Beskatning af Personalegoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af Personalegoder"

Transkript

1 Beskatning af Personalegoder HD 2.del Regnskab og Økonomistyring - forår 2015 Vejleder: Henrik Nielsen

2 Forfattererklæring Side 1 af 79

3 Struktur oversigt Indledning Personalegoder generelt Bruttotrækordning Firmaarrangementer Sundhedsydelser Fri telefon, computer og datakommnukationsforbindelse Fri bil Konklusion Litteraturliste I forbindelse med udarbejdningen af mit afgangsprojekt vil jeg gerne takke følgende personer: Min kollega Karina Poulsen for gennemlæsning og retning. Min kollega Thomas Grundahl Hannberg for faglig sparing. Min kollega Tabita Lotte Rachlitz for faglig sparring og gennemlæsning. Side 2 af 79

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Metode- og modelvalg Målgruppe Litteratur og kildekritik Forkortelser og begrebs definitioner Personalegoder generelt Indledning Skattemæssig historie Definition Ansættelsesforhold Skattemæssig inddeling og værdiansættelse Beskatning af markedsværdi Overdraget til eje eller lån Sparet privatforbrug Beskatning efter standardsatser Skattefri personalepleje Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder Bagatelgrænse for mindre personalegoder Egenbetaling Delkonklusion Bruttotrækordning Indledning Betingelser Specifikke betingelser Personaleplejefritagelsen Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder Generelle betingelser Civilretlig gyldighed Fremadrettet ordning Side 3 af 79

5 Reel ændring af lønnens sammensætning Stillet til rådighed af arbejdsgiveren Uafhængig af varierende udgifter Varigheden af lønnedgangen Fradrag på lønsedlen Beregning af bruttotrækordning Overvejelser inden anvendelse Delkonklusion Firmaarrangementer Indledning Receptioner for medarbejdere Julefrokost, skovture og øvrige firmafester Faglige arrangementer Teambuilding Kundepleje Delkonklusion Sundhedsydelser Indledning Skattepligt Arbejdsskader Forebyggelse Behandling Krav til anerkendelse Sundhedsforsikringer Lægefagligt begrundet behandling Personer omfattet af LL Ydelser omfattet af LL 30 og betingelser for skattefrihed Lægeerklæring Personalepolitik Begrænsning Personaleplejefritagelsen Bagatelgrænse for mindre personalegoder Delkonklusion Side 4 af 79

6 6. Fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse Indledning Hvem er omfattet Fri telefon Definition på en telefon Undtagelse Skattepligt Undtagelse Rabat til ægtefæller Dokumenteret ægteskab Samlevende ved indkomstsårets udgang Skattepligtig minimums grænse Bruttotrækordning Fri computer Skattefrihed Undtagelse Bruttotrækordning Fri datakommunikation Definition af datakommunikationsforbindelse Undtagelse Skattefrihed Undtagelse Arbejdsgiver pligt Fri telefon Tro- og loveerklæring Kontrolbesøg fra SKAT Fri computer Fri datakommunikationsforbindelse Delkonklusion Fri bil Indledning Omfattet af fri bil Personer Side 5 af 79

7 Kørertøjer undtagelse Skattepligt Ingen privat rådighed gange-reglen dages-reglen Kundeopsøgende kørsel Skiftende firmabil Elbil i forsøgsperiode Firmabil på gule nummerplader Dagsbeviser Kørebog / Kørselsregnskab Skattemæssig værdi Anskaffet før 3 år Anskaffet efter 3 år Egenbetaling Befordringsfradrag Driftsudgifter Bro- og færgeafgift Særlige og specialindrettede køretøjer Kørsel imellem bopæl og arbejdsplads Privat kørsel i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel Anden privat kørsel Bagatelgrænse Overvejelser Arbejdstager Arbejdsgiver Beregning af egen bil kontra fri bil Delkonklusion Konklusion Litteraturliste Bøger Publikationer og vejledninger Side 6 af 79

8 9.3. Love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger Artikler Hjemmesider Domme og afgørelser Bilagsmateriale Bilag 1 - Overbliksskema til beskatningsforhold af en sundhedsforsikring Bilag 2 - Overbliksskema over ydelser og betingelser for skattefrihed Bilag 3 - Overbliksskema til vurdering af specialindrettede køretøjer Bilag 4: Beregning af kørsel i egen bil kontra fri bil Side 7 af 79

9 1. Indledning 1.1. Indledning I 2008 var ledigheden rekord lav, og der var pres på de danske virksomheder for både at fastholde deres arbejdsstyrke, men også i forhold til at rekruttere nye medarbejdere til virksomhederne. Den tilspidsede situation på arbejdsmarkedet gjorde, at virksomheder i højere grad tilbød fleksible lønpakker og ekstra personalegoder. Siden er det nærmest blevet en samfundsmæssig opfattelse, at visse personalegoder er en del af den normale lønpakke på de private arbejdspladser. Nogle personalegoder hører under bagatelgrænser, og er først skattepligtige når bagatelgrænsen overskrides, hvorfor der ofte fra medarbejdernes side er forvirring omkring indberetningspligt og beskatning af personalegoderne. Danmark har verdenshøjeste skattetryk 1, og antallet af danske topskatteydere toppede i 2008, hvor tusinde personer blev opkrævet topskat 2. Siden er antallet af danske topskatteydere blevet reduceret, først via 2009-skattereformen og sidst med 2012-skattereformen, til forventet 584 tusinde personer i Topskatteydere som betalte en marginalskat på op til 56,2 % i 2014, og personer med en personlig indkomst lige under topskattegrænsen 4, har ofte en større interesse i, at få stillet et gode til rådighed fremfor flere lønkroner. Bruttotrækordninger giver mulighed for at formindske skattebetalingen, hvilket har høj interesse for personer, der herved kan undgå at betale topskat eller blot reducere deres betaling af topskat. Dette har dog kun interesse såfremt personalegodet værdiansættes under markedsværdien, og derved beskattes lavere eller er skattefrit. Fleksible lønpakker er populære både blandt arbejdstagere og arbejdsgivere, idet de giver arbejdstageren mulighed for en sammensætning af både lønkroner og personalegoder, her ind under de mere bløde værdier som f.eks. fleksible arbejdstider, mulighed for massage og motionsrum m.fl. Modsat får arbejdsgiveren en direkte besparelse på lønkroner, og antagelsesvis en mere tilfreds og arbejdsvillig medarbejder. Tendensen er derfor også, at fleksible lønpakker bliver mere udbredt på både det private og offentlige arbejdsmarkedet. 1 Artikel Danmark har verdens højeste skattetryk - for femte år i træk, udgivet af Joachim Claushøj Bindslev, Publikation Skatter og afgifter oversigt 2014, udgivet af Danmarks Statistik, Artikel Bund-, mellem- og topskatteydere , udgivet af Skatteministeriet, niveau, kr. Side 8 af 79

10 Personalegoder udbetales i naturalier men er reelt løn, udgangspunktet er derfor også, at personalegoder er skattepligtige af markedsværdien herpå. Som følge af både lovgivning og praksis fraviger en række personalegoder dog fra dette udgangspunkt. De lempelige beskatningsforhold på visse personalegoder beror på regeringernes samfundsmæssige ønske om f.eks. at udbrede brugen af IT og sundhedsbehandlinger, samt øge befolkningens efteruddannelses niveau. Dette har dog også den betydning, at staten mister et skatteprovenu, såfremt der sammenholdes med, at arbejdstagerne havde fået personalegodets markedsværdi som bruttolønkroner Problemformulering Værdien af personalegoder er i udgangspunkt indkomstskattepligtigt jævnført SL 4. Paragraffen fastsætter, at alle former for indtægter både engangs- og tilbagevendende indtægter uden hensyn til omstændighederne, som har ført til erhvervelsen af indtægten, skal medregnes i indkomstopgørelsen. Personalegodets værdiansættelse og deraf beskatningsgrundlag er specificeret i LL 16. Paragraffen fastsætter, at personalegodet som hovedregel værdiansættes efter den objektive markedsværdi. Paragraffen fastslår yderligere, at erhververen ikke er skattepligtig, såfremt personalegodet er omfattet af bagatelgrænsen 5, eller hvis personalegodet er fritaget for beskatning. Fra et skattemæssigt synspunkt kan personalegoder inddeles i følgende kategorier 6 : o Beskatning af markedsværdien o Beskatning efter standardsatser o Skattefri personalepleje o Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder o Bagatelgrænse for mindre personalegoder Formålet med afgangsprojektet er med udgangspunkt i ovenstående, at beskrive de udvalgte personalegoder og analysere de skattemæssige problemstillinger herved, samt konkretisere på hvem indberetningspligten heraf påhviler. Analysen vil danne grundlag for en vurdering af, hvorledes medarbejdere kan reducere deres skattebetaling. I afgangsprojektet er der lagt vægt på personalegoderne bruttotrækordning, firmaarrangementer, sundhedsydelser, fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse samt fri bil. Besvarelse af ovenstående vil ske ud fra følgende spørgsmål: o Hvis en arbejdstager modtager et af de udvalgte personalegoder. Hvordan skal personalegoderne værdiansættes, beskattes og hvem tilfalder indberetningspligten? 5 LL 16, stk. 3 bagatelgrænse kr. i Publikation Personalegoder 2015, udgivet af RevisorGruppen Danmark, 2015 Side 9 af 79

11 o o Hvis en arbejdstager og en arbejdsgiver indgår en aftale om en bruttotrækordning. Hvilke betingelser skal være opfyldt for at bruttotrækordningen er skattemæssig gyldig, og hvilke personalegoder kan indgå? En arbejdstagers skattebetaling kan optimeres ved en fleksibel lønpakke. Ud fra de udvalgte personalegoder, hvilke økonomiske fordele og ulemper kan arbejdstageren opnå ved aflønningen i en fleksibel lønpakke fremfor ren bruttoløn?. Til at underbygge konklusionerne for de skattemæssige konsekvenser i afgangsprojektet, vil besvarelsen indeholde praktiske beregninger på de valgte personalegoder Problemafgrænsning Afgangsprojektets formål er at beskrive og analysere de skattemæssige behandlinger af de afgrænsede personalegoder kontra aflønning i kontantløn. Afgangsprojektet er afgrænset til kun at omhandle de personer som opfylder kravet om fuld skattepligt til Danmark 7. Ydermere er afgangsprojektet afgrænset til kun at omhandle den typiske medarbejder i et ansættelsesforhold, hvorfor de skattemæssige problemstillinger ved personalegoder for hovedaktionærer og selvstændige erhvervsdrivende ikke vil blive behandlet i afgangsprojektet. For arbejdsgiveren er afgangsprojektet afgrænset til kun at omhandle de skattemæssige problemstillinger, hvorfor momsbehandlingen af de udvalgte personalegoder ikke vil blive behandlet i afgangsprojektet. Ligeledes er afgangsprojektet afgrænset til kun at omhandle den skattemæssige behandling af personalegoder i Danmark, afgangsprojektet vil derfor ikke beskrive eller analysere det skattemæssige omfang af personalegoder erhvervet i udlandet. Idet personalegoder er et omfangsrigt emne, er afgangsprojektet afgrænset til kun at omhandle personalegoderne bruttotrækordning, firmaarrangementer, sundhedsydelser, fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse og fri bil. Denne afgrænsning bidrager til en dybere analyse af de udvalgte personalegoder i afgangsprojektet fremfor en bred analyse af begrebet personalegode som heldhed. Motorcykel, scooter og knallert er ikke inkluderet i bestemmelsen for fri bil, og den skattemæssige behandling af kørsel på arbejdsgiverbetalt motorcykel, scooter og knallert vil derfor ikke blive behandlet i afgangsprojektet. For personalegodet fri telefon, fri computer og datakommunikationsforbindelse, er afgangsprojektet afgrænset til kun at behandle de gældende bestemmelser. Afgangsprojektet vil derfor ikke behandle de skattemæssige konsekvenser af multimediebeskatningen kontra de nye beskatningsregler. 7 Jf. KSL 1 & 2 Side 10 af 79

12 For at kunne konkretisere på problemformuleringen, forudsættes det i afgangsprojektet at de behandlede personalegoder er erhvervet som et acceptabelt vederlag fremfor lønkroner for en given arbejdsydelse. De skattemæssige problemstillinger ved usædvanlige personalegoder ydet for en arbejdsindsats bliver derfor ikke behandlet i afgangsprojektet. Afgangsprojektet vil ikke behandle eller udregne statens samlede tabte/vundne skatteprovenu på de udvalgte personalegoder, idet dataindsamlingen herved er for omfangsrig, samt at det ville være nødvendigt at foretage en del antagelser og generaliseres for behandlingen herpå, hvilket ville gøre afgangsprojektet utroværdigt i forhold til afgangsprojektets formål. Afgangsprojektets besvarelse af problemformuleringen er baseret på den herom gældende lovgivning og retspraksis pr. 31. december Metode- og modelvalg Den deduktive metode tager udgangspunkt i eksisterende teorier, og ud fra den deduktive metode kan virkningerne af en bestemt handling konkluderes 8. F.eks. hvordan den skattemæssige virkning for en medarbejder, som modtager et personalegode vil være. Afgangsprojektets konklusioner er baseret på afgangsprojektets beskrivelse og analyse af problemformuleringen, som tager udgangspunkt i den gældende lovgivning og retspraksis herom. Metodevalget til afgangsprojektet er derfor deduktion, idet afgangsprojektet tager udgangspunkt i den eksisterende skattelovgivning, hvorefter der dannes konklusioner begrundet ud fra de eksisterende teorier. For indsamling af data til afgangsprojektet er der benyttet den kvalitative dataindsamlingsmetode 9. Den indsamlede data til brug for besvarelse af afgangsprojektet, er hovedsagligt den gældende lovgivning indenfor personalegoder herunder bekendtgørelser, cirkulærer, domme og afgørelser, derudover vil der til forståelse af afgangsprojektets problemstilling blive anvendt relevante bøger, publikationer og artikler. Det indsamlede data er udarbejdet og skabt til andet brug end dette afgangsprojekt. Det indsamlede data kategoriseres derfor som værende sekundært data 10. Pålideligheden af det indsamlede data anses for værende høj, idet udgiverne til det indsamlede data f.eks. er professorer, advokater, konsulenter og revisorer alle med uddannelse og ekspertise indenfor skatteområdet, samt gældende lovgivning. Der er til besvarelse af afgangsprojektets problemformulering ikke indsamlet primære data 11. Der er for simplificering af eksempler og til støtte for konklusioner blevet udarbejdet egne beregninger, som kan kategoriseres som værende primære data. 8 Samfundsvidenskabelige metoder En introduktion, side Samfundsvidenskabelige metoder En introduktion, kapitel Samfundsvidenskabelige metoder En introduktion, side Samfundsvidenskabelige metoder En introduktion, side 83. Side 11 af 79

13 Afsnit 2 her gennemgås den lovmæssige udvikling inden for området personalegoder, samt den skattemæssige kategorisering af personalegoder generelt. Afsnittet tager udgangspunkt i LL 16, og herigennem vurderes betydningen af indførslen af bagatelgrænserne. Afsnit 3 her redegøres der for anvendelse af bruttotrækordninger, og betingelserne for hvornår en bruttotrækordning er gyldig. Hertil vurderes der, hvornår en bruttotrækordning kan give arbejdstageren en skattemæssig besparelse. Afsnit 4-7 her analyseres lovbestemmelserne for de udvalgte personalegoder, og vurdere hvornår en arbejdstager, er skattepligtig af de pågældende personalegoder, samt hvorledes den skattemæssige værdiansættelse af personalegodet skal behandles. I forlængelse heraf redegøres der for på hvem indberetningspligten påhviler. Afsnit 8 indeholder afgangsprojektets konklusioner. Afsnit 9 indeholder afgangsprojektets litteraturliste. For at højne validiteten af vurderingerne i afsnit 4-7, er der på baggrund af det analyserede materiale, udarbejdet eksempler som simplificerer lovbestemmelserne. Ligeledes foretages der, med udgangspunkt i analyserne, beregninger for at verificere skattemæssige konsekvenser. For at give læserne af dette afgangsprojekt en ensartet forståelse er væsentlige udtryk, forkortelser og begreber blevet defineret i afsnit 1.7. Ligeledes vil der, hvor det findes nødvendigt, blive anført fodnoter hertil i de respektive afsnit. Der er for afgangsprojektets eksempler og udregninger valgt en kronologisk nummerrækkefølge igennem hele afgangsprojektet. Den sekundære dataindsamling er afsluttet den 1. februar Målgruppe Målgruppen for afgangsprojektet er primært rådgivere og beslutningstagere indenfor virksomhederes aflønningsforhold. Sekundært kan afgangsprojektet benyttes af medarbejdere med interesse i de udvalgte personalegoder. Afgangsprojektet kan benyttes af beslutningstagerne i virksomheder inden for økonomiske-, skattemæssige-, og aflønningsforhold, som overvejer at aflønne deres medarbejdere i de udvalgte personalegoder, samt for de rådgivere som befinder sig i en rådgivningsmæssig situation inden for de udvalgte personalegoder. Afgangsprojektet kan ligeledes anvendes, af de medarbejdere som aflønnes eller bliver tilbudt aflønning i de udvalgte personalegoder fremfor kontantløn, til forståelse og opslagsvæk af regelsættet og de skattemæssige konsekvenser indenfor de udvalgte personalegoder. Side 12 af 79

14 1.6. Litteratur og kildekritik Hovedparten af litteraturen stammer fra anerkendte rådgivningsfirmaer, som har baseret deres publikationer af emnet ud fra den gældende lovgivning på området, hvorfor de for dette afgangsprojekt anses som en valid litteraturkilde. Publikationerne er, hvor det fandtes nødvendigt, sammenholdt med lovgivningen for at undgå misforståelser, og for at sikre at litteraturen er opdateret med seneste lovændringer. De anvendte bøger brugt som litteratur for afgangsprojektet, benyttes af CBS som uddannelses litteratur i Skatteret, hvorfor disse også ses som valid litteratur. Bøgerne er blevet sammenholdt med lovgivningen for at sikre at litteraturen er opdateret med seneste lovændringer. Al litteratur i form af love, bekendtgørelse, domme og afgørelser anses ligeledes for værende valid litteratur, og der er ikke foretaget yderligere kildekritik heraf. Informationerne fra de i afgangsprojektet anvendte artikler er ikke dobbelt tjekket eller efter beregnet, hvorfor validiteten heraf ikke anses som værende høj, men forsat over middel idet kilderne til artiklerne er respektable personer og instanser Forkortelser og begrebs definitioner Skattetryk: Det totale skatteprovenu set i forhold til den totale indkomst i landet. Personalegoder: Naturalier, sparet privatforbrug samt benyttelse af arbejdsgivers ejendele. Formuegode: Enhver form for formueforøgende eller formuebevarende ydelse. Videnssamfund: I videnssamfundet er flertallet af lønarbejderne beskæftiget i videns tunge fag. AMBL: Arbejdsmarkedsbidragsloven SL: Statsskatteloven LL: Ligningsloven KSL: Kildeskatteloven PSL: Personskatteloven SKM: Skatteministeriet Side 13 af 79

15 2. Personalegoder generelt 2.1. Indledning Danmark bevæger sig i retningen af at blive et videnssamfund 12, hvor medarbejdernes viden og kompetencer indenfor deres fag øger virksomhedernes konkurrenceevne. Virksomheder, hvor afhængigheden af medarbejdernes viden og kompetencer er høj, bør have en klarlagt HR-strategi for fastholdelse af nuværende medarbejdere og til rekruttering af nye medarbejdere, idet medarbejderne er virksomhedernes ressource, og derfor grundlaget for virksomhedernes indtjening. HR-strategien bør tage udgangspunkt i virksomhedens langsigtede strategi, samt se til den generelle økonomiske udvikling på arbejdsmarkedet. Aflønning af medarbejdere og derunder personalegoder, indgår selvfølgelig i HR-strategien for at kunne tilbyde attraktive lønpakker, i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Personalegoder som begreb dækker i dagligtale over de naturalier, som enten giver lønmodtageren et sparet privatforbrug, eller ret til at kunne benytte virksomhedens ejendele. Formålet med kapitlet er at definere begrebet personalegoder og betingelserne herfor Skattemæssig historie Fundamentet for beskatning af personalegoder kan dateres tilbage til Statsskatteloven af 1903, som bekendtgør skat af personlig indkomst og deraf indirekte lovgiver om beskatning af personalegoder. I 1993 kom der med indførelse af Ligningslovens 16 13, den første reelle lovbestemmelse vedrørende personalegoder. Formålet herfor var at begrænse datidens spekulationer i forhold til aflønning. For blandt andet at undgå en administrativ byrde, indførtes der med virkning fra 1. januar 1997 en bagatelgrænse på kr. 14 hvilket betød, at personalegoder ydet i forbindelse med medarbejderens ansættelsesvilkår, hvor den samlede værdi af goderne ikke oversteg bagatelgrænsen, ikke var skattepligtig for medarbejderen. Siden 1997 er bestemmelserne i LL 16 løbende blevet tilpasset med den samfundsmæssige udvikling indenfor personalegode området. Tilpasningen er sket i forbindelse med skattereformer Definition Lovmæssigt er der ikke præciseret en definition af begrebet personalegoder. I daglig tale forstås begrebet som naturalier, der gives til en medarbejder som modydelse for sin arbejdsindsats, givet i et ansættelsesforhold. Den juridiske vejledning beskriver personalegoder som værende Formuegoder 15 af pengeværdi, der ydes som led i arbejdsaftaler i en anden form end penge Se afsnit Bekendtgjort ved lov nr. 483 af 30. juni Loven uddybes endvidere i CIR nr. 72 ad 17. april 1996, punkt LL 16, stk. 3, 3. pkt. som reguleres jævnført PSL Se afsnit 1.7. Side 14 af 79

16 Arbejdsredskaber som en arbejdsgiver stiller til rådighed for, at virksomhedens medarbejdere kan udføre deres respektive arbejde, er ikke et personalegode. For at der kan være tale om et personalegode, skal arbejdsredskabet enten benyttes privat, eller kunne være til rådighed for privat benyttelse 17. Personalegoder kan derfor betegnes som værende en økonomisk fordel af privatkarakter ydet af en arbejdsgiver. Dette kan omfatte såvel naturalier, som sparet privatforbrug eller blot adgang til at anvende arbejdsgivers ejendele Ansættelsesforhold Det fremgår af LL 16, at der skal forelægge et ansættelsesforhold, for at reglerne i LL 16 er gældende. Der skal således være et arbejdsforhold til stede, for at der kan være tale om, at naturalier opfattes som værende et personalegode. Såfremt et gode utvivlsomt bliver ydet til enten den ansatte eller dennes familie eller pårørende finder reglerne i LL 16 anvendelse, blot godet ydes som følge af en arbejdsaftale. Det fremgår ligeledes af LL 16, at det ikke er en forudsætning, at arbejdsgiveren ejer eller har erhvervet godet som stilles til rådighed for medarbejderen, blot at arbejdsgiveren har juridisk bestemmende indflydelse over godet. LL 16 er også gældende for konsulenter, advokater, revisorer, bestyrelsesmedlemmer mfl., blot såfremt der er aftalt et arbejdsforhold imellem parterne Skattemæssig inddeling og værdiansættelse Nogle personalegoder skal beskattes efter den objektive markedsværdi, andre personalegoder er værdiansat ud fra standardsatser, og nogle personalegoder er skattefrie som følge af personaleplejefritagelse. Andre personalegoder er helt skattefrie hvis værdien heraf ikke overstiger bagatelgrænserne. Personalegoder kan derfor skattemæssigt inddeles i følgende afsnit: Beskatning af markedsværdi. Beskatning efter standardsatser. Skattefri personalepleje. Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder. Bagatelgrænse for mindre personalegoder. 16 Den juridiske vejledning C.A Regler for personalegoder 17 Den juridiske vejledning C.A Regler for personalegoder Side 15 af 79

17 Beskatning af markedsværdi Personalegoder skal som hovedregel værdiansættes til den objektive markedsværdi på det tidspunkt hvor medarbejderen får overdraget personalegodet 18, altså den værdi som det vil koste medarbejderen selv at erhverve godet i fri handel. Idet personalegoder kan opdeles som overdraget til eje eller lån og som sparet privatforbrug, opgøres markedsværdien også forskelligt for de to kategorier Overdraget til eje eller lån Personalegoder der bliver overdraget til eje følger hovedreglen, men hvis personalegodet bliver lånt til medarbejderen, bliver værdien fastsat til det beløb, som det ville koste medarbejderen at leje godet i fri handel Sparet privatforbrug Personalegoder som kan betegnes som et sparet privatforbrug, skal værdiansættes til det beløb som medarbejderen har sparet Beskatning efter standardsatser Der er fastsat nogle undtagelser 21 til hovedreglen for værdiansættelse af personalegoder. Undtagelserne gør, at følgende listede personalegoder, skal beskattes til en standardsats som årligt reguleres, fremfor den objektive markedsværdi eller det faktiske sparede privatforbrug. Fri bil. Sommerbolig. Lystbåd. Fri telefon, computer og datakommunikation. Kost og logi. Derudover har SKAT og Skatterådet udarbejdet en vejledende anvisning for, hvordan følgende personalegoder skal værdiansættes: Privat kørsel i særlige køretøjer. Personalelån. Måltider i personalekantiner med arbejdsgiver tilskud Skattefri personalepleje Personalepleje som bliver tilbudt alle medarbejdere, er skattefrie for medarbejderne såfremt, der er tale om, at personalegodet kun er til rådighed på arbejdspladsen, og er uden væsentlig økonomisk værdi, samt at personalegodet er stillet til rådighed som led i den almindelige personalepleje LL 16, stk Den juridiske vejledning C.A Værdiansættelse af personalegoder 20 Den juridiske vejledning C.A Værdiansættelse af personalegoder 21 LL 16 stk. 4-9 og stk. 12 Side 16 af 79

18 Et stærkt argument for skattefrihed på personalepleje er, at det typisk er svært at henføre et eksakt beløb til den enkelte medarbejder. Hverken SKAT, Skatterådet eller Skatteministeriet har fastsat en beløbsgrænse for, hvad der anses som værende Uden væsentlig økonomisk værdi. Den juridiske holdning til hvad der anses som værende Uden væsentlig økonomisk værdi, ændres i takt med den generelle samfundsopfattelse og økonomiske udvikling. For at der er tale om skattefritagelse, skal personaleplejen Være til rådighed på arbejdspladsen. Det betyder, at hvis en virksomhed etablerer et motionsrum, som alle medarbejdere frit kan benytte, er benyttelsen skattefri for medarbejderne. Hvis virksomheden derimod betalte for, at alle medarbejderne kunne benytte det lokale fitnesscenter, er der ikke længere tale om, at Være til rådighed på arbejdspladsen, og derfor bliver medarbejderne skattepligtige heraf. For at der kan være tale om Almindelige personalepleje henvises der til, at personaleplejen skal være tilgængelig for alle medarbejderne. Et sundhedstjek til virksomhedens seniormedarbejdere er derfor skattepligtigt for seniormedarbejderne, hvorimod hvis virksomheden tilbyder alle sine medarbejdere et sundhedstjek, vil det være skattefrit for alle medarbejderne. Personalepleje som er skattefrit for medarbejderen, er f.eks. de fleste firmaarrangementer 23 samt kaffe-, the-, frugt- og kantineordninger Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder Arbejdsrelaterede personalegoder er skattefrie for medarbejderen, såfremt den samlede værdi af de arbejdsrelaterede personalegoder ikke overstiger kr. 24. Hvis den ansatte har flere ansættelsesforhold, skal den samlede værdi af de arbejdsrelaterede personalegoder fra samtlige ansættelsesforhold indgå i beregningen for bagatelgrænsen. Der er ikke en bagatelgrænse på kr. pr. arbejdsgiver. Såfremt bagatelgrænsen overskrides, bliver medarbejderen skattepligtig af det fulde beløb, og ikke kun af den del som overstiger bagatelgrænsebeløbet. For at et personalegode medregnes under bagatelgrænsen skal personalegodet i overvejende grad være stillet til rådighed for medarbejderens udførelse af arbejdet. De personalegoder som er skattefrie, f.eks. kaffe, the og frugt, og de personalegoder som er skattepligtige, f.eks. fri telefon og fri bil, samt personalegoder som har overvejende karakter af privat formål, f.eks. medlemskaber til fitness, børnepasning i forbindelse med overarbejde og livmoderhalskræftvaccination, medregnes ikke under bagatelgrænsen Den juridiske vejledning C.A Personaleplejefritagelsen 23 Se Kapitel niveau - reguleres årligt efter PSL Publikation Personalegoder 2015, udgivet af RevisorGruppen Danmark, 2015 Side 17 af 79

19 Såfremt bagatelgrænsen overskrides påhviler indberetningspligten af det fulde beløb den ansatte og ikke arbejdsgiveren. Arbejdsgiverrelaterede personalegoder som medregnes under bagatelgrænsen omfatter blandt andet: Arbejdsgiver betalt kørekort. Avis til brug for arbejdet. Kost ved overarbejde Beklædning betalt og ønsket af arbejdsgiver. Vareprøver af virksomhedens produkter Bagatelgrænse for mindre personalegoder De fleste virksomheder har et ønske om at kunne vise deres medarbejdere en påskønnelse uden, at det har en skattemæssig konsekvens for medarbejderen, dette er et af argumenterne for en bagatelgrænse for mindre personalegoder. De mindre personalegoder er kun skattepligtige såfremt bagatelgrænsen på kr. 26 overskrides, de mindre personalegoder værdiansættes som den objektive markedsværdi i henhold til LL 16. I beregningen af om bagatelgrænsen er overskredet, skal der tages højde for særreglen for årets julegave. For julegave gælder, at en julegave altid er skattefri, såfremt den objektive markedsværdi maksimalt udgør 800 kr. 27. Værdien af en julegave bliver først skattepligtig for medarbejder, når både bagatelgrænsen er overskredet og værdien af julegaven udgør mere end 800 kr. Hvis en ansat har flere ansættelsesforhold, og derved modtager flere julegaver, er julegaverne skattefrie, såfremt den enkelte julegave modtaget fra hver arbejdsgiver ikke overstiger 800 kr. De personalegoder som er skattefrie f.eks. kaffe, the og frugt, og de personalegoder som er skattepligtige f.eks. fri telefon og fri bil, og de personalegoder som er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder f.eks. kost ved overarbejde og vareprøver fra virksomheden, samt personalegoder som har overvejende karakter af privat formål f.eks. medlemskaber til fitness, børnepasning i forbindelse med overarbejde og livmoderhalskræftvaccination, medregnes ikke under bagatelgrænsen 28. Derimod medregnes f.eks. vin, blomster, julegave og skattepligtige firmaarrangementer. Nedenfor er givet 6 eksempler på hvordan, det skattepligtige beløb skal beregnes i forskellige situationer, blomster, vin og chokolade m.m. er i udregningerne betegnet som andre smågaver niveau - reguleres årligt efter PSL niveau - reguleres årligt efter PSL Publikation Personalegoder 2015, udgivet af RevisorGruppen Danmark, 2015 Side 18 af 79

20 *Udregningerne er egne beregninger udarbejdet til brug for dette afgangsprojekt. Udregning 1 Udregning 2 Andre smågaver kr. 300 Andre smågaver kr. 400 Julegave kr. 800 Julegave kr. 800 Total kr Total kr Skattepligtigt beløb kr. - Skattepligtigt beløb kr. 400 Udregning 3 Udregning 4 Andre smågaver kr. 300 Andre smågaver kr. - Julegave kr. 900 Julegave kr. 900 Total kr Total kr. 900 Skattepligtigt beløb kr Skattepligtigt beløb kr. - Udregning 5 Udregning 6 Andre smågaver kr. - Andre smågaver kr. 300 Julegave 1 kr. 700 Julegave 1 kr. 700 Julegave 2 kr. 800 Julegave 2 kr. 900 Total kr Total kr Skattepligtigt beløb kr. - Skattepligtigt beløb kr Udregning 1: Bagatelgrænsen er ikke overskredet, derfor er totalen skattefri. Udregning 2: Bagatelgrænsen er overskredet, men julegaven overstiger ikke de 800 kr., derfor skal julegaven ikke medregnes i det skattepligtige beløb. Udregning 3: Bagatelgrænsen er overskredet, og julegaven overstiger de 800 kr., derfor er totalen skattepligtig. Udregning 4: Julegaven overstiger de 800 kr., men bagatelgrænsen er ikke overskredet, derfor er totalen skattefri. Udregning 5: Bagatelgrænsen er overskredet, men de 2 julegaver overstiger ikke enkeltvis de 800 kr., derfor er totalen skattefri. Udregning 6: Bagatelgrænsen er overskredet, men kun den ene af julegaverne overstiger ikke enkeltvis de 800 kr., derfor holdes julegave 1 ud af det skattepligtige beløb. Side 19 af 79

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation 2012 Beskatning af personalegoder Afgangsprojektet er udarbejdet af Marie Hertz Bach Melitza Herbert Nielsen Copenhagen Business School, HD(R) 09-05-2012 Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Opgaveformalia Kapitel

Læs mere

Personalegoder er det bedre end kontanter?

Personalegoder er det bedre end kontanter? Copenhagen Business School, 2011 Cand.merc.aud, Juridisk institut Kandidatafhandling Personalegoder er det bedre end kontanter? Udarbejdet af: Mette Christiansen Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Afleveret:

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer.

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer. Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Efterår 2011 Afleveret 8. november 2011 Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen,

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand!

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Lønmodeller Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Var det noget med et par ekstra feriedage ved juletid? Eller et frikort til golfklubben?

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ:

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ: personalegoder 2012 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Cand.merc.aud. Forfattere: Erhvervsjuridisk institut Mia Louise Andersen Bundgaard (280524) Kandidatafhandling Pernille Taul Andersen (280691) Vejleder: Jane Bolander Beskatning af personalegoder Handelshøjskolen

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Beskatning af udvalgte personalegoder

Beskatning af udvalgte personalegoder Beskatning af udvalgte personalegoder Forfatter: Pernille Doktor Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Cand. Merc. Aud. Afleveret d. 15. september 2011 Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Forord. Med baggrund i total reward undersøgelsen er der udarbejdet et rådgivningsmateriale, som du kan læse i denne pjece.

Forord. Med baggrund i total reward undersøgelsen er der udarbejdet et rådgivningsmateriale, som du kan læse i denne pjece. Forord Total reward eller fleksible lønpakker, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastsat beløbsramme, er noget relativt nyt på det private

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Skattefrie lønaccessorier en anbefaling til virksomheder

Skattefrie lønaccessorier en anbefaling til virksomheder Skattefrie lønaccessorier en anbefaling til virksomheder Uddannelse: HD 1. del, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Fag og semester: Afsluttende projekt, forår 2011. Eksaminand: Kristian Møller, studienummer

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17.

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17. HD Regnskab og økonomistyring Copenhagen Business School Afsluttende hovedopgave Afleveringsdato 17. maj 2010 Multimediebeskatning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere