Din brugermanual LEICA DM750 P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual LEICA DM750 P"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Den skalopbevaresomhyggeligtogværetilrådighed for brugeren. Du kan også downloade og udskrivebrugsanvisningerogopdateringerpå voreshjemmesidepå Denne brugsanvisning beskriver de specielle funktioner i de enkelte moduler i Leica DM-mikroskopserien, og indeholder vigtige instruktioner vedr. driftssikkerhed, vedligeholdelseogtilbehør. Brochuren "Sikkerhedskoncept" indeholder ekstra sikkerhedsoplysninger vedrørende servicearbejde, krav og håndtering af mikroskop,tilbehørogelektrisketilbehørsdelesamt generellesikkerhedsanvisninger. Dukankombinereenkeltesystemenhedermed enheder fra eksterne leverandører (f.eks. koldlyskilder etc. ). Læs betjeningsvejledningen og producentenssikkerhedsanvisningerigennem. Læs ovenstående betjeningsvejledninger igennem, før du installerer, betjener eller bruger instrumenterne. Overhold specielt alle sikkerhedsforskrifter. For at opretholde den tilstand, som udstyret er i ved levering, og sikre en risikofri drift skal du overholde de anvisninger og advarsler, der findesidissebrugsanvisninger. Leica DM750 P Brugsanvisning 5 Symboler anvendt i denne brugsanvisning Advarsel om et farligt sted Dette symbol står ud for anvisninger, somaltidskallæsesogoverholdes. Advarsel mod en varm overflade. Dettesymboladvarermodvarmesteder, derkanberøres,f.eks.pærer. Overholdes dette ikke, kan det resultere i følgende: Fareforpersoner Funktionsfejlellerbeskadigedeinstrumenter Vigtig information Dettesymbolstårvedsupplerendeinformationerellerforklaringer,sombidrager tilforståelsen. Advarsel om farlig elektrisk spænding at læse, og samtidig skal man følge instruktionerne. Overholdes dette ikke, kan det resultere ifølgende: Fareforpersoner Dette symbol angiver særlig vigtig information, som det er obligatorisk Forklarende bemærkninger Dette symbol inde i teksten henviser til ekstrainformationogforklaringer. Funktionsfejlellerbeskadigedeinstrumenter Leica DM750 P Brugsanvisning 6 Vigtige bemærkninger Beskrivelse LeicaDM750Pmikroskoperudvikletefterden seneste teknologiske standard. Alligevel kan der forekomme faremomenter under driften. Depotentiellerisicierbeskrevetnedenfor. Brugsanvisning Denne brugsanvisning indeholder vigtige instruktionervedrørendedriftssikkerhed,vedligeholdelseogtilbehør, Tilbehør fra andre leverandører Dukankombinereenkeltesystemenhedermed enheder fra eksterne leverandører (f.eks. koldlyskilder etc.). Læs betjeningsvejledningen og producentenssikkerhedsanvisningerigennem. Original tilstand For at opretholde den tilstand, som udstyret er i ved levering, og sikre en risikofri drift skal du overholde de anvisninger og advarsler, der findesidissebrugsanvisninger. Lovkrav Overholdgenerelleoglokalelovbestemmelser vedrørende forebyggelse af uheld og miljøbeskyttelse. EF-overensstemmelseserklæring Eldrevet udstyr er konstrueret efter aktuel tekniskstandardogomfattetafenef-overensstemmelseserklæring. Førmaninstallererelleranvenderdette instrument,skalmanlæsedennebrugsanvisning.overholdspecieltallesikkerhedsforskrifter. relevante brugsanvisninger. Den skal opbevares omhyggeligt og være til rådighed for brugeren. Brugsanvisninger og opdateringer kan også downloades fra vores hjemmeside com Dit Leica DM750 P mikroskop leveres med en interaktiv CD-ROM med alle Kontaktadresser Leica Microsystems (Switzerland) Ltd. Industry Division Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Leica DM750 P Brugsanvisning 7 Instruktioner om anvendelse Tiltænkt brug Leica DM750 P mikroskop er et optisk instrument, som anvender forstørrelse og belysning for at forbedre gengivelsen af objekter. Det anvendestilobservationogdokumentation. LeicaDM750Pmikroskopetmåkunanvendes ilukkederum,ogdetskalplacerespåetstabilt gulv. LeicaDM750 P mikroskopetkanbrugesirene rumudenproblemer. Anvendelsessted Brug kun instrumentet i lukkede, støvfri rum og mellem +10 C og +40 C. Beskyt enheden mod olie, kemikalier og ekstrem fugtighed. Hvis du anvender enhederne udendørs, skal dubeskyttedemmodstøvogfugt.brugaldrig elektriskeenhederudendørs.montérelektriske enhedermindst10cmfravæggenogvækfra antændeligestoffer. Undgå store temperatursvingninger, direkte sollys og rystelser. Målinger eller mikrofotografiske optagelser kan ødelægges gennem sådanneforhold. I varme og fugtigvarme klimazoner kræver de enkelte komponenter særlig plejeforatforhindre,atderdannessvamp. Ikke-formålsmæssig anvendelse Hvismananvenderinstrumentetpåen måde,derafvigerfraspecifikationerne i brugsanvisningen, kan det medføre tilskadekomst og beskadigelse af objekter. Det kan endvidere medføre, at beskyttelsesindretningernesfunktionpåvirkesnegativt. af, med mindre dette er udtrykkeligt beskrevet i instruktionerne. Man må aldrig montere andre stik eller skrue mekaniske komponenter des,atdetkanafbrydesfrastrømforsyplacérleicadm750pmikroskopetsåleningentilenhvertid.denstrømførendeledning skalaltidværetilgængelig. anvendesindenforoftalmologi! Leica DM750 P mikroskopet kan ikke leret med henblik på sikkerhed eller mulige risici. beskrevetibrugsanvisningen,erkontrol- De apparater og det tilbehør, som er Leica DM750 P Brugsanvisning 8 Instruktioner om anvendelse (fortsat) eller bruges sammen med ikke-leica-komponenter,somikkeerdækketafdennebrugsanvisning. tant,nårapparatetændres,modificeres KontaktdenansvarligeLeica-repræsen- Transport Brug den originale emballage til forsendelse ellertransportafenkeltmoduler,hvismuligt. Foratundgåbeskadigelserforårsagetafrystelser skal alle bevægelige komponenter, som kunden (ifølge brugsanvisningen) selv kan montere og afmontere, afmonteres og pakkes separat. Bortskaffelse Bortskaffelseskalskeioverensstemmelsemed lokaleloveogbestemmelser. eller ved ikke-forskriftsmæssig anvendelsebortfalderethvertgarantikrav. Ved uautoriserede indgreb i apparatet Integration i produkter fra andre producenter NårmanmontererLeica-produkteriprodukter fratredjemand,erproducentenafdetkomplette systemellerforhandlerenherafansvarligfor,at alle relevante sikkerhedsanvisninger, lovbestemmelserogretningslinjerfølges. Leica DM750 P Brugsanvisning 9 Sundhedsrisici og faremomenter ved brug Sundhedsfarer Arbejdspladser med mikroskoper letter ogforbedrerobservationsarbejdet,men de stiller også store krav til brugerens synsorganer og muskulatur.

3 Afhængigt af hvor lang tid der arbejdes uden pauser, kan der forekommeproblemermedastenopiogknoglerog muskler.derskalderfortræffesdenødvendige foranstaltninger for at mindske arbejdsbelastningen: Det ergonomiske design og konstruktion af Leica mikroskopserien er beregnet til at minimeredenfysiskebelastningforbrugeren. Fare for infektion Dendirektekontaktmedokularereren potentiel overførselsvej for bakterielle ogviraleøjeninfektioner. Fare i forbindelse med brug LeicaDM750Pmikroskopetmåkuntilsluttesetstikmedjord. ManmåikkeanvendeLeicaDM750Pmikroskopet,hvisdethardefekter. Optimalindretningafarbejdsplads Hyppigændringafaktivitet Grundigvejledningafpersonalet,hvordet tages hensyn til ergonomiske aspekter og arbejdetsorganisering. ellerhvisderanvendesaftageligeokularer. bruger anvender personlige okularer, Risikoenkanholdesheltnede,hvishver Leica DM750 P Brugsanvisning 10 Information rettet mod den person, der har ansvaret for instrumentet Information rettet mod den person, der har ansvaret for instrumentet Manskalsikresig,atLeicaDM750Pmikroskopetudelukkendeanvendesafkvalificeretpersonale. BrugikkeLeicaDM750Pmikroskopet,hvis deterdefekt. GivstraksbeskedtildinLeica-repræsentant eller til Leica Microsystems (Schweiz) AG, IndustryDivision,9435Heerbrugg,Svejts,i tilfælde af en produktfejl, som ville kunne medføretilskadekomstellerbeskadigelse. Hvis du anvender tilbehør fremstillet af tredjemand sammen med Leica DM750 P mikroskopet, skal du sikre dig, at disse producenter bekræfter, at teknikken er sikkeratanvende,ogduskallæseproduktetsbrugsanvisning. Ændringer på og vedligeholdelse af Leica DM750Pmikroskopetmåkunforetagesaf professionelle,dererudtrykkeligtautoriseredeafleica. DermåkunanvendesoriginaleLeicareservedeleiforbindelsemedvedligeholdelseaf detteprodukt. Efter servicearbejde eller tekniske ændringer skal enheden konfigureres igen, og vorestekniskekravskaloverholdes. Hvis enheden ændres eller vedligeholdes af uautoriserede personer, hvis ikke den vedligeholdeskorrekt(itilfældeafatandre harudførtvedligeholdelsen),ellerhvisden håndteresforkert,yderleicaingengaranti. Deelektriskeinstallationeribygningenskal leveoptilnationalstandard,ogvianbefalerenstrømstyrkebaseretbeskyttelsemed afledning til jord (beskyttelse mod for høj strømstyrke). Manskalsikresig,atdennemanualaltider tilgængelig sammen med Leica DM750 P mikroskopet. Foretag regelmæssige inspektioner for at sikredig,atdeautoriseredebrugereoverholdersikkerhedskravene. Nårduinstruerernyebrugere,skalduvære grundigogforklarebetydningenafadvarselsskilteneogmeddelelserne. Overdragansvaretforstart,anvendelseog vedligeholdelse af instrumentet til enkeltpersoner,ogholdøjemedomdetteoverholdes. Leica DM750 P Brugsanvisning 11 Instruktioner vedr. pleje Generel vejledning Beskyt Leica DM750 P mikroskopet mod damp, fugt, syrer, alkaliske og korrosionsdannendestoffer.opbevarikkekemikalier inærhedenafenheden. Beskyt Leica DM750 P mikroskopet mod olie og smørefedt. Smør aldrig mekaniske dele eller glidende overflader med fedt ellerolie. Følg anvisningerne fra producenten af desinfektionsmidlet. Rengøring af coatede dele og plasticdele Manbørfjernestøvogsmudsmedenblød børsteellerenfnugfribomuldsklud. Fjern grove urenheder med en fugtet engangsklud. Fastsiddendesmudskanfjernesmedpetroleumsetherelleralkohol Acetone, xylen eller nitro-holdige fortynderemåikkeanvendes. Rengør aldrig farvede overflader og tilbehør med gummierede dele med kemikalier. Dette kan beskadige overfladerne, og prøver kan blive forurenede af afskrabede partikler. Rengøring af glasoverflader Fjernstøvmedenfin,tørogfedtfribørste fremstilletafhår,ellervedatblæsemeden trykblæserellermedenstøvsuger. Fjern urenheder med en ren klud, som er blevetfugtetmeddestilleretvand. Fjern fastsiddende smuds med alkohol, chloroformellerpetroleumsether. Vianbefaler,atmanindgårenserviceaftale medleicaservice. Leica DM750 P Brugsanvisning 12 Tilbehør, vedligeholdelse og reparbriller, kandetværenyttigtatfoldegummiøjebeskyttelserneudforathjælpemedatholde lysetirummetude. 2. Justerformenpådetpolariserendeokularrørmedmoduletsform. 3. Sæt svalehalen på polariseringsobservationsrøret i modulet, og spænd sætskruen godtfastudenatbrugeformangekræfter. Det sikrer, at kroppen placeres præcist på mikroskopetsoptiskeakse. den forhøjede funktion på okularet flugter og siddermedretningssporetihøjreobservationsrør. 4. Sætokularerneindiøjerørene. meteret i observationsrøret til højre, så Installer okularet med trådkors-mikro- Leica DM750 P Brugsanvisning 20 Montering af objektiver tivernealleredeermonteretpånæsestykket,og underniveau-kondensatorenalleredeermonteret på stativet. skal kondensatoreninstalleres lysintensiteten lidt. Når du kigger i mikroskopetmedpolarisatoroganalysator monteretogudenobjekt,vildubemærke, at feltet fremstår mørkt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du dreje polarisatoren let, indtilduhardetmørkestesynsfelt. Leica DM750 P Brugsanvisning 28 Fokusering Fokusering 1. Placerpolariseringslysobjektetpåniveauet. 2. Drej10 objektivettilarbejdsposition. 3. Hæv mikroskopniveauet ved hjælp af den grove justeringsknap, indtil du når det positivestop,ellerobjektetrørervedobjektivet. 4. Seindiokularerneogjustérlysintensiteten, sådenerbehageligtilobservation. 5. Brug finfokusjusteringsknappen til at bringeobjektetiskarpfokus. Leica DM750 P Brugsanvisning 29 Justering af observationsrør Justérøjerørenetildinøjenafstand. 1. Foldobservationsrøreneindellerud,indtil duserenoplystcirkel. 2. Fokusertrådkors-mikrometeretvedattage fatomdenriflededelogdrejedenøverste delafokularen,indtilmikrometereneriklar fokus. 3. Kig alene gennem trådkortokularet, og fokuser på objektet med finfokuseringen påmikroskopet. tetvha. fokuseringsevnenifokuseringdennegangskaldufokuserepåobjek- sokularet.dumåikkeløfteellersænkebordet foratfokusere! 5. Tag fat i den riflede del på fokuseringsokularenmedenhånd,ogdrejoverdelen af okularen med den anden hånd, indtil objekteterifokusmeddetteøjeogdenne fokuseringsokular.

4 Dette vil rette enhver synsforskel mellem det højre og venstre øje. 6. Skift nu til et højere forstørrelsesobjektiv (ikkeetolieobjektiv)ogfokusérmikroskopet,mensduobserverermedbeggeøjne. ger.dettebetyder,atenændringiøjenafstandenikkepåvirkerparfokalitet,forstørrelseeller kalibreringer,so,afhængerafforstørrelse. For at indstille okularerne korrekt skal dusikre,attrådkorsokularetsiddergodt fastisporetpåhøjreobservationsrør. rørlængdeforalleøjenafstandsindstillin- Observationsrøret bevarer en konstant Det kan være en fordel at dække det andetøjetil. 4. Senugennemdenandenokular(fokuseringsokularudentrådkors)meddetandetøje. fokuseringmedenhøjforstørrelsefinde,atnår duskiftertillavereforstørrelser,skaldunæsten ellersletikkefinfokusere. fladiskdybdeskarphed.derforvilduefter Dehøjereforstørrelserharenmereover- Leica DM750 P Brugsanvisning 30 Köhler-opsætning Köhler-opsætning 1. LukKöhler-feltblændetpåmikroskopetsfod,såirisbladeneerinden forsynsfeltet,nårdukiggergennemokularerne. 3. Drej vingeskruerne til centrering af kondensatoren samtidig for at centrerebilledetifeltblændetisynsfeltet. 2. Brug kondensatorfokuseringknappen, der sidder på venstre side af underniveauet,tilatbringebladenepåfeltblændetiskarptfokus. 4. Åbn feltblændet, indtil irisbladene forsvinder lige ved kanten af synsfeltet. Leica DM750 P Brugsanvisning 31 Objektivcentrering Anvendt værktøj Centreringsnøgler 2. Stilskarptpåpolariseringsobjektet. 3. Flytenstordelafobjektetindmodmidten aftrådkorset. 1. Tag de to centreringsnøgler ud af emballagen, og sæt centreringsværktøjerne i centreringshullerne, der sidder over det objektiv,deranvendes.sætdenrundeende af centreringsværktøjerne ind i sætskruerne,somerskjulticentreringshullerne. 4. Løsn niveaubremsen, og drej niveauet, indtildenstørstedelafobjekteterlængst væk fra midten af trådkorsene. Det kan enddaværeheltudenforsynsfeltet.dette ertegnpå,atobjektivetikkeercentrereti forholdtilniveauet. Leica DM750 P Brugsanvisning 32 Objektivcentrering (forts.) 5. Juster skruerne til centrering af niveauet, indtil den største del af objektet befinder sig midt mellem positionen længst væk og midten af trådkorsene. Derved flyttes midten af objektivet tættere på midten af niveauet. 6. Flytobjektet(ikkeskruernetilcentreringaf objektivet),sådenstørstedelbefindersig midtfortrådkorseneigen. 7. Sørgfor,atdenstørstedelforblivercentreret i trådkorsene, når du drejer niveauet. Hvis den ikke er det, skal du gentage centreringen. Bertrandlinsemodulernesidderderetmagnetisk lager til opbevaring af værktøjerne til centreringafobjektivet. Bag på analysatoren eller analysator-/ Hvert objektiv skal centreres separat. Leica DM750 P Brugsanvisning 33 Bertrand-linsebetjening gennemokularerne. modul,kanduseetkonoskopiskbillede Hvisduharetanalysator-/Bertrand-linse- gennemokularerne. Du kan nu se det konoskopiske billede 1. Anbringdendelafobjektet,somduvilsei konoskopi(medbertrand-linse),imidtenaf feltet 2. Drej Bertrand-linsen ind ved at vippe den øverste vippekontakt på analysator-/ Bertrand-linsemodulet til positionen "B". Sørg for, at polarisatoren og analysatoren ogsåerkorrektindstillet status blev ændret for tidsforsinket afbrydelse. LED-belysningen blinker langsomt to gange. hvorefter den forbliver tændt. når du deaktiverer den tidsforsinkede afbrydelse. LED-belysningen blinker langsomt tre gange. hvorefter den forbliver tændt. når duaktivererdentidsforsinkedeafbrydelse. Afbrydelse ved tidsforsinkelse er aktiveret somstandard. 3. Drejgrebettilintensitetsreguleringhelttil højintensitetogderefterhelttilbagetillav intensitetindenfor5sekunder. tilstand for tidsforsinket afbrydelse (aktiveret eller deaktiveret). og der er ikke nogen blinkendelamper. for den igen. er systemet i den seneste Nårduslukkerforstrømmenogtænder Leica DM750 P Brugsanvisning 35 Start! Leica DM750 P Brugsanvisning 36 Klar! Parat! Start! Det eneste du skal gøre nu, er at skifte objektiver, indstille aperturkondensatoren og feltblændetiht.denanvendteobjektivforstørrelse, ognydeudsigten! Leica DM750 P Brugsanvisning 37 Pleje af mikroskopet Leica DM750 P Brugsanvisning 38 Generel vedligeholdelse Generel Bæraltidmikroskopetmedtohænder. Der sidder et håndtag på bagsiden af mikroskopetogetindhakpåforsidentildette formål. Med kabelviklingen kan du vikle kablet således, at ku den længde, du skal bruge, trækkesud. Det er vigtigt at opbevare tilbehøret de rigtige steder, så de ikke bliver væk eller bliverødelagt.derfindesopbevaringspladsertilværktøjernetilcentreringafobjektivet ogtiltokompensatorerbagpåanalysator-/ Bertrand-linsemodulet. Leica DM750 P Brugsanvisning 39 Generel vedligeholdelse (fortsat) Detervigtigtatholdealleoptiskekomponenterrene,sådenoptiskeydelseforbliver god. Mikroskopetskalaltiddækkesmedplastikstøvhætten (medfølger instrumentet), når detikkeeribrug. Det er meget vigtigt at undgå overdreven brug af opløsningsmidler, så brug dem sparsomt.denfnugfrieklud,linsestofeller vatrondelskalfugtesmedopløsningsmiddel, men ikke være så våd, at opløsningsmidletsiverudomkringlinsen. Ingen dele på mikroskopet samler snavs, støv og olie som forsiden af objektivets linse. Når der forekommer mangel på kontrast, slørethed eller dårlig definition, skaldunøjeundersøgedenforrestelinses tilstandmedenlup. De nederste forstørrelsesobjektiver har forholdsvisstoreforlinser,ogkanrengøres medenkludellerlinsestof,derervikletom fingerenogfugtetmedmetanol.brugikke alkohol. Rengøring af 40 og 100 objektiver kræver mere forsigtighed. Bemærk: For at opnå den høje fladhedsgrad, som fås med objektiver med højere forstørrelse, Hvisenoptiskoverfladetildækkesmedstøv ellersnavs,skaloverfladenrengøresvedat blæsedetafmedenkanyle,ellerbørstedet afmedenbørsteafkamelhår,førduforsøgerattørreoverfladenaf. Optiske overflader skal rengøres med en fnugfri klud, linsestof eller vatrondel, der erfugtetmedmetanolelleretalmindeligt vinduespudsemiddel.

5 Powered by TCPDF ( Brugikkealkohol. harobjektivetenlillekonkavforlinsemed forholdsviskortradiusellerrunding. Denne forlinses overflade kan rengøres med en tandstik,dererdækketafvat,ellermeden lille vatrondel. Fugt vattet med methanol, og pres det næsten tørt. Tør forlinsen let udenatpresseforhårdtellerskrubbe.sørg for at vattet kommer i kontakt med den konkave linseoverflade. Undersøg objektivetmedenlupefterrengøring. Hvis du skal fjerne mikroskopets observationsenhed, skal du passe på ikke ved et uheld at røre den ydre linseoverflade (på undersiden af enheden). Fingeraftryk på denne overflade vil gøre billedet mere utydeligt. Denne linse kan rengøres på sammemådesomobjektiverogokularer. Leica DM750 P Brugsanvisning 40 Mekanisk vedligeholdelse Mekanisk vedligeholdelse Brug støvhætten. Det er den vigtigste metode til at holde mikroskopet i god mekaniskogfysiskstand. Leica DM750 P har en holdbar finish. Alle ikke-optiske dele af instrumentet kan rengøres med methanol, nafta eller sæbe ogvand.undladatbrugeandreorganiske opløsningsmidler, når du rengør instrumentet. Leica DM750 P Brugsanvisning 41 Dimensioner Leica DM750 P Brugsanvisning 42 Leica DM750 P Brugsanvisning 43 Leica DM750 P Brugsanvisning 44 Leica DM750 P Brugsanvisning 45.

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Kapitel overblik. Sikkerhedsforskrifter 4. Leica DM750 15. Klar! 18. Parat! 28. Start! 42. Pleje af mikroskopet 44. Dimensioner 47

Kapitel overblik. Sikkerhedsforskrifter 4. Leica DM750 15. Klar! 18. Parat! 28. Start! 42. Pleje af mikroskopet 44. Dimensioner 47 Leica DM750 Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Parat! 28 Start! 42 Pleje af mikroskopet 44 Dimensioner 47 Leica DM750 brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Leica DM500, DM500 B Brugsanvisning

Leica DM500, DM500 B Brugsanvisning Leica DM500, DM500 B Brugsanvisning Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM500, DM500 B 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 34 Pleje af mikroskopet 36 Dimensioner 39 Leica DM500, DM500 B Brugsanvisning

Læs mere

Leica DM750 P Brugsanvisning

Leica DM750 P Brugsanvisning Leica DM750 P Brugsanvisning Producentinformation Offentliggjort i januar 2015 af: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte

Læs mere

Leica DM750 M Brugsanvisning

Leica DM750 M Brugsanvisning Leica DM750 M Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Sikkerhedsforskrifter 4 Instruktioner om anvendelse 5 Instruktioner om anvendelse (fortsat) 6 Montering af Leica DM750 M 7 Montering

Læs mere

Producentinformation. Offentliggjort i februar 2012 af:

Producentinformation. Offentliggjort i februar 2012 af: Leica DM750 Manual Producentinformation Offentliggjort i februar 2012 af: Leica Microsystems (Schweiz) AG Industry Division Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Ansvarlig for indholdet:

Læs mere

Leica DM500 Brugsanvisning

Leica DM500 Brugsanvisning Leica DM500 Brugsanvisning Producentinformation Offentliggjort i januar 2015 af: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte

Læs mere

Leica DM750 Brugsanvisning

Leica DM750 Brugsanvisning Leica DM750 Brugsanvisning Producentinformation Offentliggjort i januar 2015 af: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Måling. Brugsanvisning

Måling. Brugsanvisning 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Måling Brugsanvisning Tilbehør til måling Objektsmikrometer (1) til kalibrering Stregglas med forskellige målinddelinger (2) i mm og inch Stregglas med net (3) Stregglas med trådkors

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Leica M320 MultiFoc-objektiv/afdækningsadapter

Leica M320 MultiFoc-objektiv/afdækningsadapter Leica M320 MultiFoc-objektiv/afdækningsadapter Medical Division Supplement til brugsanvisning Leica M320 (10718878) 10745317 - Version 00 Tak for, at du har valgt Leica M320 MultiFoc-objektivet og/eller

Læs mere

Kapitel overblik. Leica ICC50 9. Klar! 12. Parat! 15. Start! 22. Pleje og rengøring 24. Specifikationer 26. Leica ICC50 Manual 2

Kapitel overblik. Leica ICC50 9. Klar! 12. Parat! 15. Start! 22. Pleje og rengøring 24. Specifikationer 26. Leica ICC50 Manual 2 Leica ICC50 Manual Kapitel overblik Leica ICC50 9 Klar! 12 Parat! 15 Start! 22 Pleje og rengøring 24 Specifikationer 26 Leica ICC50 Manual 2 Indhold Kapitel overblik 2 Indhold 3 Generel vejledning 4 Sikkerhedskoncept

Læs mere

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com DK Låsering Objektiv Parallaksejustering Sigterør Hætte til stilleskrue Højdejustering Sidejustering Forstørrelsesjustering Belysning Okular Ring til hurtig fokusering 40 Tillykke

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Jazz 510/610 Tværstang

Jazz 510/610 Tværstang Jazz 510/610 Tværstang da Ganghjælpemidler Servicemanual 1 Generelt IdaI 1.1 Om denne manual Denne manual hører til hjælpemidler fra Invacare og indeholder vigtige anvisninger om håndtering og samling.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug.

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. WCS-61 Wonder Core Smart BRUGERVEJLEDNING Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. Gem denne brugervejledning, så du altid kan slå op i den efter behov. Hvis du giver produktet til andre, skal

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK http://da.yourpdfguides.com/dref/632581

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK http://da.yourpdfguides.com/dref/632581 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning. Spottingkikkert x KUNDESERVICE. MODEL: x 60

Brugsanvisning. Spottingkikkert x KUNDESERVICE. MODEL: x 60 Brugsanvisning Spottingkikkert 20-60 x 60 KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: 20-60 x 60 Opbevaringstaske Stativ (110 cm) Rengøringsklud Betjeningsvejledning Garantikort 1 A 1 2 3 4 B 6 7 5 9 8 2 C 10 12

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Forord. Ordforklaring. Kære kunde,

Forord. Ordforklaring. Kære kunde, Brugsanvisning Forord Kære kunde, Leica-navnet står over hele verden for førsteklasses kvalitet, finmekanisk præcision med en fremragende pålidelighed og lang holdbarhed. Vi ønsker dig stor fornøjelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Forord. Ordforklaring. Medfølger: Kikkert Bærerem 2 stk. linse-beskyttelses-dæksler Taske Instruktioner Garantikort Test-certifikat.

Forord. Ordforklaring. Medfølger: Kikkert Bærerem 2 stk. linse-beskyttelses-dæksler Taske Instruktioner Garantikort Test-certifikat. Brugsanvisning Forord Kære kunde, Leica-navnet står over hele verden for førsteklasses kvalitet, finmekanisk præcision med en fremragende pålidelighed og lang holdbarhed. Vi ønsker dig stor fornøjelse

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Rengøringsvejledninger

Rengøringsvejledninger og pleje af dit lakerede og oliebehandlede Pergo parketgulv Hvorfor? HOLDBAR BRUGERVENLIG EFFEKTIV Korrekt rengøring af gulvet sikrer, at det bliver vedligeholdt perfekt. Produkterne er blevet udviklet

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere