5 4 M PAVILION INSTRUCTION MANUAL PARTYTELT 5 4 M PARTYTELT 5 4 M PARTYTÄLT 5 4 M. JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje PARTYZELT 5 4 M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 4 M PAVILION INSTRUCTION MANUAL PARTYTELT 5 4 M PARTYTELT 5 4 M PARTYTÄLT 5 4 M. JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje PARTYZELT 5 4 M."

Transkript

1 MODEL M PAVILION INSTRUCTION MANUAL DK NO SE FI GB DE PARTYTELT 5 4 M Brugsanvisning PARTYTELT 5 4 M Bruksanvisning PARTYTÄLT 5 4 M Bruksanvisning JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje 5 4 M PAVILION Instruction manual PARTYZELT 5 4 M Gebrauchsanweisung

2 Introduktion DANSK BRUGSANVISNING For at du kan få mest mulig glæde af dit nye partytelt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager partyteltet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om partyteltet. Tekniske data Teltstænger: 1,20 mm stålrør, diameter 38 mm Teltdug: polyethylen, 200 g/m 2 Sidehøjde: Midterhøjde: Partyteltets dele 1. Korte stænger (6 stk.) 2. Lange stænger (12 stk.) 3. Ben (2 stk.) 4. Hjørneben (4 stk.) 5. 2-vejskoblinger (6 stk.) 6. 3-vejshjørner 110 (4 stk.) 7. 4-vejshjørner 110 (2 stk.) 8. 3-vejshjørner 140 (2 stk.) 9. 4-vejshjørner 140 (1 stk.) 10. Sidepaneler (4 stk.) 11. Tag (1 stk.) 2,12 m 2,98 m A: cm: 6 stk. rør 1, 4 stk. rør 2, 2 stk. rør nr. 3, 1 stk. rør 4 B: cm 8 stk. rør 2, 3 stk. rør 4 C: cm Tag, sidevæg og endevæg, samling, tilbehør 2

3 Opstilling DANSK BRUGSANVISNING Læg samtlige stænger og hjørner ud på jorden som vist på tegningen. Saml stængerne i 2-vejskoblingerne (5). Skub de samlede stænger ind i hjørnerne. Løft den ene side af tagkonstruk-tionen, og isæt benene. Bemærk! De fire hjørneben (4) skal monteres i hjørnerne. 3

4 DANSK BRUGSANVISNING Træk herefter taget (11) hen over tagkonstruktionen, og bind det fast. Løft herefter den anden side af tagkonstruktionen, og monter de resterende ben. Hæng sidepanelerne op. Partyteltet kan sikres med barduner eller andre forankringer, hvis det er nødvendigt. Rengøring og vedligehold Taget og sidepanelerne kan vaskes i sæbevand. Mug og skjolder kan fjernes med en mild klorinopløsning. Følg producentens anvisninger, og afprøv altid klorinopløsningen på et sted, der ikke kan ses, for at sikre, at det ikke forårsager misfarvning. Bemærk! Partyteltet må ikke pakkes sammen i våd tilstand. Lad det tørre helt, inden du pakker det sammen. Miljøoplysninger HP Værktøj A/S tilstræber at producere miljøvenlige elektriske og elektroniske produkter, ligesom vi ønsker at medvirke til en sikker bortskaffelse af affaldsstoffer, som kan være skadelige for miljøet. Et sundt miljø er betydningsfuldt for os alle, og vi har derfor sat os som mål at overholde kravene i EU's initiativer på dette område, så vi sikrer en forsvarlig indsamling, behandling, genindvinding og bortanskaffelse af elektronisk udstyr, der ellers kan være skadeligt for miljøet. Dette indebærer også, at vores produkter ikke indeholder nogen af følgende kemikalier og stoffer: - Bly - Kviksølv - Cadmium - Hexavalent krom - PBB (polybromerede biphenyler) (flammehæmmer) - PBDE (polybromerede diphenylethere) (flammehæmmer) HP Værktøj A/S er stolte over at støtte EU's miljøinitiativer for at bidrage til et renere miljø og erklærer hermed at vores produkter overholder RoHS-direktivet (2002/95/EF). 4

5 Introduksjon NORSK BRUKSANVISNING For at du skal få mest mulig glede av det nye partyteltet ditt, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsforskriftene før du begynner å bruke partyteltet. Vi anbefaler deg også å ta vare påbruksanvisningen i tilfelle du skulle få behov for å lese mer om partyteltets funksjoner om igjen senere. Tekniske data Teltstenger: 1,20 mm stålrør, 38 mm diameter Teltduk: polyetylen, 200 g/m 2 Vegghøyde: Mønehøyde: Partyteltets deler 1. Korte stenger (6 stk.) 2. Lange stenger (12 stk.) 3. Bein (2 stk.) 4. Hjørnebein (4 stk.) 5. 2-veiskoblinger (6 stk.) 6. 3-veishjørner 110 (4 stk.) 7. 4-veishjørner 110 (2 stk.) 8. 3-veishjørner 140 (2 stk.) 9. 4-veishjørner 140 (1 stk.) 10. Veggduker (4 stk.) 11. Takduk (1 stk.) 2,12 m 2,98 m A: cm 6 stk. rør 1, 4 stk. rør 2, 2 stk. rør 3, 1 stk. rør 4 B: cm 8 stk. rør 2, 3 stk. rør 4 C: cm Tak, sidevegg og endevegg, kobling, tilbehør 5

6 Oppstilling NORSK BRUKSANVISNING Legg samtlige stenger og hjørner på bakken som vist på tegningen. Monter stengene i 2-veiskoblingene (5). Skyv de monterte stengene inn i hjørnene. Løft den ene siden av takkonstruksjonen og monter beina. Merk! De fire hjørnebeina (4) skal monteres i hjørnene. 6

7 NORSK BRUKSANVISNING Trekk deretter takduken (11) over takkonstruksjonen og bind den fast. Løft deretter den andre siden av takkonstruksjonen og monter de resterende beina. Heng opp veggdukene. Partyteltet kan sikres med barduner eller andre forankringer hvis det er nødvendig. Rengjøring og vedlikehold Tak- og veggdukene kan vaskes i såpevann. Mugg og skjolder kan fjernes med en mild kloroppløsning. Følg produsentens anvisninger, og test alltid kloroppløsningen på et sted som ikke kan ses, for å sikre at den ikke forårsaker misfarging. Merk! Partyteltet må ikke pakkes sammen i våt tilstand. La det tørke helt før du pakker det sammen. Miljøopplysninger HP Værktøj A/S streber etter å fremstille miljøvennlige elektriske og elektroniske produkter, og vi ønsker å medvirke til trygg behandling av avfallsstoffer som kan være skadelige for miljøet. Et sunt miljø er betydningsfullt for alle, og vi har derfor satt oss som mål å overholde kravene i EUs initiativer på dette område, slik at vi sikrer en forsvarlig innsamling, behandling, gjenvinning og bortskaffelse av elektronisk utstyr som ellers kan være skadelig for miljøet. Det innebærer også at produktene våre ikke inneholder noen av følgende kjemikalier og stoffer: - bly - kvikksølv - kadmium - heksavalent krom - PBB (polybromerte bifenyler) (flammehemmer) - PBB (polybromerte difenyletere) (flammehemmer) HP Værktøj A/S er stolt av å støtte EUs miljøinitiativer og bidra til et renere miljø. Vi erklærer med dette at produktene våre overholder ROHS-direktivet (2002/95/EF). 7

8 Introduktion SVENSKA BRUKSANVISNING För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt nya partytält rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda det. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen. Tekniska data Tältstänger: 1,20 mm stålrör, diameter 38 mm Tältduk: polyetylen, 200 g/m 2 Sidohöjd: Mitthöjd: Partytältets delar 1. Korta stänger (6 st.) 2. Långa stänger (12 st.) 3. Ben (2 st.) 4. Hörnben (4 st.) 5. Tvåvägskopplingar (6 st.) 6. Trevägshörn 110 (4 st.) 7. Fyrvägshörn 110 (2 st.) 8. Trevägshörn 140 (2 st.) 9. Fyrvägshörn 140 (1 st.) 10. Sidopaneler (4 st.) 11. Tak (1 st.) 2,12 m 2,98 m A: cm 6 st. rör 1, 4 st. rör 2, 2 st. rör 3, 1 st. rör 4 B: cm 8 st. rör 2, 3 st. rör 4 C: cm Tak, sidovägg och gavelvägg, koppling, tillbehör 8

9 Uppställning SVENSKA BRUKSANVISNING Lägg ut samtliga stänger och hörn på marken enligt illustrationen. Montera ihop stängerna i tvåvägskopplingarna (5). Skjut in de monterade stängerna i hörnen. Lyft upp ena sidan av takkonstruktionen och sätt i benen. Obs! De fyra hörnbenen (4) ska monteras i hörnen. Dra därefter taket (11) över takkonstruktionen och bind fast det. 9

10 SVENSKA BRUKSANVISNING Lyft sedan upp den andra sidan av takkonstruktionen och montera på de resterande benen. Häng upp sidopanelerna. Partytältet kan säkras med stålvajrar eller andra förankringar om så krävs. Rengöring och underhåll Taket och sidopanelerna kan tvättas i såpvatten. Mögel och fläckar kan avlägsnas med en mild klorlösning. Följ tillverkarens anvisningar och testa alltid klorlösningen på ett ställe som inte syns för att garantera att den inte orsakar missfärgning. Obs! Partytältet får inte packas ihop i vått tillstånd. Låt det torka helt innan du packar ihop det. Miljöupplysningar HP Værktøj A/S strävar efter att tillverka miljövänliga elektriska och elektroniska produkter samtidigt som vi vill medverka till att säkerställa ett säkert avyttrande av sådana avfallsprodukter som kan vara skadliga för miljön. Det är viktigt för oss alla att ha en ren miljö. Vårt företag har som målsättning att uppfylla EUkraven på detta område så att vi säkerställer insamling, hantering, återvinning och avyttrande av elektrisk utrustning som annars kan vara skadlig för miljön. Detta innebär även att våra produkter aldrig innehåller några av följande kemikalier eller ämnen: - Bly - Kvicksilver - Kadmium - Sexvärdigt krom - PBB (polybromerade bifenyler) (flamskyddsmedel) - PBDE (polybromerade difenyletrar) (flamskyddsmedel) HP Værktøj A/S är stoltt över att kunna stödja EU:s miljöinitiativ för en renare miljö och förklara härmed att våra produkter uppfyller RoHSdirektivet (2002/95/EF). 10

11 Johdanto Saat juhlateltasta suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen ja turvallisuusohjeet läpi ennen juhlateltan käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi juhlatelttaa koskevat tiedot. Tekniset tiedot Telttaputket:1,20 mm:n teräsputket, halkaisija 38 mm Telttakangas polyeteeni, 200 g/m 2 Sivukorkeus: Harjakorkeus: Juhlateltan osat SUOMI KÄYTTÖOHJE 2,12 m 2,98 m 1. Lyhyet putket (6 kpl) 2. Pitkät putket (12 kpl) 3. Jalat (2 kpl) 4. Kulmajalat (4 kpl) 5. Kaksisuuntaiset liitoskappaleet (6 kpl) 6. Kolmesuuntaiset kulmakappaleet 110 (4 kpl) 7. Nelisuuntaiset kulmakappaleet 110 (2 kpl) 8. Kolmesuuntaiset kulmakappaleet 140 (2 kpl) 9. Nelisuuntaiset kulmakappaleet 140 (1 kpl) 10. Sivupaneelit (4 kpl) 11. Katto (1 kpl) A: cm 6 kpl putkea 1, 4 kpl putkea 2, 2 kpl putkea 3, 1 kpl putkea 4 B: cm 8 kpl putkea 2, 3 kpl putkea 4 C: cm Katto, sivuseinä ja päätyseinä, liitoskappale, lisätarvikkeet 11

12 Pystytys Asettele kaikki putket ja kulmakappaleet maahan piirroksen osoittamalla tavalla. SUOMI KÄYTTÖOHJE Kiinnitä putket kaksisuuntaisiin liitoskappaleisiin (5). Työnnä kootut putket kulmakappaleisiin. Nosta kattorakennetta yhdestä sivusta ja asenna jalat. Huomautus! Neljä kulmajalkaa (4) kiinnitetään kulmiin. Vedä sen jälkeen katto (11) kattorakenteen päälle ja solmi kiinni. 12

13 SUOMI KÄYTTÖOHJE Nosta kattorakennetta sen jälkeen toisesta sivusta ja kiinnitä loput jalat. Ripusta sivupaneelit. Juhlateltan kiinnitys voidaan tarvittaessa varmistaa esimerkiksi vaijereilla. Puhdistus ja kunnossapito Katon ja sivupaneelit voi pestä saippuavedellä. Homeen ja tahrat voi poistaa miedolla kloriittiliuoksella. Noudata valmistajan ohjeita ja kokeile kloriittiliuosta aina huomaamattomaan kohtaan varmistaaksesi, ettei se aiheuta värimuutoksia. Huomautus! Juhlatelttaa ei saa laittaa säilytykseen märkänä. Annan teltan kuivua täysin, ennen kuin laitat sen säilytykseen. Ympäristönsuojelutietoja HP Værktøj A/S pyrkii valmistamaan ympäristöystävällisiä sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja haluaa edistää ympäristölle vahingollisten jätteiden turvallista hävittämistä. Terveellisellä ympäristöllä on suuri merkitys meille kaikille. Sen vuoksi olemme asettaneet tavoitteeksemme pitää tiukasti kiinni EU:n kyseistä aluetta koskevissa aloitteissa esittämistä vaatimuksista turvaamalla sellaisten sähkölaitteiden asianmukaisen keräyksen, käsittelyn, kierrätyksen ja hävittämisen, jotka voivat muutoin olla vahingollisia ympäristölle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tuotteemme eivät sisällä seuraavia kemikaaleja ja aineita: - Lyijy - Elohopea - Kadmium - Kuusiarvoinen kromi - PBB (polybromatut bifenyylit ) (palonestoaineita) - PBDE (polybromatut difenyylieetterit ) (palonestoaineita) HP Værktøj A/S on ylpeä tukiessaan EU:n ympäristöaloitteita puhtaamman ympäristön edistämiseksi, ja vakuutamme täten, että tuotteemme täyttävät RoHS-direktiivin (2002/95/ EU) vaatimukset. 13

14 Introduction ENGLISH INSTRUCTION MANUAL To get the most out of your new pavilion, please read this manual and the safety instructions before use. Please also save theinstructions, as you may need to refer to them at a later date. Technical data Tent poles:1.20 mm steel tubing, 38 mm diameter Fabric: polyethylene, 200 g/m 2 Sides, height: 2.12 m Centre, height: 2.98 m Main components 1. Short poles (6 pcs) 2. Long poles (12 pcs) 3. Shanks (2 pcs) 4. Corner shanks (4 pcs) 5. 2-way connectors (6 pcs) 6. 3-way corners 110 (4 pcs) 7. 4-way corners 110 (2 pcs) 8. 3-way corners 140 (2 pcs) 9. 4-way corners 140 (1 pcs) 10. Side panels (4 pcs) 11. Roof (1 pce) A: cm 6pcs pipe 1; 4pcs pipe 2; 2pcs pipe 3; 1 pcs pipe 4 B: cm 8pcs pipe 2; 3pcs pipe 4 C: cm Roof and side wall and end wall, connector, accessories 14

15 Positioning ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Lay all poles and corners out on the ground as shown in the diagram. Inert the poles into the 2-way connectors (5). Insert the assembled poles into the corners. Lift one side of the roof structure and insert the legs. Note! Ensure the four shanks (4) are inserted into the corners. Pull the roof (11) over its supporting structure and tie it securely in place. 15

16 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Lift the other side of the roof structure up and insert the remaining shanks. Hang the side panels. The pavilion can be tied down with guy ropes or some other form of anchoring if required. Cleaning and maintenance Roof and side panels can be washed with soapy water. Mould and discolouring can be removed with a mild bleach solution. Follow the manufacturer s instructions and always try the solution on a place that will not be visible to ensure it does not miscolour. Note! Do not pack the pavilion away when wet. Let it dry completely before folding and packing it. Environmental information HP Værktøj A/S endeavours to manufacture environmentally friendly electrical and electronic products; we also wish to contribute to the safe disposal of waste substances which may be environmentally hazardous. A healthy environment is important for everyone, and we have therefore set ourselves the target of complying with the requirements in the EU's initiatives in this area, which means we guarantee the environmentally sound collection, treatment, recovery and disposal of electronic equipment which might otherwise harm the environment. This also means that our products do not contain any of the following chemicals and substances: - Lead - Mercury - Cadmium - Hexavalent chrome - PBB (polybrominated biphenyls) (flame retardants) - PBB (polybrominated diphenyl ethers) (flame retardants) HP Værktøj A/S is proud to support the EU's environmental initiatives in order to play a part in a cleaner environment and hereby declares that our products comply with the RoHS Directive (2002/95/EC). 16

17 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Einführung Damit Sie an Ihrem neuen Partyzelt möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, Gebrauchsanweisung und beiliegende Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung zum eventuellen späteren Nachschlagen aufzubewahren. Technische Daten Zeltgestänge:1,20 mm Stahlrohr, Durchmesser 38 mm Zelthaut: Polyethylen, 200 g/m 2 Seitenhöhe: Mittelhöhe: Teile des Partyzelts 1. Kurze Stangen (6 Stck.) 2. Lange Stangen (12 Stck.) 3. Beine (2 Stck.) 4. Eckbeine (4 Stck.) 5. 2er-Verbindungen (6 Stck.) 6. 3er-Eckverbindungen 110 (4 Stck.) 7. 4er-Eckverbindungen 110 (2 Stck.) 8. 3er-Eckverbindungen 140 (2 Stck.) 9. 4er-Eckverbindungen 140 (1 Stck.) 10. Seitenteile (4 Stck.) 11. Dach (1 Stck.) 2,12 m 2,98 m A: cm 6 Stck. Rohr 1, 4 Stck. Rohr 2, 2 Stck. Rohr 3, 1 Stck. Rohr 4 B: cm 8 Stck. Rohr 2, 3 Stck. Rohr 4 C: cm Dach, Seitenwand und Endwand, Verbindungsstück, Zubehör 17

18 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Aufstellung Legen Sie sämtliche Stangen und Eckverbindungen wie auf der Zeichnung gezeigt auf dem Boden aus. Stecken Sie die Stangen in die 2er-Verbindungen (5). Stecken Sie die zusammengesetzten Stangen in die Ecken. Heben Sie die eine Seite des Zeltgerüsts an und setzen Sie die Beine ein. Achtung! Die vier Eckbeine (4) in den Ecken anbringen. Ziehen Sie anschließend das Dach (11) über das Zeltgerüst und binden es fest. 18

19 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Nun heben Sie die andere Seite des Zeltgerüsts an und bringen die restlichen Beine an. Hängen Sie die Seitenteile an. Das Partyzelt kann nötigenfalls mit Hilfe von Abspannseilen oder anderlei Verankerungen gesichert werden. Reinigung und Wartung Dach und Seitenteile lassen sich mit Seifenlauge abwaschen. Schimmel und Stockflecken können mit einer milden Chlorlösung entfernt werden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und testen Sie die Chlorlösung stets an einer nicht sichtbaren Stelle, um sicherzugehen, dass keine Verfärbungen auftreten. Achtung! Das Partyzelt darf nicht in nassem Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es zusammenpacken. Umwelthinweise HP Værktoj A/S ist bestrebt, umweltfreundliche elektrische und elektronische Produkte zu produzieren; außerdem möchten wir zu der sicheren Entsorgung von Abfallstoffen, die schädlich für die Umwelt sein können, beitragen. Eine gesunde Umwelt ist für uns alle von Bedeutung, daher haben wir es uns zum Ziel gemacht, die Anforderungen der EU-Initiativen in diesem Bereich zu erfüllen und sorgen für eine ordnungsgemäße Einsammlung, Behandlung, Rückgewinnung und Entsorgung von elektronischen Geräten, die sonst schädlich für die Umwelt sein können. Dies beinhaltet ebenfalls, dass unsere Produkte keine der folgenden Chemikalien und Stoffe enthalten: - Blei - Quecksilber - Cadmium - Hexavalentes Chrom - PBB (polybromierte Biphenyle) (Flammhemmer) - PBDE (polybromierte Diphenylether) (Flammhemmer) HP Værktøj A/S ist stolz darauf, die Umweltinitiativen der EU für eine saubere Umwelt unterstützen zu können und erklärt hiermit, dass unsere Produkte die RoHS-Richtlinie (2002/95/ EG) einhalten. 19

5 4 M PAVILION INSTRUCTION MANUAL MODEL 80546 PARTYTELT 5 4 M PARTYTELT 5 4 M PARTYTÄLT 5X4 M. JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje PARTYZELT 5X4 M

5 4 M PAVILION INSTRUCTION MANUAL MODEL 80546 PARTYTELT 5 4 M PARTYTELT 5 4 M PARTYTÄLT 5X4 M. JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje PARTYZELT 5X4 M MODEL 80546 5 4 M PAVILION INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT 5 4 M Brugsanvisning PARTYTELT 5 4 M Bruksanvisning PARTYTÄLT 5X4 M Bruksanvisning JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje 5 4 M PAVILION Instruction

Læs mere

GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL MODEL 80559 HAVEPAVILLON SELSKAPSTELT TRÄDGÅRDSTÄLT. PUUTARHATELTTA Käyttöohje PARTYZELT.

GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL MODEL 80559 HAVEPAVILLON SELSKAPSTELT TRÄDGÅRDSTÄLT. PUUTARHATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. MODEL 80559 GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D HAVEPAVILLON Brugsanvisning SELSKAPSTELT Bruksanvisning TRÄDGÅRDSTÄLT Bruksanvisning PUUTARHATELTTA Käyttöohje GARDEN PAVILION Instruction

Læs mere

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 80543 6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

Læs mere

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80553 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80553 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 80553 6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL DA NO SV FI EN DE PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

Læs mere

5 10 M TENT INSTRUCTION MANUAL PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Instruction manual

5 10 M TENT INSTRUCTION MANUAL PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Instruction manual MODEL 624110 5 10 M TENT INSTRUCTION MANUAL DK NO SE FI GB DE PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 5 10 M TENT Instruction manual PARTYZELT

Læs mere

GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL HAVEPAVILLON SELSKAPSTELT TRÄDGÅRDSTÄLT. PUUTARHATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning.

GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL HAVEPAVILLON SELSKAPSTELT TRÄDGÅRDSTÄLT. PUUTARHATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. MODEL 80547 GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL DA NO SV FI EN DE HAVEPAVILLON Brugsanvisning SELSKAPSTELT Bruksanvisning TRÄDGÅRDSTÄLT Bruksanvisning PUUTARHATELTTA Käyttöohje GARDEN PAVILION Instruction

Læs mere

HAVEPAVILLON. Brugsanvisning SELSKAPSTELT. Bruksanvisning TRÄDGÅRDSTÄLT. Bruksanvisning. PUUTARHATELTTA Käyttöohje. Instruction manual PARTYZELT

HAVEPAVILLON. Brugsanvisning SELSKAPSTELT. Bruksanvisning TRÄDGÅRDSTÄLT. Bruksanvisning. PUUTARHATELTTA Käyttöohje. Instruction manual PARTYZELT MODEL 624124 GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL DK NO SE FI GB DE HAVEPAVILLON Brugsanvisning SELSKAPSTELT Bruksanvisning TRÄDGÅRDSTÄLT Bruksanvisning PUUTARHATELTTA Käyttöohje GARDEN PAVILION Instruction

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Model 33020. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33020. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33020 Brugsanvisning Bruksanvisning EXCENTERSLIBER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye excentersliber, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

SENSORSTYRET VANDER MOD DYR

SENSORSTYRET VANDER MOD DYR MODEL 66428 SENSORSTYRET VANDER MOD DYR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2008 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

WINCH PULLER INSTRUCTION MANUAL MODEL DA TRÆKTALJE Brugsanvisning 3. FI VETOTALJA Käyttöohje 9. NO TREKKTALJE Bruksanvisning 5

WINCH PULLER INSTRUCTION MANUAL MODEL DA TRÆKTALJE Brugsanvisning 3. FI VETOTALJA Käyttöohje 9. NO TREKKTALJE Bruksanvisning 5 WINCH PULLER INSTRUCTION MANUAL MODEL 79075 DA TRÆKTALJE Brugsanvisning 3 NO TREKKTALJE Bruksanvisning 5 SV DRAGTALJA Bruksanvisning 7 FI VETOTALJA Käyttöohje 9 EN WINCH PULLER Instruction manual 11 DE

Læs mere

Model 11964. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 11964. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 11964 Brugsanvisning Bruksanvisning GIPSSKRUEMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye gipsskruemaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrif-ter,

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33001 Brugsanvisning Bruksanvisning AKKU-SKRUEMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye akku-skruemaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 55107 Brugsanvisning Bruksanvisning LAMELFRÆR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager lamelfræseren i brug, så du ved, hvordan den skal anvendes. Sørg for at vedligeholde maskinen

Læs mere

TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL MODEL TELT TELT TÄLT. TELTTA Käyttöohje. TENT Instruction manual ZELT. Brugsanvisning.

TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL MODEL TELT TELT TÄLT. TELTTA Käyttöohje. TENT Instruction manual ZELT. Brugsanvisning. MODEL 6642 421 MODEL 66422 MODEL 66426 TENT INSTRUCTION MANUAL DA NO SV TELT Brugsanvisning TELT Bruksanvisning TÄLT Bruksanvisning 3 5 7 FI TELTTA Käyttöohje 9 EN TENT Instruction manual 11 DE ZELT Gebrauchsanweisung

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Tr T ekantsliber r Trekantsslip

Tr T ekantsliber r Trekantsslip Trekantsliber Trekantsslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

FE STAPLE GUN DA/NO/SV/FI

FE STAPLE GUN DA/NO/SV/FI FE1-1001 STAPLE GUN DA/NO/SV/FI ELEKTRISK HÆFTEMASKINE Introduktion DA For at du kan få mest mulig glæde af din nye hæftemaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Excentersliber Excenterslip

Excentersliber Excenterslip Excentersliber Excenterslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Fitting instructions

Fitting instructions DK Monteringsvejledning Til lykke med Deres nye skydedørsgarderobe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset på mål, og indrettet efter Deres ønsker og behov. I denne vejledning er

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33005 Brugsanvisning Bruksanvisning VINKELSLIBER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye vinkelsliber, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Model 79587. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Model 79587. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Model 79587 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje MOTORCYKELLIFT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye motorcykellift, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning,

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33068 Brugsanvisning Bruksanvisning MULTIMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye multimaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

FE1-93A ROTATING SANDER DA/NO/SV/FI

FE1-93A ROTATING SANDER DA/NO/SV/FI FE1-93A ROTATING SANDER DA/NO/SV/FI DA EXCENTERSLIBER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye excentersliber, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33021 Brugsanvisning Bruksanvisning ELHØVL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye elhøvl, beder vi dig gennemlæse den ne brugsanvisning og de vedlagte sikker hedsfor skrifter,

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

PEDESTAL BARBECUE INSTRUCTION MANUAL MODEL 86959 GRILL PÅ STANDER GRILL PÅ STOLPE GRILL PÅ STATIV. JALALLINEN GRILLI Käyttöohje GRILL AUF STÄNDER

PEDESTAL BARBECUE INSTRUCTION MANUAL MODEL 86959 GRILL PÅ STANDER GRILL PÅ STOLPE GRILL PÅ STATIV. JALALLINEN GRILLI Käyttöohje GRILL AUF STÄNDER MODEL 86959 PEDESTAL BARBECUE INSTRUCTION MANUAL DA NO SV FI EN DE GRILL PÅ STANDER Brugsanvisning GRILL PÅ STOLPE Bruksanvisning GRILL PÅ STATIV Bruksanvisning JALALLINEN GRILLI Käyttöohje PEDESTAL BARBECUE

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

COMPRESSED AIR HOSE INSTRUCTION MANUAL MODEL 60067

COMPRESSED AIR HOSE INSTRUCTION MANUAL MODEL 60067 COMPRESSED AIR HOSE INSTRUCTION MANUAL MODEL 60067 D A TRYKLUFTSLANGE 10 METER - MED OPHÆNG Brugsanvisning 3 NO TRYKKLUFTSLANGE 10 METER - MED OPPHENG Bruksanvisning 5 SV TRYCKLUFTSSLANG 10 METER - MED

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Toddler Roller NXT90 B

Toddler Roller NXT90 B Toddler Roller NXT90 B Brugsanvisning SE DK NO DE UK FI Kassens Indhold 4 stk. ETP 5mm skruer 1 stk. Ståbræt pedal 1 stk. Pedal feste Instruktionsmanaul för, Brugsanvisning for, Bruksanvisning for, Gebrauchsanweisung

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77732 Brugsanvisning Bruksanvisning GRÆSTRIMMER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye græstrimmer, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Loire straight 140,

Loire straight 140, Loire straight 140, 40-40130-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 **

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Akkuboremaskine Batteridriven borrmaskin

Akkuboremaskine Batteridriven borrmaskin Akkuboremaskine Batteridriven borrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager

Læs mere

Model 77760. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77760. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77760 Brugsanvisning Bruksanvisning AKKU-GRÆSTRIMMER Introduktion Tekniske data For at du kan få mest mulig glæde af din nye akku-græstrimmer, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

DIGITAL CALLIPER INSTRUCTION MANUAL MODEL

DIGITAL CALLIPER INSTRUCTION MANUAL MODEL DIGITAL CALLIPER INSTRUCTION MANUAL MODEL 80019 DA DIGITAL SKYDELÆRE Brugsanvisning 3 NO DIGITAL SKYVELÆRE Bruksanvisning 6 FI DIGITAALINEN TYÖNTÖMITTA Käyttöohje 12 EN DIGITAL CALLIPER Instruction manual

Læs mere

Varmepistol V Varmluftspistol

Varmepistol V Varmluftspistol Varmepistol Varmluftspistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

La L s a e s r e a r f a s f t s a t n a d n s d m s å m l å er e Laseravståndsmätare

La L s a e s r e a r f a s f t s a t n a d n s d m s å m l å er e Laseravståndsmätare Laserafstandsmåler Laseravståndsmätare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager

Læs mere

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning R1 99850 / Rev. 16-04-2012 D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Fu F g u e g s e k s æ k r æ e r r e / r m / u m l u titsl s ibe b r e Fogskärare/multislip

Fu F g u e g s e k s æ k r æ e r r e / r m / u m l u titsl s ibe b r e Fogskärare/multislip Fugeskærer/multisliber Fogskärare/multislip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem create and combine 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem Med Bocca har formålet været at skabe en fleksibel opbevaringsserie. Bocca er møbler i et moderne design med metalgreb og mulighed for flotte

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

YEAR WARRANTY DA/NO/SV/FI

YEAR WARRANTY DA/NO/SV/FI 2 YEAR WARRANTY DA/NO/SV/FI DA ELEKTRISK SLAGNØGLE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye elektriske slagnøgle, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere