Status for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter"

Transkript

1 Status for mål 2013 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Færdiggøre kloakseparering i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre håndtering af spildevandet også under ekstremregn (mål fortsat fra 2012). Det er gennemført ca. 60 %. Resten afventer vedtagelse af etape 2. Vandforsyning: Nedsætte vandspildsprocenten til under 9 % (mål fortsat fra 2012). Vandspildsprocenten blev for 2012 nedbragt til 7,5 %, og vi har en forventning om, at vandspildsprocenten for 2013 fortsat er på 7,5 % eller måske under (resultat fremkommer først til i februar ved årsopgørelsen i FAS). Projektet med at lækagesøge hele Hørsholm Vands ledningsnet samt private stikledninger har bidraget til øget bevågenhed på små lækager på nettet. Der er indkøbt HOMIS lækage, der med data fra vores sektionsbrønde anviser mulige lækager i sektionerne, og vi har installeret bedre flowmålere i sektionsbrøndene til måling af nattimeforbruget. 2. Målsætning: Vi vil minimere vores miljøpåvirkning i størst muligt omfang URA: Implementere gasmotor til egenproduktion af el. Gasmotoren er blevet etableret og har i 2013 produceret KWh. To medarbejdere er blevet certificeret, så vi selv kan servicere den, og vi deltager i en Erfa-gruppe med to andre forsyninger, der har en gasmotor magen til. Reducere elforbruget på URA til under 75 % af niveau 1/ Elforbruget er blevet reduceret til under 75 % af niveau 1/ Klimapartnerskabsaftalen med Dong er ikke blevet forlænget, da de mål, som blev fastsat i samarbejde med Dong, er nået. Der vil dog stadig fremadrettet være løbende tiltag for at reducere eludgiften, fx er udskiftning af blæsere igangsat og afsluttes i Mindske overløb af ufortyndet spildevand ved at optimere anvendelse af bassiner med oplandsstyring og forbedre pumpestationer. Der skal som minimum etableres et tilbagestop ved et bassin og nedlægges et overløbsbygværk. Målet er ikke opfyldt, men vi har optimeret på styring af pumpestationer og bassiner, herunder bedre muligheder for fjernstyring, bedre målinger på diverse overløb og tablets til vagten. 3. Målsætning: Vi vil være en professionel og troværdig samarbejdspartner

2 Fastholde og udvikle medarbejdere gennem erfaringsudveksling i branchen bl.a. via regionale netværk, efteruddannelse og høj grad af selvstændighed til opgaveløsningen (mål fortsat fra 2012). Der vil være fokus på uddannelsestiltag på tværs af forsyningerne i Nordsjælland særligt for projektledere og mellemledere. Der er i regi af Direktørforum Nordsjælland i 2013 planlagt en projektlederuddannelse, som vil blive gennemført i 2014 og Der er tillige i 2013 planlagt tiltag til etablering af ledelsesnetværk for mellemledere, som starter med en fælles temadag januar Bidrage til udarbejdelse af samarbejdsaftale med kommunens miljøafdeling og dermed sikre den nødvendige koordinering mellem drift og myndighed. Miljømyndigheden vil udarbejde et udkast, men dette er ikke modtaget endnu. Målet videreføres derfor til Fastholde en åben dialog og etablere en struktur for regelmæssige møder med relevante myndigheder (vej, byg, plan, miljø, spildevand, vand, vandløb, beredskab) sammen og hver for sig. Der er afholdt kvartalsmøder med henholdsvis Vej og Miljø (dækker både miljø, spildevand, vand og vandløb). Hørsholm Vand har deltaget i EU-life projektet om Usserød Å i 2013 med Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune, Rudersdal Kommune, Fredensborg Forsyning og Forsyningen Allerød-Rudersdal. Der er i den forbindelse nedsat 4 arbejdsgrupper (herunder Beredskab) med forskellige aktiviteter, som fortsætter til 2014 og Der er endvidere dialog omkring nedsættelse af en gruppe på direktørniveau for Hørsholm Vand og Hørsholm Kommunetil at sikre koordinering af særlige sager. Målet videreføres derfor til Sundhed og kvalitet 4. Målsætning: Vi vil sikre sundhed i alle leverede ydelser Færdiggøre kloakseparering i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre håndtering af spildevandet også under ekstremregn (mål fortsat fra 2012). Det er gennemført ca. 60%. Resten afventer vedtagelse af etape 2. Sikre badevandskvaliteten ved at undgå røde flag i DHI s badevandsmodel for Hørsholms offentlige badestrand. Antal røde flag i Øresund i 2013 kendes pt. ikke af Hørsholm Kommune. Derfor skal der måles på en anden målbar parameter. Der arbejdes løbende på at forbedre overløbsregistreringen, og der er igangsat registrering på overløbene U17 og U18. Udløbet fra Engvej med regnvand som følge af separatkloakering af vejvand i Rungsted Nord bidrager positivt til badevandskvaliteten, idet mængden af spildevand til overløb er reduceret i området. Vandforsyning:

3 Evaluere brugen af hurtigmetoden Bactiquant til bakteriologisk overvågning af drikkevandskvaliteten (mål fortsat fra 2012). Prøvetagning af Bactiquant (BQ) fortsatte 2013 ud på eksisterende prøvesteder. En retvisende baseline, der angiver normalniveauet forå BQ, blev opretholdt. Vi har i 2013 erfaret, at det for udtagning af BQ bliver en fordel at få flyttet prøvetagningssteder til sektionsbrøndene, hvor vi er tættere på vandets bane og ikke har øvrig støj til påvirkning af prøveresultater såsom prøvehaner, der står lang tid uden anden brug. Renovere mindst 1 km vandledninger for at sikre tætte ledninger med dimensioner afstemt efter det nuværende forbrug, således at forbrugerne fortsat oplever, at de får leveret frisk vand (mål fortsat fra 2012). Der blev renoveret 1 km vandledning fordelt på Birkevej, Gasværksvej, Olgasvej, Ørbæksvej og Hovedgaden. Arbejder på Kærvej måtte udskydes grundet manglende ressourcer og generelle fordyrelser på renoveringsprojekter, som følge af en arbejdsskade i det tidlige forår. Minimere risiko for urenheder i materialer, der ligger på lager. Arbejdet igangsættes i forbindelse med ibrugtagning af ny lagerhal ved vandtårnet. Flytning af lager er påbegyndt i slutningen af Under flytningen er udaterede materialer kasseret og uindpakkede dele vasket og pakket i poser. Dele, der ikke kan vaskes i maskine, er overtørret med desinficerende peroxil. Effektiv drift 5. Målsætning: Vi skal sikre værdierne i selskabet ved langsigtede og bæredygtige investeringer Tilpasse finansieringsstrategi for henholdsvis vand og spildevand til at understøtte de 4- årige investeringsplaner og gældende lovgivning (mål fortsat fra 2012). Finansieringsstrategi blev gennemgået og vedtaget på bestyrelsesseminar i starten af året og fulgt op af et DANVA seminar om emnet den 22/8-13. Vi har søgt og fået en garantistillelse fra kommunen for lån hos Kommunekredit på 12,1 mio. kr. i efteråret. Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den , at en egentlig lånestrategi afventer evaluering af vandsektorloven. Anvende minimum 90% af oprindeligt budget til anlægsarbejder. Ændringer i spildevandsplanen forventes bl.a. at medføre, at separation af spildevand i Søvangskvarteret udskydes til Der har været den forventede fremdrift på projekterne jf. kvartalsregnskaberne. Projektet i Søvangskvarteret er som forventet udskudt. 6. Målsætning: Vi vil løbende effektivisere og forbedre kvaliteten af vores ydelser

4 Sikre at intern overvågning ikke konstaterer afvigelser af betydning i stikprøverne udtaget i forbindelse med regnskabsaflæggelse (mål fortsat fra 2012). Intern Overvågningsrapport viser, at der ikke var afvigelser i Rapporten er sendt til Forsyningssekretariatet og efterfølgende til Bestyrelsen og lagt på hjemmesiden den 30/4-13. Der er foretaget stikprøver til halvårsstatus, som heller ikke indeholder afvigelser for Den endelige rapport om Intern Overvågning 2013 indrapporteres til Forsyningssekretariatet den 1. maj Kortlægge samarbejdsmuligheder med andre forsyningsselskaber, der kan effektivisere såvel drift som anlæg (mål fortsat fra 2012). I regi af Direktørforum Nordsjælland er der gennemført en analyse af Rambøll Management vedr. samarbejdsmuligheder, som er præsenteret for både bestyrelsen og Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune. Forsyningsdirektørerne drøfter nu forskellige modeller for samarbejde. COWI er i gang med at kortlægge og vurdere strukturen for spildevandsrensning i Nordsjælland. Udarbejde udbud for minimum følgende ydelser: o Polymer. Er udskudt. Årsagen, til at der ikke har fundet et udbud af polymer sted i 2013, skyldes at den indkøbte skruepresse endnu ikke har kørt under optimale forhold. Polymerudbuddet vil komme i o Slam. Er foretaget. o El. Skal først foretages til næste år, men Hørsholm Vand er allerede nu gået sammen med et par forsyninger og kommuner om prisovervågning og fælles indkøb. o Snebekæmpelse. Er gennemført. Udarbejde rammeaftaler på minimum følgende ydelser: o Smedeopgaver. Under udbud af smedeydelser til projekt omkring primærtankene er der samtidig udbudt en rammeaftale for smedeopgaver. o Revisor. Vi har fået udkast til aftale med samme priser som under SKI, hvilket vi anser som undersøgt markedspris. Det er i øvrigt generalforsamlingen, der i givet fald skal udskifte revisor, såfremt bestyrelsen måtte ønske at skifte revisor. o Advokat. Administrationen har vurderet mulighederne for at genudbyde rammeaftalen for advokat/juristopgaver. Administrationen finder det ikke hensigtsmæssigt at udbyde advokatfirma på nuværende tidspunkt, idet vi er yderst tilfredse med kvaliteten af de ydelser, vi køber hos Horten, og at det er vores absolutte opfattelse, at pris og kvalitet hænger nøje sammen særligt med disse opgaver. Vi mener derfor ikke, at vi ved et udbud vil opnå besparelser. Administrationen foreslår, at aftalen med Horten forlænges/kører videre i de kommende 3 år medmindre der er kvalitetsmæssige forhold, der i perioden taler for andet. o Modellering. Er udbudt og vundet af Rambøll. Optimere drift og udnyttelse af ressourcerne ved bl.a. at justere organisationsstrukturen, arbejde mere på tværs af fagområder og dokumentere de kompetencer, vi har inhouse.

5 Organisationsændringen 1. april 2013 understøtter fokus på såvel optimering af driften som vidensdeling på tværs særligt inden for anlæg. Vi arbejder, når det er muligt, mere og mere på tværs af forsyningsområderne for at udnytte ressourcer og maskiner bedst muligt. Undersøge mulighed for og evt. forberede, at Hørsholm Vand fra 2014 kan indføre røgfri arbejdstid. Røgfri arbejdstid vil indebære, at rygning ikke er tilladt i løbet af arbejdsdagen. De berørte medarbejdere er blevet orienteret om tiltaget i efteråret 2013, og er præsenteret for SU ved mødet i oktober. Medarbejderne er i december blevet orienteret om at Hørsholm Vand indfører røgfri arbejdstid pr. 1. april De berørte har fået tilbud om rygestopkursus eller lign. Udarbejde APV for alle og dermed have ekstra fokus på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø i Der er i 2013 afholdt teambuildingsdag for alle medarbejdere, gennemført lederevaluering, PUS og PLUS for både ledere og medarbejdere og spørgeskemaundersøgelse vedrørende såvel det psykiske som det fysisk/kemiske arbejdsmiljø. Alle administrative medarbejdere har i september fået tilbudt gennemgang af deres arbejdsplads ved fysioterapeut. I oktober blev der afholdt en temadag om APV med fokus på både det psykiske, fysiske og kemiske arbejdsmiljø samt efterfølgende fællesmøde om mobning. Øge fokus på insourcing, således at egne ressourcer udnyttes mest optimalt. Vi har undersøgt, om en udvidelse af driftspersonalet med et kloakteam vil medføre besparelse på den samlede drift ved at sikre en bedre udnyttelse af materiel og mandskab både i vandforsyningen og kloakforsyningen. Analyse og vurdering er foretaget i efteråret, og viser, at det pt. ikke er økonomisk fordelagtigt for Hørsholm Vand at realisere den undersøgte insourcing af kloakopgaver. I de kommende år får Hørsholm Vand evt. mulighed for at overtage vedligehold af vejbrønde og stik for kommunen, og analysen bør herefter foretages igen. Vandforsyning: Undersøge muligheder for trykoptimering af vandforsyningsanlæg Undersøgelsen er udskudt til, ombygning af sektionsbrøndene er færdigt i Målsætning: Sikrer optimal afvejning mellem takst, investering og miljøbeskyttelse Ingen forøgelse af driftsomkostningerne uden tilsvarende godkendte miljø- og servicemål til finansiering heraf (mål fortsat fra 2012), medmindre bestyrelsen vurderer det nødvendigt. Målet er svært at følge op på og dokumentere særligt i vores nuværende situation med tilpasninger. Administrationen mener, at målet er opfyldt, når driftsbudgetterne ved de kvartalsvise regnskabsopfølgninger viser et resultat før skat, der er større end

6 eller lig med det budgetterede, hvilket har været tilfældet i de fremlagte kvartalsregnskaber for Tømningsordninger: Fastholde mest mulig service til kunderne i tømningsordningerne til en konkurrencedygtig pris (mål fortsat fra 2012). Der er sket væsentlige nedsættelser af taksterne fra 1. januar 2013, og der er til dato kun modtaget én klage over prisen. Serviceniveauet er fastholdt. Taksterne fortsætter uændret i Kunderne og os 8. Målsætning: Vi vil løbende informere om selskabets aktiviteter og miljøansvarlighed Undersøge mulighederne for at informere om forbrugermærkbare aktiviteter (hjemmesiden, personligt, sms) senest en time efter forekomst uden for normal arbejdstid. Notat om it-vagtordning er udarbejdet. Administrationen iværksætterr, at vi primo 2014 opretter en brugervenlig formular, således at vagten kan oprette nyheder på hjemmesiden. Det vil hermed være lige så nemt at oprette en nyhed som at sende en mail og derfor ikke kræve særlige it-kompetencer eller stort ressourceforbrug. Oprettelse og oplæring vil samlet koste ca kr. Løsningen evalueres efter 1. halvår Målsætning: Vi vil være en professionel og troværdig leverandør for vores kunder Mål 2013 Gennemføre elektronisk valg til bestyrelsen blandt forbrugerne inden årets udgang og umiddelbart efter kommunalvalg. Tidsplan, vedtægter og valgregulativ blev forelagt bestyrelsen i maj. Der var valg i perioden til , som blev foretaget via KMD s elektroniske valgsystem. Der blev sendt pressemeddelelser og annoncer ud om kandidatopstilling, offentliggørelse af kandidater og diverse information om valget. Der var relativt stor interesse for valget, idet der var en stemmeprocent på 5,91 %. Der blev i alt afgivet 428 stemmer, hvoraf en var ugyldig (2 på samme adresse havde begge selvregistreret, og begge havde stemt). Valgtilsynet har løbende fulgt om på systemet i forhold til valgregulativ og vedtægter, og opfattelsen er, at det har været en god og lærerig proces, og opgaven er blevet løst med fuld tilfredshed. Udarbejde en kommunikationsplan til at sikre overblik over faste aktiviteter og forslag til informationsaktiviteter til bestyrelsens endelige godkendelse. Ikke igangsat. Der fokuseres særligt på informationsaktiviteter i forbindelse med separationsprojekter. Arbejdet videreføres i 2014.

7 Udvide og optimere eksisterende og nye elektroniske selvbetjeningsmuligheder og samtidig øge vores information inden for den eksisterende driftsramme. Igangsættelse af sms-løsning afventer forskellige driftstekniske afklaringer af systemet. MinForsyning/Målertjek er blevet opdateret til e-service, og der er endvidere NemIdservice, så kunderne kan logge ind med NemId. Ved udgangen af 2013 er det blevet muligt at tilmelde sig eregning og eaflæsning, hvormed vores kunder kan få regninger og advis om aflæsning på mail.

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 Indhold Forord 3 Bestyrelse og direktion 4 Årets udvikling HOFOR Vand og Spildevand 6 Vand 11 Spildevand 15 Netselskaber Albertslund 20 Brøndby 24 Dragør 26 Herlev

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012.

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012. Bilag 1: Status for fokusområder udpeget i 2012 s virksomhedsplan: På de følgende sider gives en oversigtlig status på hvor langt forvaltningen nåede i 20102 med de fokusområder der var udpeget som særligt

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 1 Årsberetning 2012 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design: Forsyning

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S

ENERGI VIBORG VAND A/S ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 5/5 2014 Dirigent Christian Hagelskjær UDKAST BEST.MØDE Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere