Katalog over specialiseringsmoduler på læreruddannelsen Forårssemesteret 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over specialiseringsmoduler på læreruddannelsen Forårssemesteret 2017"

Transkript

1 I dette katalog kan du læse en kort beskrivelse af de specialiseringsmoduler, som udbydes i foråret Modulerne kan læses under Åben Uddannelse. Modulerne oprettes under forudsætning af et tilstrækkeligt deltagerantal. Er du interesseret i at høre mere om et af modulerne, er du velkommen til at kontakte studieleder Mette Marie Gräs Kokholm Tværfaglige specialiseringsmoduler... 3 Skolen Eleven Museet i et innovativt samarbejde... 3 Iscenesættelse - eksperiment og kreativitet i skolen... 4 Læsevanskeligheder... 5 Bevægelse i skoledagen... 6 At læse og skrive i alle skolens fag... 7 Innovation i historie- og samfundsfagsundervisningen i udskolingen... 8 Naturfag på tværs i udskolingen... 9 Design af digitale læremidler Lærerfaglig teknologi- og medieforståelse Medier, genrer og sprog i fremmedsprogsundervisningen Udeskole Krop, leg og læring i indskolingen Ny lærer, leder og samarbejdspartner i demokratiets skole Undervisning i menneskerettigheder Krop og sundhed Didactics of dialogue and reconciliation Innovationslaboratoriet (Innovation lab) Fagundervisning i udskolingen gennem engelsk / Teaching lower-secondary school subjects through English Monofaglige specialiseringsmoduler Inklusion, vejledning og konsultativt arbejde i skolen Læring, kontakt og trivsel i en situeret professionel praksis Dansk som andetsprog. At være lærer i den flersprogede storbyskole Side 1 af 51

2 Modtagelsesklasser, dansk som andetsprog for nyankomne elever Billeder, refleksion og vidensdannelse Praktisk arbejde i biologiundervisningen Kom i dybden med litteratur Kom i dybden med sprog Aldersspecialisering og differentiering i engelsk Franskfaget og flersprogethedsdidaktik Franskfaget i et inklusionsperspektiv Udforskning af rummet (fysik/kemi) Geografi i uderummet med fokus på IT-inddragelse Studierejse og et globalt interkulturelt perspektiv i historieundervisningen Maddannelse, madvalg og madlavning Håndværk, design og teknologi Idrætsfaglig vejviser og teamkoordinator Talentfulde elever og særlige anvendelser i optimeringsmatematikken Inklusion og undervisningsdifferentiering i matematik Musikledelse og sammenspil i praksis Udvikling af faget natur/teknologi Danmark blandt venner og fjender i det internationale spil Tysk - mundtlig og skriftlig sprogfærdighed Svømmelæreruddannelsen. Aktiviteter i og på vand og sikkerhed heri Tværprofessionelle specialiseringsmoduler Tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i vanskeligheder Tværprofessionelt samarbejde i fremtidens skole Side 2 af 51

3 Tværfaglige specialiseringsmoduler Skolen Eleven Museet i et innovativt samarbejde Sommeroptag 13, vinteroptag 14, vinteroptag 15, sommeroptag 15 Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 10 ECTS I samarbejde med et selvvalgt museum, oplevelsescenter, arkiv eller en skoletjeneste, udvikler og afprøver de studerende en monofaglig eller tværfaglig undervisning med afsæt i et eller flere af de undervisningsfag, som den studerende læser. Den studerende udvikler og afprøver således nye didaktiske metoder og læremidler i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner. Den studerende erhverver kompetence til at anvende museer og oplevelsescentre i undervisningen og til at kunne åbne skolen mod omverdenen i et læringsperspektiv jf. skolereformens fokus på Åben Skole. Modulet kvalificerer til kompetencemål i de undervisningsfag, de studerende på holdet læser. Det anbefales, at den studerende har gennemført mindst et basismodul i det undervisningsfag, som han/hun vil knytte an til i læsning af specialiseringsmodulet. Side 3 af 51

4 Iscenesættelse - eksperiment og kreativitet i skolen Vinteroptag 15, sommeroptag 15 Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 10 ECTS-point : Formålet med modulet er, at den studerende udvikler kompetence til at styrke elevernes evne til at udtrykke sig gennem praktisk-æstetiske udtryksformer og til at undervise i en skole, hvor disse arbejdsformer kan bidrage til at styrke elevernes faglige engagement og udvikling i den almene fagundervisning, i tværfaglige forløb såvel som i den understøttende undervisning. Der lægges vægt på grundlæggende begreber, teorier og metoder samt konkrete eksperimenter, og hvordan disse kan iscenesættes auditivt, visuelt og kropsligt eksempelvis som performance, installation, flashmob osv. I modulet arbejdes der legende og eksperimenterende med forskellige muligheder for at udtrykke sig, kommunikere og erkende. Modulet kvalificerer til kompetencemål i pædagogik og lærerfaglighed samt til kompetencemål i de undervisningsfag, de studerende på modulet læser. Den studerende skal have påbegyndt det undervisningsfag, han eller hun ønsker at knytte an til i modulet. Side 4 af 51

5 Læsevanskeligheder Sommeroptag 13, vinteroptag 14, vinteroptag 15, sommeroptag 15 Modultype, -omfang og -sprog Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 5 ECTS-point Lærerens grundfaglighed: 5 ECTS-point Læsevanskeligheder påvirker eleven i alle skolens fag. Det er derfor vigtigt, at elevens vanskeligheder identificeres og adresseres så tidligt som muligt, og at alle lærere har viden om, hvordan de bedst støtter elever med skriftsprogsvanskeligheder, både inden for de forskellige fag og i forbindelse med den understøttende undervisning og forskellige lektiehjælpstilbud. Specialiseringsmodulet styrker den studerendes kompetencer i at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser for elever med skriftsproglige vanskeligheder. Desuden arbejder den studerende med kollegial sparring og etablering af læsefaglige netværk. Centrale begreber og temaer: læse- og stavevanskeligheder, skrivevanskeligheder, afdækning/ testning, ordblindhed, faglig læsning, planlægning & gennemførsel & evaluering af skriftsprogsundervisning, it-værktøjer, kollegialt samarbejde omkring elever med skriftsproglige vanskeligheder, dansk bogstavskrift. De undervisningsfag, de studerende på holdet læser, samt pædagogik og lærerfaglighed. Det anbefales, at den studerende har gennemført mindst et basismodul i det undervisningsfag, som han/hun vil knytte an til i læsning af specialiseringsmodulet. Side 5 af 51

6 Bevægelse i skoledagen Sommeroptag 13, vinteroptag 14, vinteroptag 15, sommeroptag 15 Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 10 ECTS-point I modulet vil vi arbejde med de fysiologiske og psykosociale sammenhænge mellem bevægelse og læring, herunder hvordan bevægelse kan integreres med de faglige mål for undervisningen i skolen. Vi vil undersøge, hvordan skoler konkret kan arbejde med bevægelse som en del af skolehverdagen, samt fordybe os i skolereformens betydning og mål for netop dette område. Vi vil i modulet arbejde både teoretisk og praktisk med bevægelse som en del af skoledagen. Tværfaglige læreprocesser står centralt i modulet, da bevægelse i skoledagen går på tværs af fag og skema. I modulet indgår også udeundervisning som et grundlag for bevægelse. Modulet kvalificerer til kompetencemål i de undervisningsfag, de studerende på modulet læser. Det anbefales, at den studerende har gennemført mindst et basismodul i det undervisningsfag, som han/hun vil knytte an til i læsning af specialiseringsmodulet. Side 6 af 51

7 At læse og skrive i alle skolens fag Sommeroptag 13 Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 10 ECTS-point. I modulet arbejder vi med faglig læsning og skrivning. Du får i modulet - viden om hvad der karakteriserer en række af de tekster, eleverne skal læse og skrive i skolens fag - kendskab til de begreber og den teori, der benyttes i forbindelse med faglig læsning og skrivning - viden om tilrettelæggelse af læse- og skriveaktiviteter, så disse aktiviteter bedst muligt understøtter elevernes læring i faget. I modulet arbejder vi med disse fire områder: 1. Fagenes tekster: Hvilke genrer, teksttyper og tekstmodaliteter indgår i skolens fag? Hvilke krav til læsning stiller de? Hvordan laver man en lærerfaglig analyse af dem med henblik på at kunne undervise eleverne i fagets tekster og med henblik på at kunne understøtte læring gennem læsning? Hvordan udvælger du læremidler med hensyntagen til teksternes sværhedsgrad? 2. Fagenes skriftlighed: Eleverne skriver i de fleste af skolens fag. Hvilke genrer, modaliteter og tekstaktiviteter indgår i fagene, og hvilke krav stiller skriftligheden til eleverne? 3. Elevernes læsning og skrivning: Du får viden om læse- og skriveprocesser, om hvordan du bedst understøtter elevernes læring gennem læsning og skrivning i faget, og om hvordan du underviser eleverne i at mestre fagenes læse- og skrivekrav? 4. Teamets samarbejde: Hvordan kan klassens lærerteam samarbejde om faglig læsning og skrivning, og hvordan udnyttes teamets samlede kompetencer indenfor området? Modulet kvalificerer til kompetencemål i de undervisningsfag, de studerende på modulet læser. Det anbefales, at den studerende har gennemført UV1, PL 1, 2 og 4, praktikniveau 1 Side 7 af 51

8 Innovation i historie- og samfundsfagsundervisningen i udskolingen Vinteroptag 15, sommeroptag 15 Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 10 ECTS-point. I både historie og samfundsfag er det vigtigt, at eleverne motiveres til at stille kritiske spørgsmål til de forestillinger som fx af historiske og politiske årsager ofte bliver betragtet som selvfølgeligheder i samfundet. Desuden skal begge fag motivere til aktiv demokratisk deltagelse ved at give eleverne en bevidsthed om de muligheder, de har for at påvirke samfundsudviklingen. Dermed bliver innovativ undervisning, der kan inddrage eleverne og få dem til at tænke ud af samfundets nuværende rammer, helt central. I dette modul arbejder vi med de særlige krav, udfordringer og forventninger, som knytter sig til innovativ undervisning i udskolingen i fagene historie og samfundsfag. Der er fokus på studieture og ekskursioner, projektopgaven samt afgangsprøven i fagene. Modulet arbejder derfor med følgende spørgsmål: - Hvordan fremmer historie-/samfundsfagslæreren motivation hos eleverne på dette alderstrin? - Hvordan kan der arbejdes med innovative tilgangsvinkler i undervisningen i historie og samfundsfag? Der arbejdes særligt med det 20. og 21. århundredes historie. Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfagene historie og samfundsfag. Det anbefales, at den studerende har påbegyndt historie eller samfundsfag som et af sine undervisningsfag. Side 8 af 51

9 Naturfag på tværs i udskolingen Sommeroptag 13, vinteroptag 15, sommeroptag 15 Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, men der kan også indgå materiale på andre sprog især norsk, svensk og engelsk. Undervisningsfag: 10 ECTS Modulet omhandler de mål i fagene biologi, geografi og fysik/kemi, som har en indholdsmæssig sammenhæng, og det samarbejde naturfagsunderviserne i de tre fag har om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen (herunder folkeskolens afsluttende prøver). Der er herudover specielt fokus på fælles naturfagsdidaktiske områder som: Årsplaner i naturfagene herunder fælles planlægning på tværs af naturfagene i udskolingen Fælles afsluttende naturfagsprøve i skolen Målsætning og evaluering Elevers hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse Faglig læsning og skrivning i naturfag Elevernes praktiske arbejde i undervisningen, herunder undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Udvikling af elevernes naturfaglige kompetencer It i undervisningen Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfagene biologi, fysik/kemi og geografi. Det anbefales, at den studerende har påbegyndt biologi, fysik/kemi eller geografi som et af sine undervisningsfag. Side 9 af 51

10 Design af digitale læremidler Sommeroptag 13 Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 5 ECTS Lærerens grundfaglighed: 5 ECTS Hensigten med modulet er at styrke lærerens professionalisme i form af at udvikle, afprøve og evaluere et didaktisk begrundet digitalt læremiddel. Modulet former sig som et samarbejde mellem læreruddannelsens undervisningsfag og PL, hvor de studerende skal arbejde helt fra grunden med at konstruere et læremiddel. Konkret skal de studerende designe og producere et digitalt læremiddel i form af fx en i-bog, en præsentation i SWAY eller en hjemmeside, som udvikles i samarbejde med udvalgte aftagere (fx skoletjenester, praktikskoler, forlag, kommunale it-vejledere, AKT-vejledere og læsevejledere). Indholdet i det digitale læremiddel skal i overvejende grad være selvproduceret både hvad angår tekst, billeder, lyd m.m. De studerende skal igennem arbejdet med deres konkrete produkt udvikle kompetence i at bruge de valgte værktøjer og programmer på brugerniveau. Centrale begreber: innovation, entreprenørskab, kreativitet, kritisk analyse, digital dannelse. Modulet kvalificerer til kompetencemål i PL og de undervisningsfag, de studerende på holdet læser. Det anbefales, at den studerende har læst 3 basismoduler i det undervisningsfag, som han/hun vil udvikle det digitale læremiddel i tilknytning til. Side 10 af 51

11 Lærerfaglig teknologi- og medieforståelse Vinteroptag 15, sommeroptag 15 Modultype, -omfang og -sprog Monofagligt specialiseringsmodul, 10 ECTS, nationalt udarbejdet. Modulsproget er dansk. Undervisningsdag: 5 ECTS Lærerens grundfaglighed: 5 ECTS I lærerprofessionen viser medier og digitale teknologier sig som et uomgængeligt vilkår. Lærerfaglig forståelse og anvendelse af teknologi og medier samt lærerens arbejde med elevernes dannelse i et digitaliseret samfund er således kerneelementer i grundfagligheden hos morgendagens lærere. I de seneste år har der været tendens til at lade den lærerstuderendes professionsfaglige teknologiforståelse udvikle sig gennem studier af uddannelsens fagfaglige moduler. Der synes ikke desto mindre at være behov for almendidaktiske studier, som på mere universel vis kan orientere sig mod udviklingen af den lærerstuderendes generelle it-didaktiske færdigheder og kompetencer. Ikke som en modsætning til fagenes it- og mediedidaktik, som fortsat bør prioriteres og styrkes, men som supplement og balancering med henblik på at udvikle et bredere spektrum af it- og mediekompetencer, som kan ruste den studerende til pædagogisk/didaktisk kompetent forståelse og anvendelse af de teknologier og medier, som lærere uvilkårligt vil møde i varetagelsen af professionen. Modulet Lærerfaglig teknologiforståelse har derfor til formål at udvikle den lærerstuderendes beredskab til løbende at kunne forstå, vurdere og analysere: ny teknologi, teknologi og medier i en situeret praksis, teknologiers og mediers komplekse veje og indflydelse på lærergerningen samt samspillet mellem disse faktorer. Modulet har desuden til formål at understøtte, at den lærerstuderende kan reflektere over medialisering, dataunderstøttet læring (learning analytics) samt sammenhængen mellem teknologi og dannelse såvel for dem selv som lærere og for eleverne. I modulet studeres og arbejdes der med henblik på, at den studerende erhverver sig viden og kompetencer til at anvende teknologier i et almendidaktisk perspektiv i en lærerfaglig treklang mellem pædagogik/didaktik, fag og teknologi. I modulet arbejdes og studeres der desuden med sigte mod at den studerende udvikler studiekompetencer til at lære med digitale teknologier og medier. Modulet centrerer sig dermed mod udviklingen af almene kompetencer til at anvende relevante teknologier og medier for lærerprofessionen og således især i undervisningssammenhænge. Modulets centrale begreber er: almen didaktik, undervisningskompetence, dannelse, det 21. århundredes kompetencer (fx samarbejde, innovation og problemløsning), teknologiforståelse, medialisering, vurdering af digitale læremidler (forståelse, analyse og design), læringsplatforme, Side 11 af 51

12 programmering i skolen, makerkulturer og ikke mindst skolerelevante teknologier (fx interaktive tavler, tablets, bring your own device mm.) Modulet kvalificerer til kompetencemål i de undervisningsfag, de studerende på holdet læser, samt pædagogik og lærerfaglighed. Som et element i den studerendes læsning af modulet kræves det, at den studerende engagerer sig som UCC DigiGuides (Professionshøjskolen UCCs studenterbaserede mediepatrulje). Det kræves dermed, at den studerende deltager i DigiGuide-møder ca. hver tredje uge og generelt deltager i det sociale fællesskab omkring DigiGuide-enheden. Det forventes desuden, at den studerende deltager som DigiGuide i forbindelse med diverse itdidaktiske kurser eller målrettede it-fokuserede tematiseringer i læreruddannelsens fag. DigiGuide-enheden knytter i vid udstrækning an til UCCs Future Classroom Lab, hvor den studerende således også forventes at engagere sig. Det anbefales, at den studerende har læst mindst 1 basismodul i det undervisningsfag, som han/hun vil knytte an til i sin læsning af modulet. Side 12 af 51

13 Medier, genrer og sprog i fremmedsprogsundervisningen Vinteroptag 15, sommeroptag 15 Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk og hhv. engelsk, fransk og tysk i forhold til de(t) sprogfag, den studerende har kompetence i. Undervisningsfag: 10 ECTS-point Dette modul henvender sig til studerende, som ønsker at arbejde med den moderne fremmedsprogslærers kompetencer indenfor multimodale læremidler, processer i sprogtilegnelse og genrebevidsthed. Flg. spørgsmål er centrale for modulet: Hvad er genrepædagogik? Hvordan kan genrepædagogik bruges i fremmedsprogsundervisning og understøtte elevernes læring? Hvordan stilladserer man elevernes tekstkompetence? Hvad er multimodale læremidler? Hvordan anvendes multimodale læremidler i sprogfagene, og hvilken betydning har de for fremmedsprogdidaktik? Hvad er en tekst for en moderne fremmedsprogslærer og hvordan kan der arbejdes med mange forskellige teksttyper? Hvordan produceres multimodale tekster, og hvilke redskaber har en fremmedsprogslærer brug for? Modulet tager udgangspunkt i en genrepædagogisk tilgang og genrepædagogikkens centrale mål om at understøtte elevers læringsprocesser i det fælles klasserum med afsæt i deres forskellige potentialer og muligheder i en flersproget og flerkulturel kontekst. Baggrunden for modulet er folkeskolereformens målsætning om, at alle elever skal udvikle deres potentiale maksimalt. Centrale begreber og temaer: Genrepædagogik og genrepædagogisk undervisning i fremmedsprogsundervisningen Multimodal tekstkompetence i fremmedsprog; både i forhold til at analysere didaktiserede læremidler (herunder f.eks. skolebogssystemer) og ikke-didaktiserede læremidler (herunder blogs, artikler, videoer, diverse skoletubeprogrammer, mm.) og kunne producere multimodale tekster Funktionel grammatik sammenhænge mellem sproglig form, funktion og indhold Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfagene engelsk, fransk og tysk. Det anbefales, at den studerende har påbegyndt engelsk, fransk eller tysk som et af sine undervisningsfag Side 13 af 51

14 Udeskole Sommeroptag 13, vinteroptag 15, sommeroptag 15 Modultype, -omfang og -sprog Tværfagligt specialiseringsmodul. Lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 5 ECTS Lærerens grundfaglighed: 5 ECTS Formålet med modulet er, at den studerende udvikler kompetence til at varetage undervisning, hvor flere fagligheder bringes i spil i uderummet. Modulet sætter fokus på udeskolens muligheder og begrænsninger i forhold til elevers læring. Modulet er opbygget omkring eksemplariske temaer og forløb. Undervisningseksemplerne tager udgangspunkt i deltagernes undervisningsfag og pædagogik og lærerfaglighed. I modulet arbejdes der teoretisk og praktisk med: Udeskole som begreb og pædagogisk metode samt konkrete eksempler på udeundervisning med udgangspunkt i de studerendes undervisningsfag Arbejdsmetoder, lærerroller, samværsformer og andre didaktiske forhold som karakteriserer udeundervisning i forhold til læring Uderummet som læringsrum i skolens nærmiljø som ramme for flerfaglige aktiviteter Planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af konkrete undervisningsforløb for medstuderende og elever Samspillet mellem undervisning i uderum og klasserum Teknologiske og digitale lærermidlers potentialer i udeskolesammenhæng Praktiske, håndværksmæssige og sikkerhedsmæssige aktiviteter og færdigheder i forbindelse med udeskole Ture og ekskursioner med fokus på oplevelse, fordybelse og aktivitet. Pædagogik og Lærerfaglighed samt de undervisningsfag, de studerende på holdet læser. Det anbefales, at den studerende har læst mindst 1 modul i det undervisningsfag, som han/hun ønsker at knytte an til i sin læsning af modulet. Det anbefales desuden, at den studerende har gennemført PL1 og PL2. Side 14 af 51

15 Krop, leg og læring i indskolingen Sommeroptag 13, vinteroptag 15, sommeroptag 15 Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 10 ECTS-point Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere tværæstetiske læreprocesser i indskolingens fag. Tværfaglige læreprocesser står centralt i modulet, ligesom udeundervisning og uformelle læringsrum er i fokus. Modulet beskæftiger sig med praktiske aktiviteter og værktøjer, som er umiddelbart anvendelige i en helhedsorienteret undervisning i indskolingen. Den studerende lærer at se på tværs af fag og se fagenes samspil. Modulet kvalificerer til kompetencemål i indskolingens fag. Det anbefales, at den studerende har et indskolingsfag som et af sine undervisningsfag. Side 15 af 51

16 Ny lærer, leder og samarbejdspartner i demokratiets skole Sommeroptag 13, vinteroptag 15, sommeroptag 15 Modultype, -omfang og -sprog Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Lærerens grundfaglighed: 10 ECTS Modulet har fokus på problematikker, som nye lærere ofte står overfor. Centralt i modulet er læreren som leder i demokratiets skole i forhold til ledelse af elevernes trivsel, klassens sociale liv og elevernes læring samt læreropgaver og ledelse i forbindelse med skole-hjemsamarbejde. Modulet indeholder følgende tre temaer: Ledelse i forhold elevernes trivsel, klassens sociale liv og elevens læreprocesser Ledelse i forhold til skole-hjem-samarbejdet og kommunikation med forældrene Den professionelle lærer i demokratiets skole og udvikling af professionsfaglighed Modulet kvalificerer til kompetencemål i lærerens grundfaglighed Det anbefales, at den studerende læser modulet efter han/hun har gennemført PL1 og PL2. Side 16 af 51

17 Undervisning i menneskerettigheder Sommeroptag 13, vinteroptag 15, sommeroptag 15 Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 5 ECTS-point Lærerens grundfaglighed: 5 ECTS-point Formålet med modulet er at styrke de studerendes kompetencer i at undervise i menneskerettigheder ud fra viden om menneskerettighedernes baggrund, deres samspil med og status i et moderne demokratisk samfund. Herunder overveje hvordan menneskerettighederne kan være med til besvare særlige problemstillinger i det pædagogiske arbejde og i forhold til folkeskolens formålsparagraf. Modulet behandler fx spørgsmål om menneskerettigheder for udsatte børn i skole- og familiesammenhænge; religion og menneskerettigheder i en skolekontekst og menneskerettighedsdidaktik. I løbet af modulet inddrages de studerende i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder, sådan at undervisningen kan give konkrete erfaringer med den åbne skole. Modulet kvalificerer den studerende til at agere som menneskerettighedskonsulent og er organiseret i tre indholdsområder: 1. Undervisning i menneskerettigheder 2. Menneskerettighedernes baggrund, status og fortolkning 3. Menneskerettigheder som pejlemærke i det pædagogiske arbejde Modulet kvalificerer til kompetencemål i de undervisningsfag, de studerende på holdet læser, samt Lærerens grundfaglighed (KLM og PL) Ingen særlige anbefalinger Side 17 af 51

18 Krop og sundhed Sommeroptag 13, vinteroptag 15, sommeroptag 15 Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Pædagogik og lærerfaglighed: 5 ECTS Undervisningsfag: 5 ECTS I dette specialiseringsmodul arbejder den studerende med krop og sundhed ud fra tværfaglige perspektiver og på et tværfagligt vidensgrundlag. Sigtet med modulet er, at den studerende med tværfagligt vidensgrundlag og tværfaglige didaktikker kan medvirke til elevers læring om egen og andres krop og sundhed. Med krop og sundhed som omdrejningspunkt vil modulet tematisere samfundsmæssige og kulturelle tendenser naturvidenskabelige og humanistiske forståelser af kroppen og sundhedstilgange kosten i hjemkundskabsfaglig optik fysisk aktivitet gennem idrætsfaglige planer kroppen som biologisk organisme pædagogisk psykologiske teorier om børns sociale liv og identitetsdannelse Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfagene samfundsfag, idræt, hjemkundskab, biologi, natur/teknologi og til PL 2 Det anbefales, at den studerende har påbegyndt samfundsfag, idræt, hjemkundskab, biologi eller natur/teknologi som et af sine undervisningsfag. Side 18 af 51

19 Didactics of dialogue and reconciliation Modulet læses på engelsk sammen med udvekslingsstuderende Vinteroptag 15, sommeroptag 15 Tværfagligt, internationalt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er engelsk. Undervisningsfag: 5 ECTS Lærerens grundfaglighed (PL og KLM): 5 ECTS Formålet med modulet er at skabe en dialogisk platform, hvor både internationale studerende og UCC-studerende kan behandle konfliktfyldte temaer og disses indflydelse på skolegang og undervisning. Modulet omfatter udveksling og partnerskab med studerende (primært lærerstuderende) fra lande i Mellemøsten / Nordafrika (MENA landene), hvor skolen dagligt må forholde sig til konflikt, dialog og forsoning (fx Libanon, Egypten, Tunesien). Målet er at udvikle nye didaktiske metoder og læremidler ved at forbinde praksiserfaringer med relevante teoretiske tilgange til dialog og konflikthåndtering på skoleniveau. I modulet arbejdes med flg. indholdsområder: Hvad skaber konflikter? Psykologiske og konfliktteoretiske perspektiver Udforskning af forskellige kulturbegreber og øvelser i perspektivskifte bevidsthed om iagttagelsens blinde plet Konflikthåndtering i internationalt perspektiv både de mindre konflikter, der udspringer af mangel på interkulturel kompetence (fordomme og forforståelser m.m.) og de store, der kan skabe spændinger mellem folkeslag. Hvordan skal man forholde sig til sådanne konflikter i en skolesammenhæng? Hvilke tilgange til undervisning og samarbejde kan understøtte dialog, forsoning og gensidig respekt? Skolens rolle i samfundet både i forhold til optrapning af konflikt og løsning af konflikt. Skolen som national kulturinstitution kulturbærer og kulturgiver - skolen som bærer af definitionsretten Religionsdialog, tolerance og mangfoldighedstræning Citizenship education demokratisk dannelse og menneskerettigheder i praksis Konflikthåndtering forsoning hvordan? Eksempler fra f.eks. Sydafrika og Nordirland I modulet indgår et intensivt forløb på en uge om konflikthåndtering og religionsdialog i et skoleperspektiv. Her vil relevante internationale aktører deltage som gæstelærere. Modulet kvalificerer til kompetencemål i Lærerens grundfaglighed (PL og KLM) samt undervisningsfagene historie, kristendomskundskab/religion og samfundsfag. Side 19 af 51

20 Det anbefales, at den studerende har gennemført PL1, PL2, KLM og intromodulet. Side 20 af 51

21 Innovationslaboratoriet (Innovation lab) Modulet læses på engelsk sammen med udvekslingsstuderende Vinteroptag 15, sommeroptag 15 Modultype, -omfang og -sprog Tværfagligt, internationalt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er engelsk. Undervisningsfag: 5 ECTS Lærerens grundfaglighed: 5 ECTS At blive professionel lærer betyder, at man kan løse konkrete problemstillinger og være med til at udvikle undervisning i samarbejde med andre. Læreren skal altså i sin praksis selv være innovativ. Desuden skal læreren kunne give eleverne mulighed for at blive innovative samfundsborgere, og det kræver, at læreren ikke bare selv er innovativ i sin undervisning, men også forstår innovationsdidaktik og kan lede innovative læreprocesser. Modulet arbejder med følgende spørgsmål: Hvad er innovation i en undervisnings- og velfærdssammenhæng? Hvordan og hvorfor skal elever udvikle innovative kompetencer? Hvordan måler man innovative kompetencer? Modulet kvalificerer til kompetencemål i pædagogik og lærerfaglighed samt i de undervisningsfag, de studerende på holdet læser og knytter an til i arbejdet. Det anbefales, at den studerende har læst mindst 2 moduler i det undervisningsfag, hvorfra der hentes kompetencemål. Side 21 af 51

22 Fagundervisning i udskolingen gennem engelsk / Teaching lower-secondary school subjects through English Modulet læses på engelsk sammen med udvekslingsstuderende Vinteroptag 15, sommeroptag 15 Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er engelsk. Undervisningsfag: 10 ECTS-points. Har du sprogøre og lyst til at undervise i dine fag på engelsk i din fremtidige lærerpraksis? Så er dette modul skræddersyet til dig. Formålet med modulet er, at den studerende udvikler kompetencer til at undervise på engelsk i udskolingens fagrække. Modulet giver den studerende mulighed for at supplere sine eksisterende eller spirende fagundervisningskompetencer med viden om fremmedsprogsdidaktik. Det giver ligeledes den studerende mulighed for at videreudvikle egne sprogfærdigheder på engelsk. Modulet klæder den studerende på til at undervise på engelsksprogede internationale grundskoler såvel som offentlige og private grundskoler, der tilbyder en international linje på engelsk, udvalgte skolefag på engelsk eller længere monoeller tværfaglige emne/temaforløb på engelsk. Modulets udgangspunkt er CLIL (Content and Language Integrated Learning), en undervisningstilgang, der har til formål at integrere indholdslæring og sproglæring. Modulets fokus er undervisningsteknikker og læringsaktiviteter, der understøtter og fremme sprogudvikling i relation til fagligt indhold. Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvorfor undervise et skolefag på engelsk? Hvad kendetegner en undervisningstilgang, der tilstræber en balance mellem indholdslæring og sproglæring? Hvad er sprogets rolle i andre skolefag? Hvordan opstilles der sproglige læringsmål i relation til fagligt indhold? Hvilke sprogligt stilladserende undervisningsteknikker kan der bruges til at gøre fagligt indhold håndgribeligt og forståeligt? Hvilke undervisningsteknikker og/eller læringsaktiviteter kan der bruges til at henlede elevernes opmærksomhed på de specifikke elementer af engelsk som målsprog, der er en forudsætning for både at bearbejde, lære og kommunikere om et skolefags faglige indhold? Hvordan evalueres der på de opstillede sproglige læringsmål? Der arbejdes med - sprogfærdighedsområderne lytte, tale, samtale, læse og skrive i relation til fagligt indhold - fagspecifik sprogudvikling i forhold til elevernes læringsforudsætninger og potentialer - sproglig og faglig målsætning og evaluering i fagundervisning - identificering af den del af målsproget, som er en forudsætning for lærerens organisering af læring af fagligt indhold - identificering af den del af målsproget, som er en forudsætning for elevernes læring, bearbejdelse og kommunikation om fagligt indhold Side 22 af 51

23 - teknikker til synliggørelse af fagligt centralt sprog, herunder både fagspecifikt og akademisk ordforråd - læringsaktiviteter til stimulering af sproglig bevidsthed og understøttelse af sprogudvikling i relation til fagligt indhold - læringsaktiviteter til understøttelse af bearbejdelse og forståelse af fagligt indhold, herunder faglige tekster - læringsaktiviteter til stimulering af sproglig produktion og læring af fagligt indhold - samspil mellem sprogsyn, sproglæringssyn, faglæringssyn og didaktisk tilrettelæggelse på basis af gældende nationale og internationale bestemmelser, herunder EU's retningslinjer for CLIL Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling med udgangspunkt i modulets indholdsområder. Modulet kvalificerer til kompetencemål i engelsksproget fagundervisning samt til relevante kompetencemål i de deltagende studerendes undervisningsfag. Modulet retter sig mod både udvekslingsstuderende uanset lærerfaglig specialisering og lærerstuderende på UCC, der ikke læser sproglige undervisningsfag. Hvis der opstår ledige pladser, kommer UCC-sprogstuderende også i betragtning. Den studerende skal kunne dokumentere en beherskelse af engelsk, der svarer til niveauet selvstændig sprogbruger (B2 af Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog). Beherskelse på et lavere niveau vil vanskeliggøre gennemførelse af modulet. Det anbefales, at den studerende har gennemført mindst et basismodul i det undervisningsfag, som han/hun vil knytte an til i læsning af specialiseringsmodulet. Side 23 af 51

24 Monofaglige specialiseringsmoduler Inklusion, vejledning og konsultativt arbejde i skolen Sommeroptag 13 Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Lærerens grundfaglighed (PL): 10 ECTS Specialiseringsmodulet har fokus på konsultative funktioner og problemstillinger i arbejdet med inklusion i skolen og bygger på udviklings- og forskningsbaserede undersøgelser med henblik på udvikling af de studerendes konsultative kompetencer. Der arbejdes med analyser og vurderinger af specialpædagogiske problemstillinger og intervention. Modulet indeholder følgende 4 temaer: Forskning og udviklingsarbejde vedr. inklusion og konsultativt arbejde Konsultative funktioner. Organisatorisk, institutionelt og samfundsmæssigt Tværfagligt arbejde om inklusionsopgaver indenfor og på tværs af institutioner og funktioner. Herunder forældresamarbejde Øvelser i forskellige konsultative og vejledningsmæssige funktioner Det søges ligeledes afdækket, hvordan undervisning, skolekultur og praksistiltag, konkret kan yde relevant støtte med henblik på inklusion i skolen. Modulet kvalificerer til kompetencemål i Pædagogik og lærerfaglighed. Den studerende skal have påbegyndt PL3 for at læse modulet. Side 24 af 51

25 Læring, kontakt og trivsel i en situeret professionel praksis Sommeroptag 13, vinteroptag 14 Modultype, -omfang og sprog Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Lærerens grundfaglighed (PL): 10 ECTS Modulet giver viden om, hvordan læring, kontakt og trivselsproblematikker kan beskrives, analyseres og vurderes med henblik på at tilrettelægge en inkluderende og differentieret indsats i folkeskolens almindelige klasser. Der tages udgangspunkt i en forståelse af den professionelle praksis som en situeret praksis samt i en procesdidaktisk tilgang, der udfolder sig i samspilsprocesser mellem lærere og elever. Modulet indeholder følgende tre temaer: Observation og undervisningsdifferentiering Klasseledelse og inklusion Læring Modulet kvalificerer til kompetencemål i Pædagogik og lærerfaglighed. Den studerende skal have påbegyndt PL3 for at læse modulet. Side 25 af 51

26 Dansk som andetsprog. At være lærer i den flersprogede storbyskole Sommeroptag 13, vinteroptag 15, sommeroptag 15 Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 10 ECTS-point Fra udfordring til handling i storbyens skole Hvordan ser storbyens flersprogede skole ud, og hvilke udfordringer oplever lærere som underviser flersprogede elever? Formålet med modulet er at afdække de udfordringer og muligheder som elever og lærere møder i den flersprogede skole og undersøge, hvad der virker. I grupper undersøger vi praksis på en skole med flersproget profil. Vi sætter fx fokus på en specifik klasse, hvor undervisningen afdækkes gennem observationer og interviews. Praksis og cases analyseres på baggrund af andetsprogsdidaktisk teori, og i forlængelse af analyserne udvikles undervisningsforløb og aktiviteter. I modulet skal vi: besøge skoler, elever, lærere og undervisning for at afdække muligheder og udfordringer i forbindelse med dansk som andetsprog i fagundervisningen analysere udfordringer og muligheder og diskutere hvordan vi kan tilrettelægge en undervisning som imødekommer udfordringerne formidle ideer til aktiviteter og forløb i et fælles idékatalog koble andetsprogsdidaktisk og andetsprogspædagogisk teori med udvikling af en konkret faglig praksis Modulet kvalificerer til undervisning i undervisningsfaget Dansk som andetsprog i folkeskolen og til kompetencemål i PL4, Undervisning af tosprogede elever. Det anbefales at den studerende har læst eller har påbegyndt PL4. Side 26 af 51

27 Modtagelsesklasser, dansk som andetsprog for nyankomne elever Sommeroptag 13, vinteroptag 14 Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 10 ECTS-point Basisdansk for nyankomne elever. Formålet med modulet er at de studerende får viden om og færdigheder i at varetage undervisningen i modtagelsesklasser, evaluere elevsprog og at de kender til udfordringer og muligheder i forbindelse med brobygning til det almene klasserum. I undervisningen beskæftiger vi os med nyankomne elevers andetsprogstilegnelse i teori og i praksis Vi undersøger og tilrettelægger andetsprogsundervisning rettet mod forskellige begynderniveauer, og med fokus på udvikling af receptive (lytte, læse) og produktive (tale, skrive) færdigheder. Vi analyserer elevsprog og evalueringsmaterialer med henblik på at kvalificere afdækning af elevers sproglige kompetencer og behov, og på den baggrund målrette basisundervisningen af eleven. Vi sætter fokus på brobygning fra modtagelsesklasse til almen klasse og afdækker udfordringer og muligheder. Modulet kvalificerer til undervisning i undervisningsfaget Dansk som andetsprog i folkeskolen og til kompetencemål i PL4, Undervisning af tosprogede elever. Det er en forudsætning at den studerende har læst eller er ved at læse modulet PL4 under Pædagogik og lærerfaglighed, eller har læst moduler under fremmedsprogene engelsk, tysk eller fransk. Side 27 af 51

28 Billeder, refleksion og vidensdannelse Sommeroptag 13 Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. Undervisningsfag: 10 ECTS Det centrale indhold i modulet er koblingen mellem billedproduktion, billedreception og refleksion, billeder som en kommunikativ og vidensgenererende faktor samt tænkning i, med og gennem billeder. Modulet giver den studerende kompetence til at undervise i, med og om billeder med særligt henblik på at udvikle erkendelse og viden. I modulet arbejdes praktisk med tematiserende og problematiserende processer i analoge og digitale billeder. Den studerende udarbejder et større selvstændigt fordybelsesarbejde baseret på visuel kommunikation, sansemæssig perception og vidensudvikling. Samspillet mellem praksis og teori er gennemgående og grundlæggende. Modulets indhold og arbejdsform forholder sig refleksivt og didaktisk til centrale bestemmelser for billedkunstfaget i skolen og i fagoverskridende sammenhænge. Modulet har dermed både en fagdidaktisk og almendidaktisk dimension. Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget billedkunst. Den studerende skal have påbegyndt billedkunst som et af sine undervisningsfag. Studerende med andre undervisningsfag, som ønsker en visuel toning og kvalificering i forhold til faget, kan søge om optagelse på modulet. (Kontakt konst. uddannelsesleder Sanne Lillemor Hansen, Side 28 af 51

29 Praktisk arbejde i biologiundervisningen Sommeroptag 13 Modultype, -omfang og -sprog Monofagligt specialiseringsmodul. Lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, men der kan også indgå materiale på andre sprog især norsk, svensk og engelsk. Undervisningsfag: 10 ECTS. Modulet omhandler praktisk og undersøgende arbejde i biologiundervisningen i skolen - fx elevaktiviteter i klasselokalet, faglokalet, laboratoriet eller i naturen. Det biologiske indhold i det praktiske arbejde perspektiveres i forhold til skolefagets kompetenceområder (undersøgelse, modullering, perspektivering og kommunikation) og i forhold til betydningen på individ og samfundsplan. I modulet arbejdes med hvordan læreren kan forberede eleverne til prøver i skolefaget. Der arbejdes med den faglige dialog med elever herunder lærerens feedback til elever på baggrund af arbejdet med praktiske aktiviteter I modulet fokuseres der på: Elevaktiviteter, som de studerende planlægger og gennemfører på hold og om muligt i skolens undervisning herunder undersøgelsesbaserede praktiske aktiviteter i undervisningen. Elevaktiviteterne bearbejdes i forhold til: elevernes praktiske og undersøgende arbejde hvad, hvordan og hvorfor? brug af modeller, it og primært materiale i undervisningen udviklingen af elevernes kommunikationskompetence praktiske og undersøgende aktiviteter som del af undervisningsforløb og som forberedelse til prøver målsætning og evaluering i forhold til praktisk og undersøgende arbejde perspektivering i forhold til hverdag og samfund feedback til elever i forbindelse med summative og formative evalueringer Der arbejdes med udvikling af biologifaget i et alment dannende perspektiv på baggrund af viden og færdigheder i det praktiske arbejde. Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget biologi. Den studerende har påbegyndt biologi som et af sine undervisningsfag. Side 29 af 51

30 Kom i dybden med litteratur Vinteroptag 15, sommeroptag 15 Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 10 ECTS Kom rundt om og ned i litteraturen. Dygtiggør dig i tekstforståelse og egne analysefærdigheder samt i at planlægge, gennemføre og evaluere kvalificeret litteraturundervisning. I dette modul læser vi mange forskellige litterære tekster og genrer i fællesskab, samt fordyber os projektorienteret i forskellige genrer og litterære perioder. Læringskontekst i skolen Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i analyse og fortolkning af litterære tekster. Indhold og genrer Litteratur-, fiktions- og genreteori, metodelære, litteratur- og kulturhistorie, litteraturpædagogik og didaktik. Litteratur som dannelse, æstetik og oplevelse. Børnelitteratur, ungdomslitteratur, ældre litteratur, ny litteratur. Litterære genrer såsom fx: romaner, noveller, digte, kortprosa, dramatiske tekster, interaktive digitale tekster. Receptivt Den studerende skal metodebevidst analysere og fortolke fiktionstekster såvel skriftligt som mundtligt. Den studerende skal begrunde undervisningsmetoder og tekstvalg til undervisning i klasse. Den studerende skal arbejde i dybden med flere litterære genrer og/eller perioder i et fagdidaktisk perspektiv. Produktivt Den studerende skal eksperimentere med at skrive kortere, fiktive tekster i forskellige genrer. Den studerende skal skriftligt og mundtligt udvikle og anvende læremidler og eksperimentere med didaktisk design til undervisning i fiktion med brug af digitale ressourcer. Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget Dansk klassetrin og Dansk klassetrin Side 30 af 51

31 Den studerende skal have på begyndt dansk 1.-6.klassetrin eller dansk klassetrin som et af sine undervisningsfag. Side 31 af 51

32 Kom i dybden med sprog Sommeroptag 13 Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 10 ECTS I dette modul arbejder vi med det danske sprog i bredden og i dybden; du skal dygtiggøre dig i sprogforståelse og sproglig udtryksfærdighed. Vi fordyber os i at forstå det danske sprogsystem og omsætte sproglig viden til kvalificeret sprogundervisning. Vi arbejder desuden med din egen udtryksfærdighed i forhold til at udtrykke dig funktionelt, sammenhængende, præcist og korrekt i forskellige genrer. Disse genrer er fortrinsvis skriftlige, men kan også være mundtlige. Læringskontekst i skolen Formålet med modulet er at de studerende udvikler deres sproglige udtryksfærdighed og sprogforståelse samt tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret sprogundervisning for klassetrin. Indhold og genrer Forskellige måder og systemer til at beskrive og forstå sprog med: fx sprogsyn, kommunikation, genrer, tekstlingvistik, funktionel lingvistik og grammatik, herunder semantik, syntaks og morfologi. Forskellige måder til at støtte elevens metasproglige bevidsthed og sproglige progression, fx stilladsering, modellering, respons-, vejlednings- og evalueringsformer til sprogundervisning. Forskellige genrer og teksttyper, fx professionstekster, elevtekster, og informerende, beskrivende, instruerende, forklarende og argumenterende genrer. Receptivt Den studerende skal analysere sprog og sprogbrug herunder nabosprog ved brug af forskellige metoder og på forskellige sproglige niveauer. Den studerende skal analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til sprogundervisning. Produktivt Den studerende skal kunne modellere sproglige analyser og strategier. Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til sprogundervisning. Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk klassetrin og dansk klassetrin. Side 32 af 51

33 Den studerende skal have påbegyndt dansk 1.-6.klassetrin eller dansk klassetrin som et af sine undervisningsfag. Side 33 af 51

34 Aldersspecialisering og differentiering i engelsk Sommeroptag 13 Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk. Dette modul har fokus på aldersspecialisering og differentiering, og er en uddybning af væsentlige områder fra basismodulerne i undervisningsfaget engelsk. Modulet forudsætter derfor basisviden på linje med fagets tre basismoduler. Engelskfaget er obligatorisk for alle elever fra 1. til 9. klasse og skal tilrettelægges på forskellige måder i forhold til forskellige elevgrupper. Modulet arbejder med de tre kompetencetrin: indskoling (1.-4. klasse), mellemtrin (5.-7.klasse) og udskoling (8-9.klasse). Modulet skal styrke de studerendes kompetencer i at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning på alle trin, målrettet forskellige elevgrupper og med fokus på målstyret undervisning, differentiering, progression og evaluering, herunder nationale test og afsluttende prøver. Modulet giver desuden mulighed for fordybelse i et enkelt alderstrin. Modulet arbejder med spørgsmål som: Hvordan tilegner og udvikler elever de opstillede målkompetencer? Hvordan tilrettelægger læreren en undervisning, der giver mulighed for denne kompetenceudvikling på hvert kompetencetrin og for alle elever? Hvordan arbejder læreren med målstyret undervisning, evaluering og differentiering, som styrker den enkelte elevs mestring? Hvordan arbejder læreren selv og i samarbejde med kolleger med progressionen gennem hele forløbet? Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk. Den studerende har påbegyndt undervisningsfaget engelsk som et af sine undervisningsfag, og det anbefales, at den studerende har gennemført de tre basismoduler i faget. Modulet læses i 4. semester af studerende, der har valgt engelsk som første undervisningsfag. Side 34 af 51

35 Franskfaget og flersprogethedsdidaktik Franskfaget i et inklusionsperspektiv Sommeroptag 13 Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er fransk og dansk. Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder, sproglige og didaktiske kompetencer til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsfaget fransk i et flersprogethedsperspektiv i grundskoleregi fra klassetrin. Modulet sætter fokus på franskfaget som et sprog- og kulturfag i et inklusionsperspektiv i grundskolen i et samarbejde med de øvrige fag i skolens hverdagsliv. Der arbejdes med områder som: - Flersprogethed som didaktisk element i et frankofont perspektiv - International forskning indenfor komparativ fremmedsprogspædagogik i flersprogethed og inklusion - Viden om og færdigheder i udvikling og anvendelse af multimodale medier i en kommunikativ og flersproget sammenhæng Der arbejdes specifikt med sprog- og kulturrelaterede temaer. Den studerende får mulighed for indblik i og viden om menneskers liv, færden, meninger og livsmuligheder i den frankofone del af verden. Denne viden omsættes til didaktisk refleksions- og handlekompetence i et komparativt perspektiv i relation til franskelevers forskellige sproglige og kulturelle livserfaringer. De centrale indholdskategorier omsættes til undervisningsforløb i et sprogligt og kulturelt inklusionsperspektiv. Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget fransk. Den studerende har påbegyndt fransk som et af sine undervisningsfag Side 35 af 51

36 Udforskning af rummet (fysik/kemi) Sommeroptag 13 Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der vil muligvis forekomme en række tekster på engelsk. Undervisningsfag: 10 ECTS Modulet tager udgangspunkt i rumbaseret forskning og formidlingen heraf - herunder teknologien, fysikken og kemien bag opsendelse af rumraketter. Vi undersøger hvilke grundlæggende kræfter, der påvirker en raket på vej ud i rummet og i bane om Jorden, og vi forsøger at fremstille forskellige former for raketbrændstof og raketter. Vi skal også beskæftige os med nogle aktuelle rummissioner og analysere data herfra bl.a. om grundlæggende forhold i solsystemet. Der arbejdes tematisk inden for modulets emneområde. Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget fysik/kemi. Den studerende har påbegyndt fysik/kemi som et af sine undervisningsfag. Side 36 af 51

Kontakt: Studieleder Mette Marie Gräs Kokholm 1 Specialiseringsmoduler, forår 18

Kontakt: Studieleder Mette Marie Gräs Kokholm 1 Specialiseringsmoduler, forår 18 Katalog over specialiseringsmoduler på læreruddannelsen Forårssemesteret 2018 Alle udbudte specialiseringsmoduler kan læses som enkeltfag under Åben Uddannelse Kontakt: Studieleder Mette Marie Gräs Kokholm

Læs mere

Katalog over specialiseringsmoduler på læreruddannelsen Efterårssemesteret 2016

Katalog over specialiseringsmoduler på læreruddannelsen Efterårssemesteret 2016 Kære studerende på sommeroptag 13 og sommeroptag 14 samt vinteroptag 15. I dette katalog kan du læse en kort beskrivelse af de specialiseringsmoduler, som udbydes i efteråret 2016. Om valg i uddannelsen

Læs mere

Katalog over specialiseringsmoduler på læreruddannelsen Efterårssemesteret 2017

Katalog over specialiseringsmoduler på læreruddannelsen Efterårssemesteret 2017 I dette katalog kan du læse en kort beskrivelse af de specialiseringsmoduler, som udbydes i efteråret 2017. Modulerne kan læses under Åben Uddannelse. Modulerne oprettes under forudsætning af et tilstrækkeligt

Læs mere

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin Kompetencemål for Engelsk, 4.-10. klassetrin Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014

Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014 Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014 Specialiseringsmodul: Specialpædagogik... 1 Specialiseringsmodul: Det mangfoldige klasserum... 4 Specaliseringsmodul: IT og læring...

Læs mere

Kompetencemål for Fysik/kemi

Kompetencemål for Fysik/kemi Kompetencemål for Fysik/kemi Undervisningsfaget fysik/kemi relaterer det faglige og fagdidaktiske stof til elevernes læring i skolefaget, herunder udviklingen af elevernes naturfaglige kompetencer og deres

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Engelsk KiU-modul 1. Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug. Modultype. Modulomfang: 10 ECTS. Modulbetegnelse (navn): Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug

Engelsk KiU-modul 1. Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug. Modultype. Modulomfang: 10 ECTS. Modulbetegnelse (navn): Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug Modultype Basis, nationalt udarb.: Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulomfang: 10 ECTS Modulbetegnelse (navn): Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA2: At gennemføre et bachelorprojekt... 5 Bachelorprojekt (overgangsordning for årgang 2012)...

Læs mere

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014 Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 PRAKTIKNIVEAU I... 2 PRAKTIKNIVEAU II... 3 OVERGANGSORDNING FOR STUDERENDE PÅ LÆRERUDDANNELSEN BORNHOLM. PRAKTIKNIVEAU II... 5 PRAKTIKNIVEAU III... 5 OVERGANGSORDNING

Læs mere

Kompetencemål for Biologi

Kompetencemål for Biologi Kompetencemål for Biologi Biologi omhandler levende organismer og deres omgivende miljø, naturfaglige arbejdsmåder, tankegange og viden om miljø, evolution, sundhed, den praktiske anvendelse af biologi,

Læs mere

Bilag 2B: Undervisningsfag

Bilag 2B: Undervisningsfag Bilag 2B: Undervisningsfag Modulbeskrivelser for følgende undervisningsfag: idræt, kristendomskundskab/religion, madkundskab, matematik 1.- 6. klassetrin og 4.-10. klassetrin, musik, natur/teknologi, samfundsfag,

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Uddannelsesplan Nordre Skole

Uddannelsesplan Nordre Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nordre Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Kompetencemål for Natur/teknologi

Kompetencemål for Natur/teknologi Kompetencemål for Natur/teknologi Natur/teknologi omhandle tematikker indenfor naturfag og teknologi, som er relevante for almendannende undervisning af folkeskolens elever i 1-6. klasse. Helt centralt

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Praktikniveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af Hvordan

Læs mere

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter:

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter: Generelt om Fokus Fokus er et fuldt dækkende undervisningsmateriale til naturfagene i udskolingen. Fokus er et 100 % digitalt grundsystem til naturfagene i udskolingen. Fokus består af en hjemmeside til

Læs mere

Praksissamarbejde. Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar. Institut for Skole og Læring

Praksissamarbejde. Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar. Institut for Skole og Læring Praksissamarbejde Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Dagen i dag Velkommen Praksissamarbejde Planlægning af konkrete praksissamarbejder

Læs mere

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende.

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Præsentation af Lille Næstved Skole Lille Næstved Skole kan dateres tilbage til 1828 og er en folkeskole, der værner om sin tradition for indlæring

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Aktuelle materialer til læsevejlederen

Aktuelle materialer til læsevejlederen Aktuelle materialer til læsevejlederen Forskerklummer et nyt tiltag Læsesyn og kompleksitet En læseunderviser skal kunne se og kombinere læsning og literacy fra flere perspektiver. Et læsesyn er ikke nok.

Læs mere

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl. 14.40-15.20 Dansk som andetsprog som dimension i fagene samt faglig læsning og skrivning er under overskriften Sproglig udvikling skrevet ind som tværgående

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau III

Uddannelsesplan praktikniveau III Uddannelsesplan praktikniveau III For Skole Generelle oplysninger om skolen (kontaktoplysninger, adresse, værdigrundlag, etc.): I følge 13 (jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Ane Riis Svendsen, Sara Tougaard, Susanne Arne-Hansen Mål for

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik

Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik Uddannelsesplanen skal give en kort beskrivelse af, hvordan praktikskolen arbejder med at uddanne den lærerstuderende. Se BEK nr 231 af

Læs mere

Fordybelsesmoduler 2015. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Fordybelsesmoduler 2015. Læreruddannelsen University College Lillebælt Fordybelsesmoduler 2015 Læreruddannelsen University College Lillebælt 1 2 Indholdsfortegnelse Social inklusion at arbejde med udvikling af elevers sociale trivsel og kompetencer i folkeskolen... 4 Musical

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

VIA Læreruddannelsen Skive

VIA Læreruddannelsen Skive VIA Læreruddannelsen Skive VIA University College Enkeltfag 2016 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med start i august/oktober

Læs mere

Nyboder Skole som uddannelsessted

Nyboder Skole som uddannelsessted Praktik uddannelsesplan Nyboder Skole Øster Voldgade 15, 1350 København K, tlf. 3366 4950 Praktik ansvarlig på Nyboder Skole: Mariann Würtz, tlf. 8232 8550 eller 2630 1734 mawurt@nyboderskole.kk.dk, Nyboder

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse

Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse 1. Overordnede kriterier for samtlige mål og CKF er Den faglige,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Studieordning Pædagogisk diplomuddannelse

Studieordning Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Signe Nabe-Nielsen: signen@roskilde.dk, Tlf.: 46 31 44 36 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Bilag 6: Specialiseringsmoduler ES14/FS15/ES15

Bilag 6: Specialiseringsmoduler ES14/FS15/ES15 Bilag 6: Specialiseringsmoduler ES14/FS15/ES15 Bilag 6: Specialiseringsmoduler ES14/FS15/ES15... 1 Tværfaglige specialiseringsmoduler... 3 Specialiseringsmodul: Skolen Eleven Museet i et innovativt samarbejde

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Forsøgsordning for kompetencemålsprøver

Forsøgsordning for kompetencemålsprøver Forsøgsordning for kompetencemålsprøver Prøvebestemmelser og forsøgsordninger for udvalgte kompetencemålsprøver i undervisningsfagene dansk, 1.-6. klassetrin, dansk, 4.-10. klassetrin og natur/teknologi

Læs mere

Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud

Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds- og tænkemåder, matematikdidaktisk teori samt matematiklærerens praksis i folkeskolen

Læs mere

Et bud på hvordan kan man klæde lærerstuderende på til undervisning af nyankomne elever/flygtningebørn

Et bud på hvordan kan man klæde lærerstuderende på til undervisning af nyankomne elever/flygtningebørn Gør tanke til handling VIA University College Et bud på hvordan kan man klæde lærerstuderende på til undervisning af nyankomne elever/flygtningebørn gennem et specialiseringsmodul på 10 ECTS-point v/ Nina

Læs mere

VIA Læreruddannelsen Skive

VIA Læreruddannelsen Skive VIA Læreruddannelsen Skive VIA University College Enkeltfag 2017 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med start i september/oktober

Læs mere

Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole

Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole N. Zahles Gymnasieskole tilslutter sig Undervisningsministeriets Fælles Mål i Engelsk. Undervisningen i Engelsk påbegyndes på Zahles Gymnasieskole

Læs mere

Grønnevang Skole i Hillerød

Grønnevang Skole i Hillerød Grønnevang Skole i Hillerød Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Michael Schmidt misc@hillerod.dk Karin Marcher karm@hillerod.dk Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere