Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r

2

3 I nd h old sfort egnelse S id e 3 1 F æ llesb est emmelser 1 H v em er dæ kket? 4 2 H v o r dæ kker fo rsikringen? 4 3 R isiko fo randring 4 4 Ved skade4 5 G enerelle undtagelser 4 6 K rigs-, j o rdskæ lv s- o g ato mskade 4 7 O pkræ v ning af præ mie o g afgifter4 8 R egulering af summer o g præ mier 5 9 F o rsikringens v arighed o g o psigelse 5 10 Ved uo v erensstemmelse 5 11 L o v giv ning o g medlemskab af A lm B rand af 1792 fmba5 2 D æ kningsskema 5 3 D æ kninger N r 1 Erstatning v ed død 7 N r 2 Erstatning v ed inv aliditet 7 N r 3 Erstatning v ed tandskade 8 N r 4 Dagpengeerstatning v ed ulykkestilfæ lde 8 N r 5 Dagpengeerstatning v ed sygdo ms- eller ulykkestilfæ lde 8 N r 6 F ritidsulykkesfo rsikring 8 N r 7 B ørneulykkesfo rsikring 9 N r 8 S elv stæ ndig børneulykkesfo rsikring fo r é t barn 9 N r 9 M o to rc ykelrisiko 9 N r 10 F lyv erisiko 9 N r 11 H ustrudæ kning 9 F ort ryd elsesret 11

4 A fsnit 1 F æ llesb est em m elser S id e 4 F ort ryd elsesret E f te r Fo r s ik r ing s af tal e l o v e ns 34i h ar f o r s ik r ing s tag e - r e n f o r tr y d e l s e s r e t S e s id e 9 Fo r s ik r ing s tag e r e n e r d e n p e r s o n, s o m h ar ind g å e t f o r s ik r ing s af tal e n m e d A l m B r and 1 H v em er d æ kket? De perso ner der er næ v nt i po lic en er dæ kket F o rsikrede er de perso ner, der er tegnet fo rsikring på, o g sikrede er de perso ner, der har ret til erstatning 2 H v or d æ kker forsikringen? F o rsikringen dæ kker: U N o o G 21 den tidsbegræ nsning i rden g i rønland 22 I resten af v erden dæ kkes under rej ser o g v ed midlertidigt o pho ld i indtil et å r F o rsikringen kan fo rlæ nges til at dæ kke v ed midlertidigt o pho ld i yderligere o p til to å r Det er en fo rudsæ tning, at A lm B rand har mo dtaget henv endelse fra den fo rsikrede hero m A lm B rand tager stilling til, o m o g på hv ilke v ilkå r fo rsikringen kan fo rtsæ tte 3 R isikofora nd ring Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles A lm B rand, nå r der sker æ ndring i arten eller o mfanget af fo rsikredes beskæ ftigelse: æ - Ved heltidsfo rsikring, nå r der sker ndring af ens erhv erv, herunder bierhv erv - Ved fritidsfo rsikring, v ed o v ergang til hel eller delv is selv stæ ndig erhv erv sv irkso mhed Endv idere skal følgende meddeles: - A rbej dsløshed hv is denne stræ kker sig o v er seks må - neder - O v ergang til o ffentlig førtidspensio n U o v v æ o ndladelse af at giv e ennæ nte meddelelser kan medføre, at erstatningen nedsæ ttes eller bo rtfalder Disse fo rho ld kan endv idere få betydning fo r en ndring af præ mien i p- eller nedadgå ende retning 4 V ed ska d e Enhv er skade skal hurtigst muligt - v ed død senest 48 timer efter dødsfaldet - anmeldes skriftligt til A lm B rand Ved dødsfald er A lm B rand berettiget til at kræ v e o bduktio n Erstatningspligten er betinget af, at fo rsikrede er under nødv endig behandling af læ ge o g følger dennes fo rskrifter indtil raskmelding fo religger S å snart læ gebehandlingen eller geno ptræ ningen er afsluttet o g ulykkestilfæ ldets mé npro c ent kan v urderes, skal A lm B rand info rmeres 5 G enerelle u nd t a gelser U ndtaget fra fo rsikringen er: 51 Udgifter til medicin eller h j ælp emidler 52 Udgifter til tra nsp o rt, se do g a fsnit 3 D æk ninger p u nk t Udgifter til b eh a ndling p å p riv a th o sp ita l, h o sp ice eller lignende 54 Udgifter til a dv o k a t eller a ndre o mk o stninger til en sa gs fø relse eller p rø v else 6 K rigs-, j ord skæ lv s- og a t omska d e U ndtaget fra fo rsikringen er skade so m følge af: 61 K rig, k rigslignende fo rh o ld, neu tra litetsk rænk elser, o p rø r eller b o rgerlige u ro ligh eder F o rsikringen dæ kker do g, hv is så danne fo rho ld indtræ f- fer i det land, hv o ri fo rsikrede o pho lder sig på rej se uden fo r Danmark i indtil en må ned efter ko nfliktens udbrud Erstatningspligten er betinget af, at 61 1 der ikke fo retages rej se til et land, der befinder sig i en af de anførte situatio ner, o g at 61 2 fo rsikrede ikke selv deltager i handlingerne 62 Jo rdsk ælv eller a ndre na tu rfo rsty rrelser i D a nma rk ( ek sk l F ærø erne o g G rø nla nd) 63 Udlø sning a f a to menergi eller ra dio a k tiv e k ræfter 7 O p kræ v ning a f p ræ mie og a fgift er 71 P ræ mien o pkræ v es o v er giro eller betalingsserv ic e med tillæ g af po rto eller tilsv arende o pkræ v ningsgebyr B etales præ mien ikke senest den på o pkræ v ningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender A lm B rand en erindringsskriv else, der indeho lder o plysning o m, at fo rsikringsdæ kningen o phører, hv is præ mien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag Erindringsskriv elsen v il v æ re på lagt et gebyr, ligeso m der beregnes renter efter rentelo v en fra o pkræ v ningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker

5 O A fsnit 1 F æ llesb est em m elser S id e 5 72 S tempelafgift til staten berigtiges i henho ld til stempello - v ens regler o g o pkræ v es sammen med præ mien 73 P ræ mien v il endv idere bliv e tillagt de afgifter, A lm B rand er lo v giv ningsmæ ssigt fo rpligtet til at o pkræ v e B idragene v il fremgå af præ mieo pkræ v ningen A B o v o o o v o v 74 lm rand er berettiget til at pkræ e gebyrer til dæ k- ning af de mko stninger, der er fo rbundet med udbetalinger, udfæ rdigelse g fremsendelse af do kumenter, pkræ ninger, besigtigelser, taksatio ner g yderligere ydelser i fo rbindelse med aretagelse af kundefo rho ldet De til enhv er tid gæ ldende gebyrer kan ses på w w w almbranddk, ligeso m de kan o plyses v ed telefo - nisk o g perso nlig henv endelse til A lm B rand 8 R egu lering a f su mmer og p ræ mier F o rsikringssummer o g præ mier reguleres på baggrund af indekstal o ffentliggj o rt af Danmarks S tatistik: 81 De i po lic en anførte fo rsikringssummer på første fo r- faldsdag i det efterfølgende kalenderå r Erstatning fo r ulykkestilfæ lde beregnes efter de på skadedagen gæ l- dende fo rsikringssummer ( gæ ldende indeks) 82 P ræ mien på første fo rfaldsdag i det efterfølgende kalenderå r R eguleringen o phører v ed udgangen af det kalenderå r, hv o r fo rsikrede fylder 6 0 å r F o rsikringssummer o g dagpenge nedsæ ttes uden præ mieregulering med 50 % fra det fyldte 70 å r 9 F orsikringens v a righ ed og op sigelse 91 F o rsikringen er tegnet fo r et-å rige perio der o g den fo rtsæ tter, indtil den af en af parterne skriftligt o psiges med mindst en må neds v arsel til en ho v edfo rfaldsdag A B æ o v 92 lm rand kan ndre betingelser g/ eller præ mie med en må neds arsel til en fo rfaldsdag K an fo rsikringstageren ikke go dkende æ ndringerne, har denne ret til at lade fo rsikringen udgå fra fo rfaldsdagen 93 F o rsikringen o phører på første fo rfaldsdag efter den fo rsikrede er fyldt 75 å r B ørneulykkesfo rsikringen o phører på første fo rfaldsdag efter det fo rsikrede barn er fyldt 18 å r 94 Efter en anmeldt skade er begge parter berettiget til - indtil 14 dage efter skadesagens afslutning, erstatningens betaling, eller efter afv isning af skaden - skriftligt at o psige fo rsikringen med 14 dages v arsel 95 U anset punkt 91 o m fo rsikringens v arighed o g o psigelse, er fo rsikringen tegnet med mulighed fo r, at fo rsikringstagere skriftligt kan o psige fo rsikringen med et v arsel på 3 0 dage til udgangen af en kalendermå ned F o r dette fo rko rtede o psigelsesv arsel betales et gebyr H v is o psigelsen sker til fo rsikringens udløb inden første ho - v edfo rfald efter fo rsikringens ikrafttræ den betales yderligere et gebyr 10 V ed u ov erensst emmelse A nk e næ v n o g y d e r l ig e r e o p l y s ning e r pstå r der uo v erensstemmelse mellem sikrede o g A lm B rand, o g har sikrede ikke o pnå et et tilfredsstillende resultat efter fo rnyet henv endelse til A lm B rand, kan sikrede klage til A nkenæ v net fo r F o rsikring K lageskema inkl giro ko rt kan rekv ireres ho s: A lm B rand - w w w almbranddk A nkenæ v net fo r F o rsikring - w w w ankefo rsikringdk A nker H eegaards G ade 2, 1572 K øbenhav n V elefo n: ( mellem kl o g ) Der kan få s yderligere o plysninger ho s: F o rbrugerrå det - w w w fo rbrugerraadetdk F io lstræ de 17, 1171 K øbenhav n K elefo n: F o rsikringso plysningen - w w w fo rsikringso plysningendk A maliegade 10, K øbenhav n K elefo n: ( mellem kl o g ) A r b e j d s s k ad e s ty r e l s e n Er sikrede ikke enig i v o res fastsæ ttelse af mé npro c enten, kan spørgsmå let o m mé npro c entens fastsæ ttelse indbringes fo r A rbej dsskadestyrelsen N å r sikrede ønsker A rbej dsskadestyrelsen v urdering, betales det af A rbej dsskadestyrelsen fastsatte gebyr af sikrede H v is A rbej dsskadestyrelsen fastsæ tter en høj e- re mé npro c ent end den af A lm B rand fastsatte, betales gebyret til sikrede af A lm B rand 11 L ov giv ning og med lemska b a f A lm B ra nd a f 1792 fmb a F o r fo rsikringen gæ lder i øv rigt dansk lo v giv ning o m fo rsikringsaftaler o g fo rsikringsv irkso mhed A lm B rand af 1792 fmba er en fo rening, hv is medlemmer er de til enhv er tid v æ rende fo rsikringstagere i de selskaber i A lm B rand A / S -K o nc ernen, der indtegner skadesfo rsikringer I ndtræ den so m medlem af fo reningen sker auto matisk, nå r den næ v nte betingelse er o pfyldt F o reningens fo rmå l er defineret i v edtæ gten F o reningens medlemmer hæ fter ikke fo r fo reningens fo rpligtelser o g er ikke fo rpligtede til at betale ko ntingent eller fo retage andre indbetalinger til fo reningen I øv rigt henv ises til fo reningens v edtæ gt, so m til enhv er tid udlev eres til fo reningens medlemmer efter fo rlangende

6 A fsnit 2 D æ kningsskem a S id e 6 F orsikringen d æ kker F orsikringen d æ kker ikke 12 Ulykkest ilfæ ld e 121 Ved uly k k esti lf ælde f orstå s en ti lf ældi g, a f f orsi k redes v i l- j e ua f hængi g, pludseli g udef ra k ommende i ndv i rk ni ng på legemet med en på v i seli g b esk a di gelse a f dette ti l f ø lge Der er dog særlige regler for sport, motorcykel og fly pu n kt 13, 14 og 15) 122 O v e n n æ v n t e d e f i n i t i o n p å e t u l y k k e s t i l f æ l d e e r l e m - p e t p å f ø l g e n d e o m r å d e : Ved b esk a di gelse a f f orsi k redes a rme og b en k ræv es k un, a t sk a deå rsa gen sk a l v ære pludseli g og med en på v i seli g b esk a - di gelse ti l f ø lge 123 S om uly k k esti lf ælde a nses også druk ni ng, i hj elf ry sni ng og i n- sek tsti k 124 E ndv i dere dæk k er f orsi k ri ngen f ø lger a f uly k k esti lf ælde, hv i s hov edå rsa gen er b esv i melse eller i ldeb ef i ndende, som i k k e sk y ldes sy gdom 125 F or a t opnå dæk ni ng er det et k ra v a t der er å rsa gssa m- menhæng mellem uly k k esti lf ældet og sk a den Ved v urderi ng b li v er der b la ndt a ndet la gt v ægt på, om uly k k esti lf ældet er egnet ti l a t f orå rsa ge personsk a den D et v i l si ge om uly k k esti lf ældet i si g selv er nok ti l a t f orå rsa ge/ f ork la re sk a den 12 S ygd om, læ nd ed el, b eru selse, mv 1211 Uly k k esti lf ælde, der sk y ldes sy gdom 1212 S y gdom og udlø sni ng a f b estå ende sy gdomsa nlæg, selv om sy gdommen er opstå et eller f orv ærret v ed et uly k k esti lf ælde 1213 F orv ærri ng a f f ø lgerne a f uly k k esti lf ælde, der sk y ldes en ti lstedev ærende eller ti lf ældi g ti lstø dende sy gdom 1214 F ø lger a f lægeli g b eha ndli ng, som i k k e er nø dv endi ggj ort a f et a f f orsi k ri ngen omf a ttet uly k k esti lf ælde 1215 E ndv i dere undta ges smi tte f ra ma d, herunder ov erf ø l- somhedsrea k ti oner 1216 F a c etledssy mptomer, hek sesk ud, lændehold og di sk usprola psti lf ælde, opstå et i lændedelen v ed v ri d og/ eller lø f tesk a der sa mt mi ndre tra umer, der i k k e i si g selv er ti lstræk k eli ge ti l a t udlø se ry gli delsen i en norma l ra sk ry g uden degenera ti v e f ora n- dri nger 1217 Uly k k esti lf ælde, der - ua nset si ndsti lsta nd eller ti lregneli ghed - er f remk a ldt a f f orsi k rede med f orsæt, v ed grov ua gtsom herunder selv f orsk y ldt b eruselse eller under på v i rk ni ng a f na rk oti - k a og a ndre li gnende gi f tstof f er, sa mt v ed sla gsmå l eller hå ndgemæng, medmi ndre det godtgø res, a t si k rede v a r sa geslø s 1218 S k a de f orå rsa get a f a lmi ndeli g da gli gda gs b ev ægelse a nses i k k e f or et uly k k esti lf ælde 13 S p ort 131 Uly k k esti lf ælde, der sk er under udø v else a f eller i f orb i n- delse med sport, der i k k e undta ges i sk ema ets modsa tte si de i punk t ti l Uly k k esti lf ælde, der i ndtræf f er under de i D a nma rk lov li gt a f holdte ori enteri ngs-, på li deli gheds- og ø k onomi lø b sa mt ra lly uden f or b a ne 14 M ot orc ykel 141 Uly k k esti lf ælde, der ra mmer f orsi k rede som f ø rer under k ø rsel på motorc y k el dog k un med ha lv ersta tni ng E n scooter med en motor på ov er 50 cc ( ku b ikcen timeter) b e- tra gtes som motorcykel E n firh j u let terræn cykel med en motor på ov er 50 cc a n ser A lm B ra n d i den n e sa mmen h æn g også som motorcykel 15 F lyv erisiko 151 Uly k k esti lf ælde, der ra mmer f orsi k rede som pi lot eller b esætni ngsmedlem under f ly v ni ng i na ti ona li tetsb etegnede luf tf a rtø j er, som a nv endes ti l tra nsport a f pa ssa gerer og/ eller gods, dog k un med ha lv ersta tni ng P a ssa gerer er dæk k et i f uldt omf a ng 13 S p ort 1311 Uly k k esti lf ælde, der i ndtræf f er under delta gelse eller træni ng i prof essi onel sport H erudov er dæk k es i k k e under delta gelse eller træni ng i c y k el- eller hestev æddelø b på b a ne, b ok sni ng, k a ra te og li gnende k a mpsport, b j ergb esti gni ng, udendø rs k la trev æg, f a ldsk ærmsudspri ng, dra gef ly v ni ng og li gnende sa mt dy k - ni ng med a nv endelse a f a ndet udsty r end a lmi ndeli g snork el 1312 Uly k k esti lf ælde, der i ndtræf f er v ed motorc ross- og speedw a y k ø rsel og under delta gelse eller træni ng i motorlø b a f enhv er a rt 1313 B egrænsni ngerne i punk t ti l er også gældende f or denne dæk ni ng 14 M ot orc ykel 1411 Uly k k esti lf ælde, der ra mmer f orsi k rede under k ø rsel på motorc y k el, hv or f orsi k rede i k k e ha r lov li gt k ø rek ort F orsi k ri ngen dæk k er k un hov edlæsi on, hv i s den f orsi k rede ha r b eny ttet en f a stspændt sty rthj elm under k ø rslen i ov erensstemmelse med f ærdselslov ens 56 og B egrænsni ngerne i punk t ti l er også gældende f or denne dæk ni ng 15 F lyv erisiko 1511 Uly k k esti lf ælde, der i ndtræf f er under a nden f ly v ni ng end den, der a nf ø res i punk t B egrænsni ngerne i punk t ti l er også gældende f or denne dæk ni ng

7 M A fsnit 3 D æ kninger I p olic en ka n d u se h v ilke d æ kninger d u h a r v a lgt S id e 7 N r 1 E rst a t ning v ed d ø d H v is et ulykkestilfæ lde er direkte å rsag til fo rsikredes død inden der er gå et et å r efter ulykkesdagen, betales den fo r dødsfaldet fastsatte fo rsikringssum til de/ den næ v nte begunstigede i po lic en Er der i anledning af ulykkestilfæ ldet betalt erstatning fo r inv aliditet, j f dæ kning nr 2 Erstatning v ed inv aliditet, udbetales kun det beløb, hv o rmed erstatningen v ed død o v erstiger den allerede skete udbetaling N r 2 E rst a t ning v ed inv a lid it et 21 H v o r nå r b e tal e s d e r e r s tatning? N å r et ulykkestilfæ lde har medført v arig o g ikke ubetydelig skade af medic insk art, har fo rsikrede, so m v ed inv aliditet er den sikrede, ret til erstatning, hv is den medic inske inv aliditet fastsæ ttes til mindst 5 % v arigt mé n, j f do g punkt 2 4 Erstatningen v ed inv aliditet beregnes af fo rsikringssummen med den fastsatte mé npro c ent 22 Fas ts æ tte l s e af m é np r o c e nte n M é npro c enten fastsæ ttes efter A rbej dsskadesstyrelsens v ej ledende mé ntabel uden hensyn til fo rsikredes erhv erv H v is mé npro c enten ikke direkte kan fastsæ ttes efter A r- bej dsskadestyrelsens v ej ledende mé ntabel, fastsæ ttes den medic inske mé npro c ent skønsmæ ssigt efter tilsv a- rende princ ipper, so m er lagt til grund fo r mé ntabellen på baggrund af den fysiske funktio nshæ mning I alle tilfæ lde fastsæ ttes erstatningen v ed inv aliditet på et rent medic insk grundlag, uden hensyntagen til erhv erv sev netab, erhv erv eller andre indiv iduelle fo rho ld é c o v 0 c 0 npro enten kan no rmalt ikke erstige 10, do g kan der i ganske sæ rlige tilfæ lde fastsæ ttes mé npro ent på indtil 12 c L c v æ Ved fastsæ ttelse af mé npro enten i fo rbindelse med et ulykkestilfæ lde, fo retages der fradrag fo r allerede bestå ende mé n/ legemsfej l igeledes kan så danne bestå - ende mé n/ legemsfej l ikke bev irke, at mé npro enten fastsæ ttes høj ere, end hv is mé net/ legemsfej len ikke hav de ret til stede Ved skade på parv ise o rganer medfører dette, at mé n- pro c enten uanset en allerede bestå ende inv aliditet fastsæ ttes, so m o m der kun fo religger inv aliditet på det senest beskadigede o rgan, medmindre andet fremgå r af po lic en U ddrag af A rbej dsskadestyrelsens v ej ledende mé ntabel ( j anuar ) : ab af begge øj ne eller synet på begge øj ne 10 % ab af synet på et øj e % ab af hørelsen på begge ører 75 % ab af hørelsen på et øre 10 % ab af to mmelfingers yderste led 12 % ab af pegefinger 10 % o o o o o ab af pegefingers yderste g midterste led 10 % ab af pegefingers yderste led 5 % ab af langfinger 10 % ab af langfingers yderste g midterste led 8 % ab af langfingers yderste led 5 % ab af ringfinger 8 % ab af ringfingers yderste g midterste led 5 % ab af lillefinger 8 % ab af lillefingers yderste g midterste led 5 % ab af hele benet 5 % ab af fo d med go d pro tesefunktio n % ab af alle tæ er på en fo d 10 % ab af sto retå g no get af dens mellemfo dsben 8 % ab af sto retå 5 % H ø j r e V e e o H v v å v u v h ø j ns tr ab af hele armen 70 % 5 % ab af en hå nd % 55 % ab af to mmelfinger g mellemhå ndsben % 5 % ab af to mmelfinger 5 % % is fo rsik rede er enstreh ndet, rderes enstre so m re H ele A rb ej dssk a desty relsens v ej ledende mé nta b el k a n ses p å w w w a sk dk 23 il l æ g s e r s tatning F o r ulykkestilfæ lde, so m rammer perso ner, der ikke er fyldt 6 0 å r på skadetidspunktet, betales følgende tillæ gserstatning: M é npro c ent illæ gserstatning B emæ rkninger F ra 5 til o g med 19 F ra 2 0 til o g med 2 4 F ra 2 5 til o g med 2 9 F ra 3 0 til o g med 12 0 I ngen 5 % af fo rsikringssummen 8 % af fo rsikringssummen Do bbelt erstatning Den fastsatte mé npro c ent er afgørende fo r størrelsen af tillæ gserstatningen 24 S æ r l ig f ing e r e r s tatning F o r ulykkestilfæ lde, der kun medfører kno gleamputatio n af hele det yderste led på enten ringfinger eller lillefinger, ydes en erstatning på kr c Denne sæ rlige fingererstatning gæ lder kun, hv is den samlede mé npro ent fo r ulykkestilfæ ldet fastsæ ttes til mindre end 5 25 B e h and l ing s - o g tr ans p o r tu d g if te r S o m følge af et dæ kningsberettiget ulykkestilfæ lde betales rimelige o g nødv endige udgifter til behandling ho s fysio terapeut eller kiro prakto r Endv idere betales rimelige nødv endige udgifter til anden behandling so m er læ - geo rdineret eller læ geanbefalet Erstatning fo r behandlingsudgifter dæ kkes med maksimalt kr pr ulykkestilfæ lde, o g kun hv is udgiften ikke erstattes fra anden side Erstatning ydes indtil mé npro c enten er fastsat, do g høj st i to å r fra skadedato en U dgifter til medic in o g hj æ lpemidler er ikke dæ kket

8 A fsnit 3 D æ kninger I p olic en ka n d u se h v ilke d æ kninger d u h a r v a lgt S id e 8 o o ranspo rtudgifter dæ kkes kun i Danmark g kun fra ulykkesstedet til næ rmeste behandlingssted, g kun hv is udgiften ikke erstattes fra anden side N r 3 E rst a t ning v ed t a nd ska d e F o rsikringen dæ kker nødv endige o g rimelige udgifter til fo rsikredes tandbehandling efter ulykkestilfæ lde, i det o m- fang fo rsikrede ikke har ret til go dtgørelse fra anden side Ved v urdering af, hv ad rimelige udgifter er, tages udgangspunkt i, at fo rsikringen dæ kker de udgifter til tandbehandling, so m er nødv endige fo r o pnå else af samme tandstatus so m før ulykken, dv s hv ad det no rmalt v il ko ste at få den på gæ ldende behandling udført Det betyder at der ikke nødv endigv is ydes fuld erstatning, hv is behandlende tandlæ ges ho no rarniv eau afv iger v æ sentligt fra det no rmale F o rsikringen dæ kker på samme må de skader på aftagelige tandpro teser, nå r disse beskadiges mens de er i munden Var tæ nderne fo rringet inden ulykkestilfæ ldet ( feks so m følge af fyldninger, ro dbehandling, slid, fæ stetab, paradento se eller andre sygelige fo randringer) reduc eres eller bo rtfalder erstatningen, sv arende til fo rringelsens o mfang, i fo rho ld til v elbev arede tæ nder H v is en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabo tæ nder mangler eller er sv æ kkede, dæ kker fo rsikringen ikke de ekstra o mko stninger v ed behandlingen, so m så danne fo r- ho ld medfører N å r udgiften til tandbehandling efter anmeldt skade er dæ kket af fo rsikringen, betragtes denne behandling so m endelig, o g der ydes ikke erstatning til en ev entuel udskiftning eller reparatio n på et senere tidspunkt a ndsk a der eller p ro tesesk a der o p stå et v ed ty gning er ik k e o mfa ttet a f fo rsik ringen D ette gælder u a nset å rsa g til b e- sk a digelsen N r 4 D a gp engeerst a t ning v ed u lykkest ilfæ ld e H v is et ulykkestilfæ lde medfører uarbej dsdygtighed, betales dagpengeerstatning fra dagen fo r læ gebehandlingens begyndelse o g indtil raskmelding finder sted, do g høj st det i po lic en anførte antal dage o g perio de Ved delv is uarbej dsdygtighed betales delv is dagpengeerstatning P erso ner uden arbej dsindtæ gt få r kun halv dagpengeerstatning, medmindre de er indlagt på ho spital eller efter læ gens o rdre er sengeliggende N r 5 D a gp engeerst a t ning v ed sygd omseller u lykkest ilfæ ld e 51 H v is et sygdo ms- eller ulykkestilfæ lde medfører uarbej dsdygtighed, betales dagpengeerstatning fra dagen fo r læ gebehandlingens begyndelse o g indtil raskmelding finder sted, do g høj st det i po lic en anførte antal dage o g perio de Ved delv is uarbej dsdygtighed betales delv is dagpengeerstatning P erso ner uden arbej dsindtæ gt få r kun halv dagpengeerstatning, medmindre de er indlagt på ho spital eller efter læ gens o rdre er sengeliggende N å r dagpengeerstatning fo r en sygdo m er betalt fo r hele den aftalte perio de, må der skaffes læ geerklæ ring fo r, at fo rsikrede er fuldstæ ndigt helbredt fo r den på gæ ldende sygdo m, idet der ellers ikke v il bliv e betalt dagpengeerstatning fo r senere tilfæ lde af denne D er b eta les ik k e sa mtidig da gp enge fo r sy gdo m o g u ly k k estilfælde 52 B egræ nsninger v ed sygefo rsikring: 521 F o rsik ringen dæk k er ik k e fo r sy gdo m, der u db ry der inden fo r en må ned efter fo rsik ringens ik ra fttræden 522 F o r neurasteni, o v eranstrengelse, funktio nelle neuro ser eller i det hele taget fo r sygdo mme, hv o r o bj ektiv e tegn mangler, betales dagpengeerstatning kun fo r det tidsrum, hv o r fo rsikrede er indlagt på ho spital eller efter læ gens o rdre er sengeliggende 523 F o r sygdo mme, der er o pstå et uden fo r Euro pa, betales dagpengeerstatning kun fo r det tidsrum, hv o r fo rsikrede er uarbej dsdygtig efter hj emko msten 524 E n fø r fo rsik ringens tegning tilstedev ærende sy gdo m b erettiger ik k e til da gp engeersta tning v æ En bestå ende sygdo m kan derfo r ikke bev irke, at dagpengeerstatningen ansæ ttes høj ere, end hv is en så dan sygdo m ikke hav de ret til stede 525 Undta gelserne i a fsnit 2 D æk ningssk ema p u nk t fra 1214 til o g med 1218 sa mt 1311 til o g med 1312 gælder o gså fo r sy gdo mme N r 6 F rit id su lykkesforsikring F o rsikringen o mfatter ulykkestilfæ fritid, b o r ts e t f r a: lde, der sker i fo rsikredes 61 Uly k k estilfælde, der er o mfa ttet a f L o v o m sik ring mo d fø lger a f a rb ej dssk a de eller a nden lo v, der k a n sidestilles h ermed, dv s u nder a rb ej de fo r a ndre 62 Uly k k estilfælde, der sk er u nder b eta lt fritidsa rb ej de ( h eru nder selv stændig erh v erv sv irk so mh ed) Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles A lm B rand, hv is fo rsikrede helt eller delv is på tager sig beskæ ftigel-

9 A fsnit 3 D æ kninger I p olic en ka n d u se h v ilke d æ kninger d u h a r v a lgt S id e 9 se so m selv stæ ndig erhv erv sdriv ende eller o phører - do g ikke v ed midlertidig arbej dsløshed - med at v æ re heltidsbeskæ ftiget ( mindst 3 0 timer ugentlig arbej dstid) so m lønmo dtager, j f afsnit 1 F æ llesbestemmelser punkt 3 N r 7 B ø rneu lykkesforsikring F o æ o o å 71 rsikringen dæ kker de fo rsikredes nuv rende g fremtidige børn g ado ptiv børn indtil første fo rfaldsdag efter det fo rsikrede barn er fyldt 18 r P lej ebørn er ikke o mfattet af børneulykkesfo rsikringen F remtidige b ø rn o g a do p tiv b ø rn er ik k e dæk k et a f fo r- sik ringen, h v is de lider a f medfø dt fy sisk eller p sy k isk h a ndica p eller sy gdo m, h eru nder nedsa t sy n o g/ eller h ø relse 72 F o rsikringen o mfatter: 721 Erstatning v ed død so m følge af ulykkestilfæ kr lde med 722 Erstatning v ed inv aliditet so m følge af ulykkestilfæ lde, børnelammelse eller epidemisk meningitis ( meningo - ko k), j f afsnit 3, dæ kning nr 2 Erstatning v ed inv aliditet F o rsik ringen o mfa tter ik k e ersta tning fo r u ly k k estilfælde, der er o mfa ttet a f L o v o m sik ring mo d fø lger a f a rb ej dssk a de eller a nden lo v, der k a n sidestilles h ermed, dv s u nder a rb ej de fo r a ndre Erstatningen anbringes i o v erensstemmelse med reglerne o m anbringelse af umyndiges midler N r 9 M ot orc ykelrisiko U anset bestemmelsen i afsnit 2 Dæ kningsskema punkt 141 er fo rsikrede so m fører af mo to rc ykel dæ kket med de fulde fo rsikringssummer Dæ kningen er do g betinget af, at fo rsikrede har lo v ligt køreko rt o g har anv endt fastspæ ndt styrthj elm under kørslen j f afsnit 2 Dæ kningsskema punkt 1411 De almindelige begræ nsninger i afsnit 2 Dæ k- ningsskema punkt o g til gæ lder fo rtsat N r 10 F lyv erisiko U 2 o F o o j 2 o 2 anset bestemmelsen i afsnit Dæ kningsskema punkt 151 er fo rsikrede so m pilo t eller besæ tningsmedlem under flyv ning i natio nalitetsbetegnede luftfartøj er, so m anv endes til transpo rt af passagerer g/ eller go ds, dæ kket med de fulde fo rsikringssummer rsikringen dæ kker do g ikke drageflyv ning g lignende f afsnit Dæ kningsskema punkt g 1511 De almindelige begræ nsninger i afsnit Dæ kningsskema punkt til gæ lder fo rtsat N r 11 H u st ru d æ kning F o rsik ringen o mfa tter ik k e ersta tning fo r u ly k k estilfælde, der er o mfa ttet a f L o v o m sik ring mo d fø lger a f a rb ej dssk a de eller a nden lo v, der k a n sidestilles h ermed, dv s u nder a rb ej de fo r a ndre N r 8 S elv st æ nd ig b ø rneu lykkesforsikring for é t b a rn F o rsikringen o mfatter: 81 Erstatning v ed død so m følge af ulykkestilfæ kr lde med 82 Erstatning v ed inv aliditet so m følge af ulykkestilfæ lde, børnelammelse eller epidemisk meningitis ( meningo - ko k), j f afsnit 3, dæ kning nr 2 Erstatning v ed inv aliditet F o rsik ringen o mfa tter ik k e ersta tning fo r u ly k k estilfælde, der er o mfa ttet a f L o v o m sik ring mo d fø lger a f a r- b ej dssk a de eller a nden lo v, der k a n sidestilles h ermed, dv s u nder a rb ej de fo r a ndre Erstatningen anbringes i o v erensstemmelse med reglerne o m anbringelse af umyndiges midler

10 S id e 1 0

11 M Ulykkesforsikring F o rtry d else S id e 1 1 F ort ryd elsesret Efter F o rsikringsaftalelo v ens 3 4i kan en indgå et fo rsikringsaftale fo rtrydes F ort ryd elsesfrist en F o rtrydelsesfristen er 14 dage v ed aftaler o m liv sfo rsikring o g indiv iduel pensio nso rdning do g 3 0 dage F risten regnes so m udgangspunkt fra den dag, hv o r fo rsikringstageren har få et meddelelse o m, at aftalen er indgå et F o rtrydelsesfristen løber do g tidligst fra det tidspunkt, hv o r fo rsikringstageren på skrift ( feks på papir eller so m ) har få et næ rv æ rende o plysning o m fo rtrydelsesretten H v is man feks har få et underretning o m aftalens indgå else mandag den 1 o g o gså har få et o plysning o m fo rtrydelsesretten, er fristen til o g med mandag den 15 H v is o plysningerne først er giv et senere, feks o nsdag den 3, er fo rtrydelsesfristen til o g med o nsdag den 17 Ved aftale o m liv sfo rsikring o g indiv iduel pensio nso rdning, hv o r fo rtrydelsesfristen er 3 0 dage, o g der feks er giv et underretning o m aftalens indgå else mandag den 1, o g der o gså er giv et o plysning o m fo rtrydelsesretten, er fristen til o g med o nsdag den 3 1 H v is fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlo v sdag, j uleaftensdag eller nytå rsaftensdag, kan man v ente til efterfølgende hv erdag H v ord a n fort ryd er ma n? I nden fo rtrydelsesrettens udløb skal fo rsikringstageren skriftligt pr brev eller elektro nisk po st - underrette fo rsikringsselskabet o m, at man har fo rtrudt aftalen M eddelelsen skal sendes inden fristens udløb H v is man v il sikre sig bev is fo r, at fo rtrydelsen er sket rettidigt, kan brev et sendes anbefalet o g po stkv itteringen o pbev ares M eddelelse o m fo rtrydelse af fo rsikringsaftalen skal giv es til A lm B rand F ort ryd elsesb la nket H e r m e d f o r t r y d e r j e g a f t a l e n o m t e g n i n g a f U l y k k e s f o r s i k r i n g A f t a l e n a f : D a g å n e d Å r D e r h e n v i s e s t i l p o l i c e n u m m e r P o l i c e n u m m e r F o r s i k r i n g s t a g e r N a v n A d r e s s e P o s t n r B y U n d e r s k r i f t D a t o / å r U n d e r s k r i f t D enne b la nk et i ndsendes ti l A lm B ra nd, M i dtermolen 7, K ø b enha v n Ø

12 A l m B r a n d

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 6002 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforandring 3 14 Ved skade

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg 28-03- 2 0 1 4 Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune TV/MIDTVEST bragte den 18. oktober 2011 en udsendelse om støtte til Viborg

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 8094 Gælder fra 01.12.2009 TJM 501-4 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann

Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann 2 9-0 4-2 0 0 9 Deres j.nr.: 750794 Rungsted Havn forhåndsudtalelse vedr. forslag til end e- lig løsning På et

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

u nder jor den med køb enha v n s ener gi

u nder jor den med køb enha v n s ener gi u nder jor den med køb enha v n s ener gi v ipa sse r b y ens afløb www.ke.dk el g a s v a nd v a r me a fløb h v a der en st ikledning? H vor gå r græ nsen mellem den offentlige og priva te del a f kloa

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere