Beskatning af Personalegoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af Personalegoder"

Transkript

1 Beskatning af Personalegoder HD 2.del Regnskab og Økonomistyring - forår 2015 Vejleder: Henrik Nielsen

2 Forfattererklæring Side 1 af 79

3 Struktur oversigt Indledning Personalegoder generelt Bruttotrækordning Firmaarrangementer Sundhedsydelser Fri telefon, computer og datakommnukationsforbindelse Fri bil Konklusion Litteraturliste I forbindelse med udarbejdningen af mit afgangsprojekt vil jeg gerne takke følgende personer: Min kollega Karina Poulsen for gennemlæsning og retning. Min kollega Thomas Grundahl Hannberg for faglig sparing. Min kollega Tabita Lotte Rachlitz for faglig sparring og gennemlæsning. Side 2 af 79

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Metode- og modelvalg Målgruppe Litteratur og kildekritik Forkortelser og begrebs definitioner Personalegoder generelt Indledning Skattemæssig historie Definition Ansættelsesforhold Skattemæssig inddeling og værdiansættelse Beskatning af markedsværdi Overdraget til eje eller lån Sparet privatforbrug Beskatning efter standardsatser Skattefri personalepleje Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder Bagatelgrænse for mindre personalegoder Egenbetaling Delkonklusion Bruttotrækordning Indledning Betingelser Specifikke betingelser Personaleplejefritagelsen Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder Generelle betingelser Civilretlig gyldighed Fremadrettet ordning Side 3 af 79

5 Reel ændring af lønnens sammensætning Stillet til rådighed af arbejdsgiveren Uafhængig af varierende udgifter Varigheden af lønnedgangen Fradrag på lønsedlen Beregning af bruttotrækordning Overvejelser inden anvendelse Delkonklusion Firmaarrangementer Indledning Receptioner for medarbejdere Julefrokost, skovture og øvrige firmafester Faglige arrangementer Teambuilding Kundepleje Delkonklusion Sundhedsydelser Indledning Skattepligt Arbejdsskader Forebyggelse Behandling Krav til anerkendelse Sundhedsforsikringer Lægefagligt begrundet behandling Personer omfattet af LL Ydelser omfattet af LL 30 og betingelser for skattefrihed Lægeerklæring Personalepolitik Begrænsning Personaleplejefritagelsen Bagatelgrænse for mindre personalegoder Delkonklusion Side 4 af 79

6 6. Fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse Indledning Hvem er omfattet Fri telefon Definition på en telefon Undtagelse Skattepligt Undtagelse Rabat til ægtefæller Dokumenteret ægteskab Samlevende ved indkomstsårets udgang Skattepligtig minimums grænse Bruttotrækordning Fri computer Skattefrihed Undtagelse Bruttotrækordning Fri datakommunikation Definition af datakommunikationsforbindelse Undtagelse Skattefrihed Undtagelse Arbejdsgiver pligt Fri telefon Tro- og loveerklæring Kontrolbesøg fra SKAT Fri computer Fri datakommunikationsforbindelse Delkonklusion Fri bil Indledning Omfattet af fri bil Personer Side 5 af 79

7 Kørertøjer undtagelse Skattepligt Ingen privat rådighed gange-reglen dages-reglen Kundeopsøgende kørsel Skiftende firmabil Elbil i forsøgsperiode Firmabil på gule nummerplader Dagsbeviser Kørebog / Kørselsregnskab Skattemæssig værdi Anskaffet før 3 år Anskaffet efter 3 år Egenbetaling Befordringsfradrag Driftsudgifter Bro- og færgeafgift Særlige og specialindrettede køretøjer Kørsel imellem bopæl og arbejdsplads Privat kørsel i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel Anden privat kørsel Bagatelgrænse Overvejelser Arbejdstager Arbejdsgiver Beregning af egen bil kontra fri bil Delkonklusion Konklusion Litteraturliste Bøger Publikationer og vejledninger Side 6 af 79

8 9.3. Love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger Artikler Hjemmesider Domme og afgørelser Bilagsmateriale Bilag 1 - Overbliksskema til beskatningsforhold af en sundhedsforsikring Bilag 2 - Overbliksskema over ydelser og betingelser for skattefrihed Bilag 3 - Overbliksskema til vurdering af specialindrettede køretøjer Bilag 4: Beregning af kørsel i egen bil kontra fri bil Side 7 af 79

9 1. Indledning 1.1. Indledning I 2008 var ledigheden rekord lav, og der var pres på de danske virksomheder for både at fastholde deres arbejdsstyrke, men også i forhold til at rekruttere nye medarbejdere til virksomhederne. Den tilspidsede situation på arbejdsmarkedet gjorde, at virksomheder i højere grad tilbød fleksible lønpakker og ekstra personalegoder. Siden er det nærmest blevet en samfundsmæssig opfattelse, at visse personalegoder er en del af den normale lønpakke på de private arbejdspladser. Nogle personalegoder hører under bagatelgrænser, og er først skattepligtige når bagatelgrænsen overskrides, hvorfor der ofte fra medarbejdernes side er forvirring omkring indberetningspligt og beskatning af personalegoderne. Danmark har verdenshøjeste skattetryk 1, og antallet af danske topskatteydere toppede i 2008, hvor tusinde personer blev opkrævet topskat 2. Siden er antallet af danske topskatteydere blevet reduceret, først via 2009-skattereformen og sidst med 2012-skattereformen, til forventet 584 tusinde personer i Topskatteydere som betalte en marginalskat på op til 56,2 % i 2014, og personer med en personlig indkomst lige under topskattegrænsen 4, har ofte en større interesse i, at få stillet et gode til rådighed fremfor flere lønkroner. Bruttotrækordninger giver mulighed for at formindske skattebetalingen, hvilket har høj interesse for personer, der herved kan undgå at betale topskat eller blot reducere deres betaling af topskat. Dette har dog kun interesse såfremt personalegodet værdiansættes under markedsværdien, og derved beskattes lavere eller er skattefrit. Fleksible lønpakker er populære både blandt arbejdstagere og arbejdsgivere, idet de giver arbejdstageren mulighed for en sammensætning af både lønkroner og personalegoder, her ind under de mere bløde værdier som f.eks. fleksible arbejdstider, mulighed for massage og motionsrum m.fl. Modsat får arbejdsgiveren en direkte besparelse på lønkroner, og antagelsesvis en mere tilfreds og arbejdsvillig medarbejder. Tendensen er derfor også, at fleksible lønpakker bliver mere udbredt på både det private og offentlige arbejdsmarkedet. 1 Artikel Danmark har verdens højeste skattetryk - for femte år i træk, udgivet af Joachim Claushøj Bindslev, Publikation Skatter og afgifter oversigt 2014, udgivet af Danmarks Statistik, Artikel Bund-, mellem- og topskatteydere , udgivet af Skatteministeriet, niveau, kr. Side 8 af 79

10 Personalegoder udbetales i naturalier men er reelt løn, udgangspunktet er derfor også, at personalegoder er skattepligtige af markedsværdien herpå. Som følge af både lovgivning og praksis fraviger en række personalegoder dog fra dette udgangspunkt. De lempelige beskatningsforhold på visse personalegoder beror på regeringernes samfundsmæssige ønske om f.eks. at udbrede brugen af IT og sundhedsbehandlinger, samt øge befolkningens efteruddannelses niveau. Dette har dog også den betydning, at staten mister et skatteprovenu, såfremt der sammenholdes med, at arbejdstagerne havde fået personalegodets markedsværdi som bruttolønkroner Problemformulering Værdien af personalegoder er i udgangspunkt indkomstskattepligtigt jævnført SL 4. Paragraffen fastsætter, at alle former for indtægter både engangs- og tilbagevendende indtægter uden hensyn til omstændighederne, som har ført til erhvervelsen af indtægten, skal medregnes i indkomstopgørelsen. Personalegodets værdiansættelse og deraf beskatningsgrundlag er specificeret i LL 16. Paragraffen fastsætter, at personalegodet som hovedregel værdiansættes efter den objektive markedsværdi. Paragraffen fastslår yderligere, at erhververen ikke er skattepligtig, såfremt personalegodet er omfattet af bagatelgrænsen 5, eller hvis personalegodet er fritaget for beskatning. Fra et skattemæssigt synspunkt kan personalegoder inddeles i følgende kategorier 6 : o Beskatning af markedsværdien o Beskatning efter standardsatser o Skattefri personalepleje o Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder o Bagatelgrænse for mindre personalegoder Formålet med afgangsprojektet er med udgangspunkt i ovenstående, at beskrive de udvalgte personalegoder og analysere de skattemæssige problemstillinger herved, samt konkretisere på hvem indberetningspligten heraf påhviler. Analysen vil danne grundlag for en vurdering af, hvorledes medarbejdere kan reducere deres skattebetaling. I afgangsprojektet er der lagt vægt på personalegoderne bruttotrækordning, firmaarrangementer, sundhedsydelser, fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse samt fri bil. Besvarelse af ovenstående vil ske ud fra følgende spørgsmål: o Hvis en arbejdstager modtager et af de udvalgte personalegoder. Hvordan skal personalegoderne værdiansættes, beskattes og hvem tilfalder indberetningspligten? 5 LL 16, stk. 3 bagatelgrænse kr. i Publikation Personalegoder 2015, udgivet af RevisorGruppen Danmark, 2015 Side 9 af 79

11 o o Hvis en arbejdstager og en arbejdsgiver indgår en aftale om en bruttotrækordning. Hvilke betingelser skal være opfyldt for at bruttotrækordningen er skattemæssig gyldig, og hvilke personalegoder kan indgå? En arbejdstagers skattebetaling kan optimeres ved en fleksibel lønpakke. Ud fra de udvalgte personalegoder, hvilke økonomiske fordele og ulemper kan arbejdstageren opnå ved aflønningen i en fleksibel lønpakke fremfor ren bruttoløn?. Til at underbygge konklusionerne for de skattemæssige konsekvenser i afgangsprojektet, vil besvarelsen indeholde praktiske beregninger på de valgte personalegoder Problemafgrænsning Afgangsprojektets formål er at beskrive og analysere de skattemæssige behandlinger af de afgrænsede personalegoder kontra aflønning i kontantløn. Afgangsprojektet er afgrænset til kun at omhandle de personer som opfylder kravet om fuld skattepligt til Danmark 7. Ydermere er afgangsprojektet afgrænset til kun at omhandle den typiske medarbejder i et ansættelsesforhold, hvorfor de skattemæssige problemstillinger ved personalegoder for hovedaktionærer og selvstændige erhvervsdrivende ikke vil blive behandlet i afgangsprojektet. For arbejdsgiveren er afgangsprojektet afgrænset til kun at omhandle de skattemæssige problemstillinger, hvorfor momsbehandlingen af de udvalgte personalegoder ikke vil blive behandlet i afgangsprojektet. Ligeledes er afgangsprojektet afgrænset til kun at omhandle den skattemæssige behandling af personalegoder i Danmark, afgangsprojektet vil derfor ikke beskrive eller analysere det skattemæssige omfang af personalegoder erhvervet i udlandet. Idet personalegoder er et omfangsrigt emne, er afgangsprojektet afgrænset til kun at omhandle personalegoderne bruttotrækordning, firmaarrangementer, sundhedsydelser, fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse og fri bil. Denne afgrænsning bidrager til en dybere analyse af de udvalgte personalegoder i afgangsprojektet fremfor en bred analyse af begrebet personalegode som heldhed. Motorcykel, scooter og knallert er ikke inkluderet i bestemmelsen for fri bil, og den skattemæssige behandling af kørsel på arbejdsgiverbetalt motorcykel, scooter og knallert vil derfor ikke blive behandlet i afgangsprojektet. For personalegodet fri telefon, fri computer og datakommunikationsforbindelse, er afgangsprojektet afgrænset til kun at behandle de gældende bestemmelser. Afgangsprojektet vil derfor ikke behandle de skattemæssige konsekvenser af multimediebeskatningen kontra de nye beskatningsregler. 7 Jf. KSL 1 & 2 Side 10 af 79

12 For at kunne konkretisere på problemformuleringen, forudsættes det i afgangsprojektet at de behandlede personalegoder er erhvervet som et acceptabelt vederlag fremfor lønkroner for en given arbejdsydelse. De skattemæssige problemstillinger ved usædvanlige personalegoder ydet for en arbejdsindsats bliver derfor ikke behandlet i afgangsprojektet. Afgangsprojektet vil ikke behandle eller udregne statens samlede tabte/vundne skatteprovenu på de udvalgte personalegoder, idet dataindsamlingen herved er for omfangsrig, samt at det ville være nødvendigt at foretage en del antagelser og generaliseres for behandlingen herpå, hvilket ville gøre afgangsprojektet utroværdigt i forhold til afgangsprojektets formål. Afgangsprojektets besvarelse af problemformuleringen er baseret på den herom gældende lovgivning og retspraksis pr. 31. december Metode- og modelvalg Den deduktive metode tager udgangspunkt i eksisterende teorier, og ud fra den deduktive metode kan virkningerne af en bestemt handling konkluderes 8. F.eks. hvordan den skattemæssige virkning for en medarbejder, som modtager et personalegode vil være. Afgangsprojektets konklusioner er baseret på afgangsprojektets beskrivelse og analyse af problemformuleringen, som tager udgangspunkt i den gældende lovgivning og retspraksis herom. Metodevalget til afgangsprojektet er derfor deduktion, idet afgangsprojektet tager udgangspunkt i den eksisterende skattelovgivning, hvorefter der dannes konklusioner begrundet ud fra de eksisterende teorier. For indsamling af data til afgangsprojektet er der benyttet den kvalitative dataindsamlingsmetode 9. Den indsamlede data til brug for besvarelse af afgangsprojektet, er hovedsagligt den gældende lovgivning indenfor personalegoder herunder bekendtgørelser, cirkulærer, domme og afgørelser, derudover vil der til forståelse af afgangsprojektets problemstilling blive anvendt relevante bøger, publikationer og artikler. Det indsamlede data er udarbejdet og skabt til andet brug end dette afgangsprojekt. Det indsamlede data kategoriseres derfor som værende sekundært data 10. Pålideligheden af det indsamlede data anses for værende høj, idet udgiverne til det indsamlede data f.eks. er professorer, advokater, konsulenter og revisorer alle med uddannelse og ekspertise indenfor skatteområdet, samt gældende lovgivning. Der er til besvarelse af afgangsprojektets problemformulering ikke indsamlet primære data 11. Der er for simplificering af eksempler og til støtte for konklusioner blevet udarbejdet egne beregninger, som kan kategoriseres som værende primære data. 8 Samfundsvidenskabelige metoder En introduktion, side Samfundsvidenskabelige metoder En introduktion, kapitel Samfundsvidenskabelige metoder En introduktion, side Samfundsvidenskabelige metoder En introduktion, side 83. Side 11 af 79

13 Afsnit 2 her gennemgås den lovmæssige udvikling inden for området personalegoder, samt den skattemæssige kategorisering af personalegoder generelt. Afsnittet tager udgangspunkt i LL 16, og herigennem vurderes betydningen af indførslen af bagatelgrænserne. Afsnit 3 her redegøres der for anvendelse af bruttotrækordninger, og betingelserne for hvornår en bruttotrækordning er gyldig. Hertil vurderes der, hvornår en bruttotrækordning kan give arbejdstageren en skattemæssig besparelse. Afsnit 4-7 her analyseres lovbestemmelserne for de udvalgte personalegoder, og vurdere hvornår en arbejdstager, er skattepligtig af de pågældende personalegoder, samt hvorledes den skattemæssige værdiansættelse af personalegodet skal behandles. I forlængelse heraf redegøres der for på hvem indberetningspligten påhviler. Afsnit 8 indeholder afgangsprojektets konklusioner. Afsnit 9 indeholder afgangsprojektets litteraturliste. For at højne validiteten af vurderingerne i afsnit 4-7, er der på baggrund af det analyserede materiale, udarbejdet eksempler som simplificerer lovbestemmelserne. Ligeledes foretages der, med udgangspunkt i analyserne, beregninger for at verificere skattemæssige konsekvenser. For at give læserne af dette afgangsprojekt en ensartet forståelse er væsentlige udtryk, forkortelser og begreber blevet defineret i afsnit 1.7. Ligeledes vil der, hvor det findes nødvendigt, blive anført fodnoter hertil i de respektive afsnit. Der er for afgangsprojektets eksempler og udregninger valgt en kronologisk nummerrækkefølge igennem hele afgangsprojektet. Den sekundære dataindsamling er afsluttet den 1. februar Målgruppe Målgruppen for afgangsprojektet er primært rådgivere og beslutningstagere indenfor virksomhederes aflønningsforhold. Sekundært kan afgangsprojektet benyttes af medarbejdere med interesse i de udvalgte personalegoder. Afgangsprojektet kan benyttes af beslutningstagerne i virksomheder inden for økonomiske-, skattemæssige-, og aflønningsforhold, som overvejer at aflønne deres medarbejdere i de udvalgte personalegoder, samt for de rådgivere som befinder sig i en rådgivningsmæssig situation inden for de udvalgte personalegoder. Afgangsprojektet kan ligeledes anvendes, af de medarbejdere som aflønnes eller bliver tilbudt aflønning i de udvalgte personalegoder fremfor kontantløn, til forståelse og opslagsvæk af regelsættet og de skattemæssige konsekvenser indenfor de udvalgte personalegoder. Side 12 af 79

14 1.6. Litteratur og kildekritik Hovedparten af litteraturen stammer fra anerkendte rådgivningsfirmaer, som har baseret deres publikationer af emnet ud fra den gældende lovgivning på området, hvorfor de for dette afgangsprojekt anses som en valid litteraturkilde. Publikationerne er, hvor det fandtes nødvendigt, sammenholdt med lovgivningen for at undgå misforståelser, og for at sikre at litteraturen er opdateret med seneste lovændringer. De anvendte bøger brugt som litteratur for afgangsprojektet, benyttes af CBS som uddannelses litteratur i Skatteret, hvorfor disse også ses som valid litteratur. Bøgerne er blevet sammenholdt med lovgivningen for at sikre at litteraturen er opdateret med seneste lovændringer. Al litteratur i form af love, bekendtgørelse, domme og afgørelser anses ligeledes for værende valid litteratur, og der er ikke foretaget yderligere kildekritik heraf. Informationerne fra de i afgangsprojektet anvendte artikler er ikke dobbelt tjekket eller efter beregnet, hvorfor validiteten heraf ikke anses som værende høj, men forsat over middel idet kilderne til artiklerne er respektable personer og instanser Forkortelser og begrebs definitioner Skattetryk: Det totale skatteprovenu set i forhold til den totale indkomst i landet. Personalegoder: Naturalier, sparet privatforbrug samt benyttelse af arbejdsgivers ejendele. Formuegode: Enhver form for formueforøgende eller formuebevarende ydelse. Videnssamfund: I videnssamfundet er flertallet af lønarbejderne beskæftiget i videns tunge fag. AMBL: Arbejdsmarkedsbidragsloven SL: Statsskatteloven LL: Ligningsloven KSL: Kildeskatteloven PSL: Personskatteloven SKM: Skatteministeriet Side 13 af 79

15 2. Personalegoder generelt 2.1. Indledning Danmark bevæger sig i retningen af at blive et videnssamfund 12, hvor medarbejdernes viden og kompetencer indenfor deres fag øger virksomhedernes konkurrenceevne. Virksomheder, hvor afhængigheden af medarbejdernes viden og kompetencer er høj, bør have en klarlagt HR-strategi for fastholdelse af nuværende medarbejdere og til rekruttering af nye medarbejdere, idet medarbejderne er virksomhedernes ressource, og derfor grundlaget for virksomhedernes indtjening. HR-strategien bør tage udgangspunkt i virksomhedens langsigtede strategi, samt se til den generelle økonomiske udvikling på arbejdsmarkedet. Aflønning af medarbejdere og derunder personalegoder, indgår selvfølgelig i HR-strategien for at kunne tilbyde attraktive lønpakker, i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Personalegoder som begreb dækker i dagligtale over de naturalier, som enten giver lønmodtageren et sparet privatforbrug, eller ret til at kunne benytte virksomhedens ejendele. Formålet med kapitlet er at definere begrebet personalegoder og betingelserne herfor Skattemæssig historie Fundamentet for beskatning af personalegoder kan dateres tilbage til Statsskatteloven af 1903, som bekendtgør skat af personlig indkomst og deraf indirekte lovgiver om beskatning af personalegoder. I 1993 kom der med indførelse af Ligningslovens 16 13, den første reelle lovbestemmelse vedrørende personalegoder. Formålet herfor var at begrænse datidens spekulationer i forhold til aflønning. For blandt andet at undgå en administrativ byrde, indførtes der med virkning fra 1. januar 1997 en bagatelgrænse på kr. 14 hvilket betød, at personalegoder ydet i forbindelse med medarbejderens ansættelsesvilkår, hvor den samlede værdi af goderne ikke oversteg bagatelgrænsen, ikke var skattepligtig for medarbejderen. Siden 1997 er bestemmelserne i LL 16 løbende blevet tilpasset med den samfundsmæssige udvikling indenfor personalegode området. Tilpasningen er sket i forbindelse med skattereformer Definition Lovmæssigt er der ikke præciseret en definition af begrebet personalegoder. I daglig tale forstås begrebet som naturalier, der gives til en medarbejder som modydelse for sin arbejdsindsats, givet i et ansættelsesforhold. Den juridiske vejledning beskriver personalegoder som værende Formuegoder 15 af pengeværdi, der ydes som led i arbejdsaftaler i en anden form end penge Se afsnit Bekendtgjort ved lov nr. 483 af 30. juni Loven uddybes endvidere i CIR nr. 72 ad 17. april 1996, punkt LL 16, stk. 3, 3. pkt. som reguleres jævnført PSL Se afsnit 1.7. Side 14 af 79

16 Arbejdsredskaber som en arbejdsgiver stiller til rådighed for, at virksomhedens medarbejdere kan udføre deres respektive arbejde, er ikke et personalegode. For at der kan være tale om et personalegode, skal arbejdsredskabet enten benyttes privat, eller kunne være til rådighed for privat benyttelse 17. Personalegoder kan derfor betegnes som værende en økonomisk fordel af privatkarakter ydet af en arbejdsgiver. Dette kan omfatte såvel naturalier, som sparet privatforbrug eller blot adgang til at anvende arbejdsgivers ejendele Ansættelsesforhold Det fremgår af LL 16, at der skal forelægge et ansættelsesforhold, for at reglerne i LL 16 er gældende. Der skal således være et arbejdsforhold til stede, for at der kan være tale om, at naturalier opfattes som værende et personalegode. Såfremt et gode utvivlsomt bliver ydet til enten den ansatte eller dennes familie eller pårørende finder reglerne i LL 16 anvendelse, blot godet ydes som følge af en arbejdsaftale. Det fremgår ligeledes af LL 16, at det ikke er en forudsætning, at arbejdsgiveren ejer eller har erhvervet godet som stilles til rådighed for medarbejderen, blot at arbejdsgiveren har juridisk bestemmende indflydelse over godet. LL 16 er også gældende for konsulenter, advokater, revisorer, bestyrelsesmedlemmer mfl., blot såfremt der er aftalt et arbejdsforhold imellem parterne Skattemæssig inddeling og værdiansættelse Nogle personalegoder skal beskattes efter den objektive markedsværdi, andre personalegoder er værdiansat ud fra standardsatser, og nogle personalegoder er skattefrie som følge af personaleplejefritagelse. Andre personalegoder er helt skattefrie hvis værdien heraf ikke overstiger bagatelgrænserne. Personalegoder kan derfor skattemæssigt inddeles i følgende afsnit: Beskatning af markedsværdi. Beskatning efter standardsatser. Skattefri personalepleje. Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder. Bagatelgrænse for mindre personalegoder. 16 Den juridiske vejledning C.A Regler for personalegoder 17 Den juridiske vejledning C.A Regler for personalegoder Side 15 af 79

17 Beskatning af markedsværdi Personalegoder skal som hovedregel værdiansættes til den objektive markedsværdi på det tidspunkt hvor medarbejderen får overdraget personalegodet 18, altså den værdi som det vil koste medarbejderen selv at erhverve godet i fri handel. Idet personalegoder kan opdeles som overdraget til eje eller lån og som sparet privatforbrug, opgøres markedsværdien også forskelligt for de to kategorier Overdraget til eje eller lån Personalegoder der bliver overdraget til eje følger hovedreglen, men hvis personalegodet bliver lånt til medarbejderen, bliver værdien fastsat til det beløb, som det ville koste medarbejderen at leje godet i fri handel Sparet privatforbrug Personalegoder som kan betegnes som et sparet privatforbrug, skal værdiansættes til det beløb som medarbejderen har sparet Beskatning efter standardsatser Der er fastsat nogle undtagelser 21 til hovedreglen for værdiansættelse af personalegoder. Undtagelserne gør, at følgende listede personalegoder, skal beskattes til en standardsats som årligt reguleres, fremfor den objektive markedsværdi eller det faktiske sparede privatforbrug. Fri bil. Sommerbolig. Lystbåd. Fri telefon, computer og datakommunikation. Kost og logi. Derudover har SKAT og Skatterådet udarbejdet en vejledende anvisning for, hvordan følgende personalegoder skal værdiansættes: Privat kørsel i særlige køretøjer. Personalelån. Måltider i personalekantiner med arbejdsgiver tilskud Skattefri personalepleje Personalepleje som bliver tilbudt alle medarbejdere, er skattefrie for medarbejderne såfremt, der er tale om, at personalegodet kun er til rådighed på arbejdspladsen, og er uden væsentlig økonomisk værdi, samt at personalegodet er stillet til rådighed som led i den almindelige personalepleje LL 16, stk Den juridiske vejledning C.A Værdiansættelse af personalegoder 20 Den juridiske vejledning C.A Værdiansættelse af personalegoder 21 LL 16 stk. 4-9 og stk. 12 Side 16 af 79

18 Et stærkt argument for skattefrihed på personalepleje er, at det typisk er svært at henføre et eksakt beløb til den enkelte medarbejder. Hverken SKAT, Skatterådet eller Skatteministeriet har fastsat en beløbsgrænse for, hvad der anses som værende Uden væsentlig økonomisk værdi. Den juridiske holdning til hvad der anses som værende Uden væsentlig økonomisk værdi, ændres i takt med den generelle samfundsopfattelse og økonomiske udvikling. For at der er tale om skattefritagelse, skal personaleplejen Være til rådighed på arbejdspladsen. Det betyder, at hvis en virksomhed etablerer et motionsrum, som alle medarbejdere frit kan benytte, er benyttelsen skattefri for medarbejderne. Hvis virksomheden derimod betalte for, at alle medarbejderne kunne benytte det lokale fitnesscenter, er der ikke længere tale om, at Være til rådighed på arbejdspladsen, og derfor bliver medarbejderne skattepligtige heraf. For at der kan være tale om Almindelige personalepleje henvises der til, at personaleplejen skal være tilgængelig for alle medarbejderne. Et sundhedstjek til virksomhedens seniormedarbejdere er derfor skattepligtigt for seniormedarbejderne, hvorimod hvis virksomheden tilbyder alle sine medarbejdere et sundhedstjek, vil det være skattefrit for alle medarbejderne. Personalepleje som er skattefrit for medarbejderen, er f.eks. de fleste firmaarrangementer 23 samt kaffe-, the-, frugt- og kantineordninger Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder Arbejdsrelaterede personalegoder er skattefrie for medarbejderen, såfremt den samlede værdi af de arbejdsrelaterede personalegoder ikke overstiger kr. 24. Hvis den ansatte har flere ansættelsesforhold, skal den samlede værdi af de arbejdsrelaterede personalegoder fra samtlige ansættelsesforhold indgå i beregningen for bagatelgrænsen. Der er ikke en bagatelgrænse på kr. pr. arbejdsgiver. Såfremt bagatelgrænsen overskrides, bliver medarbejderen skattepligtig af det fulde beløb, og ikke kun af den del som overstiger bagatelgrænsebeløbet. For at et personalegode medregnes under bagatelgrænsen skal personalegodet i overvejende grad være stillet til rådighed for medarbejderens udførelse af arbejdet. De personalegoder som er skattefrie, f.eks. kaffe, the og frugt, og de personalegoder som er skattepligtige, f.eks. fri telefon og fri bil, samt personalegoder som har overvejende karakter af privat formål, f.eks. medlemskaber til fitness, børnepasning i forbindelse med overarbejde og livmoderhalskræftvaccination, medregnes ikke under bagatelgrænsen Den juridiske vejledning C.A Personaleplejefritagelsen 23 Se Kapitel niveau - reguleres årligt efter PSL Publikation Personalegoder 2015, udgivet af RevisorGruppen Danmark, 2015 Side 17 af 79

19 Såfremt bagatelgrænsen overskrides påhviler indberetningspligten af det fulde beløb den ansatte og ikke arbejdsgiveren. Arbejdsgiverrelaterede personalegoder som medregnes under bagatelgrænsen omfatter blandt andet: Arbejdsgiver betalt kørekort. Avis til brug for arbejdet. Kost ved overarbejde Beklædning betalt og ønsket af arbejdsgiver. Vareprøver af virksomhedens produkter Bagatelgrænse for mindre personalegoder De fleste virksomheder har et ønske om at kunne vise deres medarbejdere en påskønnelse uden, at det har en skattemæssig konsekvens for medarbejderen, dette er et af argumenterne for en bagatelgrænse for mindre personalegoder. De mindre personalegoder er kun skattepligtige såfremt bagatelgrænsen på kr. 26 overskrides, de mindre personalegoder værdiansættes som den objektive markedsværdi i henhold til LL 16. I beregningen af om bagatelgrænsen er overskredet, skal der tages højde for særreglen for årets julegave. For julegave gælder, at en julegave altid er skattefri, såfremt den objektive markedsværdi maksimalt udgør 800 kr. 27. Værdien af en julegave bliver først skattepligtig for medarbejder, når både bagatelgrænsen er overskredet og værdien af julegaven udgør mere end 800 kr. Hvis en ansat har flere ansættelsesforhold, og derved modtager flere julegaver, er julegaverne skattefrie, såfremt den enkelte julegave modtaget fra hver arbejdsgiver ikke overstiger 800 kr. De personalegoder som er skattefrie f.eks. kaffe, the og frugt, og de personalegoder som er skattepligtige f.eks. fri telefon og fri bil, og de personalegoder som er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder f.eks. kost ved overarbejde og vareprøver fra virksomheden, samt personalegoder som har overvejende karakter af privat formål f.eks. medlemskaber til fitness, børnepasning i forbindelse med overarbejde og livmoderhalskræftvaccination, medregnes ikke under bagatelgrænsen 28. Derimod medregnes f.eks. vin, blomster, julegave og skattepligtige firmaarrangementer. Nedenfor er givet 6 eksempler på hvordan, det skattepligtige beløb skal beregnes i forskellige situationer, blomster, vin og chokolade m.m. er i udregningerne betegnet som andre smågaver niveau - reguleres årligt efter PSL niveau - reguleres årligt efter PSL Publikation Personalegoder 2015, udgivet af RevisorGruppen Danmark, 2015 Side 18 af 79

20 *Udregningerne er egne beregninger udarbejdet til brug for dette afgangsprojekt. Udregning 1 Udregning 2 Andre smågaver kr. 300 Andre smågaver kr. 400 Julegave kr. 800 Julegave kr. 800 Total kr Total kr Skattepligtigt beløb kr. - Skattepligtigt beløb kr. 400 Udregning 3 Udregning 4 Andre smågaver kr. 300 Andre smågaver kr. - Julegave kr. 900 Julegave kr. 900 Total kr Total kr. 900 Skattepligtigt beløb kr Skattepligtigt beløb kr. - Udregning 5 Udregning 6 Andre smågaver kr. - Andre smågaver kr. 300 Julegave 1 kr. 700 Julegave 1 kr. 700 Julegave 2 kr. 800 Julegave 2 kr. 900 Total kr Total kr Skattepligtigt beløb kr. - Skattepligtigt beløb kr Udregning 1: Bagatelgrænsen er ikke overskredet, derfor er totalen skattefri. Udregning 2: Bagatelgrænsen er overskredet, men julegaven overstiger ikke de 800 kr., derfor skal julegaven ikke medregnes i det skattepligtige beløb. Udregning 3: Bagatelgrænsen er overskredet, og julegaven overstiger de 800 kr., derfor er totalen skattepligtig. Udregning 4: Julegaven overstiger de 800 kr., men bagatelgrænsen er ikke overskredet, derfor er totalen skattefri. Udregning 5: Bagatelgrænsen er overskredet, men de 2 julegaver overstiger ikke enkeltvis de 800 kr., derfor er totalen skattefri. Udregning 6: Bagatelgrænsen er overskredet, men kun den ene af julegaverne overstiger ikke enkeltvis de 800 kr., derfor holdes julegave 1 ud af det skattepligtige beløb. Side 19 af 79

Beskatning af personalegoder Medarbejder kontra hovedaktionær

Beskatning af personalegoder Medarbejder kontra hovedaktionær 2016 Beskatning af personalegoder Medarbejder kontra hovedaktionær Tue Nielsen og Andreas Larsen Vejleder - Karina Kim Egholm Elgaard HD(R) - Afgangsprojekt 10-05-2016 Forfattererkæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Beskatning af personalegoder 2013

Beskatning af personalegoder 2013 Beskatning af personalegoder 2013 Afgangsprojektet er udarbejdet af Laura Victoria Bell, Copenhagen Business School, HD(R). Copenhagen Business School, HD(R) Side 1 af 81 Forord Denne opgave er en afsluttende

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Personalegoder. Fra en medarbejders perspektiv. Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen. Vejleder Henrik Nielsen

Personalegoder. Fra en medarbejders perspektiv. Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen. Vejleder Henrik Nielsen Personalegoder Fra en medarbejders perspektiv Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen Vejleder Henrik Nielsen Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Indledning med beskrivelse af problemstilling...

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut

Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut Personalegoder Den skattemæssige behandling af udvalgte personalegoder Udarbejdet af: Lone Andersen

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation 2012 Beskatning af personalegoder Afgangsprojektet er udarbejdet af Marie Hertz Bach Melitza Herbert Nielsen Copenhagen Business School, HD(R) 09-05-2012 Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Opgaveformalia Kapitel

Læs mere

Personalegoder er det bedre end kontanter?

Personalegoder er det bedre end kontanter? Copenhagen Business School, 2011 Cand.merc.aud, Juridisk institut Kandidatafhandling Personalegoder er det bedre end kontanter? Udarbejdet af: Mette Christiansen Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Afleveret:

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Beskatning af foreningsaktiviteter

Beskatning af foreningsaktiviteter - 1 Beskatning af foreningsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uges, d. 18. juni, blev omtalt flere afgørelser fra Skatterådet om kunstværker, der uddeles fra kunstforeninger

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer.

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer. Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Efterår 2011 Afleveret 8. november 2011 Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen,

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 196 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-311-0062 Dato: 12. maj 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Fleksible lønpakker Skat Tax

Fleksible lønpakker Skat Tax Fleksible lønpakker Skat 2017 Tax 2 Fleksible lønpakker Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Skattemæssig optimering af fleksible lønpakker

Skattemæssig optimering af fleksible lønpakker Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Skattemæssig optimering af fleksible lønpakker Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Udarbejdet af: Jacob Løve Johannsen Mark Stanley Handberg Aflevering: 10.

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Personalegoder og fleksible lønpakker

Personalegoder og fleksible lønpakker Personalegoder og fleksible lønpakker Næstved Kommune den 16. juni 2009 Advokat Torben Mølgaard Hededal Temaer Arbejdsgivers oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Generelt om beskatning af personale-

Læs mere

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand!

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Lønmodeller Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Var det noget med et par ekstra feriedage ved juletid? Eller et frikort til golfklubben?

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Forslag. Politik for fleksible lønpakker

Forslag. Politik for fleksible lønpakker Forslag Politik for fleksible lønpakker Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion...3 2. Hvad er en fleksibel lønpakke?...3 3. Hvad kan du vælge?...3 4. Pension, bonus, overtidsbetaling, ferietillæg m.v...4

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den Spørgsmål 182

Skatteministeriet J.nr Den Spørgsmål 182 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0412 Den Spørgsmål 182 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 182

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING 3. februar 2006 Af Frithiof Hagen, direkte telefon 33557719 FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING Resumé: Det samlede offentlige provenutab som følge af skattesubsidierede frynsegoder er i en statusrapport

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer har modtaget L 31 om ændring af ligningsloven, herunder ophævelse

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ:

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ: personalegoder 2012 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

PERSONALEGODER 2015. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor.

PERSONALEGODER 2015. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor. PERSONALEGODER 2015 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor.dk @ Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4

Læs mere