Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Salgsassistent u/profil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Salgsassistent u/profil"

Transkript

1 1 Lokal undervisningsplan UCH Hovedforløb Salgsassistent u/profil

2 2 1. Indhold 2. PRAKTISKE OPLYSNINGER UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL LOVGRUNDLAG SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER, MÅL OG VÆRDISÆT FORMÅL - HOVEDFORLØB KRÆVEDE KOMPETENCER FORUD FOR OPTAGELSE TIL SKOLEUNDERVISNING UDDANNELSESFORLØB PÅ HOVEDFORLØB SALGSASSISTENT UDEN PROFIL KOMPETENCEMÅL FOR SALGSASSISTENT UDEN PROFIL DEL SALGSASSISTENT DEL 1 MÅLPINDE KOMPETENCEMÅL FOR SALGSASSISTENT UDEN PROFIL - DEL SALGSASSISTENT DEL 2 MÅLPINDE MODULER NY ORDNING MODUL 1 (UGE ) OG HALVDELEN AF MODUL 2 (UGE 45) HALVDELEN AF MODUL 2 (UGE 46) OG MODUL 3 (UGE 12 OG 13) MODUL 4 1 UGE MODULER SOM OVERGANGSORDNING MELLEM NY OG GL. ORDNING MODUL (4 UGER I ALT) - SOM OVERGANGSORDNING - I MIX MELLEM GL. OG NY ORDNING (UGE SAMT ) MODUL 3 SOM OVERGANGSORDNING - I MIX MELLEM GL. OG NY ORDNING (UGE ) MODUL 4 OVERGANGSORDNING 1 UGE MINIFAGPRØVE AFLØB GL. ORDNING FAGPRØVE BEDØMMELSE INDKALDELSE, KONTAKT OG ELEVMATERIALER LÆRINGSMILJØET ELEVENS ARBEJDSTID FRAVÆR BEDØMMELSE EVALUERING EKSAMENSREGLER - FAGPRØVEN KLAGER OVER FORHOLD VED PRØVER LÆRINGSAKTIVITET SALGSASSISTENT MODUL 1 - NY ORDNING REVIDERES UNDERVISNINGSPLAN OG EMNER LÆRINGSAKTIVITET SALGSASSISTENT MODUL 2 - NY ORDNING REVIDERES UNDERVISNINGSPLAN OG EMNER LÆRINGSAKTIVITET - MODUL 3 - NY ORDNING REVIDERES UNDERVISNINGSPLAN OG EMNER LÆRINGSAKTIVITET - MODUL

3 3 Lokal undervisningsplan for hovedforløb Salgsassistent uden profil på UCH 2. Praktiske oplysninger Skolens navn: Indgang: Afdelingens pædagogisk ansvarlige: Skemalægger og koordinator: Praktikpladskonsulent Undervisere: Adresse: Uddannelsescenter Holstebro - UCH Center for Handels og Kontor (i det efterfølgende betegnet HK ) Anette Hammer, inspektør Lone Søndergaard Jette Stefansen Lene Frandsen Ditte Lyhne Jette Thiesen Døesvej 76, 7500 Holstebro 3. Undervisningsplanen - formål Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg den 1. august 2016 og revideres løbende. Den lokale undervisningsplan er skolens - og dermed også lærernes - redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted. Planen er udarbejdet med afsæt i lokale forhold, der har betydning for undervisningens gennemførelse. 4. Lovgrundlag LBK nr 1077 af 08/07/2016 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr 218 af 8/03/2016 Bekendtgørelse om en detailuddannelse med specialer Uddannelsesordning for 1952 Detailuddannelse med specialer (Version 5) BEK nr 41 af 16/01/2014 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser BEK nr 262 af 20/03/2007 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

4 4 5. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser, mål og værdisæt Det lokale uddannelsesudvalgs definition af en færdiguddannet detailelev, er en person som: Arbejder resultatorienteret og målrettet Er kreativ, visionær og omstillingsparat Er ansvarsfuld og har overblik Har gode samarbejdsevner og er serviceminded Ovennævnte er betegnende for de mål, som HK afdelingen arbejder hen imod, og som sammen med de gældende bekendtgørelser, de fælles og de særlige kompetencer udgør fundamentet for HK uddannelsens indhold og tilrettelæggelse på UCH. På baggrund af ovennævnte er følgende værdigrundlag udarbejdet dækkende såvel grundforløbet som hovedforløbet: HK afdelingens værdisæt: Vi vil give mulighed for butiksundervisning i autentiske miljøer Vi vil give de unge faglig stolthed Vi vil have opdateret viden om det erhvervsliv vi uddanner eleverne til. Skolens pædagogiske grundlag bygger på, at vi har eleven som fokus og eleven som vores fælles projekt. Undervisningen skal være præget af aktualitet og høj faglig standard indenfor det pågældende niveau. Der lægges vægt på det gode undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøet lærer/elev, elev/elev skal være præget af: Åbenhed Gensidig respekt Tolerance Troværdighed Tillidsvækkende omgangsform Engagement Forandringsparathed. Gode og hensigtsmæssige arbejdsrutiner Trygge rammer med mulighed for personlig udvikling for alle elevtyper. Der tages i videst mulig omfang udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Eleverne inspireres til at tage ansvar for egen læring. Undervisningen skal gennemføres som et mix af faglig, tværfaglig, praksisnær og erhvervsrettet undervisning. Den enkelte underviser har stor frihed til i samarbejde med eleverne at tilrettelægge og gennemføre undervisningen indenfor de givne rammer.

5 5 Dette pædagogiske grundlag afspejles i den pædagogik, eleverne møder på skolen. I undervisningen tager vi hensyn til elevens individuelle faglige udgangspunkt og tidligere praktiske erfaringer. Skolen tilrettelægger den enkelte elevs uddannelsesplan i samarbejde med eleven og virksomheden. Lærerne er organiseret i teams, som løser de faglige og pædagogiske udfordringer i relation til undervisningen.

6 6 6. Formål - hovedforløb Detailhandelsuddannelsen med specialer herunder Salgsassistent uden profil - har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Generelle salgs- og driftmæssige funktioner og arbejdsopgaver i detailhandelsvirksomheder. Specialiserede opgaver inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift i forskellige arbejdsfunktioner og butikskategorier. Værdiskabende opgaveløsninger inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift. 7. Krævede kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 1) Arbejdsopgaver i forbindelse med salgsklar butik. 2) Butikskoncepter og hvordan trends kan påvirke udvikling i koncepterne. 3) Space management. 4) Sammenhænge mellem afsætningskanaler og konkurrencesituationen. 5) Værdikæden. 6) Begrebet forretningsforståelse i en detailvirksomhed og de elementer, der indgår heri. 7) Data til udvikling af kunderettede tilbud. 8) Digitalisering af forretningsprocesser. 9) Prisstrategier og deres påvirkning af fortjenesten. 10) Frem- og tilbagegående kalkulation af priser og omkostninger. 11) Afgrænsede dele af detailhandelslovgivningen. 12) Opbygningen af en præsentation. 13) Kropssprog og stemmeføring som elementer i at skabe en øget troværdighed. 14) Forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg. 15) Forskellige kundetyper. 16) Konflikters opståen og håndtering. 17) Kundeservice i detailhandelen. 18) Grundprincipper for visual merchandising. 19) Principperne for indretning af et salgslokale. 20) Grundprincipperne inden for opstillingsprincipper. 21) Indholdet og opbygningen af en innovativ arbejdsproces. 22) De forskellige arbejdsopgaver der indgår i udvikling og gennemførelse af en event/oplevelse i detailhandel. 23) Events og oplevelsers indgåelse i en detailvirksomheds salg og markedsføring. 24) Opbygning af et butikskoncept og sammenhængen imellem målgruppe og sortiment, beliggenhed, afsætningskanaler, markedsføring og hjemmeside, prispolitik samt servicekoncept. 25) Forudsætninger der skal være til stede for at starte en ny butik. 26) Fordele og ulemper ved afsætning igennem forskellige elektroniske kanaler. 27) Multikanalmarkedsføring. 28) Forskellige e-handelsplatforme. 29) Fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige sociale medier i en afsætningssituation. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 1) Klargøring af butikken til salg. 2) Skelnen mellem forskellige butikskoncepter og forklaring af trends påvirkning af konceptudviklingen. 3) Forklaring af principperne i space management. 4) Anvendelse af viden om afsætningskanalers påvirkning på konkurrencesituationen på et givent marked.

7 7 5) Forklaring af koblingen imellem værdikæden og butikskoncepter. 6) Analyse af udvalgte dele af detailhandelslovgivningens påvirkning af kunderne og butikken. 7) Forklaring af koblingen imellem forskellige forretningskoncepter og fortjeneste og omkostninger ved koncepterne. 8) Forklaring af hvordan en detailhandel kan udvikle kunderettede tilbud med anvendelse af data. 9) Begrundelse for den stigende digitalisering af detailhandelen. 10) Skelnen imellem forskellige forretningskoncepters anvendelse af prisstrategier. 11) Udførelse af frem- og tilbagegående kalkulationer. 12) Udarbejdelse af en præsentation. 13) Gennemførelse af en forberedt præsentation. 14) Forklaring af hvordan forskellige virkemidler, kropssprog, stemmeføringer og andet påvirker tilhørernes opfattelse af idéen, produktet eller konceptet. 15) Kropssprogets anvendelse til at øge tilhørernes interesse i ideen, produktet eller konceptet. 16) Anvendelse af stemmeføring aktivt ved præsentation. 17) Anvendelse af de forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg. 18) Begrundelse for hvordan salgsprocessen skal tilrettelægges i forhold til forskellige kundetyper. 19) Forklaring af konflikthåndtering. 20) Forklaring af god kundeservice. 21) Anvendelse af grundprincipperne i visual merchandising til indretning af salgslokalet. 22) Udarbejdelse af en opstilling ud fra grundprincipperne inden for opstillingsprincipper. 23) Gennemførelse af innovativ arbejdsproces. 24) Planlægning og udførelse af en mindre event i detailvirksomheden. 25) Forklaring af detailhandelens fokus på oplevelser og events. 26) Udarbejdelse af et butikskoncept ud fra givne produkter til givne målgrupper. 27) Forklaring af faserne i etablering af en butik. 28) Forklaring af hvordan afsætning igennem elektroniske kanaler kan kombineres med afsætning fra en fysisk butik. 29) Forklaring af fordele ved multikanalmarkedsføring. 30) Forklaring af den stigende anvendelse i e-handel ud fra forbrugernes købsadfærd og trends. 31) Forklaring af sammenhængen imellem anvendelse af forskellige sociale medier, sortiment og målgruppe. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 1) for så vidt angår butiksdrift demonstrere bevidsthed om de daglige arbejdsopgaver i klargøringen af butikken vedrørende salg og om butikkens samlede placering og udtryk i forhold til markedet samt indretning af butikkens salgsareal, 2) for så vidt angår butiksøkonomi anvende principper om godt købmandskab og anvende viden om den økonomiske sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, omkostninger, kalkulation og prisfastsættelse, 3) for så vidt angår performance præsentere et produkt, et koncept eller lignende over for en forsamling, 4) for så vidt angår salg demonstrere bevidsthed om salgsprocessen og egen medvirken heri og om betydningen af kundeservice som en central del af det daglige arbejde i detailhandelen, 5) for så vidt angår visual merchandising demonstrere bevidsthed om metoder til varepræsentation og salgslokalets indretning, 6) for så vidt angår innovation og iværksætteri demonstrere bevidsthed om innovative arbejdsprocesser og de forudsætninger, der kræves for udvikling og etablering af en ny idé eller virksomhed, og 7) for så vidt angår afsætning via elektroniske medier afgøre valg af afsætningskanal ud fra givne produkter og en given målgruppe og demonstrere bevidsthed om sammenhængen imellem den fysiske butik og digitale afsætningskanaler. En EUD elev skal desuden på grundforløbet have gennemført følgende grundfag på følgende niveau med et karaktergennemsnit på 2,0 samt have bestået grundforløbsprøve: 1) Dansk på D-niveau. 2) Engelsk på D-niveau. 3) Erhvervsøkonomi på C-niveau. 4) Afsætning på C-niveau. 5) Informationsteknologi på C-niveau.

8 8 En EUX elev skal desuden på grundforløbet have gennemført følgende grundfag på følgende niveau med et karaktergennemsnit på 2,0 samt have bestået grundforløbsprøve: 1) Dansk på C-niveau. 2) Engelsk på C-niveau. 3) Samfundsfag på C-niveau. 4) Matematik på C-niveau. 5) Erhvervsøkonomi på C-niveau. 6) Informationsteknologi på C-niveau. 7) Organisation på C-niveau. 8) Afsætning på C-niveau. Samt have bestået studieåret med EUX 1. dels bevis.

9 9 8. Uddannelsesforløb på hovedforløb Salgsassistent uden profil Eleven skal gennemføre 6 ugers obligatorisk uddannelsesspecifikke fag. Fagene fordeles over 3 moduler, hver af 2 ugers varighed samt afsluttende fagprøvemodul af 1 uges varighed. Bundet/obligatorisk Uddannelsesspecifikt fag Varighed Salgsassistent del 1 3 uger Modul 1: Uge Modul 2: Uge 45 Salgsassistent del 2 3 uger Modul 2: Uge 46 Modul 3: Uge Afvikles Niveau Fagnum mer Avanceret Avanceret Med individuel mulighed for Ekspertniveau Fagprøve 1 uge Modul Kompetencemål for Salgsassistent uden profil del 1 Modul 1 (uge ) plus ½ Modul 2 (uge 45) Kompetencemålene for hovedforløbet Salgsassistent uden profil på Del 1 er som følger: 1) Eleven kan relatere udvalgte teorier til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. (Del 1 + 2) 2) Eleven kan løse butikkens opgaver i forbindelse med koncept og konceptstyring. (Del 1 + 2) 3) Eleven kan gennemføre personligt salg, intern opfølgning af markedsføringsindsatsen, salgsoptimering og salg selvstændigt ved at tiltrække og fastholde kundegrupperne gennem planlægning og anvendelse af forskellige betjeningsformer, varepræsentationsteknikker, salgsfremmende aktiviteter og events, herunder også e-salg. 4) Eleven kan løse butikkens opgaver i forbindelse med butik og produkt selvstændigt ved at planlægge og vedligeholde vareforsyningen på baggrund af varekundskab samt styre håndtering af varer fra producent og leverandør. 5) Eleven kan medvirke ved vedligeholdelse og udvikling af butikkens varesortiment i udvalgte vareområder og sikre sortimentets bredde og variation. 6) Eleven kan løse butikkens opgaver rutineret i forbindelse med deltagelse i butikkens interne kommunikation, samarbejde og teknologianvendelse. 7) Eleven kan anvende informationer om butikkens koncept, salgsstatistikker og nøgletal i salgsarbejdet. 8) Eleven kan løse butikkens opgaver i forbindelse med butikkens drift selvstændigt ved at beherske alle former for pengehåndtering i relation til kunder, kasseterminalbetjening, kasseopgørelse og afstemning, salgs- og betalingsbetingelser samt styre håndtering af emballager fra producent og leverandør. 9) Eleven kan anvende viden om svindkontrol, praksis ved status samt budgetlægning og opfølgning. Ovennævnte danner - sammen med nedennævnte målpinde - grundlaget for tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne under hovedforløbets del 1.

10 Salgsassistent del 1 Målpinde Modul 1 (uge ) plus ½ Modul 2 (uge 45) Undervisningen tilrettelægges med henblik på målopfyldelse af efterfølgende målpinde. 1 Koncept 2 Eleven kender til konceptopbygning i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, herunder vægtning af salgsfremmende parametre, 3 Eleven kender til sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken 4 Eleven kender til sammenhængen mellem idegrundlag og butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver, 5 Salg 6 Eleven behersker metoder til personligt salg, 7 Eleven behersker metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling og behersker konflikthåndtering, 8 Eleven behersker metoder til salgsoptimering og mersalg, 9 Eleven kan anvende sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med at gøre butikken salgsklar, 10 Eleven kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter, herunder event og kampagner, 11 Eleven kan anvende værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder events og kampagner, 12 Eleven kan anvende metoder til styring af vareplacering i forhold til butikkens koncept og størrelse, 13 Eleven kan anvende viden om servicekoncepter til kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter, 14 Eleven kan anvende viden om salgsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenter, herunder vægtning af pris, kvalitet og serviceydelser, 15 Eleven kan anvende de psykologiske og samfundsmæssige forhold og trends, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler, demografi og livsstil i forbindelse med salget, 16 Eleven behersker salgs- og betalingsbetingelser, herunder bl.a. garantiydelser, 17 Eleven behersker metoder til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder i forbindelse med sæson eller temadage i butikken, 18 Branche og Butik 19 Eleven behersker varedeklarationer og tilhørende lovgivning inden for udvalgte vareområder, 20 Eleven behersker korrekt varebehandling, 21 Eleven kender til principper for valg af leverandører, herunder forskellige former for indkøbssamarbejde, 22 Drift 23 Eleven behersker ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader, 24 Eleven kan anvende forskellige samarbejdsformer i butikken herunder især teamsamarbejde, 25 Eleven kender til arbejdsmiljølovgivningen, og kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken, 26 Eleven kan anvende metoder til vareregistrering, 27 Eleven kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, herunder også elektroniske værktøjer, 28 Eleven kan anvende metoder til kontrol ved varemodtagelse og behandling af produkter og emballage, 29 Eleven behersker metoder til vurdering af varebeholdningen i udvalgte, vareområder, herunder pris, kvalitet og aktualitet, 30 Eleven behersker metoder til intern information og kommunikation i butikken, 31 Eleven kan udføre enkle kalkuler, 32 Eleven behersker metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet, 33 Eleven kender til forskellige former for lagerstyring, 34 Eleven behersker principper for salgsregistrering,

11 11 35 Eleven behersker salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer og deres muligheder, 36 Eleven kender til principper for salgsregistrering, 37 Eleven kan udvikle og planlægge kampagner i forhold til butikkens profil, 38 Eleven kan anvende metoder til status, svindkontrol og svindanalyse, 39 Eleven kender til relevante økonomiske mål for butikken, 40 Eleven kan anvende relevante økonomiske nøgletal og mål for butikken til løbende kontrol og opfølgning, herunder opfølgning på markedsføringsindsatsen og handlingsplaner, der sikrer optimering af butikkens indtjening, 41 Eleven kan anvende metoder til minimering af butikkens omkostninger i forhold til butikkens profil, 42 Eleven kender til metoder til intern opfølgning af markedsføringsindsatsen, 43 Eleven kender til metoder for budgetlægning og budgetopfølgning, 44 Eleven behersker værktøjer til personlig planlægning og styring.

12 Kompetencemål for Salgsassistent uden profil - Del 2 ½ Modul 2 (uge 46) plus Modul 3 (uge ) Kompetencemålene for hovedforløbet Salgsassistent uden profil på Del 2 er som følger: 1) Eleven kan relatere udvalgte teorier til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. (Del 1 + 2) 2) Eleven kan løse butikkens opgaver i forbindelse med koncept og konceptstyring. (Del 1 + 2) Ovennævnte danner - sammen med nedennævnte målpinde - grundlaget for tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne under hovedforløbets del Salgsassistent del 2 Målpinde ½ Modul 2 (uge 46) plus Modul 3 (uge ) 1 Koncept 2 Eleven har konceptforståelser, dvs. kender til de grundlæggende principper for opbygning af forskellige koncepter fx butikskoncepter, produktkoncepter, servicekoncepter, kommunikationskoncepter, loyalitetskoncepter m.fl., 3 Eleven behersker viden om servicekoncepter i gennemførelse af kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter, 4 Eleven kan sammensætte varesortiment i forhold til branche, butikstype og butiksprofil, 5 Eleven kan opbygge et koncept i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, og herunder vægte salgsfremmende parametre, 6 Eleven behersker sammenhængen mellem koncept, salgskanaler, organisering og arbejdsopgaver i butikken, 7 Eleven kan anvende metoder til markedsføring af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens kunder, 8 Eleven kender til principper for indretning af salgslokalet med inventar, herunder principper for anvendelse af visual merchandising, 9 Eleven kender elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse, kundeundersøgelser mv., 10 Eleven behersker sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med at gøre butikken salgsklar, 11 Eleven kan anvende metoder til opbygning af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser, 12 Eleven kan anvende sammenhængen mellem idegrundlag, butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver.

13 Moduler ny ordning De angivne timetal er vejledende. Hvert modul (skoleophold) gennemføres som en læringsaktivitet. Undervisningen tilrettelægges med: Stigende sværhedsgrad og kompleksitet Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng Stigende krav om selvstændighed i opgaveløsningen Samt med fokus på udviklingen af elevernes faglige og personlige kvalifikationer. Modul 1 (uge ) og halvdelen af Modul 2 (uge 45) På modul 1 og halvdelen af modul 2 (3 uger i alt), undervises der i målpindene fra Salgsassistent Del 1 Målpinde/emnefordeling: Målpind overordnet Underviser Estimeret lektioner Modul 1 Estimeret lektioner ½ Modul 2 Koncept LFR + DL LFR 26 DL 17 LFR 13 DL 8 Salg Branche og Butik Drift JT JT 9 JT 5 Halvdelen af Modul 2 (Uge 46) og Modul 3 (Uge 12 og 13) I halvdelen Modul 2 samt Modul 3 (3 uger i alt), undervises der i målpindene fra Salgsassistent del 2. Målpinde/emnefordeling: Målpind overordnet Underviser Estimeret lektioner ½ Modul 2 Koncept LFR + DL LFR 10 DL 12 JT 4 Estimeret lektioner Modul 3 LFR XX DL XX Modul 4 1 uge Fagprøve afsluttende elever LFR + DL LFR 13 DL 13

14 Moduler som overgangsordning mellem ny og gl. ordning Modul (4 uger i alt) - som overgangsordning - i mix mellem gl. og ny ordning (uge samt ) På modul 1 og modul 2, er undervisningen rettet mod målpindene fra Salgsassistent Del 1 (dækkende ligeledes Butiksmedhjælper /gammel ordning) suppleret med nedennævnte ekstra målpinde fra Butiksmedhjælper, gl. ordning: 1 Koncept 2 Eleven kender til konceptopbygning i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, herunder vægtning af salgsfremmende parametre, 3 Eleven kender til sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken 4 Eleven kender til sammenhængen mellem idegrundlag og butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver, 5 Salg 6 Eleven behersker metoder til personligt salg, 7 Eleven behersker metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling og behersker konflikthåndtering, 8 Eleven behersker metoder til salgsoptimering og mersalg, 9 Eleven kan anvende sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med at gøre butikken salgsklar, 10 Eleven kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter, herunder event og kampagner, 11 Eleven kan anvende værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder events og kampagner, 12 Eleven kan anvende metoder til styring af vareplacering i forhold til butikkens koncept og størrelse, 13 Eleven kan anvende viden om servicekoncepter til kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter, 14 Eleven kan anvende viden om salgsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenter, herunder vægtning af pris, kvalitet og serviceydelser, 15 Eleven kan anvende de psykologiske og samfundsmæssige forhold og trends, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler, demografi og livsstil i forbindelse med salget, 16 Eleven behersker salgs- og betalingsbetingelser, herunder bl.a. garantiydelser, 17 Eleven behersker metoder til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder i forbindelse med sæson eller temadage i butikken, 18 Branche og Butik 19 Eleven behersker varedeklarationer og tilhørende lovgivning inden for udvalgte vareområder, 20 Eleven behersker korrekt varebehandling, 21 Eleven kender til principper for valg af leverandører, herunder forskellige former for indkøbssamarbejde, 22 Drift 23 Eleven behersker ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader, 24 Eleven kan anvende forskellige samarbejdsformer i butikken herunder især teamsamarbejde, 25 Eleven kender til arbejdsmiljølovgivningen, og kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken, 26 Eleven kan anvende metoder til vareregistrering, 27 Eleven kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, herunder også elektroniske værktøjer, 28 Eleven kan anvende metoder til kontrol ved varemodtagelse og behandling af produkter og emballage,

15 15 29 Eleven behersker metoder til vurdering af varebeholdningen i udvalgte, vareområder, herunder pris, kvalitet og aktualitet, 30 Eleven behersker metoder til intern information og kommunikation i butikken, 31 Eleven kan udføre enkle kalkuler, 32 Eleven behersker metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet, 33 Eleven kender til forskellige former for lagerstyring, 34 Eleven behersker principper for salgsregistrering, 35 Eleven behersker salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer og deres muligheder, 36 Eleven kender til principper for salgsregistrering, 37 Eleven kan udvikle og planlægge kampagner i forhold til butikkens profil, 38 Eleven kan anvende metoder til status, svindkontrol og svindanalyse, 39 Eleven kender til relevante økonomiske mål for butikken, 40 Eleven kan anvende relevante økonomiske nøgletal og mål for butikken til løbende kontrol og opfølgning, herunder opfølgning på markedsføringsindsatsen og handlingsplaner, der sikrer optimering af butikkens indtjening, 41 Eleven kan anvende metoder til minimering af butikkens omkostninger i forhold til butikkens profil, 42 Eleven kender til metoder til intern opfølgning af markedsføringsindsatsen, 43 Eleven kender til metoder for budgetlægning og budgetopfølgning, 44 Eleven behersker værktøjer til personlig planlægning og styring. Supplerende målpinde i tillæg - målpinde Salgsassistent Trin 1 - Butiksmedhjælper (gl. ordning): 5 Salg 15 Eleven kender til varedeklarationer og mærkningsordninger og tilhørende lovgivning, 17 Eleven kender til varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed i udvalgte vareområder,

16 16 Modul 3 som overgangsordning - i mix mellem gl. og ny ordning (uge ) På modul 3 (2 uger i alt), er undervisningen rettet mod målpindene fra Salgsassistent Del 2 samt med supplerende stof/emner dækkende målpinde i gl. ordning Salgsassistent uden profil. Målpinde/emnefordeling: Målpind overordnet Del 2 Underviser Estimeret lektionstal Koncept Branche og produkt LFR + DL LFR XX DL XX Salg Drift JT Målpinde Del 2: 1 Koncept 2 Eleven har konceptforståelser, dvs. kender til de grundlæggende principper for opbygning af forskellige koncepter fx butikskoncepter, produktkoncepter, servicekoncepter, kommunikationskoncepter, loyalitetskoncepter m.fl., 3 Eleven behersker viden om servicekoncepter i gennemførelse af kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter, 4 Eleven kan sammensætte varesortiment i forhold til branche, butikstype og butiksprofil, 5 Eleven kan opbygge et koncept i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, og herunder vægte salgsfremmende parametre, 6 Eleven behersker sammenhængen mellem koncept, salgskanaler, organisering og arbejdsopgaver i butikken, 7 Eleven kan anvende metoder til markedsføring af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens kunder, 8 Eleven kender til principper for indretning af salgslokalet med inventar, herunder principper for anvendelse af visual merchandising, 9 Eleven kender elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse, kundeundersøgelser mv., 10 Eleven behersker sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med at gøre butikken salgsklar, 11 Eleven kan anvende metoder til opbygning af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser, 12 Eleven kan anvende sammenhængen mellem idegrundlag, butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver. Supplerende målpinde i tillæg - målpinde Salgsassistent Trin 2 (gl. ordning): 1 Koncept 10 Salg 6 Eleven kan anvende sammenhængen mellem koncept, salgskanaler, organisering og arbejdsopgaver i butikken, 8 Eleven kender til principper for indretning af salgslokalet med inventar, herunder anvendelse af visual merchandising, 11 Eleven behersker metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling og behersker konflikthåndtering, 13 Eleven behersker metoder til personligt salg, 14 Eleven kan anvende metoder til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder i forbindelse med sæson eller temadage i butikken, 15 Eleven behersker salgs- og betalingsbetingelser,

17 17 16 Eleven kan anvende metoder til salgsoptimering og mersalg, 17 Eleven kan anvende værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder events og kampagner, 20 Branche og Produkt 21 Eleven behersker varedeklarationer og tilhørende lovgivning, indenfor udvalgte vareområder, 22 Eleven behersker korrekt varebehandling, 23 Eleven kender til principper for valg af leverandører, herunder forskellige former for indkøbssamarbejde, 24 Drift 25 Eleven behersker metoder til vurdering af varebeholdningen i udvalgte vareområder, herunder pris, kvalitet og aktualitet, 26 Eleven behersker kontrol ved varemodtagelse og håndtering af emballage og produkter, 27 Eleven behersker principper for salgsregistrering, 28 Eleven kan anvende metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet, 29 Eleven kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, herunder også elektroniske værktøjer, 30 Eleven kan anvende forskellige samarbejdsformer i butikken herunder især teamsamarbejde, 31 Eleven kan anvende metoder til status, svindkontrol og svindanalyse, 32 Eleven kan anvende relevante økonomiske nøgletal og mål for butikken til løbende kontrol og opfølgning, herunder opfølgning på markedsføringsindsatsen og handlingsplaner, der sikrer optimering af butikkens indtjening, 33 Eleven kan udvikle og planlægge kampagner i forhold til butikkens profil, 34 Eleven kan anvende til salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer og deres muligheder, 35 Eleven kender til arbejdsmiljølovgivningen, og kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken, 36 Eleven kender til elektroniske hjælpemidler til økonomistyring, 37 Eleven kender til metoder for budgetlægning og budgetopfølgning, 38 Eleven behersker metoder til intern information og kommunikation i butikken, 39 Eleven behersker værktøjer til personlig planlægning og styring. Modul 4 overgangsordning 1 uge Fagprøve afsluttende elever LFR + DL LFR 13 DL 13 Minifagprøve afløb gl. ordning SKP Butiksmedhjælper elever efter gl. ordning går i tillæg til den afsluttende fagprøve til prøve efter trin 1 Butiksmedhjælper ( Minifagprøve ). Prøven erlægges efter 4 uges hovedforløbsundervisning som afslutning på Trin 1 uddannelsen. Prøvens varighed: 2 dage.

18 Fagprøve Forud for den sidste skoleperiode (Modul 4 Fagprøve 1 uge) skal eleverne gennemføre et projekt i praktikvirksomheden. Selve projektet gennemføres inden for det sidste halve år af uddannelsen. Projektets form og indhold vælges af elev og praktikvirksomhed inden for rammene fastsat af skolen se bilag. Skolen stiller en vejleder til rådighed, som skal godkende elevens problemformulering i forbindelse med fagprøven. Som optakt til fagprøvearbejdet besøger skolens vejleder eleven og den uddannelsesansvarlige i virksomheden. Projektet forberedes i Modul 3 (uge 12 og 13), hvor eleven arbejder med sin opgaveformulering/problemformulering/fagprøveformulering (jf. Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer af 15. juli 2016 benævnt alle 3 ting i det efterfølgende beskrevet og valgt som Opgaveformulering ) i samarbejde med en underviser/vejleder. Eleven inddrager praktikvirksomheden i opgaveformuleringen. Skolen skal efterfølgende godkende opgaveformuleringen. Fagprøve tidsplan Under Modul 3 Uge Uge Fredag uge 15 Uge 16 - XX Uge XX Eleven arbejder med sin opgaveformulering i samarbejde med en underviser/vejleder Eleven aftaler i samarbejde med virksomheden en opgaveformulering. Dialogen med virksomheden sikrer, at det er muligt at behandle den stillede opgaveformulering i virksomheden Skolens seneste godkendelse af opgaveformulering Eleven har i praktikperioden op til den sidste skoleperiode mulighed for informationssøgning i praktikvirksomheden eller på anden måde mulighed for at inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden. Vejledning fra skolen om praksisrelaterede og teoretiske overvejelser Modul 4 Fagprøvemodul hvor eleverne arbejder med fagprøvedokumentationen

19 19 Fagprøveaflevering XX/XX XX Frem til fagprøve afleveringen af dokumentationen Vejledning fra skolen om praksisrelaterede og teoretiske overvejelser Fagprøve Fagprøven skal være baseret på et projekt i praktikvirksomheden. Eleven skal i fagprøveperioden have mulighed for at få de nødvendige oplysninger hos virksomheden enten via den uddannelsesansvarlige/oplæringsansvarlige eller med hjælp fra andre ansatte i virksomheden. Eleven skal ved fagprøven vise, at målene for specialet er nået. Fagprøven skal derfor afspejle elevens evne til at formulere en relevant ide, fastsætte mål, planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet og evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Ved ideudvikling, planlægning og gennemførelse af aktiviteten skal eleven inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Eleven skal kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og samtidigt kunne fordybe sig i et relevant problemfelt. Ligeledes skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Fagprøven må ikke alene beskæftige sig med et teoretisk emne eller alene være en beskrivelse, men skal vise, at eleven kan vurdere, analysere, reflektere, bedømme eller på anden måde forholde sig selvstændigt til en arbejdsopgave, og hvordan den kan løses i virksomheden. Når opgaven er udført i praktikken, skal elever under den sidste skoleperiode (Modul 4) udarbejde dokumentation af projektet i relevant medie og forberede fremlæggelse af projektet til fagprøven. Eleven skal jævnfør ovennævnte tidsplan - aflevere dokumentationen inden for en frist fastsat af skolen og i aftalt form. Fagprøven afholdes som mundtlig prøve af 30 minutters varighed incl. votering. Ved fagprøveeksamenen medvirker ekstern censor, d.v.s. censor som er ansat i den private eller den offentlige sektor. Eksamenen starter med elevens egen fremlæggelse af 20 minutters varighed efterfulgt af eksamination og votering. Fagprøvens bedømmelsesgrundlag Fagprøvens bedømmelsesgrundlag udgøres af elevens præstation under den mundtlige fremlæggelse af dokumentationen af det gennemført projekt, samt af den efterfølgende mundtlige eksamination Fagprøvens eksaminationsgrundlag Fagprøvens eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamination består af elevens dokumentation af projektet i relevant medie fx projekt/fagprøverapport.

20 20 Fagprøvens bedømmelseskriterier Der gives en samlet karakter på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. Der tages i bedømmelsens af eleven udgangspunkt i en vurdering af: Elevens evne til at fremstille og systematisere sin opgave Elevens evne til mundtligt at underbygge og perspektivere sin opgave Elevens evne til gennem projektet at demonstrere faglig viden om arbejdsopgaver og indhold inden for detailhandelsområdet Elevens evne til at tænke kreativt i forbindelse med emnevalg Sammenhængen mellem elevens problemformulering og det udarbejdede projekt Er der draget de konklusioner, som de gennemførte undersøgelser og aktiviteter giver belæg for Helhedsindtrykket af de udarbejdede skriftlige eller mediebaserede dokumentationsmaterialer Elevens evne til at evaluere egen indsats i forhold til de af elevens fastsatte mål Bedømmelse Der afgives standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen for Uddannelsesspecifikt fag Salgsassistent Del 1 efter Modul 2. Der afgives standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen for Uddannelsesspecifikt fag Salgsassistent Del 2 efter Modul 3. Eleven skal have opnået bestå karakter på 02 som gennemsnit af de Uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet: Del 1 og Del 2. Den afsluttende fagprøve skal være bestået mindst med karakteren 02.

21 Indkaldelse, kontakt og elevmaterialer Kommunikationen mellem skole/virksomhed og skole/elev vedrørende uddannelsesaftale foregår via E-boks. Kommunikationen vedrørende uddannelsesforløb på hovedforløbs skoleperioderne foregår via det elektroniske system Elevplan. Når uddannelsesaftalen er indgået og registreret, modtager virksomhed og elev login informationer til Elevplan. Eleverne vil kunne hente informationer om de enkelte moduler, skema, materialer, opgaver m.v. på Elevplan. Karakterafgivelse foregår ligeledes via Elevplan. 17. Læringsmiljøet Undervisningsmiljøet er opbygget ud fra en model med de fire typer af læringsrum: klasselokale, IT lokale, praksisrum i form af øvebutikker, kreativt værksted og dekorationslokale, samt stille/studierum. Eleverne undervises og løser - selvstændigt eller i grupper - forskellige erhvervsmæssige og faglige problemstillinger. Elevernes praktiske arbejdserfaring inddrages i undervisningen og arbejdet på skolen. I klasselokalet foregår den teoretiske undervisning kombineret med diskussion og debat. I Øvelokalerne anvendes teorien i praksis, hvor eleven opøver kompetencer indenfor det aktuelle område. Elevernes forskellige læringsstile tilgodeses gennem anvendelse af såvel stillerum som rum med mulighed for debat og samtale om stoffet. Eleverne involveres gennem daglig dialog og medbestemmelse på valg af konkrete arbejdsopgaver i forhold til niveau og læringsstil. 18. Elevens arbejdstid Elevens undervisnings- og arbejdstid er gennem hele hovedforløbet på 37 ugentlige arbejdstimer. Hver undervisningsuge er skemalagt til 23 til 26 lektioner à 60 minutters varighed. Derudover vil eleven have hjemmeopgaver, således at den endelige arbejdsuge svarer til 37 timer. 19. Fravær Der er mødepligt til undervisningen. Ved fravær fra undervisningen skal eleven kontakte både sin virksomhed og skolen. Hvis eleven har været meget fraværende vurderer lærerne, om eleven har nået målene for det pågældende forløb. Hvis målene ikke er nået, aftales det i samråd med elev og virksomhed, om

22 22 eleven skal deltage i supplerende undervisning, gentage dele af en skoleperiode, eller om de manglende kompetencer kan opnås i virksomheden. Elever, som uden lovlig grund udebliver fra undervisningen, eller som groft overtræder skolens ordensregler, kan, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været anvendt, udelukkes fra fortsat undervisning. 20. Bedømmelse Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling. Under hvert skoleophold evalueres eleven i forhold til fagets opstillede kompetence mål. Kompetence målene er beskrevet under læringsaktiviteterne. Hvis eleven har været fraværende vurderer lærerne, om eleven har nået målene for det pågældende forløb. Hvis målene ikke er nået, aftales det i samråd med elev og virksomhed, om eleven skal deltage i supplerende undervisning, gentage dele af en skoleperiode, eller om de manglende kompetencer kan opnås i virksomheden. I løbet af skoleperioderne foretages følgende bedømmelser: Løbende bedømmelse afgives efter modul 1 som en terminskarakter Afsluttende bedømmelse afgives i form af en standpunktskarakter efter Modul 2 (Salgsassistent Del 1) samt efter Modul 3 Butiksmedhjælper (trin 1) og Salgsassistent uden profil. Afsluttende eksamenskarakter afgives til fagprøven. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven mindst have opnået bestå karakteren 02 som gennemsnit af karakterer for alle uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet samt mindst have opnået bestå karakteren 02 i den afsluttende fagprøve. Bedømmelsen foregår ved hjælp af 7-trins skalaen: Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre A B C D

23 23 02 Den tilstrækkelige præstation 00 Den utilstrækkelige præstation grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. E Fx F Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af de enkelte læringselementer. 21. Evaluering Evaluering indgår som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Som et led i skolens kvalitetsudvikling foretages der evaluering efter hvert skoleophold. Der foretages desuden virksomhed evaluering. Formålet med evalueringerne generelt er at: styrke elevernes ansvar for egen læring styrke dialogen mellem elever, lærere og skolens ledelse øge elevernes muligheder for medindflydelse på undervisningsprocessen øge kvalitetsniveauet i samspillet mellem elever og lærere sikre kvalitetsniveauet i samspil med de lokale praktikvirksomheder 22. Eksamensregler - fagprøven Eksamen er en formel afslutning på undervisningen, og den er styret af faste regler: Mødetidspunkt: eleven skal møde ved eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamensstart Sygdom: hvis eleven ikke på grund af sygdom kan møde til eksamen, eller hvis elever bliver syg under eksamen, skal eleven hurtigst muligt give besked til skolens kontor. For at få mulighed for at komme til en senere sygeeksamen skal eleven omgående aflevere en lægeerklæring. Karakteren fastsættes efter drøftelse mellem censor og eksaminator. Hvis disse ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver hver en karakter. Karakteren på prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt mellem 2 karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmest laverer karakter.

24 Klager over forhold ved prøver Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af eksaminanden til institutionen senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen kan vedrøre prøveforløbet eller bedømmelsen. Uddannelsesinstitutionen forelægger straks klagen for bedømmerne, der har en frist på normalt 2 uger til at afgive en udtalelse. I beregning af fristen indgår juli måned ikke. Bedømmerne skal hver for sig udtale sig om de faglige spørgsmål i klagen. Klageren skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist af normalt 1 uge. Uddannelsesinstitutionen afgør klagen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelser og klagerens kommentarer til udtalelserne. Afgørelsen, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på tilbud om ny prøve (omprøve), eller at klageren ikke får medhold i klagen. Kun når bedømmerne er enige om det, kan uddannelsesinstitutionens afgørelse gå ud på, at klageren ikke får medhold. Institutionens afgørelse skal meddeles klageren hurtigst muligt og senest 2 måneder efter, at modtagelse af klagen er indgivet til institutionen. Kan klagen ikke behandles inden for denne frist, skal institutionen hurtigst muligt underrette klagere herom med angivelse af begrundelse herfor og oplysning om, hvornår klagen forventes færdigbehandlet. Uddannelsesinstitutionen skal straks give klageren og bedømmerne meddelelse om afgørelsen. Går afgørelsen ud på tilbud om omprøve, skal klageren informeres om, at omprøve kan resultere i en lavere karakter. Det er alene eksaminanden, der kan acceptere tilbud om omprøve. Accept af tilbud om omprøve skal ske senest 2 uger efter tilbuddets meddelelse. Omprøve skal finde sted snarest muligt herefter. Er bevis udstedt skal institutionen inddrage beviset, indtil bedømmelsen foreligger, og eventuelt udstede et nyt bevis. Til omprøven udpeges nye bedømmere. Antallet af bedømmere skal være det samme som ved den prøve, der er blevet påklaget.

25 Læringsaktivitet Salgsassistent modul 1 - ny ordning revideres Type Bundet/obligatorisk Uddannelsesspecifikt fag - udsnit af faget: Salgsassistent Del 1 Varighed 2,0 uger Elevforudsætninger Du skal være i praktikaftale som salgsassistent u/profil eller butiksmedhjælper Beskrivelse af læringselementet: Emner inden for Koncept, Salg, Branche og Butik samt Drift med følgende indhold: Kompetencemål de mål som ikke er relevante på modul 1 fjernes! 1 Koncept 2 Eleven kender til konceptopbygning i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, herunder vægtning af salgsfremmende parametre, 3 Eleven kender til sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken 4 Eleven kender til sammenhængen mellem idegrundlag og butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver, 5 Salg 6 Eleven behersker metoder til personligt salg, 7 Eleven behersker metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling og behersker konflikthåndtering, 8 Eleven behersker metoder til salgsoptimering og mersalg, 9 Eleven kan anvende sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med at gøre butikken salgsklar, 10 Eleven kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter, herunder event og kampagner, 11 Eleven kan anvende værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder events og kampagner, 12 Eleven kan anvende metoder til styring af vareplacering i forhold til butikkens koncept og størrelse, 13 Eleven kan anvende viden om servicekoncepter til kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter, 14 Eleven kan anvende viden om salgsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenter, herunder vægtning af pris, kvalitet og serviceydelser, 15 Eleven kan anvende de psykologiske og samfundsmæssige forhold og trends, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler, demografi og livsstil i forbindelse med salget, 16 Eleven behersker salgs- og betalingsbetingelser, herunder bl.a. garantiydelser, 17 Eleven behersker metoder til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder i forbindelse med sæson eller temadage i butikken, 18 Branche og Butik 19 Eleven behersker varedeklarationer og tilhørende lovgivning inden for udvalgte vareområder, 20 Eleven behersker korrekt varebehandling, 21 Eleven kender til principper for valg af leverandører, herunder forskellige former for indkøbssamarbejde,

26 26 22 Drift 23 Eleven behersker ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader, 24 Eleven kan anvende forskellige samarbejdsformer i butikken herunder især teamsamarbejde, 25 Eleven kender til arbejdsmiljølovgivningen, og kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken, 26 Eleven kan anvende metoder til vareregistrering, 27 Eleven kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, herunder også elektroniske værktøjer, 28 Eleven kan anvende metoder til kontrol ved varemodtagelse og behandling af produkter og emballage, 29 Eleven behersker metoder til vurdering af varebeholdningen i udvalgte, vareområder, herunder pris, kvalitet og aktualitet, 30 Eleven behersker metoder til intern information og kommunikation i butikken, 31 Eleven kan udføre enkle kalkuler, 32 Eleven behersker metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet, 33 Eleven kender til forskellige former for lagerstyring, 34 Eleven behersker principper for salgsregistrering, 35 Eleven behersker salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer og deres muligheder, 36 Eleven kender til principper for salgsregistrering, 37 Eleven kan udvikle og planlægge kampagner i forhold til butikkens profil, 38 Eleven kan anvende metoder til status, svindkontrol og svindanalyse, 39 Eleven kender til relevante økonomiske mål for butikken, 40 Eleven kan anvende relevante økonomiske nøgletal og mål for butikken til løbende kontrol og opfølgning, herunder opfølgning på markedsføringsindsatsen og handlingsplaner, der sikrer optimering af butikkens indtjening, 41 Eleven kan anvende metoder til minimering af butikkens omkostninger i forhold til butikkens profil, 42 Eleven kender til metoder til intern opfølgning af markedsføringsindsatsen, 43 Eleven kender til metoder for budgetlægning og budgetopfølgning, 44 Eleven behersker værktøjer til personlig planlægning og styring. Undervisningsplan og emner Xxxxxxxxxx Lærerrollen Læreren vil fungere som underviser, dels som vejleder og konsulent alt afhængig af Emne og opgaveform. Elevrollen Vi forventer, du er aktivt deltagende i al undervisning. Evaluering/bedømmelse De faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under læringselementet. Du vil således blive vurderet i forhold til demonstration af dine

27 27 kompetencer i løbet af perioden. Dvs. at du selv skal være bevidst om at deltage aktivt i undervisningen, således at underviseren kan danne sig et indtryk af dine kompetencer. Du vil også blive vurderet i forhold til evt. skriftligt arbejde samt fremlæggelse. Der afgives standpunktskarakter i faget Salgsassistent Del 1 efter 7-trins skalaen efter modul 2. Lærerkvalifikationer: Undervisningen varetages af HK lærere med fagkundskaber indenfor det pågældende område. Lokaler og udstyr Undervisningsmiljøet er opbygget ud fra en model med de fire typer af læringsrum: klasselokale, IT lokale, praksisrum i form af øvebutikker, kreativt værksted og dekorationslokale, samt stille/studierum. Der anvendes relevant audio/video udstyr. Undervisningen foregår i IT lokale udstyret med Windows 10 og Office Eleverne har mulighed for gratis at downloade Office 365.

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Formål: Grundforløbsprøven er en prøve i de 5 ugers undervisning, du har fået i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven skal danne et grundlag for,

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil

Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil 1 Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil 2 1. Indhold 2. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 3. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 4. LOVGRUNDLAG... 3 5. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Detailhandelsuddannelse med specialer

Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve.

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. Salgsassistentuddannelsen med profil gennemføres i næsten alle godkendte butikker og kæder. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde både i dybden og i bredden med salget. Eleven skal kunne løse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN DEL 2 EUD GRUNDFORLØB 2 Detailhandelsuddannelse med specialer Januar 2018 28. JANUAR 2018 1 Indhold 1. Generelt for skolen... 3 2.0 Fagenes formål og profil... 3 2.1 Struktur og

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Tekstil. (For elever med start i 2012 og herefter)

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Tekstil. (For elever med start i 2012 og herefter) Lokal undervisningsplan UCH Hovedforløb Tekstil (For elever med start i 2012 og herefter) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 2. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 3. SKOLENS PÆDAGOGISKE

Læs mere

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium.

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium. Elev i Stadium Er du vild med sport? Ser du sport? Er du imødekommende og hjælpsom? Er du glad og positiv? Kan du lide at sælge? Går du op i sports-/fritidsudstyr? Hvis du svarer ja til ovenstående, er

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Uddannelsens navn Butiksetablering - Detail Detailuddannelse med specialer I dette forløb skal I etablere en virksomhed i detailsektoren. I må selv vælge

Læs mere

Bekendtgørelse om en detailhandelsuddannelse med specialer

Bekendtgørelse om en detailhandelsuddannelse med specialer BEK nr 601 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 218 af

Læs mere

Detailhandelsuddannelsen med specialer

Detailhandelsuddannelsen med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelsen med specialer Detailhandelsuddannelsen med specialer Vejledende uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Detailuddannelsen med speciale Butik og E-handel Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

DGU s uddannelsesplan

DGU s uddannelsesplan DGU s uddannelsesplan Salgsassistent med profil i Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv* Elev i Guld, Sølv & Ure* Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *Eleven kan uddannes i Guld & Sølv

Læs mere

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv *) Elev i Guld, Sølv & Ure*) Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *) Eleven kan uddannes

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Detailhandelsuddannelsen med specialer

Detailhandelsuddannelsen med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelsen med specialer Detailhandelsuddannelsen med specialer Vejledende uddannelsestid 5 uger (afkortet for hhxs og eus) 1. Fagets formål og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Fag Indhold Varighed Erhvervsfag 1 Introducerende erhvervsfag 2 uger Erhvervsfag 2

Fag Indhold Varighed Erhvervsfag 1 Introducerende erhvervsfag 2 uger Erhvervsfag 2 Udkast til indholdet af det nye merkantile grundforløb samt en eventuel EUX på detailområdet Almindelig EUD - Grundforløbets 1 del 1. del er kun for elever, der starter direkte efter afslutningen af 9.

Læs mere

Uddannelsesplan for salgsassistent-uddannelsen Kundestrøm

Uddannelsesplan for salgsassistent-uddannelsen Kundestrøm Kundestrøm I forbindelse med de regelmæssige elevsamtaler vurderer den uddannelsesansvarlige og eleven, om eleven har opnået de opstillede kvalifikationsmål tilfredsstillende. Handelsskolen oplyser, hvornår

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil

Lokal undervisningsplan. Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil Lokal undervisningsplan Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil BEK nr 345 af 27/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 062.71N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 15. juli 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014 Grundforløbsprojekt Detail Klasse xx, 2014 Grundforløbet afsluttes med et projekt. Dette projekt er grundlaget for en prøve, hvor du bedømmes på, om du har opnået de kompetencemål, som du skal opfylde

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Godkendelsesskema (juli 2012)

Godkendelsesskema (juli 2012) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (juli 2012) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Butiksmedhjælper Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets firmanavn

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere