Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r

2

3 I nd h old sfort egnelse S id e 3 1 F æ llesb est emmelser 1 H v em er dæ kket? 4 2 H v o r dæ kker fo rsikringen? 4 3 R isiko fo randring 4 4 Ved skade4 5 G enerelle undtagelser 4 6 K rigs-, j o rdskæ lv s- o g ato mskade 4 7 O pkræ v ning af præ mie o g afgifter4 8 R egulering af summer o g præ mier 5 9 F o rsikringens v arighed o g o psigelse 5 10 Ved uo v erensstemmelse 5 11 L o v giv ning o g medlemskab af A lm B rand af 1792 fmba5 2 D æ kningsskema 5 3 D æ kninger N r 1 Erstatning v ed død 7 N r 2 Erstatning v ed inv aliditet 7 N r 3 Erstatning v ed tandskade 8 N r 4 Dagpengeerstatning v ed ulykkestilfæ lde 8 N r 5 Dagpengeerstatning v ed sygdo ms- eller ulykkestilfæ lde 8 N r 6 F ritidsulykkesfo rsikring 8 N r 7 B ørneulykkesfo rsikring 9 N r 8 S elv stæ ndig børneulykkesfo rsikring fo r é t barn 9 N r 9 M o to rc ykelrisiko 9 N r 10 F lyv erisiko 9 N r 11 H ustrudæ kning 9 F ort ryd elsesret 11

4 A fsnit 1 F æ llesb est em m elser S id e 4 F ort ryd elsesret E f te r Fo r s ik r ing s af tal e l o v e ns 34i h ar f o r s ik r ing s tag e - r e n f o r tr y d e l s e s r e t S e s id e 9 Fo r s ik r ing s tag e r e n e r d e n p e r s o n, s o m h ar ind g å e t f o r s ik r ing s af tal e n m e d A l m B r and 1 H v em er d æ kket? De perso ner der er næ v nt i po lic en er dæ kket F o rsikrede er de perso ner, der er tegnet fo rsikring på, o g sikrede er de perso ner, der har ret til erstatning 2 H v or d æ kker forsikringen? F o rsikringen dæ kker: U N o o G 21 den tidsbegræ nsning i rden g i rønland 22 I resten af v erden dæ kkes under rej ser o g v ed midlertidigt o pho ld i indtil et å r F o rsikringen kan fo rlæ nges til at dæ kke v ed midlertidigt o pho ld i yderligere o p til to å r Det er en fo rudsæ tning, at A lm B rand har mo dtaget henv endelse fra den fo rsikrede hero m A lm B rand tager stilling til, o m o g på hv ilke v ilkå r fo rsikringen kan fo rtsæ tte 3 R isikofora nd ring Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles A lm B rand, nå r der sker æ ndring i arten eller o mfanget af fo rsikredes beskæ ftigelse: æ - Ved heltidsfo rsikring, nå r der sker ndring af ens erhv erv, herunder bierhv erv - Ved fritidsfo rsikring, v ed o v ergang til hel eller delv is selv stæ ndig erhv erv sv irkso mhed Endv idere skal følgende meddeles: - A rbej dsløshed hv is denne stræ kker sig o v er seks må - neder - O v ergang til o ffentlig førtidspensio n U o v v æ o ndladelse af at giv e ennæ nte meddelelser kan medføre, at erstatningen nedsæ ttes eller bo rtfalder Disse fo rho ld kan endv idere få betydning fo r en ndring af præ mien i p- eller nedadgå ende retning 4 V ed ska d e Enhv er skade skal hurtigst muligt - v ed død senest 48 timer efter dødsfaldet - anmeldes skriftligt til A lm B rand Ved dødsfald er A lm B rand berettiget til at kræ v e o bduktio n Erstatningspligten er betinget af, at fo rsikrede er under nødv endig behandling af læ ge o g følger dennes fo rskrifter indtil raskmelding fo religger S å snart læ gebehandlingen eller geno ptræ ningen er afsluttet o g ulykkestilfæ ldets mé npro c ent kan v urderes, skal A lm B rand info rmeres 5 G enerelle u nd t a gelser U ndtaget fra fo rsikringen er: 51 Udgifter til medicin eller h j ælp emidler 52 Udgifter til tra nsp o rt, se do g a fsnit 3 D æk ninger p u nk t Udgifter til b eh a ndling p å p riv a th o sp ita l, h o sp ice eller lignende 54 Udgifter til a dv o k a t eller a ndre o mk o stninger til en sa gs fø relse eller p rø v else 6 K rigs-, j ord skæ lv s- og a t omska d e U ndtaget fra fo rsikringen er skade so m følge af: 61 K rig, k rigslignende fo rh o ld, neu tra litetsk rænk elser, o p rø r eller b o rgerlige u ro ligh eder F o rsikringen dæ kker do g, hv is så danne fo rho ld indtræ f- fer i det land, hv o ri fo rsikrede o pho lder sig på rej se uden fo r Danmark i indtil en må ned efter ko nfliktens udbrud Erstatningspligten er betinget af, at 61 1 der ikke fo retages rej se til et land, der befinder sig i en af de anførte situatio ner, o g at 61 2 fo rsikrede ikke selv deltager i handlingerne 62 Jo rdsk ælv eller a ndre na tu rfo rsty rrelser i D a nma rk ( ek sk l F ærø erne o g G rø nla nd) 63 Udlø sning a f a to menergi eller ra dio a k tiv e k ræfter 7 O p kræ v ning a f p ræ mie og a fgift er 71 P ræ mien o pkræ v es o v er giro eller betalingsserv ic e med tillæ g af po rto eller tilsv arende o pkræ v ningsgebyr B etales præ mien ikke senest den på o pkræ v ningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender A lm B rand en erindringsskriv else, der indeho lder o plysning o m, at fo rsikringsdæ kningen o phører, hv is præ mien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag Erindringsskriv elsen v il v æ re på lagt et gebyr, ligeso m der beregnes renter efter rentelo v en fra o pkræ v ningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker

5 O A fsnit 1 F æ llesb est em m elser S id e 5 72 S tempelafgift til staten berigtiges i henho ld til stempello - v ens regler o g o pkræ v es sammen med præ mien 73 P ræ mien v il endv idere bliv e tillagt de afgifter, A lm B rand er lo v giv ningsmæ ssigt fo rpligtet til at o pkræ v e B idragene v il fremgå af præ mieo pkræ v ningen A B o v o o o v o v 74 lm rand er berettiget til at pkræ e gebyrer til dæ k- ning af de mko stninger, der er fo rbundet med udbetalinger, udfæ rdigelse g fremsendelse af do kumenter, pkræ ninger, besigtigelser, taksatio ner g yderligere ydelser i fo rbindelse med aretagelse af kundefo rho ldet De til enhv er tid gæ ldende gebyrer kan ses på w w w almbranddk, ligeso m de kan o plyses v ed telefo - nisk o g perso nlig henv endelse til A lm B rand 8 R egu lering a f su mmer og p ræ mier F o rsikringssummer o g præ mier reguleres på baggrund af indekstal o ffentliggj o rt af Danmarks S tatistik: 81 De i po lic en anførte fo rsikringssummer på første fo r- faldsdag i det efterfølgende kalenderå r Erstatning fo r ulykkestilfæ lde beregnes efter de på skadedagen gæ l- dende fo rsikringssummer ( gæ ldende indeks) 82 P ræ mien på første fo rfaldsdag i det efterfølgende kalenderå r R eguleringen o phører v ed udgangen af det kalenderå r, hv o r fo rsikrede fylder 6 0 å r F o rsikringssummer o g dagpenge nedsæ ttes uden præ mieregulering med 50 % fra det fyldte 70 å r 9 F orsikringens v a righ ed og op sigelse 91 F o rsikringen er tegnet fo r et-å rige perio der o g den fo rtsæ tter, indtil den af en af parterne skriftligt o psiges med mindst en må neds v arsel til en ho v edfo rfaldsdag A B æ o v 92 lm rand kan ndre betingelser g/ eller præ mie med en må neds arsel til en fo rfaldsdag K an fo rsikringstageren ikke go dkende æ ndringerne, har denne ret til at lade fo rsikringen udgå fra fo rfaldsdagen 93 F o rsikringen o phører på første fo rfaldsdag efter den fo rsikrede er fyldt 75 å r B ørneulykkesfo rsikringen o phører på første fo rfaldsdag efter det fo rsikrede barn er fyldt 18 å r 94 Efter en anmeldt skade er begge parter berettiget til - indtil 14 dage efter skadesagens afslutning, erstatningens betaling, eller efter afv isning af skaden - skriftligt at o psige fo rsikringen med 14 dages v arsel 95 U anset punkt 91 o m fo rsikringens v arighed o g o psigelse, er fo rsikringen tegnet med mulighed fo r, at fo rsikringstagere skriftligt kan o psige fo rsikringen med et v arsel på 3 0 dage til udgangen af en kalendermå ned F o r dette fo rko rtede o psigelsesv arsel betales et gebyr H v is o psigelsen sker til fo rsikringens udløb inden første ho - v edfo rfald efter fo rsikringens ikrafttræ den betales yderligere et gebyr 10 V ed u ov erensst emmelse A nk e næ v n o g y d e r l ig e r e o p l y s ning e r pstå r der uo v erensstemmelse mellem sikrede o g A lm B rand, o g har sikrede ikke o pnå et et tilfredsstillende resultat efter fo rnyet henv endelse til A lm B rand, kan sikrede klage til A nkenæ v net fo r F o rsikring K lageskema inkl giro ko rt kan rekv ireres ho s: A lm B rand - w w w almbranddk A nkenæ v net fo r F o rsikring - w w w ankefo rsikringdk A nker H eegaards G ade 2, 1572 K øbenhav n V elefo n: ( mellem kl o g ) Der kan få s yderligere o plysninger ho s: F o rbrugerrå det - w w w fo rbrugerraadetdk F io lstræ de 17, 1171 K øbenhav n K elefo n: F o rsikringso plysningen - w w w fo rsikringso plysningendk A maliegade 10, K øbenhav n K elefo n: ( mellem kl o g ) A r b e j d s s k ad e s ty r e l s e n Er sikrede ikke enig i v o res fastsæ ttelse af mé npro c enten, kan spørgsmå let o m mé npro c entens fastsæ ttelse indbringes fo r A rbej dsskadestyrelsen N å r sikrede ønsker A rbej dsskadestyrelsen v urdering, betales det af A rbej dsskadestyrelsen fastsatte gebyr af sikrede H v is A rbej dsskadestyrelsen fastsæ tter en høj e- re mé npro c ent end den af A lm B rand fastsatte, betales gebyret til sikrede af A lm B rand 11 L ov giv ning og med lemska b a f A lm B ra nd a f 1792 fmb a F o r fo rsikringen gæ lder i øv rigt dansk lo v giv ning o m fo rsikringsaftaler o g fo rsikringsv irkso mhed A lm B rand af 1792 fmba er en fo rening, hv is medlemmer er de til enhv er tid v æ rende fo rsikringstagere i de selskaber i A lm B rand A / S -K o nc ernen, der indtegner skadesfo rsikringer I ndtræ den so m medlem af fo reningen sker auto matisk, nå r den næ v nte betingelse er o pfyldt F o reningens fo rmå l er defineret i v edtæ gten F o reningens medlemmer hæ fter ikke fo r fo reningens fo rpligtelser o g er ikke fo rpligtede til at betale ko ntingent eller fo retage andre indbetalinger til fo reningen I øv rigt henv ises til fo reningens v edtæ gt, so m til enhv er tid udlev eres til fo reningens medlemmer efter fo rlangende

6 A fsnit 2 D æ kningsskem a S id e 6 F orsikringen d æ kker F orsikringen d æ kker ikke 12 Ulykkest ilfæ ld e 121 Ved uly k k esti lf ælde f orstå s en ti lf ældi g, a f f orsi k redes v i l- j e ua f hængi g, pludseli g udef ra k ommende i ndv i rk ni ng på legemet med en på v i seli g b esk a di gelse a f dette ti l f ø lge Der er dog særlige regler for sport, motorcykel og fly pu n kt 13, 14 og 15) 122 O v e n n æ v n t e d e f i n i t i o n p å e t u l y k k e s t i l f æ l d e e r l e m - p e t p å f ø l g e n d e o m r å d e : Ved b esk a di gelse a f f orsi k redes a rme og b en k ræv es k un, a t sk a deå rsa gen sk a l v ære pludseli g og med en på v i seli g b esk a - di gelse ti l f ø lge 123 S om uly k k esti lf ælde a nses også druk ni ng, i hj elf ry sni ng og i n- sek tsti k 124 E ndv i dere dæk k er f orsi k ri ngen f ø lger a f uly k k esti lf ælde, hv i s hov edå rsa gen er b esv i melse eller i ldeb ef i ndende, som i k k e sk y ldes sy gdom 125 F or a t opnå dæk ni ng er det et k ra v a t der er å rsa gssa m- menhæng mellem uly k k esti lf ældet og sk a den Ved v urderi ng b li v er der b la ndt a ndet la gt v ægt på, om uly k k esti lf ældet er egnet ti l a t f orå rsa ge personsk a den D et v i l si ge om uly k k esti lf ældet i si g selv er nok ti l a t f orå rsa ge/ f ork la re sk a den 12 S ygd om, læ nd ed el, b eru selse, mv 1211 Uly k k esti lf ælde, der sk y ldes sy gdom 1212 S y gdom og udlø sni ng a f b estå ende sy gdomsa nlæg, selv om sy gdommen er opstå et eller f orv ærret v ed et uly k k esti lf ælde 1213 F orv ærri ng a f f ø lgerne a f uly k k esti lf ælde, der sk y ldes en ti lstedev ærende eller ti lf ældi g ti lstø dende sy gdom 1214 F ø lger a f lægeli g b eha ndli ng, som i k k e er nø dv endi ggj ort a f et a f f orsi k ri ngen omf a ttet uly k k esti lf ælde 1215 E ndv i dere undta ges smi tte f ra ma d, herunder ov erf ø l- somhedsrea k ti oner 1216 F a c etledssy mptomer, hek sesk ud, lændehold og di sk usprola psti lf ælde, opstå et i lændedelen v ed v ri d og/ eller lø f tesk a der sa mt mi ndre tra umer, der i k k e i si g selv er ti lstræk k eli ge ti l a t udlø se ry gli delsen i en norma l ra sk ry g uden degenera ti v e f ora n- dri nger 1217 Uly k k esti lf ælde, der - ua nset si ndsti lsta nd eller ti lregneli ghed - er f remk a ldt a f f orsi k rede med f orsæt, v ed grov ua gtsom herunder selv f orsk y ldt b eruselse eller under på v i rk ni ng a f na rk oti - k a og a ndre li gnende gi f tstof f er, sa mt v ed sla gsmå l eller hå ndgemæng, medmi ndre det godtgø res, a t si k rede v a r sa geslø s 1218 S k a de f orå rsa get a f a lmi ndeli g da gli gda gs b ev ægelse a nses i k k e f or et uly k k esti lf ælde 13 S p ort 131 Uly k k esti lf ælde, der sk er under udø v else a f eller i f orb i n- delse med sport, der i k k e undta ges i sk ema ets modsa tte si de i punk t ti l Uly k k esti lf ælde, der i ndtræf f er under de i D a nma rk lov li gt a f holdte ori enteri ngs-, på li deli gheds- og ø k onomi lø b sa mt ra lly uden f or b a ne 14 M ot orc ykel 141 Uly k k esti lf ælde, der ra mmer f orsi k rede som f ø rer under k ø rsel på motorc y k el dog k un med ha lv ersta tni ng E n scooter med en motor på ov er 50 cc ( ku b ikcen timeter) b e- tra gtes som motorcykel E n firh j u let terræn cykel med en motor på ov er 50 cc a n ser A lm B ra n d i den n e sa mmen h æn g også som motorcykel 15 F lyv erisiko 151 Uly k k esti lf ælde, der ra mmer f orsi k rede som pi lot eller b esætni ngsmedlem under f ly v ni ng i na ti ona li tetsb etegnede luf tf a rtø j er, som a nv endes ti l tra nsport a f pa ssa gerer og/ eller gods, dog k un med ha lv ersta tni ng P a ssa gerer er dæk k et i f uldt omf a ng 13 S p ort 1311 Uly k k esti lf ælde, der i ndtræf f er under delta gelse eller træni ng i prof essi onel sport H erudov er dæk k es i k k e under delta gelse eller træni ng i c y k el- eller hestev æddelø b på b a ne, b ok sni ng, k a ra te og li gnende k a mpsport, b j ergb esti gni ng, udendø rs k la trev æg, f a ldsk ærmsudspri ng, dra gef ly v ni ng og li gnende sa mt dy k - ni ng med a nv endelse a f a ndet udsty r end a lmi ndeli g snork el 1312 Uly k k esti lf ælde, der i ndtræf f er v ed motorc ross- og speedw a y k ø rsel og under delta gelse eller træni ng i motorlø b a f enhv er a rt 1313 B egrænsni ngerne i punk t ti l er også gældende f or denne dæk ni ng 14 M ot orc ykel 1411 Uly k k esti lf ælde, der ra mmer f orsi k rede under k ø rsel på motorc y k el, hv or f orsi k rede i k k e ha r lov li gt k ø rek ort F orsi k ri ngen dæk k er k un hov edlæsi on, hv i s den f orsi k rede ha r b eny ttet en f a stspændt sty rthj elm under k ø rslen i ov erensstemmelse med f ærdselslov ens 56 og B egrænsni ngerne i punk t ti l er også gældende f or denne dæk ni ng 15 F lyv erisiko 1511 Uly k k esti lf ælde, der i ndtræf f er under a nden f ly v ni ng end den, der a nf ø res i punk t B egrænsni ngerne i punk t ti l er også gældende f or denne dæk ni ng

7 M A fsnit 3 D æ kninger I p olic en ka n d u se h v ilke d æ kninger d u h a r v a lgt S id e 7 N r 1 E rst a t ning v ed d ø d H v is et ulykkestilfæ lde er direkte å rsag til fo rsikredes død inden der er gå et et å r efter ulykkesdagen, betales den fo r dødsfaldet fastsatte fo rsikringssum til de/ den næ v nte begunstigede i po lic en Er der i anledning af ulykkestilfæ ldet betalt erstatning fo r inv aliditet, j f dæ kning nr 2 Erstatning v ed inv aliditet, udbetales kun det beløb, hv o rmed erstatningen v ed død o v erstiger den allerede skete udbetaling N r 2 E rst a t ning v ed inv a lid it et 21 H v o r nå r b e tal e s d e r e r s tatning? N å r et ulykkestilfæ lde har medført v arig o g ikke ubetydelig skade af medic insk art, har fo rsikrede, so m v ed inv aliditet er den sikrede, ret til erstatning, hv is den medic inske inv aliditet fastsæ ttes til mindst 5 % v arigt mé n, j f do g punkt 2 4 Erstatningen v ed inv aliditet beregnes af fo rsikringssummen med den fastsatte mé npro c ent 22 Fas ts æ tte l s e af m é np r o c e nte n M é npro c enten fastsæ ttes efter A rbej dsskadesstyrelsens v ej ledende mé ntabel uden hensyn til fo rsikredes erhv erv H v is mé npro c enten ikke direkte kan fastsæ ttes efter A r- bej dsskadestyrelsens v ej ledende mé ntabel, fastsæ ttes den medic inske mé npro c ent skønsmæ ssigt efter tilsv a- rende princ ipper, so m er lagt til grund fo r mé ntabellen på baggrund af den fysiske funktio nshæ mning I alle tilfæ lde fastsæ ttes erstatningen v ed inv aliditet på et rent medic insk grundlag, uden hensyntagen til erhv erv sev netab, erhv erv eller andre indiv iduelle fo rho ld é c o v 0 c 0 npro enten kan no rmalt ikke erstige 10, do g kan der i ganske sæ rlige tilfæ lde fastsæ ttes mé npro ent på indtil 12 c L c v æ Ved fastsæ ttelse af mé npro enten i fo rbindelse med et ulykkestilfæ lde, fo retages der fradrag fo r allerede bestå ende mé n/ legemsfej l igeledes kan så danne bestå - ende mé n/ legemsfej l ikke bev irke, at mé npro enten fastsæ ttes høj ere, end hv is mé net/ legemsfej len ikke hav de ret til stede Ved skade på parv ise o rganer medfører dette, at mé n- pro c enten uanset en allerede bestå ende inv aliditet fastsæ ttes, so m o m der kun fo religger inv aliditet på det senest beskadigede o rgan, medmindre andet fremgå r af po lic en U ddrag af A rbej dsskadestyrelsens v ej ledende mé ntabel ( j anuar ) : ab af begge øj ne eller synet på begge øj ne 10 % ab af synet på et øj e % ab af hørelsen på begge ører 75 % ab af hørelsen på et øre 10 % ab af to mmelfingers yderste led 12 % ab af pegefinger 10 % o o o o o ab af pegefingers yderste g midterste led 10 % ab af pegefingers yderste led 5 % ab af langfinger 10 % ab af langfingers yderste g midterste led 8 % ab af langfingers yderste led 5 % ab af ringfinger 8 % ab af ringfingers yderste g midterste led 5 % ab af lillefinger 8 % ab af lillefingers yderste g midterste led 5 % ab af hele benet 5 % ab af fo d med go d pro tesefunktio n % ab af alle tæ er på en fo d 10 % ab af sto retå g no get af dens mellemfo dsben 8 % ab af sto retå 5 % H ø j r e V e e o H v v å v u v h ø j ns tr ab af hele armen 70 % 5 % ab af en hå nd % 55 % ab af to mmelfinger g mellemhå ndsben % 5 % ab af to mmelfinger 5 % % is fo rsik rede er enstreh ndet, rderes enstre so m re H ele A rb ej dssk a desty relsens v ej ledende mé nta b el k a n ses p å w w w a sk dk 23 il l æ g s e r s tatning F o r ulykkestilfæ lde, so m rammer perso ner, der ikke er fyldt 6 0 å r på skadetidspunktet, betales følgende tillæ gserstatning: M é npro c ent illæ gserstatning B emæ rkninger F ra 5 til o g med 19 F ra 2 0 til o g med 2 4 F ra 2 5 til o g med 2 9 F ra 3 0 til o g med 12 0 I ngen 5 % af fo rsikringssummen 8 % af fo rsikringssummen Do bbelt erstatning Den fastsatte mé npro c ent er afgørende fo r størrelsen af tillæ gserstatningen 24 S æ r l ig f ing e r e r s tatning F o r ulykkestilfæ lde, der kun medfører kno gleamputatio n af hele det yderste led på enten ringfinger eller lillefinger, ydes en erstatning på kr c Denne sæ rlige fingererstatning gæ lder kun, hv is den samlede mé npro ent fo r ulykkestilfæ ldet fastsæ ttes til mindre end 5 25 B e h and l ing s - o g tr ans p o r tu d g if te r S o m følge af et dæ kningsberettiget ulykkestilfæ lde betales rimelige o g nødv endige udgifter til behandling ho s fysio terapeut eller kiro prakto r Endv idere betales rimelige nødv endige udgifter til anden behandling so m er læ - geo rdineret eller læ geanbefalet Erstatning fo r behandlingsudgifter dæ kkes med maksimalt kr pr ulykkestilfæ lde, o g kun hv is udgiften ikke erstattes fra anden side Erstatning ydes indtil mé npro c enten er fastsat, do g høj st i to å r fra skadedato en U dgifter til medic in o g hj æ lpemidler er ikke dæ kket

8 A fsnit 3 D æ kninger I p olic en ka n d u se h v ilke d æ kninger d u h a r v a lgt S id e 8 o o ranspo rtudgifter dæ kkes kun i Danmark g kun fra ulykkesstedet til næ rmeste behandlingssted, g kun hv is udgiften ikke erstattes fra anden side N r 3 E rst a t ning v ed t a nd ska d e F o rsikringen dæ kker nødv endige o g rimelige udgifter til fo rsikredes tandbehandling efter ulykkestilfæ lde, i det o m- fang fo rsikrede ikke har ret til go dtgørelse fra anden side Ved v urdering af, hv ad rimelige udgifter er, tages udgangspunkt i, at fo rsikringen dæ kker de udgifter til tandbehandling, so m er nødv endige fo r o pnå else af samme tandstatus so m før ulykken, dv s hv ad det no rmalt v il ko ste at få den på gæ ldende behandling udført Det betyder at der ikke nødv endigv is ydes fuld erstatning, hv is behandlende tandlæ ges ho no rarniv eau afv iger v æ sentligt fra det no rmale F o rsikringen dæ kker på samme må de skader på aftagelige tandpro teser, nå r disse beskadiges mens de er i munden Var tæ nderne fo rringet inden ulykkestilfæ ldet ( feks so m følge af fyldninger, ro dbehandling, slid, fæ stetab, paradento se eller andre sygelige fo randringer) reduc eres eller bo rtfalder erstatningen, sv arende til fo rringelsens o mfang, i fo rho ld til v elbev arede tæ nder H v is en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabo tæ nder mangler eller er sv æ kkede, dæ kker fo rsikringen ikke de ekstra o mko stninger v ed behandlingen, so m så danne fo r- ho ld medfører N å r udgiften til tandbehandling efter anmeldt skade er dæ kket af fo rsikringen, betragtes denne behandling so m endelig, o g der ydes ikke erstatning til en ev entuel udskiftning eller reparatio n på et senere tidspunkt a ndsk a der eller p ro tesesk a der o p stå et v ed ty gning er ik k e o mfa ttet a f fo rsik ringen D ette gælder u a nset å rsa g til b e- sk a digelsen N r 4 D a gp engeerst a t ning v ed u lykkest ilfæ ld e H v is et ulykkestilfæ lde medfører uarbej dsdygtighed, betales dagpengeerstatning fra dagen fo r læ gebehandlingens begyndelse o g indtil raskmelding finder sted, do g høj st det i po lic en anførte antal dage o g perio de Ved delv is uarbej dsdygtighed betales delv is dagpengeerstatning P erso ner uden arbej dsindtæ gt få r kun halv dagpengeerstatning, medmindre de er indlagt på ho spital eller efter læ gens o rdre er sengeliggende N r 5 D a gp engeerst a t ning v ed sygd omseller u lykkest ilfæ ld e 51 H v is et sygdo ms- eller ulykkestilfæ lde medfører uarbej dsdygtighed, betales dagpengeerstatning fra dagen fo r læ gebehandlingens begyndelse o g indtil raskmelding finder sted, do g høj st det i po lic en anførte antal dage o g perio de Ved delv is uarbej dsdygtighed betales delv is dagpengeerstatning P erso ner uden arbej dsindtæ gt få r kun halv dagpengeerstatning, medmindre de er indlagt på ho spital eller efter læ gens o rdre er sengeliggende N å r dagpengeerstatning fo r en sygdo m er betalt fo r hele den aftalte perio de, må der skaffes læ geerklæ ring fo r, at fo rsikrede er fuldstæ ndigt helbredt fo r den på gæ ldende sygdo m, idet der ellers ikke v il bliv e betalt dagpengeerstatning fo r senere tilfæ lde af denne D er b eta les ik k e sa mtidig da gp enge fo r sy gdo m o g u ly k k estilfælde 52 B egræ nsninger v ed sygefo rsikring: 521 F o rsik ringen dæk k er ik k e fo r sy gdo m, der u db ry der inden fo r en må ned efter fo rsik ringens ik ra fttræden 522 F o r neurasteni, o v eranstrengelse, funktio nelle neuro ser eller i det hele taget fo r sygdo mme, hv o r o bj ektiv e tegn mangler, betales dagpengeerstatning kun fo r det tidsrum, hv o r fo rsikrede er indlagt på ho spital eller efter læ gens o rdre er sengeliggende 523 F o r sygdo mme, der er o pstå et uden fo r Euro pa, betales dagpengeerstatning kun fo r det tidsrum, hv o r fo rsikrede er uarbej dsdygtig efter hj emko msten 524 E n fø r fo rsik ringens tegning tilstedev ærende sy gdo m b erettiger ik k e til da gp engeersta tning v æ En bestå ende sygdo m kan derfo r ikke bev irke, at dagpengeerstatningen ansæ ttes høj ere, end hv is en så dan sygdo m ikke hav de ret til stede 525 Undta gelserne i a fsnit 2 D æk ningssk ema p u nk t fra 1214 til o g med 1218 sa mt 1311 til o g med 1312 gælder o gså fo r sy gdo mme N r 6 F rit id su lykkesforsikring F o rsikringen o mfatter ulykkestilfæ fritid, b o r ts e t f r a: lde, der sker i fo rsikredes 61 Uly k k estilfælde, der er o mfa ttet a f L o v o m sik ring mo d fø lger a f a rb ej dssk a de eller a nden lo v, der k a n sidestilles h ermed, dv s u nder a rb ej de fo r a ndre 62 Uly k k estilfælde, der sk er u nder b eta lt fritidsa rb ej de ( h eru nder selv stændig erh v erv sv irk so mh ed) Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles A lm B rand, hv is fo rsikrede helt eller delv is på tager sig beskæ ftigel-

9 A fsnit 3 D æ kninger I p olic en ka n d u se h v ilke d æ kninger d u h a r v a lgt S id e 9 se so m selv stæ ndig erhv erv sdriv ende eller o phører - do g ikke v ed midlertidig arbej dsløshed - med at v æ re heltidsbeskæ ftiget ( mindst 3 0 timer ugentlig arbej dstid) so m lønmo dtager, j f afsnit 1 F æ llesbestemmelser punkt 3 N r 7 B ø rneu lykkesforsikring F o æ o o å 71 rsikringen dæ kker de fo rsikredes nuv rende g fremtidige børn g ado ptiv børn indtil første fo rfaldsdag efter det fo rsikrede barn er fyldt 18 r P lej ebørn er ikke o mfattet af børneulykkesfo rsikringen F remtidige b ø rn o g a do p tiv b ø rn er ik k e dæk k et a f fo r- sik ringen, h v is de lider a f medfø dt fy sisk eller p sy k isk h a ndica p eller sy gdo m, h eru nder nedsa t sy n o g/ eller h ø relse 72 F o rsikringen o mfatter: 721 Erstatning v ed død so m følge af ulykkestilfæ kr lde med 722 Erstatning v ed inv aliditet so m følge af ulykkestilfæ lde, børnelammelse eller epidemisk meningitis ( meningo - ko k), j f afsnit 3, dæ kning nr 2 Erstatning v ed inv aliditet F o rsik ringen o mfa tter ik k e ersta tning fo r u ly k k estilfælde, der er o mfa ttet a f L o v o m sik ring mo d fø lger a f a rb ej dssk a de eller a nden lo v, der k a n sidestilles h ermed, dv s u nder a rb ej de fo r a ndre Erstatningen anbringes i o v erensstemmelse med reglerne o m anbringelse af umyndiges midler N r 9 M ot orc ykelrisiko U anset bestemmelsen i afsnit 2 Dæ kningsskema punkt 141 er fo rsikrede so m fører af mo to rc ykel dæ kket med de fulde fo rsikringssummer Dæ kningen er do g betinget af, at fo rsikrede har lo v ligt køreko rt o g har anv endt fastspæ ndt styrthj elm under kørslen j f afsnit 2 Dæ kningsskema punkt 1411 De almindelige begræ nsninger i afsnit 2 Dæ k- ningsskema punkt o g til gæ lder fo rtsat N r 10 F lyv erisiko U 2 o F o o j 2 o 2 anset bestemmelsen i afsnit Dæ kningsskema punkt 151 er fo rsikrede so m pilo t eller besæ tningsmedlem under flyv ning i natio nalitetsbetegnede luftfartøj er, so m anv endes til transpo rt af passagerer g/ eller go ds, dæ kket med de fulde fo rsikringssummer rsikringen dæ kker do g ikke drageflyv ning g lignende f afsnit Dæ kningsskema punkt g 1511 De almindelige begræ nsninger i afsnit Dæ kningsskema punkt til gæ lder fo rtsat N r 11 H u st ru d æ kning F o rsik ringen o mfa tter ik k e ersta tning fo r u ly k k estilfælde, der er o mfa ttet a f L o v o m sik ring mo d fø lger a f a rb ej dssk a de eller a nden lo v, der k a n sidestilles h ermed, dv s u nder a rb ej de fo r a ndre N r 8 S elv st æ nd ig b ø rneu lykkesforsikring for é t b a rn F o rsikringen o mfatter: 81 Erstatning v ed død so m følge af ulykkestilfæ kr lde med 82 Erstatning v ed inv aliditet so m følge af ulykkestilfæ lde, børnelammelse eller epidemisk meningitis ( meningo - ko k), j f afsnit 3, dæ kning nr 2 Erstatning v ed inv aliditet F o rsik ringen o mfa tter ik k e ersta tning fo r u ly k k estilfælde, der er o mfa ttet a f L o v o m sik ring mo d fø lger a f a r- b ej dssk a de eller a nden lo v, der k a n sidestilles h ermed, dv s u nder a rb ej de fo r a ndre Erstatningen anbringes i o v erensstemmelse med reglerne o m anbringelse af umyndiges midler

10 S id e 1 0

11 M Ulykkesforsikring F o rtry d else S id e 1 1 F ort ryd elsesret Efter F o rsikringsaftalelo v ens 3 4i kan en indgå et fo rsikringsaftale fo rtrydes F ort ryd elsesfrist en F o rtrydelsesfristen er 14 dage v ed aftaler o m liv sfo rsikring o g indiv iduel pensio nso rdning do g 3 0 dage F risten regnes so m udgangspunkt fra den dag, hv o r fo rsikringstageren har få et meddelelse o m, at aftalen er indgå et F o rtrydelsesfristen løber do g tidligst fra det tidspunkt, hv o r fo rsikringstageren på skrift ( feks på papir eller so m ) har få et næ rv æ rende o plysning o m fo rtrydelsesretten H v is man feks har få et underretning o m aftalens indgå else mandag den 1 o g o gså har få et o plysning o m fo rtrydelsesretten, er fristen til o g med mandag den 15 H v is o plysningerne først er giv et senere, feks o nsdag den 3, er fo rtrydelsesfristen til o g med o nsdag den 17 Ved aftale o m liv sfo rsikring o g indiv iduel pensio nso rdning, hv o r fo rtrydelsesfristen er 3 0 dage, o g der feks er giv et underretning o m aftalens indgå else mandag den 1, o g der o gså er giv et o plysning o m fo rtrydelsesretten, er fristen til o g med o nsdag den 3 1 H v is fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlo v sdag, j uleaftensdag eller nytå rsaftensdag, kan man v ente til efterfølgende hv erdag H v ord a n fort ryd er ma n? I nden fo rtrydelsesrettens udløb skal fo rsikringstageren skriftligt pr brev eller elektro nisk po st - underrette fo rsikringsselskabet o m, at man har fo rtrudt aftalen M eddelelsen skal sendes inden fristens udløb H v is man v il sikre sig bev is fo r, at fo rtrydelsen er sket rettidigt, kan brev et sendes anbefalet o g po stkv itteringen o pbev ares M eddelelse o m fo rtrydelse af fo rsikringsaftalen skal giv es til A lm B rand F ort ryd elsesb la nket H e r m e d f o r t r y d e r j e g a f t a l e n o m t e g n i n g a f U l y k k e s f o r s i k r i n g A f t a l e n a f : D a g å n e d Å r D e r h e n v i s e s t i l p o l i c e n u m m e r P o l i c e n u m m e r F o r s i k r i n g s t a g e r N a v n A d r e s s e P o s t n r B y U n d e r s k r i f t D a t o / å r U n d e r s k r i f t D enne b la nk et i ndsendes ti l A lm B ra nd, M i dtermolen 7, K ø b enha v n Ø

12 A l m B r a n d

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r 6 0 0 0 I nd h old sfort egnelse S i d e 3 1 F æ llesb est em m elser 1 F orsikrede 4 2 G eograf isk område 4 3 R isikof orandring 4 4 A nmeldelse af

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r 5 3 0 1 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Be t i n g e l s e r p l u s LIV Nr 5273 I n d h o l d s o rt e gn e l se D et rem gå r a dæ k nings ov ers igten, h v ad ors ik ringen om atter Side 2 N r 5 2 7 3 / 0 7 2 0 0 5 A s n i t 1 F æ l l e s

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark?

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Ulykken sker når du mindst venter det Over 500.000 danskere i alle aldersgrupper behandles hvert år på skadestuerne.

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 5 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n A l m. B r a n d I n v e s t F o r e n k l e t f æ l l e s p r o s p e k t p r. 1. j a n u a r 2 0 0 7 f o r a f d e l i n g e r n e S t o c k P i c k i n g

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag B1 - Type 1 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

M Investeringsforeningen A l m. B ra nd Invest M id term ol en 5 2 1 0 0 K ø b enh a vn Ø Telefon 3 5 4 7 6 8 3 0 Telefa x 3 5 4 7 7 0 4 0 w w w. a lm b r a nd -i nv es t. d k K ø b e n h a v n s F o n

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune Tillæg I til Lokalplan 04.5 For Frederiksværk Amtsgymnasium Marts 2006 Frederiksværk Kommune Tillæg 1 til lokalplan 04.5 Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring N r 5 0 4 1 I nd h ol d sfort egnel se S id e 2 1 F æ l l esb est em m el ser 11 Hvem er dækket? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Rejseperiode 3 14 Ved skade

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision St nd rderne

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M INDHOLD Alm. Brand A/ S - 3. k v art al 20 0 7 SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1.

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1. Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1 Standarderne for offentlig SOR 1 SOR 1 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 1 (VERS ON 1.0) 1 Grundlæggende

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 5099. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 5099. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 5099 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit 3 Klausuler Det fremgår af policen, hvilke

Læs mere

FRA OMSORG TIL RESSOURCER

FRA OMSORG TIL RESSOURCER FRA OMSORG TIL RESSOURCER JANNE HEDEGAARD HANSEN LEKTOR, PH.D. DPU, ÅRHUS FORHOLDET MELLEM POLITIK OG PÆDAGOGIK Socialpæ dagogisk arbejde er underlagt politisk formulerede mål - lovgivning Socia lpæ da

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen:

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2014-200147 D a t o : 2 3-09 - 2 01 5 T i ls y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Dine henvendels er vedrørende Faxe

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5)

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) Publiceret af Hanne Bonne Brusgaard 01 september 2015 klokken 16:09 Powered by Enaly zer Side 1 Svar status Ikke sv aret Af v ist Uf uldstændig Gennemf ørt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger 2 6-0 8-2 0 0 9 T I L S Y N E T Statsforvaltningen har fra Folketingets Ombudsmand modtaget Advokatanpartsselskabets klage på vegne

Læs mere

TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg

TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg Nr. 01 2016 TRÆFFEREN 1. maj Fyraftensmøde Arbejdsmiljø i kroner og ører Generalforsamling i 3F Esbjerg Overenskomst lyttemøde med gruppeformand Industrigruppen Mads Andersen 03 05 06 11 12 3F til Vestkystløbet

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

Medlemmernes forhold til foreningen

Medlemmernes forhold til foreningen VEDTÆ GTER FOR Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkæ r, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens væ rneting. Foreningens formål er at

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere