Folketinget - Skatteudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 68 Bilag 2 Offentligt J.nr Dato: 22. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. Holger K. Nielsen /Susanne Reinholdt Andersen

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. Høringspart Høringssvar Kommentar Advokatrådet Finder, at høringsfristen på 8 dage er for kort og udelukker en nærmere stillingtagen til forslaget. Akademikernes Centralorganisation Ankestyrelsen Vurderer på den baggrund, at det må påregnes, at en række myndigheder og organisationer reelt ikke har mulighed for at udfylde den funktion som høringspart, som det lovforberedende arbejde normalt trækker på som led i kvalitetssikringen af ny regulering og som led i en almindelig demokratisk proces. Henviser desuden til, at regeringen i sit regeringsgrundlag under overskriften God regeringsførelse blandt andet har anført, at Regeringen vil i tæt samarbejde med Folketinget sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister, der sikrer, at organisationer og andre høringsparter har ordentlig tid til at gennemgå lovforslag og udarbejde kommentarer, samt at høringssvar og høringsnotatet med ministeriets bemærkninger foreligger i god tid forud for første behandlingen. Har foretaget en summarisk gennemgang og har ikke umiddelbart indholdsmæssig bemærkninger. Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Høringsfristen er fastsat på baggrund af en tidspresset proces, hvor lovforslaget har skullet fremsættes i rette tid for at kunne træde i kraft 1. januar Ved fastsættelsen af høringsfristen er der således sket en afvejning af en række modsatrettede hensyn, herunder hensynet til høringsparterne, hensynet til at undergive høringssvarene en seriøs overvejelse og kommentering i Skatteministeriet og hensynet til en ordenlig lovproces i Folketinget. På trods af disse krævende vilkår i høringsprocessen har Skatteministeriet modtaget højt kvalificeret input fra interesseorganisationer, faglige sammenslutninger og andre. Det skal hertil i øvrigt bemærkes, at et lovudkast til arbejdsskadeafgiftsloven blev sendt i offentlig høring i februar Det nu foreliggende lovforslag er udformet på baggrund af disse høringssvar. Arbejdsmarkedets Er- Oplyser, at der er en betingelse for at Arbejdsmarkedets Er- Af 3, stk. 6 i lovudkastet fremgår, at Arbejdsskade- Side 2

3 hvervssygdomssikring hvervssygdomssikring kan opkræve bidraget korrekt, atarbejdsmarkedets modtager korrekte data vedrørende tilkendte arbejdsulykkeerstatninger mv. i rette tid fra Arbejdsskadestyrelsen såvel i forhold til den samlede sum som i forhold til fordeling pr. brancheundergruppe. styrelsen hvert år senest den 20. april skal opgøre summen af tilkendte arbejdsulykkeserstatninger til brug for Arbejdsmarkedets s angivelse og betaling af afgiften. Er i tvivl om, hvordan bemyndigelsen i lovforslagets 4, stk. 3, til skatteministeren om fastsættelse af nærmere regler om Arbejdsmarkedets s regnskabsførelse tænkes udmøntet. Oplyser i den forbindelse, at Arbejdsmarkedets s regnskabsaflæggelse allerede er detaljeret reguleret, hvorfor yderligere regulering er unødvendig. Oplyser, at afgiften vil blive opkrævet som en integreret del af den nuværende bidragsopkrævning ved en forhøjelse af Arbejdsmarkedets s bidragssatser. Det betyder, at arbejdsgiverne ikke vil modtage en selvstændig opkrævning svarende til den overvæltede afgift. Bestemmelsen er en standardbestemmelse, som også findes i de øvrige afgiftslove. Med bestemmelsen kan skatteministeren eksempelvis fastsætte, at bestemte poster skal være specificeret i regnskabet. Arbejdsmarkedets er den afgiftspligtige person efter loven, idet der dog samtidig gives hjemmel til at afgiften kan overvæltes på arbejdsgiverne. Der er således ikke tale om, at Arbejdsmarkedets administrerer og opkræver arbejdsskadeafgiften hos de enkelte arbejdsgivere/virksomheder. I lovforslaget er der derfor heller ikke noget krav om, at Arbejdsmarkedets skal udspecificere, hvilken andel af bidraget, som skyldes, at der søges dækning for afgiften. Den i lovforslaget beskrev- Side 3

4 Bemærker, at modellen for beregning af bidragsforhøjelsen, som følge af den overvæltede afgift, er detaljeret beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget. Arbejdsmarkedets er umiddelbart uforstående overfor, at det er nødvendigt at anvende en så kompliceret model for beregning af bidragsforhøjelsen. ne opkrævningsmodel svarer fuldt ud til den opkrævningsmodel, som er anvendt i lov om arbejdsmiljø, hvor der bl.a. hos Arbejdsmarkedets opkræves midler til staten. I lov om arbejdsmiljø er der således heller ikke krav om at de midler til staten, som opkræves hos Arbejdsmarkedets, og som Arbejdsmarkedets videreopkræver hos arbejdsgiverne, udspecificeres i forbindelse med opkrævningen. Afgiften skal give virksomhederne et økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet for derved, at få reduceret antallet og omfanget af arbejdsskader. Det er derfor af afgørende betydning, at Arbejdsmarkedets søger dækning for afgiften i netop de brancheundergrupper, som afgiftsgrundlaget kan henføres til. For at sikre, at virksomhederne ikke spekulerer i, hvilken brancheundergruppe de er placeret i, har det været nødvendigt med den komplicerede model. I det eksisterende bidragssystem opererer Arbejdsmarkedets således med brancheundergruppen Uoplyst. Brancheundergruppen Uoplyst består af virksomheder, som af forskellige årsager ikke har fået an- Side 4

5 givet branchekoden. Arbejdsskadestyrelsen har oplyst, at der altid vil være sager, som det er nødvendigt at henføre til brancheundergruppen, men at styrelsen forventer, at den løbende kvalitetssikring af datagrundlaget vil minimere antallet af erstatningsudbetalinger m.v. i branchegruppen Uoplyst. Det forventes derfor, at der - når Arbejdsmarkedets søger dækning for afgiften - fremadrettet kun vil være en meget lille del af afgiften, som der søges dækning for i brancheundergruppen Uoplyst. Da det forventes, at det i forhold til afgiften fremover vil være økonomisk attraktivt at være indplaceret i branchegruppen Uoplyst, er det i loven forsøgt at tage højde herfor. I 8, stk. 3 foreslås derfor, at når Arbejdsmarkedets søger dækning for afgiften i brancheundergruppen Uoplyst, skal forhøjelsen opgøres som et gennemsnit af de forhøjelser, som følge af afgiften i de øvrige brancheundergrupper. Gennemsnitsberegningen for brancheundergruppen Uoplyst må dog ikke resultere i, at der samlet set søges dækning for et højere beløb end den afgift, som Arbejdsmarkedets skal indbetale til SKAT. I lovforslaget foreslås denne problemstilling løst ved, at Side 5

6 Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmiljørådet Arbejdsskadeforeningen AVS Bemærker vedrørende formlen i bemærkningerne til 8, stk. 3, at Formel til beregning af ændring i bidrag: nr. (2) skal det lille a i nævneren rettelig være et stort A. Ingen bemærkninger. Henviser til høringssvarene fra de enkelte organisationer i Arbejdsmiljørådet. Finder, at en høringsfrist på 7 dage ikke er rimelig. forhøjelsen i alle de øvrige brancheundergrupper korrigeres i forhold til den beregnede forhøjelse af bidraget i brancheundergruppen Uoplyst. For at sikre, at forhøjelsen af bidraget til Arbejdsmarkedets sker i overensstemmelse med de beskrevne principper i loven, er der i lovbemærkningerne indsat en matematisk formel herfor og en præcis beskrivelse heraf. Lovforslaget vil blive præciseret i overensstemmelse hermed. Se kommentaren til Advokatrådet. Vurderer, at en afgift på de erstatninger, som de arbejdsskadede skal have udbetalt aldrig kan blive til gavn for de arbejdsskadede, da pengene går direkte i statskassen. Frygter, at forsikringsselskaberne vil anke mange flere sager i håb om en nedsættelse af erstatningerne, da afgiften så vil blive mindre. Formålet med forslaget er fremadrettet atforebygge og forhindre arbejdsskader, men ikke at tilgodese de arbejdsskadede økonomisk. De arbejdsskadede er derimod dækket af eksisterende forsikringsordninger. Afgiften får ingen betydning for forsikringsselskabernes udgifter til erstatninger. Det er endvidere ikke sandsynligt, at forsikringsselskaber i dag undlader at anke, hvis de mener en sag er afgjort forkert. Det forventes derfor ikke, at afgiften vil ændre på antallet af Side 6

7 Arbejdsskadestyrelsen Foreslår, at staten hellere skulle lægge en afgift på de penge, som mange ulovlige arbejdsgivere tjener ved at undlade at anmelde arbejdsskader, der er sket, fordi de ulovlige arbejdsgivere har sparet penge frem for at forbedre arbejdsmiljøet. Er imod forslaget om en arbejdsskadeafgiftslov i denne form med forbehold for, at foreningen har forstået meningen med forslaget. Bemærker, at Arbejdsskadestyrelsen som følge af loven vil få administrationsomkostninger på 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,9 mio. kr. i de følgende år. Det fremgår ikke af lovforslaget, hvorledes disse udgifter skal finansieres. Arbejdsskadestyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har mulighed for at udføre de opgaver, som forudsættes i lovudkastet, hvis der ikke skaffes finansiering af administrationsomkostningerne. Arbejdsskadestyrelsen forudsætter på denne baggrund, at det af lovforslaget udtrykkeligt kommer til at fremgå, at Arbejdsskadestyrelsen får tilført de fornødne midler samt hvorledes udgifterne finansieres. Det fremgår af lovudkastet, at afgiften for ulykker er ændret til 12 pct.,mens der i resuméet fortsat står 13 pct. Arbejdsskadestyrelsen oplyser, at det ikke er muligt for styrelsen, at finde afgørelserne om tilbagebetaling. Det er derfor ikke muligt at lade disse afgø- ankesager. Forslaget ligger udenfor rammerne af dette lovforslag. Staten tager i Arbejdstilsynets regi initiativer til at imødegå ulovlige forhold på arbejdspladserne. Bruttoprovenuet fra afgiften vil via en merbevilling medgå til dækning af de administrative omkostninger i Arbejdsskadestyrelsen, som tilføres 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,9 mio. kr. i de følgende år. Det er en fejl, at der i resuméet står 13 pct. Der skal sådan som det fremgår af lovforslaget betales en afgift på 12 pct. af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger. Der vil blive stillet ændringsforslag i overensstemmelse hermed, således at det af lovteksten kommer til at fremgår, at efterføl- Side 7

8 Bibliotekarforbundet BUPL CO-Søfart DA relser påvirke afgiftsgrundlaget i det år, hvor der er truffet afgørelse herom, jf. 3, stk. 6, i lovudkastet og bemærkningerne hertil. Ingen bemærkninger Finder det positivt, at afgiften har til formål at styrke arbejdsgivernes incitament til at forbygge, at ansatte kommer til skade. Bemærker, at det ikke fremgår af lovforslaget, hvordan den indtægt, som staten opnår skal anvendes. Indtægten bør efter BUPL s opfattelse afsættes til forebyggelse og forbedringer på arbejdsmiljøområdet. Ingen bemærkninger Finder det problematisk at regeringen fastholder, at der skal udmøntes en arbejdsskadeafgift til stor skade for dansk erhvervsliv. Mener, at arbejdsskadeafgiften er en skatteskrue, som år efter år vil koste virksomhederne flere og flere penge, dette skyldes anvendelsen af en procentuel afgiftssats. gende reguleringer som følge af afgørelser om tilbagebetaling ikke vil påvirke afgiftsgrundlaget. Afgiftsprovenuet er ikke øremærket til arbejdsmiljøområdet, men indgår som finansiering af nye tiltagi medfør af finansloven for 2012, herunder uddannelse, forskning og styrket forebyggelse. Den konkrete model for arbejdsskadeafgiften er valgt, blandt andet fordi den er administrativ enkel, og derfor påfører dansk erhvervsliv færrest mulige byrder. Endvidere bemærkes det, at arbejdsskadeafgiften indgår som finansiering af nye tiltag i medfør af finansloven for 2012 Efter lovforslaget er afgiften på17 pct. af de indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets og på 12 pct. af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger mv. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget er det tilkendegivet, at en ændring af den fastsatte sats på 17 pct. vil blive drøftet på ny, hvis afgiftsgrundlaget i form af bidragene til Arbejdsmarkedets over tid Side 8

9 Det er DA s vurdering, at afgiftsgrundlaget i form af indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets og tilkendte arbejdsulykkeserstatninger og dermed også arbejdsskadeafgiften vil være stigende over tid på grund af forhold, der handler om alt andet end arbejdsmiljø. DA anfører, at stigninger i erstatningsudbetalinger også afhænger af politiske reformer, eksempelvis tilbagetrækningsreformen, FØP- og Fleksreformen, ligesom en stigning i erstatningsudbetalingerne også kan skyldes effektiviteten i Arbejdsskadestyrelsen, Retspraksis eksempelvis Højesteretsdommen fra 2010, der afgjorde, at deltidsansatte skulle have erstatning som fuldtidsansatte med tilbagevirkende kraft. Også metoder til at beregnede forventede års- og livtidsindkomster har betydning. Den enkeltes livsituation kan betyde, at en mindre skade får alvorlige følger ligesom behovet for forsikringsmæssige hensættelser bliver markant større end forudsat. Det er forventningen, at de øgede omkostninger som følge af arbejdsskadeafgiften vil give de enkelte arbejdsgivere et økonomisk incitament til at nedbringe antallet og omfanget af arbejdsskader og dermed over tid føre til en reduktion af de udbetalte arbejdsulykkeserstatninger m.v. Som følge heraf kan afgiftsgrundlaget blive reduceret. På sigt forventes den fastsatte afgiftssats derfor at medføre, at afgiftsprovenuet mindskes. Forhold som udviklingen i retspraksis og den enkelte skadelidtes livssituation er grundvilkår, som yderligere taler for, at der løbende bør arbejdes med at sikre medarbejderne bedst muligt mod alle typer af skader. Dette bør ligeledes afspejles i afgiften, for yderligere at fremme denne udvikling. Ændringer i levealder, renteniveau og pensionsalderforventes kun af have marginal betydning for afgiftsgrundlaget. Hvis det imidlertid viser sig, at eventuellefremtidige nye reformer giver anledning til markant stigning i afgiftsgrundlaget, er der grundlag for at drøfte afgiftssatserne på ny. Side 9

10 som følge af udsving i renten Foreslår, at afgiften skal beregnes som et fast årligt nettoprovenu til staten på 300 mio. kr., der ikke stiger udover den generelle pris- og lønudvikling. Derved undgås, at virksomhederne skal betale mere og mere i arbejdsskadeafgift. Finder det dybt uansvarligt, at regeringen fremlægger et lovforslag, der sort på hvidt dokumenter, at arbejdsskadeafgiften har en negativ effekt på arbejdsudbuddet. Skatteministeriet har ikke taget højde for, at afgiftsgrundlaget stiger og stiger, hvilket vil få endnu større negative konsekvenser for arbejdsudbuddet. Mener, at det er den forkerte vej i forhold til regeringens løfter om at skabe vækst og beskæftigelse. Da hensigten med arbejdsskadeafgiften netop er at give arbejdsgiverne et økonomisk incitament til at forbygge erhvervssygdomme og ulykker, er der ved udformningen af afgiftsmodellen lagt afgørende vægt på, at afgiften mindskes som følge af et fald i det tilkendte arbejdsskadeerstatninger og øges ved en stigning i summen af tilkendte erstatninger. Såfremt afgiften udgjorde et fast beløb på 300 mio. kr. ville der ikke være noget incitament til at forbedre arbejdsmiljøet. Regeringen har ikke lagt skjul på, at arbejdsskadeafgiften har to formål, dels skal afgiften anspore arbejdsgiverne til at forbedre arbejdsmiljøet, dels er afgiften med til at finansiere de øvrige tiltag på finansloven for 2012 Dette fremgår således af lovbemærkningerne. Se endvidere kommentaren til BUPL. Anfører, at det er regeringens plan, at arbejdsskadeafgiftens provenu skal tilfalde statskassen og bidrage til finansieringen af øget velfærd. DA mener, at regeringen derved finansierer en større offentlig sektor ved at pålægge virksomhederne en økonomisk byrde, der medfører, at virksomhederne bliver nødt til at afskedige en masse Se kommentaren til BUPL. Side 10

11 medarbejdere. Finder, at det er en meget dyr måde at opkræve 300 mio. kr. på, idet regeringen mister 200 mio. kr. i selskabsskatteindtægter for at få 300 mio. kr. i statskassen. Såfremt regeringen droppede arbejdsskadeafgiften ville der kun være et hul i statskassen på 100 mio. kr. Den af DA foretagne beregning af hullet i statskassen beror på en misforståelse. Det umiddelbare afgiftsprovenu for staten skønnes til 500 mio. kr. Det er lagt til grund, at forhøjelsen af bidraget til Arbejdsmarkedets indebærer, at overskuddet i de berørte virksomheder reduceres, hvilket resultater i et fald i andre skatter og afgifter det såkaldte automatiske tilbageløb. I første omgang betyder dette et fald i indtægterne fra selskabsskatterne, da selskabsoverskuddet falder. Det faldende overskud resulterer i lavere udbytter eller kursfald, som også beskattes, hvorfor tilbageløbet øges. Afhængigt af ejerforholdene er skatterne forskellige, og der er derfor benyttet en standardantagelse om et automatisk tilbageløb på 40 pct. svarende til et provenu til staten efter tilbageløb på 300 mio. kr. Der er således tale om én provenuvirkning efter automatisk tilbageløb på 300 mio. kr. Såfremt afgiften afskaffes, vil der derfor være et hul i statskassen på 300 mio. kr. og ikke kun på 100 mio. kr., som i givet fald vil skulle finansieres på anden vis. Mener, at regeringens antagelse om, at afgiftsprovenuet ad åre vil falde, ikke har hold i virkeligheden. Det skyldes, at ar- I forhold til incitamentsvirkningen ville det naturligvis være ideelt, hvis afgiften direkte kunne afspejle Side 11

12 bejdsskadeafgiften er fuldstændig blottet for incitamenter til forebyggelse eller reduktion af arbejdsskader. Der er således tale om en ren skat på arbejde. Den manglende incitamentsvirkning skyldes ifølge DA, at der ikke er sammenhæng mellem den enkelte ulykke og den afgift, der skal betales. Alle virksomheder inden for samme branchegruppe skal betale den samme afgift uanset, at de har forskellige risikoprofiler. Virksomheder, der aldrig har haft en arbejdsskade, skal som følge deraf også betale arbejdsskadeafgift. DA mener, at arbejdsskadeafgiften dermed bidrager til at gøre det dyrere at drive virksomhed i Danmark uden at afgiften vil have en positiv effekt på arbejdsmiljøet. arbejdsmiljøet på den enkelte virksomhed. Skatteministeriet har undersøgt muligheden for helt generelt at pålægge afgiften på virksomhedsniveau. Arbejdsskadestyrelsen har oplyst, at der ikke eksisterer tilstrækkeligt valide data for arbejdsskader på den enkelte virksomhed. Af den grund er det ikke muligt at målrette afgiften den enkelte virksomhed. Hertil skal det i øvrigt bemærkes, at arbejdsskadesystemet som indebærer et objektivt ansvar for arbejdsgiverne hviler på et forsikringsmæssigt solidaritetsprincip. Opkrævning af afgiften på virksomhedsniveau vil være et brud på dette bærende princip og vil f.eks. også kunne føre til det resultat, at en mindre virksomhed med én større ulykke i et givet år ville blive ramt uforholdsmæssigt hårdt af afgiften. Det at arbejdsgiverne på såvel virksomheds- som brancheniveau forbedrer arbejdsmiljøet og derved forebygger arbejdsulykker og erhvervssygdomme forventes at medføre, at summen af arbejdsskadeerstatninger falder. Det er Skatteministeriet vurdering, at der herved skabes et vist økonomisk incitament til at forebygge og mindske arbejdsskadernes omfang. Bemærker, at arbejdsskadeafgiften beregnes på baggrund af sidste års erstatningsudbetalinger. De skader, der allerede er At afgiften beregnes på grundlag af de tilkendte erstatninger og de indbetalte bidrag vedrørende det fore- Side 12

13 sket, kan ikke forebygges, og det er dermed meget tydeligt, at der er tale om en skat på virksomhederne. Anfører i forhold til incitamentsvirkningen, at visse ulykker er næsten umulige at forebygge, eksempelvis kørsel i arbejdstiden, hvor en medarbejder bliver påkørt af en modkørende eller tilfælde, hvor en medarbejder under teambuilding kommer til skade i forbindelse med en fodboldkamp. Det gælder desuden for erhvervssygdomme, at de er svære at forebygge for virksomhederne. Et element heri er, at arbejdsgiveren blot får information om anerkendelse af skaden, men ikke indsigt i, hvilke belastninger, der har forårsaget skaden. Vurderer, at bidraget til Arbejdsmarkedets er et dårligt mål for den forebyggende indsats, da mange af skaderne er sket for 5, 10 eller 20 år siden. De nuværende arbejdsgivere kommer således til at betale for fortidens syndere. Ifølge beregninger fra Arbejdsmarkedets går der40 år mel- gående kalenderår er alene af praktiske hensyn. Således kan både Arbejdsmarkedets og Arbejdsskadestyrelsen i sagens natur først opgøre summen af indbetalte bidrag og tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v. efter årets udløb. Den valgte afgiftsmodel giver et vist økonomisk incitament. De nævnte er eksempler er ikke kerneområdet for afgiftens incitamentsvirkning. Det er korrekt, at reglerne i persondataloven forhindrer, at arbejdsgiverne kan få kendskab til en række personhenførbare oplysninger. For arbejdsgiverne er der dog en vis hjælp at hente i Vejledning om erhvervssygdomme, som bl.a. omhandler de generelle vilkår for anerkendelse af alle sygdomme anmeldt fra 1. januar Hensigten med vejledningen er netop at give en forståelse af sammenhængen mellem en sygdom og en bestemt belastning. Det er korrekt, at der særligt for så vidt angår erhvervssygdomme kan være tale om arbejdsskader, som er sket mange år tidligere. Det skal hertil bemærkes, at arbejdsskadeafgiften i sig selv er et signal til arbejdsgiverne om, at det er vigtigt at forebygge arbejdsmiljøproblemer og ikke mindst de problemer, som er af så Side 13

14 lem en virksomhed oplever, at Arbejdsskadestyrelsen tilkender en erstatning m.v., som følge af en erhvervssygdom. Mener, at danske virksomheder allerede i dag har et stort incitament til at forebygge arbejdsskader som følge af de omkostninger, der er forbundet med sygeløn, tab produktion m.v. Det kommer ifølge DA til udtryk ved, at arbejdsulykker og erhvervssygdomme er ganske sjældne. DA oplyser, at AES har beregnet, at der gennemsnitligt går 20 år mellem arbejdsulykkerne og 40 år mellem erhvervssygdommene på en virksomhed. Anfører, at det ikke er muligt i lovforslagets bemærkninger, at se hvad afgiften vil koste staten, idet det fremgår af bemærkningerne, at erhvervslivet skal bidrage med 375 mio. kr. af afgiften (75 pct.), og at kommuner og regioner skal bidraget med 125 mio. kr. (25 alvorlig karakter, at de udløser arbejdsskadeerstatninger. Formålet med afgiften er, dels at give et incitament til at forebygge arbejdsskader, dels at finansiere aftalte tiltag efter finansloven for Som følge af den tidsmæssige forskydning mellem den erstatningsudløsende begivenhed og Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, vil det i opstartsfasen være nødvendigt at beregne afgiften på grundlag af arbejdsskader indtruffet før lovens ikrafttræden. Såfremt afgiften alene skulle beregnes på grundlag af skader indtruffet efter lovens ikrafttræden, ville afgiften ikke indbringe det forudsatte provenu. De nævnte tal ændrer ikke på, at der fortsat er for mange og for alvorlige arbejdsskader, og at dette især gør sig gældende indenfor visse brancher. Under punkt 4.1. er det anført, at statens andel af det umiddelbare provenu på 500 mio. kr. er skønnet til 3,5 pct. svarende til en umiddelbar udgift på 17 mio. kr. i Tilsvarende fremgår det af punkt 4.2., at kommunernes Side 14

15 pct.). DA anmoder derfor Skatteministeriet om at redegøre for statens andel af arbejdsskadeafgiften i bemærkningerne til lovforslaget. og regionernes andel udgør 24 pct. svarende til 120 mio. kr. i 2013, mens de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet er 360 mio. kr. svarende til 72,5 pct. jf. punkt 6. Pointerer, at det heller ikke fremgår af lovforslaget, hvorfor staten ikke skal bidrage til den samlede finansiering bortset fra, at det er en udgift for staten. Mener, at det manglende finansieringsbidrag fra staten finansieres ved at pålægge kommuner, regioner og virksomhederne en afgift, der er større end nødvendigt og større end deres andel af erstatningsudbetalingerne tilsiger. Anfører, at der er tale om en helt urimelig forskelsbehandling, der i særdeleshed bliver synlig ved at statsligt ejede virksomheder, som f.eks. DR, TV2 og DSB friholdes for afgiften. Afgiften opkræves hos Arbejdsmarkedets, som samtidig får hjemmel til og forudsættes at søge dækning for afgiften ved at forhøje bidraget til erhvervssygdomssikringen. Alle arbejdsgivere, som har ansatte, der udfører arbejde i Danmark, har pligt til at betale bidrag til Arbejdsmarkedets, herunder også offentlige arbejdsgivere. Af punkt i de generelle bemærkninger fremgår direkte, at Arbejdsmarkedets også søger dækning for afgiften hos staten, idet der om de sikringspligtige arbejdsgivere, som Arbejdsmarkedets søger dækning er anført følgende: De sikringspligtige arbejdsgivere omfatter både private og offentlige arbejdsgivere, herunder staten, kommunerne og civilisten. I bemærkningerne til 1 er anført følgende: Alle arbejdsgivere, både offentlige og private Afgiften vil derfor også blive overvæltet på staten som arbejdsgiver. Staten som arbejdsgiver behandles dermed på præcis samme måde som alle andre Side 15

16 Danmarks Rederiforening Dansk Told & Skatteforbund Danske Malermestre Danske Regioner Datatilsynet Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Med den foreliggende udformning af lovforslaget vil afgiften på ingen måde medvirke til at øge de enkelte virksomheders økonomiske incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsskader. Grunden er, at afgiften skal fordeles på virksomheden inden for de forskellige branchegrupper, hvorfor der ikke for den enkelte virksomhed vil være en sammenhæng mellem den afgift, den skal betale, og virksomhedens egen bestræbelser på at undgå arbejdsulykker og erhvervsskader. I øvrigt er de følgeudgifter, der er forbundet med en arbejdsulykke så store for virksomhederne, at virksomhederne næppe mangler incitament til at gøre deres yderest for at undgå disse. Finder, at det er positivt at en indsats for et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø er et prioriteret emne. Finder, at arbejdsskadeafgift er egnet til at medvirke til at øge incitamentet til at forebygge arbejdsulykker. Datatilsynet noterer sig, at lovudkastet ikke indeholder en hjemmel til at personoplysninger kan gøres til genstand for registersamkøring Datatilsynet forudsætter, at persondataloven vil skulle iagttages ved de behandlinger af personoplysninger, som vil ske i forbindelse med de foreslåede bestemmelser i lovforslaget. arbejdsgivere i Danmark. Se kommentaren til DA. Lovforslaget medfører ikke, at der skal foretages registersamkøring af personoplysninger. Side 16

17 Erhvervsstyrelsen Finanssektorens Arbejdsgiverforening Ingen bemærkninger Er tilhænger af, at der i virksomhederne skal gøres en større indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og især forebygge arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Kan dog ikke støtte lovforslaget, idet forslaget blot øger virksomhedernes omkostningsniveau, uden at det giver sikkerhed for et bedre arbejdsmiljø i form af færre arbejdsulykker og færre erhvervssygdomme. Lovforslagets bemærkninger indeholder ikke nogen analyse, der sandsynliggør, at den nye afgift vil få en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Det er vurderingen, at afgiften vil give et vist økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet gennem forebyggelse af arbejdsulykker mv. Arbejdsskadeafgiftens udformning afspejler imidlertid en afvejning af hensynet til at begrænse de administrative omkostninger og sikre ensartet behandling på tværs af virksomhederne på den ene side og hensynet til afgiftens tilskyndelse til at reducere antallet af arbejdsskader mv. på den anden side. Lovforslaget harmonerer ikke med 2020-strategien, som indeholder både mål for reduktion af arbejdsmiljøproblemer og 19 konkrete initiativer, som både skal forebygge arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Vurderer, at en øget forebyggelsesindsats over for arbejdsulykker og erhvervssygdomme skal baseres på, at de enkelte virksomheder har et eget økonomisk incitament til at øge forebyggelsen og mindske risikoen for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Bemærker, at der ikke ses at være nogen øremærkning af de midler, som afgiften vil indbringe. Provenuet vil derfor ikke blive brugt på en målrettet Det er meget tilfredsstillende, at arbejdsmarkedets parter har taget initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet, men det kan altid gøres bedre. En arbejdsskade er altid en arbejdsskade for meget. Forslaget ses ikke at være i modstrid med de nævnte initiativer, men er et supplement hertil. Se kommentaren til DA. Se kommentaren til BUPL. Side 17

18 Finanstilsynet Forsikring & Pension FSR Danske Revisorer FTF Håndværksrådet forbedring af arbejdsmiljøet, men blive brugt til en reduktion af det statslige underskud. Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger. Noterer med tilfredshed, at det i modsætning til det tidligere lovudkast ikke er forsikringsselskaberne, som skal betale afgiften. Vurderer, at der ved at lade Arbejdsmarkedets stå for betaling af afgiften er fundet en administrativt enkelt måde at opkræve afgiften. FTF støtter forslaget, idet den opkrævningsmodel, der tænkes anvendt, indebærer, at det almindelige bidrag til Arbejdsmarkedets forhøjes med det beløb, Arbejdsmarkedets skal indbetale til staten samt AES` udgifter til administration. Finder at der er et vist økonomisk incitament, da AES bidraget pr. ansat i dag er afhængigt af risikoen for erhvervssygdomme i de enkelte brancher og underbrancher. FTF finder dog, at der skal etableres en egentlig incitamentsmodel, der reelt belønner virksomheder, der gør noget ekstraordinært for at forbedre arbejdsmiljøet. Finder at en høringsfrist på en uge er for kort. Henviser til deres høringssvar i forbindelse med at et andet lovudkast vedrørende arbejdsskadeafgiften har været i offentlig høring i februar Er modstander af forslaget, da Se kommentaren til LO. Se kommentaren til Advokatrådet. Se kommentaren til BUPL Side 18

19 KL der er tale om en ikke ubetydelig afgift på 300 mio. kr. for erhvervslivet og finder, at der er brug for ro på afgiftsfronten efter flere års krise. Arbejdsskadeafgiften skaber ikke incitament for virksomhederne til at forbedre arbejdsmiljøet yderligere. Erhvervslivet er allerede pålagt omfattende arbejdsmiljøforanstaltninger, som skal hindre arbejdsulykker og forbedre arbejdsmiljøet hos de ansatte. Finder det uforståeligt og uacceptabelt, at der kun levnes en ganske kort periode til den eksterne høring ikke mindst i betragtning af, at lovforslaget udmønter en del af finansloven for Gav i sit høringssvar over et tidligere udkast til en arbejdsskadeafgift udtryk for, at KL lægger afgørende vægt på, at en arbejdsskadeafgift udformes, så den giver alle arbejdsgivere et klart og mærkbart økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og dermed forbygge og arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Som lovforslaget nu er udformet, må KL imidlertid konstatere, at det forebyggende incitament er fuldstændig forsvundet. Lovforslaget indeholder nemlig ikke bestemmelser om, at Arbejdsmarkedets ved overvæltningen skal tages hensyn til arbejdsgiverens risikoprofil, men kan blot forhøje de eksisterende AES-bidrag. Resultatet er derfor, at en arbejdsgiver med ingen eller ganske få arbejdsskader betaler samme arbejdsskadeafgift som andre arbejdsgivere i samme branchegruppe med mange skader. Bemærker, at arbejdsskadeafgiften skal give et fast årligt provenu. Så selv med en mærkbar fo- Se kommentaren til DA. Se kommentaren til Advokatrådet. Se kommentaren til DA. Der er tale om en misforståelse. Side 19

20 rebyggende indsats indenfor alle branchegrupper, vil den enkelte arbejdsgiver ikke mærke det på arbejdsskadeafgiften, da der under alle omstændigheder opkræves et samlet fast årligt beløb på 500 mio. kr. Lovforslaget indeholder ingen bestemmelse om, at Arbejdsmarkedets ved opkrævningen af bidraget skal oplyse de enkelte arbejdsgivere og frivilligt sikrede om, hvor stor en del af bidraget, afgiften udgør. Det er en klar mangel ved lovforslaget. Mener, at det er en klar mangel ved lovforslaget, at det ikke indeholder bestemmelser om, hvorledes det sikres, at der ikke opkræves mere end det forudsatte provenu på 500 mio. kr. Det er der nemlig en stor risiko for, når afgiften beregnes som en procentdel af erstatningssummer, som afhænger af en lang række eksterne faktorer. F.eks. vides det allerede nu, at AESbidragene vil udvise en stigende tendens som konsekvens af payas-you-go-princippet og både erstatninger for ulykker og for erhvervssygdomme kan påvirkes af ny retspraksis. Mener, at det er en væsentlig mangel ved lovforslaget, at der ikke er nogen mulighed for at differentiere arbejdsskadeafgiften i forhold til den enkelte arbejdsgivers faktiske risikoprofil. F.eks. burde arbejdsgivere med et dokumenteret lavt ulykkesniveau kunne opnå en reduktion i arbejdsskadeafgiften, hvis man skal opretholde forestillingen om Netop fordi hensigten med arbejdsskadeafgiften er,at arbejdsgiverne skal få et økonomisk incitament til at forbygge erhvervssygdomme og ulykker, er afgiftssatserne faste, mens afgiftsgrundlaget er variabelt. Afgiftsprovenuet vil således blive mindre som følge af et fald i de tilkendte arbejdsskadeerstatninger og øges tilsvarende ved en stigning i summen af tilkendte erstatninger. Se kommentaren til Arbejdsmarkedets Se kommentaren til DA. Se kommentarerne til DA og LO. Side 20

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om arbejdsskadeafgift

Høringssvar vedr. forslag til lov om arbejdsskadeafgift Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedr. forslag til lov om arbejdsskadeafgift Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteministeriet J. nr. 2011 211 0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og godtgørelser m.v. efter lov om arbejdsskadesikring 1. Der

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Forslag til Arbejdsskadeafgiftslov 1

Forslag til Arbejdsskadeafgiftslov 1 Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 48 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0219990 Udkast (1) Forslag til Arbejdsskadeafgiftslov 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift 1. Der opkræves en arbejdsskadeafgift

Læs mere

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 54 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. 1)

Forslag. Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 6 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 7. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringssvar, der er indkommet efter høringsfristens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2009-311-0025 Dato: 21. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om skattefri kompensation

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 19. august 2010 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen) I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx, foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 96 Bilag 2 Offentligt 14. januar 2016 J.nr. 15-3135149 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Temperaturen på arbejdsmiljøet år 2013

Temperaturen på arbejdsmiljøet år 2013 Temperaturen på arbejdsmiljøet år Dagens menu 2012 og Psykisk arbejdsmiljø Arbejdsskadeafgift Større bøder Supplerende uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen Ledelse og arbejdsmiljø Fodspor fra 2012

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 29. januar

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 29. januar Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt J.nr. 2007-418-0385 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 154-157 af 29. januar 2007. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Høringssvar på forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Høringssvar på forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv Kim Taasby og Helle Klostergaard Christensen bm@bm.dk kta@bm.dk hkc@bm.dk Høringssvar på forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Læs mere

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt 10. december 2015 J.nr. 15-3187620 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål H - Tale til besvarelse af spørgsmål H den 10.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2013 indledtes på forsøgsbasis makrelfiskeri i Grønland. Den samlede fangst udgjorde 51.337 tons i 2013. Med

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt 17. februar 2015 J.nr. 15-0190055 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 405 af 20. januar 2015

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) November 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) Et udkast til lovforslag har i perioden 5. oktober 2016 til 26. oktober 2016 været sendt

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 2 Bilag 1 Offentligt N O T A T September 2013 Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere