Folketinget - Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 68 Bilag 2 Offentligt J.nr Dato: 22. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. Holger K. Nielsen /Susanne Reinholdt Andersen

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. Høringspart Høringssvar Kommentar Advokatrådet Finder, at høringsfristen på 8 dage er for kort og udelukker en nærmere stillingtagen til forslaget. Akademikernes Centralorganisation Ankestyrelsen Vurderer på den baggrund, at det må påregnes, at en række myndigheder og organisationer reelt ikke har mulighed for at udfylde den funktion som høringspart, som det lovforberedende arbejde normalt trækker på som led i kvalitetssikringen af ny regulering og som led i en almindelig demokratisk proces. Henviser desuden til, at regeringen i sit regeringsgrundlag under overskriften God regeringsførelse blandt andet har anført, at Regeringen vil i tæt samarbejde med Folketinget sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister, der sikrer, at organisationer og andre høringsparter har ordentlig tid til at gennemgå lovforslag og udarbejde kommentarer, samt at høringssvar og høringsnotatet med ministeriets bemærkninger foreligger i god tid forud for første behandlingen. Har foretaget en summarisk gennemgang og har ikke umiddelbart indholdsmæssig bemærkninger. Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Høringsfristen er fastsat på baggrund af en tidspresset proces, hvor lovforslaget har skullet fremsættes i rette tid for at kunne træde i kraft 1. januar Ved fastsættelsen af høringsfristen er der således sket en afvejning af en række modsatrettede hensyn, herunder hensynet til høringsparterne, hensynet til at undergive høringssvarene en seriøs overvejelse og kommentering i Skatteministeriet og hensynet til en ordenlig lovproces i Folketinget. På trods af disse krævende vilkår i høringsprocessen har Skatteministeriet modtaget højt kvalificeret input fra interesseorganisationer, faglige sammenslutninger og andre. Det skal hertil i øvrigt bemærkes, at et lovudkast til arbejdsskadeafgiftsloven blev sendt i offentlig høring i februar Det nu foreliggende lovforslag er udformet på baggrund af disse høringssvar. Arbejdsmarkedets Er- Oplyser, at der er en betingelse for at Arbejdsmarkedets Er- Af 3, stk. 6 i lovudkastet fremgår, at Arbejdsskade- Side 2

3 hvervssygdomssikring hvervssygdomssikring kan opkræve bidraget korrekt, atarbejdsmarkedets modtager korrekte data vedrørende tilkendte arbejdsulykkeerstatninger mv. i rette tid fra Arbejdsskadestyrelsen såvel i forhold til den samlede sum som i forhold til fordeling pr. brancheundergruppe. styrelsen hvert år senest den 20. april skal opgøre summen af tilkendte arbejdsulykkeserstatninger til brug for Arbejdsmarkedets s angivelse og betaling af afgiften. Er i tvivl om, hvordan bemyndigelsen i lovforslagets 4, stk. 3, til skatteministeren om fastsættelse af nærmere regler om Arbejdsmarkedets s regnskabsførelse tænkes udmøntet. Oplyser i den forbindelse, at Arbejdsmarkedets s regnskabsaflæggelse allerede er detaljeret reguleret, hvorfor yderligere regulering er unødvendig. Oplyser, at afgiften vil blive opkrævet som en integreret del af den nuværende bidragsopkrævning ved en forhøjelse af Arbejdsmarkedets s bidragssatser. Det betyder, at arbejdsgiverne ikke vil modtage en selvstændig opkrævning svarende til den overvæltede afgift. Bestemmelsen er en standardbestemmelse, som også findes i de øvrige afgiftslove. Med bestemmelsen kan skatteministeren eksempelvis fastsætte, at bestemte poster skal være specificeret i regnskabet. Arbejdsmarkedets er den afgiftspligtige person efter loven, idet der dog samtidig gives hjemmel til at afgiften kan overvæltes på arbejdsgiverne. Der er således ikke tale om, at Arbejdsmarkedets administrerer og opkræver arbejdsskadeafgiften hos de enkelte arbejdsgivere/virksomheder. I lovforslaget er der derfor heller ikke noget krav om, at Arbejdsmarkedets skal udspecificere, hvilken andel af bidraget, som skyldes, at der søges dækning for afgiften. Den i lovforslaget beskrev- Side 3

4 Bemærker, at modellen for beregning af bidragsforhøjelsen, som følge af den overvæltede afgift, er detaljeret beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget. Arbejdsmarkedets er umiddelbart uforstående overfor, at det er nødvendigt at anvende en så kompliceret model for beregning af bidragsforhøjelsen. ne opkrævningsmodel svarer fuldt ud til den opkrævningsmodel, som er anvendt i lov om arbejdsmiljø, hvor der bl.a. hos Arbejdsmarkedets opkræves midler til staten. I lov om arbejdsmiljø er der således heller ikke krav om at de midler til staten, som opkræves hos Arbejdsmarkedets, og som Arbejdsmarkedets videreopkræver hos arbejdsgiverne, udspecificeres i forbindelse med opkrævningen. Afgiften skal give virksomhederne et økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet for derved, at få reduceret antallet og omfanget af arbejdsskader. Det er derfor af afgørende betydning, at Arbejdsmarkedets søger dækning for afgiften i netop de brancheundergrupper, som afgiftsgrundlaget kan henføres til. For at sikre, at virksomhederne ikke spekulerer i, hvilken brancheundergruppe de er placeret i, har det været nødvendigt med den komplicerede model. I det eksisterende bidragssystem opererer Arbejdsmarkedets således med brancheundergruppen Uoplyst. Brancheundergruppen Uoplyst består af virksomheder, som af forskellige årsager ikke har fået an- Side 4

5 givet branchekoden. Arbejdsskadestyrelsen har oplyst, at der altid vil være sager, som det er nødvendigt at henføre til brancheundergruppen, men at styrelsen forventer, at den løbende kvalitetssikring af datagrundlaget vil minimere antallet af erstatningsudbetalinger m.v. i branchegruppen Uoplyst. Det forventes derfor, at der - når Arbejdsmarkedets søger dækning for afgiften - fremadrettet kun vil være en meget lille del af afgiften, som der søges dækning for i brancheundergruppen Uoplyst. Da det forventes, at det i forhold til afgiften fremover vil være økonomisk attraktivt at være indplaceret i branchegruppen Uoplyst, er det i loven forsøgt at tage højde herfor. I 8, stk. 3 foreslås derfor, at når Arbejdsmarkedets søger dækning for afgiften i brancheundergruppen Uoplyst, skal forhøjelsen opgøres som et gennemsnit af de forhøjelser, som følge af afgiften i de øvrige brancheundergrupper. Gennemsnitsberegningen for brancheundergruppen Uoplyst må dog ikke resultere i, at der samlet set søges dækning for et højere beløb end den afgift, som Arbejdsmarkedets skal indbetale til SKAT. I lovforslaget foreslås denne problemstilling løst ved, at Side 5

6 Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmiljørådet Arbejdsskadeforeningen AVS Bemærker vedrørende formlen i bemærkningerne til 8, stk. 3, at Formel til beregning af ændring i bidrag: nr. (2) skal det lille a i nævneren rettelig være et stort A. Ingen bemærkninger. Henviser til høringssvarene fra de enkelte organisationer i Arbejdsmiljørådet. Finder, at en høringsfrist på 7 dage ikke er rimelig. forhøjelsen i alle de øvrige brancheundergrupper korrigeres i forhold til den beregnede forhøjelse af bidraget i brancheundergruppen Uoplyst. For at sikre, at forhøjelsen af bidraget til Arbejdsmarkedets sker i overensstemmelse med de beskrevne principper i loven, er der i lovbemærkningerne indsat en matematisk formel herfor og en præcis beskrivelse heraf. Lovforslaget vil blive præciseret i overensstemmelse hermed. Se kommentaren til Advokatrådet. Vurderer, at en afgift på de erstatninger, som de arbejdsskadede skal have udbetalt aldrig kan blive til gavn for de arbejdsskadede, da pengene går direkte i statskassen. Frygter, at forsikringsselskaberne vil anke mange flere sager i håb om en nedsættelse af erstatningerne, da afgiften så vil blive mindre. Formålet med forslaget er fremadrettet atforebygge og forhindre arbejdsskader, men ikke at tilgodese de arbejdsskadede økonomisk. De arbejdsskadede er derimod dækket af eksisterende forsikringsordninger. Afgiften får ingen betydning for forsikringsselskabernes udgifter til erstatninger. Det er endvidere ikke sandsynligt, at forsikringsselskaber i dag undlader at anke, hvis de mener en sag er afgjort forkert. Det forventes derfor ikke, at afgiften vil ændre på antallet af Side 6

7 Arbejdsskadestyrelsen Foreslår, at staten hellere skulle lægge en afgift på de penge, som mange ulovlige arbejdsgivere tjener ved at undlade at anmelde arbejdsskader, der er sket, fordi de ulovlige arbejdsgivere har sparet penge frem for at forbedre arbejdsmiljøet. Er imod forslaget om en arbejdsskadeafgiftslov i denne form med forbehold for, at foreningen har forstået meningen med forslaget. Bemærker, at Arbejdsskadestyrelsen som følge af loven vil få administrationsomkostninger på 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,9 mio. kr. i de følgende år. Det fremgår ikke af lovforslaget, hvorledes disse udgifter skal finansieres. Arbejdsskadestyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har mulighed for at udføre de opgaver, som forudsættes i lovudkastet, hvis der ikke skaffes finansiering af administrationsomkostningerne. Arbejdsskadestyrelsen forudsætter på denne baggrund, at det af lovforslaget udtrykkeligt kommer til at fremgå, at Arbejdsskadestyrelsen får tilført de fornødne midler samt hvorledes udgifterne finansieres. Det fremgår af lovudkastet, at afgiften for ulykker er ændret til 12 pct.,mens der i resuméet fortsat står 13 pct. Arbejdsskadestyrelsen oplyser, at det ikke er muligt for styrelsen, at finde afgørelserne om tilbagebetaling. Det er derfor ikke muligt at lade disse afgø- ankesager. Forslaget ligger udenfor rammerne af dette lovforslag. Staten tager i Arbejdstilsynets regi initiativer til at imødegå ulovlige forhold på arbejdspladserne. Bruttoprovenuet fra afgiften vil via en merbevilling medgå til dækning af de administrative omkostninger i Arbejdsskadestyrelsen, som tilføres 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,9 mio. kr. i de følgende år. Det er en fejl, at der i resuméet står 13 pct. Der skal sådan som det fremgår af lovforslaget betales en afgift på 12 pct. af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger. Der vil blive stillet ændringsforslag i overensstemmelse hermed, således at det af lovteksten kommer til at fremgår, at efterføl- Side 7

8 Bibliotekarforbundet BUPL CO-Søfart DA relser påvirke afgiftsgrundlaget i det år, hvor der er truffet afgørelse herom, jf. 3, stk. 6, i lovudkastet og bemærkningerne hertil. Ingen bemærkninger Finder det positivt, at afgiften har til formål at styrke arbejdsgivernes incitament til at forbygge, at ansatte kommer til skade. Bemærker, at det ikke fremgår af lovforslaget, hvordan den indtægt, som staten opnår skal anvendes. Indtægten bør efter BUPL s opfattelse afsættes til forebyggelse og forbedringer på arbejdsmiljøområdet. Ingen bemærkninger Finder det problematisk at regeringen fastholder, at der skal udmøntes en arbejdsskadeafgift til stor skade for dansk erhvervsliv. Mener, at arbejdsskadeafgiften er en skatteskrue, som år efter år vil koste virksomhederne flere og flere penge, dette skyldes anvendelsen af en procentuel afgiftssats. gende reguleringer som følge af afgørelser om tilbagebetaling ikke vil påvirke afgiftsgrundlaget. Afgiftsprovenuet er ikke øremærket til arbejdsmiljøområdet, men indgår som finansiering af nye tiltagi medfør af finansloven for 2012, herunder uddannelse, forskning og styrket forebyggelse. Den konkrete model for arbejdsskadeafgiften er valgt, blandt andet fordi den er administrativ enkel, og derfor påfører dansk erhvervsliv færrest mulige byrder. Endvidere bemærkes det, at arbejdsskadeafgiften indgår som finansiering af nye tiltag i medfør af finansloven for 2012 Efter lovforslaget er afgiften på17 pct. af de indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets og på 12 pct. af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger mv. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget er det tilkendegivet, at en ændring af den fastsatte sats på 17 pct. vil blive drøftet på ny, hvis afgiftsgrundlaget i form af bidragene til Arbejdsmarkedets over tid Side 8

9 Det er DA s vurdering, at afgiftsgrundlaget i form af indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets og tilkendte arbejdsulykkeserstatninger og dermed også arbejdsskadeafgiften vil være stigende over tid på grund af forhold, der handler om alt andet end arbejdsmiljø. DA anfører, at stigninger i erstatningsudbetalinger også afhænger af politiske reformer, eksempelvis tilbagetrækningsreformen, FØP- og Fleksreformen, ligesom en stigning i erstatningsudbetalingerne også kan skyldes effektiviteten i Arbejdsskadestyrelsen, Retspraksis eksempelvis Højesteretsdommen fra 2010, der afgjorde, at deltidsansatte skulle have erstatning som fuldtidsansatte med tilbagevirkende kraft. Også metoder til at beregnede forventede års- og livtidsindkomster har betydning. Den enkeltes livsituation kan betyde, at en mindre skade får alvorlige følger ligesom behovet for forsikringsmæssige hensættelser bliver markant større end forudsat. Det er forventningen, at de øgede omkostninger som følge af arbejdsskadeafgiften vil give de enkelte arbejdsgivere et økonomisk incitament til at nedbringe antallet og omfanget af arbejdsskader og dermed over tid føre til en reduktion af de udbetalte arbejdsulykkeserstatninger m.v. Som følge heraf kan afgiftsgrundlaget blive reduceret. På sigt forventes den fastsatte afgiftssats derfor at medføre, at afgiftsprovenuet mindskes. Forhold som udviklingen i retspraksis og den enkelte skadelidtes livssituation er grundvilkår, som yderligere taler for, at der løbende bør arbejdes med at sikre medarbejderne bedst muligt mod alle typer af skader. Dette bør ligeledes afspejles i afgiften, for yderligere at fremme denne udvikling. Ændringer i levealder, renteniveau og pensionsalderforventes kun af have marginal betydning for afgiftsgrundlaget. Hvis det imidlertid viser sig, at eventuellefremtidige nye reformer giver anledning til markant stigning i afgiftsgrundlaget, er der grundlag for at drøfte afgiftssatserne på ny. Side 9

10 som følge af udsving i renten Foreslår, at afgiften skal beregnes som et fast årligt nettoprovenu til staten på 300 mio. kr., der ikke stiger udover den generelle pris- og lønudvikling. Derved undgås, at virksomhederne skal betale mere og mere i arbejdsskadeafgift. Finder det dybt uansvarligt, at regeringen fremlægger et lovforslag, der sort på hvidt dokumenter, at arbejdsskadeafgiften har en negativ effekt på arbejdsudbuddet. Skatteministeriet har ikke taget højde for, at afgiftsgrundlaget stiger og stiger, hvilket vil få endnu større negative konsekvenser for arbejdsudbuddet. Mener, at det er den forkerte vej i forhold til regeringens løfter om at skabe vækst og beskæftigelse. Da hensigten med arbejdsskadeafgiften netop er at give arbejdsgiverne et økonomisk incitament til at forbygge erhvervssygdomme og ulykker, er der ved udformningen af afgiftsmodellen lagt afgørende vægt på, at afgiften mindskes som følge af et fald i det tilkendte arbejdsskadeerstatninger og øges ved en stigning i summen af tilkendte erstatninger. Såfremt afgiften udgjorde et fast beløb på 300 mio. kr. ville der ikke være noget incitament til at forbedre arbejdsmiljøet. Regeringen har ikke lagt skjul på, at arbejdsskadeafgiften har to formål, dels skal afgiften anspore arbejdsgiverne til at forbedre arbejdsmiljøet, dels er afgiften med til at finansiere de øvrige tiltag på finansloven for 2012 Dette fremgår således af lovbemærkningerne. Se endvidere kommentaren til BUPL. Anfører, at det er regeringens plan, at arbejdsskadeafgiftens provenu skal tilfalde statskassen og bidrage til finansieringen af øget velfærd. DA mener, at regeringen derved finansierer en større offentlig sektor ved at pålægge virksomhederne en økonomisk byrde, der medfører, at virksomhederne bliver nødt til at afskedige en masse Se kommentaren til BUPL. Side 10

11 medarbejdere. Finder, at det er en meget dyr måde at opkræve 300 mio. kr. på, idet regeringen mister 200 mio. kr. i selskabsskatteindtægter for at få 300 mio. kr. i statskassen. Såfremt regeringen droppede arbejdsskadeafgiften ville der kun være et hul i statskassen på 100 mio. kr. Den af DA foretagne beregning af hullet i statskassen beror på en misforståelse. Det umiddelbare afgiftsprovenu for staten skønnes til 500 mio. kr. Det er lagt til grund, at forhøjelsen af bidraget til Arbejdsmarkedets indebærer, at overskuddet i de berørte virksomheder reduceres, hvilket resultater i et fald i andre skatter og afgifter det såkaldte automatiske tilbageløb. I første omgang betyder dette et fald i indtægterne fra selskabsskatterne, da selskabsoverskuddet falder. Det faldende overskud resulterer i lavere udbytter eller kursfald, som også beskattes, hvorfor tilbageløbet øges. Afhængigt af ejerforholdene er skatterne forskellige, og der er derfor benyttet en standardantagelse om et automatisk tilbageløb på 40 pct. svarende til et provenu til staten efter tilbageløb på 300 mio. kr. Der er således tale om én provenuvirkning efter automatisk tilbageløb på 300 mio. kr. Såfremt afgiften afskaffes, vil der derfor være et hul i statskassen på 300 mio. kr. og ikke kun på 100 mio. kr., som i givet fald vil skulle finansieres på anden vis. Mener, at regeringens antagelse om, at afgiftsprovenuet ad åre vil falde, ikke har hold i virkeligheden. Det skyldes, at ar- I forhold til incitamentsvirkningen ville det naturligvis være ideelt, hvis afgiften direkte kunne afspejle Side 11

12 bejdsskadeafgiften er fuldstændig blottet for incitamenter til forebyggelse eller reduktion af arbejdsskader. Der er således tale om en ren skat på arbejde. Den manglende incitamentsvirkning skyldes ifølge DA, at der ikke er sammenhæng mellem den enkelte ulykke og den afgift, der skal betales. Alle virksomheder inden for samme branchegruppe skal betale den samme afgift uanset, at de har forskellige risikoprofiler. Virksomheder, der aldrig har haft en arbejdsskade, skal som følge deraf også betale arbejdsskadeafgift. DA mener, at arbejdsskadeafgiften dermed bidrager til at gøre det dyrere at drive virksomhed i Danmark uden at afgiften vil have en positiv effekt på arbejdsmiljøet. arbejdsmiljøet på den enkelte virksomhed. Skatteministeriet har undersøgt muligheden for helt generelt at pålægge afgiften på virksomhedsniveau. Arbejdsskadestyrelsen har oplyst, at der ikke eksisterer tilstrækkeligt valide data for arbejdsskader på den enkelte virksomhed. Af den grund er det ikke muligt at målrette afgiften den enkelte virksomhed. Hertil skal det i øvrigt bemærkes, at arbejdsskadesystemet som indebærer et objektivt ansvar for arbejdsgiverne hviler på et forsikringsmæssigt solidaritetsprincip. Opkrævning af afgiften på virksomhedsniveau vil være et brud på dette bærende princip og vil f.eks. også kunne føre til det resultat, at en mindre virksomhed med én større ulykke i et givet år ville blive ramt uforholdsmæssigt hårdt af afgiften. Det at arbejdsgiverne på såvel virksomheds- som brancheniveau forbedrer arbejdsmiljøet og derved forebygger arbejdsulykker og erhvervssygdomme forventes at medføre, at summen af arbejdsskadeerstatninger falder. Det er Skatteministeriet vurdering, at der herved skabes et vist økonomisk incitament til at forebygge og mindske arbejdsskadernes omfang. Bemærker, at arbejdsskadeafgiften beregnes på baggrund af sidste års erstatningsudbetalinger. De skader, der allerede er At afgiften beregnes på grundlag af de tilkendte erstatninger og de indbetalte bidrag vedrørende det fore- Side 12

13 sket, kan ikke forebygges, og det er dermed meget tydeligt, at der er tale om en skat på virksomhederne. Anfører i forhold til incitamentsvirkningen, at visse ulykker er næsten umulige at forebygge, eksempelvis kørsel i arbejdstiden, hvor en medarbejder bliver påkørt af en modkørende eller tilfælde, hvor en medarbejder under teambuilding kommer til skade i forbindelse med en fodboldkamp. Det gælder desuden for erhvervssygdomme, at de er svære at forebygge for virksomhederne. Et element heri er, at arbejdsgiveren blot får information om anerkendelse af skaden, men ikke indsigt i, hvilke belastninger, der har forårsaget skaden. Vurderer, at bidraget til Arbejdsmarkedets er et dårligt mål for den forebyggende indsats, da mange af skaderne er sket for 5, 10 eller 20 år siden. De nuværende arbejdsgivere kommer således til at betale for fortidens syndere. Ifølge beregninger fra Arbejdsmarkedets går der40 år mel- gående kalenderår er alene af praktiske hensyn. Således kan både Arbejdsmarkedets og Arbejdsskadestyrelsen i sagens natur først opgøre summen af indbetalte bidrag og tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v. efter årets udløb. Den valgte afgiftsmodel giver et vist økonomisk incitament. De nævnte er eksempler er ikke kerneområdet for afgiftens incitamentsvirkning. Det er korrekt, at reglerne i persondataloven forhindrer, at arbejdsgiverne kan få kendskab til en række personhenførbare oplysninger. For arbejdsgiverne er der dog en vis hjælp at hente i Vejledning om erhvervssygdomme, som bl.a. omhandler de generelle vilkår for anerkendelse af alle sygdomme anmeldt fra 1. januar Hensigten med vejledningen er netop at give en forståelse af sammenhængen mellem en sygdom og en bestemt belastning. Det er korrekt, at der særligt for så vidt angår erhvervssygdomme kan være tale om arbejdsskader, som er sket mange år tidligere. Det skal hertil bemærkes, at arbejdsskadeafgiften i sig selv er et signal til arbejdsgiverne om, at det er vigtigt at forebygge arbejdsmiljøproblemer og ikke mindst de problemer, som er af så Side 13

14 lem en virksomhed oplever, at Arbejdsskadestyrelsen tilkender en erstatning m.v., som følge af en erhvervssygdom. Mener, at danske virksomheder allerede i dag har et stort incitament til at forebygge arbejdsskader som følge af de omkostninger, der er forbundet med sygeløn, tab produktion m.v. Det kommer ifølge DA til udtryk ved, at arbejdsulykker og erhvervssygdomme er ganske sjældne. DA oplyser, at AES har beregnet, at der gennemsnitligt går 20 år mellem arbejdsulykkerne og 40 år mellem erhvervssygdommene på en virksomhed. Anfører, at det ikke er muligt i lovforslagets bemærkninger, at se hvad afgiften vil koste staten, idet det fremgår af bemærkningerne, at erhvervslivet skal bidrage med 375 mio. kr. af afgiften (75 pct.), og at kommuner og regioner skal bidraget med 125 mio. kr. (25 alvorlig karakter, at de udløser arbejdsskadeerstatninger. Formålet med afgiften er, dels at give et incitament til at forebygge arbejdsskader, dels at finansiere aftalte tiltag efter finansloven for Som følge af den tidsmæssige forskydning mellem den erstatningsudløsende begivenhed og Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, vil det i opstartsfasen være nødvendigt at beregne afgiften på grundlag af arbejdsskader indtruffet før lovens ikrafttræden. Såfremt afgiften alene skulle beregnes på grundlag af skader indtruffet efter lovens ikrafttræden, ville afgiften ikke indbringe det forudsatte provenu. De nævnte tal ændrer ikke på, at der fortsat er for mange og for alvorlige arbejdsskader, og at dette især gør sig gældende indenfor visse brancher. Under punkt 4.1. er det anført, at statens andel af det umiddelbare provenu på 500 mio. kr. er skønnet til 3,5 pct. svarende til en umiddelbar udgift på 17 mio. kr. i Tilsvarende fremgår det af punkt 4.2., at kommunernes Side 14

15 pct.). DA anmoder derfor Skatteministeriet om at redegøre for statens andel af arbejdsskadeafgiften i bemærkningerne til lovforslaget. og regionernes andel udgør 24 pct. svarende til 120 mio. kr. i 2013, mens de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet er 360 mio. kr. svarende til 72,5 pct. jf. punkt 6. Pointerer, at det heller ikke fremgår af lovforslaget, hvorfor staten ikke skal bidrage til den samlede finansiering bortset fra, at det er en udgift for staten. Mener, at det manglende finansieringsbidrag fra staten finansieres ved at pålægge kommuner, regioner og virksomhederne en afgift, der er større end nødvendigt og større end deres andel af erstatningsudbetalingerne tilsiger. Anfører, at der er tale om en helt urimelig forskelsbehandling, der i særdeleshed bliver synlig ved at statsligt ejede virksomheder, som f.eks. DR, TV2 og DSB friholdes for afgiften. Afgiften opkræves hos Arbejdsmarkedets, som samtidig får hjemmel til og forudsættes at søge dækning for afgiften ved at forhøje bidraget til erhvervssygdomssikringen. Alle arbejdsgivere, som har ansatte, der udfører arbejde i Danmark, har pligt til at betale bidrag til Arbejdsmarkedets, herunder også offentlige arbejdsgivere. Af punkt i de generelle bemærkninger fremgår direkte, at Arbejdsmarkedets også søger dækning for afgiften hos staten, idet der om de sikringspligtige arbejdsgivere, som Arbejdsmarkedets søger dækning er anført følgende: De sikringspligtige arbejdsgivere omfatter både private og offentlige arbejdsgivere, herunder staten, kommunerne og civilisten. I bemærkningerne til 1 er anført følgende: Alle arbejdsgivere, både offentlige og private Afgiften vil derfor også blive overvæltet på staten som arbejdsgiver. Staten som arbejdsgiver behandles dermed på præcis samme måde som alle andre Side 15

16 Danmarks Rederiforening Dansk Told & Skatteforbund Danske Malermestre Danske Regioner Datatilsynet Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Med den foreliggende udformning af lovforslaget vil afgiften på ingen måde medvirke til at øge de enkelte virksomheders økonomiske incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsskader. Grunden er, at afgiften skal fordeles på virksomheden inden for de forskellige branchegrupper, hvorfor der ikke for den enkelte virksomhed vil være en sammenhæng mellem den afgift, den skal betale, og virksomhedens egen bestræbelser på at undgå arbejdsulykker og erhvervsskader. I øvrigt er de følgeudgifter, der er forbundet med en arbejdsulykke så store for virksomhederne, at virksomhederne næppe mangler incitament til at gøre deres yderest for at undgå disse. Finder, at det er positivt at en indsats for et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø er et prioriteret emne. Finder, at arbejdsskadeafgift er egnet til at medvirke til at øge incitamentet til at forebygge arbejdsulykker. Datatilsynet noterer sig, at lovudkastet ikke indeholder en hjemmel til at personoplysninger kan gøres til genstand for registersamkøring Datatilsynet forudsætter, at persondataloven vil skulle iagttages ved de behandlinger af personoplysninger, som vil ske i forbindelse med de foreslåede bestemmelser i lovforslaget. arbejdsgivere i Danmark. Se kommentaren til DA. Lovforslaget medfører ikke, at der skal foretages registersamkøring af personoplysninger. Side 16

17 Erhvervsstyrelsen Finanssektorens Arbejdsgiverforening Ingen bemærkninger Er tilhænger af, at der i virksomhederne skal gøres en større indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og især forebygge arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Kan dog ikke støtte lovforslaget, idet forslaget blot øger virksomhedernes omkostningsniveau, uden at det giver sikkerhed for et bedre arbejdsmiljø i form af færre arbejdsulykker og færre erhvervssygdomme. Lovforslagets bemærkninger indeholder ikke nogen analyse, der sandsynliggør, at den nye afgift vil få en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Det er vurderingen, at afgiften vil give et vist økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet gennem forebyggelse af arbejdsulykker mv. Arbejdsskadeafgiftens udformning afspejler imidlertid en afvejning af hensynet til at begrænse de administrative omkostninger og sikre ensartet behandling på tværs af virksomhederne på den ene side og hensynet til afgiftens tilskyndelse til at reducere antallet af arbejdsskader mv. på den anden side. Lovforslaget harmonerer ikke med 2020-strategien, som indeholder både mål for reduktion af arbejdsmiljøproblemer og 19 konkrete initiativer, som både skal forebygge arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Vurderer, at en øget forebyggelsesindsats over for arbejdsulykker og erhvervssygdomme skal baseres på, at de enkelte virksomheder har et eget økonomisk incitament til at øge forebyggelsen og mindske risikoen for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Bemærker, at der ikke ses at være nogen øremærkning af de midler, som afgiften vil indbringe. Provenuet vil derfor ikke blive brugt på en målrettet Det er meget tilfredsstillende, at arbejdsmarkedets parter har taget initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet, men det kan altid gøres bedre. En arbejdsskade er altid en arbejdsskade for meget. Forslaget ses ikke at være i modstrid med de nævnte initiativer, men er et supplement hertil. Se kommentaren til DA. Se kommentaren til BUPL. Side 17

18 Finanstilsynet Forsikring & Pension FSR Danske Revisorer FTF Håndværksrådet forbedring af arbejdsmiljøet, men blive brugt til en reduktion af det statslige underskud. Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger. Noterer med tilfredshed, at det i modsætning til det tidligere lovudkast ikke er forsikringsselskaberne, som skal betale afgiften. Vurderer, at der ved at lade Arbejdsmarkedets stå for betaling af afgiften er fundet en administrativt enkelt måde at opkræve afgiften. FTF støtter forslaget, idet den opkrævningsmodel, der tænkes anvendt, indebærer, at det almindelige bidrag til Arbejdsmarkedets forhøjes med det beløb, Arbejdsmarkedets skal indbetale til staten samt AES` udgifter til administration. Finder at der er et vist økonomisk incitament, da AES bidraget pr. ansat i dag er afhængigt af risikoen for erhvervssygdomme i de enkelte brancher og underbrancher. FTF finder dog, at der skal etableres en egentlig incitamentsmodel, der reelt belønner virksomheder, der gør noget ekstraordinært for at forbedre arbejdsmiljøet. Finder at en høringsfrist på en uge er for kort. Henviser til deres høringssvar i forbindelse med at et andet lovudkast vedrørende arbejdsskadeafgiften har været i offentlig høring i februar Er modstander af forslaget, da Se kommentaren til LO. Se kommentaren til Advokatrådet. Se kommentaren til BUPL Side 18

19 KL der er tale om en ikke ubetydelig afgift på 300 mio. kr. for erhvervslivet og finder, at der er brug for ro på afgiftsfronten efter flere års krise. Arbejdsskadeafgiften skaber ikke incitament for virksomhederne til at forbedre arbejdsmiljøet yderligere. Erhvervslivet er allerede pålagt omfattende arbejdsmiljøforanstaltninger, som skal hindre arbejdsulykker og forbedre arbejdsmiljøet hos de ansatte. Finder det uforståeligt og uacceptabelt, at der kun levnes en ganske kort periode til den eksterne høring ikke mindst i betragtning af, at lovforslaget udmønter en del af finansloven for Gav i sit høringssvar over et tidligere udkast til en arbejdsskadeafgift udtryk for, at KL lægger afgørende vægt på, at en arbejdsskadeafgift udformes, så den giver alle arbejdsgivere et klart og mærkbart økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og dermed forbygge og arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Som lovforslaget nu er udformet, må KL imidlertid konstatere, at det forebyggende incitament er fuldstændig forsvundet. Lovforslaget indeholder nemlig ikke bestemmelser om, at Arbejdsmarkedets ved overvæltningen skal tages hensyn til arbejdsgiverens risikoprofil, men kan blot forhøje de eksisterende AES-bidrag. Resultatet er derfor, at en arbejdsgiver med ingen eller ganske få arbejdsskader betaler samme arbejdsskadeafgift som andre arbejdsgivere i samme branchegruppe med mange skader. Bemærker, at arbejdsskadeafgiften skal give et fast årligt provenu. Så selv med en mærkbar fo- Se kommentaren til DA. Se kommentaren til Advokatrådet. Se kommentaren til DA. Der er tale om en misforståelse. Side 19

20 rebyggende indsats indenfor alle branchegrupper, vil den enkelte arbejdsgiver ikke mærke det på arbejdsskadeafgiften, da der under alle omstændigheder opkræves et samlet fast årligt beløb på 500 mio. kr. Lovforslaget indeholder ingen bestemmelse om, at Arbejdsmarkedets ved opkrævningen af bidraget skal oplyse de enkelte arbejdsgivere og frivilligt sikrede om, hvor stor en del af bidraget, afgiften udgør. Det er en klar mangel ved lovforslaget. Mener, at det er en klar mangel ved lovforslaget, at det ikke indeholder bestemmelser om, hvorledes det sikres, at der ikke opkræves mere end det forudsatte provenu på 500 mio. kr. Det er der nemlig en stor risiko for, når afgiften beregnes som en procentdel af erstatningssummer, som afhænger af en lang række eksterne faktorer. F.eks. vides det allerede nu, at AESbidragene vil udvise en stigende tendens som konsekvens af payas-you-go-princippet og både erstatninger for ulykker og for erhvervssygdomme kan påvirkes af ny retspraksis. Mener, at det er en væsentlig mangel ved lovforslaget, at der ikke er nogen mulighed for at differentiere arbejdsskadeafgiften i forhold til den enkelte arbejdsgivers faktiske risikoprofil. F.eks. burde arbejdsgivere med et dokumenteret lavt ulykkesniveau kunne opnå en reduktion i arbejdsskadeafgiften, hvis man skal opretholde forestillingen om Netop fordi hensigten med arbejdsskadeafgiften er,at arbejdsgiverne skal få et økonomisk incitament til at forbygge erhvervssygdomme og ulykker, er afgiftssatserne faste, mens afgiftsgrundlaget er variabelt. Afgiftsprovenuet vil således blive mindre som følge af et fald i de tilkendte arbejdsskadeerstatninger og øges tilsvarende ved en stigning i summen af tilkendte erstatninger. Se kommentaren til Arbejdsmarkedets Se kommentaren til DA. Se kommentarerne til DA og LO. Side 20

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteministeriet J. nr. 2011 211 0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og godtgørelser m.v. efter lov om arbejdsskadesikring 1. Der

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 8 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 10-12-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2012-511-0089 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 3 Offentligt Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odense, den 21. maj 2013 Høringssvar j.nr. NST-4400-00021 Danske Slagtermestre takker for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere