Lattergas som smertelindring ved fødsler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lattergas som smertelindring ved fødsler"

Transkript

1 Lattergas som smertelindring ved fødsler Arbejdsgruppens medlemmer 2015 Charlotte Albrechtsen (DASAIM), Mette Smed (jordemoder), Lone Sølvsten Kappendrup (jordemoder), Line Holdgaard Thomsen, Lana Rashid, Farzaneh Shakouri, Signe Ernst & Ruth Nielsen (begge Kemikerenheden Region Hovedstaden), Jeannet Lauenborg (tovholder) Korrespondance Tovholder Jeannet Lauenborg, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Mail: Status Første udkast: Diskuteret på DSOGs obstetriske guidelinemøde januar 2015 Godkendt på DSOGs obstetriske guidelinemøde januar 2015 som statusdokument Indhold Indhold... 1 Baggrund... 2 Virkning... 2 Arbejdsmiljø... 2 Baggrund for Arbejdstilsynets fokus på området... 3 Arbejdstilsynets regler på området... 3 Effekt på personalet... 4 Time to pregnancy / Spontan abort / Misdannelser... 4 Vitamin B Hæmatologiske toksiske virkninger... 5 Neurotoksiske effekter... 5 Hovedpine... 6 Kvalme... 6 Kræftfremkaldende effekt... 6 Effekt på den fødende... 6 Effektivitet... 6 Uønskede virkninger/bivirkninger... 7 Konklusion... 7 Supplerende information... 7 Forkortelser... 7 Anvendelse af N 2O ved fødsler... 7 Korrekt håndtering af N 2O ved fødsler... 8 Tidssvarende/nyere udstyr som bruges korrekt... 8

2 Dobbeltmaske med punktudsug i masken, så minimal N 2O slipper ud i rummet... 8 Tilstrækkelig generel ventilation på fødestuen... 8 Tilstrækkelig viden hos den fødende om, hvorledes masken bruges korrekt... 8 Tilstrækkeligt vidensniveau blandt jordemødrene... 8 Økonomi... 9 Synonymer for lattergas: N 2O, dinitrogenoxid, kvælstofforilte Baggrund Baggrunden for dette dokument er en henvendelse fra DASAIM til DSOG og Jordemoderforeningen i foråret 2014 om brugen af N 2O ved fødsler. N 2O har været anvendt i 50 år som smertelindring ved fødsler, da det har været anset som sikkert for mor og foster, nemt at bruge og giver hurtig smertelindring 1. Mange fødeafdelinger i Danmark (14 af 23) tilbyder dog ikke længere N 2O på mistanke om uhensigtsmæssige virkninger på personalet 2. Arbejdstilsynet (AT) fik for nogle år siden fokus på denne problemstilling på baggrund af udviklingen i Norge, hvor N 2O blev fjernet fra fødestuerne 3 på grund af mistanken om miljøskadelig virkning på personalet. Virkning N 20 er et svagt anæstetikum i høje doser, og virker analgetisk og anxiolytisk i lave doser. N 20 i analgetiske doser bruges som smertestillende til fødende kvinder i fødslens aktive fase. Til brug som analgetikum ved fødsler, administreres N 20 ved inhalation, hvor det blandes med O 2, enten fra gasudtag på fødestuen, eller via flaskegas med forblandet gas (f.eks. Entonox). Virkningen af N 20 indtræder efter sekunder, og elimination sker udelukkende via udånding. Effekten aftager inden for ganske få minutter. Effektiviteten, sikkerheden og risici forbundet med brugen af lattergas hos den fødende er afhængigt af dosis, som et produkt af koncentration og varighed af brugen 4. N 20 er ved stuetemperatur og atmosfærisk tryk en farveløs ikke-brændbar lugtfri gas. MAC-værdi (Minimum Alveolar Concentration) for en anæstesigas er et udtryk for inhalationsanæstetikas potens. MAC er defineret som den koncentration, der skal til i alveolerne for at undgå bevægelse hos 50 % af patienterne i forbindelse med kirurgi. MAC-værdien for N 2O er 105 %, medens den for sevofluran er 2 %. Det betyder, at N 2O aldrig kan bruges som eneste anæstesimiddel til kirurgi. Under 1% optages og omsættes af kroppen, og således bliver mere end 99% udåndet igen. Intet bliver ophobet 4. N 2O kan kombineres med andre former for smertelindring. N 2O nedsætter (i lighed med en lang række stoffer) excitabiliteten af hjerneceller. Den analgetiske effekt menes at skyldes frigivelse af endorfin, dopamin og andre neuromodulatorer i hjerne og medulla. Effekten på bevidstheden kan beskrives som eufori, svimmelhed, afslapning, træthed, beroligelse, ligegyldighed og sedation. Uønskede virkninger kan være kvalme, ubehag, mareridt, hallucinationer og klokkefornemmelse. Arbejdsmiljø Dette afsnit er udfærdiget af medarbejdere ved Arbejdsmiljøenheden i Region Hovedstaden.

3 Baggrund for Arbejdstilsynets fokus på området I valgte Arbejdstilsynet at sætte fokus på brugen af N 2O til fødende kvinder ved risikobaserede tilsyn på alle landets hospitaler. Det skete efter at en norsk undersøgelse af N 2O, hvor hospitalerne var blevet bedt om at fremsende måledata fra deres fødestuer, havde vist væsentlige overskridelser af grænseværdien. Flere norske hospitaler valgte herefter at stoppe tilbuddet om N 2O som smertelindring til fødende kvinder 3. Arbejdstilsynet havde derfor en bekymring for, at personalet på fødestuer på danske hospitaler også kunne være udsat for en N 2O eksponering, der lå over grænseværdien for en 8-timers arbejdsdag eller over korttidsværdien som er 2x grænseværdien i 15 min (STEL=short time exposure limit). Bekymringen byggede på en antagelse om, at N 2O kan sive ud i rummet fra masken og derved overstige grænseværdien. Grænseværdien for N 2O er i DK 50 ppm 5. I de risikobaserede tilsyn konstaterede Arbejdstilsynet, at udstyrs- og ventilationsforhold på fødestuerne var meget forskellige fra hospital til hospital i Danmark. Der blev givet et enkelt undersøgelsespåbud om at måle N 2O-niveauet i luften på fødestuer, men da hospitalet valgte at efterkomme påbuddet ved ikke længere at tilbyde N 2O til fødende, blev målingerne ikke gennemført. Der foreligger os bekendt derfor ikke målinger fra nogle danske fødestuer. Arbejdstilsynet har ikke afgivet andre påbud vedr. brugen af N 2O til fødende kvinder. Arbejdstilsynets regler på området Arbejdstilsynets regler for hospitalernes brug af N 2O som smertelindring til fødende kvinder er, at hospitaler skal anvende de generelle forebyggelsesprincipper for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte 6. Det betyder, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er forsvarligt. Heri ligger: at unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås at påvirkninger fra stoffer og materialer under arbejdet skal nedbringes så meget, som det er teknisk rimeligt at fastsatte grænseværdier skal overholdes Udsættelse for stoffer og materialer (som N 2O) skal undgås eller nedbringes ved at vurdere og anvende de følgende nævnte foranstaltninger 7 : 1. Fjerne udsættelsen ved at substituere med et mindre farligt kemikalie eller med alternativ behandling 2. Begrænse udsættelsen ved at: Ændre indretningen af arbejdsstedet Indkapsle det farlige stof eller hele processen Bruge en egnet og sikker arbejdsmetode Begrænse mængden til et minimum Etablere udsugning, hvis der afgives luftforurening (gasser, dampe, røg eller støv), eller Begrænse antallet af udsatte eller varigheden af udsættelse 3. Beskytte mod udsættelse ved at brug personlige værnemidler I arbejdssituationen betyder det bl.a. at sørge for effektive masker og processug samt et effektivt luftskifte på selve fødestuen, samt at begrænse brugen af N 2O ved at kombinere den med anden smertelindring. Desuden er instruktion af personalet et krav i Arbejdstilsynets lovgivning 8.

4 Effekt på personalet En del jordemødre angiver at føle sig generet af at arbejde i rum, hvor der anvendes N 2O, mens mange arbejder helt upåvirket heraf. Dette afsnit er baseret på reviews fra pubmed fra Der er søgt på Nitrous Oxide Exposure. Herudover er inddraget vejledninger fra Arbejdstilsynet samt oplysninger fra Jordemoderforeningens og FTF s juridiske medarbejdere, samt vejledninger fra den amerikanske jordemoderforening og de engelske NICE-guidelines. Kun få studier beskæftiger sig alene med N 2O s påvirkning af personale på fødeafdelinger. En del afdækker diverse anæstesigassers påvirkning på operationspersonale, og de fleste undersøgelser er lavet på operationsafdelinger eller på tandlægeklinikker. Det er vigtigt at understrege, at man ikke nødvendigvis kan overføre konklusionerne fra en faggruppe til en anden. F.eks. må tandklinikassistenter forventes at være mere eksponeret, end jordemødre er, da tandklinikpersonale arbejder meget tæt på patientens udåndingsluft. Derfor er de enkelte implikationer formentlig endnu lavere for jordemødre end for eksempel tandklinikassistenter. Jordemoderforeningen i Danmark har ikke kendskab til sager om arbejdsskade eller arbejdsbetingede lidelser, hvor N 2O har været involveret. Heller ikke hos FTF (reference advokat Ann-Beth Kirkegaard, FTF), der dækker personalegrupper som jordemødre og tandplejere/klinikassistenter, har man kendskab til, at der er behandlet sager om arbejdsskader som følge af anvendelse af N 2O. Time to pregnancy / Spontan abort / Misdannelser Mange arbejder har beskæftiget sig med risikoen for infertilitet, spontan abort og for misdannelser ved erhvervsmæssig eksponering for N 2O. Studier på rotter har vist øget forekomst af spontan abort ved udsættelse for meget høje værdier af N 2O (OEL (occupational exposure limit) >1000 ppm), men har ikke kunnet vise samme resultat ved OEL på <500 ppm. 9;10. Selvom rotter reagerer anderledes kraftigt på N 2O sammenlignet med mennesker 11, har disse resultater medført mange studier på mennesker. Et dansk studie sammenlignede tandklinikassistenter, som arbejdede med N 2O, med klinikassistenter, som ikke var udsat for N 2O. Der var ingen forøget risiko for spontan abort på trods af erhvervsmæssig eksponering for N 2O 12. Et større svensk studie viste, at jordemødre i skiftende vagter havde en øget risiko for spontan abort. Denne risiko var uafhængig af, om jordemødrene var eksponeret for N 2O eller ej. Det bemærkes, at OEL i den eksponerede gruppe var indenfor det anbefalede 13. Studiet viste tilsvarende, at time-to-pregnancy (tt-p) var forøget blandt jordemødre med skiftende vagter, men uafhængigt af eksposition for N 2O. Kun en undergruppe af jordemødre, som angav >30 fødsler pr. måned med brug af N 2O havde længere t-t-p end den ikke-eksponerede gruppe og den lavere eksponerede gruppe. En oversigtsartikel fra 2006 (overvejende baseret på studier fra 1960 erne og 1970 erne) viste øget forekomst af spontan abort blandt tandlæger i arbejde sammenlignet med tandlæger uden arbejde og konkluderer på den baggrund, at eksponering for anæstesigasser kan øge risikoen for spontan abort. Det fremgår ikke tydeligt, hvilke andre gasser, der er tale om. Oversigtsartiklen konkluderer, at der er nogen men begrænset evidens for, at N 2O kan være associeret til spontan abort og infertilitet og opfordrer til brug af relevant udsugning 14.

5 En metaanalyse fra 1996 fandt, at der blandt kvindelige anæstestiologer generelt var øget risiko for spontan abort, men at der i en subgruppe udsat for N 2O ikke var øget risiko for spontan abort 15. Metaanalysen er dog kritiseret epidemiologisk og angiver f.eks. ikke ppm 12. To svenske registerstudie fra 1970 erne viste ingen reproduktive implikationer forbundet med erhvervsmæssig eksponering for anæstesigasser blandt kvindeligt personale på operationsstuer. Et engelsk studie fra midten af 1980 erne konkluderede, at kvindelige anæstesiologer ikke havde større forekomst af infertilitet end andre læger 16. Arbejdstilsynet vurderer (maj 2014), at betydningen for fosteret hos f.eks. jordemødre er ubetydelig, hvis luftkoncentrationen af anæstesigasser er lavere end 1/10 af grænseværdien på 50 ppm 17. Vitamin B12 N 2O påvirker methionin-syntase-funktionen ved at oxidere CO+ aktiv form af B12-vitamin til Co3+ inaktiv form. Dette forhindrer B12-vitamin i at fungere som et coenzym i methionin-syntasen. Methionin-syntasen er vigtig i dannelsen af DNA, RNA, myelin og andre catecholaminer 12. Påvirkning af methioninsyntaseaktivitet kan resultere i afvigelser både på gen- og proteinniveau. Uzun et al. har set på, om inaktiveret B12-vitamin forårsager hyperhomocysteinæmi blandt 60 raske kvindelige sygeplejersker, der havde være eksponeret for N 2O 6 timer om dagen i mindst tre år i rum (operationsstue eller opvågningsafsnit) med korrekt ventilation på stuerne og anvendelse af lukkede ventilationssystemer. B12-vitamin og folinsyre, total homocystein, anticardiolipin IgM, IgG, antiphospholipid IgM, IgG blev målt i serum. Obstetrisk outcome blev vurderet med et spørgeskema om obstetrisk anamnese (+/- abort). Konklusionen var, at erhvervsmæssig eksponering for N 2O blandt kvinder ikke var associeret med ændringer af homocysteinniveau, folinsyrestatus og dårlig obstetrisk outcome 18. Sharer et al. viste, at en 24-timers eksponering for N 2O hos rotter ved koncentrationer på 860 ppm eller lavere ikke gav signifikant ændring i methioninsyntase-funktionen. Men ved bedøvende koncentrationer (50%) hos rotterne blev methioninsyntase-aktivitet meget hurtigt hæmmet 19. Royston et al mener ikke, at man kan sammenligne N 2O s påvirkninger på mennesker og rotter pga. artsforskelle 11. Rotter er mere følsomme overfor N 2O-induceret hæmning af methioninsyntasen end mennesker er. Særlige patientgrupper kan dog være modtagelige for påvirkning af methioninsyntasefunktionen, herunder patienter med perniciøs anæmi, tyndtarmssygdomme, alkoholikere og underernærede 11;20. Hæmatologiske toksiske virkninger Hæmning af methioninsyntase kan føre til betydelige hæmatologiske komplikationer såsom megaloblastær anemia. Selv korte perioder af N 2O-eksponering (2-6 timer) hos alvorligt syge patienter kan forårsage megaloblastisk knoglemarvspåvirkning Et studie fandt dog meget lille hæmatologisk toksisitet ved erhvervsmæssig eksponering (tandlæger) for N 2O på selv ppm 23, og et andet at der ingen toksisk effekt var ved 860 ppm 24. Neurotoksiske effekter Effekten af erhvervsmæssig eksponering for N 2O på det perifere nervesystem er sparsom undersøgt og der foreligger ikke nyere undersøgelser heraf. I en spørgeskemaundersøgelse fra 1981 blandt tandlæger og klinikassistenter, fandt man, at høj eksponering (> 6 timer/uge i 10 år) var forbundet med neurologiske symptomer såsom prikken, følelsesløshed og træthed, men også nerveirritation som karpaltunnelsyndrom

6 samt generel neurologisk lidelse som multiple sclerose. Symptomer var mere udtalt blandt kvindelige klinikassistenter end blandt mandlige tandlæger. Men der var en del bias, blandt andet manglende udsugningssystemer 25. Bruce et al. viste, at eksponering for 500 ppm i 4 timer var forbundet med nedsat ydeevne på kognitiv test 26. Samme gruppe viste også en effekt ved 500 ppm på den audiovisuelle reaktionstid 26;27, mens et andet studie ingen effekt finder ved eksponering for 500 ppm N 2O 28. Hovedpine Ingen af de studier, vi har gennemgået, har beskæftiget sig med hovedpine ved erhvervsmæssig eksponering for N 2O. Kvalme Ingen af de studier, vi har gennemgået, har beskæftiget sig med kvalme ved erhvervsmæssig eksponering for N 2O. Kræftfremkaldende effekt Ifølge en Best Practice-oversigtsartikel fra Tyskland 2003 er der ikke holdepunkt for, at erhvervsmæssig eksponering for N 2O inden for grænseværdierne øger risikoen for cancer 29. Samme konklusion finder man i et review fra Effekt på den fødende Kvinders opfattelse af smerter under fødslen kan have stor betydning for hendes emotionelle tilstand under og efter fødsel samt for den fremtidige reproduktion og ønske om fødemåde. Epidural analgesi er alle andre metoder overlegne, hvad angår effektivitet 31. Til kvinder, som enten ikke ønsker en epidural, eller har kontraindikationer mod epidural, eller fødesteder der ikke kan tilbyde epidural i det omfang, der ønskes, kan N 2O være en mulighed for smertelindring. I den engelske NICE-guideline Intrapartum Care nævnes specifikt, at man skal sikre alle fødende adgang til brug af N 2O under fødslen 32. Selvom N 2O ikke er et potent smertestillende middel, er det beskrevet at have andre gode effekter på den fødende, f.eks. afslapning, følelsen af kontrol og reduktion af opfattelsen af smerten 30;33. Udover den tidligere beskrevne udskillelse af endogene endorfiner, kortikotropiner og dopamin, øger N 2O udskillelsen af prolactin og mindsker udskillelsen af kortisol hvorved det hormonelle respons på stress reduceres. Envidere påvirker N 2O udskillelsen af adrenalin/noradrenalin. Dog reducerer det ikke udskillelsen eller effekten af endogen oxytocin og påvirker således ikke uterine kontraktioner eller fødslens fremgang 33. Effektivitet Et nyere systematisk review, gennemgår 21 studier, der adresserer effekten af N 2O på vesmerter 31. Fire studier er af god kvalitet, resten er af dårlig kvalitet. Et af de fire studier af god kvalitet undersøgte sammenhængen mellem den smertelindrende metode og erindringen om smerteintensiteten under fødslen hos 2482 fødende hhv 2 måneder og 12 måneder efter fødslen 34. For primipara anførte 83%, at epidural var meget effektiv, 37% at N 2O var meget effektiv. For multipara var tallene hhv. 72% og 49%. I et kinesisk studie med 1300 primipara, hvor halvdelen fik 50% N 2O og den anden halvdel fik 50% O 2, fandt man høj effekt på smerterne (80 vs 0,9%), lavere sectiofrekvens (11 vs 19%), ingen forskel på fødslens længde, Apgar-score eller blodgasser hos de nyfødte. Svimmelhed forekom hos 39 % i N 2O-gruppen 35.

7 Uønskede virkninger/bivirkninger I et systematisk review inkluderende 32 studier, der undersøger bivirkninger ved N 2O, fandt man at de hyppigst rapporterede bivirkninger var kvalme, opkastninger, svimmelhed og sedation 31. I hovedparten af studierne gives udover N 2O, opioider og sedativa. Kun få studier har N 2O som eneste smertelindrende middel. Et studie rapporterer kvalme hos 13% af de adspurgte og 2 studier finder svimmelhed hos 3-5% 36;37. I et nyligt publiceret stort randomiseret studie af godt 7000 operationspatienter (ENIGMA-II) undersøgte man den kardiovaskulære risiko ved anæstesi med og uden N 2O. Eneste signifikante forskel var hyppigere forekomst af kvalme og/eller opkast op til to dage efter 38. Fostret er afhængig af moderens iltning af blodet som teoretisk kan påvirkes ved anvendelse af N 2O. Et studie af 40 fødende, hvor den ene halvdel fik Entonox og den anden halvdel fik epidural, fandt man i alt 29 tilfælde af desaturation til under 90% i Entonox-gruppen og 21 tilfælde af desaturation til under 90% i epidural-gruppen. Forskellen er ikke signifikant. Median-værdien af SpO 2 var højere i Entonox-gruppen 39. Konklusivt kan man sige, at desaturation forekommer under fødslen, uanset hvilken smertelindrende metode der anvendes, dels pga. hyperventilation under veen, dels pga. den højgravide kvindes fysiologi med øget iltforbrug og nedsat funktionel residual kapacitet. Konklusion Brug af N 2O som analgesi ved fødsler er sikker for mor, foster og personale når det anvendes korrekt og i rum med velfungerende udsugning. Supplerende information Forkortelser AT Arbejdstilsynet N 2O Dinitrogenoxid FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte OEL occupational exposure limit - den øvre grænse for den acceptable koncentration af et farligt stof i arbejdspladsens luft STEL short-term exposure limit - den acceptable gennemsnitlige eksponering i løbet af en kort periode, normalt 15 minutter, så længe den tidsvægtede gennemsnit ikke overskrides TWA time weighted average den tidsvægtede gennemsnitsværdi som i DK er det 50 ppm I løbet af en arbejdsdag på 8 timer Ppm part per million 50 ppm I DK og Sverige, 100 ppm i Norge, Finland og Tyskland, 25 i USA t-t-p Time To Pregnancy, antal menstruationscycli de går, før der opnås graviditet. Anvendelse af N2O ved fødsler Den hyppigst anvendte måde at anvende N 2O på ved fødsler er at den fødende inhalerer 30%/70% N 2O/O 2 intermitterende, dvs. i ca. 30 sekunder fra veens start og til veen er toppet, ca. 50 sekunder i alt, for at opnå den maksimale analgetiske effekt samtidig med at den uterine kontraktion topper. Herefter udånding og pause. Den smertestillende effekt af denne relativt lave koncentration ved inhalation er dog begrænset 33.

8 Den anbefalede måde til anvendelse af N 2O ved fødsler er i forholdet 50/50 (standardblanding i f.eks. Entonox-bomberne) hvor den fødende ikke holder pause i vepausen. Herved gennemgår den fødende typisk tre stadier, hvor hun først bliver svimmel, så oplever snurren i fingrene og sidst bliver døsig/oplever at falde gennem lejet. Herefter stabiliserer tilstanden sig, og den smertestillende effekt indsætter. Når man bruger N 2O intermitterende og i lavere doser, når man ikke den smertestillende effekt, men kun den sederende og beroligende effekt. Korrekt håndtering h af N2O ved fødsler De fleste studier påpeger vigtigheden af at overholde de anbefalede OEL s og et enkelt studie vurderer et specifikt udsugningssystem, der effektivt forebygger for høj koncentration af N 2O i omgivelserne. Ved anbefalede OEL'er, er der ikke afgørende beviser for reproduktiv, genetisk, hæmatologisk eller neurologisk erhvervsmæssig toksicitet fra N 2O-eksponering. Faciliteter til at sikre tilstrækkelig udsugning og ventilation er nødvendigt for at sikre arbejdsmiljøet 12;14;17;33;40. For at sikre, at jordemødre og andre ansatte, der opholder sig på fødestuerne i længere perioder, ikke eksponeres for N 2O værdier over grænseværdien, kan det være nødvendigt at indføre moderne udstyr på den enkelte fødestue, sikre korrekt anvendelse af udstyret samt korrekt dimensioneret ventilation. Det betyder fokus på følgende: Tidssvarende/nyere udstyr som bruges korrekt Nyere udstyr i form af N 2O-miksere med demand-ventiler, eventuelt suppleret med dobbelt-masker, kan medvirke til at reducere udslip af N 2O til lokalet og dermed eksponering over for de ansatte. Den vejrtrækningsstyrede ventilmekanisme i mikseren sikrer, at N 2O kun frigives ved indånding, så N 2O ikke siver ud i lokalet i ve-pauserne og forurener lokalet. Samtidig nedsættes forbruget af N 2O, ligesom udledning i miljøet af N 2O (N 2O er en drivhusgas) mindskes. Dobbeltmaske med punktudsug i masken, så minimal N2O slipper ud i rummet En dobbeltmaske sikrer udsugning direkte fra masken. Men den fødende skal bruge masken korrekt, for at den fulde effekt af udsugning direkte ved kilden opnås. Tilstrækkelig generel ventilation på fødestuen Den generelle rumventilation skal være tilstrækkelig stor på fødestuen til at sikre, at der ikke sker ophobning af N 2O i luften på fødestuen 41;42. Dette kan f.eks. sikres ved at lave en måling. Der menes dog ikke at foreligge nationale krav til luft-skifte på fødestuer eller lignende arbejdsrum. Tilstrækkelig viden hos den fødende om, hvorledes masken bruges korrekt For at forebygge at luftens indhold af N 2O bliver unødig høj, kan udarbejdes lokale retningslinjer for, hvornår der tilbydes N 2O til fødende, og hvordan det bruges. Ideelt set bør det sikres, at den fødende kvinde har forstået retningslinjen for brug af N 2O samt håndhæve, at det kan blive nødvendigt, at afbryde brugen af N 2O, såfremt retningslinjerne ikke overholdes. Tilstrækkeligt vidensniveau blandt jordemødrene Det er vigtigt at jordemødre instrueres godt i brug af N 2O til fødende. Det er jordemoderen, der skal instruere og overvåge, at den fødende bruger masken korrekt og med mindst mulig afgivelse af N 2O til stuen. Det er også jordemoderen der evt. sammen med kolleger skal vurdere om der med fordel kan bruges alternative metoder til smertelindring hos den fødende kvinde. Åndedrætsværn til jordemødre, for at beskytte mod N 2O-påvirkning under en fødsel, er en teoretisk mulighed, som ikke vurderes realistisk i praksis.

9 Økonomi 1. Mixer som kan kobles til eksisterende udsugning. Etableringspris: Ca kr. pr. stue. 2. Flaske med påmonteret maske. Giver 50/50 og kan ikke justeres. Kan sluttes til punktsuget. Kan flyttes til f.eks. baderummet. Kan i princippet tages med i hjemmet, hvor udsugningen så blot føres ud af vinduet. Pris: kr. pr. sæt. Derudover udgifter til hver flaske. Teknisk afdeling skal afholde og beregne udgiften til dette. Når lattergassen er suget væk fra rummet via udsugningen, føres den blot ud i fri luft. Bortskaffes således ikke på anden vis. Derfor kan man i princippet blot føre udsugningen ud af vinduet. Referenceliste (1) Bergholt,T, Møller,RN, Hansen,BL, and Pinborg,A. Smertelindring under fødslen. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/obstetrik/tilstande-ogsygdomme/foedsel/smertelindring-under-foedslen/. Accessed 24 Nov (2) ritzau. Fødeafdelinger lukker for haner med lattergas. 10 Nov (3) Norman,M. Sykehusene kutter ut lystgass. Accessed (4) Rooks JP. Safety and risks of nitrous oxide labor analgesia: a review. J Midwifery Womens Health 2011;56: (5) Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynet, (6) Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Arbejdstilsynet, (7) Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). 29.aspx. Accessed 14 Dec (8) Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Accessed 14 Dec (9) Vieira E, Cleaton-Jones P, Austin JC, Moyes DG, Shaw R. Effects of low concentrations of nitrous oxide on rat fetuses. Anesth Analg 1980;59: (10) Vieira E, Cleaton-Jones P, Moyes D. Effects of low intermittent concentrations of nitrous oxide on the developing rat fetus. Br J Anaesth 1983;55: (11) Royston BD, Nunn JF, Weinbren HK, Royston D, Cormack RS. Rate of inactivation of human and rodent hepatic methionine synthase by nitrous oxide. Anesthesiology 1988;68: (12) Sanders RD, Weimann J, Maze M. Biologic effects of nitrous oxide: a mechanistic and toxicologic review. Anesthesiology 2008;109:

10 (13) Ahlborg G, Jr., Axelsson G, Bodin L. Shift work, nitrous oxide exposure and subfertility among Swedish midwives. Int J Epidemiol 1996;25: (14) Olfert SM. Reproductive outcomes among dental personnel: a review of selected exposures. J Can Dent Assoc 2006;72: (15) Boivin JF. Risk of spontaneous abortion in women occupationally exposed to anaesthetic gases: a meta-analysis. Occup Environ Med 1997;54: (16) Torri G. Inhalation anesthetics: a review. Minerva Anestesiol 2010;76: (17) Vejledning for gravide og ammendes arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet, 14 (18) Uzun S, Saricaoglu F, Ayhan B, Topatan B, Akinci SB, Aypar U. Homocysteine levels and bad obstetric outcome among female operating room personnel occupationally exposed to nitrous oxide. Bratisl Lek Listy 2014;115: (19) Sharer NM, Nunn JF, Royston JP, Chanarin I. Effects of chronic exposure to nitrous oxide on methionine synthase activity. Br J Anaesth 1983;55: (20) Reynolds E. Vitamin B12, folic acid, and the nervous system. Lancet Neurol 2006;5: (21) Nunn JF. Clinical aspects of the interaction between nitrous oxide and vitamin B12. Br J Anaesth 1987;59:3-13. (22) Amess JA, Burman JF, Rees GM, Nancekievill DG, Mollin DL. Megaloblastic haemopoiesis in patients receiving nitrous oxide. Lancet 1978;2: (23) Sweeney B, Bingham RM, Amos RJ, Petty AC, Cole PV. Toxicity of bone marrow in dentists exposed to nitrous oxide. Br Med J (Clin Res Ed) 1985;291: (24) Salo M, Vapaavuori M. Peripheral blood T- and B-lymphocytes in operating theatre personnel. Br J Anaesth 1976;48: (25) Brodsky JB, Cohen EN, Brown BW, Jr., Wu ML, Whitcher CE. Exposure to nitrous oxide and neurologic disease among dental professionals. Anesth Analg 1981;60: (26) Bruce DL, Bach MJ, Arbit J. Trace anesthetic effects on perceptual, cognitive, and motor skills. Anesthesiology 1974;40: (27) Bruce DL, Bach MJ. Psychological studies of human performance as affected by traces of enflurane and nitrous oxide. Anesthesiology 1975;42: (28) Smith G, Shirley AW. Failure to demonstrate effect of trace concentrations of nitrous oxide and halothane on psychomotor performance. Br J Anaesth 1977;49: (29) Weimann J. Toxicity of nitrous oxide. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2003;17: (30) Rosen MA. Nitrous oxide for relief of labor pain: a systematic review. Am J Obstet Gynecol 2002;186:S110-S126.

11 (31) Likis FE, Andrews JC, Collins MR, Lewis RM, Seroogy JJ, Starr SA et al. Nitrous oxide for the management of labor pain: a systematic review. Anesth Analg 2014;118: (32) Intrapartum care. NICE, 2007 (33) From the American College of Nurse-Midwives. Nitrous oxide for labor analgesia. J Midwifery Womens Health 2010;55: (34) Waldenstrom U, Irestedt L. Obstetric pain relief and its association with remembrance of labor pain at two months and one year after birth. J Psychosom Obstet Gynaecol 2006;27: (35) Su F, Wei X, Chen X, Hu Z, Xu H. [Clinical study on efficacy and safety of labor analgesia with inhalation of nitrous oxide in oxygen]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2002;37: (36) Paech MJ. The King Edward Memorial Hospital 1,000 mother survey of methods of pain relief in labour. Anaesth Intensive Care 1991;19: (37) Arora S, Tunstall M, Ross J. Self-administered mixture of Entonox and isoflurane in labour. Int J Obstet Anesth 1992;1: (38) Myles PS, Leslie K, Chan MT, Forbes A, Peyton PJ, Paech MJ et al. The safety of addition of nitrous oxide to general anaesthesia in at-risk patients having major non-cardiac surgery (ENIGMA-II): a randomised, single-blind trial. Lancet (39) Arfeen Z, Armstrong PJ, Whitfield A. The effects of Entonox and epidural analgesia on arterial oxygen saturation of women in labour. Anaesthesia 1994;49: (40) van der Kooy J, De Graaf JP, Kolder ZM, Witters KD, Fitzpatrick E, Duvekot JJ et al. A newly developed scavenging system for administration of nitrous oxide during labour: safe occupational use. Acta Anaesthesiol Scand 2012;56: (41) Vejledende retningslinier for ventilation i rum med invasive indgreb, herunder operationsstuer. Accessed 14 Dec (42) Tekniske standarder: Vejledende luftskifter og lydtrykniveauer. Accessed 14 Dec. 2014

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken 4 7100 Vejle Att.: Hans Theil Hansen 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Tilstrækkeligt

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid Indlægsseddel: Information til brugeren Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler.

Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler. Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler. Fjordblinks vejledning til vand som smertelindring samt vandfødsler. Da der ikke foreligger danske nationale guidelines eller

Læs mere

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Et randomiseret, klinisk forsøg Sara Kindberg, ph.d.-studerende Forskningsafdelingen ved Sygehus Sønderjylland Introduktion

Læs mere

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Lattergas i Ortopædkirurgisk Ambulatorium Instruks Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Formål:

Læs mere

Brugen af Misoprostoli Danmark

Brugen af Misoprostoli Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 212 Offentligt Brugen af Misoprostoli Danmark Møde med Sundhedsstyrelsen 2 oktober 2012 Point of departure Igangsættelse af fødsler sker i dag

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Latox 50%/50% medicinsk gas, komprimeret. Dinitrogenoxid/oxygen

Indlægsseddel: Information til brugeren. Latox 50%/50% medicinsk gas, komprimeret. Dinitrogenoxid/oxygen INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Latox 50%/50% medicinsk gas, komprimeret Dinitrogenoxid/oxygen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Medicinsk Dinitrogenoxid Air Liquide 100%, medicinsk gas, flydende.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Medicinsk Dinitrogenoxid Air Liquide 100%, medicinsk gas, flydende. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Medicinsk Dinitrogenoxid Air Liquide 100%, medicinsk gas, flydende. Dinitrogenoxid 100 % (medicinsk lattergas) Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder

Læs mere

Fødselssmerter kan lindres...

Fødselssmerter kan lindres... Fødselssmerter kan lindres... Indhold Vand 3 Massage 3 Morfin 4 Lattergas 5 Steriltvandspapler 6 Akupunktur 7 Epidural 8 Pudendus 10 Fødselssmerter kan lindres Der er ikke to fødsler, der er ens. Ligesom

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb.

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb. Program Generel anæstesi Centrale temaer Bestanddele af generel anæstesi Opbygning af generel anæstesi Typer af generel anæstesi Vigtige farmakologiske stoffer Holdundervisning farmakologi Tandlægehøjskolen

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Nini Møller, Hillerød Medlem af Sandbjerggruppen for guidelinen Sectio antea 1 Har vi præcise tal? NEJ Det afhænger naturligvis

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi?

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? 3 års opfølgning Sine Islin, Smahan Mrabet Dagkirurgi Herlev hospital Danmark Baggrund Dagkirurgi, Herlev hospital, Danmark Systematisk telefon

Læs mere

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD 23. juni 2011 1 PCB i arbejdsmiljøet Arbejde med fjernelse af PCB holdigt materiale Arbejde i PCB forurenet indeklima

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

EU direktiv 2004/40/EC (EMF)

EU direktiv 2004/40/EC (EMF) MR Sikkerhedsopdatering DSMMR årsmøde 24. marts 2010 Søren Haack Medico-teknisk Afdeling, Region Midt soeren.haack@stab.rm.dk 1 EU direktiv 2004/40/EC (EMF) EU kommissionen har lovet et ændringsforslag

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital 2006-2010 -set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika H2: Svangreomsorg og kommunikation Marianne Brehm Christensen

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

DINITROGENOXID (lattergas)

DINITROGENOXID (lattergas) Branchevejledning for anvendelse af DINITROGENOXID (lattergas) i tandplejen 1 BRANCHEVEJLEDNING FOR ANVENDELSE AF DINITROGENOXID (LATTERGAS) I TANDPLEJEN Branchevejledningens tilblivelse Branchevejledningen

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015 AU vejledning Arbejde med kræftfremkaldende stoffer 5. januar 2015 INDHOLD Vejledning i risikovurdering og forholdsregler Skema 1: Risikovurdering for arbejde med farlige stoffer og produkter Skema 2:

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital : GENER OG PIPELINE MEDICIN Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital OSLO, 24 OKTOBER 2015 1 AARHUS M.Sc. i neuro-biologi (2009) fra Aarhus Ph.d. i medicin (2013)

Læs mere

hos kvindelige frisører

hos kvindelige frisører hos kvindelige Karin Sørig Hougaard, NFA Skader på evnen til at få børn Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få sundt og levedygtigt afkom Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1 Reproduktionscyklus

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold 1. Baggrund og formål Gravide medarbejdere skal have sikre og gode arbejdsforhold på KU. Universitetet lægger vægt på at skabe et arbejdsmiljø med

Læs mere

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Oplæg på symposium ved National TværfagligKonference Ålborgd. 17.6. 2015 Langvarige symptomer efter hjernerystelse: Mulige årsager og behandling

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis.

Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis. Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis. Ulrik Schiøler Kesmodel Institut for Klinisk Medicin Københavns Universitet Gynækologisk Obstetrisk Afd. Herlev og Gentofte Hospital

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

Phonak Tinnitus Balance-portefølje Phonak Tinnitus Balance-portefølje Produktinformation Phonak Tinnitus Balance-porteføljen indeholder løsninger, der dækker en række populære fremgangsmåder til håndtering af tinnitus. Noise generator,

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

03-06-2013. Dykningens fysiologi Ryst aldrig en dykker! Dykningens minifysiologi

03-06-2013. Dykningens fysiologi Ryst aldrig en dykker! Dykningens minifysiologi Dykningens fysiologi Ryst aldrig en dykker! Dykningens minifysiologi Mål: Gasser i luftform og opløselighed i væsker. Udveksling af gas væv blod luft. Tryk og dybde. Respirationen regulering Hvaler og

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne?

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrenreguleringen Ministerens initiativer Hvad kan vi lære Reguleringen af styren Styren koncentratio n 'rer tekst 0.1 24 og 25 Alle materialer, færdighærdet

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Denne vejledning beskriver, hvorledes sikre og sunde arbejdsforhold for gravide medarbejdere på tandklinikker kan etableres i overensstemmelse med gældende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen.

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen Konklusion Januar 2007 DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Latox 50 %/50 % medicinsk gas, komprimeret. Dinitrogenoxid/oxygen

Indlægsseddel: Information til brugeren. Latox 50 %/50 % medicinsk gas, komprimeret. Dinitrogenoxid/oxygen Indlægsseddel: Information til brugeren Latox 50 %/50 % medicinsk gas, komprimeret Dinitrogenoxid/oxygen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Smertehåndtering og smertelindring under fødslen

Smertehåndtering og smertelindring under fødslen Pjece til gravide i Region Syddanmark Smertehåndtering og smertelindring under fødslen regionsyddanmark.dk Smertehåndtering og smertelindring under fødslen Måske har du allerede gjort dig nogle overvejelser

Læs mere

Ventilation på operationsstuer/dagkirurgiske operationsstuer

Ventilation på operationsstuer/dagkirurgiske operationsstuer Ventilation på operationsstuer/dagkirurgiske operationsstuer # 1 Hans-Ulrik Rasmussen projektleder DNU/Skejby (På Skejby fra 2006) til og med 2014, herefter seniorkonsulent i DNU Arbejdet som rådgiver

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Smertelindring under fødslen

Smertelindring under fødslen Gentofte Hospital Fødeafdeling Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Smertelindring under fødslen Der er store individuelle forskelle på, hvordan smerter i forbindelse med en fødsel opleves. Den samme kvinde

Læs mere

Cochrane og epiduralanæstesi ved fødsler - og akupunktur. Jeppe Schroll. PhD studerende, Det Nordiske Cochrane Center

Cochrane og epiduralanæstesi ved fødsler - og akupunktur. Jeppe Schroll. PhD studerende, Det Nordiske Cochrane Center Cochrane og epiduralanæstesi ved fødsler - og akupunktur. Tværfagligt Obstetrisk Forum. Lørdag d. 3. november 2012 Jeppe Schroll PhD studerende, Det Nordiske Cochrane Center Program Cochrane-samarbejdet

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Tømning af containere gasset med metylbromid. At-vejledning D

At-VEJLEDNING. Tømning af containere gasset med metylbromid. At-vejledning D At-VEJLEDNING Tømning af containere gasset med metylbromid At-vejledning D.2.22-2 Februar 2007 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov

Læs mere

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet -trivsel på arbejdspladsen? Oplæg på arbejdsmiljømesse RSD sept. 2012 Fysisk aktivitet -trivsel på arbejdspladsen? Hvorfor giver det mening at bruge fysisk aktivitet som en del af arbejdsmiljøindsatsen?

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

anno 2014 CTG med eller uden STAN?

anno 2014 CTG med eller uden STAN? Fosterovervågning anno 2014 CTG med eller uden STAN? TOF Middelfart 31.10.2014 Lone Hvidman Lone Hvidman 1 Fødestuen et travlt sted Omsorg Overvågning progression Mobilisering Smertebehandling Vestimulation

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Program Velkomst og præsentation af Soudal Substitution og problemstillinger herved Konservatisme, finanskriser og andre

Læs mere

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Smertestillende håndkøbsmedicin har samme hormonforstyrrende effekt som de frygtede ftalater i vores miljø. Det kan

Læs mere

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING DELTAGERINFORMATION -OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING Original projekttitel: Et randomiseret, komparativt, åbent forsøg med intravenøs indgift

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dykningens fysiologi Rystaldrigen dykker!

Dykningens fysiologi Rystaldrigen dykker! Dykningens fysiologi Rystaldrigen dykker! Dykningens minifysiologi Mål: Gasser i luftform og opløselighed i væsker. Udveksling af gas væv blod luft. Tryk og dybde. Respirationen regulering Hvaler og sæler

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4. Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro

Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4. Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4 Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro Hvor og hvornår? Sygehusenheden Vest Herning: 2.200 fødsler pr år Holstebro: 600

Læs mere

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN ALT OM HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Hukommelsestab og tab af koncentration er almindelige kognitive problemer hos patienter med sklerosems

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008. Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning.

Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008. Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning. Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008 Palle Ørbæk Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning.dk Sygefravær en fælles udfordring Flere og flere bliver sygemeldte Hver

Læs mere