Af: Sofie Beck Stine Stadum Yodana Santiago Jens Kruse. Mulighedernes rum? en kreativ analyse af det åbne kontorlandskabs muligheder & udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af: Sofie Beck Stine Stadum Yodana Santiago Jens Kruse. Mulighedernes rum? en kreativ analyse af det åbne kontorlandskabs muligheder & udfordringer"

Transkript

1 Af: Sofie Beck Stine Stadum Yodana Santiago Jens Kruse Mulighedernes rum? en kreativ analyse af det åbne kontorlandskabs muligheder & udfordringer Gruppe 7 Institut 4 Efterår 2005

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 GRUPPE 7 FÆLLES PROGRAM 3 MÅL: 3 FORMÅL: 3 BAGGRUND: 3 PRÆMISSERNE FOR OPGAVEN: 6 ARBEJDSMETODER OG REDSKABER: 6 TIDSPLAN: 7 KONKLUSION/OPSUMMERING: 7 SOFIE BECK_INDIVIDUELT PROGRAM 8 FORMÅL 8 PROBLEMFORMULERING 8 BEGREBSDEFINITIONER 8 HYPOTESE 9 SYNSVINKLER 9 METODE 10 OPGAVENS OPBYGNING 10 STINE STADUM_INDIVIDUELT PROGRAM 11 MÅLET 11 FORMÅLET 11 BAGGRUND 11 PRÆMISSER 13 ARBEJDSMETODER & REDSKABER 13 OPSUMMERING 14 JENS KRUSE_INDIVIDUELT PROGRAM 15 EMNE Mødet med et advokatfirma 15 MÅL 15 FORMÅL 15 RELEVANTE PROBELEMSTILLINGER KAN VÆRE 15 BAGGRUND & MOTIVATION 16 PRÆMISSER FOR OPGAVEN 16 ARBEJDSMETODER & REDSKABER 17 TIL SKITSERING 18 TIDSPLAN - UFULDSTÆNDIG 18 OPSUMMERING 18 YODANA SANTIAGO_INDIVIDUALT PROGRAM 19 MÅL 19 FORMÅL 19 BAGGRUND 19 PRÆMISSER 20 ARBEJDSMETODER & REDSKABER 21 TIDSPLAN 21 Side 2 af 23

3 GRUPPE 7 FÆLLES PROGRAM MÅL: At reorganisere et advokatfirmas traditionelt set hierarkiske struktur i et åbent kontormiljø med øje for at forbedre medarbejdernes trivsel. FORMÅL: At skabe et mere fleksibelt og gennemsigtigt kontormiljø - internt såvel som eksternt - på baggrund af Institute of New Ways of Workings forskningsresultater og casestudier. Derudover ønsker vi at forebygge arbejdsskader ved, at minimere det sidestillende arbejde i virksomheden. BAGGRUND: KONTORMILJØET I FORANDRING Kontormiljøet har gennem de sidste par år skiftet struktur og form i måden hvorpå en virksomhed indretter og organiserer sig på fra lukkede celler og kontorer, til åbne kontorlandskaber og refleksionsrum. Flere og flere virksomheder vælger i dag at indrette sig med åbne kontorlandskaber, da ønsket om større medarbejdertilfredshed og fleksibilitet, mere gennemsigtighed og endnu mere vidensdeling menes at trives bedst under disse åbne forhold. I åbne kontormiljøer er arbejdspladsen indrettet uden hensyn til status og hierarkier. Arbejdspladser har varierende udformninger og er tilpasset forskellige arbejdsopgaver. Der findes formelle og uformelle mødeområder i varierende størrelse samt mere lukkede enheder til koncentration og konfidentielt arbejde. Nogle arbejdspladser benyttes af én og samme person, mens andre arbejdspladser benyttes på skift af forskellige medarbejdere. KRAV TIL ARBEJDSPLADSEN Set i bakspejlet arbejder vi i dag meget mobilt. Hvor man før udførte de fleste arbejdsopgaver på sit kontor, er de fleste i dag blevet vænnet til at arbejde i meget skiftende omgivelser, så som i hjemmet, på farten og på kontoret. Derved er vi i dag i mindre grad knyttet til et enkelt arbejdsrum. Arbejdspladsen skal ikke længere bare understøtte individuelt arbejde, der kræver Side 3 af 23

4 koncentration og fordybelse, men den skal også fungere som mødested og kunne understøtte dannelsen af sociale og faglige relationer. Man deler i dag hinandens viden og det åbne kontormiljø lægger op til at man blander sig i hinandens arbejde på tværs af fagligheder. Støj er en af de store problemer i det åbne arbejdsrum. Kommunikationen blandt medarbejderne og den generelle kommunikation i rummet er blevet forstærket og denne stiller store krav til udformning og indretning af arbejdspladser, således at støj ikke forringer arbejdsmiljøet og dermed kommunikationen på arbejdspladsen. Generelt stiller den rumlige udformning store krav til fleksibiliteten i arbejdsrummet. Denne bør tilpasses brugerne, således at det individuelle og det fælles arbejdsrum udnyttes optimalt og derved både understøtter og styrker rammerne for de varierende arbejdssituationer. CASESTUDY: Institute of New Ways of Working lavede i efteråret 2003 et casestudie i et stort dansk advokatfirma. Formålet med casestudiet var at undersøge, hvordan arbejdspladsens indretning understøtter samarbejde og vidensdeling. Indretning af advokatkontoret er traditionelt opdelt i individuelle kontorer til partnere og advokater, delekontorer til fuldmægtige og åbne kontormiljøer til sekretærerne. Det var ifølge undersøgelsen de ansattes egen opfattelse, at arbejdsformen udelukket kræver rum til fordybelse og dermed ikke ville være egnet til at fungere i et åbent kontormiljø. Undersøgelsen viste dog at arbejdsformen var mere fleksibel end antaget og derved ville kunne foregå i forskellige arbejdsrum, som ville kunne understøtte og styrke de varierende arbejdssituationer. Arbejdsformen kunne reelt set sagtens foregå i en åben organisering, men for at dette kunne blive frugtbart ville denne nye type arbejdsplads kræve en holdningsændring af de ansatte. FLEKSIBIITET I ARBEJDSRUMMET Juristerne kræver dagligt tid og rum til individuel fordybelse. Samtidig er de også væk fra den faste arbejdsplads en næsten lige så stor del af dagen. En konkret problemstilling for kontoret er dermed den konstante omstilling. I dag ser vi en traditionel bureaukratisk struktur som ikke imødekommer medarbejdernes skiftende behov. Side 4 af 23

5 Fleksibilitet i arbejdsrummet kan imødekommes på flere måder. I forhold til advokatkontoret kunne man gøre brug af følgende; Mobilt møblement. Bedre pladsudnyttelse. Optimal zoneinddeling, så omrokeringer virker indlysende. Arbejdsmiljøer, som stimulerer medarbejdernes forskellige behov. ADVOKATKONTORETS OPBYGNING Et større dansk advokatkontor består af -piccoline, der varetager postforsendelse samt forefaldende opgaver. - sekretæren, der varetager telefonpasning, bogholderi samt ekspeditionssager (handel, kontrakter, inkasso, testamente, skrivning i retssager) -fuldmægtig, der varetager sagsforberedelse, møde med klienter, sekretærkorrespondance, retsmøder (fogedret, civilret). Er desuden på skolebænken 1 mdr. Pr år. -ansatte advokater, der varetager sagsforberedelse, møde med klienter, sekretærkorrespondance, retsmøder (fogedret, civilret, evt. kriminalret). -indehaver, der varetager administration, møde med klienter(erhvervskunder), større sagsforberedelser samt retsmøder. HVORDAN INTERAGERER MEDARBEJDERNE PÅ ET TYPISK ADVOKATKONTOR Sekretærens tidsskema 67 % individuelt arbejde, 33 % med fuldmægtig/advokat. Den fuldmægtiges tidsskema: 33% med sekretær, 33% ud af huset/møde, 34 % individuel. Advokatens tidsskema: Side 5 af 23

6 50% individuelt arbejde, 25% ud af huset/møde, 25% med sekretær. PRÆMISSERNE FOR OPGAVEN: At definere en åben ramme for et advokatfirma. Hvilket skal ske på baggrund af nedenstående undersøgelser: 1) At bestemme lokation og størrelse af den fysiske ramme og dertil definere firmaets størrelse. 2) Der redegøres hvor mange ansatte der er på kontoret, hvad deres arbejdsopgaver består i samt hvilket udstyr og funktioner, der skal være til rådighed. 3) Arbejdsmetoderne der anvendes i designarbejdet skal især bruges til at belyse de ansattes værdier og holdninger. 4) En redegørelse for medarbejdernes bevægelsemønstre på kontoret. 5) trivselsparametre skal inddrages i designet af det åbne kontor. Fleksible arbejdsrum ligger op til større bevægelighed, dels fordi man ikke har fast arbejdsplads og ens arbejdsopgaver foregår forskellige steder på kontoret. Der skal i udformningen af det fleksible, åbne kontorlandskab tages stilling til lyd- og lysmæssige forhold. Støj er ofte et stort problem i et åbnet kontormiljø. Dette vil vi være opmærksomme på og forsøge at minimere. Fokus på oplevelsen af at komme på kontoret. Udgangspunkt i at optimere oplevelsen af at komme på kontoret. a) At optimere klientens oplevelse af at samarbejde med kontoret. b) At forbedre medarbejdernes oplevelse af at komme på kontoret hver dag. ARBEJDSMETODER OG REDSKABER: Vi vil gribe sagen an ved hovedsageligt at bruge research fra New Ways of Workings rapporter om arbejdsmiljøet i advokaterhvervet som udgangspunkt til at interviewe de involverede aktører. Dette kan vi fx gøre ved at (på infoniveau) scenarier aftale møde med Eva Bjerrum, NWOW Side 6 af 23

7 udsende endnu en Cultural Probe observationer/virksomhedsbesøg interviewe advokater, sekretærer, klienter + andre aktører info om lovmæssige krav (på designniveau) Extreme Characters, Design Is A Game er mulige teknikker vi kan anvende til udvikling af designforslag. indlede en skitseringsfase - på baggrund af informationsindsamling (ex Cultural Probe) at udlede designpotentialer gennem drømme/behovs-analyser (1:50) Sideløbende udvikles de individuelle designnedslag som får konsekvens for den fælles strategi. TIDSPLAN: Husk at have en fælles formiddag hvor vi synkroniserer og forbedrer plantegningen. Fælles kaffeeftermiddag. Uge 46 Idegenering: Gruppe om formiddagen. Fredag 18. november. Færdig plantegning og helt færdigt scenario af advokatkontor med fokus på hierarkisk struktur i åben ramme. Individuelt om eftermiddagen. Research, idegenerering, observation. Uge 47 Idegenering: Individuel proces. Uge 48 Konceptudvikling Mellemkritik Uge Detaljering Uge 1 2 Visualisering KONKLUSION/OPSUMMERING: Det er opgavens intention at der udvikles et åbent kontormiljø for et advokatfirma. Ved hjælp af ovenstående kravspecifikation samt de anvendte arbejdsmetoder og redskaber ønsker finder ud af hvad der skal gøres anderledes. KEYWORDS FOR OPGAVEN - Trivsel på arbejdspladsen - Gennemsigtighed - Mobilitet - Sammenhæng - Videndeling Side 7 af 23

8 SOFIE BECK_INDIVIDUELT PROGRAM EMNE mødet mellem advokat og klient i virksomheden. FORMÅL Jeg skal undersøge det professionelle møde mellem mennesker. Hvordan optimerer jeg et fysisk møde i den givne kontekst? Hvor og hvordan mødes klient og advokat? Hvordan indledes mødesituationen? Hvilke forventninger har parterne til mødet? Hvilken stemning/stemninger skal optimeres? PROBLEMFORMULERING Når man arbejder med det åbne advokatkontor, er det vigtigt stadig, at gøre plads til den diametrale modsætning, nemlig en lukket enhed, hvor formelle og personlige klient-advokat møder kan finde sted. Jeg forestiller mig, at mødelokalet indikerer en hjælpende hånd og at de lukkede enheder positivt skiller sig ud fra konteksten. Mit udgangspunkt er så vidt muligt at fjerne mig fra det traditionelle mødelokale og vha. lys og formgivning skabe et andet rum end vi ser i dag. Samtidig er det vigtigt at opretholde en gensidig respekt og effektiv mødeform. BEGREBSDEFINITIONER Advokaten er i møde på kontoret ca. 20% af dagen. Den fuldmægtige bruger lidt længere tid end advokaten. Traditionelt set foregår mødet på advokatens eget kontor eller i et særligt indrettet mødelokale. Grundet mødernes meget personlige karakter vil afskærmning til det åbne rum være nødvendig. Diskussioner om skilsmisse, konkurs eller dødsboer kan være svære for de pårørende. Advokaten har tavshedspligt og derfor må en mindre lukket enhed i visse tilfælde være nødvendig. Rummet, vi mødes i, påvirker i høj grad selve mødet. Lokalets udtryk smitter af på stemningen til mødet, og den kropsposition vi befinder os i indvirker ligeledes på den måde, vi opfører os på til mødet: Der er f.eks. stor forskel på den rolle, vi indtager, når vi hhv. sidder, står, ligger eller måske ligefrem Side 8 af 23

9 hopper på en hoppebold! Netop derfor ligger der et stort potentiale i at udforske mødets mange mulige fysiske rammer, og hvordan disse indvirker på dynamikken i mødet mellem mennesker. (www.inret.dk/referencer/fremt_mode02/fremmode.html) HYPOTESE Går man til advokaten af nød eller af lyst. Der er ikke sket mærkbare ændringer af advokatstanden, spørgsmålet er om det klassiske, autoritære billede af advokaten, virker intimiderende eller betryggende for klienten i mødesituationen? Jeg vil researche videre på problemstillingen og fremlægge min hypotese ved senere lejlighed. SYNSVINKLER Klientens møde med advokaten Der er 2 faktorer der gør sig gældende for klientens møde med advokaten: sjældenheden af mødet og prisen! 1 times advokatkonsultation koster godt og vel 1000kr. Forventer klienten en vis autoritet/ status for sine penge? Jeg ønsker at researche videre på advokatens status i samfundet i dag og hvorvidt mødet med advokaten kan være intimiderende for klienten? Advokatens møde med klienten Hverdagen for advokaten er typisk stresset og psykisk krævende. Efter en lang dag, melder træthed og manglende koncentration sig. Netop herfor er det vigtig at skabe rammerne om et møde, der kan fremme indlevelse. Møderummets betydning og placering - Definitionen af det lukkede lokale? Skal det både hindre lyd og den visuelle kontakt til omgivelserne? - Skal væggene skyde, rulle, folde sig ud, eller..? - Tilgængelighed. Skal lokalet placeres højt, lavt eller i niveau? - Hvilke faktorer gør sig gældende i mødet? (lys, udluftning ect.) - Hvordan kan bevægelse tænkes ind i det formelle møde? - Hvordan fungerer lokalet, når det ikke er i brug? Side 9 af 23

10 METODE Information: Jeg skal indsamle mere information om mødet mellem klient og advokat. (interviews, observering ect.) På nuværende tidspunkt er jeg i kontakt med et lille advokatfirma i Odense og et større kontor i Skagen. Jeg ønsker endvidere at kortlægge klienters forskellige behov i mødesituationen. Desuden skal gruppen diskuterere det fremtidige kontormiljø med Eva Bjerrum, New ways of working, Så snart gruppen har klarlagt vores firmas overordnede værdier, kan jeg opstille følgende scenarier, der ligge til grund for den videre designproces. Scenarierne kunne være: Hvor og hvordan mødes klient og advokat? Hvordan indledes/afsluttes mødesituationen? Hvilke fysiske forhold kunne gøre sig gældende i mødesituationen? Hvilke forventninger har parterne til mødet? Inspiration: Formsproget udvikles gennem skitsering og model. Materialer og materialesammensætninger skal opprioriteres. KEYWORDS Fleksibilitet Troværdighed Gennemsigtighed OPGAVENS OPBYGNING Jeg forventer at designresultatet bliver en nytænkning af det formelle møde. Et rum, der afskærer sig fra omgivelserne i lyd og muligvis visuelt (Dette skulle ifølge interview med advokat være af mindre betydning) Det er vigtigt at rummet understøtter stemningen af troværdighed. Om resultatet af min research ender ud i møbel eller rum er endnu ikke klart, jeg vil lade mig inspirere af undersøgelser og lade disse være udslagsgivende for det endelige design. Side 10 af 23

11 STINE STADUM_INDIVIDUELT PROGRAM EMNE Mødet mellem medarbejderne i virksomheden MÅLET At optimere det interne møde- og konferencerum der kræver ro og fordybelse mellem kollegaerne i en advokatvirksomhed. Dette rum skal fungere som en transparent afskærmning i den åbne ramme og rummet skal kunne kommunikere både internt og eksternt som et medie mellem medarbejderne. FORMÅLET At skabe større gennemsigtighed på arbejdspladsen og bruge den åbne dørs politik som redskab til at fremme positiv dialog blandt medarbejderne. For derved at kunne understøtte og styrke et af de arbejdsrum, der her kræver interne drøftelse og ro til samtale. Derudover at udnytte de flader som afgrænser rummet. BAGGRUND RAMMEN ARBEJDSPLADSEN Bygningen, indretning, IT og personalepolitik er alt sammen rammer omkring mennesker og deres arbejdsopgaver. Rammer der kan medvirke til enten at fremme eller hæmme arbejde, samarbejde og arbejdsopgaver. Hvis rammerne tænkes ind i en helhed, så de bedst muligt understøtter virksomhedens strategier og mål og medarbejderens arbejdsopgaver og trivsel er der tale om rammer, som tilsammen kan medvirke til at give en kulturændring og en større arbejdsglæde samt en større arbejdsindsats. DET ÅBNE KONTORMILJØ EN TENDENS ELLER EN POLITISK HOLDNING? Det åbne kontor er både en tendens for tiden, men det er også en måde at tænke en ny organisering og strategi af arbejdspladsen på, hvor grobunden er den åbne dørs politik. Når man taler om fordelene ved åbne kontormiljøer taler man netop om gennemsigtighed herunder den åbne dørs politik og vidensdeling i virksomheden. Side 11 af 23

12 For at skabe en succesfuld åben ramme på arbejdspladsen, kræver det at man skuer op for de positive sider og dæmper de negative sider ved at arbejde i et åbent kontormiljø. Dette kræver at man tager fat i den enkelte virksomhed og ser på dennes arbejdsopgaver og trivsel og derudfra prøver at skabe de bedste rammer der kan understøtte de individuelle og fælles arbejdsopgaver. For at skabe det bedste arbejdsmiljø, kræver det at man ser nærmere på fysiske, psykosociale og kreative behov, ud fra medarbejderens individuelle og fælles arbejdsmetoder. CASE OMSTRUKTURERING AF VIRKSOMHED Som nævnt i gruppens fællesprogram lavede New Ways of Working et casestudie i en stor dansk advokatvirksomhed. Formålet var at undersøge hvorvidt indretningen og rammerne i virksomheden styrkede samarbejdet og vidensdelingen i firmaet. Ifølge undersøgelsen var det de ansattes mening at deres arbejde udelukkende krævede rum til fordybelse. Undersøgelsen viste dog at deres arbejdsform var langt mere varieret end de ansattes påstande og antagelse af arbejdsformen og sagtens ville kunne foregå i forskellige arbejdsrum, som ville kunne understøtte og styrke de varierende arbejdssituationer. LUKKEDE RUM I EN ÅBEN RAMME Man kan ikke komme udenom at der selv i et åbent kontormiljø vil være arbejde, som kræver stor koncentration, der kan blive vanskeliggjort i et åbent kontorlandskab. Ved at tænke det åbne kontormiljø som en politisk holdning i virksomheden, er det muligt at opdele kontoret i åbne og lukkede enheder, så længe disse rum stadig forholder sig til den åbne ramme og fungere som gennemsigtige enheder og afskærmninger til intern kommunikation. Der er helt klart fordele ved cellestrukturen. Disse fordele de lukkede rum bør udnyttes også i en åben ramme! EN FREMTIDIG ARBEJDSPLADS Idag taler man om storrumskontorer som afløsere til de gamle lukkede cellekontorer. I virkeligheden burde man tænke langt mere visionært i forhold til rum og dets relationer på en fremtidig arbejdsplads. Der er mange der arbejder med dette emne for tiden. To af disse er Fremtidens Kontor og New Ways of Working. Side 12 af 23

13 Fremtidens Kontor er navnet på en vision og en proces, hvor man tænker arbejdsprocess for valg af fysiske rammer. New Ways of Working er et forskningscenter der ligeledes arbejder med nye arbejdsprocesser og tendenser på arbejdspladsen. PRÆMISSER I fællesprogrammet den fælles opgave er det gruppens mål at reorganisere en advokatvirksomheds organisering i en åben struktur et åbent kontormiljø. Jeg vælger at tolke det åbne kontormiljø som en gennemsigtig størrelse den åbne dørs politik og ikke bare som en fysisk ramme. Min individuelle opgave vil dreje som om medarbejderens fælles arbejde og jeg vil her give mit bud på et lukket arbejdsrum til internt arbejde. På baggrund af artikler om Fremtidens Kontor og New Ways of Working samt egne undersøgelder vil jeg se på rummet hvor advokaten og sekretæren, advokaten og advokaten, sekretæren og sekretæren mødes omkring interne drøftelser og opstille egne forslag til hvorledes dette rum kan imødekomme den åbne dørs politik. Det er min antagelse at de fleste advokater i dag har eget kontor og sekretærerne sidder i et samlet rum. Sekretæren indfinder sig når hun/han får vejledning og deres indbyrdes arbejde bliver gennemgået. Jeg tror at det kunne være interessant at have advokatens kontor for øje og undersøge hvor vidt advokaten behøver denne lukket enhed, eller om det i virkeligheden ville være mere relevant for sekretæren at have eget kontor?! Måske er der mest brug flexrum til både advokat og sekretær?! ARBEJDSMETODER & REDSKABER INFORMATIONSINDSAMLING Virksomhedsbesøg i Århus; individuelle og fælles observationer Interviews & spørgeskema (evt. probe) Møde med Eva Bjerrum; New Ways of Working Teoretiske tekster (NWOW samt Fremtidens Kontor) Kontorets hverdag klarlægges igennem scenarier NUVÆRENDE SPØRGSMÅL Hvor foregår de interne drøftelser i virksomheden? Understøtter dette rum arbejdsformen? Er virksomheden opdelt i åbne og lukkede enheder? Hvorfor? Side 13 af 23

14 Er rammerne for arbejdsformen/ arbejdsopgaverne optimal? Kan man via et nyt rum optimere det interne arbejde i virksomheden? Kan de lukkede enheder bruges til mere end blot afskærmning? KEYWORDS TIL DESIGNFASE Fleksibilitet Transperens & gennemsigtighed Den åbne dørs politik SKITSERING Ideationfasen indleder det individuelle skitseringsarbejde Rammen/ det lukkede rums relationer og samspil med resten af arbejdspladsen tydeliggøres Rummet tegnes op i mål plan, snit og opstalt Præsentationsmaterialet udformes og digitaliseres løbende til endelig præsentation i januar. OPSUMMERING Som min opgave ser ud nu og her, er designet til advokatvirksomheden en ramme et lukket rum, der kan understøtte medarbejdernes interne arbejde. Jeg forventer at denne rammen kan klare flere funktioner end blot at være en afskærmning. Rammens hovedfunktion vil være at optimere og understøtte medarbejdernes fællesopgaver. Rammen skal dog ikke kun henvende sig indadtil men også udadtil til resten af arbejdspladsen. Allervigtigst skal denne enhed understøtte den åbne dørs politik og nytænke et lukket rum Side 14 af 23

15 JENS KRUSE_INDIVIDUELT PROGRAM EMNE Mødet med et advokatfirma MÅL Der fokuseres på modtagelsen af en klient til advokatkontoret. Fokus ligger på hvordan vedkommende præsenteres for firmaets profil. FORMÅL Fokus med opgaven er at designe et storrumsmøbel, der opleves i ankomstsituationen på et advokatkontor. Jeg vil gennem designet styre den første oplevelse klienten og de ansatte får ved ankomsten til kontoret. RELEVANTE PROBELEMSTILLINGER KAN VÆRE Hvilke funktioner er der brug for at ligge i ankomstsituationen? Hvilke konventioner skal der brydes med? Hvilke funktioner giver det fx mening at lægge sammen? Hvilke rumligheder er vigtige og hvordan får man dem til at fremstå som vigtige? Hvilket niveau vil jeg arbejde på (genstand, stol, bord, rum)? Ligger der eksempelvis en betryggende effekt i at klienten bliver opmærksom på hvordan firmaet håndterer/fordeler viden? Gennem gruppens fælles researcharbejde og den research jeg udfører på egen hånd, vil jeg klarlægge hvilke behov der skal/kan knyttes an til i receptions- og modtagelsessituationen på kontoret. Hvad kan der vises frem og hvad skal klientens første oplevelse af firmaet bestå i? First impressions lasts, altså må firmaet have en meget afklaret ankomstzone som er nem for klienten at overskue og opholde sig i. Det vil være optimalt at der på dette tidlige møde er mulighed for et uformelt møde mellem klienter, advokater samt firmaets andre ansatte, så der gives indtryk af at kontoret tager sig godt at klienterne. Møblet skal derfor kunne benyttes af klienter såvel som ansatte og iscenesætte en samtale mellem parterne allerede inden selve den formelle mødesituationen foregår. Side 15 af 23

16 BAGGRUND & MOTIVATION Baggrunden for opgaven er hovedsageligt den samme som for den fælles del af projektet. Det åbne kontorlandskab retter sig mod at tilfredsstille et behov for større fleksibilitet på arbejdspladsen. Dette kan eksempelvis bestå i at de ansatte arbejder ved fleksible arbejdsstationer og på den måde er mange steder på kontoret i løbet af en arbejdsdag. Denne mobilitet fordrer øget videndeling medarbejderne imellem, idet formelle og uformelle møder opstår. Derved frigøres og deles den tavse viden som er erfaringsbaseret og som medarbejderne hver især kommer til at besidde i forbindelse med arbejdet. Med andre ord får de ansatte bedre kendskab til hverandres arbejdsrytmer, ansvarsområder, kompetencer etc. Jeg ønsker at arbejde specifikt med ankomstsituationen, fordi det første indtryk er afgørende for klientens opfattelse af firmaet. Hvis klienten aktiveres eller vedkommendes opmærksomhed bevidst styres kan hans tillid til firmaet øges fra starten af. Dette kan eventuelt gøres ved at klientenkan følge med i en del af kontorets aktiviteter mens han befinder sig i en venteposition eller er på vej fra modtagelsen til møde. Derudover er der en række formelle funktioner ankomstområdet skal kunne understøtte, ex. hvordan en klient modtages, henvises, venter og sendes videre, altså skal der være en direkte kontakt med en sekretær der tager sig af at informere videre i kontoret om klientens ankomst. Hvor meget og hvilke af disse funktioner storrumsmøblet tager stilling til/understøtter vil blive klart for mig efterhånden som reseachen forløber og designfasen indledes. Altså forløber indsamlingen afdet teoretiske stof for den individuelle opgave sideløbende med gruppens fælles researcharbejde og der er selvfølgelig mange informationer der er anvendelige på begge niveauer. PRÆMISSER FOR OPGAVEN Udledt af det teoretiske baggrundsstof, er det givet for opgaven, at processen stiler mod at designet kan indgå i et åbent kontorlandskab og får en sammenhæng med planen for den øvrige arkitektur og de andre designs gruppen udformer. Mit eget postulat er at advokatfirmaet har en interesse i at være præcis i sin præsentation af kontoret ved modtagelse af en (ny) klient. Et positivt første Side 16 af 23

17 indtryk må være vigtigt for at der senere hen opstår en god advokat/klientfortrolighed. Klienterne kommer sikkert ofte til kontoret af nød og kan derfor tænkes at være i en personligt beklemt situation hvilket betyder at modtagelsen må foregå i respektfulde omgivelser. Modtagelsessituationen skal dive klienten det indtryk at firmaet har tid til at sætte sig ind i klientens situation og har mere end en økonomisk interesse i at være med til at løse problemet. Der stiles mod at der på tidligt tidspunkt i designfasen, fx. i scenarierne er taget stilling til hvilken type advokater, klienter og kontor der er tale om. Herefter belyses værdigrundlag, smag og anvendelsesmuligheder for designet. Ligeledes er det et kriterie for det videre designforløb at der tages stilling til et eller flere sundhedsaspekter, som fx. at der er fornuftige lysforhold og frisk luft, at ophold er muligt både i rolige/stille og aktive/mere støjende zoner, samt at møbler er ergonomiske og evt. opfordrer folk til bevægelse. Et storrumsmøbel der holder folk i en sundhedsmæssig forsvarlig position. Hvis det bliver muligt - og ikke for fjollet - kunne det være sjovt at afprøve i designfasen hvorvidt det er muligt at indlægge en form for bevægelse i møblet: danse, cykle, yoga eller et afslappende visuelt indtryk, der giver fok noget at kigge på og snakke om. ARBEJDSMETODER & REDSKABER Til informationsindsamling Virksomhedsbesøg, der bruges til at belyse værdisyn i målgruppen Tekninkker der kan anvendes: Cultural Probes, Extreme Character, Design Is A Game og Experience Prototyping. Anvendes til inspiration for design Der kan anvendes etnografiske tilgange til at forstå kontekstrummet og til at belyse fejl og mangler ved eksisterende organisationsprincipper Kontorets hverdag klarlægges igennem scenarier - hvad opleves der i modtagelsessituationen for en klient? hvem er den første person man møder? hvor skal man vente? hvad oplever man i ventetiden? Side 17 af 23

18 altså, hvem gør hvad, hvornår? TIL SKITSERING Ideationfasen indleder det individuelle skitseringsarbejde - stadig på et programmatisk niveau. Herefter tegnes der fx i plan, snit og opstalt for at klarlægge hvilke konstruktive principper, der anvendes. Markertegninger eller tegninger med farveblyanter udføres for at vise designforslagets æstestiske potentialer og kontekst/anvendelse. Præsentationsmaterialet udformes og digitaliseres løbende, så der efterhånden bygges et skelet til endelig præsentation i januar. Endeligt designforslag forventes præsenteret i en Rhinomodel. TIDSPLAN - UFULDSTÆNDIG Endelig program for opgaven afl. d. 25 november Ideationfase starter formelt onsdag d. 16 november og slutter d. Skitseringsfase starter d.??? OPSUMMERING Hvis processen forløber som udlagt i det ovenstående forventes det at designresultatet bliver et møbel, der understøtter flere forskellige funktioner og møder i ankomstzonen på et advokatkontor. Målet for processen er at nå til dette designresultat gennem et undersøgelsesarbejde, der udvider mit meget sparsomme kendskab til advokaters arbejdsliv. Det påregnes at der kan tages afsæt i denne programmering og at hovedintentionen ikke fraviges i særlig grad, men at processen skal holdes åben for andre parametre der kan være udslagsgivende for designet. Side 18 af 23

19 YODANA SANTIAGO_INDIVIDUALT PROGRAM EMNE Mødet omkring bordet MÅL Designe et arbejdsbord der imødekommer behovet for, at man i en åben virksomhedskultur skal forstyrres ofte, uden at det skal være ubehageligt og uden at forstyrre andre. Samtidig med at bordet inspirerer brugeren til at bevæge kroppen mere uden at det forstyrrer arbejdsrytmen. FORMÅL Udgangspunktet er at komme med et bud på et design, der kan være med til at optimere medarbejdernes oplevelse af at komme på arbejde hver dag. I følge Center for New Ways of Working er det en ud af tre virksomhedsledere der planlægger at reorganisere eller ombygge deres arbejdsplads inden for de næste to år, så den matcher tidens trend om et åbent arbejdsrum der inspirerer til vidensdeling. Den interesse deler jeg også. Desuden fortæller TrygDanmarks hjemmeside at en del gener der kommer af stillesiddende arbejde kan afhjælpes hvis bare man bevæger sig hvert kvarter. Det er et godt udgangspunkt for at få folk til at bevæge sig mere på arbejdspladsen, synes jeg. BAGGRUND A teamleaders most important task is to be disturbed and interrrupted. Ovenstående er et citat der kommer fra Center for New Ways of Working og handler om et advokatkontor i London, der med stor succes benytter sig af et åbent kontormiljø til deres medarbejdere. Citatet er advokatkontorets valgsprog når det kommer til at beskrive hvordan de forholder sig til det at arbejde. De vil ikke forstyrres i deres arbejde de betragter derimod det at blive forstyrret som en vigtig del af arbejdet. Det er den holdning en virksomhed skal have, hvis de skal opleve succes i et åbent kontormiljø. Side 19 af 23

20 Hvis virksomheden derimod har den modsatte holdning, eller hvis det faktisk er sådan at ens rigtigte arbejde er individuelt og kræver fordybelse og koncentration, vil man heller ikke få meget brug for et åbent kontor. For et åbent kontor er forstyrrende i den henseende. Og det at forholde sig til et åbent kontormiljø handler også i høj grad om, hvordan man forholder sig til det at blive forstyrret. Fordi man lader sig forstyrre får arbejdsbordet som oftest også en dobbelt rolle på arbejdspladsen. Hvis en kollega gerne vil snakke, lave et lille uformelt møde måske, da bliver bordet pludselig til mere end blot et arbejdsbord. Det transformeres fra at være en arbejdszone til at fungere som en mødezone mellem to eller flere mennesker. Og mødes man på hver sin side af bordet vil bordet på samme tid adskille de to, men også trække dem sammen og give dem et rum at forholde sig til, et samlingspunkt mellem de to. Et rum som kan være større eller mindre afhængig af behovene til det. Det behov for at mødes har man bl.a. taget alvorligt hos KaosPiloterne. Der er der i huset opstillet nogle meget høje og smalle borde, man kun kan stå op ved. Det virker meget upraktisk ved første øjekast, men når man parrer bordene med KaosPiloternes arbejdsrytme giver det mening. Tanken bag bordene er, at KaosPilot-studerende bevæger sig meget de søger information alle steder og hos hinanden og har ikke kun brug for en fast arbejdsstation, for det er sjældent, man finder den studerende på den plads. Derimod har de studerende brug for at mødes med hinanden og diskutere i korte uformelle sessioner og gerne et sted hvor der er plads til en bærbar computer, et par kopper livsnødvendig kaffe og nogle notater. Det giver bordet dem, samtidig med at de har fuld bevægelsesfrihed når de står op og kan derfor hurtigt skynde sig videre til næste sag. Det er sundt for kroppen at stå op og at kunne bevæge sig rundt om sin arbejdsplads - det ved de godt hos KaosPiloterne. Det ved de for den sags skyld også på de fleste advokatkontorer. Men det er min formodning at man ikke tager den viden alvorligt. PRÆMISSER Kontoret Et advokatkontor modtager en del klienter og kontoret bliver derfor også en præsentation af firmaet udadtil. Det stiller igen krav til holdningen i firmaet. Har firmaet brug for at fremstå som ensrettet og konservativt, eller at fremstå som individuelt, innovativt og modtagende? Jeg formoder at et advokatkontor der overgår til et åbent kontormiljø ønsker en hybrid mellem de to nævnte forslag, for ikke at skræmme evt. Side 20 af 23

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM Storrumskontorer Muligheder og faldgruber Gitte Arnbjerg, COWI GIA@cowi.dk 1 Program for i dag Præsentation Idéen om storrumskontorer Generelt om storrumskontorer Fordele og ulemper Erfaringer fra storrumskontorer

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

PERSONLIG TIME MANAGEMENT

PERSONLIG TIME MANAGEMENT ARKMANN RAINING ERSONLIG IME MANAGEMENT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du vil få bedre overblik, kontrol og fokus.» Du vil opnå flere af dine mål og altid nå dine vigtigste opgaver.»

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Transformérbar Happiness

Transformérbar Happiness Transformérbar Happiness Fællesprogram af (GR05)_SOLERO_Col: F1A42E Agnete Plauborg Lorentzen (302748)_Khoa Dang Ngo ( 301994 )_Jakob Purup ( 302602)_Lene Schødt (302560)_ID_5. semester_aaa Indenfor emnet

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret. Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder

Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret. Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder Storrum er ikke noget nyt Der er ikke den store forskel til i dag NNC - storrum Hvorfor storrum

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Program Interiørrenovering

Program Interiørrenovering Program Interiørrenovering Interiørrenovering af A-bygning Danfoss administrationsbygning i Nordborg Nyt indretningskoncept Aktivitetsbaserede kontormiljøer introduceres på Danfoss Større fleksibilitet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Sommeruniversitet 2015

Sommeruniversitet 2015 Sommeruniversitet 2015 - for medarbejdere 1.-3. september Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2015 I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere