Tlf: CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf: CVR-nr"

Transkript

1 Tlf: BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4 Roskilde Beretning nr. 9 (side ) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING Risikovurdering og revisionsstrategi Drøftelser med ledelsen om besvigelser Den løbende revision Lovpligtig forvaltningsrevision Den afsluttende revision Rapportering og revisionsbemærkninger ÅRSREGNSKABET Kommunens årsregnskab for Ledelsens regnskabserklæring Revisionspåtegning REVISION AF ÅRSREGNSKABET Årsregnskabets opbygning og indhold Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden Budget- og bevillingskontrol Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Skatter Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Lønninger og vederlag Multimediebeskatning Renter Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver Anlægsvirksomhed Forsyningsvirksomheder Indberetning til Forsyningssekretariatet mv Balancen Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Egenkapital Hensatte forpligtelser Lånoptagelse

3 3.16.7Gældsforpligtelser VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI Indledning Vurdering af bæredygtig drift Det likvide beredskab Sammenfatning og konklusion FORVALTNINGSREVISION - FINANSIEL POLITIK REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer Løbende revision Forretningsgange og sagsbehandling Personsager Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Opfølgning på decisionsskrivelser fra 29 og evt. tidligere år Særlig gennemgang på fleksjobområdet ØVRIGE OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV Socialministeriet Tilskud fra puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 29 (projekt Fra selvstyrende grupper til medstyrende teams midlet til at nå målet?) AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER VEDRØRENDE Revisionsberetninger afgivet til Dragør Kommunalbestyrelse REVISORS ERKLÆRING REVISIONENS BEMÆRKNINGER Social sagsrevision Statusafstemninger BILAG BILAG

4 Til Dragør Kommunalbestyrelse 1 Indledning BDO Kommunernes Revision,, har den 15. august 211 afsluttet revisionen af Dragør Kommunes regnskab for året 21. I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Dragør Kommune afgives hermed beretning om den udførte revision. Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vor beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 27 (beretning nr. 1). 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 21 identificeret områder med særlige risici for væsentlige fejl i årsberetningen. Revisionens omfang har været tilpasset hertil. 1.2 Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har i forbindelse med vor revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser. 213

5 1.3 Den løbende revision Generelt Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen. Forretningsgange Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. Tilsvarende er der ved revision af udvalgte forretningsgange på det sociale område fokuseret på, hvorvidt kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende procedurer, der sikrer, at gældende lovgivning overholdes, samt at it-systemerne anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har stikprøvevis efterprøvet forretningsgangene ved at følge sagsbehandlingen af kommunens dispositioner, eksempelvis udbetaling af sociale ydelser og lønninger. Kasseeftersyn Vi har i årets løb foretaget uanmeldt kasseeftersyn af kommunens likvide beholdninger. Formålet er at konstatere, hvorvidt kommunens likvide aktiver er korrekt registreret i overensstemmelse med de respektive pengeinstitutters oplysninger. Mål og bevillinger Vi har undersøgt, om foretagne dispositioner er i overensstemmelse med fastlagte mål, bevillinger, kommunalbestyrelsens og udvalgenes øvrige beslutninger samt love og andre forskrifter, herunder bestemmelserne i "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Om den løbende revision henvises til delberetning nr Lovpligtig forvaltningsrevision Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision og løbende forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. 214

6 Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser. I det omfang vore vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, har vi vurderet, om ressourcer m.v. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. I overensstemmelse med Rigsrevisionens krav har vi i påtegningen erklæret os om den udførte forvaltningsrevision. I denne påtegningsdel konkluderer vi, at vi på de gennemgåede områder ikke har konstateret forhold, der afkræfter, at forvaltningen er varetaget under skyldige økonomiske hensyn. 1.5 Den afsluttende revision Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling. 1.6 Rapportering og revisionsbemærkninger Revisionsbemærkninger, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 1, Revisionens bemærkninger. Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt Orientering og kommentarer De orienteringer og kommentarer, som revisionen har givet anledning til, er anført som konklusioner under de enkelte afsnit. Generelt er alle vore konklusioner drøftet med den administrative ledelse og de berørte forvaltninger inden udformningen af den endelige beretning. 215

7 2 Årsregnskabet 2.1 Kommunens årsregnskab for 21 Det reviderede regnskab for 21 har omfattet kommunens årsberetning samt de oversigter, bemærkninger og redegørelser, der i henhold til gældende regler for regnskabsaflæggelsen skal udarbejdes. Hovedtallene udviser (mio. kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomhederne Oprindeligt budget -2,2-23, -,4 Regnskab 6,8-5,1-1,1 Balance Ultimo 29 Ultimo 21 Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. Kortfristede gældsforpligtelser Positive tal = overskud/tilgodehavender. Negative tal = underskud/gæld. 631,3-26,7-12,5-22,1-136, -186,3-1,1-66,6 649,4-29,1 5,7-256,9-127,6-199,8-1,2-4,5 2.2 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet

8 2.3 Revisionspåtegning Vi har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 217

9 3 Revision af årsregnskabet 3.1 Årsregnskabets opbygning og indhold Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Indenrigs- og Sundhedsministeriets gældende regler. Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 29 er foretaget ændringer i kommunens regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af kommunalbestyrelsen. Det er endvidere vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen. Den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Det er påset, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m. Vi har påset, om de i balancen opførte aktiver og passiver har været undergivet fornøden kontrol. Endvidere har vi undersøgt, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualrettigheder og leasingaftaler, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret. Endelig er det i forbindelse med regnskabsafslutningen påset, om mellemværender med eksterne institutioner, forsyningsvirksomheder m.v., som kommunen fører regnskab for, er korrekt opgjort. Ved hjælp af vore forskellige analyseværktøjer har vi anvendt regnskabsanalytiske revisionsmetoder for at minimere den samlede revisionsrisiko. Via detailrevision har vi supplerende indhentet dokumentation for udvalgte enkeltposter i regnskabet og for lovligheden heraf. De typisk anvendte metoder har her været afstemninger, analyser af konti m.v., fysisk kontrol, efterregning, stikprøvevis kontrol af bilag samt gennemgang af skriftlige aftaler. Vi har i forbindelse med vores revisionsgennemgang af regnskab overgivet til revision foranlediget tilretning af regnskab og regnskabspraksis, således at kommunen opfylder de nye regnskabsbestemmelser fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet for 21. Det tilrettede regnskab forelægges ved behandling af den afsluttende beretning for Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer. 218

10 Det er vor opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse for 21 ikke har været optimal og anbefaler fremover intern kvalitetskontrol før regnskabet overdrages til revisionsgennemgang. 3.3 Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden Kommunens it-anvendelse har betydning for en lang række processer, som er relevante for regnskabsaflæggelsen. It-anvendelsen muliggør effektive interne kontroller, men it kan også medføre specifikke risici for de interne kontroller. I forbindelse med revisionen har vi foretaget en vurdering af, hvordan kommunen har reageret på disse risici. Vi har først kortlagt, hvordan kommunen selv har tilrettelagt styringen, dvs. vurderet kommunens strategier for it-anvendelse og it-sikkerhed. Dernæst har vi vurderet, om der er tilrettelagt interne kontrol- og rapporteringssystemer, som sikrer ledelsens overblik over itsikkerheden i kommunen. Endeligt har vi udført en række revisionshandlinger, hvor vi har fokuseret på de områder af kommunens it-sikkerhed, som har størst betydning for os som revisorer. Vi har foretaget revisionshandlinger inden for følgende områder: Strategi og regler for it-anvendelse og it-sikkerhed Organisering af it-sikkerhedsarbejdet Informationsrelaterede aktiver Medarbejdersikkerhed Fysisk sikkerhed Netværk og drift Adgangsstyring Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af informationsbehandlingssystemer Sikkerhedshændelser Beredskabsstyring Lovbestemte og kontraktlige krav Hvor vi har vurderet det som relevant, har vi foretaget vurderinger, der indeholder elementer af forvaltningsrevision, herunder ledelse og styring samt effektivitet. Kommunens gældende it-sikkerhedspolitik er ikke længere tidssvarende og trænger til en ajourføring. Kommunen har erkendt dette og indkøbt et it-værktøj til understøttelse af processen mod en ny it-sikkerhedspolitik samt it-strategi. Marts 211 forelå endnu ikke en konkret ledelsesmæssigt godkendt projektplan for arbejdet og vi anbefaler at en sådan udarbejdes. 219

11 Ligeledes har kommunen i forbindelse med revisionen oplyst at det årlige tilsyn med organisationens efterlevelse af it-sikkerhedspolitikken for 21 ikke er udført som forudsat i kommunens nuværende it-sikkerhedspolitik. Det er vores opfattelse, at kommunens eget tilsyn er essentielt for at sikre effektiviteten af regler, procedurer, kontroller samt sikringsforanstaltninger og vi anbefaler, at kommunen i fremtiden afsætter tilstrækkelige ressourcer. Status er at en række centrale regler og procedurer savner ledelsesmæssig godkendelse og ikke formelt er beskrevet for eksempel autorisationsprocedure, logning og ændringsstyring. Endvidere anbefaler vi en gennemgang og ajourføring af kommunens nødplan så det sikres at den er i overensstemmelse med kommunens aktuelle behov. 3.4 Budget- og bevillingskontrol Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler. Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler. 3.5 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Revisionsberetning nr. 5, afsluttende revision 28 Lønafstemning Dragør Kommune har ikke foretaget afstemning mellem lønsystemet, bogføring og indberetning til SKAT for 27 og 28. Vi henstiller, at denne afstemning foretages snarest. Kommunalbestyrelsens besvarelse Det forventes at afstemningerne vil blive foretaget i indeværende år. på opfølgning Afstemning påset udarbejdet. Bemærkningen anses for afsluttet. 22

12 Revisionsberetning nr. 7, afsluttende revision 29 Økonomivurdering Dragør Kommune har i 29 haft en negativ udvikling i økonomien med et beskedent overskud på 1,3 mio. kr. på ordinær drift, og negativ kassebeholdning på 12,5 mio. kr. ultimo 29. Det er vores vurdering, at likviditeten i 21 yderligere vil blive reduceret og udgøre -49,1 mio. kr. ultimo 21. Dragør Kommune har efterfølgende iværksat tiltag med henblik på at udarbejde en genopretningsplan, hvor der skal generes overskud på driften, således at dette kan finansiere såvel afdrag på lån, langfristede balanceforskydninger, anlægsudgifter og genopbygning af kassebeholdningen. Vi har konstateret, at Dragør Kommune har besluttet følgende: Der foretages en gennemgang af budget 21 for de enkelte sektorer med henblik på at gennemføre effektiviseringer og tilpasninger af budgettet Der er senest vedtaget besparelsesforslag der er behandlet på ØPU møde den 1. juli og på kommunalbestyrelsesmøde den 6. juli 21. Der er vedtaget besparelser på i alt 1,3 mio. kr. i 21, 5 mio. kr. i 211, 6 mio. kr. i 212, 6,5 mio. kr. i 213 og 6,4 mio. kr. i 214 Der udarbejdes en genopretningsplan med henblik på at genere overskud på driften Der er indført anlægsstop, sådan at kun lovpligtige og meget akutte opgaver udføres Der er indført ansættelsesstop, sådan der ikke foretages ansættelser eller genansættelser uden direktionens godkendelse Der må ikke disponeres over budget 211 uden ØPU s godkendelse Det kan anføres, at kommunens seneste beregninger, som følge af ovennævnte tiltag og beslutninger viser, at Dragør Kommune forventer at kassekreditreglen kan overholdes i 21. Vi skal henstille, at den økonomiske udvikling følges tæt og arbejdet med genopretningsplanen fortsættes. Kommunalbestyrelsens besvarelse Økonomiafdelingen vil fortsat følges tæt op på den økonomiske udvikling og der arbejdes videre med genopretningsplanen. på opfølgning Vi har foretaget en ny økonomivurdering vedrørende 21. Vi anser bemærkningen for afsluttet. Social sagsrevision Tilbud til udlændinge Vi har konstateret generel fejl vedrørende manglende udarbejdelse af Integrationskontrakt, jf. Integrationslovens 19, senest 1 måned efter kommunens overtagelse. 221

13 Tilbud/aktivering Vi har konstateret fejl vedrørende forsinket eller manglende systematisk opfølgning på individuelt kontaktforløb minimum hver 3. måned og fejl vedrørende manglende jobplan, jf. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsat 29. Kontanthjælp Vi har konstateret fejl vedrørende forsinket eller manglende systematisk opfølgning på individuelt kontaktforløb minimum hver 3. måned, generel fejl vedrørende manglende udarbejdelse af sygeopfølgningsplan, jf. Lov om Aktiv socialpolitik 12 b, og fejl vedrørende manglende oplysninger om, hvornår tilbud efter kapitel 1-12 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats skal gives. Sygedagpenge Vi har konstateret fejl vedrørende forsinket løbende opfølgning, og fejl hvor den løbende kategorisering ikke er foretaget. Revalideringer Vi har konstateret generel fejl vedrørende forsinket eller manglende systematisk opfølgning på individuelt kontaktforløb minimum hver 3. måned, fejl i manglende korrekt løntilskud, fejl i manglende opstart af revurdering og iværksættelse af tilbud efter 12 måneder, fejl i manglende jobplan, jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsat 29, og fejl i manglende udfærdigelse af ressourceprofil. Merudgifter til børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne Vi har konstateret generel fejl i manglende kontrol om udgiften kunne dækkes af anden lovgivning. Tabt arbejdsfortjeneste Vi har konstateret fejl i manglende vurdering af, om fraværet ligger ud over det normale og dermed vides det ikke, om sagen er omfattet af bestemmelserne for tabt arbejdsfortjeneste. Merudgifter til voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne Vi har konstateret fejl i manglende årlig genvurdering og dermed vides det ikke, om sagen er omfattet af bestemmelserne for merudgifter. Særlig gennemgang på fleksjobområdet (revurderinger) Vi har konstateret generel fejl i 29 og 28 vedrørende manglende rettidig revurdering, der ikke er dokumenteret foretaget rettidigt. 222

14 Sammenfattende konklusion Vi har, jf. ovennævnte, konstateret fejl og vi skal henstille, at der fremadrettet indføres forretningsgange, således at det sikres, at der udarbejdes Integrationskontrakt, og at der løbende sker opfølgning i sygedagpengesager, og at opfølgning på individuelt kontaktforløb sker rettidigt. Endeligt skal det sikres at udarbejdelse af sygeplan og jobplan udføres, samt at der afgives tilbud til tiden. På grund af det relativt meget høje fejlniveau der er konstateret i 29, og i lighed med årene 27 og 28 skal vi henstille, at Dragør Kommune lægger pres på Tårnby Kommune med henblik på at stramme op på det interne ledelsestilsyn i sociale sager, således at sagsbehandlingen foretages i overensstemmelse med lovgivningen. Dette, dels for at sikre retssikkerheden i forhold til borgerne, og dels for det økonomiske aspekt for Dragør Kommune (mistet statsrefusion). Kommunalbestyrelsens besvarelse: Samtlige de beskrevne sagområder varetages i Tårnby Kommune, som led i det forpligtende samarbejde. Siden samarbejdet blev indledt har der været generelle fejl i sagsbehandlingen, som har betydet, at borgerne ikke har modtaget den behandling de har krav på i henhold til lovgivningen på beskæftigelsesområdet. Fejlene har desuden betydet, at Dragør Kommune har mistet statsrefusioner. Der føres løbende tilsyn med jobcentret og de andre afdelinger der varetager opgaverne for Dragør Kommune. Der udtages hver måned sager til kontrol, men revisionen kan desværre konstatere, at sagsbehandlingen fortsat er behæftet med mange fejl. Samtlige fejl indberettes til Tårnby Kommune med henblik på berigtigelse og forbedring af den fremadrettede sagsbehandling. Tårnby Kommune har udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser på beskæftigelsesområdet. Disse beskrivelser er sendt til godkendelse hos kommunens revisionsfirma, BDO Kommunernes Revision. Dragør Kommune er løbende i dialog med Tårnby Kommune med henblik på at få optimeret indsatsen på områderne. Der afholdes således månedlige dialogmøder med Jobcenter Tårnby, hvor udviklingen følges og kommende indsatser drøftes. Dragør Kommune har blandt andet foreslået jobcentret: - At jobcentret sikrer faglig sparring og generel kompetenceudvikling af medarbejderne. - At arbejdsgange og rutiner indrettes, så lovens krav om rettidighed og opfølgningsplaner altid overholdes. - At der indføres teamorganisering og arbejdes med arbejdsgangsprocesser og LEAN. - At opgavetyper og arbejdsgange beskrives og opgaver uddelegeres, så der skabes en sikker drift med kontinuitet og løbende opfølgning i sagsbehandlingen. - At betalingsaftalen mellem Tårnby og Dragør Kommuner gøres afhængig af de opnåede resultater og opfyldelsesgrad (resultatstyring). Jobcentret har imidlertid ikke ønsket at involvere Dragør Kommune ved beslutninger om den interne arbejdstilrettelæggelse, herunder beslutninger om organisering, arbejdsgange, procedurer og instrukser, ligesom man har afvist at indføre resultatstyring. Tårnby Kommune har i stedet besluttet at gøre jobcentret til en selvstændig forvaltning med eget politisk udvalg for på den måde at kunne sikre optimal fokus på området. Den administrative del af organisationen blev omlagt den 1. august 29, og det politiske udvalg for beskæftigelsesområdet blev nedsat den 1. januar 21. Omlægningen har endnu ikke vist en positiv effekt. 223

15 Dragør Kommune har forsøgt at etablere et samarbejde mellem Dragørs og Tårnbys revisionsfirmaer med henblik på at sikre en bedre kvalitet i sagsbehandlingen og opfølgning på de udøvede ledelsestilsyn, men et sådant samarbejdsforum er blevet afvist af Tårnby Kommune. Udover ovennævnte dialogmøder mellem fagforvaltningerne i Tårnby og Dragør Kommuner har der i 21 været afholdt møder mellem de to kommuners kommunaldirektører om sagen. Dragør Kommune har principielt ansvaret for kvaliteten af sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet, selvom opgaven er uddelegeret til en anden kommune. Som det fremgår af ovenstående, kan Dragør Kommune imidlertid kun via dialog forsøge at påvirke kvaliteten af sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet og ad denne vej forsøge at få optimeret den social-faglige indsats. på opfølgning Vi har i 21 igen konstateret en række væsentlige fejl ved sagsrevisionen. Der foretages ikke yderligere opfølgning på denne bemærkning fra 29 udover eventuelle berigtigelser, idet bemærkningen er gentaget i 21. Afstemning af løn Kommunen har forsøgt at udarbejde afstemning mellem lønsystemet, bogføring og indberetning til SKAT for 27 og 28. Det har ikke været muligt at foretage afstemningen, da der er sket afregninger i forkert CVR-nr. Vi henstiller, at afstemningerne udarbejdes og differencer sandsynliggøres således det sikres at kommunen overholder sin oplysningsforpligtelse overfor SKAT. Kommunalbestyrelsens besvarelse Afstemningen for 27 og 28 kan umiddelbart ikke lade sig gøre, da der er sket en sammenblanding af SE-nr. i årene. Økonomiafdelingen har udarbejdet en afstemning for regnskabsåret 29 og vil fremkomme med en saldoafskrivning for årene 27 og 28 for de beløb, der ikke kan placeres. på opfølgning Afstemninger påset udarbejdet. Vi anser bemærkningen for afsluttet. Afstemning af pensionssystem Kommunen har ikke udarbejdet registrantafstemning af pensionssystemet i 28 og 29. Vi henstiller, at udbetalingssystemet afstemmes, således at korrektheden af de i årsregnskabet overførte driftsudgifter sikres. Herved kan det tilsvarende dokumenteres, at kommunen overholder sin oplysningsforpligtigelse overfor SKAT. Kommunalbestyrelsens besvarelse Økonomiafdelingen vil foretage afstemningen af pensionssystemet for 28 og

16 på opfølgning Afstemninger påset udarbejdet. Vi anser bemærkningen for afsluttet. Statuskonti Vi har konstateret, at der ultimo 29 mangler afstemninger af 13 statuskonti. Det henstilles, at der fastlægges en tidsplan til sikring af, at de resterende konti snarest afstemmes og dokumenteres. Det henstilles endvidere, at der implementeres forretningsgange, der sikrer afstemning af alle statuskonti forinden regnskabet overgives til revision, således det sikres at der ikke henstår poster på statuskonti, som burde have været driftsført. Kommunalbestyrelsens besvarelse Økonomiafdelingen vil sikre, at de sidste 13 konti afstemmes inden udgangen af regnskabsåret 21. Økonomiafdelingen får iværksat en forretningsgang der sikrer dette. på opfølgning Der mangler fortsat afstemning af 3 konti, men da vi har givet bemærkning vedrørende 9 manglende statuskonti ultimo 21 anser vi bemærkningen for 29 for afsluttet. 3.6 Skatter Vi har kontrolleret, at de indtægtsførte skatter er i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger. Endvidere har vi påset, at skatterne er bogført og periodiseret korrekt, jf. gældende konteringsregler. Det bemærkes, at den udførte revision - i et vist omfang - baserer sig på it-systemer, der henhører under andre myndigheders ansvarsområde. Det er vor opfattelse, at skattebeløbene er korrekt optaget i regnskabet. 3.7 Tilskud og udligning Tilskud og udligning er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering er i overensstemmelse med konteringsreglerne i budget- og regnskabssystemet for kommuner. 225

17 Det er vor opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb er korrekt optaget i regnskabet. 3.8 Refusion af købsmoms Vi har ved den afsluttende revision fokuseret på kommunens administration af området, hvor vi har påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler. Det er vor opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og optaget i regnskabet. 3.9 Lønninger og vederlag Vi har i løbet af året gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevis efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling i lønsagerne. Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt kommunens forretningsgange m.v. i forhold til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at indberette til egne cpr-numre m.v. Lønudbetalingen til den administrative ledelse og personalet på Løn- og personalekontoret er stikprøvevis gennemgået. Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet. Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn m.v. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat m.v. er afregnet og afstemt. Det er vores vurdering, at de interne kontroller udføres på betryggende vis og i henhold til kommunens gældende retningslinjer. Gennemgangen af lønudbetalingen til den administrative ledelse samt Løn- og personalekontorets personale har vist, at der ikke er foretaget væsentlige fejludbetalinger. De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget. Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold m.v. til SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat m.v. dokumenteret. 226

18 3.1 Multimediebeskatning Vi har foretaget en gennemgang af kommunens administration af reglerne for multimediebeskatning. Det er undersøgt, hvorvidt kommunen har fastlagt en politik for multimediebeskatning samt etableret forretningsgange, der sikrer korrekt registrering af alle medarbejderordninger, som er omfattet af multimediebeskatningen. Det er desuden undersøgt, hvorvidt der udføres tilstrækkeligt og dokumenteret arbejdsgiverkontrol med de multimedier, som ikke beskattes. Det er konstateret, at der er fastlagt en politik for multimediebeskatning, samt at der er etableret en fornuftig forretningsgang for registrering af alle ordninger, der er omfattet af multimediebeskatningen. Det er desuden påset, at den udførte arbejdsgiverkontrol er dokumenteret og tilstrækkelig Renter Vi har undersøgt, om kommunen i tilstrækkeligt omfang har afstemt renteudgifter og -indtægter til eksternt dokumentationsmateriale. Det er vor opfattelse, at renteudgifter og -indtægter er korrekt afstemt og optaget i regnskabet Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regnskab, er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Samtidig har vi påset, at de bogførte grundbidrag svarer til aftalen med regionen. Det er vor opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet. 227

19 3.13 Anlægsvirksomhed Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen. Det er vor vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og gældende lovgivning Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv. Det vil sige, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til øvrige kommunale aktiviteter. Forsyningsområdet omfatter affaldshåndtering. Vi har ved revisionen påset, at andele af administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne er beregnet og bogført i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning renter af mellemværender med forsyningsvirksomhederne er beregnet og bogført i overensstemmelse med lovgivningens krav mellemværenderne med forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i balancen Takstfastsættelsen opfylder kravene til, at forsyningsvirksomhederne over tid kan hvile i sig selv. Mellemværende med forsyningsvirksomhederne påset korrekt optaget i balancen Indberetning til Forsyningssekretariatet mv. De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er omdannet til aktieselskaber med 1 % kommunalt ejerskab. Miljøministeriet har som følge af den generelle selskabsdannelse i vandsektoren udstedt: Bekendtgørelse nr af 16. december 29 om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber Bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 21 om program for vandselskabers interne overvågning I bekendtgørelserne er der fastsat krav om afgivelse af særlige revisionserklæringer. Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder for alle indberetninger, der foretages efter 1. november

20 Dels skal der afgives erklæring om prisfastsættelsen af de administrative ydelser, der leveres fra kommunen til forsyningsvirksomheden, og dels skal der afgives revisionserklæring på kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet efter Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, jf. bekendtgørelse nr af 14. oktober 21. Erklæringen om prisfastsættelsen af de administrative ydelser er forsynet med følgende konklusion/supplerende oplysning: Det er vor opfattelse, at kommunens udarbejdede prisfastsættelse kun dækker over de direkte og indirekte omkostninger, som kan henføres til udførelsen af de pågældende opgaver i henhold til bekendtgørelse nr af 14/1/21 og nr af 16/12 29, 3, om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber. Supplerende oplysning Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at de vandmængder, der transporteres og behandles overstiger den grænse, der fremgår af bekendtgørelsen om kommuners adgang til at levere administrative ydelser. Kommunen har derfor ikke efter 1. juli 21 haft hjemmel til at udføre opgaver, der ligger udover den i 3 nr. 5 nævnte opgave vedr. administrativ og juridisk bistand vedrørende personalemæssige forhold. Herudover indeholder aftalen ikke bestemmelser, om at aftalen om samhandel positivt skal indeholde bestemmelse om at kommunen skal opsige aftalen, når det samlede vederlag overstiger 1 mio. kr. Erklæring på kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet vedrørende 21 er forsynet med følgende forbehold, konklusion og supplerende oplysning: Forbehold Bidrag for afvanding af de kommunale og private fællesveje er fastsat til 4 % af de årlige budgetterede anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene. Vi har ikke fået forelagt dokumentation for de faktiske omkostninger herved. Vi kan derfor ikke udtale os om, hvorvidt der kan være tale om over-/ underdækning og en eventuel uddeling ved fastsættelsen af vejafvandingsbidragets størrelse. Der er på tidspunktet for afgivelsen af denne erklæring ikke aflagt årsrapport for 21 for Dragør Spildevand A/S, Dragør Vand A/S og årsregnskab for Dragør Kommune. Vi har derfor ikke et fuldstændigt grundlag for at udtale os om registreringspligtige uddelinger og vederlag. Vi tager derfor forbehold for den mulige indvirkning heraf. Bortset fra den mulige indvirkning af det i forbeholdet anførte, er det vor opfattelse, at kommunens indberetning og erklæring, for perioden 21 i al væsentlighed er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler. 229

21 Supplerende oplysninger Uden at tage forbehold skal vi gøre opmærksom på, at de vandmængder der henholdsvis transporteres og behandles overstiger den grænse, der fremgår af bekendtgørelsen om kommuners adgang til at levere administrative ydelser. Kommunen har derfor ikke i perioden efter 1. juli 21 haft hjemmel til at udføre de pågældende opgaver. Uden at tage forbehold skal vi ligeledes gøre opmærksom på, at de aftaler, der på trods heraf er indgået mellem Dragør Kommune og vandselskaberne indeholder fejlagtigt ikke en bestemmelse om ophør, når det samlede vederlag overstiger 1 mio. kr. pr. kalender år Balancen Kommunens balance er primært revideret ved at sikre, at der foreligger afstemninger for samtlige balancekonti. For at sikre korrekt udvisende i regnskabet er der så vidt muligt foretaget stikprøvevis gennemgang af de specificerede beløb til eksternt materiale, og kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn er vurderet. Der mangler ultimo 21 afstemning af 9 statuskonti. 2 af kontiene vedrører Beskæftigelsesministeriets område og 1 konto vedrører Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Der henvises til afsnit 1, Revisionens bemærkninger Anlægsaktiver Materielle og immaterielle anlægsaktiver Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger. Anlægskartotekets oplysninger er stikprøvevis kontrolleret, og tilgange, afgange, afskrivninger og andre ændringer er herunder kontrolleret. Det er endvidere påset, at anlægsoversigten indgår korrekt i kommunens regnskabsaflæggelse. Det er vor vurdering, at materielle og immaterielle anlægsaktiver korrekt optaget og periodiseret i årsregnskabet. Vi har konstateret følgende difference mellem balancen og anlægskartotek: Funktion 9.83 Inventar Bogføring udviser kr., anlægskartotek udviser kr., og difference kr. 23

22 Funktion 9.84 Anlægsaktiver under udførelse Bogføring udviser kr., anlægskartotek udviser kr., og difference kr. Differencer relaterer sig til anlægskartoteket som er aftalt rettet i 211. Finansielle anlægsaktiver Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse med underliggende materiale samt indregnet i overensstemmelse med gældende regler, herunder at der er foretaget nedskrivning og omkostningsregistrering i forhold til forventning om tab på tilgodehavender. Det er ligeledes påset, at aktier, andelsbeviser og ejerandele i 6-selskaber er indregnet i forhold til kommunens ejerandel af selskaberne i henhold til retningslinjerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Endvidere er det i forbindelse med regnskabsafslutningen påset, om mellemværender med kommunale forsyningsvirksomheder er korrekt opgjort. Det er vor vurdering, at finansielle anlægsaktiver er korrekt optaget i regnskabet Omsætningsaktiver Det er påset, at kommunens varebeholdninger og fysiske aktiver til salg er registreret og indregnet i balancen, samt at omkostningsregistreringen er i overensstemmelse med kommunens registreringer, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn. Korrekt indregning af tilgodehavender hos staten og kortfristede tilgodehavender i øvrigt er kontrolleret stikprøvevis. I forbindelse med kommunens salg af udlejningsejendomme i 21 er det konstateret, at salg af matr. nr. 41 KE, Hovedgaden 14 C er fastsat til den 1. februar 211. Ejendommen skulle derfor ultimo 21 have været aktiveret på funktion 9.87 Grunde og Bygninger til salg, og ikke på funktion 9.81 Bygninger. Købstilbuddet udgør 2,4 mio. kr. Herudover er det vor vurdering, at omsætningsaktiver er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet Likvide beholdninger Det er kontrolleret, at alle likvide aktiver er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet, og der er så vidt muligt foretaget kontrol til ekstern dokumentation. 231

23 Det er vor vurdering, at de likvide beholdninger er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet. Der henvises til afsnit 4, Vurdering af kommunens økonomi, for gennemgang og vurdering af kommunens likviditet m.v Egenkapital Vi har påset, at kommunen har afstemt og specificeret egenkapitalen, og vi har gennemgået væsentlige posteringer, herunder posteringer foretaget direkte på egenkapitalen, eksempelvis afskrivninger, ned- og opskrivninger samt andre justeringer i balancen. Det er vor opfattelse, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte regler Hensatte forpligtelser Vi har vurderet kommunens dokumentation for opgørelse af hensatte forpligtelser vedrørende pensionsforpligtelser, miljøforpligtelser, arbejdsskadeerstatninger, åremålsansættelser, retssager mv. Vi har påset, at forpligtelserne er opgjort i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Revisionen har ligeledes omfattet en vurdering af forretningsgange for registrering af forpligtigelser, anvendte indregningskriterier samt foretagne skøn. Kommunen har ikke foretaget beregning af borgmesterpensionsforpligtelsen ultimo 21. Kommunens indregning og måling er fundet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer og den fastlagte regnskabspraksis Lånoptagelse Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at denne følger Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler på området. Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger. 232

24 Vi har konstateret, at Dragør Kommune i 21 har låneoptaget 5 mio. kr. for meget vedrørende lån til indefrysning af ejendomsskatter. Det er oplyst, at der vil ske reduktion med et tilsvarende beløb i låneoptagelsen for Gældsforpligtelser Vi har undersøgt, om de forpligtelser, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret, klassificeret og eventuelt kursreguleret. Kontrollen er så vidt muligt foretaget til eksternt dokumentationsmateriale. Kommunens mellemregningskonti er ligeledes påset afstemt. I forbindelse med disse afstemninger er det stikprøvevis konstateret, at der ikke er tale om gamle poster, men at udvisende på mellemregningskonti er korrekt periodiseret og optaget i regnskabet. Det er endvidere kontrolleret, at statens andel af tilbagebetalingspligtige ydelser med statslig refusion er korrekt opgjort. Vi har samtidig påset, om forpligtelser vedrørende leasing er korrekt registreret på balancen. Det er vor vurdering, at gældsforpligtelserne er korrekt indregnet og periodiseret i regnskabet. 233

25 4 Vurdering af kommunens økonomi 4.1 Indledning Vi har foretaget en overordnet analyse af nedenstående væsentlige forhold med betydning for den økonomiske udvikling. Vi skal gøre opmærksom på, at vores vurdering af kommunens økonomi er et øjebliksbillede, som bl.a. bygger på de økonomiske oplysninger om forventet regnskab 211, som er modtaget af kommunen. 4.2 Vurdering af bæredygtig drift Vurdering af bæredygtig drift foretages ved en vurdering af resultatet for 21, forventet regnskab 211 og budgetoverslagsårene Der tages udgangspunkt i resultat af ordinær drift på det skattefinansierede område inkl. renter. Det er vigtigt, at kommunen løbende kan finansiere driftsudgifter med de løbende driftsindtægter. Der bør tilstræbes et positivt resultat for at give plads til afdrag på lån og fremtidige anlægsinvesteringer. Vi har nedenfor vist udviklingen i resultat af ordinær drift for, forventet regnskab 211 og budgetoverslagsårene : Udviklingen i resultat af ordinær driftsvirksomhed 8 I mio. kr. 7 Skatter, tilskud, udligning m.v. Nettodriftsudgifter inkl. renter 6 R 21 FR 211 BO 212 BO 213 BO 214 Som det fremgår af grafen, har der i 21 været et overskud på 6,8 mio. kr. på ordinær driftsvirksomhed. I 211 og i alle budgetoverslagsårene forventes der ligeledes overskud. 234

26 For at kunne vurdere sandsynligheden for at realisere de budgetterede overskud for budgetoverslagsårene har vi set på de oprindeligt budgetterede resultater for perioden 28 til 211 kontra det realiserede resultat for 28, 29 og 21 samt det forventede resultat for 211: Sammenligning af oprindeligt budget og realiseret/forventet resultat Ordinær driftsvirksomhed I mio. kr R 28 R 29 R 21 FR 211 Budg. resultat - oprindeligt Realis./forventet. resultat Det fremgår af grafen, at resultatet af den ordinære drift i 28 og 29 var lavere end oprindeligt budgetteret. Modsat 21 hvor resultatet af den ordinære drift blev forbedret i forhold til oprindelig budgetteret. I 211 forventes der et resultat 25,8 mio. kr., hvilket er meget tæt på oprindeligt budget på 26,2 mio. kr. Dragør Kommune anvender en økonomisk decentraliseringsmodel der betyder, at de enkelte institutioner, driftsområder m.v. indenfor visse grænser kan overføre drifts- og anlægsmæssige mer- eller mindreforbrug fra år til år. Udviklingen i overførsler mellem årene har været følgende: Fra 28 til 29 blev der overført uforbrugte budgetbeløb på driften med 1,1 mio., kr., og på anlæg er der overført 39,7 mio. kr., i alt 49,7 mio. kr. Fra 29 til 21 blev der overført uforbrugte budgetbeløb på driften med 1,1 mio., kr., og på anlæg er der overført 8,4 mio. kr., i alt 9,5 mio. kr. Fra 21 til 211 er der overført uforbrugte budgetbeløb på driften med 6,1 mio., kr., og på anlæg er der overført 51 mio. kr., i alt 57,1 mio. kr. Dragør Kommune har i 21 besluttet, at iværksætte en række tiltag med henblik på at skabe overskud på ordinær drift for at kunne finansiere afdrag på lån, langfristede balanceforskydninger, anlægsudgifter og genopbygning af kassebeholdningen. 235

27 4.3 Det likvide beredskab Kommunens likvide beredskab ultimo året bedømmes med udgangspunkt i udviklingen i den bogførte kassebeholdning ultimo 21, forventet kassebeholdning ultimo 211 og budgetteret kassebeholdning ultimo overslagsårene : Udviklingen i den likvide beholdning 15 1 I mio. kr. 5 Likvid beholdning ultimo -5-1 R 21 FR 211 BO 212 BO 213 BO 214 Som det fremgår af ovenstående graf, forventes der en forøgelse af den likvide beholdning i 211, så beholdningen ultimo 211 udgør 12,4 mio. kr. I overslagsårene 212 til 214 forventes den likvide beholdning formindsket, således at kassebeholdningen vil være negativ og udgøre -7,8 mio. kr. ultimo 214. Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet - opgjort efter kassekreditreglen - altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning beregnet for de sidste 365 dage ikke må være negativ. Kommunen har i 21 efterlevet denne bestemmelse, og på det foreliggende grundlag er det vores vurdering, at kommunen også i 211 kan overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kassekreditreglen. 4.4 Sammenfatning og konklusion Dragør Kommune har i 21 besluttet, at iværksætte en række tiltag med henblik på at skabe overskud på ordinær drift med henblik på at kunne finansiere afdrag på lån, langfristede balanceforskydninger, anlægsudgifter og genopbygning af kassebeholdningen. Dragør Kommune har i 21 opnået et overskud på ordinær drift på 6,8 mio. kr. mod et overskud på 1,3 mio. kr. i 29. Kommunens likvide beholdning er forøget i 21 og udgør 5,7 mio. kr. ultimo

28 Det er ud fra ovenstående vores vurdering, at Dragør Kommune i 21 har handlet på det pres, der har været på det driftsmæssige resultat og på den likviditetsmæssige udvikling tilbage i 29. Vi er bekendt med, at Dragør Kommune har vedtaget retningslinjer for den økonomiske politik. Politikken indeholder en række principper og hensigtserklæringer for de centrale økonomiske styringsparametre vedrørende driftsresultat, kassebeholdning, gæld, og låntagning m.v. og er gældende for budgetåret 211 samt overslagsårene 212, 213, 214. Det er vores opfattelse, at der fortsat er pres på kommunens økonomi, idet ordinær drift ifølge budgetforudsætningerne i overslagsårene ikke kan generere tilstrækkelige store overskud til at finansiere anlægsudgifter, afdrag på lån og finansforskydninger, således at en positiv likvid beholdning kan opretholdes. Vi anbefaler derfor fortsat, en stram økonomisk styring og prioritering. 237

29 5 Forvaltningsrevision - finansiel politik Vi har som led i den løbende forvaltningsrevision undersøgt, om Dragør Kommune har en politisk godkendt finansiel politik der fastlægger bemyndigelse, ansvar og rapportering i forhold til aktiv styring af gælds- og investeringsporteføjlen. Undersøgelsen er primært gennemført via interview. Kommunens samlede likvide aktiver udgør 5,6 mio. kr. og deponerede midler udgør 5,4 mio. kr. ultimo 21. Kommunens samlede langfristede gæld udgør 199,8 mio. kr. ultimo 21. Vi har konstateret, at kommunen ikke har en politisk godkendt finansiel politik, men Dragør Kommune har vedtaget en økonomisk politik for perioden 211 til 214, hvor kommunalbestyrelsen blandt andet har defineret følgende økonomiske målsætninger: 1) At kommunens samlede gæld - i et flerårigt perspektiv er under gennemsnittet i forhold til sammenlignelige kommuner. 2) At optagelse og afdrag af lån sker gennem en veldefineret gældsporteføljepolitik, som understøtter ovenstående målsætninger. Vi anbefaler, at Dragør Kommune ud over den økonomiske politik for perioden 211 til 214 vedtager en finansiel politik med henblik på, at sikre optimale afkast af likvide midler og optimale låne- og rentevilkår med blandt andet stillingtagen til følgende forhold: Bemyndigelse o o o Kompetence til med kort varsel, at kunne træffe beslutninger om tilpasning af gælds- og investeringsporteføljerne på grund af ændringer i kapitalmarkedet. Bemyndigelse til via disponeringer (køb, salg, indgåelse af finansielle instrumenter) løbende, at tilpasse gældsporteføljen og investeringsporteføljen inden for rammerne i den finansielle politik. Bemyndigelse til at indgå aftaler om ekstern rådgivning eller indenfor rammerne i den finansielle politik, at indgå aftaler om portefølje management. Ansvar o Hvem der er ansvarlig for, at gælds- og investeringsporteføljerne til enhver tid er i overensstemmelse med rammerne i den finansielle politik. Rapportering o Niveauet for information til det politiske niveau om sammensætningen og udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne samt om gældsporteføljernes finansieringsudgifter og investeringsporteføljens afkast. 238

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 7 (side 156-197) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009 Fælledvej 1 5000 Odense C. Tlf.: 3312 6545 E-mail: kr@bdo.dk ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 186 231) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FYNBUS Beretning nr. 9 (side 134-145) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 3 33 CVR-nr. 29 79 4 3 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4 Roskilde SOLRØD KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 164-199) Afsluttende beretning for regnskabsåret 21

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk Fælledvej 1 Aktieselskab 5000 Odense C CVR-nr. 29 79 40 30 ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 103-143) Afsluttende revision for året 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 193-231) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 9 (side 139-187) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 33-83) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 228-271) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (side 344-384) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (side 344-384) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 344-384) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde (side 100 107) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 12 (side 162 189) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 158 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt.........................................................

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Afsluttende revision Afsluttende beretning for årsregnskab 2012

HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Afsluttende revision Afsluttende beretning for årsregnskab 2012 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 131-171) Afsluttende beretning for årsregnskab 2012,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V SUND BY NETVÆRKET Revisionsprotokollat (side 38-44)

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

ODDER KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende revision for regnskabsår 2007

ODDER KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende revision for regnskabsår 2007 Tomsagervej 3 8230 Aabyhøj Tlf.: 8746 5500, Fax: 8746 5501 E-mail: aarhus@kr.dk ODDER KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende revision for regnskabsår 2007

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HOLBÆK KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 561-606) Afsluttende Beretning BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 296-345) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HALSNÆS KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 315-357) Afsluttende beretning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 332. Revisionen af regnskabet for året 2006. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006

RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 332. Revisionen af regnskabet for året 2006. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 332 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 731.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

CVR-nr

CVR-nr CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal DK-8900 Randers C. DJURS MAD I/S Revisionsprotokollat af 23. marts 2015 (side 69-76) BDO Kommunernes

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE 584-613 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

FARUM KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 6. Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006

FARUM KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 6. Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 FARUM KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 6 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 207.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt.........................................................

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde ALLERØD KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 221-278) Afsluttende beretning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 302-338) Årsregnskabet 2012. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kolding@bdo.dk www.bdo.dk

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 302-338) Årsregnskabet 2012. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kolding@bdo.dk www.bdo.dk VARDE KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 32-338) Årsregnskabet 212 32 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 212... 35 1.1 Indledning... 35 1.2 Ledelsens regnskabserklæring...

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 378 417) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde ROSKILDE MUSEUM Revisionsprotokollat af 1. april 2014 (side 93-103) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

VÆRLØSE KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 5. Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006

VÆRLØSE KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 5. Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 VÆRLØSE KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 189.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt.........................................................

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde ALLERØD KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 279-321) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 449 487) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 449 487) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 449 487) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere