Udbudsbetingelser. Udbud af levering af personlig pleje og praktisk hjælp mv. til hjemmeboende borgere. Kolding Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. Udbud af levering af personlig pleje og praktisk hjælp mv. til hjemmeboende borgere. Kolding Kommune"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Udbud af levering af personlig pleje og praktisk hjælp mv. til hjemmeboende borgere Kolding Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ordregiver Udbudsmaterialets indhold Opgavens omfang Udbudsform Kontraktvilkår Forventet tidsplan Informationsmøde Spørgsmål til udbudsmaterialet Aflevering og behandling af tilbud Betingelser for deltagelse Ingen gæld til det offentlige eller obligatoriske udelukkelsesgrunde Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet Nystartede virksomheder Konsortier Tildelingskriterium Pris Leveringssikkerhed/personaleforhold Samarbejde og udvikling Øvrige forhold i tilbuddet Vurdering af tilbud Virksomhedsoverdragelse Sikkerhedsstillelse Kontrolbud Alternative tilbud Forbehold Aktindsigt Side 2

3 1. Indledning Kolding Kommunes udbyder varetagelse af personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp mv. til hjemmeboende borgere (fritvalgsområdet). Udbuddet og kontrakten omfatter følgende ydelser: Personlig hjælp og pleje, jf. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Praktisk hjælp, jf. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Afløsning i hjemmet, jf. Serviceloven 84, stk. 1 Uddelegerede sygeplejeydelser Borgere i eget hjem tildeles ydelsen i henhold til Servicelovens bestemmelser i 91 om frit valg. Loven har til formål at sikre, at borgere i eget hjem, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp, har frit leverandørvalg. Udbuddet omfatter ikke personlig pleje og praktisk hjælp til beboerne på plejehjem m.v. jvf. 192a i Serviceloven, lejere i plejeboligbebyggelse, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov om boliger til ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder. Udbuddet sker ved brug af udbudsmodellen. Det indebærer, at Ordregiver efter endt udbud vil indgå kontrakt med op til 4 leverandører, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det endelige antal leverandører, der vil blive indgået kontrakt med, kan være lavere end 4, hvilket først fastsættes efter evaluering af tilbud, idet Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage en vurdering af et hensigtsmæssigt antal leverandører baseret på hensynet til forsyningssikkerhed sammenholdt med indholdet af de indkomne tilbud. Borgerne kan vælge frit mellem Ordregiver eller de af Ordregiver valgte private leverandører. Leverandørerne skal overholde de kvalitetskrav, der gælder efter kontrakten med bilag, samt de af leverandøren tilbudte ydelser. Vederlaget fastsættes individuelt på grundlag af leverandørens tilbud. Hvis der efter udbuddet kun kan indgås kontrakt med én leverandør, kan Ordregiver overgå til godkendelsesmodellen. Det vil i givet fald indebære, at den valgte leverandør bliver hovedleverandør på grundlag af sit tilbud ved siden af kommunen selv, mens øvrige leverandører kan søge om at blive godkendt. De øvrige leverandører skal overholde kvalitetskravene, gældende for hovedleverandøren, og afregnes til samme pris som denne. Hovedleverandøren kan således ikke tilbydes et monopol. Side 3

4 2. Ordregiver Ordregiver for udbuddet er: Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Klostergade Kolding Kontaktperson for udbuddet er: Aumento Advokat Henrik Holtse Ny Østergade 3, 4. sal 1101 København K Telefon: Frem til underskrift af kontrakt skal al korrespondance ske til kontaktperson for udbuddet. 3. Udbudsmaterialets indhold Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Udbudsbetingelser Kontraktudkast Kravspecifikation Tilbudsskema Tro- og love-erklæring om gæld og obligatoriske udelukkelsesgrunde Tro- og love-erklæring om arbejdsklausul Skabelon for databehandleraftale Tjekliste til tilbudsgiver Bilag: - Bilag 1 : Selvværdsstrategi, vers. 1 - Bilag 2 : Kvalitetsstandarder og opgavebeskrivelse 2014, seniorområdet - Bilag 3 : Ydelseskatalog - Bilag 4 : Arbejdsgangsbeskrivelser for seniorområdet - Bilag 5 : CARE instruksfil - Bilag 6 : Seniorpolitik for Kolding Kommune - Bilag 7. Tillæg til Seniorpolitik for Kolding Kommune - Bilag 8 : Styrk din hverdag - Bilag 9 : Sundhedsberedskabsplan - Bilag 10 : Personalepolitik - Bilag 11 : Tilknytning til HR og uddannelse i Kolding Kommune Side 4

5 - Bilag 12 : Vilkår og takster vedr. private leverandørers betaling for SSH-elever - Bilag 13 : Den Danske Kvalitetsmodel - Akkreditering af sygeplejen - Bilag 14 : Fælles indsatskatalog for sygeplejeindsatser - Bilag 15 : Delegering af sygeplejefaglige indsatser til private leverandører - Bilag 16 : Uniformsetikette og Hygiejnepolitik - Bilag 17 : Tavshedspligt - Bilag 18 : Rygepolitik - Bilag 19 : Arv, lån og gaver - Bilag 20 : SMS Passcode - Bilag 21 : IT-sikkerhedsregler - Bilag 22 : Krav til leverandører i.f.m. Ruko Cliq - Bilag 23 : Beredskabsbeskrivelse i.f.t. Ruko Cliq - Bilag 24 : Tilsynspolitik - Bilag 25 : Afregningsprincipper hjemmepleje - Bilag 26 : Afregningsprincipper uddelegeret sygepleje 4. Opgavens omfang Efter indgåelse af kontrakt, vil borgerne have mulighed for at lade Ordregiver udføre opgaverne eller vælge en af de leverandører, som der er indgået kontrakt med. Det faktiske omfang afhænger af, hvor mange borgere der vælger at anvende leverandøren. Endvidere vil antallet af berørte borgere ændre sig over tid. På den baggrund er de oplyste antal borgere alene et estimat, som ikke er forpligtende for Ordregiver. Det kan oplyses, at i gennemsnit i perioden 1. januar juni 2014 har cirka borgere pr. måned været under fritvalgsområdet. Cirka borgere pr. måned har løbende fået uddelegeret sygepleje. Hvad angår tidsforbruget har Ordregiver valgt at oplyse om det historiske tidsforbrug for perioden 1. januar juni Et estimat for det årlige tidsforbrug vil derfor være cirka dobbelt så stort. Det samlede historiske tidsforbrug for første halvår 2014 er angivet i timer i nedenstående tabel: Kommunen Private I alt Praktisk hjælp Personlig hjælp og pleje Side 5

6 Vedrørende personlig hjælp og pleje kan det oplyses, at underkategorierne har været fordelt således: Kommunen Private I alt Pleje, dagtid Pleje, øvrig tid Uddelegeret sygepleje, dagtid Uddelegeret sygepleje, øvrig tid Udbudsform De udbudte opgaver er omfattet af bilag II B i Udbudsdirektivet (Rådets direktiv 2004/18/EF), jf. kategori 25 om Social- og Sundhedsvæsen. Indgåelse af kontrakt er derfor ikke omfattet af de normale EU-udbudsprocedurekrav, men alene krav om overholdelse af tekniske standarder og offentliggørelse af en indkøbsmeddelelse. Det vurderes ikke, at opgaven har en grænseoverskridende interesse, hvorfor der ikke gælder særlige krav til proceduren for indkøb. Udbuddet gennemføres som et frivilligt udbud, hvorefter der indhentes tilbud efter skabelon for offentligt udbud, dog med kortere tidsfrister end hvad der er gældende ved en normal udbudsprocedure. Ordregiver forbeholder sig ret til at forhandle med tilbudsgiverne, hvis det findes relevant. Såfremt der gennemføres en forhandling, vil alle tilbudsgivere, der har afgivet konditionsmæssige tilbud, blive inviteret til forhandling med mulighed for efterfølgende at indsende et revideret forbedret tilbud. 6. Kontraktvilkår Kontraktens ordinære varighed er 2 år med mulighed for forlængelse i 3 x 1 år, dvs. den maksimale kontraktperiode er 5 år. Kontrakt-start er den 1. januar Det er op til Ordregiver at beslutte, hvorvidt optionerne for forlængelse vil blive udnyttet. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 6 måneder før kontraktens ordinære udløb. I modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. En endelig aftale er først indgået, når en skriftlig kontrakt er underskrevet af Ordregiver. For yderligere forhold vedrørende kontraktvilkår henvises til kontraktudkastet. Side 6

7 7. Forventet tidsplan Udbuddet forventes gennemført i henhold til nedenstående tidsplan: Dato Aktivitet 4. september Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EUtidende og og offentliggørelse af udbudsmaterialet på 17. september, kl. 13:00 Informationsmøde 15: september, kl. 14:00 Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål 29. september Svar på spørgsmål offentliggøres på 6. oktober, kl. 14:00 Frist for afgivelse af tilbud 7. oktober Meddelelse om tildelingsbeslutning fremsendes til tilbudsgivere oktober Eventuel afklaring/forhandling 13. oktober Kontraktindgåelse Ultimo oktober/primo november Besked om antal borgere der har valgt leverandør pr. 1. januar 1. januar 2015 Kontraktstart Der gøres opmærksom på, at der kan ske afvigelser fra den forventede tidsplan. 8. Informationsmøde Der afholdes informationsmøde for potentielle tilbudsgivere. På mødet vil der blive givet en orientering om grundlaget for udbuddet samt udbuddets gennemførelse. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Der vil blive udarbejdet et skriftligt referat af mødet, som efterfølgende offentliggøres på Informationsmødet finder sted den 17. september kl på følgende adresse: Kolding Kommune Uddannelsescenter (KUC) Konference 1 Ågade Kolding Side 7

8 Tilmelding er ikke obligatorisk, men af hensyn til den praktiske forberedelse vil Ordregiver sætte pris på, at der gives besked om deltagelse med angivelse af antal personer. Dette skal ske til 9. Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt der er uklarheder i udbudsmaterialet, eller der ønskes yderligere oplysninger, kan der rettes skriftlige spørgsmål pr. til kontaktpersonen. Spørgsmål skal være stillet senest den 22. september 2014, kl. 14:00 med præcis henvisning til det afsnit i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. Der er mulighed for at stille spørgsmål i god tid inden fristen for modtagelse af spørgsmål, og Ordregiver vil bestræbe sig på at besvare indkomne spørgsmål løbende. Senest den 29. september 2014 vil spørgsmål og besvarelser i anonymiseret form blive offentliggjort på 10. Aflevering og behandling af tilbud Frist for modtagelse af tilbud er den 6. oktober 2014, kl. 14:00. Tilbuddet skal være skriftligt og sendes til/afleveres på følgende adresse: Aumento Attn. Advokat Henrik Holtse Ny Østergade København K Det er også muligt at indsende en indscannet og underskreven version af tilbuddet pr. e- mail til Tilbuddet skal følge den tilbudsanvisning, der er gengivet i Tilbudsskema. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Tilbuddet skal udarbejdes på dansk, ligesom kommunikation i en efterfølgende kontraktperiode foregår på dansk. Tilbuddet skal udarbejdes for egen regning og returneres ikke. Side 8

9 Tilbudsgiver er bundet af det afgivne tilbud indtil 4 måneder efter tilbudsfristen (vedståelsesfrist). Vedståelsesfristen ophører ved underskrift af kontrakt med den/de vindende tilbudsgiver(e) (ikke ved meddelelse om tildelingsbeslutning). Ordregiver forbeholder sig ret til, efter modtagelse af tilbud, ved møder eller på anden måde at indhente oplysninger mv., uden det betyder accept eller forkastelse af de modtagne tilbud. Tilbuddet bedes være mærket: Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp - må ikke åbnes. Samtlige rettidigt modtagne tilbud vil først blive åbnet efter tilbudsfristers udløb. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Tilbud, der modtages efter tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet kommer frem i rette tid og i rette form. 11. Betingelser for deltagelse 11.1 Ingen gæld til det offentlige eller obligatoriske udelukkelsesgrunde Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud vedlægge en underskreven tro- og loveerklæring vedrørende følgende forhold: Ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Dvs. bl.a. udelukkelsesgrunde om konkurs og strafbare forhold. Erklæring til udfyldelse og underskrift kan hentes på Ordregivers hjemmeside. Det er et mindstekrav, at der ikke skyldes mere end kr. 0 til det offentlige, og der ikke er forhold der fører til udelukkelse, jf. Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Side 9

10 11.2 Økonomisk og finansiel kapacitet Tilbudsgiver skal dokumentere at have tilstrækkelig økonomisk formåen til at kunne udføre den udbudte opgave. Tilbudsgiver skal som dokumentation herfor fremsende revisorattesterede oplysninger om tilbudsgiver økonomiske nøgletal for de seneste to afsluttede regnskabsår med oplysning om: Resultat Total omsætning Omsætning inden for pleje og praktisk hjælp Egenkapital Følgende mindstekrav er gældende: at virksomheden i hvert af de seneste to regnskabsår har haft et positivt resultat at virksomhedens totale omsætning i hvert af de seneste to regnskabsår har været mindst 5 mio. kr., heraf mindst 2,5 mio. relateret til pleje og praktisk hjælp at virksomheden det seneste regnskabsår havde en egenkapital eksklusive goodwill på mindst 1 mio. kr. eller alternativt stiller sikkerhed i form af en uigenkaldelig anfordringsgaranti på et beløb svarende til differencen mellem egenkapital eksklusive goodwill og 1 mio. kr Teknisk kapacitet Tilbudsgiver skal dokumentere relevante og betydelige erfaringer med udførelse af tilsvarende opgaver. Ansøger skal som dokumentation herfor fremsende referenceliste. For de enkelte referencer angives en kort beskrivelse af opgaven, dennes varighed, den omtrentlige kontraktsum og opdragsgiver (med angivelse af kontaktoplysninger). Ordregiver forbeholder sig ret til at kontrollere oplysninger i referencelisten ved at kontakte opdragsgiver. Tilbudsgiver skal medsende en virksomhedsprofil. Tilbudsgiver skal medsende CV'er for ledende medarbejdere. Følgende mindstekrav er gældende: Mindst en sammenlignelig reference Virksomhedsprofil og CV er for ledende medarbejdere skal vise, at tilbudsgiver er i stand til at løfte den udbudte opgave Side 10

11 11.4 Nystartede virksomheder Udelukkelsesgrundene i punkt 11.1 gælder for nystartede virksomheder. Vedrørende punkt 11.2 skal nystartede virksomheder ikke opfylde krav til tidligere års overskud og omsætning, men skal opfylde krav til egenkapital eller alternativt stille en uigenkaldelig anfordringsgaranti. Ordregiver foretager en vurdering af, om den nystartede virksomhed kan prækvalificeres, uanset det ikke er muligt at dokumentere regnskabsmæssigt overskud og omsætning. Vedrørende punkt 11.3 gælder krav til reference ikke for nystartede virksomheder. Krav om virksomhedsprofil og CV'er for ledende medarbejdere gælder, og Ordregiver vil på grundlag heraf vurdere, om den nystartede virksomhed kan løfte opgaven, uanset det ikke er muligt at dokumentere en reference Konsortier For konsortier skal samtlige deltagende virksomheder i konsortiet fremsende dokumentation for alle de i punkt nævnte forhold. 12. Tildelingskriterium Tildelingen af opgaven sker ud fra kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive vurderet på grundlag af følgende underkriterier med tilhørende vægtning: Pris : 65 % Leveringssikkerhed og personaleforhold : 25 % Samarbejde og udvikling : 10 % Tilbudsgivers priser og beskrivelser af leveringssikkerhed/personaleforhold og samarbejde/udvikling vil indgå i kontrakten som en del af den ydelse, tilbudsgiver skal levere Pris Tilbudsgiver skal udfylde Tilbudsskema. Der skal gives én timepris for praktisk hjælp. Denne pris omfatter: Side 11

12 Praktisk hjælp Der skal gives to timepriser for personlig pleje afhængigt af tidspunktet - hverdag mellem og andre tidspunkter (aften/nat, weekender og helligdage). Timeprisen for personlig pleje omfatter: Personlig pleje Afløsning Uddelegerede sygeplejeydelser De angivne timepriser er eksklusive moms, men inklusive alle udgifter og omkostninger. Evalueringsprisen fremkommer ved at sammenholde tilbudsgivers timepris for de enkelte ydelser med den vægtning, hvorved de indgår i evalueringen efter følgende skema: Praktisk hjælp, hverdage Timepris Personlig pleje, hverdage Timepris Personlig pleje, andre tidspunkter Timepris Vægtning i evalueringspris 20 % 40 % 40 % Ordregiver har fastsat et maksimum på prisen, hvorefter den vægtede timepris (den anførte vægtning af de 3 kategorier) ikke må overstige kr. 420 eksklusive moms, jf. punkt 17. Omvendt gælder det, at hvis Ordregiver vurderer, at et tilbud er unormalt lavt, følges proceduren i Udbudsdirektivet artikel Leveringssikkerhed/personaleforhold Dette underkriterium evalueres på grundlag af tilbudsgivers beskrivelse af plan for at sikre levering af personlig pleje og praktisk hjælp. Leveringssikkerhed evalueres på grundlag af tilbudsgivers beskrivelse med inddragelse af følgende elementer: Tilbudsgivers indeståelse for i hvilket omfang borgeren modtager personlig hjælp og pleje og/eller praktisk hjælp fra den samme medarbejder Tilbudsgivers fremgangsmåde ved tilrettelæggelse af vagtplan for driftspersonale Side 12

13 Tilbudsgivers indeståelse for hvorledes sygdom blandt driftspersonalet håndteres, herunder brug af erstatningspersonale Tilbudsgivers eventuelle garanti for at være til rådighed i en akutsituation med et stort antal borgere (f.eks. ved anden leverandørs konkurs, epidemi mv.), og eventuelle vilkår for denne garanti Tilbudsgivers eventuelle garanti for at være til rådighed i forhold til en enkelt borger med et akut behov (f.eks. ved opstart af borger, ved skift af leverandør eller hjemsendelse fra hospital), og eventuelle vilkår for denne garanti Tilbudsgivers egenkontrol af kørelisterne, som tilbudsgivers medarbejdere skal benytte, herunder hvordan det sikres, at medarbejdere altid har adgang til en opdateret køreliste Tilbudsgivers beskrivelse må maksimalt fylde 5 A4-sider. Der kan vedlægges bilag, men Ordregiver er ikke forpligtet til at tage indholdet af bilag i betragtning. Personaleforhold evalueres på grundlag af tilbudsgivers beskrivelse af sin personalepolitik med inddragelse af følgende elementer: Hvordan fastholder tilbudsgiver sine medarbejdere med henblik på at undgå udskiftninger i forhold til borgerne, herunder f.eks. medarbejderudvikling, fastholdelsespolitik, initiativer til forebyggelse af nedslidning mv. Tilbudsgivers forpligtende procedurer til sikring af at arbejdsmiljøreglerne overholdes og udarbejdelse af APV erne, herunder oplysning om hvor mange kvalificerede medarbejder tilbudsgiver råder over til den udbudte opgave, som kan udarbejde APV er i relation til opgaver hos borgerne Tilbudsgivers tilbudte forpligtelser i relation til personalets sygefravær, herunder initiativer til at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdsplads efter sygeforløb Tilbudsgivers sikkerhedspolitik i relation til arbejdsskader Tilbudsgivers sundhedspolitik, herunder tiltag for at sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø Hvorledes håndterer tilbudsgiver elever, herunder beskrivelse af læringsmiljø Tilbudsgivers egenkontrol med ansattes uddannelsesmæssige kvalifikationer, herunder ved brug af underleverandører/vikarer Tilbudsgivers beskrivelse må maksimalt fylde 5 A4-sider. Der kan vedlægges bilag, men Ordregiver er ikke forpligtet til at tage indholdet af bilag i betragtning Samarbejde og udvikling Dette underkriterium evalueres på grundlag af tilbudsgivers beskrivelse med inddragelse af følgende elementer: Side 13

14 Tiltag udover det påkrævede for at sikre et optimalt samarbejde med kommunen, herunder medarbejderudvikling Tilbudsgivers forpligtende initiativer med henblik på at tilbudsgivers forslag til forbedring af procedurer deles og drøftes med kommunen Hvordan vil tilbudsgiver sikre rehabilitering i størst muligt omfang, herunder hvordan tilbudsgiver vil sikre, at udviklings- og samarbejdsopgaver bliver forankret i virksomheden, således at tilbudsgiver medvirker bedst til implementering af udviklings- og rehabiliteringstiltag og realisering af kommunens seniorpolitik, Aktivt seniorliv Hvordan vil tilbudsgiver deltage om udvikling, herunder f.eks. afprøvning af ny velfærdsteknologi, kompetenceudvikling af medarbejdere mv. Tilbudsgivers beskrivelse må maksimalt fylde 5 A4-sider. Der kan vedlægges bilag, men Ordregiver er ikke forpligtet til at tage indholdet af bilag i betragtning. 13. Øvrige forhold i tilbuddet Leverandøren er forpligtet til at stille praktikpladser for elever til rådighed, jf. Kravspecifikationen. Derudover skal tilbudsgiver sammen med sit tilbud udfylde og underskrive tro- og love erklæring om arbejdsklausul. 14. Vurdering af tilbud Efter modtagelse af tilbud vil Ordregiver foretage en vurdering af, hvorvidt tilbuddene er konditionsmæssige, dvs. er modtaget rettidigt, opfylder alle formkrav og indeholder alle relevante oplysninger. Det er kun de konditionsmæssige tilbud, der bliver taget i betragtning. Dernæst foretages en vurdering af, om tilbudsgiver opfylder betingelser for deltagelse, jf. punkt 11. Dernæst foretages en evaluering af tilbuddene på grundlag af underkriterierne, jf. punkt 12. På baggrund af den foretagne evaluering vil Ordregiver træffe en tildelingsbeslutning, som meddeles tilbudsgiverne. Som udgangspunkt vil Ordregiver afvise tilbud, der er mere end 10 procent dyrere end det billigste tilbud. Der gøres en undtagelse hertil, hvis Ordregiver vurderer, at det er hensigtsmæssigt for at sikre et passende antal leverandører. Side 14

15 15. Virksomhedsoverdragelse Opgaverne løses i dag enten af Ordregiver eller en af de private leverandører, som ordregiver har kontrakt med. Efter indgåelse af kontrakt kan borgerne vælge, at opgaverne skal udføres af Ordregiver eller en af de valgte leverandører. Det kan ikke udelukkes, at Lov nr. 111 af 21. marts 1979 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, med ændringer i lov nr. 710 af 20. august 2002 (Virksomhedsoverdragelsesloven), finder anvendelse i forbindelse med en ny leverandørs overtagelse af opgaverne for et antal borgere. Ordregiver kan ikke oplyse om eksisterende medarbejderes løn- og ansættelsesvilkår, da det ikke vides, hvilke medarbejdere der i givet fald bliver tale om at overdrage, fordi det afhænger af, hvilke borgere der vælger en ny leverandør. Det er endvidere ikke muligt at forudse, hvornår borgeren i givet fald vælger leverandør, da det kan ske på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktens løbetid. Ordregiver gør derfor alene tilbudsgiverne opmærksomme på, at Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse i konkrete situationer. Hvis det måtte vise sig at være tilfældet, vil Ordregiver i videst muligt omfang bistå den ny leverandør for at sikre en hensigtsmæssig overgang med overdragelse af en eller flere medarbejdere. 16. Sikkerhedsstillelse Leverandøren skal stille sikkerhed i form af en anfordringsgaranti svarende til 10 pct. af den årlige kontraktsum. Størrelsen af den årlige kontraktsum fastsættes hvert år pr. 1. marts baseret på det antal borgere som har valgt leverandøren. Første gang der skal stilles en anfordringsgaranti er den 1. marts Størrelsen af denne beregnes på grundlag af omsætningen efter kontrakten i januar og februar 2015 ganget med 6 (for at det svarer til et år). Anden gang er den 1. marts 2016, og størrelsen af den beregnes på grundlag af omsætningen efter kontrakten i perioden 1. marts 2015 til udgangen af februar Størrelsen af anfordringsgarantien kan være højere, hvis leverandøren har stillet en supplerende uigenkaldelig anfordringsgaranti til opfyldelse af mindstekrav til egenkapital, jf. punkt Anfordringsgarantien skal tjene til sikkerhed for ethverts krav Ordregiver måtte få mod leverandøren som følge af misligholdelse af kontrakten. Side 15

16 Anfordringsgarantien vil kun blive relevant, hvis Ordregivers krav overstiger et eventuelt tilbageholdt vederlag. Hvis anfordringsgarantien bliver anvendt, og kontrakten desuagtet fortsætter, er leverandøren forpligtet til at stille en yderligere anfordringsgaranti, således at den uudnyttede anfordringsgaranti svarer til 10 % af kontraktsummen. 17. Kontrolbud Der vil ikke blive afgivet kontrolbud på opgaven, men Ordregiver forbeholder sig ret til at afvise tilbud, hvor evalueringsprisen overstiger kr. 420, jf. punkt Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud, dvs. tilbud der afviger fra den beskrevne opgave og kravspecifikationen. 19. Forbehold Der kan ikke tages forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Såfremt det sker, vil tilbuddet blive betragtet som ukonditionsmæssigt, og det vil blive afvist. Hvad der betragtes som grundlæggende elementer vil bero på en konkret vurdering. Øvrige forbehold vil så vidt muligt blive prissat og indgå i tilbudsevalueringen. Ordregiver vil i det konkrete tilfælde vurdere, om der er tale om et forbehold, og hvorvidt et sådant anses som grundlæggende. Det er således tilbudsgivers risiko, såfremt der tages forbehold. Tilbudsgiver opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder afklaret forud for afgivelse af tilbud. 20. Aktindsigt Tilbudsgivers tilbud kan blive genstand for anmodning om aktindsigt, jf. reglerne herom i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven. Tilbudsgiver kan i sit tilbud anføre, hvilke dele af tilbuddet der efter tilbudsgivers vurdering skal undtages fra aktindsigt. Denne vurdering er ikke bindende for Ordregiver, men det gør det unødvendigt for Ordregiver at indhente denne vurdering fra tilbudsgiver i tilfælde af at der anmodes om aktindsigt i tilbuddet. Side 16

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Aftale om akademisk boghandel. Aalborg Universitet

Tilbudsbetingelser. Aftale om akademisk boghandel. Aalborg Universitet Tilbudsbetingelser Aftale om akademisk boghandel Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregiver 3 3. Tidsplan 4 4. Spørgsmål 4 5. Aftalens omfang 5 6. Betingelser for deltagelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice

Udbudsbetingelser. Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice Udbudsbetingelser Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed 3 2. Indledning 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele 4 4. Opgavens

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV.

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. UDBUDSBETINGELSER JUNI 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 RAMMEAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken KORRIGERET UDBUDSANNONCE Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken Baggrund Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har den 25. november 2010 besluttet, at udbyde driften

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus Prækvalifikation Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang... 3 3 Den ordregivende myndighed... 3 4 Kontraktperioden...

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune

Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune Udbudsbetingelser Efterår 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbudssform...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser Stevns Kommune

Udbudsbetingelser Stevns Kommune Udbudsbetingelser Stevns Kommune Indhold 1. Indledning... 1 2. Udbudsmaterialet... 4 3. Tidsplan for udbudsprocessen... 5 3.1. Anmodninger om yderligere oplysninger... 5 3.2. Frist for modtagelse af tilbud...

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere