Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens Udgave - December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014"

Transkript

1 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens Udgave - December 2014

2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT OM BPA...6 BETINGELSER FOR AT OPNÅ BPA...6 SAGSBEHANDLING...6 BESKRIVELSE AF ARBEJDSLEDER- OG ARBEJDSGIVERROLLEN...7 Arbejdsleder...7 Arbejdsgiver...7 OVERGIVELSE AF ARBEJDSGIVERROLLEN TIL ANDEN PART...7 UDMÅLING AF TIMER OG TILSKUD...8 REGNSKAB...9 TILSYN...9 OPFØLGNING...9 FRAKENDELSE AF BPA-ORDNING...10 ARBEJDSLEDERROLLEN...12 Find nye hjælpere...12 Ansættelsessamtale...12 Daglig tilrettelæggelse af hjælpernes arbejdsopgaver...13 Udarbejdelse af vagtplan...13 Oplæring af og kurser for hjælpere...13 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)...13 Hjælpernes jobfunktioner og forpligtelser...13 ARBEJDSGIVERROLLEN...14 ANSÆTTELSESVILKÅR...14 Ansættelsessamtale, kontrakt m.m...14 Tavshedspligt...14 Nøgleerklæring...14 Opsigelse af hjælper...14 Bortvisning af hjælper...15 ARBEJDSMILJØ...15 Indberetning af arbejdskader...15 Udarbejde arbejdspladsvurdering (APV)...15 Tegne lovpligtige forsikringer...16 GENERELLE VILKÅR...16 Sygdom/fravær hos hjælper og evt. hjælpers barn 1. og 2. sygedag...16 Længerevarende sygdom hos hjælper...16 Ferie for hjælper...16 Barsel/Adoption for hjælper...16 Bistands- eller plejetillæg...16 ANDRE FORHOLD VED BPA-ORDNING:...18 BPA VED FERIEOPHOLD I UDLANDET...18 BPA PÅ ARBEJDSMARKEDET...18 BPA VED HOSPITALSINDLÆGGELSE...18 BPA OG SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE (SPS)...18 KOMBINATION AF BPA & PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP EFTER SERVICELOV- ENS VENTILATØRBISTAND...19 TILSKUD TIL UDGIFTER VED BPA...19 MERUDGIFTER I FORHOLD TIL SERVICELOVEN HJÆLPEMIDLER I FORHOLD TIL SERVICELOVEN BOLIGSTØTTE...19 FLYTNING TIL EN ANDEN KOMMUNE

3 Forord Denne håndbog er til dig, som ønsker information om en BPA-ordning, og samtidig en hjælp til dig, der i henhold til servicelovens 96 har fået bevilliget en BPA-ordning. BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance. Håndbogen beskriver de retningslinjer, der er angivet i lov om social service 96 (serviceloven) for BPA. Endvidere beskrives den praksis, der er gældende i Høje-Taastrup Kommune for administration af BPA. En BPA-ordning er ganske kompliceret og der medfølger ofte mange spørgsmål. Hensigten med denne håndbog er, at du vil få en grundig gennemgang af, hvad en BPA-ordning indeholder af krav og muligheder. Derudover er det hensigten, at du, som allerede er bevilliget en BPA-ordning, har mulighed for at få besvaret de fleste spørgsmål, der naturligt kommer undervejs. Høje-Taastrup Kommune vil gøre dig opmærksom på, at håndbogen kun er vejledende. Du er altid velkommen til at kontakte Team Myndighed, hvis du har brug for yderligere hjælp og vejledning. Håndbogen er udarbejdet af Team Myndighed i Social- og Handicapcentret i Høje-Taastrup Kommune og kan findes på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside Social- og Handicapcentret, Team Myndighed Adresse: Bygaden 2, 2630 Taastrup Telefon: Skriftlig ansøgning: via. NemId Formålet med Borgerstyret Personlig Assistance Formålet med BPA efter serviceloven 96 er at skabe et grundlag for fleksible ordninger for borgere med omfattende funktionsnedsættelser, således at borgerne kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Det skal ske ved, at borgerne modtager et tilskud, som anvendes til selv at ansætte hjælpere. Borgerne opnår hermed selvbestemmelse og har mulighed for selv at tilpasse støtten i forhold til egne ønsker og behov. Det er et formål med BPA, at den giver mulighed for, at borgere, som har et omfattende støttebehov, får en helhedsorienteret hjælp. Lovgrundlaget Lov om Borgerstyret Personlig Assistance trådte i kraft 1. januar Lov om social service (serviceloven) 96 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. Borgerstyret Personlig Assistance 4 5

4 Generelt om BPA Betingelser for at opnå BPA BPA-ordning er tiltænkt dig, der har brug for omfattende støtte i dagligdagen. Din funktionsnedsættelse skal være betydelig nedsat og varig. Med ordningen modtager du et tilskud til selv at ansætte handicaphjælpere. Det betyder, at du bliver arbejdsgiver for dine hjælpere. Du har dog i forbindelse med arbejdsgiverrollen mulighed for at overdrage denne til en anden part (for uddybning se næste afsnit). Du skal - uanset graden af din funktionsnedsættelse - kunne fungere som arbejdsleder for dine hjælpere. For at kunne få tildelt en BPA-ordning skal følgende betingelser være opfyldt: At du har en høj grad af afhængighed af andre i almindelige daglige funktioner med et omfattende behov for hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, overvågning og ledsagelse. At dit behov ikke kan dækkes ved hjælp efter andre bestemmelser i Serviceloven. At du kan fungere som arbejdsleder for hjælperne. At du kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, med mindre du overgiver denne funktion til anden part. Sagsbehandling Du kan ansøge om BPA ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse til; Social- og Handicapcentret, Team Myndighed. Du skal være opmærksom på, at hvis du vil ansøge skriftligt, skal det ske gennem www. borger.dk. Her kan du sende ansøgning og beskeder digitalt via. dit NemId til Høje-Taastrup Kommune. Efter vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af Team Myndighed. Der aftales herefter tid til et eller flere besøg hos dig. Besøget vil eventuelt blive gennemført sammen med visitator fra Sundheds- og Omsorgscentret. Du har mulighed for at have bisidder med til samtalen. Ved besøget skal følgende emner gennemdrøftes: Omfang og konsekvenser af din betydeligt og varigt nedsatte funktionsevne. Hvilke ting du selv kan klare, og hvilke ting du skal have støtte til. I hvilket omfang øvrige medlemmer af den fælles husstand forventes at deltage i opgaveudførelsen i hjemmet. Hvad dit behov er for støtte, i hvor mange timer i døgnet og til hvilke opgaver. Aktiviteter som du har eller påtænker at gå i gang med. Forudsætninger for at kunne administrere en BPA. Oplysninger, råd og vejledning om hvad en BPA er, og hvilke andre hjælpemuligheder der kan være tale om. Andre relevante forhold begrundet i din situation. Med dit samtykke vil der blive indhentet relevante oplysninger fra for eksempel egen læge, hospital, speciallæge med videre. På baggrund af dine egne og de indhentede oplysninger vil Team Myndighed udarbejde en vurdering af, om du opfylder betingelserne for en BPA-ordning og give en beskrivelse af omfanget af dit behov for støtte. Du vil få mulighed for at kommentere på vurderingen, inden afgørelsen vil blive truffet. Herefter vil du modtage en skriftlig afgørelse med klagevejledning. Beskrivelse af arbejdsleder- og arbejdsgiverrollen Din BPA-ordning kan etableres på flere måder. Arbejdsleder: Det er en betingelse, at du skal kunne fungere som arbejdsleder for ordningen. At være arbejdsleder betyder, at du selv skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for dine hjælpere. Du har desuden mulighed for at komme på kursus, så du kan varetage din rolle som arbejdsleder på bedste vis. Du skal som arbejdsleder blandt andet: Udvælge hjælpere, og varetage ansættelsessamtaler. Varetage hjælpernes oplæring og daglig instruktion. Varetage arbejdsplanlægning (vagtplaner) sammen med og for dine hjælpere. Udarbejde jobbeskrivelser og jobannoncer Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og personalemøder. Arbejdsgiver: Udgangspunktet for en BPA-ordning er, at du både er arbejdsleder og arbejdsgiver for dine hjælpere. Du skal være opmærksom på, at hvis du ønsker selv at være arbejdsgiver for hjælperne, betyder det, at du har ansvaret for de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet hermed, samt administrerer lønudbetalingen til hjælperne. Team Myndighed kan foretage en vurdering af din evne til at være arbejdsgiver og i den enkelte sag betinge en bevilling af BPA med, at du skal overgive arbejdsgiverrollen til anden part. Du skal som arbejdsgiver blandt andet: Ansætte og afskedige hjælpere. Udarbejde ansættelseskontrakter til hjælperne. Udbetale løn (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed). Indberette skat, tegne lovpligtige forsikringer, indbetale til ferie, barselsfond og ATP (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed). Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Oprette CVR-nummer og erhvervskonto (kun hvis du selv udbetaler løn). Som arbejdsgiver skal du selv udbetale løn. Du kan dog vælge at lade Høje-Taastrup Kommune eller et privat firma forestå selve lønudbetalingen. Du skal være opmærksom på, at du fungerer som arbejdsgiver for dine hjælpere i ansættelsesretlig forstand, med alt hvad det indebærer af forpligtelser. Lønrammen for BPA-ordningen i Høje-Taastrup Kommune kan ikke fraviges. I tilfælde af, at den anden part er tilknyttet en overenskomst, hvor de aflønner deres hjælpere en smule højere, så må I prøve at nå til enighed. Du har ikke mulighed for at bevæge dig uden for den lønramme, som Høje-Taastrup Kommune har fastsat. Hvis du vælger at gå ud over den fastsatte ramme, skal du selv finansiere differencen. Hvis I ikke kan nå til enighed kan en konsekvens være, at du ikke kan indgå aftale med den pågældende part. Socialstyrelsen har etableret en rådgivningsfunktion for borgere, der modtager ydelser efter BPA-ordningen. Her kan du blandt andet få råd og vejledning på juridiske spørgsmål, der knytter sig til arbejdsgiveropgaven. For eksempel er det beskrevet, hvad reglerne er for ansættelseskontrakter, arbejdsmiljø, ferie med videre. Du kan læse mere på: dk. Overgivelse af arbejdsgiverrollen til anden part Du kan vælge at overgive din arbejdsgiverrolle til en nærstående, en forening eller et privat firma, således at du ikke selv behøver at stå for den store opgave. Hvis du vælger at overgive arbejdsgiverrollen til en anden part, er det dit ansvar at tage kontakt og indgå en aftale med denne part. Der skal i aftalen beskrives de forskellige forhold, som er relevante i forhold til den hjælp og støtte, du har behov for. Aftalen bør som minimum indeholde: En beskrivelse af de opgaver, der skal udføres hos dig. Hvordan de forskellige opgaver bliver leveret hos dig. Oversigt over pris, regnskab med videre. Arbejdsgiverens forpligtelser i forbindelse med fastsættelse af opsigelsesvarsel af aftalen. Hvis du har behov for særlige kvalifikationer hos hjælperne, skal dette også fremgå af aftalen. 6 7

5 Team Myndighed anbefaler, at der altid udarbejdes en skriftlig aftale således, at der er skriftlig dokumentation for, hvad der er aftalt mellem dig og den anden part. Du har selv ansvar for at videregive udmålingen af dit tilskud til din BPA til den anden part. Du skal huske at meddele den part, som har overtaget arbejdsgiverrollen, hvis din bevilling ændres. Bemærk, at det kræver samtykke fra dig, før Team Myndighed må dele oplysninger om dig til den anden part, som du har overgivet arbejdsrollen til. Overgivelse af arbejdsgiverrolle til nærstående: Hvis du vælger at overgive arbejdsgiverrollen til en nærstående, så overtager vedkommende opgaver, som er forbundet med at være arbejdsgiver også i en ansættelsesretlig forstand. Med en nærstående menes der; ægtefælle, samlever, forældre, søskende eller andre, der har et nært forhold til dig. Den nærstående aflønnes ikke for de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver for dig. Har du overgivet arbejdsgiverrollen til en nærstående, kan du vælge at overgive lønudbetalingsopgaven til Høje-Taastrup Kommune. Overgivelse af arbejdsgiverrolle til firma eller forening: Hvis du vælger at overgive arbejdsgiverrollen til et firma eller en forening, så overtager firmaet/ foreningen de opgaver, som er forbundet med at være arbejdsgiver også i ansættelsesretlig forstand. Udmåling af timer og tilskud Dit behov for støtte til praktisk bistand, pleje og omsorg, overvågning og ledsagelse udmåles samlet og ligger til grund for den konkrete bevilling af hjælpertimer. Udover udmåling til dit støttebehov vil Team Myndighed udmåle timer til personalemøder, medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og eventuelle nødvendige kurser. Udmålingen tager udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog til Voksne med Særlige Behov. Når Team Myndighed har taget stilling til, hvor mange timers støtte du har behov for, udmåles dit tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance. Du modtager herefter Udmåling, der består af Beregningsforudsætninger (grønt ark) og Budget (blåt ark). Beregningsforudsætninger: I det grønne ark kan du se, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for din Udmåling. Du kan for eksempel se hvor mange timer, der er udmålt, og hvordan de placerer sig hen over døgnet og ugen. Du kan også se en sammentælling af timerne på en uge og hvilken timeløn, der er beregnet ud fra. Budget: I det blå ark, der dækker ét kalenderår, kan du se fordelingen af de enkelte poster, for eksempel hvor mange penge du har til rådighed til aflønning på forskellige tider af døgnet og ugen. Du kan også se, hvor meget der er beregnet til feriepenge til medarbejdere, pension med mere. Beløbet til Arbejdsgiveropgaven skal dække omkostninger ved: Ansættelses- og afskedigelsesprocedurer i forhold til hjælpere. Oplæring og vejledning af borgeren i de opgaver, der følger af at modtage støtte i form af Borgerstyret Personlig Assistance. Bistand til borgeren med rekruttering af hjælpere m.v. I et vist omfang at medvirke til at sikre vikardækning. Regnskab, ledelse og kontorhold inklusive afledte udgifter til IT, husleje m.v. Posten Personaledækning ved ferieophold i det blå ark dækker differencen mellem den faste aflønning og aflønning af to hjælpere i døgnet med hver 16 timer. Da der kun er én hjælper på arbejde ad gangen er der kun udmålt tillæg for aften, nat og weekend til én hjælper. I det grønne ark kan du se, hvor mange dages feriedækning` du er bevilliget. Udgifter til nødvendige forsikringer, barselsfond og kurser dækkes efter regning. Udgifter til overholdelse af arbejdsmiljøloven, løn under sygdom og udgifter til løn under barnets 1. og 2. sygedag dækkes efter regning. Kommunen har en forventning om, at det årlige fravær for den samlede medarbejdergruppe kan holdes under 6 %. Høje-Taastrup Kommune har lavet en beregning af forventede maksimale udgifter til de poster, der dækkes efter regning. Beregningen nedenfor er vist som procentsatser af lønudgiften (løn + feriepenge). Procentsatserne angiver samtidig Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau, og de må derfor ikke overskrides uden forudgående aftale med Team Myndighed. Serviceniveau for udgifter, der dækkes efter regning: Sygdom Nødvendige forsikringer Barselsfond Kurser Overholdelse af arbejdsmiljøloven Det bevilligede tilskud udbetales forud til den 1. i måneden, med mindre andet aftales. De enkelte poster må ikke anvendes til andet end det, teksten angiver. Regnskab Som arbejdsgiver skal du udarbejde et regnskab til Høje-Taastrup Kommune for hvert kvartal. Hvis du har valgt at overføre tilskuddet til en forening eller privat virksomhed, skal foreningen eller virksomheden udarbejde regnskabet. Regnskabet skal indeholde en opgørelse over forbrugte timer. Yderligere skal regnskabet indeholde forbrug i relation til nødvendige omkostninger, for eksempel udgifter til forsikringer, kurser, udarbejdelse af APV, sygefravær eller barsel. Der skal vedlægges dokumentation for alle poster. Kvartalsregnskabet afleveres til Team Myndighed senest den 10. i den følgende måned. Der skal ikke aflægges regnskab for posten Udgifter til hjælpere i hjemmet. I tilfælde af et mindre forbrug overføres højst et beløb svarende til 5 % af det samlede kvartalsregnskab til næste kvartal. Mindre forbruget (- 5 %) modregnes i følgende måneds udbetaling. Er der udgifter, der skal betales, før tilskudsbeløbet ifølge budgettet bliver udbetalt, kan der aftales et forskud. Tilsyn Team Myndighed kan i konkrete sager anmode om oplysninger om antallet af hjælpere, arbejdsskemaer med videre og herunder for eksempel også samtlige lønsedler som et led i den samlede vurdering af, om ordningen fungerer efter hensigten. 9 % af lønudgiften 1,5 % af lønudgiften 0,85 % af lønudgiften 1,5 % af lønudgiften 2 % af lønudgiften Herunder: At der er overensstemmelse mellem den visiterede og leverede ydelse. At støtten i form af pleje, overvågning og ledsagelse modtages som forudsat i ordningen. At støtten tilrettelægges på fornuftig vis af dig og din hjælper. At du opfylder betingelserne for at modtage hjælpen i form af BPA, og herindunder om du kan fungere som arbejdsleder og eventuelt arbejdsgiver. I tilsynet af arbejdslederrollen i en BPA-ordning indgår blandt andet drøftelse om, hvordan forskellige opgaver skal løses. Det gælder måden, hvorpå du tilrettelægger dine hjælperes opgaver, men også hvordan dine hjælpere løser de pågældende opgaver. Team Myndighed vil også se på, hvornår du sidst har foretaget en arbejdspladsvurdering (APV) og gennemført medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Tilsynet vil typisk blive udført i forbindelse med den årlige opfølgning af dit støttebehov. Hvis der er særlige grunde til et tilsyn, for eksempel at du har meget stor udskiftning i dit personale eller hvis der er andre forhold, herunder forhold omkring arbejdsmiljøet, så har kommunen ret til at foretage et hyppigere tilsyn med din BPA-ordning. Opfølgning Team Myndighed skal efter servicelovens 148, stk. 2 løbende følge de enkelte sager, for at sikre at støtten fortsat opfylder sit formål. Herunder: At udmålingen af støtten er korrekt. At du får den rette støtte. 8 9

6 Opfølgningen er væsentlig i forhold til den løbende justering af støtten, som både kan betyde, at du skal have udmålt flere eller færre timer. En ændring af timetallet kan være relevant, hvis dit behov for støtte eller ledsagelse udenfor hjemmet øges eller mindskes. BPA-ordningen følges som hovedregel op én gang årligt og kan ske ved telefonisk henvendelse, hjemmebesøg eller på anden vis. Der kan være behov for hyppigere revurdering, for eksempel hvis din BPA-ordning er ny eller din lidelse er fremadskridende, og dit støttebehov derved ændrer sig. Du har pligt til at kontakte Team Myndighed, hvis der er ændringer i din situation, som har eller kan få indvirkning på din BPA-ordning. Frakendelse af BPA-ordning Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at frakende en BPA-ordning. Det kan være, at du selv har dette ønske, eller at du ikke længere opfylder betingelserne for at modtage BPA. Frakendelse skal naturligvis ske i tæt samarbejde med dig, og du bliver tilbudt udarbejdelse af handleplan, hvori der beskrives, hvilken støtte du skal have fremover. Du får et rimeligt varsel ved afgørelse om frakendelse af BPA-ordning. Dette er for at sikre, at du har mulighed for at afvikle ordningen på en fornuftig måde, herunder opsige aftaler med den nærstående, foreningen eller den private virksomhed eller selv at opsige hjælpere. I nogle situationer vil det dog være nødvendigt, at ordningen standses øjeblikkeligt, for eksempel som følge af hurtig forværring af din helbredstilstand, der medfører, at du ikke længere kan varetage den daglige ledelse m.v. af hjælpere. I tilfælde heraf vil eventuelle udgifter til hjælpere i opsigelsesperioden dækkes af kommunen

7 Arbejdslederrollen Find nye hjælpere De mest almindelige måder at finde nye hjælpere på er igennem: Personligt netværk. Forskellige organisationer, som tilbyder at varetage BPA-ordninger. Opslå stillingen i aviser eller på internettet. F.eks. som er gratis at benytte. Det er vigtigt, at du gør dig overvejelser om dine forventninger og krav til dine kommende hjælpere. Det kan eksempelvis være: Hvilke personlige kvalifikationer og egenskaber skal din hjælper have? Er det nødvendigt med kørekort m.v.? Ønsker du en ryger eller ikke-ryger? Skal hjælperen være indstillet på at ledsage dig på rejser i ind- og udland? Du skal være opmærksom på følgende i forhold til ansættelse af hjælpere: Du må ikke ansætte hjælpere under 18 år. Kommunen dækker ikke lønudgifter til ikkebevilligede hjælpertimer, lønsatser, personalegoder osv.. Når en hjælper holder ferie med optjent feriegodtgørelse fra sit faste job hos dig, må vedkommende ikke optjene løn hos dig i samme periode. En hjælper må maksimalt arbejde gennemsnitligt 48 timer om ugen, beregnet over 4 måneder, jf. Arbejdstidsdirektivets loft over tilladt antal arbejdstimer. Ferie og orlov indgår ikke i beregningen. Du har mulighed for at ansætte på baggrund af køn og alder. Du må dog kun søge efter dit eget køn og indenfor din egen aldersgruppe. Kontakt Team Myndighed for mere information herom. Stillingsopslaget skal tiltrække relevante ansøgere. Det er derfor en god ide at bruge tid på at overveje indhold, formulering og opstilling af opslaget. Du må ikke skrive hvad som helst i et stillingsopslag, da du som enhver anden arbejdsgiver skal overholde Ligestillingsloven. Du må for eksempel ikke stille krav om, at ansøger skal have en bestemt alder, køn eller være studerende. Du må dog godt stille specifikke krav, hvis de er nødvendige for, at ansøgeren vil kunne bestride stillingen. Ansættelsessamtale Når du har fundet relevante ansøgere til din ledige stilling kan du indkalde dem til samtale pr. brev eller . Du kan også ringe og indkalde til samtale. Du skal som arbejdsleder selv kunne forestå selve ansættelsessamtalen. Hvis du har videregivet arbejdergiveropgaven kan du kun i helt særlige tilfælde få bistand af arbejdsgiveren i forbindelse med ansættelsessamtalen. Ved ansættelsessamtalen skal ansøgeren informeres grundigt om; hvad arbejdet indebærer, væsentlige vilkår, arbejdstider, løn og ansættelsesvilkår. Et væsentligt vilkår ved ansættelsen kan være specifikke arbejdsfunktioner, der adskiller sig fra de almindelige opgaver i et hjælper job, og som du lægger vægt på, at hjælperen skal vide og være indforstået med. Vilkåret skal fremgå af ansættelseskontrakten. Du skal desuden oplyse ansøgeren om, hvorvidt der bliver røget eller ikke røget i dit hjem. Du har i en ansættelsessituation endvidere ret til at sikre dig, at ansøgeren er sund og rask og ikke lider af en sygdom, der vil vanskeliggøre udførelsen af arbejdet hos dig. Du må dog ikke spørge konkret, om ansøgeren lider af bestemte sygdomme. De hjælpere, du ansætter, får dit hjem som arbejdsplads. Du har ret til at bede ansøgeren om at fremvise en privat straffeattest, før du beslutter dig for eventuel ansættelse af vedkommende. Team Myndighed anbefaler, at du altid beder om at se en straffeattest. Har du børn skal du anmode om en børneattest. Ansøgeren kan gratis få udstedt en privat straffeattest og en børneattest elektronisk gennem politiets hjemmeside. Du afgør selv, om du vil kunne acceptere en ansøgers eventuelle straffeforhold. Du kan indhente din private straffeattest og børneattest gennem: se under Borgerservice, Straffeattest. Daglig tilrettelæggelse af hjælpernes arbejdsopgaver Som arbejdsleder har du ansvaret for den daglige arbejdstilrettelæggelse, ligesom du har ansvar for planlægning og udarbejdelse af vagtplaner, varsling af ferie samt afholdelse af personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Du skal instruere og oplære din hjælper i de opgaver og de arbejdsrutiner, hjælperen skal udføre. Du skal sørge for at hjælperen ved, hvad der forventes af ham/hende i de forskellige situationer. Du skal udarbejde en løbende vagtplan for det daglige arbejde, således at hjælperen sættes i stand til at kunne tilrettelægge sin egen arbejdstid og fritid. Det anbefales, at hjælperne kender deres vagtplan minimum 4 uger frem i tiden. Udarbejdelse af vagtplan Som arbejdsleder har du ansvaret for at tilrettelægge en vagtplan, således at både du og dine hjælpere ved, hvem der skal være på vagt og hvornår. Det anbefales, at du laver en vagtplan i samarbejde med dine hjælpere, der skal være bekendt med vagtplanen 4 uger forud for første arbejdsdag efter planen. Du kan med fordel lave en rullende vagtplan. Du skal endvidere være opmærksom på overholdelse af hviletidsbestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen. Den sætter begrænsninger for 24 timers vagter, hvis du har hjælpere hele døgnet. Oplæring af og kurser for hjælpere Du er som arbejdsleder ansvarlig for oplæring og instruktion af dine hjælpere. Hvis dine hjælpere har brug for særlige kurser, som er nødvendige for at kunne udføre arbejdet som hjælper forsvarligt, skal du ansøge Team Myndighed om det. Hjælperne vil modtage løn for de timer, hvor de deltager i nødvendige kurser. Hvis det er nødvendigt med instruktion i benyttelse af hjælpemidler, kan der hentes hjælp hos Høje-Taastrup Kommune, Sundheds- og Omsorgscentret, såfremt at hjælpemidlerne er leveret herfra. Du skal være opmærksom på, at du kan blive draget til ansvar i forbindelse med en eventuel arbejdsskade hos hjælperne, hvis du har givet forkert eller mangelfuld instruktion. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Du skal som arbejdsleder årligt afholde medarbejderudviklingssamtaler, også kaldet for MUS med dine hjælpere. En medarbejderudviklingssamtale er en forberedt, struktureret og fremadrettet samtale mellem dig som arbejdsleder og dine hjælpere. Her får I mulighed for at træde lidt ud af hverdagen og tale om nuværende og fremtidige arbejdsopgaver, men også om forventninger til arbejdet, hinanden eller andre relevante ting. Du bestemmer selv, om du vil foretage medarbejderudviklingssamtaler alene med hver enkel hjælper eller samlet med alle dine hjælpere samtidig. Aftal hvad der passer jer bedst. Der er ikke noget krav til metode og benyttelse af et bestemt skema i forhold til samtalen. Hjælpernes jobfunktioner og forpligtelser Opgaverne for hjælperen varierer alt efter den enkelte borgers funktionsnedsættelse, ønsker og behov for støtte. Der kan derfor ikke peges på specifikke krav til kvalifikationer, som er nødvendige for at kunne varetage jobbet, og der tages udgangspunkt i, at hjælperen er ufaglært. Generelt består hjælpeopgaverne af praktisk hjælp, personlig pleje, hjælp til påklædning, madlavning, spisning samt ledsagelse og eventuelt kørsel af borgerens bil, hvor kørekort vil være en forudsætning for ansættelsen. Opgaven udføres for og sammen med dig. Det betyder, at hjælperne ikke egenhændigt kan udføre opgaver, men skal gøre det i samarbejde med dig. Hjælperne kan derfor ikke handle eller passe dine børn uden, at du er med. Større opgaver såsom hovedrengøring, hækklipning, malerarbejde og andre større vedligeholdelsesopgaver er ikke omfattet af den udmålte hjælp i en BPA-ordning. Merudgifter til dækning af disse skal vurderes i henhold til servicelovens

8 Arbejdsgiverrollen Ansættelsesvilkår Ansættelsessamtale, kontrakt m.m. Når du som arbejdsleder har fundet en hjælper, så skal du straks ved ansættelsen udfylde en ansættelseskontrakt. I tilfælde af at du har overgivet arbejdsgiverrollen til en anden part, så skal den udpegede arbejdsgiver udfylde ansættelseskontrakten og fremsende den til dig, da det er vigtigt, at du som arbejdsleder har en kopi af kontrakten. Hjælperen har krav på at få sin ansættelseskontrakt senest én måned efter ansættelsen. Hvis arbejdsgiveren ikke overholder denne frist, kan hjælperen kræve erstatning. Ansættelseskontrakten skal indeholde følgende punkter: Navn og adresse på arbejdsgiver og hjælper. Arbejdsstedets beliggenhed. Stillingsbetegnelse (personlig hjælper). Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Ansættelsesperiode ved tidsbegrænset ansættelse. Særlige vilkår. Forsikring. Opsigelsesvarsler. Gældende lønindplacering, tillæg og pensionsbidrag. Normal daglig eller gennemsnitlig ugentlig/ månedlig arbejdstid. Lønnens udbetalingsterminer. Arbejdet er ikke overenskomstdækket. Som arbejdsgiver har du pligt til at opbevare ansættelseskontrakten frem til ophør af ansættelsesforholdet. Tavshedspligt Hjælpere er underlagt tavshedspligt i henhold til straffelovens 152 og 152 a. Tavshedspligten træder i kraft med hjælperens underskrift på ansættelseskontrakten og ophører ikke ved hjælperens fratrædelse. Tavshedspligten omhandler de fortrolige oplysninger, som hjælpere får kendskab til via deres ansættelse. Det drejer sig om oplysninger om: Borgers private liv, helbred, medicin, økonomi, politiske overbevisning, seksualitet. Andre personlige oplysninger om borger og borgers familie og venner. Oplysninger om borgers eventuelle erhvervs- eller foreningsarbejde. Man er både som arbejdsgiver og arbejdsleder underlagt tavshedspligt i forhold til videregivelse af fortrolige og personlige oplysninger vedrørende hjælperne. Nøgleerklæring Det anbefales, at hjælperen underskriver en nøgleerklæring, så der kan holdes styr på, hvem der er udleveret nøgler til. Husk at få nøglerne retur ved ansættelsens ophør. Arbejdsgiver udfærdiger selv en nøgleerklæring. Opsigelse af hjælper I nogle situationer er du som arbejdsgiver nødt til at opsige en hjælper. Du har ansvaret for, at arbejdsforholdet afsluttes på en korrekt og ordentlig måde. En opsigelse skal altid være saglig og velbegrundet. Er der utilfredshed med en hjælpers arbejdsindsats eller adfærd, bør du som arbejdsgiver altid afholde en tjenstlig samtale, før du overvejer at afskedige vedkommende. Ved alle former for afskedigelse skal opsigelsesvarslerne overholdes, jf. ansættelseskontrakten. Opsigelsen skal altid begrundes tydeligt og foreligge skriftligt. Grunde til afskedigelse kan være: Væsentlige ændringer i ansættelsen, f.eks. ændringer i en bevilling, som medfører ændret timetal. Væsentlige samarbejdsproblemer Hyppigt fravær uden egentlig begrundet sygdom. Langvarig sygdom, hvor hjælperen enten ikke forventes at kunne vende tilbage til arbejdet, eller hvor sygdommen er af meget lang varighed. Det er en forudsætning i en eventuel afskedigelsessituation, at du har skriftlig dokumentation for afholdte samtaler og indgåede aftaler. Det anbefales derfor, at du altid straks efter en samtale skriver et kort resume af samtaleforløbet, som efterfølgende underskrives af begge parter. Hvis du både er arbejdsgiver og arbejdsleder, bør du overveje at få hjælp af en advokat, hvis du står i en situation, hvor du ønsker at afskedige en ansat. Vær opmærksom på, at du selv skal afholde udgiften til en eventuel advokat. Du kan læse mere på: dk. Vær opmærksom på, at der ved langvarig sygdom skal indhentes en lægeerklæring senest efter 6 uger. Team Myndighed betaler lægeerklæring efter regning. Bortvisning af hjælper En hjælper, der udviser grov forsømmelighed, kan bortvises. Ansættelsesforholdet betragtes dermed som ophørt uden varsel. Misligholdelsen skal være åbenlys og uden for al tvivl. En hjælper bør aldrig bortvises, før arbejdsgiver har rådført sig med bpa-arbejdsgiver. dk, medmindre det er klart, at hjælperen har begået overgreb mod borger, er taget på fersk gerning i at misbruge sin stilling hos borger, har stjålet fra borger eller lignende alvorlige situationer. En uberettiget bortvisning eller en bortvisning, der ikke overholder de formelle regler, kan medføre, at borger bliver gjort erstatningspligtig for et tab, som hjælperen måtte lide ved bortvisningen. Udover en sådan erstatning vil borger forventeligt også skulle dække ikke alene egne, men også hjælperens sagsomkostninger. Arbejdsmiljø Efter arbejdsmiljøloven har arbejdsgiver pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for hjælperne. Som arbejdsgiver er du omfattet af hele arbejdsmiljøloven, når din hjælper udfører opgaver af mere medicinsk eller plejende karakter, overvågning, hjælp til bad, betjening af lift, og når der i det hele taget er tale om arbejde, som normalt ikke udføres i private husholdninger. Det indebærer også, at du som arbejdsgiver er forpligtet til at lave en arbejdspladsvurdering (APV) samt er ansvarlig for overholdelse af arbejdstid og arbejdsstedets indretning m.v. Reglerne inden for arbejdsmiljø kan være komplicerede. Det er meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne, når du selv er arbejdsgiver. Vær opmærksom på at du som arbejdsgiver kan blive gjort ansvarlig, hvis en hjælper pådrager sig en arbejdsskade, fordi du har givet forkerte instruktioner. Du kan få råd og vejledning hos Branchearbejdsmiljørådet - Rådets opgave er at medvirke til at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for social- og sundhedsområdet. Du kan læse mere om arbejdsmiljø på www. arbejdsmiljoweb.dk. Indberetning af arbejdsskader Arbejdsskader er en fælles betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Der er bestemte tidsfrister for, hvornår og hvordan arbejdsgiver skal anmelde en evt. arbejdsskade. Se på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: for nærmere information. Udarbejde arbejdspladsvurdering (APV) APV er et værktøj, som arbejdsgiver kan bruge til at sætte arbejdet med arbejdsmiljø i system. Det er lovpligtigt at foretage APV. Et godt arbejdsmiljø giver større arbejdsglæde og kan give følgende fordele: Mindre sygefravær. Mindre udskiftning blandt hjælperne. Øget arbejdsglæde og motivation. Forebyggelse af arbejdsskader. Det er helt op til arbejdsgiveren, hvilke metoder og redskaber der bruges til at gennemføre en APV. Der er dog krav om at en APV skal indeholde/komme ind på følgende områder: En kortlægning af arbejdsmiljøet både det fysiske og det psykiske. En vurdering af eventuelle problemer. En prioriteret handlingsplan. Retningslinjer for opfølgning og hvem der er ansvarlig herfor. Der skal minimum hvert tredje år foretages en APV

9 Tegne lovpligtige forsikringer Arbejdsgiveren skal tegne forskellige forsikringer, da der er forsikringspligt overfor hjælperne. Der skal tegnes følgende forsikringer: Arbejdsskadeforsikring, der vedrører forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte og som dækker de ansatte, hvis de kommer til skade under arbejdet. Erhvervsansvarsforsikring, der vedrører det erstatningsansvar, ansatte måtte pådrage sig ved uagtsomme handlinger, når de arbejder. Team Myndighed dækker udgifterne til disse forsikringer. Arbejdsgiver sørger selv for at tegne en forsikring. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at Team Myndighed kun dækker den billigst mulige forsikring. Generelle vilkår Sygdom/fravær hos hjælper og evt. hjælpers barn 1. og 2. sygedag Hjælper skal kontakte arbejdsleder så hurtigt som muligt og anmelde sygdommen. Arbejdsleder skal underrette arbejdsgiver og etablere vikardækning ud fra vagtplanen. Arbejdsgiver skal sikre, at der er vikarer til rådighed. Længerevarende sygdom hos hjælper Fra januar 2010 skal alle arbejdsgivere i henhold til sygedagpengeloven afholde en samtale med sygemeldte medarbejdere senest 4 uger efter første sygedag. I Arbejdsmarkedsstyrelsens guide Når en medarbejder melder sig syg kan du som arbejdsgiver blandt andet læse om, hvad sygefraværssamtalen skal handle om og hvordan den gennemføres. Se mere på Arbejdsgiver skal indberette følgende til kommunens Jobcenter: Datoen for samtalen. Den sygemeldtes egen vurdering af om sygdommen varer under eller over 8 uger. Eventuelle muligheder for at den sygemeldte kan genoptage arbejdet delvist på et tidspunkt i løbet af sygeforløbet. Ferie for hjælper Dine hjælpere har ret til at afholde 5 ugers ferie om året. Hjælpernes ønske om ferietidspunkt skal i videst muligt omfang imødekommes. Planlæg derfor aftale om ferieafholdelse i god tid. Arbejdsleder skal tilrettelægge arbejdsplanen, så hjælperne kan afvikle ferie og denne information videregives til arbejdsgiver. Arbejdsgiver skal rådgive hjælperne i forhold til afvikling af ferie. Hjælper skal orientere arbejdsgiver om ønske for afvikling af ferie. Barsel/Adoption for hjælper Der ydes ikke løn under hjælperens barsel. Team Myndighed dækker alene omkostninger ved bidrag til barselfonden. Men hjælperen er berettiget til at skulle modtage barselsdagpenge, hvis vedkommende opfylder beskæftigelseskrav for dagpenge. Adoption sidestilles med barsel. Hjælper skal så hurtigt som muligt kontakte arbejdsleder og anmelde graviditeten eller adoptionen. Arbejdsleder skal underrette arbejdsgiver og ændre vagtplanen. Arbejdsgiver skal sikre, at der er ansat anden hjælper i perioden for fraværet. Bistands- eller plejetillæg Hvis du modtager førtidspension efter lov om førtidspension før 1. januar 2003, er det meget almindeligt, at du er tilkendt enten bistands- eller plejetillæg. Som udgangspunkt bør din BPA-ordning dække alle dine behov for pleje og omsorg. Derfor vil Team Myndighed ved bevilling af BPA vurdere, i hvilket omfang du helt eller delvist kan beholde dit bistands- eller plejetillæg, og hvilke opgaver ydelserne i så fald skal dække. Hensigten er at sikre, at der ikke sker dobbeltkompensation for det samme behov

10 Andre forhold ved BPA-ordning: BPA ved ferieophold i udlandet Reglerne om ferie i udlandet fremgår af bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet. Bekendtgørelsen kaldes også Udlandsbekendtgørelsen. Af udlandsbekendtgørelsen fremgår det, at en BPA-ordning kan medtages under midlertidige ophold i udlandet. På en ferie i udlandet på op til én måned, kan du medtage din BPA-ordning uden ansøgning herom, men Team Myndighed skal dog oplyses om ferien, inden du tager af sted. Skal du på ferie i udlandet i over én måned, skal du ansøge herom til Team Myndighed og gerne i så god tid som muligt. Tager du en BPA-ordning med til udlandet, betaler du selv for din hjælpers udgifter til transport og ophold som udgangspunkt. Du skal være opmærksom på, at du skal tegne en erhvervsrejseforsikring, hvis du tager en hjælper med på ferie. Der kan dog i særlige tilfælde og i forbindelse med kortvarige ferieophold, gives tilskud til dækning af ekstra omkostninger, som er forbundet med ferien. Team Myndighed foretager en konkret vurdering af, hvorvidt du kan få dækket ekstra omkostninger. Det gælder endvidere kun for kortvarige ferieophold, hvormed menes ferieophold af op til 14 dages varighed. BPA på arbejdsmarkedet Har du som BPA-bruger et erhvervsarbejde, kan du tage din hjælper med på arbejdet, hvis du har behov for pleje eller overvågning. Men dine hjælpere må ikke hjælpe dig med opgaver, som er relateret til din arbejdsfunktion. Hjælp til arbejdsopgaver ydes efter beskæftigelsesloven om personlig assistance. Den samme hjælper kan i praksis være ansat som både personlig assistance efter beskæftigelsesloven og som handicaphjælper i BPA. Er der behov for en sådan løsning, kræver det samarbejde mellem Jobcentret og Team Myndighed. Det er Team Myndighed, der foretager en vurdering af, om du kan bruge din BPA-ordning i forbindelse med dit erhvervsarbejde. BPA ved hospitalsindlæggelse Bliver du indlagt på hospitalet, så er det hospitalet, der har pligt til at varetage din pleje. Det betyder, at dine hjælpere ikke skal møde op på hospitalet hos dig og udføre deres daglige arbejde. Hvis du har et ønske om at have dine hjælpere til stede under din indlæggelse, skal du aftale dette med afdelingen, hvor du skal indlægges. Hvis din indlæggelse varer mere end én uge, skal du eller arbejdsgiver (hvis du har overgivet rollen til anden part) tage kontakt til Team Myndighed i forhold til en konkret vurdering af, hvad der skal ske med din BPA-ordning under din indlæggelse. Du behøver ikke kontakte Team Myndighed, hvis din indlæggelse ikke overstiger én uge. Det er vigtigt, at du som arbejdsleder i god tid informerer dine hjælpere (og arbejdsgiver, hvis du har overgivet rollen til anden part) om indlæggelsen, så de har mulighed for at tilrettelægge deres egen hverdag eller eventuelt afvikle ferie i samme periode. BPA og specialpædagogisk støtte (SPS) Det er ikke hensigten, at BPA yder støtte, hvis du skal gennemføre en ungdoms- eller videregående uddannelse. En sådan hjælp specialpædagogisk (SPS) bevilliges og administreres af SU-styrelsen. Dit behov for pleje og overvågning kan dækkes efter reglerne om BPA, mens du er i gang med din uddannelse og er på uddannelsesstedet. Den samme hjælper kan i praksis være ansat som både til at yde SPS og som handicaphjælper i BPA. Er der behov for en sådan løsning, kræver det samarbejde mellem SUstyrelsen og Team Myndighed. Kombination af BPA og personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83 Som udgangspunkt bliver dit behov for personlig og praktisk hjælp dækket af din BPA-ordning. Der er dog mulighed for at kombinere BPA med personlig og praktisk hjælp. Du kan for eksempel få et besøg om natten af en medarbejder fra hjemmeplejen, i stedet for at skulle rekvirere en hjælper til en enkelt opgave. Team Myndighed vil ved opstarten eller undervejs rådgive dig om denne mulighed. Hjælpen fra hjemmeplejen vil blive iværksat i samarbejde med Sundheds- og Omsorgscentret. Ventilatørbistand BPA kan ydes i kombination med ventilatørbistand. Det er regionen, der har ansvaret for respirationsbehandling og skal føre tilsyn med denne. Hvis du både har behov for BPA og ventilatørbistand, og støtten kan udføres af de samme hjælpere, er det muligt, at Team Myndighed og regionen indgår en aftale om en fælles løsning. Tilskud til udgifter ved BPA Som udgangspunkt skal du ikke have udgifter i forbindelse med, at du har en BPA-ordning. Efter en individuel vurdering kan du få dækket direkte og indirekte omkostninger, der følger af at have hjælpere i hjemmet. Det kan for eksempel omfatte ekstra forbrugsudgifter til el, vand og varme, toiletpapir, sæbe, handsker, masker og lignende samt porto og kontorartikler. Til dækning af disse udgifter udbetales der et månedligt beløb på 500 kr. I enkelttilfælde kan der søges om et større tilskud, hvis du kan dokumentere nødvendighed af ekstraordinære udgifter forbundet med at have hjælpere i og udenfor hjemmet. Ledsagerkortet dækker visse entrébilletter for hjælperen. Der kan ansøges om ledsagerkort via Merudgifter i forhold til serviceloven 100 Din funktionsnedsættelse kan give anledning til, at du har merudgifter ved din daglige livsførelse. Du har mulighed for at søge om dækning af nødvendige merudgifter, når du har en BPA-ordning. Det er en betingelse, at merudgiften er en følge af din nedsatte funktionsevne, og at merudgiften ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i serviceloven eller efter anden lovgivning. Det beror på en konkret og individuel vurdering, om hvorvidt du kan få dækket dine merudgifter. Kontakt Team Myndighed for nærmere råd og vejledning. Hjælpemidler i forhold til serviceloven 112 Der er forskel på efter hvilken lovgivning, hjælpemidlet skal bevilliges afhængigt af, om det er hjælpemidler, der er målrettet dig, eller om der er tale om deciderede arbejdsredskaber til hjælperne. Er der behov for personlige hjælpemidler til dig, for eksempel kørestol, invalidebil eller boligændringer, skal du rette henvendelse til Sundheds- og Omsorgscentret. Såfremt der i forbindelse med udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) konstateres, at der er behov for hjælpemidler/arbejdsredskaber, der skal understøtte dine hjælperes arbejdsfunktioner, skal du rette henvendelse til Team Myndighed. Omkostningen til hjælpemidler/arbejdsredskaber til hjælp af hjælpernes arbejdsopgaver bliver dækket efter regning. Boligstøtte Du har mulighed for at søge om boligstøtte, hvis du bor i lejebolig. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler din boligstøtte. Hvis du har brug for råd, vejledning og eventuel ansøgning i forhold til boligstøtte skal du kontakte Borgerservice i Høje-Taastrup Kommune. Flytning til en anden kommune Hvis du overvejer at flytte til en anden kommune, skal du kontakte Team Myndighed. Ved flytning vil udbetalingen af tilskud til BPA fra Høje-Taastrup Kommune fortsætte, indtil din nye opholdskommune har truffet afgørelse i forhold til din BPA-ordning. Du skal være opmærksom på, at den nye opholdskommune ikke er forpligtet til at træffe samme afgørelse som Høje-Taastrup Kommune

11 20

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 95 Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Sundhed og Omsorg Visitationsenheden Møllevej 9, 7500 Holstebro Tlf.: 9611 4130, fax.:

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune cialafdelingen Borgerstyret personlig assistance Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune Afsnit 2.0 Lovgrundlaget 4 2.1 Lov om Social Service

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 KL s vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 Marts 2011 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Borgerstyret personlig assistance 5 2.1. Målgrupper

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Senest revideret: Juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence

Læs mere

Lov om Social Service 95, stk. 3

Lov om Social Service 95, stk. 3 Retningslinjer for tilskud, så en nærtstående kan varetage personlig pleje og praktisk hjælp i ordninger efter Lov om Social Service 95, stk. 3 Gældende fra den 1. september 2014 Formålet med hjælp, som

Læs mere