Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft (V) Asta Skaksen (V) Adnan Jedon (A)

2 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsorden accepteres

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Øvrige korrektioner og ønsker til budget Beskæftigelsesudvalget Brønderslev Kommunes forbrug af tidligere amtslige revalideringsinstitutioner Statistik LBR Regres i sygedagpenge og patienteklagesager Skift af formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Orientering Lukket sag - Tilbud Lukket sag - Orientering... Tillægsdagsorden: 09 Lukket sag - Anden aktør...

4 Beskæftigelsesudvalget, den 21. september 2009 Side Øvrige korrektioner og ønsker til budget Beskæftigelsesudvalget Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag BE/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24. august 2009: Udvalget drøftede de forelagte korrektioner og indstiller, at forvaltningen vurderer skønnene inden 1. behandlingen. Udvalget fremsætter ønske om videreførelse af ungecoach. Sagsfremstilling: I følge principper for udarbejdelse af budget 2010 skal Center for Økonomi i samarbejde med Fag- og Stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner skal behandles i fagudvalgene i august og fagudvalgene skal beslutte, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. For at give et overblik over de ændringer der foreslås indarbejdet, fremsender Center for Økonomi et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget (efter ny opdeling). Skemaet viser hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde. Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for Herefter er der korrigeret for de ændringer der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2009 samt for evt. tillægsbevillinger, der er givet efter budgettets vedtagelse. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer. Hermed findes et tilrettet budgetgrundlag for 2009 og dette budgetgrundlag pris-og lønreguleres herefter til 2010 niveau. Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner og det er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. Lovgivningsændringer, 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter eller 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema. Endvidere fremsendes de eventuelle ønsker til budget 2010 fordelt på drift og anlæg, som Center for Økonomi har modtaget på udvalgets område. Herudover har udvalget mulighed for at fremsende yderligere ønsker. Bilag: Basisbudget P503 Tilbud til udlændinge (BESK) Ungecoach Basisbudget P501 Beskæftigelse og kontante ydelser (BESK) Basisbudget P603 Pensioner, boligstøtte, misbrug mm (SOC)

5 Beskæftigelsesudvalget, den 21. september 2009 Side 490 Opgørelse af budgetgarantien sammendrag til BESK&SOC Til efterretning.

6 Beskæftigelsesudvalget, den 21. september 2009 Side Brønderslev Kommunes forbrug af tidligere amtslige revalideringsinstitutioner G12/dwjctk 08/2123 Åben sag BE Sagsfremstilling: I henhold til Lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, samt bekendtgørelse nr. 59 af 2. februar 2006 skal Jobcentret årligt udarbejde en redegørelse om Jobcentrets forbrug af de revalideringstilbud, som amtskommunerne indtil 1. januar 2007 har drevet eller haft aftale med selvejende institutioner om. Jobcentret har udarbejdet en redegørelse om Brønderslev Kommunes brug af de tidligere amtslige revalideringsinstitutioner. Disse omfatter: Reva Hjørring. Reva Frederikshavn. RCA i Aalborg. Af redegørelsen fremgår, at der i 2007 var et forbrug på i alt 29 personer svarende til 9 helårspersoner. I 2008 var et forbrug på 19 personer svarende til 4 helårspersoner. I første halvår af 2009 har der indtil videre været et forbrug på 4 personer svarende til 1,5 helårspersoner. Det faldende forbrug skyldes, at Jobcentret i højere grad end tidligere har gennemført arbejdsprøvninger via virksomhedspraktikker samt kommunens interne projekter. Der er ikke tale om, at det ikke har været muligt af få pladser på de tidligere amtslige revalideringsinstiututioner, men at disse, på grund af økonomien, kun anvendes i de mest komplicerede sager. Redegørelsen sendes sideløbende til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, og høringssvaret videresendes til Beskæftigelsesregion Nordjylland. Redegørelsen er fremsendt til Beskæftigelsesregion Nordjylland med bemærkning om, at den endnu ikke er politisk behandlet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender redegørelsen for brug af de tidligere amtslige revalideringsinstitutioner. Bilag: Redegørelse for brug af revalideringstilbud Godkendt.

7 Beskæftigelsesudvalget, den 21. september 2009 Side Statistik LBR A10/dwjckbo 08/13745 Åben sag LBR Indstilling: Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2009: Taget til efterretning. Jørgen Madsen var fraværende. Sagsfremstilling: Jobcentret har pr. 7. august 2009 udarbejdet oversigt over forløb i forhold til virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob og voksenlærlinge. Endvidere har Center for Økonomi udarbejdet oversigt over udviklingen i udgifter til og antal på kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse pr. 6. juli Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at sagen tages til efterretning. Bilag: Statistik pr Oversigt over virksomhedscentre udleveret på mødet. Til efterretning.

8 Beskæftigelsesudvalget, den 21. september 2009 Side Regres i sygedagpenge og patienteklagesager Ø30/dwscaf 09/24685 Åben sag BE Sagsfremstilling: I Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse er der ansat en medarbejder til at varetage opgaven med regres i ovennævnte regressager. Derudover er der et tæt samarbejde med advokat Lingsie Jensen, Hjulmand & Kaptain, som behandler de mere komplicerede regressager herunder patientklagesager. Regresmedarbejderens opgave er at søge de sager ud, hvor der er mulighed for regres. Arbejdsgangsbeskrivelse vedlagt som bilag. Vurderer medarbejderen, at der er mulighed for at søge regres, overvejes på baggrund af erfaringen med regressager, hvorvidt der er tale om en såkaldt ukompliceret sag. I disse sager anmodes forsikringsselskabet om regres. I sager hvor der kan være tale om arbejdsskader, patientklagesager eller andre særligt komplicerede sager, anmoder regresmedarbejderen advokat Lingsie Jensen om at varetage opgaven. Der er løbende mulighed for, at regresmedarbejderen kan søge juridisk bistand hos advokaten. Der afholdes årlige temamøder om udviklingen på regresområdet. Her deltager regresmedarbejdere fra andre kommuner. Der afholdes ligeledes møder 3 gange årligt mellem regresmedarbejderen og advokaten for at følge op på udviklingen i Brønderslev Kommune. Der er ved at blive etableret en erfa-gruppe i Nordjylland, hvor regresmedarbejdere kan lære af hinanden og eventuelt videreudvikle på arbejdsgangene. På baggrund af henvendelse fra politiker vedrørende regres i patientklagesager har Fagenheden kontaktet Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn Kommuner for at undersøge, hvorvidt man i disse kommuner har en særlig praksis i patientklagesager. Ligeledes ønsker Fagenheden at undersøge, hvilken erfaring kommuner har med hensyn til at kræve regres i sager, hvor patienter er blevet fejlbehandlet. I Brønderslev Kommune er der for tiden en sag om regres i en patientklagesag. Sagsbehandlingen varetages af advokat Lingsie Jensen. Spørgsmålet omkring regres i disse sager er drøftet generelt med pågældende. Advokaten oplyser, at kommunen kun kan gøre regreskrav gældende, hvis kommunen kan bevise, at lægen/hospitalet har handlet direkte ansvarspådragende, altså begået en fejl. Dette i modsætning til patienten selv, der har en lempelig adgang til erstatning gennem Patientforsikringen. Advokatens råd er, at hvis patienten har fået skaden anerkendt af Patientforsikringen som nr. 1 (specialistreglen) eller nr. 2 (svigt af udstyr), så skal kommunen undersøge, om der er mulighed for regres. Rådet er, at der skal være tale om en grov fejl, som skal være så overbevisende, at Brønderslev Kommune er parat til at gå videre til domstolene. Når Visitationen eller Jobcentret får kendskab til en borger, der har rejst en sag i Patientklagenævnet, skal regresmedarbejderen orienteres. Regresmedarbejderen kan undersøge muligheden for regres. I Jammerbugt Kommune sidder hver enkelt sagsbehandler i ydelseskontoret med regressager. Fra Jammerbugt Kommune oplyses, at alle deres regressager varetages af advokat Lingsie

9 Beskæftigelsesudvalget, den 21. september 2009 Side 494 Jensen, Hjulmand & Kaptain. Medarbejderen i ydelseskontoret har ikke den opfattelse, at Jammerburg Kommune har haft nogle patientklagesager af betydning. På baggrund af dagpengeskemaer finder medarbejderen selv frem til de sager, hvor medarbejderen mener, der er mulighed for regres og fremsender sagen til advokaten. I Hjørring Kommune er der ansat en regresmedarbejder. Ud fra denne medarbejders oplysninger varetages regresopgaven meget på samme måde som i Brønderslev Kommune. Det oplyses, at Hjørring Kommune ikke har haft ret mange patientklagesager, men at kommunen i disse sager anmoder advokat Åse Clemmensen om bistand. Hjørring Kommune har ligeledes haft samarbejde med advokat Dyhrberg og Hjulmand & Kaptain. Det oplyses, at Hjørring Kommune har fået sag tilbage fra Patientklagenævnet, som har oplyst, at sagen ikke var omfattet af regres. I Frederikshavn Kommune er der ligeledes ansat en regresmedarbejder. Generelt varetager Frederikshavn Kommune opgaven på samme måde som Brønderslev Kommune. Dog har Frederikshavn Kommune, på initiativ fra advokat Lingsie Jensen, afholdt møde med Jobcentret. Dette har medført et tættere samarbejde mellem regresmedarbejderen og sagsbehandlerne i Jobcentret. Det oplyses, at der i Frederikshavn Kommune kun er en enkelt patientklagesag, der forventes at blive en retssag. Frederikshavn Kommune har ligeledes ansat advokat Lingsie Jensen til at varetage de mere komplicerede regressager. Regresindtægter: Hjulmand & Kaptain har udarbejdet en oversigt over regresindtægter i de kommuner, hvor Hjulmand & Kaptain har opgaver. Ligeledes har Hjulmand & Kaptain fremsendt en liste over regresindtægter for samtlige kommuner. Begge lister viser, at Brønderslev Kommune er godt med i forhold til størrelse. Der henvises til bilag 2 og 3. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om regres i sygedagpenge og patientklagesager til efterretning. Bilag: Arbejdsgang - regres Regresindtægter bilag 2 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge - bilag 3 Til efterretning.

10 Beskæftigelsesudvalget, den 21. september 2009 Side Skift af formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) A30/dwjckbo 09/17414 Åben sag BE Indstilling: Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2009: Taget til orientering. Yderligere indstiller LBR, at der i forbindelse med konstituering (formandsskifte) udpeges 2 næstformænd. Jørgen Madsen var fraværende. Sagsfremstilling: Med virkning fra 1. januar 2010 er der nye regler for valg af formand for Det lokale Beskæftigelsesråd. I den nuværende lov står der i 45, stk. 4. "Rådets formand og suppleanten for denne udpeges for en 2-årig periode af rådets medlemmer". I den nye lov 45, stk. 4, står følgende: Borgmesteren er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg, jf. 14, stk. 3, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode." Reglen træder i kraft den 1. august 2009 og får virkning fra den førstkommende kommunale valgperiode, som starter 1. januar Det betyder, at den 1. januar 2010 skal borgmesteren eller formanden for det stående udvalg være formand for LBR. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om valg af formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd til efterretning. Bilag: Orienteringsbrev L 185 Til efterretning.

11 Beskæftigelsesudvalget, den 21. september 2009 Side Orientering I06/dwsbhsj 09/9839 Åben sag BE Orientering om arbejdsgruppe vedrørende aktiveringspolitik (nedsat i regi af LBR).

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere