det kortest mulige forløb på offentlig forsørgelse. Unge i uddannelse Generelt er uddannelsesniveauet i Brønderslev Kommune lavt, hvilket vanskeliggør borgernes varige tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdsgruppen ønsker derfor, at borgeren understøttes i at søge uddannelse. Det er særligt i indsatsen for unge på offentlig forsørgelse muligheden for at påbegynde uddannelse, skal betones. Den ledige eller sygemeldte skal primært vejledes i henhold til at tage uddannelse på ordinære vilkår, idet de økonomiske rammer for uddannelse som led i aktivering er begrænsede. Foruden disse tre overordnede spor, har arbejdsgruppen formuleret en række hensigtserklæringer for de enkelte forsørgelsesgrupper. Disse fremgår ligeledes af strateginotatet. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller aktiveringsstrategien til godkendelse i Byrådet. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 31. maj 2011: LBR anbefaler aktiveringsstrategien. Lisbeth Fruensgaard var fraværende. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2011: Indstilles til godkendelse. Marianne Jensen og Adnan Jedon var fraværende. Bilag: Aktiveringsstrategi for beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune

5 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side Beskæftigelsesplan for udkast J.nr.: Resumé: P16/dwjctk 11/5718 Åben sag LBR/BE Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet det 1. udkast til Beskæftigelsesplanen for Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til forslaget om at holde temamøde i august måned 2011, hvor LBR og Beskæftigelsesudvalget får mulighed for at drøfte Beskæftigelsesplanen for Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte det første udkast af beskæftigelsesplanen for 2012 og godkende, at der indkaldes til temamøde i august måned. Sagsfremstilling: Beskæftigelsesministeren fremsætter hvert år rammer og mål for beskæftigelsesindsatsen. I Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 23 er det fastsat, at kommunen skal udarbejde en Beskæftigelsesplan for den fremtidige beskæftigelsesindsats ud fra de rammer og mål, som Beskæftigelsesministeren fremsætter. Målene i Beskæftigelsesplan 2012 tager afsæt i Beskæftigelsesministerens mål. Der er for 2012 en god sammenhæng mellem ministerens mål og de lokale udfordringer. Ministermålene for 2012 er: 1. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2. Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Erfaringerne fra arbejdet med tidligere beskæftigelsesplaner har vist vigtigheden i, at formulere enkle mål, der kan følges op løbende. Det er vigtigt, at der arbejdes med de samme resultatmål hele vejen rundt. Med dette menes, at resultatmålene i Beskæftigelsesplanen er i overensstemmelse med de mål, der opstilles i budgettet for Der er derfor endnu ikke indskrevet resultatmål i Beskæftigelsesplanen for de enkelte ydelser. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at der afholdes temamøde mellem Beskæftigelsesudvalget og LBR i august Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 31. maj 2011: Der holdes temamøde med Beskæftigelsesudvalget den 15. august Lisbeth Fruensgaard var fraværende.

6 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side 352 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2011: Drøftet. Der holdes temamøde med LBR den 15. august Marianne Jensen og Adnan Jedon var fraværende. Bilag: Beskæftigelsesplan for udkast

7 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side Forlængelse af aftale vedrørende Projekt "Center for Aktiv Livsstil" J.nr.: Resumé: P20/dwjctk 10/8365 Åben sag BE Beskæftigelsesudvalget godkendte ved møde den 10. maj 2010, projekt "Center for Aktiv Livsstil". Projektet er et samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Jobcentret i Brønderslev Kommune rettet mod de svageste grupper i beskæftigelsesindsatsen. Samarbejdsaftalen vedrørende Projekt "Center for Aktiv Livsstil" udløber den 18. juni 2011, men der er option på, at forlænge samarbejdsaftalen med yderligere et år. Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at optionen udnyttes og samarbejdsaftalen forlænges så den løber til den 18. juni Sagsfremstilling: Projekt Center for Aktiv Livsstil er et samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Jobcentret, der retter sig mod kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere med psykiske problemer. Beskæftigelsesudvalget godkendte projektet ved møde den 10. maj Der blev indgået samarbejdsaftale om projektet den 18. juni Samarbejdsaftalen løber et år med mulighed for at forlænge samarbejdet i yderligere et år. Målgruppen for forløbet er kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere mellem 18 og 40 år, med sindslidelser, psykiske problemer, følelses-, adfærds- og tænkningsmæssige forstyrrelser, der har store og komplekse behov for støtte i at mestre eget liv samt at få styrket de sociale kompetencer og de faglige/og praktiske kompetencer. Projektet har 15 pladser. Tilbuddet retter sig mod de målgrupper for beskæftigelsesindsatsen, der er længst fra arbejdsmarkedet. Projektet skal derfor ses som det første skridt på vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Målet med projektet er derfor primært at træne målgruppen i basale hverdagsopgaver. Projektet giver mulighed for, i samarbejde med fagpersonale, at kunne arbejde med borgere, der har et meget ringe arbejdsmarkedsperspektiv. Herved bliver deltagerne afklarede til at iværksætte mere jobrettet aktiviteter efterfølgende. Alternativt fremgår det af afslutningsnotatet fra Center for Aktiv Livsstil hvilke behandlingsmæssige tiltag, der skal iværksættes for, at pågældende på sigt vil kunne deltage i mere virksomhedsrettede aktiviteter. Resultaterne fra projektet er præget af, at der er tale om borgere med svære psykiske problematikker. 9 borgere har afsluttet projektet, det kan her konstateres, at to af de borgere der er afsluttet fra projektet ikke længere modtager kontanthjælp, én borger er kommet i praktik hos ISS og èn borger afventer opstart på uddannelse. Fagenheden har afholdt statusmøde med Center for Aktiv Livsstil. Der vil fremadrettet blive arbejdet på at sikre en bedre brobygning, når borger afsluttes i projektet. Brobygningen skal blandt andet ske gennem et tættere samarbejde med virksomhedscentrene, således, at borgere kan sluses direkte fra Center for Aktiv Livsstil og videre i en virksomhedsrettet aktivitet, når de er klar til dette. Sagsbehandlerne på jobcentret udtrykker tilfredshed med indsatsen i projektet, samt de skriftlige tilbagemeldinger de modtager fra Center for Aktiv Livsstil, som gør det muligt at arbejde videre med borgeren, når forløbet er afsluttet. På baggrund af ovenstående anbefaler Fagenheden for Beskæftigelse, at optionen i aftalen ud-

8 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side 354 nyttes således, at samarbejdet om Projekt Center for Aktiv Livsstil forlænges til den 18. juni Fagenheden for Beskæftigelses foreslår, at samarbejdsaftalen vedrørende Projekt Center for Aktiv Livsstil forlænges således, at samarbejdet løber til den 18. juni Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen bemærker, at der i prioriteringen af midler til aktivering er budgetteret med kr. Beregning på projektet (15 pladser) beløber sig i 2011 til kr. Merudgiften på kr. kan finansieres af ikke disponerede midler til aktivering. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2011: Godkendt. Marianne Jensen og Adnan Jedon var fraværende.

9 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side Forlængelse af kontrakt vedrørende AOF Erhverv J.nr.: Resumé: Ø54/dwjctk 10/16166 Åben sag BE Beskæftigelsesudvalget besluttede den 16. august 2010 at indgå kontrakt med AOF Erhverv vedrørende et erhvervsrettet forløb for udlændinge i integrationsperioden. Kontrakten løber til den 1. september 2011 med option på forlængelse i yderligere et år. Fagenheden vurderer, at samarbejdet fungerer tilfredsstillende. Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om optionen om forlængelse af aftalen skal udnyttes. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune annoncerede den 11. juni 2010 et erhvervsrettet tilbud for udlændinge i integrationsperioden. På baggrund af en samlet vurdering af pris og kvalitet, besluttede Beskæftigelsesudvalget den 16. august 2010 at indgå kontrakt med AOF Erhverv. Kontrakten løber til den 1. september 2011 med option på forlængelse i yderligere et år. Tilbuddet hos AOF Erhverv har en varighed på 12 timer ugentligt og er en del af det treårige introduktionsprogram, der også omfatter danskuddannelserne. Hovedformålet med AOF Erhverv er,: At understøtte den enkelte kursist i kortest mulig vej til arbejdsmarkedet for derved at blive selvforsørgende. At gennemføre en individuel og fleksibel indsats, der styrker den enkeltes ressourcer og medvirker til, at den enkelte får det bedst mulige arbejdsliv. I afklaringen af borgeren indgår praktik som et væsentligt element. Når den enkelte kursist vurderes parat til at deltage i en praktik, arrangerer AOF Erhverv virksomhedspraktik 2 dage ugentlig, så borgeren har mulighed for at følge danskuddannelsen sideløbende. Formålet med praktikken er at give den enkelte kursist et generelt kendskab til det danske arbejdsmarked og dermed mulighed for at matche realistiske job. Formålet med praktikken er endvidere individuel afhængig af den enkelte kursist arbejdsmarkedsparathed, eksempelvis kan det i starten af et forløb være en snusepraktik og senere i forløbet være mere målrettet i forhold til eventuel uddannelse eller som optakt til en jobpakkeordning. Jobpakkeordningen består af sammenhængende forløb, der gennem f.eks. sprogundervisning, virksomhedspraktik og praktiske kurser opkvalificerer den ledige med klart sigte mod et specifikt job i en virksomhed. Det seneste år har ca. 55 borgere deltaget/deltager i forløbet. Ifølge AOF er tre deltagere kommet i arbejde og to er påbegyndt en uddannelse. Herudover har en række borgere været i praktik, dette har primært været praktikker af 4 ugers varighed. Jobcentret har arbejdet med at indrette de interne arbejdsgange således, at det er muligt for AOF Erhverv at etablere længerevarende praktikker på op til 13 uger for borgere i integrationsperioden. AOF Erhverv har til huse i samme lokaler som AOF Sprogskole, hvorfor der er en tæt dialog med underviserne i AOF Erhverv og AOF Sprogskole. Fagenheden vurderer, at dette er et godt fundament for en helhedsorienteret tilgang til den enkelte kursist. Fagenheden vurderer samar-

10 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side 356 bejdet med AOF Erhverv som tilfredsstillende, der har været et godt samarbejde præget af god og åben dialog. Kvaliteten af AOFs skriftlige tilbagemeldinger vurderes ligeledes som tilfredsstillende. Fagenheden for Beskæftigelses foreslår, at kontrakten med AOF vedr. AOF Erhverv forlænges med ét år, så kontrakten løber til den 1. september Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2011: Godkendt. Marianne Jensen og Adnan Jedon var fraværende.

11 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side Projektansøgning til Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje for udvikling af den sociale indsats J.nr.: Resumé: P20/dwjctk 11/10152 Åben sag BE Arbejdsmarkedsstyrelsen har udbudt en pulje for projekter der retter sig mod tidlig indsats for personer på Sygedagpenge. Fagenheden for Beskæftigelse har indsendt projektansøgning til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med virksomheden Kia Pro. Der er ansøgt under forudsætning af, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen. Beskæftigelsesudvalget bedes godkende ansøgningen. Sagsfremstilling: Fagenheden for Beskæftigelse har fremsendt ansøgning til Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje for udvikling af den sociale indsats. Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med virksomheden Kia Pro. Jobcentret har tidligere samarbejdet med Kia Pro i det fælleskommunale projekt om rehabilitering af sygedagpengemodtagere (i daglig tale "Kia projektet"). Målgruppen for projektet er sygedagpengemodtagere, der ved visitation i Jobcentret vurderes at være i høj risiko for at få et langvarigt sygefravær. Visitation til projektet foretages inden 8. sygemeldingsuge via en allerede fungerende effektiv og tidlig visitationsorganisering. Omfanget af deltagere i projektet forventes at være 50 personer i projektperioden på halvandet år. Heraf forventes en fjerdedel at være ledige ved sygemelding. Målet med projektet er, at øge handlekompetencerne i sygedagpengeafdelingen hos de involverede i sygedagpengesagerne med henblik på, at optimere den virksomhedsrettede indsats. Derved forventes det, at succesraten for selvforsørgede borgere, der har gennemgået et sygdomsforløb med høj risiko for marginalisering til arbejdsmarkedet, kan øges i fremtiden. Projektet arbejder med tidlig og tværfaglige udredning og support. Dette sker via et særligt tværfagligt team. Kia Pro står for denne udredning. Der vil blive etableret et tæt samarbejde mellem det tværfaglige team, sagsbehandlere og relevante interne og eksterne aktører i sygedagpengesagerne. Det forventes, at der gennem dette samarbejde, kan opnås øget indsigt i, hvorledes der kan sikres en hensigtsmæssig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Målet med projektet og samarbejdet er, at udvikle de interne kompetencer i sygedagpengeafdelingen og derved opnå yderligere optimering af den virksomhedsrettede indsats. Det forventes desuden, at de erfaringer, der opnås i projektet, støtter det fremtidige samarbejde med praktiserende læge, særligt med henblik på, at få et øget kendskab til hinandens arbejdsvilkår og muligheder. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender projektansøgningen til Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje for udvikling af den sociale indsats. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen bemærker, at ansøgningen i perioden beløber sig til

12 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side 358 kr., hvoraf den kommunale medfinansiering udgør kr. Udgiften finansieres af driftsloftet. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2011: Godkendt. Marianne Jensen og Adnan Jedon var fraværende. Bilag: Projektansøgning Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje for udvikling af den sociale indsats Budgetopstilling projekt koordineret virksomhedsrettet indsats

13 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side Revideret projektansøgning - Ledige på kanten af arbejdsmarkedet J.nr.: Resumé: P20/dwjctk 11/7842 Åben sag BE Arbejdsmarkedsstyrelsen har udbudt en pulje, der retter sig mod ledige, som er langt fra arbejdsmarkedet. Fagenheden for Beskæftigelse har fremsendt en projektansøgning og ansøgt om midler til et projekt rettet mod yngre kontanthjælpsmodtagere, som er langt fra arbejdsmarkedet. Der er ansøgt om midler til ansættelse af en projekttovholder og en virksomhedskonsulent. Der er ansøgt om midler under forudsætning af, at Beskæftigelsesudvalget godkender projektansøgningen. Beskæftigelsesudvalget bedes godkende projektansøgningen. Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen har udbudt en pulje, der retter sig mod ledige som er langt fra arbejdsmarkedet. Fagenheden for Beskæftigelse har fremsendt en projektansøgning og ansøgt om midler til et projekt rettet mod yngre kontanthjælpsmodtagere, som er langt fra arbejdsmarkedet. Der er ansøgt om midler til ansættelse af en projekttovholder og en virksomhedskonsulent. Beskæftigelsesudvalget godkendte projektansøgningen i møde den 9. maj Arbejdsmarkedsstyrelsen har udbudt en puljen rettet mod ledige i kanten af arbejdsmarkedet. Puljen har overordnet til formål at støtte beskæftigelsesfremmende initiativer for de svageste ledige. Eksempelvis langvarigt ledige der mangler sociale kompetencer, eller har uklarhed om deres generelle kompetencer, langvarigt ledige indvandrere, yngre kontanthjælpsmodtagere eller personer, hvis sygdomsbillede vanskeliggør en aktiv beskæftigelsesindsats. Da der har været en meget kort ansøgningsperiode, hvor det ikke tidsmæssigt har været muligt at behandle ansøgningen politisk, har Fagenheden for Beskæftigelse udarbejdet en projektansøgning og fremsendt denne. Der er dog ansøgt under forudsætning af, at Beskæftigelsesudvalget godkender projektansøgningen. Brønderslev Kommune har en overrepræsentation af unge kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 2 og 3, når der sammenlignes med de øvrige jobcentre i Nordjylland, dette udgør således en særlig udfordring for jobcentret. Der er tale om ledige, der har massive barrierer for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet, som har fået navnet: Èn fælles indsats, er et model- og udviklingsprojekt, der vil udvikle, målrette og formidle nye metoder til at afklare og fremme beskæftigelsesmulighederne for yngre kontanthjælpsmodtagere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Målgruppen for projektet er kontanthjælpsmodtagere under 35 år i matchgruppe 2 og 3. For de ledige i matchgruppe 2 gælder, at de ledige ikke må have mere end halvandet års ledighed. Projektet løber over halvandet år, og vil omfatte i alt 55 kontanthjælpsmodtagere fordelt over hele perioden. Kernen i projektet er ugentlige afklarende samtaler med borgeren, gerne i borgerens hjem hvis dette er nødvendigt. Ved de indledende samtaler foretages en screening af, i hvilken retning borgeren kan bevæge sig, samt i hvilket omfang der er behov for opbygning af et netværk af relevante samarbejdspartnere til den enkelte borger. Borgeren kan tilknyttes støtte- kontaktperson

14 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side 360 i form af mentorstøtte, mentoren hjælper borgeren med at opnå struktur i hverdagen. På baggrund af samtalerne udarbejdes en indsatsplan, hvor de forskellig indsatser systematiseres. Endemålet for indsatsen er altid selvforsørgelse, uanset hvor lang vejen må synes for den enkelte. I indsatsplanen opsættes de delmål, der skal til for at nå endemålet, dette sker i samarbejde med borgeren. Det er væsentligt, at borgeren hele tiden kan følge udviklingen gennem planen, og opnår de små succeser undervejs. Et af projektets mål er, at udvikle det lokale netværkssamarbejde mellem projektet og alle offentlige samarbejdspartnere. Der ses et potentiale i, at udvikle samarbejdet med socialpsykiatrien og misbrugsområdet, idet en stor del af målgruppen har barrierer på disse områder. Det forventes således, at projektet også kan generere viden om hvorledes, der kan tilrettelægges en tværfaglig og koordineret indsats, hvor de enkelte indsatser supplerer hinanden bedre, med borgeren i centrum. Det er projekttovholderen, der er ansvarlig for at koordinere indsatserne i indsatsplanen. Virksomhedskonsulenten, der er tilknyttet projektet, sikrer hele tiden, at det beskæftigelsesmæssige fokus fastholdes. Når borgeren er klar til det, påbegyndes virksomhedspraktik, når borgeren er i virksomhedspraktik, tilknyttes en mentor på virksomheden. Projektet vil blandt andet gøre brug af kommunens virksomhedscentre i denne del af indsatsen. Beskæftigelsesregion Nordjylland har gennemgået de indkomne ansøgninger og besluttet, at Jobcenter Brønderslevs ansøgning er én blandt to ansøgninger, som fremsendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen med anbefaling om, at ansøgningerne tilgodeses med projektmidler fra Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje. Beskæftigelsesregion Nordjylland har påpeget, at der maksimalt ydes kr. i medfinansiering pr. aktiveringsforløb. I den tidligere fremsendte ansøgning, var der ansøgt om kr. i medfinansiering. Dette betyder en forløbspris på hvert af de 55 aktiveringsforløb, projektet ventes at kunne rumme, på kr. Beskæftigelsesregion Nordjylland har på den baggrund opfordret til, at ansøgningen justeres således, at den er i forhold til den udmeldte beløbsgrænse. Dette betyder at den kommunale medfinansiering skal hæves med kr. I den reviderede ansøgning ansøges der om kr. i tilskud hos Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede projektansøgning. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen bemærker, at merudgiften på kr. skal afholdes inden for den samlede ramme. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2011: Godkendt. Marianne Jensen og Adnan Jedon var fraværende. Bilag: Budgetopstilling Revideret projektansøgning ledige på kanten af arbejdsmarkedet

15 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side 361

16 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side Evaluering Projekt Klar Til Uddannelse J.nr.: Resumé: P20/dwjckbo 10/11378 Åben sag LBR/BE LBR besluttede i møde den 22. marts 2011, at få en evaluering af alle der har deltaget i Projekt Klar Til Uddannelse. Jobcentret har på denne baggrund udarbejdet evaluering af både deltagere og projektet generelt for perioden maj 2010 til maj Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at Projekt Klar Til Uddannelse bliver en del af tilbudsviften. Sagsfremstilling: LBR bevilligede i møde den 18. februar 2010 midler til Projekt Klar Til Uddannelse. Projektperioden er maj 2010 til udgangen af Jobcentret har udarbejdet evaluering af Projekt Klar Til Uddannelse pr. maj Evalueringen består af 2 dele. Del 1 er evaluering af hver enkelt ung og del 2 er evaluering af projektet som helhed. Formål Formålet med projektet er at motivere unge til uddannelse, samt kvalificere uddannelsesvalget så den unge inden uddannelsesstart har kendskab til mulighederne, ved hvad der kræves, har et perspektiv i forhold til fremtidige jobmuligheder samt har fået individuel støtte til personlige og sociale barrierer, for at kunne starte en uddannelse. Målgruppe Ledige årige unge i matchgruppe 1 og 2 samt forsikrede ledige under 25 år med uddannelsespålæg som vurderes, at have behov for afklaring af uddannelsesvalg, herunder afklaring af personlige og sociale barrierer, for at kunne starte en uddannelse. Der er plads til 12 unge i projektet ad gangen. Der er løbende indtag til projektet. Det forventes, at unge deltager i projektet. Evaluering Evaluering i forhold til deltagere viser, at der har været 41 unge i projektet. Af disse er 2 tilknyttet projektet pt. Evalueringen viser, at der pt. er 11 unge der er udsluset af forløbet, og som fortsat er tilknyttet uddannelse. Der er 1 ung, som er udsluset og i arbejde. Der er 6 unge som er udsluset med en plan om at påbegynde uddannelse og hvor forventningen er, at de vil gå i gang planmæssigt. Derudover er der 8 unge som er udsluset af forløbet, da de har påbegyndt en uddannelse, men er faldet fra igen. Af disse har 4 fået et nyt aktiveringstilbud (3 er pt. henvist tilbage til Projekt Klar Til Uddannelse). Der er 7 unge, som er blevet udsluset fra forløbet uden en plan om uddannelse. Af disse unge er 3 henvist til et andet aktiveringstilbud, og 2 af dem er inde i en god

17 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side 363 udvikling med øget ansvarlighed og motivation. Dette betyder, at 18 unge ud af 41 er videre i uddannelse eller job, hvilket svarer til knap 44 %. Projektets form er et aktiveringsforløb på 25 timer om ugen. Dette betyder i praksis mange fællesaktiviteter, der oftest har karakter af holdundervisning. Indholdet dækker områder af relevans for unge uddannelsessøgende. Se nedenstående oversigt over emner: 1. Arbejdsmarkedet: Krav, muligheder, mekanismer. 2. Uddannelsessystemet: Opbygning, alternative muligheder, krav, jobmuligheder. 3. Økonomi: Budgetlægning, typiske udgifter og indtægter som uddannelsessøgende. 4. Kommunikation: samarbejde, konflikthåndtering, ikke-voldelig, spilleregler, kommunikation, aktiv lytning, give og modtage kritik, sætte grænser, dialog. 5. Personlig udvikling: hvordan sætter man sig mål, hvordan kan man arbejde med udviklingspunkter, opbakning fra netværk/familie, sammenhæng mellem værdier og handlinger samt skabe og få en omgangskreds/tage kontakt til andre. Anbefalinger Erfaringerne fra projektet viser, at det er nødvendigt at sætte langt større fokus på efterværn eller tænke i en bredere indsats. Denne indsats kan muligvis begynde med Projekt Klar Til Uddannelse, men nødvendiggør også mulighed for opfølgning/efterværn indtil den enkelte unge er godt i gang med eller har gennemført uddannelse. En mulighed er at indregne ressourcer fra projektet til at stå for den vedvarende opbakning, der i mange tilfælde er afgørende. Samtidig kan der i langt højere grad fokuseres på at etablere et sikkerhedsnet af mentorer, kontaktlærere, hjælpelærere, studievejledere osv. i et samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalgt godkender, at Projekt Klar Til Uddannelse bliver en del af tilbudsviften. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 31. maj 2011: Evalueringen blev taget til efterretning. Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget med anbefaling af, at projektet bliver en del af tilbudsviften. Lisbeth Fruensgaard var fraværende. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2011: Godkendt. Der ønskes halvårlige evalueringer. Marianne Jensen og Adnan Jedon var fraværende. Bilag:

18 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side 364 Evaluering af Projekt Klar til Uddannelse maj

19 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen - Væk med bøvlet J.nr.: Resumé: I00/dwsvldf 11/10390 Åben sag BE Der er indgået aftale om 44 initiativer, der skal fjerne bureaukratiet i beskæftigelsesindsatsen. Initiativerne kræver lov- eller bekendtgørelsesændring, og de fleste forventes at træde i kraft pr. 1. januar Beskæftigelsesudvalget bedes tage orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling: Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik den 4. maj 2011 en aftale, der skal fjerne bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen. Aftalen rydder op i overflødige regler og bureaukrati så mennesker uden job kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Aftalen indeholder 44 initiativer. Hovedelementer i aftalen De 44 initiativer i aftalen sikrer, at arbejdsløse, virksomheder, selvstændige, kommuner og a- kasser, der til daglig bruger og har nytte af et velfungerende arbejdsmarked, får en mindre bøvlet hverdag. Hvad betyder aftalen for arbejdsløse? Aftalen betyder blandt andet, at arbejdsløse ikke længere skal møde op til samtaler i jobcentret og a-kassen eller i aktivering, hvis de inden for seks uger starter i et nyt job, skal på barsel, efterløn eller pension. Fagenheden for Beskæftigelse kan i den forbindelse oplyse, at det kommer til at koste kommunen penge, da kommunen i den forbindelse mister muligheden for at hente høj refusion - kommunen vil få 30% refusion mod 50%, hvis borgeren blev aktiveret. Også personer på arbejdsfordeling eller personer, som er hjemsendt på grund af vejret eller mangel på materialer, fritages for samtaler og aktivering. Ligeledes blive gravide kvinde, der er sygemeldt, fritaget for opfølgning - fx samtaler med jobcentret og aktivering. Fagenheden for Beskæftigelse kan i den forbindelse oplyse, at det kommer til at koste kommunerne penge, da borgerne er omfattet af ret og pligtaktivering, hvilket betyder, at kommunen i de 6 uger ikke vil modtage refusion, hvis og ret og pligtdatoen er passeret. (1.149 kr. pr. borger pr. uge) Aftalen betyder fx også, at kravet om, at jobcentret eller a-kassen skal pålægge ledige af søge to konkrete job som led i CV- og jobsamtalen afskaffes. Frem for at fokusere på et bestemt antal jobansøgninger skal jobcentret eller a-kassen i stedet i forbindelse med CV- og jobsamtale vurdere, om den enkelte ledige har søgt et relevant og tilstrækkeligt antal job.

20 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side 366 Hvad betyder aftalen for virksomheder og selvstændige? Virksomheder slipper fx for at udfylde og indsende blanketter til kommunen, når de har holdt sygefraværssamtaler med deres medarbejdere. For selvstændige bliver det fx nemmere, hvis de bliver syge eller deres medhjælpende ægtefælle ønsker at stoppe i virksomheden og modtage dagpenge eller efterløn. Hvad betyder aftalen for a-kasserne? A-kasserne skal fx ikke længere holde sygesamtale og udfylde en blanket, når deres medlemmer er ledige og bliver syge. Aftalen betyder fx også, at kravet om, at en borger skal have haft arbejde for at blive optaget i en a-kasse bliver ophævet. Hvad betyder aftalen for kommunerne? For kommunerne betyder aftalen fx, at de får nemmere ved at sikre en effektiv og koordineret virksomhedsindsats i jobcentrene, da de får et samlet overblik over, hvilke virksomheder der har personer ansat på særlige vilkår. Den samlede plan betyder, at medarbejderne i kommunerne bliver aflastet for administrative opgaver svarende til 91 millioner kr. Det svarer til ca. 190 fuldtidssagsbehandlere ude i kommunerne - ressourcer, som flyttes fra papirarbejde til at hjælpe arbejdsløse i job. Baggrund I foråret 2010 efterlyste Beskæftigelsesminister Inger Støjberg ideer til at forenkle beskæftigelsesindsatsen på hjemmesiden VækMedBøvletInger.dk. Der kom over henvendelser. Alle bidragene udgør sammen med forslag fra interview med blandt andet ledige, virksomheder, medarbejdere i jobcentre og repræsentanter fra a-kasser grundlaget for et bruttokatalog med 389 forslag til områder, hvor indsatsen for ledige kan gøres mere enkel. Initiativerne kræver lov- eller bekendtgørelsesændring, og de fleste forventes at træde i kraft pr. 1. januar KL er ikke imponeret over aftalen om regelforenkling. KL hilser alle regelforenklinger velkommen. Men KL s hovedsynspunkt er, at det er for lidt, og det tager ikke fat på at fjerne de afgørende og grundlæggende problemer i beskæftigelsessystemet. Det er ikke nok med en smule oprydning i de værste og mest bøvlede regler, siger Erik Nielsen, formand for KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg. "Selv om der nu saneres lidt ud i reglerne, er der stadig rigeligt at tage fat på. Samtidig med væk med bøvlet-kampagnen har regeringen formået på 100 dage at udsende 1½ ny regel om ugen, siger Erik Nielsen. Beskæftigelsesministeren har flere gange lovet, at der vil komme flere udspil om regelforenkling. Det ser KL frem til og håber, at regeringen vil være mere ambitiøs i sin næste plan om regelforenkling. KL vil også opfordre alle Folketingets partier til at komme videre i retning af en mere grundlæggende nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, hvor man lægger vægt på kvalitet og sætter borgeren i centrum. Tiden skal bruges på at få ledige i job og ikke på kontrol og papir, siger Erik Nielsen.

21 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side 367 Vi skylder de ledige og samfundet en reel nytænkning. KL medvirker meget gerne i den proces, siger Erik Nielsen. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2011: Taget til efterretning. Marianne Jensen og Adnan Jedon var fraværende. Bilag: Aftaletekst afbureaukratisering

22 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side Orientering J.nr.: I06/dwjclb 11/177 Åben sag BE Sagsfremstilling: A) Ledelsesstruktur I forbindelse med budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at Der skal gennemføres en samlet vurdering af ledelsesstrukturen i hele den kommunale organisation, dvs. både i administration og i driftsenheder, med henblik på en mulig omorganisering og slankning. Vurderingen skal forelægges til politisk beslutning i maj Målet er en samlet besparelse på 1 mio. Ændringen af Ledelsesstrukturen har følgende betydning for Beskæftigelsesområdet: Den nuværende organisering har 1 niveau 3 leder (beskæftigelseschefen), samt 3 niveau 4 (job og helbred, job og kompetence og learncenter, herunder 1 niveau 5 (projekter)). Denne organisering ændres fremover til 2 afdelinger under jobcenteret. Den ene afdeling vil fremadrettet bestå af henholdsvis jobbutik, forsikrede ledige og virksomhedsservice, mens den anden vil bestå af sygedagpenge, fleksjobvisiterede og kontanthjælp. Det bliver fremadrettet til 2 ledere på niveau 4 og 2 ledere på niveau 5. Projekterne er i dag organiseret meget på tværs, og det omlægges fremadrettet til at høre til hver sin afdeling. B) Orientering om deltagelse i netværk om styring af beskæftigelsesindsatsen. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2011: Til orientering. Marianne Jensen og Adnan Jedon var fraværende.

23 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side Eventuelt J.nr.: /dwsvldf Åben sag BE Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2011: Mødet i Beskæftigelsesudvalget den 5. september 2011 flyttes til den 12. september Marianne Jensen og Adnan Jedon var fraværende.

24 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side Lukket sag - Tilbud fra anden aktør for kontanthjælpsmodtagere under 30 år

25 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side Lukket sag - Afgørelser fra Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet

26 Beskæftigelsesudvalget, den 06. juni 2011 Side Lukket sag - Orientering

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Jobcenterchefseminar marts 2011

Jobcenterchefseminar marts 2011 Jobcenterchefseminar 3. - 4. marts 2011 2 PROGRAM 3. marts 2011 - formiddag 9.00-9.30: Ankomst og morgenkaffe 9.30-9.45: Velkomst v. Karl Schmidt, regionsdirektør 9.45-10.30: Nyt i beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Referat

Beskæftigelsesudvalget. Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Dato: 07. juni 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-17:00 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. marts 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:45 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V) Marianne

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. juni 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:05 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V) Marianne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:40 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V)

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. maj 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 16:00-17:00 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V) Marianne

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. oktober 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:15 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 31. maj 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 9.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Ansættelse af

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012

Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012 Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012 1. Sygemeldte borgere: 1.1. Rehabilitering Nyere undersøgelser viser, at forskellige former for tidlige samt tværfaglige rehabiliteringsindsatser øger sygemeldtes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 13. december 2011 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:25 Gitte Krogh, Formand (V) Bodil Thomsen Elly Henriksen Hanne Christensen Henrik Gadeberg

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012 Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3 Informationsmøde den 14. juni 2012 Program Brug for alle et nyt initiativ Ved Beskæftigelsesregionen Formål med initiativet, elementerne

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere