Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat"

Transkript

1 Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den 17. september 2012 kl i Udvalgsværelse

2 Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen Larsen (A) Jane Howe Gersager (F) Jens Tusgaard (O) Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Jens Raunkjær (V) Øvrige deltagere Helle Hagemann Olsen, direktør Lisbeth Rindom, chef

3 Indholdsfortegnelse Åbent referat 265 Godkendelse af dagsorden Orientering fra formanden 2 Sager til efterretning 267 Statistik rettidighed og andre nøgletal Opfølgning på 10-punktsprogrammet Politisk økonomiopfølgning august Sager til behandling 270 Aktiveringsstrategi Tilføjelse til Erhvervspolitik socialøkonomiske virksomheder Godkendelse af Beskæftigelsesplan Jobs med uddannelsesperspektiv Underskriftsark 95

4 265 Godkendelse af dagsorden 17. september 2012 Åbent referat Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 17. september 2012, Punkt 265 Dagsorden godkendt. Fraværende med afbud: Jane Howe Gersager Side 1

5 266 Orientering fra formanden 17. september 2012 Åbent referat Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 17. september 2012, Punkt 266 Bilagene blev drøftet. Fraværende med afbud: Jane Howe Gersager Bilag Aftaletekst særlig indsats dagpengemodtagere RBRbrev Agenda arbejdsmarkedspolitisk analyse Side 2

6 266 AFTALETEKST SÆRLIG INDSATS DAGPENGEMODTAGERE

7 Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge Dato 31. august 2012 En gruppe af ledige er i risiko for at opbruge deres dagpengeret efter årsskiftet som følge af afkortningen af dagpengeperioden. Det skal findes en løsning på denne udfordring. Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke er derfor enige om, at alle sejl skal sættes til for at hjælpe de ledige, som i dag er i risikogruppen for at opbruge retten til dagpenge. En ekstraordinær hjælp med fokus på jobformidling og jobstøtte skal sikre, at flest mulige i risikogruppen kommer i arbejde, og at gruppen, der opbruger retten til dagpenge, bliver så lille som mulig. Der skal derfor iværksættes en række tiltag, som sikrer, at de ledige får intensiv jobhjælp af de aktører, som er nærmest og bedst til at hjælpe dem i arbejde, og at de får nogle særlige rettigheder, som skal lette deres vej ind på arbejdsmarkedet. Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke er således enige om at iværksætte følgende tiltag: 1) Jobberedskab og hurtig kontakt til alle ledige sidst i dagpengeperioden Der etableres et jobberedskab i a-kasser og jobcentre, bestående af medarbejdere, som dedikeres til indsatsen for de ledige, som har seks måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode og derfor risikerer at opbruge deres ret til dagpenge frem mod sommeren Der sendes et brev til alle ledige i risikogruppen. I brevet, som sendes af beredskabet i a-kasserne, opfordres den ledige til at henvende sig til jobberedskabet for at få hjælp til at komme i arbejde. Brevet kan sendes pr. . De ledige, som ikke selv har henvendt sig til jobberedskabet i jobcenteret inden for 1 måned efter afsendelse af brevet, vil blive kontaktet af beredskabet i jobcenteret. 2) Jobhjælp og jobsøgningsstøtte Alle ledige, som henvender sig til jobberedskabet, har ret til jobhjælp i form af jobformidling og jobsøgningsstøtte, evt. suppleret af hjælp til at komme i jobrotation, voksenlærlingeforløb og opkvalificeringsjob. Hvis der er behov for yderligere tiltag, skal der afholdes en straks-samtale inden for en uge mellem de involverede parter, dvs. den ledige og jobcenteret samt, hvis den ledige ønsker det, a-kassen. Ved samtalen informeres den ledige om retten til at få en personlig jobformidler, og det videre forløb aftales. Beskæftigelsesregionerne understøtter jobcentrenes opsøgende virksomhedskontakt. Beskæftigelsesregionerne vil i samarbejde med jobcentre og Side 3

8 Side 2 af 4 parterne i de regionale beskæftigelsesråd sætte ind med en særlig, aktiv indsats for at finde nye konkrete jobåbninger, jobrotationspladser og voksenlærlingepladser. 3) Intensivt jobformidlings-forløb Ledige, der har behov for mere intensiv jobhjælp, får ret til en personlig jobformidler, som hjælper den enkelte i alle led af jobsøgningen. Jobformidleren skal i samarbejde med den ledige gå aktivt ud og opsøge relevante virksomheder og finde konkrete nye job, blandt andet vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskudsjob m.v. som indslusning til ordinære job. Jobformidleren skal hjælpe den ledige med at se egne kompetencer og kvalifikationer i nye sammenhænge, udbrede sin jobsøgning, finde relevante job at søge, skrive ansøgninger og søge uopfordret og etablere netværk samt forberede den ledige på at gå til jobsamtaler. 4) Supplerende nye instrumenter og tiltag i indsatsen Ud over den intensive jobhjælp får de ledige bedre muligheder for at komme i arbejde gennem jobrotationsordningen, og de får nogle nye rettigheder, som løfter eller styrker deres kompetencer. De ledige får således: Bedre muligheder for at blive ansat som vikarer i jobrotation. Ret til tilskud til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud (opkvalificeringsjob). Ret til at få et virksomhedsrettet tilbud i form af en virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, som de ledige selv har fundet, bevilget efter en fast track - procedure, der sikrer, at den ledige kan starte i tilbuddet hurtigst muligt. At hjælpe de ledige i risikogruppen med at komme i arbejde er en stor opgave. Derfor forpligter alle sig til at være aktive medspillere og til at gøre deres bedste for at løfte opgaven såvel hver for sig som i fællesskab. A-kassernes Samvirke / a-kasserne forpligter sig til følgende: At sende breve ud til alle ledige, som risikerer at opbruge deres dagpengeret, og at give jobcentrene besked om, hvilke ledige der er sendt et brev til. At etablere et stående jobberedskab bestående af medarbejdere, som dedikeres til opgaven med at hjælpe ledige, der er sidst i deres dagpengeperiode, i arbejde. At jobberedskabet står klar til at hjælpe de ledige, der henvender sig, via et intensivt samtaleforløb med fokus på jobhjælp og jobsøgningsstøtte. At aftale det videre forløb med den ledige senest inden for 1 uge efter, at den ledige har henvendt sig. A-kasserne holder i den forbindelse de samtaler med den ledige, som den pågældende har behov for. Samtalerne kan holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller anden digital kontakt. I de første uger efter igangsættelse af jobberedskabet tilstræbes fristen på 1 uge også overholdt, men a-kasser med særligt mange ledige i målgruppen kan have brug for at gennemføre samtalerne over lidt længere tid. At fokusere på at hjælpe ledige i arbejde via intensiv jobhjælp, jobsøgningsstøtte og jobformidling. At hjælpe ledige med at komme i jobrotation, uddannelse som voksenlærling eller i praktik eller i job med løntilskud i en privat virksomhed, hvis det er den hurtigste vej til at komme i arbejde. Side 4

9 Side 3 af 4 At sende ledige videre til jobcentret med det samme, hvis jobberedskabet i den enkelte a-kasse og den ledige kommer frem til, at der skal mere intensiv jobhjælp til. At deltage hvis den enkelte ledige ønsker det - i en fælles straks-samtale med den ledige og jobcenterets jobberedskab inden for 1 uge efter, at a-kassen har aftalt med den ledige, at der skal mere intensiv jobhjælp til samt at aftale det videre forløb på mødet. At medvirke til, at der i beskæftigelsesregionernes og AK-Samvirkes kampagne om at finde voksenlærlingepladser er særligt fokus på at finde pladser til ledige, der er sidst i deres dagpengeperiode. KL / kommunerne forpligter sig til følgende: At etablere et stående jobberedskab i jobcenteret bestående af medarbejdere, som dedikeres til opgaven med at hjælpe ledige, der risikerer at opbruge retten til dagpenge, i arbejde. At jobberedskabet står klar til at hjælpe de ledige, som selv henvender sig, eller som sendes til jobcenteret af a-kassen, via et intensivt samtaleforløb med fokus på jobhjælp og jobsøgningsstøtte. Samtalerne i forløbet kan holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller anden digital kontakt. At jobberedskabet står klar til at hjælpe de ledige, som har behov for en mere intensiv jobhjælp via et særligt forløb med en personlig jobformidler. At jobberedskabet aftaler det videre forløb med den ledige senest inden for 1 uge efter, at den ledige har henvendt sig. At afholde en fælles straks-samtale med den ledige og evt. a-kassens jobberedskab inden for 1 uge efter, at den ledige er sendt til jobcenteret af a- kassen samt at aftale det videre forløb på mødet. At fokusere på at hjælpe ledige i arbejde via intensiv jobhjælp i form af jobformidling og jobsøgningsstøtte. At hjælpe ledige med at komme i jobrotation, uddannelse som voksenlærling eller i praktik eller i job med løntilskud på en privat virksomhed, hvis det er den hurtigste vej til at komme i arbejde. At informere den ledige om, at den pågældende har ret til at få en personlig jobformidler, som hjælper den ledige i alle led af jobsøgningen, og sikre, at alle ledige, som ønsker at benytte sig af retten til en personlig jobformidler, kan få en sådan. At følge op over for alle de ledige, som ikke har henvendt sig til jobcenterets jobberedskab, ved at kontakte den ledige senest 1 måned efter, at der er sendt et brev til den pågældende med en opfordring om at henvende sig. At iværksætte procedurer for en fast track -bevilling af virksomhedsrettede tilbud, som den ledige selv har fundet, som sikrer, at sådanne tilbud kan bevilliges inden for 48 timer. At målrette jobrotationspladser til de ledige, der er sidst i deres dagpengeperiode, således at det først undersøges, om pladsen kan besættes med en ledig, der matcher virksomhedens behov og som er i risiko for at opbruge sin dagpengeret. At rette henvendelse til den relevante a-kasse og drøfte sagen, inden en jobrotationsplads gives til en ledig, som ikke er i risikogruppen. Side 5

10 Side 4 af 4 DA, LO, FTF, AC, KL, BR og staten forpligter sig til følgende: Gennem parterne i LBR og RBR at tage initiativer til at understøtte og gennemføre denne aftale, herunder at styrke fokus på nye, konkrete jobåbninger og etablering af jobrotationspladser, voksenlærlingepladser, løntilskudspladser og praktikpladser til brug for jobcentrenes og a-kassernes jobberedskab. At engagere de faglige organisationer i at finde - og virksomhederne i at synliggøre - de jobåbninger, der er. At sætte særligt fokus på at fremskaffe jobrotationspladser til de ledige, der er sidst i deres dagpengeperiode, hvor den konkrete virksomhed, der vil stille med pladsen, henvender sig i det relevante jobcenter. At medvirke til, at jobcentrene kan bevillige virksomhedsrettede tilbud, som de ledige selv har fundet, efter en fast track -procedure, så sådanne tilbud kan bevilliges inden for 48 timer. Regeringen forpligter sig til følgende: At afsætte i alt 332 mio. kr. i 2012 og 2013 til en særlig indsats, som skal hjælpe ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, i arbejde. At give alle ledige i risikogruppen en række nye rettigheder i form af intensiv jobhjælp og intensive jobformidlings-forløb, ret til virksomhedsrettede tilbud og til opkvalificeringsjob. At beskæftigelsesregionerne aktivt understøtter jobcentrenes og a-kassernes jobberedskab. At beskæftigelsesregionerne understøtter jobcentrenes virksomhedskontakt og i samarbejde med jobcentrene sætter ind med særlig indsats for at finde og synliggøre jobåbninger og muligheder for virksomhedsrettede tilbud i private virksomheder. For at understøtte ovenstående etableres en arbejdsgruppe bestående af Beskæftigelsesministeriet, LO, DA, AC, FTF, KL, AK-Samvirke og beskæftigelsesregionerne. Arbejdsgruppen vil løbende følge indsatsen og udviklingen i forhold til de ledige, som risikerer at opbruge retten til dagpenge frem mod sommeren Sigtet med arbejdsgruppen er at understøtte, at der er fuldt fokus på opgaven, at parterne lever op til deres forpligtelser, og at der følges op på, hvorvidt den indsats og de tiltag, der nu bringes i spil, virker optimalt. Side 6

11 266 RBRBREV120907

12 Side 7

13 266 AGENDA ARBEJDSMARKEDSPOLITISK ANALYSE

14 Nr.15: Jobcentre med succes: Vi kan løse opgaven Side 1 af Side 8 Nr september 2012 Print aktuelle nummer af Age Info om RSS Feed AKTUELT NUMMER ARKIV EMNEOVERSIGT OM AGENDA ABONNÉR AGENDA Nr septem Print Artikel Jobcentre med succes: Vi kan løse opgaven Artikel Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er styrtdykket i en stribe jobcentre. Opskriften har været en særlig indsats fra jobcenterets side, og derfor er akutpakken rigtig, mener de. Af David Elmer På et år er langtidsledigheden for dagpengemodtagere faldet med 10 procent. Men i en del jobcentre er det fald langt større. I visse jobcentre endda op til 45 procent. Derfor rammer Beskæftigelsesministeren plet, når hun i sit nye udspil peger på jobcentrene som den vigtigste spiller, når det gælder om at forhindre, at ledige falder ud af dagpengesystemet, mener to succes-jobcentre. I Hedensted er langtidsledigheden for dagpengemodtagere faldet med 23 procent på et år. Jobcenterchef Hans Christian Knudsen mener, at Hedensted netop har gjort alt det, som Beskæftigelsesministeren nu lægger op til i sin akutpakke. Vi kan godt løse opgaven med at skaffe langtidsledige i job, så de ikke mister dagpengene. Hun (Mette Frederiksen, red.) peger på redskaber, der rent faktisk virker. Det har vi bevist. Det nytter i høj grad noget I Skive er antallet af langtidsledige dagpengemodtagere faldet med 45 pct. de seneste 12 måneder. Danskerne arbejder mindr fik nyt job på tre Jobcentre med succes: Vi opgaven LEDER Beskrivelsen af det danske arbejdsmarked som fastfro lukket land for ledige er lan virkeligheden. Krisen har k arbejdspladser, og det er vanskeligere at finde jo... Læs lederen >> BAGGRUND Bilag Seneste 5 tophistorier: Jobcentre med succes: Vi k opgaven fik nyt job på tre m 95 pct. kan færdiggøre dere erhvervsuddannelse i skole Regeringen har kun fundet 17 milliarder til 2020-plane Langtidsledigheden falder m SKRIV TIL OS Skriv gerne til os, hvis du h kommentarer. Kontakt Agenda >> DEL MED ANDRE Del på Facebook Del på Twitter at tage fat i de ledige, tale med dem, støtte dem, lave en håndholdt indsats og blive ved med at forsøge at føre dem ind på arbejdsmarkedet, evt. i kombination med noget opkvalificering. Jo længere tid man har været ledig, jo lavere er ens selvværd og tro på sig selv, så en aktiv indsats fra jobcenterets side er afgørende, siger han. Særlig Taskforce er løsningen I Skive, hvor langtidsledigheden for dagpengemodtagere næsten er halveret på et år, er jobcenterchef Lars Harder enig. Meldingen fra Beskæftigelsesministeren er rigtig. Opskriften er mere fokus på den langtidsledige og en ekstra indsats fra jobcenterets side, siger han. Han forklarer, at Skive i to år har haft en særlig Taskforce med ti mand, der udelukkende tager sig af de 200 borgere, der er tættest på at miste dagpengene. Taskforcen har ressourcerne og god tid til den enkelte ledig. Vores medarbejdere i Taskforcen er rigtig gode til at pleje kontakter blandt de private virksomheder, og sælge de ledige. Især gør vi meget for at skaffe privat jobtræning og virksomhedspraktik til de ledige, der er tættest på at falde ud af dagpengesystemet. Privat jobtræning og privat virksomhedspraktik er nemlig de redskaber, hvor chancen for et job efterfølgende er stor,

15 Nr.15: Jobcentre med succes: Vi kan løse opgaven Side 2 af Side 9 siger han. Han peger også på et godt samarbejde med de lokale faglige organisationer. Der er job til dem I Hedensted peger Hans Christian Knudsen også på, at medarbejderkulturen på jobcenteret spiller en væsentlig rolle. Nu har jeg lige set en undersøgelse fra HK, hvor en masse socialrådgivere stillede sig op og sagde, at der ikke er job til de langtidsledige. Hvis man har dén indstilling som jobkonsulent, ja så er det da klart, hvis de langtidsledige ikke kommer i arbejde. Det er bestemt ikke den holdning, vi har her på stedet. Vi mener, at der er job til dem, siger han. Hans Christian Knudsen er også ærgerlig over, at der har bredt sig en forståelse i samfundet af, at man er tabt på gulvet, hvis man ingen uddannelse har. Masser af ufaglærte job rummer en masse opkvalificering og udvikling. Den opkvalificering foregår bare primært på virksomheden i stedet for på skolebænken, selv om der selvfølgelig også følger kurser med. Og der er derfor tale om udfordrende, spændende job, selv om de på papiret er ufaglærte. Men det er svært at overbevise en ung uden uddannelse om, hvis han nærmest allerede har opgivet, fordi han får at vide, at han er fremtidens taber, siger han. Jobcenterchef Lars Harder er ikke i tvivl om, at det Skive jobcenter gør, er noget der virkelig virker. Vores erfaringer indtil nu gør, at jeg ikke tror Skive vil opleve det boom af dagpengemodtagere, der mister dagpengeretten, som nogen taler om, vi vil få, siger han.

16 267 Statistik rettidighed og andre nøgletal Sagsnr.: 2012/ september 2012 Åbent referat Efterretning Sagens kerne Statistik - Rettidighed og andre nøgletal giver en kort oversigt over Halsnæs Kommune Job og Arbejdsmarkedets, officielle statistikker og målinger, aktuel information m.v. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme tager Statistik - rettidighed og andre nøgletal til efterretning Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 17. september 2012, Punkt 267 Taget til efterretning. Fraværende med afbud: Jane Howe Gersager Sagsfremstilling Orienteringen vil bestå af den nyeste statistik, samt de mest interessante og relevante nyheder som udsendes på beskæftigelsesområdet Konsekvenser Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Bilag Udvikling: kontanthjælp, A-dagpenge og sygedagpenge august 2012 Aktiv indsats - Halsnæs Kommune Side 10

17 267 UDVIKLING: KONTANTHJÆLP, A-DAGPENGE OG SYGEDAGPENGE AUGUST 2012

18 A-Dagpenge Aktuel måling juni 2012 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling) - udvikling i procent Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Besparelsespotentiale Antal fuldtidspersoner på A- Dagpenge Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Halsnæs Mio. kr. der kan spares på ydelsen Niveau * Udvikling - aktuel måling juni ,5 4,9 - samme periode sidste år juni ,0 5,2 - aktuel måling juni samme periode sidste år juni Klynge -8,9-6,1 Hurtigere i job Gennemsnitlig varighed af forløb, målt i uger - udvikling i procent ** Fastholdelse i job Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb - udvikling i procentpoint Halsnæs - aktuel måling juni ,3 3,2 - samme periode sidste måling juni ,4 3,2 Klynge -2,9-0,6 ** Udviklingen er beregnet som simpelt gennemsnit for klyngen og kan derfor ikke beregnes som den procentvise forskel mellem aktuel måling og samme tidspunkt sidste år. Halsnæs - aktuel måling 3. kvartal ,5 39,7 - samme periode sidste år 3. kvartal ,4 43,7 Klynge -5,9-4 Besparelsespotentiale Halsnæs Besparelsespotentiale målt i mio. kr. - aktuel måling 2. kvartal kvartal ,9 - samme periode sidste måling 1. kvartal kvartal ,7 - udvikling i mio. kr. *** -1,2 *** Udviklingen er beregnet som forskellen på besparelsespotentialet for den aktuelle måling og den foregående periode. Side 11

19 Kontanthjælp Vurdering Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Besparelsespotentiale Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) Aktuel måling juli 2012 Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Mio. kr. der kan spares på ydelsen Niveau * Udvikling * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Halsnæs Klynge Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken - aktuel måling juli ,9 4,2 - samme periode sidste måling juli ,5 3,9 Antal fuldtidsmodtagere - aktuel måling juli samme periode sidste måling juli udvikling i procent 8,5 10,0 Hurtigere i job Gennemsnitlig varighed af forløb, målt i uger - samme periode sidste måling juli ,0 - udvikling i procent ** Halsnæs - aktuel måling juli ,2 4,2 Klynge 5,0 5 ** Udviklingen er beregnet som simpelt gennemsnit for klyngen og kan derfor ikke beregnes som den procentvise forskel mellem aktuel måling og samme tidspunkt sidste år. Fastholdelse i job Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 4. kvartal samme periode sidste år 4. kvartal udvikling i procentpoint Halsnæs Klynge 51,2 42,9 49,1 44,4 2,1-1,5 Besparelsespotentiale Besparelsespotentiale målt i mio. kr.. kvartal kvartal kvartal samme periode sidste måling - udvikling i mio. kr. *** 2. kvartal kvartal 2012 Halsnæs - aktuel måling 1. kvartal kvartal ,3 *** Udviklingen er beregnet som forskellen på besparelsespotentialet for den aktuelle måling og den foregående periode. 18,3-1,0 Side 12

20 Sygedagpenge Vurdering Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Besparelsespotentiale Antal fuldtidspersoner på sygedagpenge Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) Aktuel måling juni 2012 Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Mio. kr. der kan spares på ydelsen Niveau * Udvikling * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Halsnæs Klynge Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken - aktuel måling juni ,2 3,2 - samme periode sidste måling juni ,2 3,6 Antal fuldtidsmodtagere - aktuel måling juni samme periode sidste måling juni udvikling i procent -1,9-10,0 Hurtigere i job Gennemsnitlig varighed af forløb, målt i uger - aktuel måling 2. kvt ,7 5,7 - samme periode sidste måling 2. kvt ,5 5,6 - udvikling i procent ** Halsnæs Klynge 3,6 1,8 ** Udviklingen er beregnet som simpelt gennemsnit for klyngen og kan derfor ikke beregnes som den procentvise forskel mellem aktuel måling og samme tidspunkt sidste år. Fastholdelse i job Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Halsnæs Klynge - aktuel måling 4. kvartal , samme periode sidste år 4. kvartal ,7 14,5 - udvikling i procentpoint 0,9-0,5 Besparelsespotentiale Halsnæs Besparelsespotentiale målt i mio. kr. - aktuel måling 2. kvartal kvartal ,2 - samme periode sidste måling 2. kvartal kvartal ,6 - udvikling i mio. kr. *** 0,4 *** Udviklingen er beregnet som forskellen på besparelsespotentialet for den aktuelle måling og den foregående periode. Side 13

21 Forklaring = Jobcentret har et bedre niveau end gennemsnittet af klyngen ved den aktuelle måling = Jobcentret har et dårligere niveau end gennemsnittet af klyngen ved den aktuelle måling = Jobcentret har samme niveau end gennemsnittet af klyngen ved den aktuelle måling = Udviklingen for jobcenteret er den samme ift. Seneste måling og jobcenteret har i den aktuelle måling en bedre udvikling end gennemsnittet af klyngen = Udviklingen for jobcentret er god ift. samme periode sidste år, og jobcentret har i den aktuelle måling en bedre udvikling end gennemsnittet af klyngen. = Udviklingen for jobcentret er dårlig ift. samme periode sidste år, men jobcentret har i den aktuelle måling en bedre udvikling end gennemsnittet af klyngen. = Udviklingen for jobcentret er dårlig ift. samme periode sidste år, og jobcentret har i den aktuelle måling en dårligere udvikling end gennemsnittet af klyngen. = Udviklingen for jobcentret er god ift. samme periode sidste år, men jobcentret har i den aktuelle måling en dårligere udvikling end gennemsnittet af klyngen. = Udviklingen for jobcentret er dårlig ift. samme periode sidste år, men jobcentret har i den aktuelle måling samme udvikling som gennemsnittet af klyngen. = Udviklingen for jobcentret er god ift. samme periode sidste år, og jobcentret har i den aktuelle måling samme udvikling som gennemsnittet af klyngen. = Udviklingen for jobcentret er den samme som seneste måling For besparelsespotentialet gælder følgende = Jobcentret har ikke et besparelsespotentiale ved den aktuelle måling = Jobcentret har et besparelsespotentiale ved den aktuelle måling = Jobcentrets besparelsespotentiale er blevet mindre i den aktuelle måling sammenlignet med sidste måling. = Jobcentrets besparelsespotentiale er blevet større i den aktuelle måling sammenlignet med sidste måling. Side 14

22 267 AKTIV INDSATS - HALSNÆS KOMMUNE

23 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 4. september 2012 MÅNEDSOVERBLIK Aktiv indsats Jobcenter Halsnæs September 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf Side 15

24 Indholdsfortegnelse Anvendelsen af tidlige indsatser Figur 1. Andel af a-dagpengeforløb, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned 1 Figur 2. Andel af a-dagpengeforløb, hvor 1. aktiveringstilbud er påbegyndt inden for 1. måned 1 Figur 3. Andel af kontanthjælpsforløb (jobklare), hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned 1 Figur 4. Andel af kontanthjælpsforløb (jobklare), hvor 1. aktiveringstilbud er påbegyndt inden for 1. måned 2 Figur 5. Andel af kontanthjælpsforløb (indsatsklare), hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned 2 Figur 6. Andel af kontanthjælpsforløb (indsatsklare), hvor 1. aktiveringstilbud er påbegyndt inden for 1. måned 2 Figur 7. Andel af kontanthjælpsforløb (midlertidigt passive), hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned 3 Anvendelsen af rettidige indsatser Figur 8. Andel af a-dagpengemodtagere, som mangler hhv. jobsamtaler og aktiveringstilbud 4 Figur 9. Andel af jobklare kontanthjælpsmodtagere, som mangler hhv. jobsamtaler og aktiveringstilbud 4 Figur 10. Andel af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, som mangler hhv. jobsamtaler og aktiveringstilbud 4 Figur 11. Andel af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere uden en rettidig jobsamtale 5 Anvendelsen af aktiveringsredskaber Tabel 1. Redskabsfordeling for aktiverede a-dagpengemodtagere i Jobcenter Halsnæs 6 Tabel 2. Redskabsfordeling for aktiverede jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Halsnæs 6 Tabel 3. Redskabsfordeling for aktiverede indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Halsnæs 7 Links til resultatmålinger vedr. ministerens mål 8 Beskrivelse af opgørelsesmetoder 9 Side 16

25 Aktiv indsats - Jobcenter Halsnæs Anvendelsen af tidlige indsatser 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 1: Andel af a-dagpengeforløb, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned apr 11 maj 11 jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 Halsnæs 17,3% 9,3% 24,4% 2,0% 5,6% 24,4% 13,4% 14,1% 10,9% 13,5% 9,2% 9,9% 19,1% Klyngen 36,2% 33,9% 44,8% 30,1% 37,7% 44,8% 42,3% 40,3% 33,2% 36,9% 33,1% 34,4% 32,1% Østdanmark 34,5% 31,0% 30,8% 26,8% 35,5% 43,6% 42,4% 45,7% 38,4% 37,9% 37,8% 38,5% 35,0% 16% Figur 2. Andel af a-dagpengeforløb, hvor 1. aktiveringstilbud er påbegyndt inden for 1. måned 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% apr 11 maj 11 jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 Halsnæs 1,9% 2,3% 1,3% 3,9% 7,9% 1,3% 7,3% 2,6% 5,9% 3,2% 5,7% 7,0% 4,3% Klyngen 11,4% 10,7% 13,6% 8,9% 13,0% 13,6% 12,5% 11,5% 8,2% 7,6% 8,9% 9,9% 8,1% Østdanmark 10,4% 8,7% 7,5% 7,4% 10,5% 13,6% 12,7% 13,6% 10,3% 9,9% 8,7% 10,7% 8,8% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 3. Andel af kontanthjælpsforløb (jobklare), hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1 måned apr 11 maj 11 jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 Halsnæs 58,6% 61,3% 76,2% 74,2% 79,6% 76,2% 80,0% 85,0% 65,4% 77,6% 90,0% 87,5% 80,0% Klyngen 71,6% 79,2% 82,6% 77,2% 82,5% 82,6% 81,4% 81,9% 72,7% 84,1% 82,6% 79,9% 76,1% Østdanmark 78,7% 78,0% 78,2% 77,7% 81,5% 83,6% 83,9% 82,4% 76,3% 80,5% 81,4% 79,3% 78,3% Side 1 Side 17

26 70% Figur 4. Andel af kontanthjælpsforløb (jobklare), hvor 1. aktiveringstilbud er påbegyndt inden for 1 måned 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% apr 11 maj 11 jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 Halsnæs 51,7% 16,1% 44,1% 58,1% 59,2% 35,7% 60,0% 47,5% 23,1% 30,6% 22,5% 25,0% 11,4% Klyngen 55,3% 47,7% 51,8% 48,6% 50,1% 53,5% 53,6% 55,0% 45,5% 50,1% 57,5% 51,6% 54,7% Østdanmark 49,7% 47,2% 43,0% 47,0% 50,9% 52,4% 50,9% 50,6% 43,5% 46,5% 45,6% 44,0% 47,6% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 5. Andel af kontanthjælpsforløb (indsatsklare), hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1 måned apr 11 maj 11 jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 Halsnæs 66,7% 45,5% 77,8% 71,4% 87,5% 81,3% 57,1% 50,0% 69,2% 70,6% 80,0% 91,7% 66,7% Klyngen 73,0% 74,4% 81,7% 79,3% 73,8% 80,3% 68,3% 72,5% 66,9% 73,7% 74,5% 73,3% 64,2% Østdanmark 68,5% 68,5% 71,6% 67,4% 71,6% 72,5% 73,9% 73,6% 67,7% 74,4% 74,9% 67,4% 75,5% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 6. Andel af kontanthjælpsforløb (indsatsklare), hvor 1. aktiveringstilbud er påbegyndt inden for 1 måned apr 11 maj 11 jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 Halsnæs 11,1% 36,4% 33,3% 0,0% 0,0% 18,8% 42,9% 33,3% 30,8% 5,9% 30,0% 25,0% 4,8% Klyngen 37,8% 42,6% 33,3% 36,3% 47,6% 43,4% 39,4% 46,2% 42,9% 36,0% 37,9% 35,8% 35,8% Østdanmark 33,6% 30,3% 28,8% 27,9% 29,9% 31,3% 36,8% 30,5% 29,0% 29,6% 31,4% 39,0% 28,0% Side 2 Side 18

27 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 7. Andel af kontanthjælpsforløb (midlertidigt passive), hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1 måned apr 11 maj 11 jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 Halsnæs 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 75,0% 60,0% 50,0% 66,7% 71,4% 40,0% 0,0% 50,0% 100,0% Klyngen 63,9% 63,3% 74,3% 82,1% 74,4% 64,1% 71,4% 71,1% 66,0% 74,5% 67,6% 56,5% 80,0% Østdanmark 62,0% 65,1% 65,2% 66,0% 61,8% 64,7% 68,8% 70,0% 57,0% 63,1% 70,3% 70,5% 65,7% Side 3 Side 19

28 Anvendelsen af rettidige indsatser i Jobcenter Halsnæs 30% Figur 8. Andel af a-dagpengemodtagere, som mangler hhv. jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden Jobsamtaler 1. aktivering Gentaget aktivering 25% 20% 15% 10% 5% 0% jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 Jobsamtaler 16% 24% 21% 21% 18% 15% 15% 19% 16% 24% 26% 18% 11% 1. aktivering 9% 10% 9% 12% 9% 11% 10% 10% 9% 8% 8% 9% 9% Gentaget aktivering 4% 4% 3% 4% 3% 3% 2% 3% 4% 4% 4% 4% 3% Figur 9. Andel af jobklare kontanthjælpsmodtagere, som mangler hhv. jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden 30% Jobsamtaler 1. aktivering Gentaget aktivering 25% 20% 15% 10% 5% 0% jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 Jobsamtaler 27% 23% 23% 14% 17% 14% 13% 12% 15% 14% 13% 10% 4% 1. aktivering 13% 13% 14% 11% 14% 10% 12% 15% 14% 13% 16% 14% 12% Gentaget aktivering 8% 12% 11% 12% 11% 11% 13% 11% 10% 7% 3% 4% 1% 40% 35% Figur 10. Andel af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, som mangler hhv. jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden Jobsamtaler 1. aktivering Gentaget aktivering 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 Jobsamtaler 14% 12% 10% 10% 11% 15% 17% 16% 11% 10% 9% 12% 7% 1. aktivering 28% 26% 27% 20% 20% 21% 24% 23% 25% 23% 23% 23% 21% Gentaget aktivering 32% 27% 27% 19% 19% 24% 29% 30% 31% 35% 31% 25% 21% Side 4 Side 20

29 40% Figur 11. Andel af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, uden en rettidig jobsamtale 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 Jobsamtaler 35% 29% 20% 17% 9% 10% 13% 21% 15% 17% 21% 28% 5% Side 5 Side 21

30 Anvendelsen af aktiveringsredskaber Tabel 1. Redskabsfordeling for aktiverede (fuldtidsaktivering) a-dagpengemodtagere i Jobcenter Halsnæs Redskabstype jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 jul 12 Vejledning og opkvalificering (i alt) Ordinære uddannelsesforløb Øvrige forløb under 4 uger Øvrige forløb over 4 uger Virksomhedsrettet aktivering (i alt) Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud 46% 49% 48% 47% 50% 48% 47% 47% 31% 29% 34% 30% 24% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 5% 20% 10% 12% 12% 13% 16% 11% 11% 16% 12% 14% 23% 19% 2% 34% 35% 34% 31% 32% 35% 34% 29% 17% 13% 9% 7% 2% 53% 52% 52% 53% 50% 53% 53% 53% 68% 71% 66% 70% 78% 15% 11% 11% 10% 9% 8% 9% 9% 10% 16% 17% 17% 19% 30% 29% 26% 25% 25% 33% 32% 33% 39% 42% 35% 33% 38% Virksomhedspraktik 9% 12% 15% 19% 15% 12% 13% 12% 19% 14% 15% 20% 21% I alt (antal fuldtidsaktiverede) (186) (200) (205) (225) (222) (192) (200) (208) (163) (133) (142) (138) (104) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vejledning og opkvalificering (i alt) Virksomhedsrettet aktivering (i alt) jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 Tabel 2. Redskabsfordeling for aktiverede jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Halsnæs Redskabstype jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 jul 12 Vejledning og opkvalificering (i alt) Ordinære uddannelsesforløb Øvrige forløb under 4 uger Øvrige forløb over 4 uger Virksomhedsrettet aktivering (i alt) Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud 36% 45% 47% 42% 38% 35% 36% 30% 28% 27% 23% 16% 16% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 6% 8% 6% 7% 5% 7% 8% 5% 6% 12% 7% 7% 26% 39% 38% 34% 31% 30% 29% 23% 23% 22% 12% 8% 9% 64% 56% 54% 57% 61% 65% 63% 70% 72% 73% 76% 83% 83% 12% 11% 10% 11% 10% 9% 7% 9% 11% 11% 17% 23% 20% 23% 20% 22% 21% 23% 26% 28% 31% 32% 26% 27% 31% 32% Virksomhedspraktik 29% 25% 22% 25% 28% 30% 28% 30% 29% 35% 32% 29% 31% I alt (antal fuldtidsaktiverede) (112) (103) (113) (112) (121) (110) (104) (105) (92) (88) (94) (96) (100) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vejledning og opkvalificering (i alt) Virksomhedsrettet aktivering (i alt) jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 Side 6 Side 22

31 Tabel 3. Redskabsfordeling for aktiverede indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Halsnæs Redskabstype jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 jul 12 Vejledning og opkvalificering (i alt) Ordinære uddannelsesforløb Øvrige forløb under 4 uger Øvrige forløb over 4 uger Virksomhedsrettet aktivering (i alt) Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud 44% 46% 41% 41% 37% 43% 46% 51% 48% 53% 47% 45% 37% 1% 4% 7% 6% 6% 6% 7% 8% 7% 5% 4% 3% 0% 11% 7% 4% 3% 6% 6% 5% 9% 7% 8% 7% 8% 9% 31% 35% 30% 32% 26% 31% 34% 34% 34% 41% 36% 34% 28% 55% 54% 59% 59% 63% 58% 54% 49% 52% 48% 51% 55% 61% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 2% 0% 0% 2% 1% 2% 2% 6% 7% 5% 4% 6% 6% 5% 9% 9% 8% 6% 6% 9% Virksomhedspraktik 48% 46% 53% 53% 56% 51% 47% 40% 43% 39% 44% 47% 50% I alt (antal fuldtidsaktiverede) (80) (72) (73) (68) (70) (65) (59) (53) (56) (66) (70) (62) (54) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vejledning og opkvalificering (i alt) Virksomhedsrettet aktivering (i alt) jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 Side 7 Side 23

32 Links til resultat- og indsatsmålinger vedr. ministerens mål mv. I resultatoversigten på jobindsats.dk opgøres de nyest tilgængelige målinger for et jobcenters resultater og indsats. Det er bl.a. muligt at følge udviklingen for ministermålene og antallet af personer på de forskellige forsørgelsesydelser herunder i nogle tilfælde antal forløb, antal påbegyndte forløb og antal berørte personer. Herudover vises bl.a. også status og udvikling i den aktive indsats for a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere i form af aktiveringsgrad og andel af jobsamtaler og aktiveringstilbud der gives til tiden. Hent resultatoversigten (klik på link) I Indikatormodellen på jobindsats.dk tilbydes et overblik over, hvilken indsats der gives til forskellige grupper af offentligt forsørgede i jobcentret, og hvordan det går de grupper, der får denne indsats. Modellen giver desuden jobcentrene mulighed for at sammenligne egen indsats og egne resultater med andre jobcentres til inspiration for evt. justeringer af indsatsen. Helt konkret viser indikatormodellen på månedsbasis, den indsats, som jobcentret har ydet i form af jobsamtaler, aktivering og virksomhedsrettet aktivering, samt resultaterne, som er opnået i jobcentret, i form af afgangen til job eller uddannelse, og andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse. Modellen omfatter alle personer i jobcentret, som fordeles efter matchkategori. Dermed giver modellen et samlet overblik over population, indsats og resultater i det enkelte jobcenter. Hent indikatormodellen (klik på link) Side 8 Side 24

33 Beskrivelse af opgørelsesmetoder Tidlig indsats Målingerne i Figur 1, 3, 5 og 7 viser andelen af nye henholdsvis jobklare, indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsforløb samt a-dagpengeforløb, hvor den første jobsamtale har været afholdt inden for én måned efter første ydelsesdag. Kun jobsamtaler med personligt fremmøde tæller med. For personer i aktiveringsforløb medregnes dog også jobsamtaler uden personlig fremmøde. Andel forløb med første jobsamtale opgøres ved at dividere antal nye forløb med kontanthjælp eller a-dagpenge, hvor første samtale er afholdt, med alle de forløb som er påbegyndt i den valgte periode og som stadigvæk er i gang ved udgangen af måneden (dvs. antal igangværende forløb, som er påbegyndt i den pågældende måned). Tidspunktet for afholdelse af jobsamtalerne beregnes som antallet af dage på ydelsen fra første ydelsesdag i forløbet dvs. udbetalingsdatoen til og med den dag, hvor jobsamtalen bliver afholdt. Målingerne i tabel 2, 4 og 6 viser andelen af nye henholdsvis jobklare og indsatsklare kontanthjælpsforløb samt a-dagpengeforløb, hvor det første aktiveringstilbud er påbegyndt inden for én måned efter første ydelsesdag. Andelen opgøres som antal nye kontanthjælps- og a-dagpengeforløb, hvor det første tilbud er påbegyndt inden for én måned efter første ydelsesdag divideret med det samlede antal nye kontanthjælps- og a-dagpengeforløb i samme måned. Første tilbud omfatter vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud, jf. kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er altid første tilbud, der måles på uanset varigheden af tilbuddet. Tidspunktet for påbegyndelse af første tilbud beregnes som antallet af dage på ydelsen fra første ydelsesdag i forløbet dvs. udbetalingsdatoen til og med den dag, hvor tilbuddet påbegyndes. For alle Tidlig indsats-målingerne gælder, at forløb indgår som nye forløb, hvis der har været udbetalt kontanthjælp eller a-dagpenge mindst én dag i den valgte periode, og der samtidig ikke har været udbetalt forsørgelsesydelse måneden før. For kontanthjælpsforløb medregnes også dage med løntilskud, mens dage med aktiveringsydelse, feriedagpenge, g-dage og løntilskud medregnes for dagpengemodtagere. Forløb betragtes også som nye, når en person er flyttet til en ny kommune. Personerne indgår som nye ydelsesmodtagere i tilflytterkommunen fra den dato, hvor der er udbetalt ydelse i den nye kommune. Side 9 Side 25

34 Rettidig indsats Målingerne i Figur 8, 9, 10 og 11 viser andelen af personer, som mangler henholdsvis en jobsamtale eller et aktivt tilbud (enten første eller gentaget tilbud). Andelen af personer, som mangler en samtale, opgøres ved at dividere henholdsvis antal dagpengemodtagere eller kontanthjælpsmodtagere, som mangler en jobsamtale i måleugen (2. uge i den pågældende måned) med det samlede antal personer, der i måleugen modtager henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp (inklusiv personer i tilbud). Andel personer, som mangler et aktivt tilbud, opgøres ligeledes ved at dividere henholdsvis antal dagpengemodtagere eller kontanthjælpsmodtagere, som mangler et aktivt tilbud i måleugen med det samlede antal personer, der i måleugen modtager henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp (inklusiv personer i tilbud). For mere detaljeret information om målingerne henvises til dokumentationen af, hvordan målingerne for dagpengemodtagere samt kontanthjælpmodtageres jobsamtaler og aktive tilbud mv. er opgjort. Klik her for link til detaljeret dokumentation af opgørelsesmetode for rettidighedsmålingerne. Anvendelsen af aktiveringsredskaber Målingerne i tabel 1, 2, og 3 viser den månedlige fordeling af aktiveringsredskaber for henholdsvis aktiverede dagpengemodtagere samt jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Fordelingen af aktiveringsredskaber opgøres ved at dividere antal af fuldtidsaktiverede for de respektive aktiveringsredskaber med det samlede antal af fuldstidsaktiverede dagpengemodtagere samt jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere den pågældende måned. Personer, der har været aktiveret gennem flere redskaber inden for den givne måned, tæller således med i opgørelserne i det tidsmæssige omfang personen har været aktiveret med de respektive aktiveringsredskaber. Side 10 Side 26

35 268 Opfølgning på 10-punktsprogrammet Sagsnr.: 2012/ september 2012 Åbent referat Efterretning Sagens kerne I juni 2012 fremlage administrationen et 10-punktsprogram, som har til formål at styrke styring og udvikling af området Job og Arbejdsmarked. Første status er udarbejdet. Der udarbejdes status for 10-punktsprogrammet en gang i hvert kvartal. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme tager orienteringen om status på 10-punktsprogrammet til efterretning. Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 17. september 2012, Punkt 268 Orientering taget til efterretning. Fraværende med afbud: Jane Howe Gersager Sagsfremstilling Job og Arbejdsmarked i Halsnæs Kommune har gennem flere år været økonomisk udfordret på grund af manglende rettidighed i indsatsen og manglende mulighed for at forudsige de økonomiske konsekvenser af udviklingen på området. Status er, at der er sket en væsentlig forbedring af rettidigheden siden juni måned, ledelsestilsyn og controlling er iværksat og har båret frugter. Der arbejdes fortsat med forbedringer og fastholdelse af de gode resultater. Job og Arbejdsmarked er ligeledes udfordringer af udviklingen i ledigheden. Målet er, at flere i Halsnæs Kommune skal være selvforsørgende, flere unge skal i uddannelse og gruppen af sygedagpengmodtagere og langtidsledige skal nedbringes, samtidig med at antallet af borgere på permanent forsørgelse ikke må vokse. Samlet set kræver udfordringerne, at der skal ske en genopretning af området, så der bliver sikker drift og styring. Dette skal kombineres med en udvikling af området, hvis Halsnæs Kommune på længere sigt skal have et arbejdsmarked med adgang til relevant og kvalificeret arbejdskraft, og en økonomi baseret på borgere med skatteindkomst frem for kommunal forsørgelse. De første initiativer er taget i form af bl.a. ny aktiveringsstrategi, igangsatte projekter, budgethåndtag og budget for I bilaget til sagsfremstillingen er det noteret status for hver af punkterne under overskriften 'Status 1. september 2012'. Lov- og plangrundlag Intet at bemærke. Konsekvenser Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling 10-punktsprogrammet har været behandlet i Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme 11. juni 2012, LBR er orienteret om programmet juni De tre afdelinger i Job og Arbejdsmarked er præsenteret for programmet på personalemøder, og medarbejderne har været inviteret til dialogen om punkterne. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Bilag Opfølgning på 10 punkts programmet Side 27

36 Side 28

37 268 OPFØLGNING PÅ 10 PUNKTS PROGRAMMET

38 Notat til Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Sagsnr.: 2012/ Dato: 1. september 2012 Titel: Opfølgning på 10 punkts programmet Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef 10 punkts program for Job og Arbejdsmarked i Halsnæs Kommune Punkterne, som udvikles løbende, har følgende indhold: Indsats 1 refusioner Genopretning i forhold til rettidighed og sikker drift i forhold til hjemtagning af Formål Formålet med genopretningsplanen er, at sikre at de ledige får en indsats som er i overensstemmelse med kravene i lovgivningen, og at kommunen kan hjemtage fuld refusion for opgavevaretagelsen. Opgave Opgaven er at skabe rammer som sikrer at rettidighed og lovkrav i øvrigt overholdes, og at udvikle kontrolsystemer som varskoer, når der er problemer på området. Styring at minimere forskellen mellem det ønskede og det opnåede - kræver valide data om resultaterne og viden om, hvilke fejlkilder, der kan være undervejs. Styring af et så komplekst område som Beskæftigelsesområdet kræver hands-on ledelse og tæt og hurtig opfølgning ud i yderste led. Genopretning kræver at sagsgange er kendt og benyttes, og derfor er beskrivelser af processer og snitflader (LEAN) og oplæring af medarbejdere en del af opgaven. Tidsplan Genopretningsplanen er sat i værk fra maj Målet er 95% rettidighed fra 1. juli 2012, hvilket først vil slå igennem i statistikken fra september Arbejdet med tæt opfølgning, controlling og ledelses- og kvalitetskontrol er kontinuert, og vil ikke ophøre så længe der er proceskrav på området. 1. Genopretning i forhold til rettidighed og sikker drift i forhold til hjemtagning af refusioner betyder: Rettidighed styrkes gennem faste sagsstammer, målgruppeopdeling, fælles indkald, stormøder, ledelsesopfølgning (ugentlige lister med overholdelse af rettidighed på medarbejderniveau) og besættelse af vakante stillinger (sygdom/barsel) Ledelses- og kvalitetstilsyn implementeres 1. juni 2012 (BDO s system) Controlling i forhold til fokuserede områder iværksættes medio maj Med afsæt i staben indføres en controllerenhed, som har fokus på læring. Stikprøver 1 Side 29

39 (2 sager pr. medarbejder) udtages. Sagsgennemgangen forventes at afdække fejl og udpege læringspunkter Undervisning og enkeltmandsoplæring i forhold til gennemgående fejl gennemføres Et generelt introduktionsprogram for nye medarbejdere iværksættes Sidste del af LEAN-projektet udrulles, dvs. at de resterende arbejdsgange og snitflader beskrives, og forslag til forbedringer implementeres Tæt samspil mellem Økonomiafdelingen, og områderne Arbejdsmarkedsydelse og Jobcenter i forhold til afdækning af forhold med refusionsmæssig betydning Fokus på borgere med 0-refusion. Ud over rettidighed er det sygedagpenge over 52 uger og til dels ledighedsydelsesområdet Status 1. september 2012 (tal fra juli 2012) Status rettidighed: Kontanthjælp samtaler: 98,7 % Aktive tilbud på kontanthjælp: 88,9%. Vi har kontakt med Arbejdsmarkedsstyrelsen, da der er stor uoverensstemmelse med indberettede tal og Jobcenterets egne opgørelser. Dagpenge samtaler juni tal: 90 % Aktive tilbud dagpenge: 94 % Sygedagpenge: 96,4 % Ledighedsydelse: 100% Revalidering: 95,2 % Status generel genopretning i forhold til sikker drift og hjemtagning af refusion: Der arbejdes fortsat intensivt med området. Omfattende ledelsestilsyn og controlling er iværksat (jf. bilag 1). Der er bl.a. fundet fejl på kontering af refusion på revalidering på kr, hvilket har betydet kr. som merindtægt til Halsnæs Kommune for perioden januar til maj 2012, samt for de pågældende sager i tidligere år ( ). Der er indført ekstra møder med området økonomi, hvor samspillet mellem refusioner og faglighed kontrolleres. Forløb for borgere med 0-refusion iværksættes i forhold til ledighedsydelsesområdet 1. september 2012, og sygedagpengeområdet har været fokuseret fra medio juli LEAN-projektet har ikke fået så meget fokus da ressourcerne er brugt på controlling, men der arbejdes videre med området. Indsats 2 Transparens mellem budget, resultater og opfølgning Formål Formålet med at skabe gennemsigtighed mellem budgetforudsætninger og regnskab, er at kunne styre området bedst muligt. 2 Side 30

40 Opgave Området er vanskeligt styrbart. Udgifterne til indsats, tilbud og overførselsudgifter påvirkes af konjunkturudsving, ændret lovgivning, politiske prioriteringer og beskæftigelsesindsatsen. Ydelserne til de forskellige grupper af ydelsesmodtagere er den tungeste post på budgettet, men når budgetforudsætningerne er klart beskrevet, bliver området mere styrbart, idet det er muligt at afdække om udvikling i udgifterne skyldes flere/færre modtagere eller dyrere aktiviteter/hjemtagelse af mindre refusion. Opgaven er derfor at arbejde med budgetforudsætninger, som gennem forretningsmodeller skaber øget gennemsigtighed mellem antallet af ydelsesmodtagere, aktiviteter og resultater. Tidsplan I forbindelse med budget 2013 fremlægges budgetforudsætninger, som har afsæt i forretningsmodeller i forhold til indsatsen for de forskellige målgrupper. Der vil løbende blive arbejdet med at udvikle businesscases. 2. Transparens mellem budget, resultater og opfølgning betyder: Velbeskrevne budgetforudsætninger og tæt opfølgning i samarbejde med økonomiafdelingen Udvikling af businesscases på sammenhængen mellem mål, målgruppe, aktiviteter og udbytte som afsæt for politiske og administrative beslutninger, herunder budgetlægning, med henblik på at understøtte, at de politiske mål og budgettet er sammenhængende Udarbejdelse af scenarier og forretningsmodeller for sammenhæng mellem borgernes flytning mellem ydelsestyper de forbundne kar (fx sygedagpenge/førtidspension) Tæt opfølgning på validiteten af scenarier og businesscases og klare tilbagemeldinger til det politiske niveau, direktion og medarbejdere Opfølgning og styring fokuseres de kolde hænder er afsæt for vidensproduktion Status 1.september 2012: I forbindelse med oplægget til aktiveringsstrategi og budget 2013 er der udarbejdet businesscases/budgethåndtag på fire områder. Der er udarbejdet et nyt gennemsigtigt nøgletalssystem mængder og pris, som budget. Det gør det muligt måned for måned at følge udviklingen i Jobcenteret har baselines på businescasene, så det er muligt løbende at følge udviklingen og afrapportere i Indsats 3 Målstyring som afsæt for resultater Formål Målstyring med fokus på mål og resultater i indsatsen frem for på processer, skal understøtte en langsigtet positiv påvirkning af økonomien. Opgave 3 Side 31

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den 5. marts 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. februar 2013 Kvartals-overblik Februar 2013 Jobcenter Slagelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats i 4. kvartal 2012

Virksomhedsrettet indsats i 4. kvartal 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 28. januar 2013 Kvartals-overblik Virksomhedsrettet indsats i 4. kvartal 2012 Jobcenter-netværk 5 Januar 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Sagsnr.: 2012/ Dato: 1. september 2012

Sagsnr.: 2012/ Dato: 1. september 2012 Notat til Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Sagsnr.: 2012/0005129 Dato: 1. september 2012 Titel: Opfølgning på 10 punkts programmet Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef 10 punkts

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 4. april 2011 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 4. april 2011 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 136 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 137 ORIENTERING FRA FORMANDEN...

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere