Udbudsbetingelser. Udbud af levering af personlig pleje og praktisk hjælp mv. til hjemmeboende borgere. Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. Udbud af levering af personlig pleje og praktisk hjælp mv. til hjemmeboende borgere. Kolding Kommune"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Udbud af levering af personlig pleje og praktisk hjælp mv. til hjemmeboende borgere Kolding Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ordregiver Udbudsmaterialets indhold Opgavens omfang Udbudsform Kontraktvilkår Forventet tidsplan Informationsmøde Spørgsmål til udbudsmaterialet Aflevering og behandling af tilbud Betingelser for deltagelse Ingen gæld til det offentlige eller obligatoriske udelukkelsesgrunde Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet Nystartede virksomheder Konsortier Tildelingskriterium Pris Leveringssikkerhed/personaleforhold Samarbejde og udvikling Øvrige forhold i tilbuddet Vurdering af tilbud Virksomhedsoverdragelse Sikkerhedsstillelse Kontrolbud Alternative tilbud Forbehold Aktindsigt Side 2

3 1. Indledning Kolding Kommunes udbyder varetagelse af personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp mv. til hjemmeboende borgere (fritvalgsområdet). Udbuddet og kontrakten omfatter følgende ydelser: Personlig hjælp og pleje, jf. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Praktisk hjælp, jf. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Afløsning i hjemmet, jf. Serviceloven 84, stk. 1 Uddelegerede sygeplejeydelser Borgere i eget hjem tildeles ydelsen i henhold til Servicelovens bestemmelser i 91 om frit valg. Loven har til formål at sikre, at borgere i eget hjem, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp, har frit leverandørvalg. Udbuddet omfatter ikke personlig pleje og praktisk hjælp til beboerne på plejehjem m.v. jvf. 192a i Serviceloven, lejere i plejeboligbebyggelse, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov om boliger til ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder. Udbuddet sker ved brug af udbudsmodellen. Det indebærer, at Ordregiver efter endt udbud vil indgå kontrakt med op til 4 leverandører, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det endelige antal leverandører, der vil blive indgået kontrakt med, kan være lavere end 4, hvilket først fastsættes efter evaluering af tilbud, idet Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage en vurdering af et hensigtsmæssigt antal leverandører baseret på hensynet til forsyningssikkerhed sammenholdt med indholdet af de indkomne tilbud. Borgerne kan vælge frit mellem Ordregiver eller de af Ordregiver valgte private leverandører. Leverandørerne skal overholde de kvalitetskrav, der gælder efter kontrakten med bilag, samt de af leverandøren tilbudte ydelser. Vederlaget fastsættes individuelt på grundlag af leverandørens tilbud. Hvis der efter udbuddet kun kan indgås kontrakt med én leverandør, kan Ordregiver overgå til godkendelsesmodellen. Det vil i givet fald indebære, at den valgte leverandør bliver hovedleverandør på grundlag af sit tilbud ved siden af kommunen selv, mens øvrige leverandører kan søge om at blive godkendt. De øvrige leverandører skal overholde kvalitetskravene, gældende for hovedleverandøren, og afregnes til samme pris som denne. Hovedleverandøren kan således ikke tilbydes et monopol. Side 3

4 2. Ordregiver Ordregiver for udbuddet er: Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Klostergade Kolding Kontaktperson for udbuddet er: Aumento Advokat Henrik Holtse Ny Østergade 3, 4. sal 1101 København K Telefon: Frem til underskrift af kontrakt skal al korrespondance ske til kontaktperson for udbuddet. 3. Udbudsmaterialets indhold Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Udbudsbetingelser Kontraktudkast Kravspecifikation Tilbudsskema Tro- og love-erklæring om gæld og obligatoriske udelukkelsesgrunde Tro- og love-erklæring om arbejdsklausul Skabelon for databehandleraftale Tjekliste til tilbudsgiver Bilag: - Bilag 1 : Selvværdsstrategi, vers. 1 - Bilag 2 : Kvalitetsstandarder og opgavebeskrivelse 2014, seniorområdet - Bilag 3 : Ydelseskatalog - Bilag 4 : Arbejdsgangsbeskrivelser for seniorområdet - Bilag 5 : CARE instruksfil - Bilag 6 : Seniorpolitik for Kolding Kommune - Bilag 7. Tillæg til Seniorpolitik for Kolding Kommune - Bilag 8 : Styrk din hverdag - Bilag 9 : Sundhedsberedskabsplan - Bilag 10 : Personalepolitik - Bilag 11 : Tilknytning til HR og uddannelse i Kolding Kommune Side 4

5 - Bilag 12 : Vilkår og takster vedr. private leverandørers betaling for SSH-elever - Bilag 13 : Den Danske Kvalitetsmodel - Akkreditering af sygeplejen - Bilag 14 : Fælles indsatskatalog for sygeplejeindsatser - Bilag 15 : Delegering af sygeplejefaglige indsatser til private leverandører - Bilag 16 : Uniformsetikette og Hygiejnepolitik - Bilag 17 : Tavshedspligt - Bilag 18 : Rygepolitik - Bilag 19 : Arv, lån og gaver - Bilag 20 : SMS Passcode - Bilag 21 : IT-sikkerhedsregler - Bilag 22 : Krav til leverandører i.f.m. Ruko Cliq - Bilag 23 : Beredskabsbeskrivelse i.f.t. Ruko Cliq - Bilag 24 : Tilsynspolitik - Bilag 25 : Afregningsprincipper hjemmepleje - Bilag 26 : Afregningsprincipper uddelegeret sygepleje 4. Opgavens omfang Efter indgåelse af kontrakt, vil borgerne have mulighed for at lade Ordregiver udføre opgaverne eller vælge en af de leverandører, som der er indgået kontrakt med. Det faktiske omfang afhænger af, hvor mange borgere der vælger at anvende leverandøren. Endvidere vil antallet af berørte borgere ændre sig over tid. På den baggrund er de oplyste antal borgere alene et estimat, som ikke er forpligtende for Ordregiver. Det kan oplyses, at i gennemsnit i perioden 1. januar juni 2014 har cirka borgere pr. måned været under fritvalgsområdet. Cirka borgere pr. måned har løbende fået uddelegeret sygepleje. Hvad angår tidsforbruget har Ordregiver valgt at oplyse om det historiske tidsforbrug for perioden 1. januar juni Et estimat for det årlige tidsforbrug vil derfor være cirka dobbelt så stort. Det samlede historiske tidsforbrug for første halvår 2014 er angivet i timer i nedenstående tabel: Kommunen Private I alt Praktisk hjælp Personlig hjælp og pleje Side 5

6 Vedrørende personlig hjælp og pleje kan det oplyses, at underkategorierne har været fordelt således: Kommunen Private I alt Pleje, dagtid Pleje, øvrig tid Uddelegeret sygepleje, dagtid Uddelegeret sygepleje, øvrig tid Udbudsform De udbudte opgaver er omfattet af bilag II B i Udbudsdirektivet (Rådets direktiv 2004/18/EF), jf. kategori 25 om Social- og Sundhedsvæsen. Indgåelse af kontrakt er derfor ikke omfattet af de normale EU-udbudsprocedurekrav, men alene krav om overholdelse af tekniske standarder og offentliggørelse af en indkøbsmeddelelse. Det vurderes ikke, at opgaven har en grænseoverskridende interesse, hvorfor der ikke gælder særlige krav til proceduren for indkøb. Udbuddet gennemføres som et frivilligt udbud, hvorefter der indhentes tilbud efter skabelon for offentligt udbud, dog med kortere tidsfrister end hvad der er gældende ved en normal udbudsprocedure. Ordregiver forbeholder sig ret til at forhandle med tilbudsgiverne, hvis det findes relevant. Såfremt der gennemføres en forhandling, vil alle tilbudsgivere, der har afgivet konditionsmæssige tilbud, blive inviteret til forhandling med mulighed for efterfølgende at indsende et revideret forbedret tilbud. 6. Kontraktvilkår Kontraktens ordinære varighed er 2 år med mulighed for forlængelse i 3 x 1 år, dvs. den maksimale kontraktperiode er 5 år. Kontrakt-start er den 1. januar Det er op til Ordregiver at beslutte, hvorvidt optionerne for forlængelse vil blive udnyttet. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 6 måneder før kontraktens ordinære udløb. I modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. En endelig aftale er først indgået, når en skriftlig kontrakt er underskrevet af Ordregiver. For yderligere forhold vedrørende kontraktvilkår henvises til kontraktudkastet. Side 6

7 7. Forventet tidsplan Udbuddet forventes gennemført i henhold til nedenstående tidsplan: Dato Aktivitet 4. september Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EUtidende og og offentliggørelse af udbudsmaterialet på 17. september, kl. 13:00 Informationsmøde 15: september, kl. 14:00 Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål 29. september Svar på spørgsmål offentliggøres på 6. oktober, kl. 14:00 Frist for afgivelse af tilbud 7. oktober Meddelelse om tildelingsbeslutning fremsendes til tilbudsgivere oktober Eventuel afklaring/forhandling 13. oktober Kontraktindgåelse Ultimo oktober/primo november Besked om antal borgere der har valgt leverandør pr. 1. januar 1. januar 2015 Kontraktstart Der gøres opmærksom på, at der kan ske afvigelser fra den forventede tidsplan. 8. Informationsmøde Der afholdes informationsmøde for potentielle tilbudsgivere. På mødet vil der blive givet en orientering om grundlaget for udbuddet samt udbuddets gennemførelse. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Der vil blive udarbejdet et skriftligt referat af mødet, som efterfølgende offentliggøres på Informationsmødet finder sted den 17. september kl på følgende adresse: Kolding Kommune Uddannelsescenter (KUC) Konference 1 Ågade Kolding Side 7

8 Tilmelding er ikke obligatorisk, men af hensyn til den praktiske forberedelse vil Ordregiver sætte pris på, at der gives besked om deltagelse med angivelse af antal personer. Dette skal ske til 9. Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt der er uklarheder i udbudsmaterialet, eller der ønskes yderligere oplysninger, kan der rettes skriftlige spørgsmål pr. til kontaktpersonen. Spørgsmål skal være stillet senest den 22. september 2014, kl. 14:00 med præcis henvisning til det afsnit i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. Der er mulighed for at stille spørgsmål i god tid inden fristen for modtagelse af spørgsmål, og Ordregiver vil bestræbe sig på at besvare indkomne spørgsmål løbende. Senest den 29. september 2014 vil spørgsmål og besvarelser i anonymiseret form blive offentliggjort på 10. Aflevering og behandling af tilbud Frist for modtagelse af tilbud er den 6. oktober 2014, kl. 14:00. Tilbuddet skal være skriftligt og sendes til/afleveres på følgende adresse: Aumento Attn. Advokat Henrik Holtse Ny Østergade København K Det er også muligt at indsende en indscannet og underskreven version af tilbuddet pr. e- mail til Tilbuddet skal følge den tilbudsanvisning, der er gengivet i Tilbudsskema. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Tilbuddet skal udarbejdes på dansk, ligesom kommunikation i en efterfølgende kontraktperiode foregår på dansk. Tilbuddet skal udarbejdes for egen regning og returneres ikke. Side 8

9 Tilbudsgiver er bundet af det afgivne tilbud indtil 4 måneder efter tilbudsfristen (vedståelsesfrist). Vedståelsesfristen ophører ved underskrift af kontrakt med den/de vindende tilbudsgiver(e) (ikke ved meddelelse om tildelingsbeslutning). Ordregiver forbeholder sig ret til, efter modtagelse af tilbud, ved møder eller på anden måde at indhente oplysninger mv., uden det betyder accept eller forkastelse af de modtagne tilbud. Tilbuddet bedes være mærket: Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp - må ikke åbnes. Samtlige rettidigt modtagne tilbud vil først blive åbnet efter tilbudsfristers udløb. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Tilbud, der modtages efter tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet kommer frem i rette tid og i rette form. 11. Betingelser for deltagelse 11.1 Ingen gæld til det offentlige eller obligatoriske udelukkelsesgrunde Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud vedlægge en underskreven tro- og loveerklæring vedrørende følgende forhold: Ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Dvs. bl.a. udelukkelsesgrunde om konkurs og strafbare forhold. Erklæring til udfyldelse og underskrift kan hentes på Ordregivers hjemmeside. Det er et mindstekrav, at der ikke skyldes mere end kr. 0 til det offentlige, og der ikke er forhold der fører til udelukkelse, jf. Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Side 9

10 11.2 Økonomisk og finansiel kapacitet Tilbudsgiver skal dokumentere at have tilstrækkelig økonomisk formåen til at kunne udføre den udbudte opgave. Tilbudsgiver skal som dokumentation herfor fremsende revisorattesterede oplysninger om tilbudsgiver økonomiske nøgletal for de seneste to afsluttede regnskabsår med oplysning om: Resultat Total omsætning Omsætning inden for pleje og praktisk hjælp Egenkapital Følgende mindstekrav er gældende: at virksomheden i hvert af de seneste to regnskabsår har haft et positivt resultat at virksomhedens totale omsætning i hvert af de seneste to regnskabsår har været mindst 5 mio. kr., heraf mindst 2,5 mio. relateret til pleje og praktisk hjælp at virksomheden det seneste regnskabsår havde en egenkapital eksklusive goodwill på mindst 1 mio. kr. eller alternativt stiller sikkerhed i form af en uigenkaldelig anfordringsgaranti på et beløb svarende til differencen mellem egenkapital eksklusive goodwill og 1 mio. kr Teknisk kapacitet Tilbudsgiver skal dokumentere relevante og betydelige erfaringer med udførelse af tilsvarende opgaver. Ansøger skal som dokumentation herfor fremsende referenceliste. For de enkelte referencer angives en kort beskrivelse af opgaven, dennes varighed, den omtrentlige kontraktsum og opdragsgiver (med angivelse af kontaktoplysninger). Ordregiver forbeholder sig ret til at kontrollere oplysninger i referencelisten ved at kontakte opdragsgiver. Tilbudsgiver skal medsende en virksomhedsprofil. Tilbudsgiver skal medsende CV'er for ledende medarbejdere. Følgende mindstekrav er gældende: Mindst en sammenlignelig reference Virksomhedsprofil og CV er for ledende medarbejdere skal vise, at tilbudsgiver er i stand til at løfte den udbudte opgave Side 10

11 11.4 Nystartede virksomheder Udelukkelsesgrundene i punkt 11.1 gælder for nystartede virksomheder. Vedrørende punkt 11.2 skal nystartede virksomheder ikke opfylde krav til tidligere års overskud og omsætning, men skal opfylde krav til egenkapital eller alternativt stille en uigenkaldelig anfordringsgaranti. Ordregiver foretager en vurdering af, om den nystartede virksomhed kan prækvalificeres, uanset det ikke er muligt at dokumentere regnskabsmæssigt overskud og omsætning. Vedrørende punkt 11.3 gælder krav til reference ikke for nystartede virksomheder. Krav om virksomhedsprofil og CV'er for ledende medarbejdere gælder, og Ordregiver vil på grundlag heraf vurdere, om den nystartede virksomhed kan løfte opgaven, uanset det ikke er muligt at dokumentere en reference Konsortier For konsortier skal samtlige deltagende virksomheder i konsortiet fremsende dokumentation for alle de i punkt nævnte forhold. 12. Tildelingskriterium Tildelingen af opgaven sker ud fra kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive vurderet på grundlag af følgende underkriterier med tilhørende vægtning: Pris : 65 % Leveringssikkerhed og personaleforhold : 25 % Samarbejde og udvikling : 10 % Tilbudsgivers priser og beskrivelser af leveringssikkerhed/personaleforhold og samarbejde/udvikling vil indgå i kontrakten som en del af den ydelse, tilbudsgiver skal levere Pris Tilbudsgiver skal udfylde Tilbudsskema. Der skal gives én timepris for praktisk hjælp. Denne pris omfatter: Side 11

12 Praktisk hjælp Der skal gives to timepriser for personlig pleje afhængigt af tidspunktet - hverdag mellem og andre tidspunkter (aften/nat, weekender og helligdage). Timeprisen for personlig pleje omfatter: Personlig pleje Afløsning Uddelegerede sygeplejeydelser De angivne timepriser er eksklusive moms, men inklusive alle udgifter og omkostninger. Evalueringsprisen fremkommer ved at sammenholde tilbudsgivers timepris for de enkelte ydelser med den vægtning, hvorved de indgår i evalueringen efter følgende skema: Praktisk hjælp, hverdage Timepris Personlig pleje, hverdage Timepris Personlig pleje, andre tidspunkter Timepris Vægtning i evalueringspris 20 % 40 % 40 % Ordregiver har fastsat et maksimum på prisen, hvorefter den vægtede timepris (den anførte vægtning af de 3 kategorier) ikke må overstige kr. 420 eksklusive moms, jf. punkt 17. Omvendt gælder det, at hvis Ordregiver vurderer, at et tilbud er unormalt lavt, følges proceduren i Udbudsdirektivet artikel Leveringssikkerhed/personaleforhold Dette underkriterium evalueres på grundlag af tilbudsgivers beskrivelse af plan for at sikre levering af personlig pleje og praktisk hjælp. Leveringssikkerhed evalueres på grundlag af tilbudsgivers beskrivelse med inddragelse af følgende elementer: Tilbudsgivers indeståelse for i hvilket omfang borgeren modtager personlig hjælp og pleje og/eller praktisk hjælp fra den samme medarbejder Tilbudsgivers fremgangsmåde ved tilrettelæggelse af vagtplan for driftspersonale Side 12

13 Tilbudsgivers indeståelse for hvorledes sygdom blandt driftspersonalet håndteres, herunder brug af erstatningspersonale Tilbudsgivers eventuelle garanti for at være til rådighed i en akutsituation med et stort antal borgere (f.eks. ved anden leverandørs konkurs, epidemi mv.), og eventuelle vilkår for denne garanti Tilbudsgivers eventuelle garanti for at være til rådighed i forhold til en enkelt borger med et akut behov (f.eks. ved opstart af borger, ved skift af leverandør eller hjemsendelse fra hospital), og eventuelle vilkår for denne garanti Tilbudsgivers egenkontrol af kørelisterne, som tilbudsgivers medarbejdere skal benytte, herunder hvordan det sikres, at medarbejdere altid har adgang til en opdateret køreliste Tilbudsgivers beskrivelse må maksimalt fylde 5 A4-sider. Der kan vedlægges bilag, men Ordregiver er ikke forpligtet til at tage indholdet af bilag i betragtning. Personaleforhold evalueres på grundlag af tilbudsgivers beskrivelse af sin personalepolitik med inddragelse af følgende elementer: Hvordan fastholder tilbudsgiver sine medarbejdere med henblik på at undgå udskiftninger i forhold til borgerne, herunder f.eks. medarbejderudvikling, fastholdelsespolitik, initiativer til forebyggelse af nedslidning mv. Tilbudsgivers forpligtende procedurer til sikring af at arbejdsmiljøreglerne overholdes og udarbejdelse af APV erne, herunder oplysning om hvor mange kvalificerede medarbejder tilbudsgiver råder over til den udbudte opgave, som kan udarbejde APV er i relation til opgaver hos borgerne Tilbudsgivers tilbudte forpligtelser i relation til personalets sygefravær, herunder initiativer til at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdsplads efter sygeforløb Tilbudsgivers sikkerhedspolitik i relation til arbejdsskader Tilbudsgivers sundhedspolitik, herunder tiltag for at sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø Hvorledes håndterer tilbudsgiver elever, herunder beskrivelse af læringsmiljø Tilbudsgivers egenkontrol med ansattes uddannelsesmæssige kvalifikationer, herunder ved brug af underleverandører/vikarer Tilbudsgivers beskrivelse må maksimalt fylde 5 A4-sider. Der kan vedlægges bilag, men Ordregiver er ikke forpligtet til at tage indholdet af bilag i betragtning Samarbejde og udvikling Dette underkriterium evalueres på grundlag af tilbudsgivers beskrivelse med inddragelse af følgende elementer: Side 13

14 Tiltag udover det påkrævede for at sikre et optimalt samarbejde med kommunen, herunder medarbejderudvikling Tilbudsgivers forpligtende initiativer med henblik på at tilbudsgivers forslag til forbedring af procedurer deles og drøftes med kommunen Hvordan vil tilbudsgiver sikre rehabilitering i størst muligt omfang, herunder hvordan tilbudsgiver vil sikre, at udviklings- og samarbejdsopgaver bliver forankret i virksomheden, således at tilbudsgiver medvirker bedst til implementering af udviklings- og rehabiliteringstiltag og realisering af kommunens seniorpolitik, Aktivt seniorliv Hvordan vil tilbudsgiver deltage om udvikling, herunder f.eks. afprøvning af ny velfærdsteknologi, kompetenceudvikling af medarbejdere mv. Tilbudsgivers beskrivelse må maksimalt fylde 5 A4-sider. Der kan vedlægges bilag, men Ordregiver er ikke forpligtet til at tage indholdet af bilag i betragtning. 13. Øvrige forhold i tilbuddet Leverandøren er forpligtet til at stille praktikpladser for elever til rådighed, jf. Kravspecifikationen. Derudover skal tilbudsgiver sammen med sit tilbud udfylde og underskrive tro- og love erklæring om arbejdsklausul. 14. Vurdering af tilbud Efter modtagelse af tilbud vil Ordregiver foretage en vurdering af, hvorvidt tilbuddene er konditionsmæssige, dvs. er modtaget rettidigt, opfylder alle formkrav og indeholder alle relevante oplysninger. Det er kun de konditionsmæssige tilbud, der bliver taget i betragtning. Dernæst foretages en vurdering af, om tilbudsgiver opfylder betingelser for deltagelse, jf. punkt 11. Dernæst foretages en evaluering af tilbuddene på grundlag af underkriterierne, jf. punkt 12. På baggrund af den foretagne evaluering vil Ordregiver træffe en tildelingsbeslutning, som meddeles tilbudsgiverne. Som udgangspunkt vil Ordregiver afvise tilbud, der er mere end 10 procent dyrere end det billigste tilbud. Der gøres en undtagelse hertil, hvis Ordregiver vurderer, at det er hensigtsmæssigt for at sikre et passende antal leverandører. Side 14

15 15. Virksomhedsoverdragelse Opgaverne løses i dag enten af Ordregiver eller en af de private leverandører, som ordregiver har kontrakt med. Efter indgåelse af kontrakt kan borgerne vælge, at opgaverne skal udføres af Ordregiver eller en af de valgte leverandører. Det kan ikke udelukkes, at Lov nr. 111 af 21. marts 1979 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, med ændringer i lov nr. 710 af 20. august 2002 (Virksomhedsoverdragelsesloven), finder anvendelse i forbindelse med en ny leverandørs overtagelse af opgaverne for et antal borgere. Ordregiver kan ikke oplyse om eksisterende medarbejderes løn- og ansættelsesvilkår, da det ikke vides, hvilke medarbejdere der i givet fald bliver tale om at overdrage, fordi det afhænger af, hvilke borgere der vælger en ny leverandør. Det er endvidere ikke muligt at forudse, hvornår borgeren i givet fald vælger leverandør, da det kan ske på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktens løbetid. Ordregiver gør derfor alene tilbudsgiverne opmærksomme på, at Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse i konkrete situationer. Hvis det måtte vise sig at være tilfældet, vil Ordregiver i videst muligt omfang bistå den ny leverandør for at sikre en hensigtsmæssig overgang med overdragelse af en eller flere medarbejdere. 16. Sikkerhedsstillelse Leverandøren skal stille sikkerhed i form af en anfordringsgaranti svarende til 10 pct. af den årlige kontraktsum. Størrelsen af den årlige kontraktsum fastsættes hvert år pr. 1. marts baseret på det antal borgere som har valgt leverandøren. Første gang der skal stilles en anfordringsgaranti er den 1. marts Størrelsen af denne beregnes på grundlag af omsætningen efter kontrakten i januar og februar 2015 ganget med 6 (for at det svarer til et år). Anden gang er den 1. marts 2016, og størrelsen af den beregnes på grundlag af omsætningen efter kontrakten i perioden 1. marts 2015 til udgangen af februar Størrelsen af anfordringsgarantien kan være højere, hvis leverandøren har stillet en supplerende uigenkaldelig anfordringsgaranti til opfyldelse af mindstekrav til egenkapital, jf. punkt Anfordringsgarantien skal tjene til sikkerhed for ethverts krav Ordregiver måtte få mod leverandøren som følge af misligholdelse af kontrakten. Side 15

16 Anfordringsgarantien vil kun blive relevant, hvis Ordregivers krav overstiger et eventuelt tilbageholdt vederlag. Hvis anfordringsgarantien bliver anvendt, og kontrakten desuagtet fortsætter, er leverandøren forpligtet til at stille en yderligere anfordringsgaranti, således at den uudnyttede anfordringsgaranti svarer til 10 % af kontraktsummen. 17. Kontrolbud Der vil ikke blive afgivet kontrolbud på opgaven, men Ordregiver forbeholder sig ret til at afvise tilbud, hvor evalueringsprisen overstiger kr. 420, jf. punkt Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud, dvs. tilbud der afviger fra den beskrevne opgave og kravspecifikationen. 19. Forbehold Der kan ikke tages forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Såfremt det sker, vil tilbuddet blive betragtet som ukonditionsmæssigt, og det vil blive afvist. Hvad der betragtes som grundlæggende elementer vil bero på en konkret vurdering. Øvrige forbehold vil så vidt muligt blive prissat og indgå i tilbudsevalueringen. Ordregiver vil i det konkrete tilfælde vurdere, om der er tale om et forbehold, og hvorvidt et sådant anses som grundlæggende. Det er således tilbudsgivers risiko, såfremt der tages forbehold. Tilbudsgiver opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder afklaret forud for afgivelse af tilbud. 20. Aktindsigt Tilbudsgivers tilbud kan blive genstand for anmodning om aktindsigt, jf. reglerne herom i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven. Tilbudsgiver kan i sit tilbud anføre, hvilke dele af tilbuddet der efter tilbudsgivers vurdering skal undtages fra aktindsigt. Denne vurdering er ikke bindende for Ordregiver, men det gør det unødvendigt for Ordregiver at indhente denne vurdering fra tilbudsgiver i tilfælde af at der anmodes om aktindsigt i tilbuddet. Side 16

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelser Aarhus Kommune Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelserne gælder for Aarhus Kommunes udbud af ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af indkøbsordning i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven),

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud vedrørende. drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde. Århus Kommune. September 2010

UDBUDSBETINGELSER. Udbud vedrørende. drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde. Århus Kommune. September 2010 UDBUDSBETINGELSER Udbud vedrørende drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde Århus Kommune September 2010 Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C T +45 72 27 00 00 F +45 72

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere