7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter."

Transkript

1

2 6. Status på Strategiplan Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram Evaluering af forsikringsordningen ved omkostningskrævende personalesager. 10. Personalesag. 11. Henvendelser til bestyrelsen. 12. Punkter til næste møde. 13. Næste møde. I tilfælde af forslag til repræsentantskabet holdes bestyrelsesmøde den 14. maj 2012 kl På Malervangen 1, Glostrup. 14. Eventuelt. Hvis der ikke indkommer forslag, er næste møde den 29. august Godkendelse af dagsordenen Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen i den foreliggende form. Dagsordenen blev godkendt Godkendelse af regnskab 2011 for BO-VEST samt revisionsprotokollat BO-VESTs regnskab for 2011, der viser et overskud på kr vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender BO-VESTs årsregnskab 2011 og tager det tilhørende revisionsprotokollat til efterretning. 2

3 Regnskabet Kenn E. Hansen gennemgik årsregnskab Bestyrelsen kommenterede følgende: Side 14, konto 606: Følgende slettes: /bestyrelsesvederlag. Side 20 Konto 541, note 9: Korrektion adm.bidrag 3704: Der er sket en korrektion af AB Etagehusenes administrationsbidrag i forbindelse med sammenlægning af lejemål udført i tilknytning til helhedsplanen. Der skal følges op på, om VA Kanalens Kvarter også har behov for at få korrigeret for eventuelt for meget indbetalt administrationsbidrag. Side 22, konto 701, note 13, linje 4: Anskaffelsessum ændres til Indretning af lejede lokaler. Spørgeskemaet: 5. Spørgsmål om dispositionsfond i BO-VEST er irrelevant 6. Bestyrelsen anmodede om en uddybning af, hvad spørgsmål 6 dækker. Budgetstyring generelt: I forbindelse med eventuel overgang til 5-årige budgetplaner i fremtiden efterspurgte bestyrelsen en procedure for tættere intern budgetstyring. Kenn E. Hansen nævnte, at hver enkelt konto fra 2012 har fået hver sin ejer, som er ansvarlig for kontoens udvikling, hvilket forbedrer styringen. Revisionsprotokollatet Revisor gennemgik revisionsprotokollatet af 17. april 2012 til årsregnskab og nævnte her, at regnskabet var retvisende og kunne godkendes uden forbehold. Revisor har i protokollatet i forbindelse med bilagssagen nævnt følgende: I lighed med sidste år er der under andre tilgodehavender pr. 31. december 2011 indregnet et beløb på tkr., som vedrører omkostninger til advokat, revisor 3

4 m.v. i forbindelse med foretagne undersøgelser i bilagssagen, som resulterede i en politianmeldelse af en tidligere medarbejder. Det er vores vurdering, at de afholdte omkostninger i forbindelse med undersøgelserne af sagens omstændigheder ikke vil kunne dækkes af forsikringen eller vil kunne indgå i søgsmålet mod den tidligere medarbejder. Vi anbefaler bestyrelsen at tage stilling til, hvorledes disse omkostninger skal fordeles mellem involverede organisationer, afdelinger og BO-VEST. (Side 89, afsnit 2.1) Bestyrelsen takkede for en god gennemgang og godkendte BO-VESTs regnskab for 2011 samt tog det tilhørende revisionsprotokollat til efterretning. Regnskab og protokollat blev underskrevet på mødet Godkendelse af den økonomiske beretning til den trykte beretning Der henvises til det vedlagte udkast til økonomisk beretning og resultatopgørelse til publicering i den trykte årsberetning. : Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender den økonomiske beretning Bestyrelsen anmodede om, - at det tilføjes, at regnskabet kan hentes på Malervangen 1. - at administrationsgebyr og tillægsydelser deles i 2 grafer. Bestyrelsen godkendte den økonomiske beretning til den trykte årsberetning Præsentation af den elektroniske håndbog Kommunikationschef Annesophie Hansen og kommunikationsmedarbejder Line Toepfer Nyhuus giver en præsentation af den elektroniske beboerhåndbog på mødet. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning. 4

5 Bestyrelsen kommenterede følgende: Bestyrelsen roste den elektroniske beboerhåndbog - nævnte, at den var flot og virkede grundig og gennemarbejdet Direktionens beretning Arbejdsulykker og skader Bestyrelsen anmodede på et tidligere møde om en opgørelse over arbejdsskader i BO-VEST. Administrationen har udarbejdet en oversigt over arbejdsulykker, -skader og arbejdsbetingede lidelser i 2010 og 2011, som vedlægges. Af skemaerne fremgår, at der i 2010 og 2011 har været i alt 16 arbejdsulykker, heraf er 3 anerkendt som arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen. Der har i løbet af de 2 år været 5 situationer med psykiske problematikker. Endelig er der konstateret 5 arbejdsbetingede lidelser, hvoraf én er anerkendt som arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen. Praktikantordningen BO-VEST indgik i august 2011 en aftale med E. Pihl & Søn under BRF Kredits praktikplads-projekt om at arbejde for praktikpladser til unge af anden etnisk herkomst på projekter i vores område. Som status på projektet kan oplyses, at der under BRF Kredits overordnede rammeaftale er oprettet seks praktikpladser i vores område. Af disse seks er de tre pladser skabt via BO-VESTs leverandører, og de to af dem bor i vores boliger. Forvaltningsklassifikation ændring af konto 115 og 116 Driftsbekendtgørelsen er ændret, således at konto 115 og 116 grundlæggende ændres. Det betyder at kontoplan-strukturen skal ændres, så den kommer til at afspejle en helt ny logik i forhold til bygningsdele m.v. Administrationen har i marts 2012 igangsat et projekt, der har til formål at opbygge en ny kontoplanstruktur i overensstemmelse med den struktur, der er udmeldt fra Landsbyggefonden og BL, og som er ens for alle afdelinger. De forskelle, der traditionelt har været mellem afdelingerne og boligorganisationerne, vil således blive minimeret, da en opbygning med mulighed for individuelle løsninger vil blive meget dyr. En fælles struktur vil gøre det muligt i større omfang end hidtil at sammenligne afdelinger på tværs, hvilket også er et af formålene med indførelse af det nye system. Administrationen arbejder ud fra en tidsplan, hvor afdelingsbudgetterne for 5

6 2013 bliver udarbejdet i det gamle system, men vil blive oversat til det nye system i de sidste måneder af 2012, således at konteringen af forbrug kan foregå i det nye system fra 1. jan Regnskabet for 2013 skal indberettes i det nye system, mens regnskabet 2012 vil følge det gamle system. Bestyrelsen vil blive informeret løbende, efterhånden som projektet skrider frem. Administrationen er opmærksom på, at afdelingsbestyrelserne har et særligt informationsbehov, og der vil på det planlagte fyraftensmøde for afdelingsbestyrelser den 30. april 2012 blive givet overordnet information. Bilagssagen Der vil på mødet blive givet en status på bilagssagen. Til- og fratrædelser Tiltrædelser Boligafdelingerne: Robert John Manning, gartner, VA Galgebakken, 1. febr. Diana Pedersen, HK er, VA Askerød, 1. febr, Alex Christiansen, ejendomsfunktionær, VA Kanalens Kv og AB Etagehusene, 20. febr. Peter I. Christiansen, ejendomsfunktionær, AB Nord, 15. marts Boligsociale: Lone Holm Clausen, børne- og ungemedarbejder, ABC, 1. april Fratrædelser Boligafdelingerne: Lars Chr. Clausen, ejendomsfunktionær, VA Askerød, 31. marts Jeanet Frese, HK er, VA Askerød, 31. marts Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager direktionens beretning til efterretning. Ulrik Brock Hoffmeyer gav en kort status på bilagssagen. I den forbindelse blev nævnt, at presseberedskabet genopfriskes. 6

7 Ulrik Brock Hoffmeyer tilføjede følgende til den udsendte beretning: Rettelse i referat af bestyrelsesmødet en 28. marts om afrunding af opnoteringsgebyrer: I referatet står, at afrundingen gælder i prisblad Det, der blev vedtaget var, at den gælder i 2012 og 13. Ny tekst: I prisblad 2012 og 2013 er opnoteringsgebyrerne bibeholdt på 200 kr. 260 kr. og 300 kr., da den planlagte opjustering ville give ret skæve beløb. Med de runde beløb er det lettere at kommunikere til beboerne og de er generelt nemmere at håndtere. Justeringen har ingen indflydelse på budgettet. Samarbejde om kapitalforvaltning Tranemosegårds bestyrelse drøftede på bestyrelsesmøde den 12. april, om det var en god idé at samarbejde om kapitalforvaltning. Bestyrelsens kommentarer til direktionsberetningen: Arbejdsulykker Bestyrelsen efterlyste benchmark for at vide, hvor BO-VEST står arbejdsmiljømæssigt. Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning Status på Strategiplan Strategiplanen for BO-VEST har sammen med målsætningsprogrammet i løbet af de seneste år sat rammerne og den overordnede kurs for ledelsens arbejde i BO-VEST. Selve Strategiplan udsendes pr. mail, mens statusnotatet er vedlagt som bilag. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager status på Strategiplan til efterretning. Bestyrelsen tog status på Strategiplan til efterretning. 7

8 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter Ulrik Brock Hoffmeyer fremlægger den nye strategi på bestyrelsesmødet. Oplæg om strategiens hovedpunkter eftersendes. En oversigt over planlagte projekter vedlægges. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender strategioplæg og -proces samt tager vedlagte oversigt over projekter i til efterretning. Bestyrelsen godkendte ledelsens oplæg om strategi og udviklingsprojekter Forslag til Handlingsprogram Der henvises til Handlingsprogrammet, der eftersendes pr. mail. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget til handlingsprogram Bestyrelsen godkendte med få kommentarer Handlingsprogram Evaluering af af forsikringsordningen ved omkostningskrævende personalesager På repræsentantskabsmødet i 2011 blev det vedtaget, at etablere en 1-årig forsøgsordning med forsikringsordning ved tab i forbindelse med langtidssygdom, fagretlige sager og afskedigelser - udformet således at boligafdelingen dækker 25%, og fællesskabet dækker 75 %. Ordningen skal evaluere på repræsentantskabsmødet i

9 Ordningen har i de forløbne 10 måneder været anvendt én gang, nemlig i forbindelse med en driftsleders fratrædelse i en af AB s afdelinger. Sagen blev behandlet og godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 26. oktober Der er udbetalt kr. fra den fælles forsikringsordning til boligafdelingen. Administrationen vurderer, at ordningen bør fortsætte. De meget dyre personalesager - hvad enten de skyldes langtidssygdom eller særlige fratrædelser - vil altid belaste en enkelte afdeling unødigt hårdt og en fordeling af udgifterne er et positivt solidarisk princip. Desuden er det at bestyrelsen tager stilling i hver enkelt sag en sikring imod utilsigtet brug eller misbrug. Administrationen indstiller, at bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at forsikringsordningen ved omkostningskrævende personalesager fortsætter. Bestyrelsen besluttede, at indstille til repræsentantskabet, at forsikringsordningen ved omkostningskrævende personalesager fortsætter som forsøg endnu et år Personalesag Lukket punkt. Fremlægges af Ulrik Brock Hoffmeyer på mødet. Ulrik Brock Hoffmeyer redegjorde for en personalesag, som bestyrelsen tog til efterretning Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Der var Ingen henvendelser

10 12. Næste møde og punkter til næste møde Punkter til bestyrelsesmødet i august: - Budgetkontrol 2. kvartal Nedsættelse af udvalg Møder i I tilfælde af forslag til repræsentantskabet holdes bestyrelsesmøde: Mandag den 14. maj kl , Malervangen 1, Glostrup Hvis der ikke indkommer forslag, holdes næste bestyrelsesmøde den 29. august 2012 kl , Malervangen 1, Glostrup Repræsentantskabsmøde 2012: Torsdag den 24. maj Der blev omdelt et forslag til invitation til jubilæumsmiddag, som blev godkendt. Fyraftensmøde om budgetter og regnskaber: Mandag den 30. april Møder i : Øvrige bestyrelsesmøder: Onsdag den 24. oktober 2012 Mandag den 11. december 2012 Onsdag den 13. februar 2013 Onsdag den 20 marts 2013 Onsdag den 17. april 2013 Mandag den 22. april 2013 evt. Tirsdag den 14. maj i tilfælde af forslag til repræsentantskabet Repræsentantskabsmøde: Mandag den 27. maj Eventuelt Runde dage Vinie Hansen har deltaget i Hugo Thuges 60 års fødselsdag den 23. marts og deltager den 20. april i Steen Lipperts (Tranemosegård, Afd. Gurrelund/Bjerrelund) 40 års jubilæum. 10

11

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech Referat af Bestyrelsesmøde nr. 85 i BO-VEST Tirsdag den 21. april 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 21. april 2015 23. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren Allan

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge Allan Nielsen,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere