Åbent referat Undervisningsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat Undervisningsudvalget"

Transkript

1 Åbent referat Undervisningsudvalget 12. april 2010 kl. 21, Forventet regnskab Ansøgning om to-årig kadence for kvalitetsrapport, jævnfør udfordringsretten Projekt Tværfaglig kriminalpræventiv indsats over for udsatte kriminalitetstruede unge (15-24 år) i Lindevangsparken og på Stjernen Status på ombygning af Ny Hollænderskolen Marginalgrupper i matematik og Tidlig matematikindsats Frederiksberg Ansøgning under udfordringsretten om reduktion i omfanget af elevplaner Elevsammensætning i Frederiksberg Kommunes folkeskoler Ansøgning fra Ny Hollænderskolen om dispensation til forsøg med udvikling af de praktiske/musiske fag 117 Lukket referat Ingen sager

2 35. Forventet regnskab 2010 Undervisningsudvalget 1. behandlede sagen Beskrivelse af sagen: Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet 2010 på serviceudgiftsområdet. Som annonceret for kommunalbestyrelsen i forbindelse med orienteringsmødet d. 1. marts samt forventet jf. 2. forventet regnskab 2009, er der umiddelbart varslet store merudgifter. Merudgifterne afspejler i høj grad den faktiske aktivitet og dermed merforbruget i R Herudover er der yderligere pres på demografien i form af merudgifter på børn og mindreudgifter vedr. ældre. Direktionen har grundigt gennemgået de varslede merudgifter med henblik på en vurdering af, om de indmeldte merudgifter har fundet et realistisk niveau og direktionen har i den forbindelse udarbejdet forskellige tiltag med handlingsplaner, der kan imødegå de forventede merudgifter. Det er en afgørende forudsætning for finansieringen af de forventede merudgifter, at merudgifter på serviceområderne kompenseres af andre serviceområder for at undgå en forventet sanktion ved overskridelse af kommunens serviceramme og en endnu større finansiel udfordring ved budgetlægningen for Trods de varslede store ubalancer på serviceområdet, er der fundet imødegående tiltag, der flytter servicemidler fra nogle serviceområder til nye serviceområder uden at direktionen skønner, at der gås på kompromis med serviceniveauet og et aktivitetsniveau i balance med budget 2010, set under hensyn til at budgettet skal overholdes. Direktionen vurderer, at tiltagene for i alt 45,5 mio. kr. (sum i kolonne E, tabel 2) har denne karakter, men de gennemgås detaljeret i sagens bilag handleplanen, som fremgår af denne indstilling, forbedrer samtidig finansieringsgrundlaget for 2011, idet flere af de foreslåede tiltag indebærer en større virkning i 2011 og frem end i Såfremt Magistraten og Kommunalbestyrelsen godkender tiltagene i denne indstilling, vil konsekvenserne for 2011 og frem blive indarbejdet i direktionens 1. finansielle orientering den 3. maj, hvor første skøn for budgetrammerne i 2011 og budgetoverslagsårene forelægges. Der er med de foreslåede digitaliseringsindsatser samtidig igangsat en langsigtede og strategisk plan for en mere effektiv organisation gennem fokuserede digitaliseringsindsatser. Endvidere er der med 2010-handleplanen taget initiativ til en langsigtet plan for effektivisering af det administrative område (hovedkonto 06), således at det samlede budgetterede personaleforbrug på hovedkonto 06 Administration bringes tilbage på niveau med budget Side 94

3 Endelig er der med handleplanen, i forlængelse af statens plan handlingsplan for borgernær service, taget skridt til en fremadrettet indsats mod sygefravær. Økonomivirkningen heraf stiger frem mod 2012 til i alt 24 mio.kr. Med henvisning til tabel 1 indebærer det forventede regnskab for 2010 samlet set merudgifter på 72,7 mio. kr., der foreslås imødegået via finansieringsforslag vedr. service på i alt 40,2 mio.kr. (40,8 mio.kr. inkl. overførselsudgifter), samtidig med at 14,9 mio.kr. af de forventede merudgifter søges imødegået ved stram udgiftsstyring på socialudvalgets område. Der tillægsbevilges således i alt 17,1 mio.kr., heraf 14,6 mio.kr. vedr. serviceudgifter. Der foreslås derudover en særskilt finansiering af de forventede merudgifter til vintertjeneste (7,0 mio.kr.) ved reprioritering af anlægsbudgettet for 2010, svarende til merudgiften. Samtidig foreslås i den særskilte sag om overførsel af mer-/mindreudgifter mellem 2009 og 2010 en konkret begrundet overførsel af nettomerudgifter svarende til 8,2 mio.kr. Ses 1. forventet regnskab og sagen om overførsel under ét betyder det, at likviditetsvirkningen er på 1,9 mio. kr. og servicerammen overskrides med 6,4 mio.kr. (samlet 8,9 overskridelse vedr. driftsudgifter), svarende til mindre end de ekstraordinære udgifter vedr. vintertjeneste. Likviditetsvirkningen foreslås neutraliseret ved at reprioriteringen af anlægsbudgettet forhøjes fra 7,0 til 8,9 mio.kr. Samlet for de to sager tillægsbevilges 8,9 mio.kr. (6,4 vedr. servicerammen), der modgås af en negativ tillægsbevilling vedr. anlæg på i alt 8,9 mio.kr., som foreslås konkretiseret i forbindelse med 2. forventet regnskab. Tabel 1-1. forventet regnskab Hovedtal (mio. kr.) Serviceudgifter Driftsudgifter Likviditetsvirkning Merudgifter ekskl. demografi 57,4 57,4 57,4 Merudgifter vedr. demografi 12,2 12,2 12,2 Akt.bestemt medfinansiering 3,1 3,1 I alt økonomisk udfordring 69,6 72,7 72,7 Finansieringsforslag service 40,2-40,2-40,2 Reprioritering anlæg/vintertjeneste -7,0 Overførselsudg. ARB -0,6-0,6 Negativ pulje Socialudvalg -14,9-14,9-14,9 Finansiering i alt -55,1-55,7-62,7 Finansieringsbehov efter 1. forventet regnskab 14,6 17,1 10,1 Overførsel 2009 til virkning -8,2-8,2-8,2 Samlede merudgifter 1. FR og driftsoverførselssag ,4 8,9 1,9 Side 95

4 Samlet økonomibalance Det forventede regnskab på serviceudgifterne (jf. tabel 1) udviser netto merudgifter på 57,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter, 3,1 mio.kr. vedr. overførsler og 12,2 mio.kr. vedr. netto merudgifter som følge af demografi, i alt brutto 72,7 mio.kr., der i tabel 1 er fordelt på service og driftsudgifter samtidig med at likviditetsvirkningen er opgjort. Der anvises finansieringsforslag for i alt 62,7 mio.kr., fordelt med 55,1 vedr. serviceudgifter og 55,7 vedr. driftsudgifter, hvoraf i alt 17,1 mio.kr. foreslås tillægsbevilget i denne sag. Der udestår dermed et finansieringsbehov på 14,6 mio.kr. vedr. serviceudgifter og 17,1 mio. kr. vedr. driftsudgifter. Likviditetsvirkningen heraf udgør kun 10,1 mio.kr., da det er forudsat, at forventede ekstraudgifter vedr. vintertjenesten (7,0 mio.kr.) modgås via reprioritering af anlægsbudgettet for Den konkrete reprioritering indstilles i forbindelse med 2. forventede regnskab 2010 den 10. maj i MAG. I den sideløbende sag om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2009 til 2010, fremgår, at der overføres mindreforbrug fra 2009 på 10,4 mio.kr. vedr. puljer og projekter samt mindreforbrug fra 2009 på 7,2 mio.kr. vedr. særlige, konkrete forslag til overførsler fra områderne. Disse poster vil i 2010 optræde som merudgifter i f.t det oprindelige budget og belaste servicerammen tilsvarende. Hertil kommer, at den automatiske overførsel af mer- og mindreudgifter på institutioner, i h.t. det eksisterende regelsæt herfor, i alt beløber sig til en overførsel af et nettomerforbrug fra 2009 på 19,0 mio..kr. således, at der samlet overføres nettomindreudgifter fra 2009 svarende til 1,4 mio.kr. Der foreslås i sagen, at der i modsætning til regelsættet ikke overføres restmerforbrug på udvalgsniveau, begrundet i, at det økonomiske pres i 2010 i forvejen gør budgetoverholdelse særdeles udfordrende. Indenfor det samlede nettomerforbrug på institutioner i 2009 på 19,0 mio.kr. er der institutioner med mindreforbrug svarende til 13,6 mio.kr. Det foreslås under henvisning til den alvorlige økonomiske situation, jf. nærværende 1. forventede regnskab 2010 at 50% af institutionernes mindreforbrug i 2009, svarende til 6,8 mio.kr, inddrages til finansiering i 1. forventet regnskab, svarende til, at der netto herefter er tale om en overførsel af nettomerforbrug på institutionerne på 25,8 mio. kr. Herefter overføres i alt nettomerudgifter på 8,2 mio.kr. i overførselsagen, der således kan medgå til finansiering i 1. forventet regnskab, idet de 8,2 mio.kr. vil optræde som mindreudgifter i 2010 i f.t. det godkendte budget og betyde en tilsvarende mindrebelastning af servicerammen. Set under ét balancerer denne sag om 1. forventet regnskab og sagen om overførsler fra 2009 til 2010 dermed med et merforbrug vedr. driftsudgifter på 8,9 mio.kr., heraf serviceudgifter 6,4 mio.kr., jf. tabel 1. Det forudsættes som nævnt, at de forventede ekstraudgifter vedr. vintertjenesten (7,0 mio.kr.) modgås via reprioritering af anlægsbudgettet, således at likviditetsvirkningen af Side 96

5 1. forventet regnskab inkl. effekten af overførselssagen udgør et minus (merudgifter) på 1,9 mio.kr. Det foreslås, at dette resterende finansieringsbehov likviditetsmæssigt finansieres via en yderligere reprioritering af anlægsbudgettet for 2009 svarende til, at anlægsbudgettet reprioriteres svarende til i alt 8,9 mio.kr. Servicerammeeffekten i forbindelse med et merforbrug på 6,4 mio.kr. skal ses i snæver sammenhæng med den helt særlige situation vedr. ekstraordinære udgifter til vintertjeneste. Styring Gennemførelsen af 2010-handleplanen forudsætter en meget stram fremadrettet styring generelt og specifikt. Det gælder særligt overvågningen af udgiftsudviklingen på de enkelte udvalgsområder (herunder i særdeleshed udmøntningen af den negative pulje på socialudvalget), gennemførelsen af handlingsplanerne vedr. de enkelte tiltag samt imødegåelsen af eventuelt yderligere udgiftspres. Der henvises til særskilt sag om månedlige økonomiopfølgningsrapporter i forhold til Magistraten og der følges generelt og specifikt op på 2010-handleplanen i forbindelse 2. forventet regnskab den 10. maj i Magistraten. Generelle tiltag Vedr. tiltagene i 2010-handleplanen er der tale om en række generelle tiltag, mens der henvises til tabel nedenfor 2 for en udvalgsorienteret gennemgang. Handleplan for borgernær service Den afsatte negative pulje på 8,5 mio. kr. vedr. statens handlingsplan for borgernær service (afbureaukratisering 3,4 mio.kr., indkøb 1,0 mio.kr., digitalisering 1,0 mio.kr., sygefravær 3,1 mio.kr., pkt. nr. 103) foreslås udmøntet sammen med et finansieringsbehov på magistratens område på 0,6 mio.kr. vedr. manglende indtægter fra forsyningsområdet og 2,7 mio.kr. vedr. en budgetfejl vedr. anlægsgruppen i FKE. Udmøntningen sker i sammenhæng med en række andre effektiviseringstiltag i Frederiksberg Kommune i 2010, således at afbureaukratisering, sygefravær, digitalisering og administrativ effektivisering tilsammen netto udmønter finansieringsbehovet på i alt 11,8 mio.kr. Afbureaukratisering: I alt 1,1 mio. kr. ud af forventet 3,4 mio.kr. i statens handlingsplan for borgernær service. Den mindre udmøntning skyldes i hovedsagen, at Jobcentret i tidligere tiltag er effektiviseret (implementering af Workbase, intern effektivisering o.s.v.) og budgettet er tilpasset i takt hermed. Den gennemførte budgetreduktion svarer dermed til det forudsatte, korrigeret for allerede gennemførte budgettilpasninger. Indkøb/udbud: Der implementeres ikke de forventede 1,0 mio. kr., da budgettet for 2010 i forvejen indeholder en pulje på 5,0 mio.kr. vedr. udbud og effektivisering - og der forventes ikke yderligere potentiale på dette område. På udbudsområdet er der for budget 2011 og de følgende år lagt op til en fortsat udvidelse i omfanget af udbudte opgaver og dermed potentiale for effektivisering, herunder på velfærdsområderne. Såfremt effektiviseringen skal realiseres, er der behov for at styrke Side 97

6 udbudsfunktionen med én normering allerede fra medio Merudgiften i 2010 vil beløbe sig til max kr. og forudsættes finansieret via effektiviseringsgevinster som følge af udbud. Finansieringen i de følgende år forudsættes ligeledes at ske inden for de fastsatte måltal for effektiviseringer via udbud/udliciteringer. Digitalisering: Der implementeres ikke de forventede 1,0 mio.kr. da der allerede er budgetlagt effektiviseringer via digitalisering, der i øjeblikket er under udmøntning - og der forventes ikke yderligere potentiale på dette område, jvf. dog nedenfor fremadrettet. Sygefravær: I forhold til den forudsatte besparelse via reduktion af sygefraværet på 3,1 mio.kr. implementeres en samlet tilpasning på 7,2 mio.kr., svarende til 0,3% af lønsummen. Dette tager udgangspunkt i at sygefraværet er faldet med ca. ét %-point over de seneste to år og der forventes i forlængelse af en revitaliseret indsats i forhold til sygefravær for FK et yderligere markant fald de kommende år. Fra 2012 og frem forventes besparelsen i forhold til budget 2010 således at være på én procent af lønbudgettet, svarende til 24 mio.kr. Det skal bemærkes, at bevillingen vedrører alle udvalg. Se vedlagte bilag vedr. indsats i forhold til håndtering af sygefravær. Digitalisering På baggrund af en række konkrete projekter afsættes 5,0 mio. kr. i 2010 med henblik på effektivisering i 2011 og Erfaringen viser, at særligt effektivisering via digitalisering på den ene side kan give markante resultater, men på den anden side har en vis indløbstid. For 2010 forudsættes et investeringsniveau på 5,0 mio.kr., der allerede i 2011 vil udmønte sig i en effektivisering på 6,3 mio.kr. Tilsvarende vil en samlet investering i 2011 på 11,3 mio.kr. muliggøre effektivisering i 2012 på 13,2 mio.kr. Disse investeringer og effektiviseringer er konkret beskrevet i vedlagte bilag vedr. Digitaliseringsplan for For det videre sigte, 2013 og frem, er det foreløbigt forudsat, at investeringer på årligt 10 mio.kr. vil resultere i yderligere årlige driftsbesparelser på 5 mio.kr. Administrativ effektivisering Herudover foreslås det at effektivisere den administrative organisation, jf. vedlagte bilag, svarende til en samlet virkning på 18,1 mio.kr. i 2011 og heraf 9,5 mio.kr. i Budgetniveauet for administrationen vil dermed svare alt andet lige til budgettet for 2009, men tilpasset den nye organisation. Da stillingerne i den nye organisation er slået op og besat i den nye organisation efter at organisationen blev fastlagt maj 2009 og budgettet blev vedtaget i oktober 2010 vil der være tale om konkrete reduktioner i antal medarbejdere, herunder afskedigelser i forlængelse af en samlet plan for tilpasning til budgetrammen med færrest mulige konsekvenser for servicen fra hvert direktørområde. Side 98

7 Tabel 2 1. forventet regnskab 2010 Ny udvalgsstruktur, mio. kr., 2010 pl R 2009 Korr. B 2010 Merudgifter 2010 pba R09 ekskl. demografi Evt. demografi korrektion Finansieringsforslag Rest finansie-ringsbehov Netto tillægsbevilling* A B C D E F G Magistraten 447,6 596,8 19,8-17,5 2,3 2,3 Driftsudvalget -10,0-1,6-1,6-1,6 Undervisningsudvalget 712,1 653,0-1,7 3,3 1,7 1,7 Sundheds- og omsorgsudv , ,6 12,3-14,9-11,3-13,9-13,9 Kultur- og fritidsudvalget 158,4 142,7 1,8-1,8 0,0 0,0 Børneudvalget 703,6 668,9-1,8 23,8 22,0 22,0 Socialudvalget 336,3 319,7 20,1-5,2 14,9 0,0 By- og miljøudvalget 215,6 192,3 8,5-4,4 4,1 4,1 Arbejdsmarkedsudvalget 8,9 11,0 0,0 0,0 Serviceudgifter 3.760, ,9 57,4 12,2-40,2 29,4 14,6 Akt.best. medfinansiering 215,1 211,9 3,1 3,1 3,1 I alt 3.975, ,8 60,5 12,2-40,2 32,5 17,7 Anlægsreduktion (BMU) -7,0 overførsels udg. ARB -0,6-0,6 I alt 3.975, ,8 60,5 12,2-47,8 25,0 17,1 * Tillægsbevilling vedr. sygefravær indgår her under magistraten, men fordeles reelt over alle udvalg jf. bilag A Tiltag på enkelt-udvalg Magistraten Udvalget udviser forventede merudgifter på 19,8 mio. kr. vedr. administration (4,6 mio. kr.), puljer (9,3 mio. kr.) og ejendomme (5,9 mio. kr.). Merudgift vedr. administration samt 8,5 mio. kr. vedr. puljer (borgernær service) foreslås udmøntet via forskellige tiltag, herunder reduktion vedr. sygefravær samt administrativ tilpasning. Merudgift på 5,9 mio. kr. vedr. ejendomme foreslås kompenseret via omprioritering af puljemidler (2,9 mio. kr.), samt tiltag under By- og Miljøudvalget (3 mio. kr.). Herudover udmøntes 0,8 mio. kr. af puljen vedr. udbud, udlicitering mv. via mindreudgifter vedr. økologisk mad under Børneudvalget (positiv tillægsbevilling under magistraten) og endelig vurderes det muligt at øge indtægtskravet vedr. FKE anlægsgruppen samt brandvæsnet med i alt 3 mio. kr., som kan bidrage til at løse den samlede økonomiske udfordring. Driftsudvalget Under driftsudvalget forventes en øget indtægt på 1,6 mio. kr. under FGV som følge af øget aktivitet vedr. vintertjeneste. Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget udviser forventede mindreudgifter på 1,7 mio. kr. Beløbet dækker over forskydninger i forventninger til bl.a. specialpladser samt forskellige tiltag til at nedbringe de opgjorte brutto merudgifter. Som følge af status børnetal forventes merudgif- Side 99

8 ter som følge af demografi på 3,3 mio. kr. som således kompenseres med cirka 50% via mindreudgifter på udvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget udviser forventede merudgifter på 12,3 mio. kr., ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der er merudgifter på 3,1 mio. kr., i alt 15,4 mio. kr. Merudgifterne vedrører i høj grad hjælpemidler og færdigbehandlede patienter. Merudgifterne foreslås kompenseret ved forskellige tiltag som beløber sig til i alt 11,3 mio. kr. Herudover forventes der mindreudgifter på udvalget på i alt 14,9 mio. kr. vedr. demografi, hvortil skal bemærkes, at særligt den del som vedrører køb og salg på plejehjem på 6 mio.kr. umiddelbart kan realiseres. Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget udviser forventede merudgifter på 1,8 mio. kr. vedr. aftenskoler og forbrugsudgifter på svømmehallen. Merudgifterne foreslås imødegået ved tiltag på udvalgets område. Børneudvalget Under Børneudvalget er der forventede mindreudgifter på 1,8 mio. kr. ekskl. demografi. Heraf dækker 0,8 mio. kr. over mindreudgifter vedr. økologisk mad, som udmønter en del af puljen vedr. udbud og udliciteringer under Magistraten. De resterende mindreudgifter dækker primært over mindreudgifter på køb af specialpladser og merudgifter vedr. dagtilbudsområdet. Den samlede mindre udgift på 1 mio. kr. kan dog ikke kompensere den forventede merudgift som følge af flere børn som er beregnet til 23,8 mio. kr. Socialudvalget Socialudvalget udviser forventede merudgifter på 20,1 mio. kr. som især vedrører stofmisbrug og alkohol (6,8 mio. kr.) og ledsageordninger (8,9 mio. kr.). De forventede merudgifter foreslås foreløbigt imødegået ved tiltag på udvalget for 5,2 mio. kr. samt af en negativ pulje på 14,9 mio. kr., som forventes udmøntet gennem året bl.a. via en stram styring af udvalgets udgifter og aktiviteter. En plan herfor forudsættes forelagt i f.m. 2. forventet regnskab. By- og Miljøudvalget By- og Miljøudvalget udviser forventede merudgifter på 8,5 mio. kr. primært vedr. vintertjeneste (7,0 mio. kr.) og parkering (1,7 mio. kr.). Merudgifterne vedr. vintertjeneste søges imødegået via reduktion af anlægsplanen, mens der i øvrigt er finansieringsforslag på 4,4 mio. kr. med henblik på at 3 mio. kr. heraf bidrager til finansiering af merudgifter vedr. ejendomme under magistraten. Arbejdsmarkedsudvalget Under Arbejdsmarkedsudvalget er der forventede merudgifter på 4,5 mio. kr., som imidlertid forventes kompenseret via DUT, og derfor ikke på nuværende tidspunkt tælles med i summen af merudgifter. Herudover er der på udvalget et finansieringsforslag på 0,5 mio. kr. som dog vedrører overførselsudgifter og dermed ikke bidrager til overholdelse af rammen for serviceudgifter, men udelukkende forbedrer kommunens likviditet. Side 100

9 Økonomi: Det forventede regnskab for 2010 indebærer merudgifter på 72,7 mio. kr. inkl. demografivirkning og aktivitetsbestemt medfinansiering 1, heraf 69,6 vedr. serviceudgifter. Nettomerudgifterne på 72,7 mio. kr. foreslås imødegået via finansieringsforslag vedr. service på i alt 40,2 mio.kr. (40,8 mio.kr. inkl. overførselsudgifter), samtidig med at 14,9 mio.kr. af de forventede merudgifter søges imødegået ved stram udgiftsstyring på socialudvalgets område. Der tillægsbevilges således i alt 17,1 mio.kr., heraf 14,6 mio.kr. vedr. serviceudgifter. Der foreslås derudover en særskilt finansiering af de forventede merudgifter til vintertjeneste (7,0 mio.kr.) ved reprioritering af anlægsbudgettet for 2010, svarende til merudgiften. Dette bringer likviditetsvirkningen af tillægsbevillingen i 1. forventet regnskab ned på 10,1 mio.kr. I den særskilte sag om overførsel af mer-/mindreudgifter mellem 2009 og 2010 foreslås en konkret begrundet overførsel af nettomerudgifter svarende til 8,2 mio.kr. Ses 1. forventet regnskab og sagen om overførsel under ét betyder det, at likviditetsvirkningen er på 1,9 mio.kr. og servicerammen overskrides med 6,4 mio.kr. (samlet 8,9 overskridelse vedr. driftsudgifter), svarende til mindre end de ekstraordinære udgifter vedr. vintertjeneste. Likviditetsvirkningen neutraliseres ved at reprioriteringen af anlægsbudgettet forhøjes fra 7,0 til 8,9 mio.kr. Samlet for de to sager tillægsbevilges 8,9 mio.kr. (6,4 vedr. servicerammen), der modgås af en negativ tillægsbevilling vedr. anlæg på i alt 8,9 mio.kr., sidstnævnte udmøntes i Magistraten 10. maj i f.m. 2. forventet regnskab. Sagsnr.: / Sagsbehandler: JH/JK/HD Borgmesterpåtegning: Forelægges til drøftelse, idet der forventes en overskridelse af serviceudgifterne på 6,4 mio. Kr. (inkl. konsekvens af overførselssagen på drift) samt en likviditetskonsekvens på 1,9 mio. kr. efter omprioritering af anlæg på 7 mio. kr., som forudsættes konkretiseret i forbindelse med 2. forventet regnskab. Det foreslås endvidere i sagen, at der i forbindelse med 2. forventet regnskab findes kompenserende besparelser på anlæg vedr. den resterende likviditetskonsekvens, således i alt 8,9 mio. kr. Der forventes individuel modregning i bloktilskuddet, såfremt kommunerne under ét overskrider de budgetterede serviceudgifter i Behandling: Magistrat (og samtidig orientering i fagudvalg), Kommunalbestyrelsen Direktionen indstiller til magistraten og til orientering i fagudvalgene 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes midtvejsreguleret og håndteres derfor som overførselsudgift frem til midtvejsreguleringen. Side 101

10 1) at der tillægsbevilges netto 17,1 mio. kr. jf. bilag 1 2) at projekternes konsekvenser i 2011 og frem indgår i grundlaget for udarbejdelse af 1. finansielle orientering, som forelægges magistraten 3. maj 3) at der i sagen om overførsel fra 2009 til 2010 vedr. drift inddrages 50% af institutionernes mindreforbrug i 2009, således at der til institutionerne samlet overføres nettomerforbrug på 25,8 mio.kr. på institutionsniveau og samlet overføres nettomerforbrug på 8,2 mio.kr. 4) at der til forelæggelse i f.m. 2. forventet regnskab 2010 i Magistraten den 10. maj reprioriteres anlægsbudgettet for 2010 svarende til 8,9 mio.kr. 5) Der følges op på 2010-handleplanen i Magistraten den 10. maj 2010 i f.m. forelæggelsen af 2. forventet regnskab. Bilag: Side 102

11 36. Ansøgning om to-årig kadence for kvalitetsrapport, jævnfør udfordringsretten Undervisningsudvalget indstiller, 1. at der indsendes ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, under udfordringsretten, at udarbejde kvalitetsrapport hvert andet år. 2. at der de år, hvor der ikke udarbejdes kvalitetsrapport, udarbejdes en mindre omfangsrig datasamling, hvor de interne kommunale testresultater foreligges udvalget på lukket dagsorden. Beskrivelse af sagen: I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de institutioner, der leverer offentlig service, får mulighed for på forsøgsbasis at få dispensation for nogle af de gældende statslige og lokale regler og overenskomstmæssige regler for at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor. Initiativet indgår i den fælles målsætning om at fremme afbureaukratisering, der skal sikre mere tid til varetagelse af institutionernes kerneydelser, nemlig at levere god og tidssvarende service til borgerne. Den forsøgsperiode, der kan ansøges om dispensation til gennemførelse af forsøg i, kan maksimalt løbe frem til 31. december I denne forbindelse ønsker Skoleafdelingen at ansøge om at udarbejde kvalitetsrapport for folkeskoleområdet hvert andet år, i stedet for som nu, hvert år. De år, hvor der ikke udarbejdes kvalitetsrapport, anbefaler forvaltningen at udarbejde en mindre omfangsrig rapport (datasamling), der baserer sig på data, som forvaltningen selv kan indsamle. Der vil, hvis en eventuel ansøgning imødekommes, ikke skulle udarbejdes kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 i Ved at indføre to-årig kadence for kvalitetsrapporter vil der kunne opnås følgende: - Mere tydelighed i udviklingen i de dataområder, der er inddraget. En del dataområder vil der dog forventeligt stadig skulle rapporteres på årligt, men formen på denne afrapportering kan være markant mindre omfangsrig end kvalitetsrapporten. - Færre administrative forpligtelser for de enkelte skoler. De enkelte skoler leverer traditionelt hver deres lokale bidrag til kvalitetsrapporten. Dette administrative arbejde vil skoleledelserne således kun skulle gøre hvert andet år. - Brugerundersøgelse: ved kun at udarbejde kvalitetsrapport hvert andet år, vil der være flere ressourcer til rådighed til at inddrage resultater fra brugerundersøgelsen på folkeskoleområdet i kvalitetsrapporten. Brugerundersøgelsen gennemføres aktuelt hvert andet år. Hvis denne kadence opretholdes, og brugerundersøgelsen gennemføres de år, hvor der ikke udarbejdes kvalitetsrapport, vil der kunne opnås en sammenhæng, hvor resultater fra brugerundersøgelsen kan inddrages i kvalitetsrapporten. Såvel kvantitative som kvalitative data vil kunne behandles i kvalitetsrapporten. Resultaterne fra brugerundersøgelsen vil kunne indarbejdes i kvalitetsrapporten, således at denne også belyser den brugeroplevede kvalitet af kommunens skoler. Økonomi: Ingen Side 103

12 Behandling: Undervisningsudvalg, Magistrat Børne- og Ungeområdet indstiller, 1. at der indsendes ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, under udfordringsretten, at udarbejde kvalitetsrapport hvert andet år. 2. at der de år, hvor der ikke udarbejdes kvalitetsrapport, udarbejdes en mindre omfangsrig datasamling Sagsnummer: Bilag: Side 104

13 37. Projekt Tværfaglig kriminalpræventiv indsats over for udsatte kriminalitetstruede unge (15-24 år) i Lindevangsparken og på Stjernen Undervisningsudvalget indstiller, 1. at projektet godkendes 2. at SSP-udvalget bidrager med en egenfinansiering på kr. ligeligt fordelt over budgetåret 2010 og Baggrund: Undervisningsudvalget førstebehandlede sagen i udvalgets møde den 15. marts idet udvalget i lighed med Magistratens tilkendegivelser - ønskede supplerende oplysninger til sagen. Forvaltningen har på baggrund af de faldne bemærkninger udarbejdet supplerende notat, vedlagt sagen som bilag 2. Det supplerende notat redegør for følgende: Kriminalitet og utryghed Indsats over for kriminalitetstruede unge inspireret af hot-spot Uddybende mål for projektet og projektets succeskriterier Integrationsperspektivet i projektet Lokalitet til Drop-in-stedet på Stjernen Revideret tidsplan for projektet Beskrivelse af sagen: I kølvandet på skudepisoden den 17. oktober 2009 i Lindevangsparken, hvor en ung mand blev dræbt, anmodede Magistraten den 19. oktober 2009 forvaltningen om at udarbejde en handlingsplan for i fremtiden at undgå tilsvarende episoder, herunder bl.a. kriminalpræventive foranstaltninger. Den 9. november godkendte Magistraten, at der forud for udarbejdelsen af handlingsplanen blev igangsat en udvidet indsats, der udmøntede sig i to initiativer i form af det udvidede ungdomsklubtilbud Klub i klubben i Fritids-, junior- og Ungdomsklubben Cassiopeia for unge i alderen år og i form af indsatsen +17 for unge i alderen år med base i Lindebutikken. Begge initiativer pågår frem til 31. maj Projektet Tværfaglig kriminalpræventiv indsats over for udsatte kriminalitetstruede unge (15-24 år) i Lindevangskvarteret og på Stjernen er SSP-udvalgets forslag til en fremadrettet indsats på det kriminalpræventive område i Frederiksberg Kommune og udgør SSP-udvalgets bidrag til den fremadrettede handleplan. Projektet har følgende formål: Side 105

14 At skabe en bæredygtig kontakt til de udsatte/kriminalitetstruede unge i Lindevangskvarteret og på Stjernen ved etablering af et bemandet Drop-in sted i begge områder samt videreførelse af indsatsen Klub i klubben i Cassiopeia rettet mod gruppen af årige unge, som allerede er omfattet af den igangværende indsats i klubben. At etablere et netværk af relevante fagpersoner (Kontaktgruppen), som ved at have deres gang i de to Drop-in steder kommer i kontakt med unge, som de ellers ikke kan nå i deres daglige arbejde, fordi de unge ikke kommer til systemet. Gennem en socialpædagogisk indsats i Drop-in stederne at styrke/sikre de unges tilhørsforhold til kommunens eksisterende tilbud (klub, foreningsliv, job, uddannelse mv.) via en udvidet, koordineret, tværfaglig indsats i et samspil mellem de ansatte i Drop-in stedet og fagfolkene i Kontaktgruppen. Det forventes, at den tværfaglige indsats vil skabe en positiv synergieffekt mellem Børne-og Ungeområdet (herunder klubber og skoler i de pågældende lokalområder, Familieafdelingen, SSP og Gadepiloterne) og Social- og Arbejdsmarkedsområdet (herunder UU, F86, det boligsociale område og integrationsindsatsen under Dialog og Deltagelse og FKRC). Ydermere vil der kunne etableres et samarbejde med de frivillige foreningsguider under Kultur og Fritid. Ligeledes vil den tværfaglige indsats kunne række ud og give positivt effekt i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis Frederiksberg Lokalpoliti og Den kriminalpræventive afdeling ved Københavns Politi og den boligsociale indsats, der forestås af boligforeningerne i lokalområderne. Projektets fokus på tværfaglighed vil udmønte sig i en sammenhængende, helhedsorienteret og velkoordineret indsats over for de udsatte og kriminalitetstruede unge, som det erfaringsmæssigt er vanskeligt at nå, og over for hvem det er en vigtig forudsætning, at der er et samspil mellem de forskellige faglige aktører, hvis indsatsen skal lykkes. Vedrørende finansiering, så har SSP-udvalget godkendt en egenfinansiering på kr. ligeligt fordelt over 2010 og 2011, idet projektet har et klart kriminalpræventivt sigte. Dette indstilles Undervisningsudvalget til godkendelse. Det foreslås desuden, at Socialudvalget bidrager med en medfinansiering på kr. fordelt med kr. i 2010 og kr. i 2011 henset til det integrationsmæssige aspekt i projektet, hvor langt størsteparten af de unge i målgruppen er af anden etnisk baggrund end dansk, hvis man trækker på erfaringerne fra de to indsatser, der blev iværksat i Lindevangsområdet efter skyderiet i oktober 2009, og som pågår frem til 31. maj Side 106

15 Økonomi: I alt Løn (3 fuldtidsansatte i 2 Drop-in-steder) + 25 timer ugentligt til Cassiopeia Aktivitetsmidler (2 Drop-in steder) Lokaleistandsættelse/møblering Husleje (Drop-in på Stjernen) Rengøring mv.(2 Drop-in steder) Administration, kontorhold, mobiler I alt (rundet op til nærmeste 1000) kr. Egenfinansiering fra SSP kr. Medfinansiering fra Integrationspuljen kr. Behandling: 1. Undervisningsudvalg 2. Socialudvalg 3. Magistrat (19. april 2010) Under forudsætning af Magistratens godkendelse af projektet, indstiller Magistraten, at SSP-udvalget bidrager med en egenfinansiering på kr. ligeligt fordelt over budgetåret 2010 og Sagsnummer: / / Tine Gammelby Bilag: Side 107

16 38. Status på ombygning af Ny Hollænderskolen Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget præciserede, at hvis der opnås råderum i anlægsprojekter, skal disponeringen af råderummet til andre formål foreligges udvalget i særskilt sag. Beskrivelse af sagen: Ombygningen af Ny Hollænderskolen indgår i skoleforlig Anlægsprojektet er tiltrådt af Kommunalbestyrelsen februar 2009 med en samlet bevilling på totalt 36,2 mio. kr. Ombygningen er delt i 2 etaper, hvoraf del 1 omfatter ombygning af Slottet og Palæet på Hortensiavej og etape 2 der vedrører ombygninger i hovedskolen på Ny Hollændervej 1-3. Udarbejdelse af byggeprogram er sket i et tæt samarbejde mellem forvaltningen, rådgivere og skolen. Tidsplan Etape 1 ombygninger på Slottet og Palæet er fuldført som planlagt og ibrugtaget ved skolestart i august Færdiggørelse af udearealet på Hortensiavej, hækplantning mv. afsluttes marts Etape 2 ombygninger på hovedskolen pågår. I den oprindelige tidsplan skulle etape 2 være ibrugtaget april En række forhold har forskudt tidsplanen. I forbindelse med ombygningen er foretaget en uforudset udbedring af skimmelsvamp, ligesom der har været uforudsete understøbningsarbejder m.m. I forlængelse af et gunstigt licitationsresultat er det lykkedes at indarbejde ombygning og istandsættelse af yderligere 5 basislokaler og et musiklokale i ombygningsprojektet samt etablering af nye akustiklofter inkl. belysning i gangarealer i hovedbygningen. Hele byggeprocessen foregår i et tæt samarbejde med skolen der løbende holdes orienteret og tager stilling til konkrete forhold der opstår i koordineringen mellem den fungerende skole og ombygningsprojektet. Med hensyn til tidsplanen er der aftalt afleveringsforretning den 14. juli 2010 af de sidste arbejder, således at skolen kan indflytte og ibrugtage lokaler til skolestart august I samarbejde med skolen er aftalt en tidligere delaflevering af lokalerne i stueetagen, og evt. en yderligere delaflevering således at byggeprojektet aftrappes efterhånden som byggeriet færdiggøres. Anlægsøkonomi Projektets bevilling på 36.2 mio. kr. vil blive overholdt med et forventet mindreforbrug på ca. 1. mio. kr. Det er indarbejdet i dette forslag, at der som en del af projektet skal afsættes midler til at etablere et nyt supplerende cykelparkeringsareal ved Amicisvej, samt at den højtliggende del af skolegården kan tilføres legeredskaber e.lign. Side 108

17 De sidstnævnte arbejder planlægges igangsat så dette kan udføres i sommerferien og være klar til august Økonomi: Ingen Borgmesterpåtegning: Nej Behandling: Undervisningsudvalget Sagsnummer: GBA/KNS Bilag: Side 109

18 39. Marginalgrupper i matematik og Tidlig matematikindsats Frederiksberg Undervisningsudvalget tiltrådte, 1. at der gives mulighed for at alle 3. og 4. klasseelever i kommunens folkeskoler foråret 2010 testes som et led i projektet Marginalgrupper i matematik 2. at der gives adgang til data fra de kommunale test på 2. klassetrin, MAT 2, som et led i evaluering af Tidlig matematikindsats Frederiksberg i 2010 og 2011 jf. sagsfremstillingen Beskrivelse af sagen: På Frederiksberg gennemføres i disse år en særlig indsats vedr. matematik. Den består af to hovedelementer, som gensidigt understøtter hinanden: Forskningsprojektet Marginalgrupper i matematik Programmet Tidlig matematikindsats Frederiksberg. Hertil kommer indsatsen vedr. uddannelse af matematikvejledere på alle skoler samt den generelle fokus på matematik, som indgår i fokusaftalerne med alle skoler. Forskningsprojektet omhandler både elever der har matematikvanskeligheder og elever, der har særlige forudsætninger i matematik. Det ledes af lektor ved Læreruddannelsen Metropol Peter Weng. Programmet tidlig matematikindsats Frederiksberg er en udløber af og bygger direkte på forskningsprojektet. Målgruppen er elever med matematikvanskeligheder. Denne del af projektet ledes i et samarbejde mellem lektor Peter Weng og professor Lena Lindenskov, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Projektet Marginalgrupper i Matematik har i en årrække været gennemført som et projekt på Skolen ved Bülowsvej. Baggrunden for at teste alle elever på 3. og 4. klassetrin på kommunens folkeskoler i foråret 2010 er, at Peter Weng, på baggrund af arbejdet på Skolen ved Bülowsvej, kan konstatere, at de elever der fra skolestart har været dygtige til matematik og vist særlige evner og interesser, på det tidlige mellemtrin viser sig at flade ud og lægge sig på en mere gennemsnitlig kurve. Peter Weng vil anvende nogle prøver der viser, hvilken problemløsningsstrategi eleverne anvender, når de løser opgaverne. I undersøgelsen indgår også kvalitative interviews af eleverne med henblik på afdækning af holdning til matematik. Resultaterne inddrages så i arbejdet med tidlig matematikindsats og i den generelle matematikindsats på kommunens skoler, for at målrette indsatsen. Peter Weng sikrer, at alle prøver håndteres i overensstemmelse med Lov om Persondata. Ligeledes sikrer Peter Weng at forældrene på forhånd orienteres om prøver og interviews samt anmodes om samtykke til elevernes deltagelse. Formålet med at bede om adgang til data fra de kommunale test ved afslutningen af 2. klasse i 2010 og 2011, altså to årgange, er at undersøge effekten af tidlig matematikhjælp, med henblik på at evaluere indsatsen. Denne del af projektet har Egmontfonden bevilget 1,2 million kr. til. I praksis vil det betyde, at Skoleafdelingen, efter at have modtaget MAT 2 fra skolerne og uddraget de data Skoleafdelingen plejer, videregiver resultaterne til Lena Lindenskov. Det er skoleafdelingens opfattelse, at testning og videregivelse af data er en nødvendig forudsætning for at få det fulde udbytte af de etablerede matematikprojekter, som er Side 110

19 etableret jf. sektorplan 2010, afsnit og som udvikles yderligere i de kommende år jf. fokusaftalerne. Økonomi: Ingen Borgmesterpåtegning: Nej Behandling: Undervisningsudvalget Sagsnummer: Bilag: Side 111

20 40. Ansøgning under udfordringsretten om reduktion i omfanget af elevplaner Undervisningsudvalget 1. behandlede sagen. Udvalget ønsker forelagt eksempler på forskellige skolers elevplaner. Beskrivelse af sagen: I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de institutioner, der leverer offentlig service, får mulighed for på forsøgsbasis at få dispensation for nogle af de gældende statslige og lokale regler og overenskomstmæssige regler for at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor. Initiativet indgår i den fælles målsætning om at fremme afbureaukratisering, der skal sikre mere tid til varetagelse af institutionernes kerneydelser, nemlig at levere god og tidssvarende service til borgerne. Den forsøgsperiode, der kan ansøges om dispensation til gennemførelse af forsøg i, kan maksimalt løbe frem til 31. december Under udfordringsretten ønsker Skoleafdelingen at ansøge om at reducere i omfanget af elevplaner for klasse. Der er udarbejdet en ansøgning (bilag 1), hvori det foreslås, at en række af folkeskolens mindre fag kan udgå af den årlige elevplan, således at der kun skal udarbejdes elevplaner i nogle fag. De fag, der søges om dispensation til at lade udgå af elevplanen, er: klasse: historie (fra 3. klasse), natur/teknik, idræt, musik, billedkunst. Der udarbejdes fortsat elevplaner i dansk, matematik, engelsk (fra 3. klasse) klasse: historie, kristendomskundskab, idræt, musik, billedkunst (4. og 5. klasse), sløjd, håndarbejde, hjemkundskab Der udarbejdes fortsat elevplaner i dansk, matematik, engelsk, natur/teknik klasse: idræt, sløjd, håndarbejde og hjemkundskab Der udarbejdes fortsat elevplaner i alle prøvefag; dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag, kristendomskundskab, geografi, biologi, fysik/kemi Det er vigtigt her at være opmærksom på, at alle fag stadig vil indgå i en sammenfattende helhedsvurdering af eleven. Samtidig henledes opmærksomheden på, at de enkelte skoler fortsat kan stille krav til lærerne om udarbejdelse af elevplaner i flere fag, hvis det findes relevant. Skolerne har traditionelt ikke fået tilført ekstra ressourcer til betaling for den arbejdstid, lærerne bruger til udarbejdelse af elevplaner. Derfor vil der med lempelse af kravene til elevplaner ikke være tale om en egentlig besparelse på skolernes budgetter. Derimod vil den tidsmæssige besparelse for lærerne ved en imødekommelse af ansøgningen frigøre en del af lærernes samlede arbejdstid til en kvalificering af elevplanerne og anvendelsen heraf, samt til evaluering og brug på andre opgaver. Økonomi: ingen Side 112

21 Behandling: U, M Børne- og Ungeområdet indstiller, 1. at Undervisningsudvalget godkender, at der indgives ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at reducere i omfanget af de obligatoriske elevplaner i folkeskolen. Journalnr.: Bilag: Side 113

22 41. Elevsammensætning i Frederiksberg Kommunes folkeskoler Undervisningsudvalget 1. behandlede sagen. Beskrivelse af sagen: Undervisningsudvalget behandlede i udvalgets møde den 8. marts klassedannelsen for henholdsvis børnehaveklasser og 1. klasser for skoleåret 2010/2011. Udvalget anmodede i den forbindelse om en oversigt over antallet af tosprogede elever på alle klassetrin i kommunens folkeskoler. Udvalgsformanden har herudover anmodet om en oversigt over antallet af udenbys elever i kommunens folkeskoler. Tosprogede elever Ud af i alt 5847 elever i Frederiksberg Kommunes folkeskoler er 1193 elever tosprogede svarende til 20%. Registreringen af elevernes sproglige baggrund bygger på forældrenes informationer til skolen, hvorvidt der i hjemmet tales et andet sprog end dansk. Af bilag 1 fremgår fordelingen af tosprogede elever i de respektive skoler og fordelt på klassetrin. Opgørelsen er sket den 19. marts Af nedenstående tabel fremgår de 10 mest udbredte sprog: Modersmål Antal Arabisk 232 Urdu 112 Tyrkisk 108 Engelsk 81 Spansk 54 Albansk 40 Bosnisk 38 Thailandsk 30 Somalisk 29 Farsi (Persisk) 27 Andre 442 I alt 1193 Elever fra andre kommuner Af bilag 2 ses en opgørelse over elever med en anden bopælskommune end Frederiksberg. Det fremgår heraf, at i alt 408 udenbys elever er indskrevet i folkeskole i Frederiksberg Kommune. Af disse har 226 elever på tidspunktet for indmeldelse haft bopæl i Side 114

23 Frederiksberg Kommune og er flyttet i skoleforløbet. Derved har de ret til at beholde deres plads i Frederiksberg Kommune. De øvrige udenbys elever 186 elever går i folkeskole i Frederiksberg Kommune som følge af loven om frit skolevalg. I 2005 trådte lov om frit valg inden for og over kommunegrænser for folkeskoleområdet i kraft. Loven giver ret til, inden for fastsatte rammer af den enkelte kommunalbestyrelse, at vælge skole. I Frederiksberg kommune har Kommunalbestyrelsen besluttet, at man ret til en plads, når den gennemsnitlige klassekvotient på det enkelte klassetrin er under 22, fra børnehaveklasse til 10. klasse. For børnehaveklasserne gælder der herudover, at gennemsnittet skal være under 20 på trinnet, før der kan tildeles plads (frem til uge 42). Der er politisk truffet beslutning om særregler for Skolen på Duevej, Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen på grund af kapacitetsproblemer på de tre skoler. Som det fremgår af bilag 2 er det særligt på de ældre klassetrin at loven har haft effekt. Dette kan forklares ved at der traditionelt er et frafald af elever gennem skoleforløbet, dels på grund af at familierne fraflytter kommunen og dels på grund af skoleskift til privatskole. Af de 182 fritvalgselever modtager to elever støttetimer. Tre Falke skolen På Tre Falke Skolen er 48 ud af 267 elever fra andre kommuner. Teknisk set er alle 48 elever fra andre kommuner fritvalgselever, da de har påbegyndt skoleforløbet på Tre Falke Skolen, med bopæl i en anden kommune end Frederiksberg. I 2004 blev der politisk truffet om, at har man tidligere boet på Frederiksberg og er indskrevet på en af kommunens folkeskoler har man ret til en plads på Tre Falke Skolen. Af de 48 fritvalgselever på Tre Falke Skolen, har de 7 af dem fået pladsen, da de havde baggrund i en anden folkeskole i Frederiksberg Kommune. Der er tale om tre elever på 8. klassetrin og fire elever på 9. klassetrin. Tilbagemeldinger fra Tre Falke Skolen lyder, at de oplever stor søgning i år. Derfor vil ønsker fra andre kommuner først blive imødekommet efter den 15. juni. Økonomi: Ingen Borgmesterpåtegning: Ingen Behandling: U Børne- og Ungeområdet indstiller, 1. at undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning Side 115

24 Sagsnummer: Bilag: Side 116

25 42. Ansøgning fra Ny Hollænderskolen om dispensation til forsøg med udvikling af de praktiske/musiske fag Undervisningsudvalget godkendte, 1. Ny Hollænderskolens ansøgning om dispensation til forsøg med udvikling af de praktiske/musiske fag Beskrivelse af sagen: Undervisningsministeriet har i foråret 2010 åbnet for en ny ansøgningsrunde for forsøg med de praktiske/musiske fag i skoleåret 2010/2011. Formålet er at styrke de praktiske/musiske fag i folkeskolen og tilvejebringe grundlag for overvejelser om eventuelle ændringer af folkeskoleloven på det praktiske/musiske fagområde. Ny Hollænderskolen ønsker på den baggrund at fremsende en ansøgning til Undervisningsministeriet om dispensation til forsøg med udvikling af de praktiske/musiske fag i skoleåret 2010/2011. Ny Hollænderskolen søger om dispensation i forhold til afprøvning af indhold og udstrækning af et nyt obligatorisk fag håndværk og design som erstatning for fagene sløjd og håndarbejde. Forsøget vil omfatte en enkelt 5. klasse i skoleåret 2010/2011. Eleverne har på det tidspunkt haft håndarbejde i et år (4. klasse) og efter forsøgets udløb fortsætter sløjd som fag i 6. klasse. Faget Håndværk og design ligger sig tæt op af indholdsbeskrivelsen for linjefaget materiel design som allerede er indført i læreruddannelsen som erstatning for linjefagene sløjd og håndarbejde. Undervisningen i håndværk og design skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: give eksempler på håndværksmæssige produkters betydning som kommunikationsmiddel give eksempler på naturgivne og kulturelle forhold, der har indflydelse på menneskets formgivning, fremstilling og anvendelse af håndværksmæssige produkter og udtryk fremstille forskellige genstande med inspiration fra andre kulturer og historiske perioder vælge materialer ud fra overvejelser om ressourceudnyttelse og bæredygtighed præsentere og formidle egne produkter i samspil med det omgivende samfund. Der afsættes 4 ugentlige lektioner, i alt 120 årlige timer, til undervisning i håndværk og design. Timetallet er uændret i forhold til det antal timer, der ville være afsat til sløjd og håndarbejde. Herudover har Ny Hollænderskolen ansøgt om midler fra Undervisningsudvalgets forsøgs- og udviklingspulje til indkøb af materialer, ekstern konsulent m.m. Økonomi: Ingen Behandling: Undervisningsudvalget Side 117

26 Sagsnummer: Bilag: Side 118

27 Til orientering: Side 119

28 Mødet sluttede kl Margit Ørsted / Inger Andersen Udvalgsformand Direktør Side 120

Åbent referat Socialudvalget. Lukket dagsorden. Den 12. april 2010 kl Flemming Brank var fraværende; Pernille Høxbro deltog i stedet.

Åbent referat Socialudvalget. Lukket dagsorden. Den 12. april 2010 kl Flemming Brank var fraværende; Pernille Høxbro deltog i stedet. Åbent referat Socialudvalget Den 12. april 2010 kl. 18.50-18.45 Flemming Brank var fraværende; Pernille Høxbro deltog i stedet. 28. Første forventet regnskab 2010... 66 29. Kvartalsvis oversigt på det

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til. Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2017-20 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) 331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient

Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient NOTAT Forslag til skoledistriktsændringer 2015/16 28. august 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0026336-1 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere