l)/^ ^ v k l K 0K I6kI_I6k O IO l.io IkK ' 7 ^ ^W W 'M.. M W. 4 ^ HD?- ' M ^ D U ^ ^ W M -. M M - I - ^M.-. M>UD ', ^7K '7 77?^?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l)/^ ^ v k l K 0K I6kI_I6k O IO l.io IkK ' 7 ^ ^W W 'M.. M W. 4 ^ HD?- ' M ^ D U ^ ^ W M -. M M - I - ^M.-. M>UD ', ^7K '7 77?^?"

Transkript

1

2

3

4 ^7K '7 77?^?^ 7' '' ' V ^ 77 ^? ^«t?' V ', -> ' ' ' ' - '' v '-?-- '7 " ' - " ' 7..- > ^ '^, 7 7. ^ ' ^ - : >.- ^ 7-7 « » 1 1^1 v k l K 0K I6kI_I6k O IO l.io IkK l)/^ M > r 7 : ' ' 7 ^?.U ' -., -M «.' Z Z O O >..v' s'. ^W W i> - - ' ) Ll /.- / E > x', : 7. k ' ''7 ' 7 '.777 M 7 ' - ^ '. M. 7 «, -7. 'M.. 7> ' 7-7 ' W7 '.k vu 7. H 7 '' 7 :7..-'^7 '/ ' ' - v M W. 7-'. 7L 77 : i. >. ^,, V»-77 'v * i7'> 7 ^ 7 ' k ^ 7'-t7/77^ W :7 7> M -- 4 ^ HD?- ' M ^ D U ^ / ' ". M /7.- V,»» ^ -- >< - L i' ^ W '. k,,.,^,.:>.' -.. M W > '/. r d >. " > ' V - ^ ' '.''---/' '. ' >' -. ' '''-.' ' E. -- '' - E ^ ' ^ ^.. -^,.. ' > H-. ".-.- > ^ ^ * '-. '. «'7 '':. '. V«t- ^ -'. 't! M >,V - - ^. ^ ^ 7-7,. " > M ^ L E MS E ^W 7 7A W ^ 7 ^ W M -. M M - I - L ',, -.' v ' F. 7. M>UD ', ^. 1 7 ^7 r :, - ' ' M--,' 1 j ''^ ^ 7 ^M.-. -r^ - - >

5 .7 I L ' - M M * 7,»'V --'uv' ' H i?7-7. M M L ^ L / ' K - ^.L N L 'S ^ 7-. ' ^7' ' ' ' ' «L W ' ^ -7' ^ ^ V ^ 7 5 /. ' 7 S 7 7 ^ ^ ' ^ ^ - 7 ' 7 ^ ' 7. 7 ^ i - M Z K. 'EN7>V. ' - M W ^ V KhM 2!."' L-_.. - /,. ^ 77.7E -E " ' '. -7. ^ -.7 ^. -' 'L-L. K ^ ' ' >7. - i K M M ^ M Z _ -. 2 U W L r«" / K-, " H -"- >77 >- L,. >,.'7 '' 7 7 ^ -tz / ^.^7' T' 7' '. - 7»7^7.7-z 'A ^.-' V. ' - " A v ^ 7'' ' ' ', - l - M 7.A> ^- HLM-F' ->, 7 QM-77 ^ 7! 7 7!» 7- l -,77^V^ - >-'7 - -^. ^ ' -...< 7 7,-!<.> -^ > c7.i' -->L? rl - M W M 7) ^ 8. 7 < r." 'V <. ^ ^ 7 ' - su7^ - 7'7»7 5>L >»/.-. 2 <77. ^,.-.?7-25^ L.-->, >7 2-W 7ch4M.7 7 MWN77-7. E.7d L» '7-^ ^ ^ ' ^ '- 7 ^ '. ^ '.... 'V ' " r. -.».." -7'' < i - ^ 7.,i».k. 7''7^' 7. - K ^ 2.»'-7 ^7 7. '^ " 'i ^ 7 W F " - k '7 - s L.?'.>. ^'.... A 7.. 7,,.» 7> '.-2'- >' 7«F>W 777 ' 7 ^ > > " " 7 k. r ^.1.67'. '^. 4 t.'7.' *-r..-> >. ', ' -> - < ' > ^,' - 7 >^7/. X > ' <. ' -,M -'.'?,'7

6 ' - v. ' i '! ' ^ >... ', ' ' 7 ^ ^ ' >?- r ^ ' '. /' ^ 7 ' 7 ^7 ^'' s 1, 7- - ' - > v-' ' ' ' - -^'. v.-i ". «' > -.. > 7 ' ^ ^ v" 7 ',> 7. ^ -.' ' > -.7,.,' ' '. ' -- ' - > - ^.^E-' ',» > - '... ' ' - '. >4....-

7 s - '1 I*»! s, i L» «

8 s i 1 ti!

9 og dkns Grboerr i g j e n n e m A a r (fra 1646 til vore Dage) Trykt i Fyens Stiftsbogtrykkeri hos I. C. Dreyer 1894.

10 /!' i

11 I henved 40 A a r har Forfatteren samlet S to f t i l disse personal- og kulturhistoriske M e d delelser. Kirkebøger, Skifteboger, Thingb/Sger, JordebSger, Skjsde- og Fcrsteprotokoller, Regn- flaber o. s. v. i fyenfle- og andre Sam linger, i Hovedstadens Arkiver have hver paa fin Maade ydet Bidrag t il denne lille Bog, som nu ved H r. Etatsraad Dreyers Beredvillighed kommer frem. D er var fra ftrs t af kun tcrnkt paa Egnens Gaarde, som enten vare eller bleve t il ved Udskiftningen for 100 A a r siden, men da Kilderne tillod det, toges ogsaa de den Gang opførte Huse med, om end efter en noget ind- flrcrnket Maalestok. Fleninge den 2den August 1894.

12

13 D et er en god gammel Nordis! S a d at spprge ester sine Fcedre. De gamle Nordboer holdt med Omhu Slcegttavlen vedlige, og det er vel sagtens de senere Tiders Trcellesind, der har bragt den store Del af Folket t il at glemme Fa«drenes Navn. N u spørger man forgjceves en Bonde om aldre Navne i S la g te n end Bedstefader og Bedstemoder, selv de, der veed lid t mere, bryde sig tid t ikke om at vide det og forplante Kundskab herom t il deres B p r n. " (N. I. Termansen.) ^Sklr Reformationen var det nuvcerende Brahe-- trolleborg Sogn delt i to Sogne, Fleninge og Haagerup, hver med sin egen Kirke og Kirkegaard i de navnte Byer. M en udenfor denne Kreds, hvis Beboere ssgte de navnte Kirker, var der ved alle S ider andre Bander, som i verdslig Henseende h M e sammen med disse under Holmekloster. I Hpjrup og Lydinge Byer laa Gaarde og B ol, i Krarup, Hundstrup og Aaby Sognes Skovegne laa en hel D el gamle Skovsteder, i Aaby og Pejrup Byer laa Gaarde og Steder foruden det fjernere liggende Strsgods. hvis Beboere ydede Landgilde og for en D el LEgt og Arbejde t il Klosteret, det senere Herresade, paa hvis Varnething de fsgte og forsvarede deres Ret.

14 Ved Kong Kristian den Tredies Brev af 9de Januar 1555 blev det bestemt, at Fleninge og Haagerup Kirker maatte nedbrydes da som det hed de fattige Beboere ikke kunde holde deres Kirker vedlige eller lvnne deres Prcest, hvorfor de henvistes t il at spge Holmeklosters Kirke; men hvad Stene, Tommer, Klokker og andre Ornamenter der fandtes ved de t i l Nedbrydelse bestemte K irker maatte komme Klosterkirken til Behov". Beboerne af begge Sogne maatte imod deres V illie forlade deres gamle Bedehuse og samles t il fselles Gudstjeneste paa det anviste Sted. En hel Menneskealder senere var der i Sognet, som da havde faaet Navnet Rantzausholm, kun en Kirke men to Menigheder, der havde deres Stolestader hver paa fin Side af Kirkens brede Gang. Begge de gamle Kirker vare da forloengst nedbrudte, men Kirkegaardene, idetmindste den i Fleninge vedblev at vcrre B e gravelsesplads henved 100 A a r ester Omsider smeltede Forbindelsen sammen, og det eneste M inde, der endnu er tilbage, er, at S ognet fra celdre Tider har beholdt den gamle Inddeling i to Sognefogeddistrikter: Nordre, der indbefatter det gamle Haagerup Sogn med Nybo B y, og Svndre, der indbefatter Fleninge Sogn. Bed Skolevæsenets Ordning 1783 bibeholdtes npjagtigt de gamle Sognegroenser, idet Gjcrrup og GrjSnderup Skoledistrikter omfatte Fleninge medens Haagerup Distrikt omfatter Haagerup Sogn. Hojrup By, under Hillerslev Sogn, omgives af H illerslev, N M lle, Espe, Haagerup og Osterhcesinge Byers Jorder. Hele Byen, med Undtagelse af den

15 gamle jordegne Gaard Hsjrupgaard, henhøre som Arvefceste-Ejendom under Baroniet Brahetrolleborg. De davcerende 6 Gaarde modtog dette Arvefceste efter fuldendt Udskiftning af Grev Ludvig Reventlow den 14de Septbr Fire af disse Gaarde have tidligere vcrret S elvejergaarde, men blev 1583 mayelagt af Kongen t il Hartvig Kaas, med Ret t il at tilforhandle sig Ejendomsretten, og de vare ofte Gjenstand for Handel og Mageloeg, hvorom henvises t il Beskrivelsen af Hillerslev og Merhoesinge Sogne. Siden Ringe Faaborg Banens Aabning i Aaret 1882 har Byen faaet stirre Betydning, idet et P a r Kjpbmcend og flere Haandvcrrkere have nedsat sig her i Noerheden af S tationen. Nr. l. Skjelbs, Udflyttergaard fra Byen, der 1788 blev tildelt en Udlod paa 74 T dr. Ld., regnet lig 4 3 ^ Td. Ld. bedste Jo rd. Hprte fsr 1636 under Gjelfkov, hvorfra den blev overdraget Palle Christensen paa Hpjrupgaard; 1652 overdrog han den t il K aj Lykke, der igjen lagde den under fin Hovedgaard Gjelfkov. Ved hans Fald 1661 blev Gaarden det Mgende A a r af de kongelige Kommissærer udlagt t i l Prcesident Hans M u sen, hvis Arvinger afhcendede den 1675 t il Peder Pedersen Lercke paa Ryegaard, hvorunder Gaarden hprte, da den 1690 flyldsattes for 11 T dr. 2 Skpr. Hartk. Senere blev den afhcendet t il Forvalter Niels Krogstrup paa Hpjrupgaard. Efter hans Dpd solgte Enken G jertrud W inther den 1740 t i l Brahetrolleborg. 1) 1660 var Gaarden beboet af K n u d J e n s e n, der klager over den ilde M edfart han havde faaet af Fjenden havde han Gaarden i Forening med fin Broder 2) H a n s Jensen. Disse Brpdre ydede i

16 Fcrllesstab Landgilde, ZEgt og Arbejde og delte ligeledes i Fcrllesstab Gaardens A v l og I n d komst. 3) H a n s N ie ls e n havde Gaarden ) M a d s K n u d sen ) H a n s O ffe rs e n dsde i Efteraaret 1751, efterlod en Enke Johanne Hansdtr. og 2 smaa BSrn, for hvem deres Farbroder Knud Offersen i Haastrup, ansattes som Voerge. Enken giftede sig snart paany med 6) L a u rs M o rte n s e n, der afgik 1786 af M angel paa Bescrtning osv. 7) N ie ls H ansen M a lle r fik s. A. Gaarden uden Jndf. Under ham fik Gaarden Arvefoeste og blev udflyttet Hans Enke, M aren Pedersdatter. der ved Testament af 13de Decbr vor bleven Ejerinde af Gaarden, giftede sig 1797 med 8) K r is t ia n D it le v Jensen. Han solgte 1802 den halve D el af Gaarden t il Rasmus Kristensen af Haagerup for 550 R dr. Soelgeren maatte i Lvbet af 1 A ar dpfpre 10 Fag Hus af Gaardens spndre Lcenge faaer han im idlertid en M ark tilbage til Gaarden igjen for 350 R dr og følgende A ar blev Chr. D itlev, efterat vcrre indtraadt i nyt ZEgteflab med Albertine B irte Kirst. Hansdtr., plaget af Jndfprselsforretninger for resterende A fgifter. Han indgik derfor i 1821 en Handel med Husmand 9) N ie ls F ra n d s e n af Haagerup, saaledes ot denne fik Gaarden og Chr. D itlev Huset og 650 R dr. Sedler. Huset var Fcestehus under Solhpj. Efter N. Frandsens Dsd overdrager Enken Gaarden t i l Spnnen 10) F ra n d s N ie ls e n ved Skistebrev og SkjFde af 1841.

17 I» II?. N ie ls F ra n d s e n modtog Gaarden efter fin Fader ved Skjsds af 20de A p ril 1874 og ester hans Dod er Gaarden overdraget t il hans Enke M a r ia n e H ansen. Nr. 2. Lykkensscede flyldsattes 1688 for 7 T dr. 1 Skp. 1 Fdkr. 2 Alb. og hsrte under G jelflov, hvorfra den af Justitsraad Holsten blev overdraget t il Forvalter Bach mann paa Hojrupgaard, der igjen 1747 scelger den ti! Bcahetrolleborg blev Gaarden udflyttet og tildelt en Udlod paa 6 9 ^ ; T d r. Land, regnet lig 42^ T dr. Land bedste Jord V a r 1664 beboet af 1) H a n s J b s e n. 2) R a s m u s R a sm u sse n ) H a n s H ansen Efter hans D0d afstod Enken 1759 Gaarden t il Sonnen 4) P e d e r Hansen. I Boet var 11 Heste vurderet t il 5 6 Rdr. Stk. 4 Koer og 3 Ungkvceg. Boets Vcerdi var 132, medens F o r dringerne vare 218 Rdr. Han var 2 Gange gift. Hans forste Hustru dode 1766, selv dode han 1769, efterlod en Enke, S tine Jensdatter og 7 B orn. 5) H a n s J e n s e n havde inden 1772 modtaget Gaarden, hvorpaa der blev ham meddelt Arvefceste 1788, og som han under 6te Januar 1794 scelger t il 6) Hsrbereder H e n n in g S c h r o ll for 900 R d r. Desuden maatte denne betale Hans J e n sens Gjeld, opbygger ham et Hus og dertil lcrgge 6 T d r. Land i M ollebjerg, f r i for A f gift sin Livstid, og 16 Lces T orv aarlig. Schroll indkjobte samtidig Gaarden Bcekkelund og oprettede af disse Gaarde H 0ravlings-Jnstitutet Lykkensscede, hvorfra der fra 1799 t il 1832 udgik 95 Lcerlinge, der spredte den prak-

18 tifle Kjendflab t i l H srrens D yrkning og Behandling t il alle Landets Egne. Han dpde den 17de Januar 1833 og efterfulgtes af sin crldste Spn 7) G u s ta v S c h ro ll, der 1835 indkjpbte t il Gaarden Afbyggerstedet Skjelbo. Han fortsatte for en D el sin afdøde Faders Virksomhed i H^rindustrien V a r fprst Stcenderdeputeret og senere i 10 A a r Landlhingsmand. Han dpde den 7de Oktober 1863 Lykkensscede er nu en Arvefæste-Ejendom paa 170 T d r Land fortrinlige Jorder med omtrent 17 T dr. Htkr. og tilhorer nu Gustav Schrolls celdste SSn 8) Kapt. H e n n in g G e o rg N ic o la j S c h ro ll ved Skjpde af hans M oder af 8de J u n i Nr. 5. Bcekkelund var i crldre Tider en Halvgaard og hprte 1664 under Arreskov. Senere kom den under H pjrupgaard i Forvalter Niels Krogstrups Eje. Efter hans Dpd solgte Enken Gertrud W inther 1740 Gaarden t il Brahetrolleborg. Den var 1688 flyldsat for 3 T dr. 7 Skpr. Hartkorn, men ved Omdeling med Skjelbo blev disse Gaarde gjort lige i Hartkorn blev der kildelt Gaarden en In d lo d paa 70^ T dr. Land regnet lig 46 T d r. Land bedste J o rd. 1) J e n s R a s m u s s e n boede her i Gaarden ) N ie ls L a rse n ) H a n s N ie ls e n 1740 og endnu ) H a n s K n u d se n Han var fpdt i Sellvbjerg, fik 1788 Arvefceste paa Gaarden og solgte den 1793 til Henning Schroll. Hans Knudsen forbeholdt sig 6 T dr. Land med derpaa opfprte Bygninger fr i for A fg ift i sin egen og sin S pns Levetid, 16 Loes T p rv aarlig og

19 Sikkerhed for, at SFnnen ikke skulde blive Soldat. Hans Knudsen var 90 A a r gl. inden han 1813 afstod Boligen t i l Sønnen 5) R a s m u s H ansen, hois SFn igjen 6) N ie ls R a s m u s s e n solgte Stedet t il Kapt. Schroll, Lykkensscede, da Jernvejen og Stationspladsen havde skaaren en Del as hans Have og Jordlod bort. Paa Stedet, hvor Gaarden og senere Boelsstedet laa, ligger nu den af Ferd. Simonsen opførte Kjsbmandsgaard. Nr. Erescede var en af de 5 Gaarde, Henrik B ille paa Gjelskov 1636 overdrog Palle Christensen paah Fjrupgaard, og som 1652 overdroges t il Kaj Lykke, men som 1661 kom tilbage til Hsjrupgaard, hvorfra den udlagdes til Henrik W rangel i Sallinge og af hans Arvinger 1681 skjodet t il Brahetrolleborg blev Gaarden flyldsat for 7 T d r. 7 Skpr. 1 Fdkr. Alb. Hrtk. og Skovfl. 2 Fdk. Ved Udskiftningen 1788 t i l deltes den 56 T dr. Ld., svarende 41 T d r. Ld. bedste Jord. Gaarden var 1662 og endnu 1688 beboet af 1) R a s m u s P e d e rse n, 2) N ie ls H a n se n K r o g s tr u p, Forvalter ved Brahetrolleborg, fik Gaarden t il B olig og B rug, da han efter 1690 var gift med Gertrud W inther. Den var godt bygget og sat i god Stand Da Niels Krogstrup havde overtaget sin Svigerfaders Ejendom, H ojrupgaard, fik 3) K r is t e n K ris te n s e n 1739 Gaarden i Fceste. Han dode 1758 (4 Sønner, 3 Dottre). Den celdste Son 4) J p r g e n K ris te n s e n fik ved Faderens Dod Gaarden i Fcrste, men forlod den atter

20 1759 og fcestede sin Svigerfaders, N iels Jensens, Gaard i Haagerup, hvorefter 5) S p r e n N ie ls e n fcestede denne Gaard, hvorpaa han modtog Arvefceste den 14de Septbr Hans SSn 6) K ris te n S S re n s e n modtog Gaarden ved Skjsde af 2den A p ril overdrager han Gaarden t il SSnnen 7) R a s m u s C h ris te n s e n ved Skjsde af 7de August s. A. Hans SsstersSn 8) K r is te n K la v s e n (Skjsde 31te M a rts 1859) flyttede Gaarden fra Byen og opfsrte den paany. Nr. 5. Lngesyn. Denne Gaard flyldsattes 1688 for 7 T d r. 3 Skpr. 2 Fdkr. Alb. Hrtk. og Skovfl. 1 Fdkr. og HSrte da under Gjelskov, hvorfra den af Justitsraad Holsten tilligemed Lykkensscede er fljsdet t il Forvalter Bachmann paa H sjru p - gaard, hvorfra disse Gaarde igjen 1747 er solgt t il Brahetrolleborg. Ved Udfliftningen 1788 blev der tildelt denne Gaard det stsrste A real, der tildeltes nogen Bondegaard paa B a roniet, nemlig 9 4 / T dr. Ld., svarende til 4 2 ^ T dr. Ld. bedste Jord. Her boede i Tiden efter Svenskekrigen 1660 og endnu ) K la u s H ansen. 2) H a n s P e dersen havde Gaarden 1717 og dsde som gammel M and Hans Enke, Sidsel Miktelsdatter, gik paa Astcegt. As hans 2 SSnner havde 3) R a s m u s H ansen fcrstet Gaarden. Han skulde give fin Broder Jens 10 R d lr. og 1 A arsplag. Han modtog Arvefceste 1788 og dsde 1797, hvorefter SSnnen 4) H a n s R a s m u s s e n modtog Gaarden ved Skjsde af 1ste Febr Han solgte 1807

21 en Parcel paa 3 T dr. Land t il Smed Jens Larsen for 240 R d lr. og 1815 et Tdrvelung paa 2 T dr. Ld. til Baroniet for 212 R d lr. Hans S sn 5) R a s m u s H ansen (Skjsde af 12te A p ril ) R a s m u s M adsen S k o v kjsbte Gaarden (SkjSde af 14de Decbr. 1844). 7) P e d e r H ansen J l l u m (Skjdde af 18de Decbr. 1847), efter hvis D sd Gaarden overdroges t i! Enken 8) J o h a n n e M a r ie L a r s d a tte r 1877, der atter overdrog den t i l Svigersønnen 9) L a rs N ie ls e n ved Skjsde af lode Oktbr Denne har anlagt og driver Fcsllesmejeri. Nr. 6. Frvdenshjein var en af de Gaarde, Henrik B ille paa Gjelskov 1636 solgte t il Palle Christensen paa H pjrupgaard, men som 1652 overdroges t il Kaj Lykke og atter kom tilbage t il Hxsjrupgaard og 1664 t il Henrik Wrangel i Sallinge, Foged paa Nakkebslle, fra hvis Arvinger Gaarden 1681 indlsstes t il Brahetrolleborg flyldsattes denne Gaard for 7 T dr. 4 Skpr. 3 Fdkr 2 A lb. Hrtk. og 2 A lb. Skovfl. Ved Udskiftningen 1788 blev der tild e lt Gaarden en I n d lod paa 5 8 ^ T d r. Ld., regnet lige med 33^ T d r. Ld. bedste Jord. 1) M a d s J e n s e n > M a t is N ie ls e n ) J s rg e n S d re n s e n Gaarden bestod da af 3 Lcenger: Stuehus 17, Porthuset 18 og Forhuset 13 Fag, der stod paa Fald og skulde nedbrydes. Hans S dn 4) R a s m u s J ø rg e n s e n havdegaarden ) H a n s P e d e rs e n efterlod ved fin DFd

22 B s rn : Peder 17, Isak 14, Sofie 11 A a r. Enken giftede sig med 6) J e n s N ie ls e n, der modtog Arvefoeste 1788 og dsde det følgende A a r (3 Belrn: Hans, f. 1781, Kirsten, s. 1778, og Gyde, f. 1784). Enken Johanne Pedersdatter giftede sig 1792 med Tømmermand 7) Is a k H ansen (f. i H sjrup 1752), som besad Gaarden, t il Jens Nielsens celdste S M va r myndig. 8) H a n s Je n se n modtog saaledes Gaarden ved Skjsde af 18de A p ril 1806, gift med Dorte Hansd. Krog af Haagerup. Sønnen 9) H a n s H a n s e n modtog Gaarden ved Skjpde af 4de Decbr Han opførte et n yt Stuehus og solgte Gaarden t il 10) H a n s E r ik Je nse n fra Langeland (Skjpde af 24de Decbr. 1884). Ved Omdelingen ved 1750 blev der i G rim e ledshave opfsrt et nyt Hus t il 2 Beboere. Huset fik Navn af G rim e le d s h u s, og de fyrste, som fcestede Bo her, vare F ra n d s J o k u m Jakobsen (en SFn af Skoleholder Jakob Jensen Trolleborg) og R a s m u s J ø r gensen. Inden 1760 var der opfprt 8 Huse i selve Byen. Ved Udskiftningen fik Grimeledsmcendene tillagte hver en Jordlod paa 3 T d r. Ld., ligesom der i MiSllebjerg M a rk afsattes 4 Huslodder. Grimeledshusene N r. 1 J e ru s a le m, hvor H a n s S n e d ke r boede, overgik 1811 t il L a rs H ansen Skrceder og 1837 til J o h a n L u d v ig M a d se n Smed. N r. 2 M ekka, der for 1785 var beboet af Degneenke M a d. B r ille, blev s. A. forsket t il H a n s H a n se n, 1823 til H a n s A n d e rse n

23 1 «og Jorden 1852 t il Boelsmand N ie ls R a s m ussen deri Byen. N r. 4 P e k in g og N r. 5 N a n k in, med fcelles Bygning i Mpllebjerg, blev 1794 beboet af Gmd. H a n s J e n se n, dennes Enke 1802, senere H a n s H ansen og fra 1823 af R a s m us N ie ls e n, 1858 af R a s m u s R a s m u s s e n. N r. 3 K in a og N r. 6 B a ta v ia var endel A ar udlejet t il H r. S c h ro ll. Under Krigen 1849 blev Batavia udflyttet fra Byen af davcerende Fcester S etren M a d s e n, som modtog Fcestebrev paa Samme 1852, med en Jordlod paa 6 T d r. Ld. i M pllebjerg. Haagerup er den stxlrste B y i Brahetrolleborg Sogn. Den omfattede ved Gaarde as ulige S tø r relse. A f disse Gaarde og Boelssteder blev Bjerggaarden udlagt t il Prcestegaard, imod at Prcestegaarden i Krarup derfor blev B/Sndergods. Dette A ntal af Gaarde og Steder holdt sig uforandret, ikke blot under, men efter Svenskekrigen. D a afbrcendte i Efteraaret (den 17de Oktober) 1687 en Halvgaard deri Byen og blev ikke senere opfprt. Dens Jorder bleve delte imellem to andre Steder (det nuvcerende S tilledal og KlFverpris). Ved den almindelige Omdeling ved 1750 inddroges atter et Boel, hvis Jorder inddeltes t il de an re Gaarde. Prcestegaarden og Degnens B o lig var a lt fra draget, og der blev saaledes kun 16 Gaarde tilbage, der ved Omdelingen bleve gjorte lige, saavel i Grund som Skyld og Skat; 6 Tdr. K Alb. Hrtk. og 1j-l Alb. Skovfl. Dette A ntal af hele Gaarde har holdt sig lige t i l vore Dage. Hvor den 1687 afbrcendte Gaard laa, veed nu In g e n. B i vide kun, at den paa hin T id

24 12 var beboet af Knud Hansen Kock, som efter Gaardens Brand tog tiltakke med et Hus deri Byen, medens Gaardens Jorder flyldsattes for 4 T dr. 2 Skpc. 2 Fdkr. 2 A lb. Hartk., og at den tidligere (1662) havde vcrret beboet af Rasmus Nielsen BSg og regnedes da at vcrre 296 R d lr. vcrrd. Det andet ved Omdelingen nedlagte Boelssted i Haagerup var et Fcestested ligesom de andre, men overdraget flere paa hinanden fslgende Sognedegne imod Landgilde ester Hartkornstaxren, der 1647 var 2 T dr. 1 Skp. 1 Fdkr. 1 M b., som ved Skyldsætningen 1638 nedsattes t il i Td. Skpr. 2 Fdkr. Alb. Hartk. V i finde saaledes: Rasmus H ansen 1588; J o h a n n e s kom t il Kaldet og fik Stedet i Fcrste Ib 89; Laurids Degn 1647 og Peder Pedersen, som 1661 forlod Stedet og fcestede det andet Boelssted det nuvrrrende S tille d a l, som Anders Hansen oplod. Anders Hansen fcestede igjen et Gadehus for 4 R d lr. tilligemed den af Peder Degn fo r ladte B olig. Det forfaldne Degneboel maa vel atter vcere sat istand til den i 1663 ansatte nye Degn Peder Nielsen J u u l, men af Jorden, som Anders Hansen havde i B ru g, beholdt Degnen kun en Tost ved Huset paa 12 Skpr. Ld. og Lo Enghaver t il 5 Lcrs Hp. Dette Hus med tilhørende Ager og Eng blev ved S kyldsætningen 1688 ansat for 2 t Skp. Hartk. og fra den T id as ansat for fr it Degneboel, in d til en senere driksceldig Degn, Niels Chr. Faber, 1764 afstod baade B olig og Jo rd t il Herskabet. Efter Anders Hansen fulgte M athis Svendsen 1688 og efter ham igjen 1700

25 Niels Rasmussen, hvis B olig 1701 bestod af 2 Lcrnger, et Stuehus paa 10 Fag og et Ladehus paa 9 Fag med en Bescetning af 2 Heste og 2 Kper, medens Peder Degns B olig havde 10 Fag Stuehus og 6 Fag Ladehus. T il Byen henlaa fsr Udskiftningen 991 T d r. Ld., hvoraf 703 T dr. Ld. vare Ager, 116 T d r. Ld. Eng, 76 T dr. Ld. Ellemose og 83 T d r. Ld. Skov. Prceslegaarden er som foran demcrrket fremstaaet af enb :ndegaard, der udlagdes as Eskild Oxe og Frands Brochenhus Siden er der givet adskillige Jordstykker. Enemarker og Skove til Gaarden. Saaledes gav Dronning Dorthea en Kohave paa Rantzausholms M ark, kaldet Bobjergs Have. En anden Have kaldet StaalsmaesHave med en Eng t il 6 Lces Hp er magelagt til Prcestegaarden. ligesom en Holm kaldet Faareholmen med Eng t il 15 Lces Hp udenfor Prcestegaarden 1682 helt og holdent kom derunder. Endelig laa tvende Tofter, den ene ved nordre Side til 1 Td. Rug og den anden ved ssndre Side t il 6 Skpr. Rug, og en A bildhave i Nordpst, forhen kaldet Skomagerhaven. M en foruden disse Enemcerker havde Gaarden Fcellesjord sammen med andre hele Gaarde der i Byen: Ager og Eng paa henved 100 Steder i Byens Marker, skyldsat 1688 for 8 T dr. 6 Skpr. 1 Fdkr. 1 A lb. Hrtk. Den 24de M a rts 1819 afbroendte Haagerup Prcestegaard. Ild e n opkom i det nordvestlige H js rn e. I den vestre Lcenge var Bryggers, S tald og Kohus, der tilligemed Stuehuset h u r tig stod i Flammer. Vinden bar ned mod Henning Krogs Gaard, der stod i Fare. K a r lene vare i Marken, og inden de kom hjem var

26 hele Gaardens Spcervcerk paa et Hjsrne noer nedbrcendt. 7 Heste, 14 Kver og 2 Kalve omkom i Ild e n. A lle de gamle Kirkebøger fs r 1784 broendte. Gaarden opførtes paany med grundm uret, teglhoengt Stuehus. JfjSlge d e rtil erhvervet Tilladelse er der bortsolgt t il Nabogaarden Roedal omtr. 48 T dr. Ld. af Prcrstegaardens Jorder. Den fyrste Sogneproest i Haagerup ester Reformationen eller ialtfald den Proest, der var ansat 1555 i Henholo t il Kristian den Tredies Brev, kjende vi ikke af Navn. Derimod kjende v i de fplgende: 1) Hans Hansen Stage, f. i København omtr Han var Proest i Haagerup H an dxlde Hans D a tte r Anne g. med 2) Rasmus Hansen Smed, f. i Humble, Proest her i 58 A a r; d. 1682, 84 A a r gl. 3) Henrik Prebensen Schurmann, f. i Langsted, g. med M a rta F riis. Han d/sde Enken g. med 4) Anders Rasmussen Svitzer, f. i Lumby. Han dpde ) Frederik Henriksen Schurmann, f. i Haagerup, g. med Anne N ielsdtr. Krogstrup. Kaldet 1738 til Besser og Onsberg paa Samsp, hvor han dpde ) Poul Jensen T h o rin g, f. i Jylland. Proest i Jordlsse 1725, g. med Anne Thomasdatter Flensborg. Proest i Haagerup fra ) Jakob Sparre Thomsen GalskFt, f. i Holboek, g. med In g e r Braem. Proest i Lavrbjerg 1746, i Haagerup 1748, hvor han djsde ) H e n rik D id r ik s e n F in k e n h o ff, Proest i Lavrbjerg 1748, i Haagerup 1752, i Srngelpse 1755, hvor han d-de 1756.

27 9) Jens Olsen Oxenbxll, f. i Vestervig, Prcest i Lavrbjerg 1752, i Haageruv 1755, g. I. med M a rie Guldager og I I. Kirstine Aabo, d ) K a rl C h r. Laurentius Birch, f. i Kjvbenhavn 1753, kaldet 1775, g. med Eleonore Hedevig Seidelin. v r. td., Provst, Sogneprcrst i Assens ) Bvrge Henrik Knap, f. i København 1775, Konsistorialraad og Ridder, g. med Kirstine Sofie Prcrtorius, Prcrst i 45 Aar. KjSbte 1845 Aalykkegaard ved Odense sor R d lr. 12) Hardenak Otto Konrad Laub, f. i F rprup, Prcest i Ryslinge 1834, i Haagerup 1845, g. med Susanne Charlotte Tostrup, kaldet t i l B iflo p i V iborg ) Frederik V ilhelm Bagger, s. i Slagelse, 3 G. g ift, I. med S ofie C. Birch, I I. M ariane Tofte, I I I. Eleonora Nygaard. Tog Afsked med Pension. 14) M arkus Thomas Wvldike, f. i Faaborg, Provst og Ridder af D b. Nr. 7. Stilled al. Denne Udflyttergaard, der ved Udskiftningen 1788 tildeltes en Udlod paa 5 7 ^ T d r. Ld. regnet lig 2 Is 2 T d r. Ld. bedste Jord, laa forhen paa Torvet" der i Byen, det Sted i SMnershaab Toft, hvor Gaden deler sig ned mod Aaen og op t il Prcestegaarden. Gaarden er oprindelig opstaaet af 2 3 mindre B ol. Det ene af disse, hvoraf Gaarden dannedes, og hvis Landgilde 1662 regnedes lige med 5 T d r. 6 Skpr. 3 Fdkr. Hartkorn, blev s. A. efter K aj Lykkes Fald udlagt for 312 R d lr. (og 1 R dlr. 1 Mk. for Oldenflov) t il Thomas Seevaldt i Hamborg. Ved Skyldscetningen 1688

28 blev Hartkornet nedsat til 2 T dr. 3 Skpr. 3 Fdkr. 1 A!b. Dens Bygning bestod 1701 af 3 Lcrngsr: Stuehuset i Syd 7 Fag. Fcehuset 10 og Ladehuset 7 Fag. med en Bescrtning af 4 Heste og i Ko. Bygningerne vare temmelig vel vedligeholdte undtagen Forhuset, der stod paa Fald og skulde nedbrydes. Her boede fp r ) AndersHansen Ladefoged, der 1661 afstod Stedet t il 2) P e d e r P edersen D e g n, som forlod sin Degnebolig, der var saa ringe, at han ej fig dermed kunde behjelpe. Han gav 10 R d lr. Jndfoestning; men Peder Degn blev ikke gammel i Gaarden. Som B irkeflriver var han saa uheldig at blive indviklet i den ved Kaj Lykkes sørgelige Skjcrbne forbundne uskyldige Henrettelse af davcrrende Delefoged Hans Lauridsen i Nybo og blev dpmt ti! at fplge Birkedommeren i B o lt og Je rn paa Bremerholm sin Livstid, hvorfra disse Mcend under 8de A p ril 1665 spger Kongen om M ildhed og Naade. 3) Rasmus Jensen havde 1688 Stedet i Fcrste og sad der endnu Han havde da faaet tilla g t Halvdelen af en anden Halvgaard der i Byen, som Rasmus Nielsen Bpg beboede 1661, og Knud Hansen Koch havde, in d til den afbrcendte den 17de Oktbr. 1687, uden senere at blive opbygget. Nogle A ar efter 1701 finde vi 4) David Jensen her, hvor han endnu levede 1735; men inden 1759 havde 5) Frands Nielsen (f. i Sallinge) faaet Gaarden i Fcrste; den var ved Omdelingen gjort lige i Grund og Hartkorn, W g t og A r bejde med de pvrige Gaarde i Byen. Han var dpd omtr. 1770, og hans Enke giftede sig siden med

29 l i 6) SSren Andersen Ravn (f. ihaagerup^; efter faa A ar paa Grund af Arm od og Uheld",! frasagde han sig Gaarden oz fik Eflebjerg i ^ i Foeste, hvor det gik bedre fo r ham. 7) Jsrgen Frederiksen (f. i Gjerup) fik derefter Gaarden og modtog Arvefcrste den 14de Septbr. 1788; dsd 1833, 84 A a r gl. I hans Sloegt er den siden forbleven. idet hans SSn 8) Frederik Jørgensen modtog Gaarden ved Skjsde af 8de Novbr. 1830; dsd 82 A ar gl Hans SSn igjen 9) Lars Frederiksen fik Skjsde af 26de Januar og 1873 er der fra Gaarden solgt en Parcel til Svogeren Josef JSrgensen. Nr. 8. Heldbjerg. Udflyttergaard paa Bymarkens nordlige Del, hvor Gaarden ved Udfliftningen 1788 tildeltes e» Jordlod paa 5 7 ^ T dr. Ld., regnet lige med 2 0 ^ T dr. Ld. bedste J o rd ; laa fsr Udflytningen noevnte A ar bag Sade magerens Hus ved Vejen til Gaarden SSnnershaab. Blev 1662 udlagt for 480 Rdl. til Thomas Seevaldt i Hamborg og flyldsattes 1688 for 4 T d r. 3 Skpr. Hartk. Det var dengang som 1701 en Halvgaard paa 3 Lcenger: Stuehus 14, Fcehus 14 og Ladehus 8 Fag, med en Besætning af 4 Heste, 2 KSer og 2 Kalve. FSlgeade Beboere vides: 1) Mikkel Rasmussen ) Hans Pedersen, der 1662 overtog HSbekshus en Halvgaard bag Prorstega arden, hvis davcerende Forster 3) Poul Nielsen atter modtog denne Gaard, som han endnu havde ) Peder Pedersen havde Gaarden 1688, medens 2

30 " I 5) Rasmus Knudsen 1691 boede her; hans S M, Knud Rasmussen, var fpdt Han var dpd 1700, og Enken Kirsten Pedersdatter giftede sig med 6) Unge Jens Larsen. Hans Kone dpde Boets Vcerdi var da regnet for 46 R dl. 5 M k. og dets Besvoering og Gjeld 85 R dl. 5 M k. 7) Rasmus Jørgensen Dpde (1 S M Jens, 5 A a r gl.) I Boet var der 6 Heste, den bedste t il 8 R dl., 5 Kser og 2 Kalve, den bedste t il 5 R dl. 2 M k. Boets Vcerdi var 100 R dl., men Herstabets Fordringer m. m. lpb op t il 193 R dl. Enken M aren Jensdatter giftede sig s. A. med 8) Hans Madsen. Han var 3 Gange g. Hans fprste Kone dpde 1762; den anden, Karen Rasmusdatter, dpde 1767 (1 D atter), den 3die, Karen Hansdatter efterlod 2 B s rn ved Hans Madsens Dpd Han havde allerede 1770 afstaaet Gaarden t il 9) Peder Hansen Egneborg, der modtog Arvefcrste Han overdrog Gaarden ved Skjode af 7de Aug t il Spnnen 10) Spren Pedersen. der atter under 19de Novbr overdrager den t il sin S sn og dpde som Aftcrgtsmand den 7de Februar 1849, 72 A ar. 11) Rasmus Sørensen, der dsde uden B p rn den 22de Decbr. 1639, efter at have overdraget Gaarden t i l 12) Peder Andersen fra Besterhcefinge ved Skjsde af 8de Febr Efter hans Dsd 1884 giftede Enken Karen Lovise Hansen sig med 13) N iels Nielsen (Skjpde af 3die A p ril 1882).

31 Nr. y. Solhsj er ligesom Heldbjerg en Udflyttergaard paa Bymarkens nordlige Del, hvor den er tildelt 6 8 j^ Td. Ld. regnet lig 21 s ^ Td. Ld. bedste Jord. Fpr den 1788 blev udflyttet laa den nede bag Prcrstegaarden i sydvestlig Retning. Vejen t il denne Gaard, der tidligere havde Navn af Hpbekshus. fprte N ord om Prcrstegaarden og var tillige Vej t il 3 4 Huse i dens Ncrrhed. Det gamle Hpbekshus blev 1662 vurderet t i l 396 R d lr. uden dog at blive udlagt som de fleste andre Gaarde styldsattes denne Halvgaard for 3 T d r. 5 Skp. 1 Fdk. A lb. Hartk., og 1701 bestod dens B y g ning af 3 Lcenger: Stuehuset 13 Fag, Fcehuset 17 og Ladehuset 15 Fag, med en Bescrtning af 4 Heste, 4 Kper og 5 Ungkvceg. Ved U d flytningen kostede Gaarden 534 R d lr. at bygge. A f Fcrsterne i det gamle Hpbekshus kjendes fplgende: 1) Niels Jensen ) P oul Nielsen Magelagde et P a r A a r senere med 3) H a n s P e d e rsen. 4) Peder Brpgger havde Gaarden 1688 og endnu ) Thomas Nielsen Han dpde Spnner paa 16, 14 og 7 A a r gl. Hans Enke Z in n a Pedersdatter g. med 6) L a u r s K n u d s e n, der dog afgik inden 1735, da 7) Jprgen Andersen havde faaetgaarden i Fceste. Han afstod 1768 Gaarden t il sin Svigersøn. Jfplge Skifte og Deling s. A. skulde de to ugifte Dpttre have hver et B ry llu p og hvis Kvcegsygen ikke huserede, hver en Kvie. 8) N ie ls J ø rg e n s e n foestede saaledes

32 Gaarden 1768, modtog Arvefoeste 1788 og dode den 9de J u li 1863, 76 A a r gl., hvorefter Tonnen 9) Jørgen Nielsen modtog Gaarden ved Skjode af 16de Septbr. s. A. Hans S o n igjen 10) N iels Jorgensen modtog Gaarden ved Skjode af 25de M a j 1630 og dode d. 20de Septbr. 1874, 76 A a r gl. Dennes Svigerson 11) Johan Holm (as Nybo) har Skjode af 2den J u li Paa Gaardens G rund ligger et Hus, der f0rft var beboet af N iels Frandsen, der modtog Gaarden Skjcelbo senere af Kristian D itlev Jensen, som fratraadte ncevnte Gaard Huset afbrcrndte 1850 og atter den 29de N o vember 1853 paasat af Sonnen Rasmus K r i stiansen i Forening med Moderen Albertine B irthe Kirstine. Han blev tilta lt og domt for Brandstiftelse, Mened og Tyveri, men kom M e r tilbage fra Tugthuset og rejste bort. Nr. ^0. Grsnhsj er ligeledes en Udflyttergaard Nord for Byen, hvor den ved Udskiftningen 1788 blev tildelt 6 0 /^ Td. Ld. regnet lig 23H Td. Ld. bedste Jord. Den kostede ved Udflytningen R d lr. at bygge. T idligere laa den omtrent midt i Sonnershaabs Toft, sammenbygget med Roedal. Ester K aj Lykkes Fald blev Gaarden, som var regnet fo r en Helgaard, udlagt t il Th. Seevaldt i Hamborg for 703 R d lr flyldsattes den fo r 8 T d r. 1 Skp. 3 Fdkr. 2 A lb. Hartk. Dens Bygning og Bescrtning opgives 1701 som en Helgaard paa 4 Loenger H us: Siuehuset 12, Forhuset 12, Ladehuset 20 og Porthuset 9 Fag med 6 Heste, 4 Koer og 4 Ungkoceg.

33 1) Peder Knudsen havde Gaarden 1647 og endnu ) Kristoffer Andersen ) Hans Jorgensen 170!, efter hvis Dod Enken giftede sig med 4) Rasmus Lauridsen, der allerede 1715 havde Gaarden i Fcrste. Hans forste Hustru M aren Mikkelsdotter dode A f hendes B o rn i fyrste TEgtestab levede kun 1 D atter, M aren Hansdatter gift med Henning Nielsen der i Byen, og af 2det TEgtestab en D atter Kirsten g ift med Joroen Andersen Haagerup. Rasmus Lauridsen blev ved Gaarden og tovede at soette dens Bygniuger istand. Han giftede sig paavh med Karen Henriksdatter og dode A f dette TEgtestab 2 B ^rn, M aren 12 og L a rs 9 A a r gl. ved Faderens Dod. Enken giftede sig med 5) Rasmus Sørensen fra Merhoesinge. Hun dode 1768, og han dode 1775 efter at have giftet sig paany med Dorthe Nielsdatter. Bed Skiftet s. A. var Boets Voerdi 255 R d lr., medens Gjelden kun var 200 R d lr. I G aarden var 8 Heste og 10 Koer. Enken giftede sig nu med 6) Jeppe Jørgensen, en Broder t il Lars og Peder Jorgensen i Gjcerup, Rasmus I. i Nybo og Niels I. i Haagerup Han dode efter 3 A a rs Forlob 1778, og Gaarden kom nu i 7) Lars Hansen Aagaards Besiddelse, som s. A. gav 50 R d lr. i Foeste. Dens B ygninger var 4 Lcenger: Stuehuset 14, Vester H. 16, Sonder H. 20 og Dstre H. 12 Fag. I hans T id fik Gaarden Arvefceste og bleo udslyttet. Han dode den 7de M a j 1793, kun 46 A a r gl.. hvorefter Enken giftede sig med 8) Henrik Pedersen Top. f. i Hojrup, der under 11te M a rts 1796 fik Arvefoestestjode

34 paa Gaarden. Han dsde den 27de Oktbr (2 B.) og Enken giftede sig derefter med 9) Hans P e d e rsen, der modtog Skjsde paa Gaarden under 9de Januar 1818.!0 ) Peder Henriksen (Seln af Henrik P.) modtog Gaarden af sin Stedfader ved Skjsde af 3die M a rts Han afstod den igjen t il sin celdste Seln 11) Hans Pedersen Top ved Skjsde af 29de M a rts Denne har senere solgt en Parcel fra Gaarden t il fin Broder Rasmus P. Top af 1 T d. 3 Skpr> 3 Fdkr. 1 Alb. H rtk. A r M Nr. Grsnvairg. Forhen kaldet Ravnegaarden efter den F a m ilie, som i flere Sloegtled boede her, er opbygget paany omtrent paa sit gamle Sted Nord fo r Aaen efter Branden i Foraaret G aa r den blev 1662 udlagt t il Peder W idow for 304 R d lr. og 1688 flyldsat for 4 T dr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 1 Alb. Hrtk. B a r den Gang som 1701 en Halvgaard af 3 Loenger: Stuehuset 14, Ladehuset 14 og Forhuset 11 Fag, med en Besoetning af 6 Heste, 3 Kser og 2 Ungkooeg. Bed Udskiftningen 1788 blev der tildelt Gaarden et Areal af 5 5 ^, T dr. Ld., regnet lig 31? T d r. Ld. bedste J o rd. Her boede 1) Laurids Jensen ) Hans Hansen 1661, kaldet gamle Hans Hansen ved Aaen; senere af 3) Jens Hansen. 4) Jens Rasmussen havde inden 1687 Gaarden i Foeste og sad der endnu 1710, medens Spnnen 5) PederJensen havde modtaget deninden 1715 og levede endnu 1727, men faa A a r derefter (1735) havde 6) Anders Sprensen Ravn faaet Gaarden

35 i Fcrste. Han var fpdt i Grpnderup. Hans Hustru Anne Jensdtr. dpde S vnner og 2 D pttre: Bertel A. R. og Peder A. R. i Brendelydinge, Setren og Henrik i Haagerup, Jens i Mellemhaven, Rasmus i Teglgaarden, Anne M arie i Gjcerup og Anne i Fleninge. A f disse 8 Betrn havde de 7 Gaarde her i Sognet. Den gamle Anders Ravn dpde 1784 fom Afsidder. Hans Setn 7) Henrik Andersen Ravn havde 1776 modtaget Gaarden i Fcrste for 50 R dlr., som han holdt i god Orden og Stand. Hans Setn 8) Anders Henriksen Ravn modtog den ifplge Skjode af 24de Novbr Han besad im idlertid ikke fine Forfcedres Krast, men faldt som et Offer for de ugunstige Tiders Tryk. F or at klare en Gjeld t il Baroniet, solgte han en M ark t il sin Nabo And. Krog Det hjalp im idlertid ikke. Den ene Indførsels- og Udlægsforretning fulgte den anden og tvang ham ind i ulykkelige Processer, der endte med, at Anders Ravn blev fat fra Gaarden, der solgtes ved offentlig Auktion den 19de Januar 1821 t il 9) Hans Larsen fra Kocrrndrup for 960 R d lr. Sedler. D a Anders Ravn ikke godvillig vilde forlade fin iboede Gaard, blev han med Familie og Ejendele udkastet af Gaaroen den 3die M a j Han optog sine Processer paany mod Godsforvalteren og Birkedommeren, og han dpde 1853 som en fattig M and. Hans Larsen modtog Auktionsfljsde paa Gaarden GrSnvang af 25de J u n i som han opfprte paany efter Branden Efter hans Dpd den 2den M a rts 1819 sad Enken 10) A n n e K ir s tin e N ie ls d a tte r i en Rcrkke af A ar for Gaarden, inden hun overdrog den n l Spnnen

36 L I) R a s m u s H ansen ved SkjSde af 3die Septbr Da baade Rasmus Hansen og Hustru dsde 1873, blev Gaarden bortforpagtet t il 12) H a n s Je n se n fra Jylland in d til Rasmus Hansens SSn 13) L a rs R a s m u s s e n selv modtog den (ved Skjode af 6te Septbr. 1876, men solgte den ester faa N ars Forlab t i l 14) H a n s R a s m u s s e n H ansen fra Langeland. Nr. ^2. Tryggescede.. I Den nordligste Gaard i Byen var i oeldre Tider kun regnet for i- Gaard. Saaledes sattes! den 1662 kun for at have en Vcerdi af 206 R d lr., ligesom den 1688 flyldsaltes for 4 T d r.! 6 Skpr. Fdkr 2 Alb. Hrtk havde Gaarden 3 Langer: Stuehuset 13, Ladehuset 14 og Fcrhuset 13 Fag med en Bescetning af 4 Heste, 3 K/Ser og 2 Ungkvceg var Stuehuset 16, Vestre Hus 15, HZstre H. 13 og et Hus i Syd 4 Fag. Ved Udskiftningen 1788 blev der tild e lt Gaarden en Jordlod paa 6 0 f^ T dr. Ld., regnet lige med 2 9 ^ T d r Ld. af bedste J o rd. Her boede 1) N ie ls H a n s e n 1646 og endnu 1662, senere 2) Ja kob A n d e rs e n, og atter senere 3) J ø rg e n J e n s e n, der rm te fra Gaard og Gods ) N ie ls H a n se n havde 16^3 Gaarden i Forening med Anders Pedersen. Ved S kyldsætningen anføres kun Niels Hansen; men inden 1690 havde! 5) A n d e rs P edersen den i sit eget Navn. - Hvor han er f/-dt vides ikke; men hans Moder j Hilleborg Hansdatter Stage var Søster t i l j S a ra H. Stage, der d^de 1697 i Allested i! i

37 Vrcrstegaard, D vttre (eller Svnnedvttre) af Proesten Hans H Stage i Haagerup. Anders Pedersen var gist med Johanne Hansdatter og efterlod ved fin Dvd Svaner Hans 34. Peder 30, Niels 25 og 2 D vttre Sofie 37 og Anne gift med Anders Jensen Lyding-- gaard Ved Skiftet s. A. fandtes 6 gode Heste, de 3 over 5 R dlr., 7 Kver, Kvier og Kalve, men Fordringerne oversteg Boets Vcrrdi med 20 R d lr Svanen 6) N ie ls A n d e rs e n modtog Gaarden efter fin Fader. Han var fvrst g ift med Anne Andersdatter, som dvde 1730 (3 B.), siden med Karen Pedersdatter, som dvde 1739 (2 B.), og tredie Gang med Anne Nielsdatter af Grvnderup, der overlevede ham, idet han dvde 1772, efterlod 4 B vrn as 3die TEgtestab. I Boet fandtes en god Bescrtning: Heste t il R dl og Kver , samt t il A rv og Deling 37 R dl. 3 M rk. Enken afstod 1774 Gaarden t il Svanen 7) N ie ls N ie ls e n, som dvde ugift den 20de Novbr A f hans Svdskende var Rasmus 26, Dorthe 29, og M aren 23 A ar. Dorthe var forlovet med 8) J v r g e n H ansen K r o g, dec havde Lvste vaa Gaarden efter overstaaet M vnstring. Han fik den ogsaa. men Dorthe dvde efter to A ars Forlvb. A f hendes Halvsvdflende var Peder dvd, Sidsel gift med Gaardmand Kristoffer Jvrgensen der i Byen, Karen gift med Gmd. Lars Jensen, ligeledes der i Byen. Gaardens Bygninger vare gode; Stuehuset var paa 5 Fag noer opsvrt af nyt Jvrgen Krog modtog Arvefoeste paa Gaarden 1788 og dvde den 17de December Han var 3 Gange gift, Fader t i l 7 B. Ncesten aldrig syg. Hans S vn 9) A n d e rs J v rg e n s e n K ro g modtog Gaarden med Afstaaelses-Forening af 1ste Oktbr.

38 1812. Kjsbte 1816 en M ark fra Gaarden Grsnvang. Dpde d. 28de Decbr. 1860, 78 A a r gl. 10) N ie ls A n d e rs e n K ro g (Skjklde af 31te December 1858). Nr. 13. Oldingsro, forhen, paa G rund af dens Beliggenhed i den nordvestlige Krog i Byen kaldet Krogen eller Kroggaard. Den blev 1662 udlagt t il Thomas Seevaldt i Hamborg for 632 R dl. Det var en Halvgaard, der 1688 skyldsattes for 6 T d r. 6 Skpr 3 Fdkr. Hartk., og som 1701 bestod af 3 Lcenger: Stuehuset 24 Ladehuset 13 og Posthuset 5 Fag, med en Bescrtning af 6 Heste, 4 K^er og 1 Kalv. Ved Udskiftningen 1788 blev der tildelt Gaarden 6 3 ^ T dr. Ld. regnet lige med 25z^ T d r. Ld. bedste J o rd. 1) J e n s L a v rid s e n havde Gaarden Hans SSn 2) L a u r id s J e n s e n, der 1656 havde ssgt l/snlig Omgang med en gift Kone, skulde efter K aj Lykkes Ordre give 200 R dl. eller udstaa Lovens S tra f. Han havde Gaarden endnu 1664, men senere havde 3) N ie ls R a s m n s s e n den (1686) og atter senere 4) N ie ls P e d e rsen 1688 og endnu ) P e d e r A n d e rs e n (s. i Haagerup) 1716 og endnu H a n s J ø rg e n s e n (f. i Gjcerup 1709) havde faa A a r efter 1735 Gaarden i Foeste. Han var 3 Gange g ift og efterlod ved sin Dsd den 11te J u n i BFrn, 2 Sønner og 1 D atter fra hvert af de 3 Wgteskaber, nemlig: A f fprste Wgteskab med Katrine Mogensdatter af Haagerup, dpd 1760: Jsrgen, Gmd. i Haagerup, Niels, Gmd. i Fleninge, og M aren, g. med Jsrgen Kristensen, Haagerup. A f 2det

39 Mgteskab med Karen Henningsdatter af Haagerup, dpd 1766: Henning, der fik Gaarden ester ham J m s, Gmd. i Kattersd, og Anne K a trine, der fik en Gaard i Krarup. A f 3die Mgteskab med Anne Rasmusdatter af GrFnderup: Hans, Gmd. i Lyndelse, Peder, Hmd i Mellemhaven, og Dorthe, g. med Gmd. Hans Jensen, H sjrup. Sam tidig med Tabet af sin anden Hustru, der dpde i Barselseng 1766, havde Kvcegsygen ncesten bortrevet hele Gaardens Bescetning, saa der blev lidet eller intet at arve, men Hans Jsrgensen lovede desuagtet at give hver af Sønnerne 10 R dr. og Datteren Moderens Gangklcrder. Skifteforvalteren giver Karen Henningsdtr. det V dnesbyrd, at hun v a r en tjoerlig og strcebfom Kone og en omhyggelig Moder. Bed Faderens Dsd (11te J u n i 1^94) modtog Sønnen 7 H e n n in g H a n s e n K ro g Gaarden ved Skjode af 2den August Dsde den 25de M a rts 1829, 70 A ar gl. 8. H a n s H e n n in g se n K ro g modtog sin Faders Gaard ifslge Skiftet DjSde 90 A a r gl. den 24de M a j H e n n in g H ansen K ro g (Skjpde af 10de Febr. 1875) overdrog ved Skjsde as 24de J a n u a r 1888 Gaarden t il sin Svoger 10. H e n rik P edersen T o v. Paa en fra Gaarden 1868 solgt Parcel opførte Jeppe Jeppesen fra A ls en Vejrmplle, der senere har voeret solgt t i l Hans Andersen, J o han P. Hansen og tilhprer nu M s lle r Niels P. Andersen. Nr. Lundegaard, forhen kaldet Aagaarden af dens Beliggenhed toet syd for Aaen, der lsber igjennem Byen D t var et af de faa Steder, som ikke blev

40 udlagt, men bibeholdtes under Rantzausholm ved Udlægsforretningen efter Kaj Lykke Det var den Gang kun et B ol, regnet for 266 R d lr. ester dens da ansatte Landgildetaxt lig 4 T dr. 5 Skpr. 3 Fdkr. Htk., medens Stedets Hartkorn ved Skyldsætningen 1688 nedsattes t il 2 T d r. 5 Skpr. 2 Fdkr. 2 A lb Dets B yg ning var 1701 kan 2 Lcenger: Stuehus og S ta ld 18, og Ladehuset 14 Fag med en B e sætning af 4 Heste, 2 Kder og 2 Ungkoceg. Efter at dette Sted ved Omdelingen var gjort lige med de øvrige Gaarde i Byen blev det ved Udskiftningen tildelt en Jordlod paa 55-^ T dr. Land regnet lige med 33 T dr. Land bedste J o rd. Her boede ) M a d s R a s m u s s e n A a m a n d, der endnu 1661 havde Stedet i Fcrste, medens 2) G l. J e n s L a rs e n sad her Han dsde 1719 og efterlod en Enke M aren N ielsdattec oq 2 BLlrn Niels (25 Aar) og M a r- grete. Der var ifslge Skiftet s. A. et ret godt Indbo. 5 6 sorte eller sortbrogede KHer t il 4 6 R d lr. Stk. Boets Bcrrdi var 91 R d r., men F ordringer og Gjeld var 7 1 R d lr. Sdnnen 3) N ie ls Jense n modtog derefter Gaarden. Han var gfit med Anne Sofie Kristensdatter og efterlod ved sin Dsd B d rn : Kristen 36 A ar, Jens 31 (Egneborg). Peder 27, Sdren 24 ig m d. i Haagerup), M aren 33, Anne M arie 30 (Brendeiydinge) og Karen, hvis Fcestemand Jprgen Kristensen fik Gaarden i Fceste. Han vaatog sig at give til hver af de 4 Spnner 8 R dr. og t il hver af Ddtrene 1 Seng, 1 Ko og et B ry llu p paa 5 Snese Folk. 4) J p rg e n K ris te n s e n, der tidligere havde fcestet sin Faders. Kristen Kristensens Gaard i H sjrup. forlod nu denne og fcesteds sin S vigerfaders Gaard. Han var 2 Gange gift. Fprst

41 Med ovennævnte Karen Nielsdalter, der dpde BSrn N iels 21, Kristen 16, Anders 13, Svren 6 og Anne Sofie 23 A ar. Siden blev han gift med M aren Hansdtr. af Krogen. E n D atter Karen as dette ZEgteskob vilde J v rg. Kristensen have tilsikret Gaarden. Han fik derfor sin oeldste S sn N iels Jsrgensen til at overtage en Gaard Stenmark i GrSnderup, men da han senere forlod den igjen og fik H usly i et Faderen tilhørende Hus ved Haagerup Gade, solgte han det t il en anden og lod 1810 Spånen scrtte ud med M agt og alle hans Ejendele udkaste paa Gaden. Jfplge Skifte af 20de Septbr og AfstaaelseszForening af 9de Febr 1810 blev Gaarden overdraget 5) M a d s Je n s e n K ro g, f. i Grpnderup, dengang Underofficer ved Kronens Regiment, der cegtede Jprgen Kristensens Datter, Karen Jprgensdatter. Han dpde den 29de Februar 1839, 63 A a r gammel 6) J s rg e n M a d se n modtog Gaarden ved Skjpde af 17de December Ved A f- staaelses Forening af 8de M a j 1888 er Hovedparcellen af Gaarden overdraget Sønnen 7) A n d e rs J ø rg e n s e n K ro g, medens en Parcel af Hartk. 1 Td. 5 Skpr. 1 Fdkr. 24 Alb. er overdraget den yngre Broder, Niels Jørgensen Krog. Nr. 45. Bolyst, ligger paa B a n k e n " midt i Byen. Den blev 1662 udlagt t il Th. Seevaldt i Hamborg for 648 R d lr. og 1688 skyldsat fo r 6 T dr. 6 Skpr. 3 Fdkr. Alb Hartk. Desuagtet regnedes den kun for en Halvgaard, hvis Bygninger 1701 vare 3 Lcenger: Stuehuset 11, Porthuset 12, Forhuset 8 Fag. med en Besceining af 4 Heste, 4 Kper og 2 Ungkvceg. Ved Udskiftningen 1788

42 blev der tildelt Gaarden 5 6 ^ Td. Ld. af lige Vcerdi med 302 Td. Ld. bedste J o rd. 1) N ie ls B r ix e n boede her ) H a n s H ansen 1662 og endnu ) N ie ls G ra v e r ) N ie ls J ø rg e n s e n Han er m ulig den Samme som Niels Graver, da han ved sin Dpd 1723 efterlod sig 4 B p rn, as hvilke Henning var 30, M aren 26, Povel 24, Jprgen 23 og Kirsten 16 A ar gl. Han var gift med Anne Jprgensdatter. I Boet var 8 Heste og 1 Fpl, 9 Kper og Kalve. Dets Vcerdi var 85 R dlr., medens Herstabets Fordringer lsb op t i l 128 R d lr. Sønnen 5) H e n n in g N ie ls e n havde allerede 1720 fcestet den halve, nu maatie han ved Faderens Dpd fceste den hele Gaard. Han dpde 1753 (3 B s rn ), og Enken, M a re n Hansdatter, g iftede sig med 6) H a n s R a sm u sse n (S sn af Rasm. Hansen, der i Byen). Hun dpde uden B s rn i dette LEgteflab De 3 Stedbarn havde faaet hver en Gaard paa Baroniet: Hans Henningsen og Karen hver en Gaard (Hcedersdal og O l dingsro) i Haagerup og M aren Gaarden Fagsted. Hans Rasmussen giftede sig for anden Gang med Kirstine Nielsdatter af Haagerup, og opde den 17de J u li 1781 (2 Pigebprn paa 6 og 1 A ar), for hvilke deres M orbroder Gaardmanb Jprgen Nielsen der i Byen ansattes som Vcerge. Gaardens Bygninger vare forbedrede, saa at der nu var 4 Lcenger: Stuehus 14, pstre Hus 16, ssndre 10 og vestre 13 Fag. D er ra r 10 Heste, den bedste til 16 R dlr., 5 Kper og 10 Ungkvcrg. Hele Boets Vcerdi 390 R d lr., dets Besvcering og Gjeld 193 R d lr. Fplgelig over 200 R d lr. til Deling. Enken giftede sig derefter med

43 7) K ris te n R a s m u s s e n, dcr 1784 gav 100 R dlr. i Jndfastning og 1788 modtog Arvefaste paa Gaarden. Efter hans Dsd blev Gaarden under 1ste November 1796 overdraget paa 12 A ar t il 8) L a r s P edersen, der agtede K r. R asmussens Enke, in d til SSnnen blev myndig. 9) H a n s K ris te n s e n meddeltes saaledes Skjpde paa sin Fcrdrenegaard den 2den Februar 1809, medens Stedfaderen modtog det ved G a den liggende Hus, der i sin T id havde varet opfprt t il Svindeskole, med 3 T dr. Ld. og 12 Las T prv aarlig. H. Kristensen dsde 30te August Hans S M 10) N ie ls H ansen modtog Gaarden ved Skjsde af 3die December Han opsprte Gaarden af nyt og dsde Ssnnen 11) H a n s N ie ls e n er nu E jer af Gaarden. Nr. 16. Glardeinark ligger ved Gadens vestre Side. Den blev som en Halvgaard udlagt t il T h. Seewaldt i Ham borg for 377 R d lr. og flyldsat 1688 for 5 T dr. 1 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb. Hartk. Gaardens Bygninger bestode 1701 af 3 Langer: S tue huset 13, Fahuset 9 og Ladehuset 16 Fag med en Besatning af 4 Heste, 4 Kser og 3 Ungkvag. Ved Udskiftningen blev der tild e lt G a a r den en Jordlod paa 5 5 ^ Td. Ld.. regnet lige med 28 T dr. Ld. bedste Jord. Følgende Be» boere vides: 1) A n d e rs V illa d s e n 1646, 2) L a u r id s P edersen 1661, 3) R a s m u s A n d e rs e n 1680, 4) J s r g e n P edersen 1701, di-de omtrent 1705, hvorefter Enken, Sidsel Rasmusdatter, giftede fig med 5) P e d e r M ik k e ls e n. Hun dsde 1731 og

44 esterlod 1 SBn, Rasmus, 28 A ar gl., af fprste Mgteskab og 2 B p rn : M a re n 22 og Jeppe 16, A a r gl. af andet ZEgteskab. I Boet fandtes k 8 Heste, 4 Kser og 8 Ungkoceg tilligemed med et for fin T id forholdsvis godt In d b o. D esuagtet lpb Herskabets Fordringer op t il 119 R d lr., 3 R d lr. mere end hele Boets Vcerdi. E fte r Peder Mikkelsen fik Ssnnen 6) J e p p e P e d e rs e n Gaarden ifceste. Han var gift med Anne Katrine Danielsdts, der dpde 85 A a r gl Fer Udstrftningen var Gaarden im idlertid overdraget t i l Sønnen 7) K r is te n J e p p e s e n, der modtog Arvesceste Han afstod under 6te J u li 1825 Gaarden t il sin celdste Sen 8) H a n s K r is t ia n K ris te n s e n, der igjen afstod den under 13de Decbr t i l sin S en 9) H a n s H a n s e n ; der har opfertnye Bygninger istedetfor de gamle. Samme A ar som Hans Hansen modtog Gaarden, blev der ashcendet en Parcel t il Broderen Lars Hansen, som 1866 solgte samme t il Skroeder Jergen Rasmussens; efter hans Ded gik den over t il Svigersønnen Peder Gregersen, og senere kom den ved Magelceg t il Tømmermand Jens Nrelsen M plleflov. N r. y n d e v e l er den sydøstligste Gaard i Byen, der 1662 blev udlagt t il Th. Seevaldt i Hamborg for 469 R d lr. og flyldsatles 1688 fo r 5 T d r.. Skp. 3 Fdk. Alb. Hartk Den var kun regnet for en Halvgaard, der 1701 kun bestod af 3 Loenger, Stuehuset 14, Ladehuset 14 og Porthuset 21 Fag med en Bescrtning af 6 Heste ^ og 3 Kper. Ved Udskiftningen tildeltes den ^ 55 ' T dr. Ld. regnet lig med 27 T dr. Ld. ^ bedste J o rd. A f dens Beboere vides: -Hi sqiissi

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772

Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772 Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772 Dorthe Hansdatter, Gærup, I-17b, 06-02-1719 ~ Rasmus Madsen Rasmus Rasmussen, landsoldat, myndig Karen Rasmusdatter ~ Bertel Nielsen Bonde i Gærup + Mads Rasmussen,

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 03.01.1684 Albert Lassen efter Lauritz Nielsen på Endelave [Er dette Endelave?]. (2a-2a) 03.05.1747 Hermand Madsen. Veirmøllen på Endelave

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1839-1854 _Fødte Drenge og Piger. 1

Gudbjerg Kirkebog 1839-1854 _Fødte Drenge og Piger. 1 Gudbjerg Kirkebog 1839-1854 _Fødte Drenge og Piger. 1 1. 1839, 21. januar: Peder Rasmussen, (Uægte). Hjemmedøbt 22. marts, Døbt i Kirken 5. maj 1839. Moderen. Husmand Rasmus Nielsens Datter, Anne Marie

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( )

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( ) Forfædre til Kirsten Maria Larsen(1872-1930) Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6. marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timri 29. december 1930 i Vildbjerg By. Hun er datter af 2.

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803 Hvedholm fæsteregister 1697-1807, Horne, Sallinge herred, Svendborg amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster Fra, født, evt. Gl. fæster Sted Sogn Dato År Pag. andet Anders Hansen Korshavn

Læs mere

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. Anders Andersens hustru i Nørre Broby den 16. september 1731 side 22, p1. Enkemanden; Anders Andersen, Børn, Jørgen Andersen, Hans Andersen, Karen Andersdatter - Anders

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere