Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r

2

3 I nd h old sfort egnelse S id e 3 1 F æ llesb est emmelser 1 H v em er dæ kket? 4 2 H v o r dæ kker fo rsikringen? 4 3 R isiko fo randring 4 4 Ved skade4 5 G enerelle undtagelser 4 6 K rigs-, j o rdskæ lv s- o g ato mskade 4 7 O pkræ v ning af præ mie o g afgifter4 8 R egulering af summer o g præ mier 5 9 F o rsikringens v arighed o g o psigelse 5 10 Ved uo v erensstemmelse 5 11 L o v giv ning o g medlemskab af A lm B rand af 1792 fmba5 2 D æ kningsskema 5 3 D æ kninger N r 1 Erstatning v ed død 7 N r 2 Erstatning v ed inv aliditet 7 N r 3 Erstatning v ed tandskade 8 N r 4 Dagpengeerstatning v ed ulykkestilfæ lde 8 N r 5 Dagpengeerstatning v ed sygdo ms- eller ulykkestilfæ lde 8 N r 6 F ritidsulykkesfo rsikring 8 N r 7 B ørneulykkesfo rsikring 9 N r 8 S elv stæ ndig børneulykkesfo rsikring fo r é t barn 9 N r 9 M o to rc ykelrisiko 9 N r 10 F lyv erisiko 9 N r 11 H ustrudæ kning 9 F ort ryd elsesret 11

4 A fsnit 1 F æ llesb est em m elser S id e 4 F ort ryd elsesret E f te r Fo r s ik r ing s af tal e l o v e ns 34i h ar f o r s ik r ing s tag e - r e n f o r tr y d e l s e s r e t S e s id e 9 Fo r s ik r ing s tag e r e n e r d e n p e r s o n, s o m h ar ind g å e t f o r s ik r ing s af tal e n m e d A l m B r and 1 H v em er d æ kket? De perso ner der er næ v nt i po lic en er dæ kket F o rsikrede er de perso ner, der er tegnet fo rsikring på, o g sikrede er de perso ner, der har ret til erstatning 2 H v or d æ kker forsikringen? F o rsikringen dæ kker: U N o o G 21 den tidsbegræ nsning i rden g i rønland 22 I resten af v erden dæ kkes under rej ser o g v ed midlertidigt o pho ld i indtil et å r F o rsikringen kan fo rlæ nges til at dæ kke v ed midlertidigt o pho ld i yderligere o p til to å r Det er en fo rudsæ tning, at A lm B rand har mo dtaget henv endelse fra den fo rsikrede hero m A lm B rand tager stilling til, o m o g på hv ilke v ilkå r fo rsikringen kan fo rtsæ tte 3 R isikofora nd ring Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles A lm B rand, nå r der sker æ ndring i arten eller o mfanget af fo rsikredes beskæ ftigelse: æ - Ved heltidsfo rsikring, nå r der sker ndring af ens erhv erv, herunder bierhv erv - Ved fritidsfo rsikring, v ed o v ergang til hel eller delv is selv stæ ndig erhv erv sv irkso mhed Endv idere skal følgende meddeles: - A rbej dsløshed hv is denne stræ kker sig o v er seks må - neder - O v ergang til o ffentlig førtidspensio n U o v v æ o ndladelse af at giv e ennæ nte meddelelser kan medføre, at erstatningen nedsæ ttes eller bo rtfalder Disse fo rho ld kan endv idere få betydning fo r en ndring af præ mien i p- eller nedadgå ende retning 4 V ed ska d e Enhv er skade skal hurtigst muligt - v ed død senest 48 timer efter dødsfaldet - anmeldes skriftligt til A lm B rand Ved dødsfald er A lm B rand berettiget til at kræ v e o bduktio n Erstatningspligten er betinget af, at fo rsikrede er under nødv endig behandling af læ ge o g følger dennes fo rskrifter indtil raskmelding fo religger S å snart læ gebehandlingen eller geno ptræ ningen er afsluttet o g ulykkestilfæ ldets mé npro c ent kan v urderes, skal A lm B rand info rmeres 5 G enerelle u nd t a gelser U ndtaget fra fo rsikringen er: 51 Udgifter til medicin eller h j ælp emidler 52 Udgifter til tra nsp o rt, se do g a fsnit 3 D æk ninger p u nk t Udgifter til b eh a ndling p å p riv a th o sp ita l, h o sp ice eller lignende 54 Udgifter til a dv o k a t eller a ndre o mk o stninger til en sa gs fø relse eller p rø v else 6 K rigs-, j ord skæ lv s- og a t omska d e U ndtaget fra fo rsikringen er skade so m følge af: 61 K rig, k rigslignende fo rh o ld, neu tra litetsk rænk elser, o p rø r eller b o rgerlige u ro ligh eder F o rsikringen dæ kker do g, hv is så danne fo rho ld indtræ f- fer i det land, hv o ri fo rsikrede o pho lder sig på rej se uden fo r Danmark i indtil en må ned efter ko nfliktens udbrud Erstatningspligten er betinget af, at 61 1 der ikke fo retages rej se til et land, der befinder sig i en af de anførte situatio ner, o g at 61 2 fo rsikrede ikke selv deltager i handlingerne 62 Jo rdsk ælv eller a ndre na tu rfo rsty rrelser i D a nma rk ( ek sk l F ærø erne o g G rø nla nd) 63 Udlø sning a f a to menergi eller ra dio a k tiv e k ræfter 7 O p kræ v ning a f p ræ mie og a fgift er 71 P ræ mien o pkræ v es o v er giro eller betalingsserv ic e med tillæ g af po rto eller tilsv arende o pkræ v ningsgebyr B etales præ mien ikke senest den på o pkræ v ningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender A lm B rand en erindringsskriv else, der indeho lder o plysning o m, at fo rsikringsdæ kningen o phører, hv is præ mien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag Erindringsskriv elsen v il v æ re på lagt et gebyr, ligeso m der beregnes renter efter rentelo v en fra o pkræ v ningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker

5 O A fsnit 1 F æ llesb est em m elser S id e 5 72 S tempelafgift til staten berigtiges i henho ld til stempello - v ens regler o g o pkræ v es sammen med præ mien 73 P ræ mien v il endv idere bliv e tillagt de afgifter, A lm B rand er lo v giv ningsmæ ssigt fo rpligtet til at o pkræ v e B idragene v il fremgå af præ mieo pkræ v ningen A B o v o o o v o v 74 lm rand er berettiget til at pkræ e gebyrer til dæ k- ning af de mko stninger, der er fo rbundet med udbetalinger, udfæ rdigelse g fremsendelse af do kumenter, pkræ ninger, besigtigelser, taksatio ner g yderligere ydelser i fo rbindelse med aretagelse af kundefo rho ldet De til enhv er tid gæ ldende gebyrer kan ses på w w w almbranddk, ligeso m de kan o plyses v ed telefo - nisk o g perso nlig henv endelse til A lm B rand 8 R egu lering a f su mmer og p ræ mier F o rsikringssummer o g præ mier reguleres på baggrund af indekstal o ffentliggj o rt af Danmarks S tatistik: 81 De i po lic en anførte fo rsikringssummer på første fo r- faldsdag i det efterfølgende kalenderå r Erstatning fo r ulykkestilfæ lde beregnes efter de på skadedagen gæ l- dende fo rsikringssummer ( gæ ldende indeks) 82 P ræ mien på første fo rfaldsdag i det efterfølgende kalenderå r R eguleringen o phører v ed udgangen af det kalenderå r, hv o r fo rsikrede fylder 6 0 å r F o rsikringssummer o g dagpenge nedsæ ttes uden præ mieregulering med 50 % fra det fyldte 70 å r 9 F orsikringens v a righ ed og op sigelse 91 F o rsikringen er tegnet fo r et-å rige perio der o g den fo rtsæ tter, indtil den af en af parterne skriftligt o psiges med mindst en må neds v arsel til en ho v edfo rfaldsdag A B æ o v 92 lm rand kan ndre betingelser g/ eller præ mie med en må neds arsel til en fo rfaldsdag K an fo rsikringstageren ikke go dkende æ ndringerne, har denne ret til at lade fo rsikringen udgå fra fo rfaldsdagen 93 F o rsikringen o phører på første fo rfaldsdag efter den fo rsikrede er fyldt 75 å r B ørneulykkesfo rsikringen o phører på første fo rfaldsdag efter det fo rsikrede barn er fyldt 18 å r 94 Efter en anmeldt skade er begge parter berettiget til - indtil 14 dage efter skadesagens afslutning, erstatningens betaling, eller efter afv isning af skaden - skriftligt at o psige fo rsikringen med 14 dages v arsel 95 U anset punkt 91 o m fo rsikringens v arighed o g o psigelse, er fo rsikringen tegnet med mulighed fo r, at fo rsikringstagere skriftligt kan o psige fo rsikringen med et v arsel på 3 0 dage til udgangen af en kalendermå ned F o r dette fo rko rtede o psigelsesv arsel betales et gebyr H v is o psigelsen sker til fo rsikringens udløb inden første ho - v edfo rfald efter fo rsikringens ikrafttræ den betales yderligere et gebyr 10 V ed u ov erensst emmelse A nk e næ v n o g y d e r l ig e r e o p l y s ning e r pstå r der uo v erensstemmelse mellem sikrede o g A lm B rand, o g har sikrede ikke o pnå et et tilfredsstillende resultat efter fo rnyet henv endelse til A lm B rand, kan sikrede klage til A nkenæ v net fo r F o rsikring K lageskema inkl giro ko rt kan rekv ireres ho s: A lm B rand - w w w almbranddk A nkenæ v net fo r F o rsikring - w w w ankefo rsikringdk A nker H eegaards G ade 2, 1572 K øbenhav n V elefo n: ( mellem kl o g ) Der kan få s yderligere o plysninger ho s: F o rbrugerrå det - w w w fo rbrugerraadetdk F io lstræ de 17, 1171 K øbenhav n K elefo n: F o rsikringso plysningen - w w w fo rsikringso plysningendk A maliegade 10, K øbenhav n K elefo n: ( mellem kl o g ) A r b e j d s s k ad e s ty r e l s e n Er sikrede ikke enig i v o res fastsæ ttelse af mé npro c enten, kan spørgsmå let o m mé npro c entens fastsæ ttelse indbringes fo r A rbej dsskadestyrelsen N å r sikrede ønsker A rbej dsskadestyrelsen v urdering, betales det af A rbej dsskadestyrelsen fastsatte gebyr af sikrede H v is A rbej dsskadestyrelsen fastsæ tter en høj e- re mé npro c ent end den af A lm B rand fastsatte, betales gebyret til sikrede af A lm B rand 11 L ov giv ning og med lemska b a f A lm B ra nd a f 1792 fmb a F o r fo rsikringen gæ lder i øv rigt dansk lo v giv ning o m fo rsikringsaftaler o g fo rsikringsv irkso mhed A lm B rand af 1792 fmba er en fo rening, hv is medlemmer er de til enhv er tid v æ rende fo rsikringstagere i de selskaber i A lm B rand A / S -K o nc ernen, der indtegner skadesfo rsikringer I ndtræ den so m medlem af fo reningen sker auto matisk, nå r den næ v nte betingelse er o pfyldt F o reningens fo rmå l er defineret i v edtæ gten F o reningens medlemmer hæ fter ikke fo r fo reningens fo rpligtelser o g er ikke fo rpligtede til at betale ko ntingent eller fo retage andre indbetalinger til fo reningen I øv rigt henv ises til fo reningens v edtæ gt, so m til enhv er tid udlev eres til fo reningens medlemmer efter fo rlangende

6 A fsnit 2 D æ kningsskem a S id e 6 F orsikringen d æ kker F orsikringen d æ kker ikke 12 Ulykkest ilfæ ld e 121 Ved uly k k esti lf ælde f orstå s en ti lf ældi g, a f f orsi k redes v i l- j e ua f hængi g, pludseli g udef ra k ommende i ndv i rk ni ng på legemet med en på v i seli g b esk a di gelse a f dette ti l f ø lge Der er dog særlige regler for sport, motorcykel og fly pu n kt 13, 14 og 15) 122 O v e n n æ v n t e d e f i n i t i o n p å e t u l y k k e s t i l f æ l d e e r l e m - p e t p å f ø l g e n d e o m r å d e : Ved b esk a di gelse a f f orsi k redes a rme og b en k ræv es k un, a t sk a deå rsa gen sk a l v ære pludseli g og med en på v i seli g b esk a - di gelse ti l f ø lge 123 S om uly k k esti lf ælde a nses også druk ni ng, i hj elf ry sni ng og i n- sek tsti k 124 E ndv i dere dæk k er f orsi k ri ngen f ø lger a f uly k k esti lf ælde, hv i s hov edå rsa gen er b esv i melse eller i ldeb ef i ndende, som i k k e sk y ldes sy gdom 125 F or a t opnå dæk ni ng er det et k ra v a t der er å rsa gssa m- menhæng mellem uly k k esti lf ældet og sk a den Ved v urderi ng b li v er der b la ndt a ndet la gt v ægt på, om uly k k esti lf ældet er egnet ti l a t f orå rsa ge personsk a den D et v i l si ge om uly k k esti lf ældet i si g selv er nok ti l a t f orå rsa ge/ f ork la re sk a den 12 S ygd om, læ nd ed el, b eru selse, mv 1211 Uly k k esti lf ælde, der sk y ldes sy gdom 1212 S y gdom og udlø sni ng a f b estå ende sy gdomsa nlæg, selv om sy gdommen er opstå et eller f orv ærret v ed et uly k k esti lf ælde 1213 F orv ærri ng a f f ø lgerne a f uly k k esti lf ælde, der sk y ldes en ti lstedev ærende eller ti lf ældi g ti lstø dende sy gdom 1214 F ø lger a f lægeli g b eha ndli ng, som i k k e er nø dv endi ggj ort a f et a f f orsi k ri ngen omf a ttet uly k k esti lf ælde 1215 E ndv i dere undta ges smi tte f ra ma d, herunder ov erf ø l- somhedsrea k ti oner 1216 F a c etledssy mptomer, hek sesk ud, lændehold og di sk usprola psti lf ælde, opstå et i lændedelen v ed v ri d og/ eller lø f tesk a der sa mt mi ndre tra umer, der i k k e i si g selv er ti lstræk k eli ge ti l a t udlø se ry gli delsen i en norma l ra sk ry g uden degenera ti v e f ora n- dri nger 1217 Uly k k esti lf ælde, der - ua nset si ndsti lsta nd eller ti lregneli ghed - er f remk a ldt a f f orsi k rede med f orsæt, v ed grov ua gtsom herunder selv f orsk y ldt b eruselse eller under på v i rk ni ng a f na rk oti - k a og a ndre li gnende gi f tstof f er, sa mt v ed sla gsmå l eller hå ndgemæng, medmi ndre det godtgø res, a t si k rede v a r sa geslø s 1218 S k a de f orå rsa get a f a lmi ndeli g da gli gda gs b ev ægelse a nses i k k e f or et uly k k esti lf ælde 13 S p ort 131 Uly k k esti lf ælde, der sk er under udø v else a f eller i f orb i n- delse med sport, der i k k e undta ges i sk ema ets modsa tte si de i punk t ti l Uly k k esti lf ælde, der i ndtræf f er under de i D a nma rk lov li gt a f holdte ori enteri ngs-, på li deli gheds- og ø k onomi lø b sa mt ra lly uden f or b a ne 14 M ot orc ykel 141 Uly k k esti lf ælde, der ra mmer f orsi k rede som f ø rer under k ø rsel på motorc y k el dog k un med ha lv ersta tni ng E n scooter med en motor på ov er 50 cc ( ku b ikcen timeter) b e- tra gtes som motorcykel E n firh j u let terræn cykel med en motor på ov er 50 cc a n ser A lm B ra n d i den n e sa mmen h æn g også som motorcykel 15 F lyv erisiko 151 Uly k k esti lf ælde, der ra mmer f orsi k rede som pi lot eller b esætni ngsmedlem under f ly v ni ng i na ti ona li tetsb etegnede luf tf a rtø j er, som a nv endes ti l tra nsport a f pa ssa gerer og/ eller gods, dog k un med ha lv ersta tni ng P a ssa gerer er dæk k et i f uldt omf a ng 13 S p ort 1311 Uly k k esti lf ælde, der i ndtræf f er under delta gelse eller træni ng i prof essi onel sport H erudov er dæk k es i k k e under delta gelse eller træni ng i c y k el- eller hestev æddelø b på b a ne, b ok sni ng, k a ra te og li gnende k a mpsport, b j ergb esti gni ng, udendø rs k la trev æg, f a ldsk ærmsudspri ng, dra gef ly v ni ng og li gnende sa mt dy k - ni ng med a nv endelse a f a ndet udsty r end a lmi ndeli g snork el 1312 Uly k k esti lf ælde, der i ndtræf f er v ed motorc ross- og speedw a y k ø rsel og under delta gelse eller træni ng i motorlø b a f enhv er a rt 1313 B egrænsni ngerne i punk t ti l er også gældende f or denne dæk ni ng 14 M ot orc ykel 1411 Uly k k esti lf ælde, der ra mmer f orsi k rede under k ø rsel på motorc y k el, hv or f orsi k rede i k k e ha r lov li gt k ø rek ort F orsi k ri ngen dæk k er k un hov edlæsi on, hv i s den f orsi k rede ha r b eny ttet en f a stspændt sty rthj elm under k ø rslen i ov erensstemmelse med f ærdselslov ens 56 og B egrænsni ngerne i punk t ti l er også gældende f or denne dæk ni ng 15 F lyv erisiko 1511 Uly k k esti lf ælde, der i ndtræf f er under a nden f ly v ni ng end den, der a nf ø res i punk t B egrænsni ngerne i punk t ti l er også gældende f or denne dæk ni ng

7 M A fsnit 3 D æ kninger I p olic en ka n d u se h v ilke d æ kninger d u h a r v a lgt S id e 7 N r 1 E rst a t ning v ed d ø d H v is et ulykkestilfæ lde er direkte å rsag til fo rsikredes død inden der er gå et et å r efter ulykkesdagen, betales den fo r dødsfaldet fastsatte fo rsikringssum til de/ den næ v nte begunstigede i po lic en Er der i anledning af ulykkestilfæ ldet betalt erstatning fo r inv aliditet, j f dæ kning nr 2 Erstatning v ed inv aliditet, udbetales kun det beløb, hv o rmed erstatningen v ed død o v erstiger den allerede skete udbetaling N r 2 E rst a t ning v ed inv a lid it et 21 H v o r nå r b e tal e s d e r e r s tatning? N å r et ulykkestilfæ lde har medført v arig o g ikke ubetydelig skade af medic insk art, har fo rsikrede, so m v ed inv aliditet er den sikrede, ret til erstatning, hv is den medic inske inv aliditet fastsæ ttes til mindst 5 % v arigt mé n, j f do g punkt 2 4 Erstatningen v ed inv aliditet beregnes af fo rsikringssummen med den fastsatte mé npro c ent 22 Fas ts æ tte l s e af m é np r o c e nte n M é npro c enten fastsæ ttes efter A rbej dsskadesstyrelsens v ej ledende mé ntabel uden hensyn til fo rsikredes erhv erv H v is mé npro c enten ikke direkte kan fastsæ ttes efter A r- bej dsskadestyrelsens v ej ledende mé ntabel, fastsæ ttes den medic inske mé npro c ent skønsmæ ssigt efter tilsv a- rende princ ipper, so m er lagt til grund fo r mé ntabellen på baggrund af den fysiske funktio nshæ mning I alle tilfæ lde fastsæ ttes erstatningen v ed inv aliditet på et rent medic insk grundlag, uden hensyntagen til erhv erv sev netab, erhv erv eller andre indiv iduelle fo rho ld é c o v 0 c 0 npro enten kan no rmalt ikke erstige 10, do g kan der i ganske sæ rlige tilfæ lde fastsæ ttes mé npro ent på indtil 12 c L c v æ Ved fastsæ ttelse af mé npro enten i fo rbindelse med et ulykkestilfæ lde, fo retages der fradrag fo r allerede bestå ende mé n/ legemsfej l igeledes kan så danne bestå - ende mé n/ legemsfej l ikke bev irke, at mé npro enten fastsæ ttes høj ere, end hv is mé net/ legemsfej len ikke hav de ret til stede Ved skade på parv ise o rganer medfører dette, at mé n- pro c enten uanset en allerede bestå ende inv aliditet fastsæ ttes, so m o m der kun fo religger inv aliditet på det senest beskadigede o rgan, medmindre andet fremgå r af po lic en U ddrag af A rbej dsskadestyrelsens v ej ledende mé ntabel ( j anuar ) : ab af begge øj ne eller synet på begge øj ne 10 % ab af synet på et øj e % ab af hørelsen på begge ører 75 % ab af hørelsen på et øre 10 % ab af to mmelfingers yderste led 12 % ab af pegefinger 10 % o o o o o ab af pegefingers yderste g midterste led 10 % ab af pegefingers yderste led 5 % ab af langfinger 10 % ab af langfingers yderste g midterste led 8 % ab af langfingers yderste led 5 % ab af ringfinger 8 % ab af ringfingers yderste g midterste led 5 % ab af lillefinger 8 % ab af lillefingers yderste g midterste led 5 % ab af hele benet 5 % ab af fo d med go d pro tesefunktio n % ab af alle tæ er på en fo d 10 % ab af sto retå g no get af dens mellemfo dsben 8 % ab af sto retå 5 % H ø j r e V e e o H v v å v u v h ø j ns tr ab af hele armen 70 % 5 % ab af en hå nd % 55 % ab af to mmelfinger g mellemhå ndsben % 5 % ab af to mmelfinger 5 % % is fo rsik rede er enstreh ndet, rderes enstre so m re H ele A rb ej dssk a desty relsens v ej ledende mé nta b el k a n ses p å w w w a sk dk 23 il l æ g s e r s tatning F o r ulykkestilfæ lde, so m rammer perso ner, der ikke er fyldt 6 0 å r på skadetidspunktet, betales følgende tillæ gserstatning: M é npro c ent illæ gserstatning B emæ rkninger F ra 5 til o g med 19 F ra 2 0 til o g med 2 4 F ra 2 5 til o g med 2 9 F ra 3 0 til o g med 12 0 I ngen 5 % af fo rsikringssummen 8 % af fo rsikringssummen Do bbelt erstatning Den fastsatte mé npro c ent er afgørende fo r størrelsen af tillæ gserstatningen 24 S æ r l ig f ing e r e r s tatning F o r ulykkestilfæ lde, der kun medfører kno gleamputatio n af hele det yderste led på enten ringfinger eller lillefinger, ydes en erstatning på kr c Denne sæ rlige fingererstatning gæ lder kun, hv is den samlede mé npro ent fo r ulykkestilfæ ldet fastsæ ttes til mindre end 5 25 B e h and l ing s - o g tr ans p o r tu d g if te r S o m følge af et dæ kningsberettiget ulykkestilfæ lde betales rimelige o g nødv endige udgifter til behandling ho s fysio terapeut eller kiro prakto r Endv idere betales rimelige nødv endige udgifter til anden behandling so m er læ - geo rdineret eller læ geanbefalet Erstatning fo r behandlingsudgifter dæ kkes med maksimalt kr pr ulykkestilfæ lde, o g kun hv is udgiften ikke erstattes fra anden side Erstatning ydes indtil mé npro c enten er fastsat, do g høj st i to å r fra skadedato en U dgifter til medic in o g hj æ lpemidler er ikke dæ kket

8 A fsnit 3 D æ kninger I p olic en ka n d u se h v ilke d æ kninger d u h a r v a lgt S id e 8 o o ranspo rtudgifter dæ kkes kun i Danmark g kun fra ulykkesstedet til næ rmeste behandlingssted, g kun hv is udgiften ikke erstattes fra anden side N r 3 E rst a t ning v ed t a nd ska d e F o rsikringen dæ kker nødv endige o g rimelige udgifter til fo rsikredes tandbehandling efter ulykkestilfæ lde, i det o m- fang fo rsikrede ikke har ret til go dtgørelse fra anden side Ved v urdering af, hv ad rimelige udgifter er, tages udgangspunkt i, at fo rsikringen dæ kker de udgifter til tandbehandling, so m er nødv endige fo r o pnå else af samme tandstatus so m før ulykken, dv s hv ad det no rmalt v il ko ste at få den på gæ ldende behandling udført Det betyder at der ikke nødv endigv is ydes fuld erstatning, hv is behandlende tandlæ ges ho no rarniv eau afv iger v æ sentligt fra det no rmale F o rsikringen dæ kker på samme må de skader på aftagelige tandpro teser, nå r disse beskadiges mens de er i munden Var tæ nderne fo rringet inden ulykkestilfæ ldet ( feks so m følge af fyldninger, ro dbehandling, slid, fæ stetab, paradento se eller andre sygelige fo randringer) reduc eres eller bo rtfalder erstatningen, sv arende til fo rringelsens o mfang, i fo rho ld til v elbev arede tæ nder H v is en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabo tæ nder mangler eller er sv æ kkede, dæ kker fo rsikringen ikke de ekstra o mko stninger v ed behandlingen, so m så danne fo r- ho ld medfører N å r udgiften til tandbehandling efter anmeldt skade er dæ kket af fo rsikringen, betragtes denne behandling so m endelig, o g der ydes ikke erstatning til en ev entuel udskiftning eller reparatio n på et senere tidspunkt a ndsk a der eller p ro tesesk a der o p stå et v ed ty gning er ik k e o mfa ttet a f fo rsik ringen D ette gælder u a nset å rsa g til b e- sk a digelsen N r 4 D a gp engeerst a t ning v ed u lykkest ilfæ ld e H v is et ulykkestilfæ lde medfører uarbej dsdygtighed, betales dagpengeerstatning fra dagen fo r læ gebehandlingens begyndelse o g indtil raskmelding finder sted, do g høj st det i po lic en anførte antal dage o g perio de Ved delv is uarbej dsdygtighed betales delv is dagpengeerstatning P erso ner uden arbej dsindtæ gt få r kun halv dagpengeerstatning, medmindre de er indlagt på ho spital eller efter læ gens o rdre er sengeliggende N r 5 D a gp engeerst a t ning v ed sygd omseller u lykkest ilfæ ld e 51 H v is et sygdo ms- eller ulykkestilfæ lde medfører uarbej dsdygtighed, betales dagpengeerstatning fra dagen fo r læ gebehandlingens begyndelse o g indtil raskmelding finder sted, do g høj st det i po lic en anførte antal dage o g perio de Ved delv is uarbej dsdygtighed betales delv is dagpengeerstatning P erso ner uden arbej dsindtæ gt få r kun halv dagpengeerstatning, medmindre de er indlagt på ho spital eller efter læ gens o rdre er sengeliggende N å r dagpengeerstatning fo r en sygdo m er betalt fo r hele den aftalte perio de, må der skaffes læ geerklæ ring fo r, at fo rsikrede er fuldstæ ndigt helbredt fo r den på gæ ldende sygdo m, idet der ellers ikke v il bliv e betalt dagpengeerstatning fo r senere tilfæ lde af denne D er b eta les ik k e sa mtidig da gp enge fo r sy gdo m o g u ly k k estilfælde 52 B egræ nsninger v ed sygefo rsikring: 521 F o rsik ringen dæk k er ik k e fo r sy gdo m, der u db ry der inden fo r en må ned efter fo rsik ringens ik ra fttræden 522 F o r neurasteni, o v eranstrengelse, funktio nelle neuro ser eller i det hele taget fo r sygdo mme, hv o r o bj ektiv e tegn mangler, betales dagpengeerstatning kun fo r det tidsrum, hv o r fo rsikrede er indlagt på ho spital eller efter læ gens o rdre er sengeliggende 523 F o r sygdo mme, der er o pstå et uden fo r Euro pa, betales dagpengeerstatning kun fo r det tidsrum, hv o r fo rsikrede er uarbej dsdygtig efter hj emko msten 524 E n fø r fo rsik ringens tegning tilstedev ærende sy gdo m b erettiger ik k e til da gp engeersta tning v æ En bestå ende sygdo m kan derfo r ikke bev irke, at dagpengeerstatningen ansæ ttes høj ere, end hv is en så dan sygdo m ikke hav de ret til stede 525 Undta gelserne i a fsnit 2 D æk ningssk ema p u nk t fra 1214 til o g med 1218 sa mt 1311 til o g med 1312 gælder o gså fo r sy gdo mme N r 6 F rit id su lykkesforsikring F o rsikringen o mfatter ulykkestilfæ fritid, b o r ts e t f r a: lde, der sker i fo rsikredes 61 Uly k k estilfælde, der er o mfa ttet a f L o v o m sik ring mo d fø lger a f a rb ej dssk a de eller a nden lo v, der k a n sidestilles h ermed, dv s u nder a rb ej de fo r a ndre 62 Uly k k estilfælde, der sk er u nder b eta lt fritidsa rb ej de ( h eru nder selv stændig erh v erv sv irk so mh ed) Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles A lm B rand, hv is fo rsikrede helt eller delv is på tager sig beskæ ftigel-

9 A fsnit 3 D æ kninger I p olic en ka n d u se h v ilke d æ kninger d u h a r v a lgt S id e 9 se so m selv stæ ndig erhv erv sdriv ende eller o phører - do g ikke v ed midlertidig arbej dsløshed - med at v æ re heltidsbeskæ ftiget ( mindst 3 0 timer ugentlig arbej dstid) so m lønmo dtager, j f afsnit 1 F æ llesbestemmelser punkt 3 N r 7 B ø rneu lykkesforsikring F o æ o o å 71 rsikringen dæ kker de fo rsikredes nuv rende g fremtidige børn g ado ptiv børn indtil første fo rfaldsdag efter det fo rsikrede barn er fyldt 18 r P lej ebørn er ikke o mfattet af børneulykkesfo rsikringen F remtidige b ø rn o g a do p tiv b ø rn er ik k e dæk k et a f fo r- sik ringen, h v is de lider a f medfø dt fy sisk eller p sy k isk h a ndica p eller sy gdo m, h eru nder nedsa t sy n o g/ eller h ø relse 72 F o rsikringen o mfatter: 721 Erstatning v ed død so m følge af ulykkestilfæ kr lde med 722 Erstatning v ed inv aliditet so m følge af ulykkestilfæ lde, børnelammelse eller epidemisk meningitis ( meningo - ko k), j f afsnit 3, dæ kning nr 2 Erstatning v ed inv aliditet F o rsik ringen o mfa tter ik k e ersta tning fo r u ly k k estilfælde, der er o mfa ttet a f L o v o m sik ring mo d fø lger a f a rb ej dssk a de eller a nden lo v, der k a n sidestilles h ermed, dv s u nder a rb ej de fo r a ndre Erstatningen anbringes i o v erensstemmelse med reglerne o m anbringelse af umyndiges midler N r 9 M ot orc ykelrisiko U anset bestemmelsen i afsnit 2 Dæ kningsskema punkt 141 er fo rsikrede so m fører af mo to rc ykel dæ kket med de fulde fo rsikringssummer Dæ kningen er do g betinget af, at fo rsikrede har lo v ligt køreko rt o g har anv endt fastspæ ndt styrthj elm under kørslen j f afsnit 2 Dæ kningsskema punkt 1411 De almindelige begræ nsninger i afsnit 2 Dæ k- ningsskema punkt o g til gæ lder fo rtsat N r 10 F lyv erisiko U 2 o F o o j 2 o 2 anset bestemmelsen i afsnit Dæ kningsskema punkt 151 er fo rsikrede so m pilo t eller besæ tningsmedlem under flyv ning i natio nalitetsbetegnede luftfartøj er, so m anv endes til transpo rt af passagerer g/ eller go ds, dæ kket med de fulde fo rsikringssummer rsikringen dæ kker do g ikke drageflyv ning g lignende f afsnit Dæ kningsskema punkt g 1511 De almindelige begræ nsninger i afsnit Dæ kningsskema punkt til gæ lder fo rtsat N r 11 H u st ru d æ kning F o rsik ringen o mfa tter ik k e ersta tning fo r u ly k k estilfælde, der er o mfa ttet a f L o v o m sik ring mo d fø lger a f a rb ej dssk a de eller a nden lo v, der k a n sidestilles h ermed, dv s u nder a rb ej de fo r a ndre N r 8 S elv st æ nd ig b ø rneu lykkesforsikring for é t b a rn F o rsikringen o mfatter: 81 Erstatning v ed død so m følge af ulykkestilfæ kr lde med 82 Erstatning v ed inv aliditet so m følge af ulykkestilfæ lde, børnelammelse eller epidemisk meningitis ( meningo - ko k), j f afsnit 3, dæ kning nr 2 Erstatning v ed inv aliditet F o rsik ringen o mfa tter ik k e ersta tning fo r u ly k k estilfælde, der er o mfa ttet a f L o v o m sik ring mo d fø lger a f a r- b ej dssk a de eller a nden lo v, der k a n sidestilles h ermed, dv s u nder a rb ej de fo r a ndre Erstatningen anbringes i o v erensstemmelse med reglerne o m anbringelse af umyndiges midler

10 S id e 1 0

11 M Ulykkesforsikring F o rtry d else S id e 1 1 F ort ryd elsesret Efter F o rsikringsaftalelo v ens 3 4i kan en indgå et fo rsikringsaftale fo rtrydes F ort ryd elsesfrist en F o rtrydelsesfristen er 14 dage v ed aftaler o m liv sfo rsikring o g indiv iduel pensio nso rdning do g 3 0 dage F risten regnes so m udgangspunkt fra den dag, hv o r fo rsikringstageren har få et meddelelse o m, at aftalen er indgå et F o rtrydelsesfristen løber do g tidligst fra det tidspunkt, hv o r fo rsikringstageren på skrift ( feks på papir eller so m ) har få et næ rv æ rende o plysning o m fo rtrydelsesretten H v is man feks har få et underretning o m aftalens indgå else mandag den 1 o g o gså har få et o plysning o m fo rtrydelsesretten, er fristen til o g med mandag den 15 H v is o plysningerne først er giv et senere, feks o nsdag den 3, er fo rtrydelsesfristen til o g med o nsdag den 17 Ved aftale o m liv sfo rsikring o g indiv iduel pensio nso rdning, hv o r fo rtrydelsesfristen er 3 0 dage, o g der feks er giv et underretning o m aftalens indgå else mandag den 1, o g der o gså er giv et o plysning o m fo rtrydelsesretten, er fristen til o g med o nsdag den 3 1 H v is fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlo v sdag, j uleaftensdag eller nytå rsaftensdag, kan man v ente til efterfølgende hv erdag H v ord a n fort ryd er ma n? I nden fo rtrydelsesrettens udløb skal fo rsikringstageren skriftligt pr brev eller elektro nisk po st - underrette fo rsikringsselskabet o m, at man har fo rtrudt aftalen M eddelelsen skal sendes inden fristens udløb H v is man v il sikre sig bev is fo r, at fo rtrydelsen er sket rettidigt, kan brev et sendes anbefalet o g po stkv itteringen o pbev ares M eddelelse o m fo rtrydelse af fo rsikringsaftalen skal giv es til A lm B rand F ort ryd elsesb la nket H e r m e d f o r t r y d e r j e g a f t a l e n o m t e g n i n g a f U l y k k e s f o r s i k r i n g A f t a l e n a f : D a g å n e d Å r D e r h e n v i s e s t i l p o l i c e n u m m e r P o l i c e n u m m e r F o r s i k r i n g s t a g e r N a v n A d r e s s e P o s t n r B y U n d e r s k r i f t D a t o / å r U n d e r s k r i f t D enne b la nk et i ndsendes ti l A lm B ra nd, M i dtermolen 7, K ø b enha v n Ø

12 A l m B r a n d

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r 5 3 0 1 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark?

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Ulykken sker når du mindst venter det Over 500.000 danskere i alle aldersgrupper behandles hvert år på skadestuerne.

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n A l m. B r a n d I n v e s t F o r e n k l e t f æ l l e s p r o s p e k t p r. 1. j a n u a r 2 0 0 7 f o r a f d e l i n g e r n e S t o c k P i c k i n g

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring N r 5 0 4 1 I nd h ol d sfort egnel se S id e 2 1 F æ l l esb est em m el ser 11 Hvem er dækket? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Rejseperiode 3 14 Ved skade

Læs mere

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 5099. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 5099. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 5099 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit 3 Klausuler Det fremgår af policen, hvilke

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret

TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret TERP SPEJDERCENTER Terpinfo 2002 - Stort og små t om centret Kæ re læ ser! Denne vejledning er blevet til udfra et ø nske om at såvel kendinge som nye på stedet kan få en mæ ngde praktiske og mindre praktiske

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 30. august 2013 Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider I disse år er beskæftigelsen

Læs mere

u nder jor den med køb enha v n s ener gi

u nder jor den med køb enha v n s ener gi u nder jor den med køb enha v n s ener gi v ipa sse r b y ens afløb www.ke.dk el g a s v a nd v a r me a fløb h v a der en st ikledning? H vor gå r græ nsen mellem den offentlige og priva te del a f kloa

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater?

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Lotte Bøgh Andersen Professor Indhold Intro: Hvad er ledelse, styring og

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Kultur og religion i palliationen

Kultur og religion i palliationen Kultur og religion i palliationen Lommebog udarbejdet af medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben: Irene Hou Dziemieszka Johansen Natasja Holk Lønborg Bramsen Anni Mundbjerg Jette Elkær Januar

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

-DQXDU /LFHQVHOOHUVNDW. Rapport fra arbejdsgruppen om den fremtidige finansiering af DR og TV 2 (regionerne)

-DQXDU /LFHQVHOOHUVNDW. Rapport fra arbejdsgruppen om den fremtidige finansiering af DR og TV 2 (regionerne) -DQXDU /LFHQVHOOHUVNDW Rapport fra arbejdsgruppen om den fremtidige finansiering af DR og TV 2 (regionerne) ,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrund, kommissorium, afgrænsning og sammensætning 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Arbejderbevæ gelsen er international. Den

Arbejderbevæ gelsen er international. Den 41 FAGLIG INTERNA- TIONALISME FØR ANDEN VERDENS- KRIG Første del: Organisering af arbejdernes internationale solidaritet Af Knud Knudsen For mange socialister stod den internationale arbejderbevægelses

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 6002 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforandring 3 14 Ved skade

Læs mere

ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 1964

ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 1964 ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG København 1964 Første afsnit: Æ gteskabs indgåelse. INDHOLD 1. Fam ilierettens om råde. Æ gteskab, slægtskab og svogerskab 5-8 2. Forlovelse... 9-14 3.

Læs mere