Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen, Birger Jensen, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Visitationsprincipper dagtilbud Etablering af 2 vuggestuegrupper uden for Svendborg by Orientering om IT støttede undervisnings- og læringsformer Undervisningstimetal for folkeskolerne i skoleåret 2010/ Placering af 10. klasse Rammebesparelsesforslag Skole og SFO Meddelelser Lukket - Ejendomshandel...15

2 1. Godkendelse af dagsorden 09/43590 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 2. Visitationsprincipper dagtilbud 10/38280 Beslutningstema: Praksis ved visitering af børn under tre år til børnehave, herunder tilflyttende børn. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge godkendte den 10. februar 2010 reviderede visitationsprincipper for dagtilbud. Heri en opstramning i forhold til overflytning af børn under tre år for at sikre, at børn ikke skifter fra f.eks. dagpleje til vuggestue få måneder før de fylder tre år. Ved revideringen af visitationsprincipperne blev gældende praksis på enkelte områder desuden tydeliggjort. Imidlertid blev praksis omkring visitering af tilflyttende børn ikke tydeliggjort. Som udgangspunkt starter alle børn i børnehave den måned, de fylder tre år. Af hensyn til tilflyttende børn, der er tæt på børnehavealderen, når de flytter til Svendborg Kommune, tilbydes disse at de kan starte i børnehave op til to måneder tidligere, dvs. den måned, de fylder 2 år og 10 måneder. Dette for at børnene ikke skal have et ekstra skift indenfor få måneder. Herboende børn, hvis dagplejer stopper, før barnet fylder tre år, tilbydes så vidt muligt anden plads i dagplejen, og i enkelte tilfælde overflytning til børnehave. Af kapacitetsmæssige årsager har der desuden været situationer, hvor børn overflyttes til børnehave, før de er fyldt tre år. Fortrinsvist ved etablering af småbørnsgrupper. Forældrebetalingen er i alle tilfælde betinget af barnets alder, således at der betales vuggestuetakst indtil den måned, barnet fylder tre år. Dagtilbuddet tilføres samtidig også ressourcer, svarende til barnets alder. Skole og Dagtilbud har indenfor den seneste måned fået et par henvendelser med ønske om at få indskrevet børn, der er yngre end 2 år og 10 måneder, i børnehave. Den ene henvendelse fra en tilflyttende familie, den anden fra en herboende familie. På den baggrund ønskes en præcisering af retningslinjer for optagelse i børnehave, samt at regelsættet er ens for alle. 1

3 Dette under hensyntagen til: 1. pædagogiske hensyn 2. lighedsprincippet 3. pladsgarantien/økonomi 4. anciennitet ved visitering 5. fysiske rammer 6. samme ret for private dagtilbud Ad. 1. Der ligger en pædagogisk vurdering bag fastsættelsen af, at børn starter i børnehave den måned, de fylder tre år. Vurderingen tager udgangspunkt i barnets udvikling. Ad. 2. Jævnfør dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen ved fastsættelse af retningslinjerne sikre, at disse er i overensstemmelse med forvaltningsretlige principper, herunder lighedsprincippet. Også ved den konkrete anvisning af plads skal der ske ligebehandling. Det er KL s vurdering, at der ikke kan være et særligt regelsæt for tilflyttende børn, hvor der er forskelle i forhold til visitering af pladser til børn, der i forvejen er bosat i kommunen. Ad. 3. Planlægning af pladser og dermed sikring af pladsgarantien er baseret på Dynasoft prognoser og andre værktøjer. Der planlægges efter, at børn tilbydes plads i alderssvarende tilbud. Såfremt der i mere udstrakt grad skal tilbydes børnehavepladser til børn, der er yngre end tre år, vil det ud fra nyeste prognose medføre knaphed på 3-5 års pladser. Herudover kan det betyde dårlig udnyttelse af 0-2 års pladser, med deraf følgende økonomiske konsekvenser. Ad. 4. Tilflyttende børn kan efter nuværende principper medtage anciennitet fra fraflytningskommunen. Denne gælder for et alderssvarende tilbud. Såfremt tilflyttende børn får fortrinsret derudover, giver dette en favorisering til disse børn. Ad. 5. De fysiske rammer i børnehaverne er ikke indrettet og godkendt til 0-2 års pladser. Ad. 6. De private dagtilbud i kommunen følger samme økonomiske vilkår som de kommunale tilbud. Såfremt der gives mulighed for indskrivning af yngre børn i kommunale børnehaver, er det administrationens vurdering, at de private dagtilbud skal gives samme mulighed. Erfaringerne viser, at fleksible regler er svære at håndtere, da det giver borgerne opfattelsen af uensartet sagsbehandling og som følge heraf en øget mængde administrativt arbejde i form af korrespondance og klagebehandling. Principperne for visitering af tilflyttende børn samt overflytning af børn under tre år har desuden været drøftet på dagtilbudsmødet den 26. oktober 2010, hvor der blev tilkendegivet, at man gerne vil være fleksibel, men hvor det samtidigt blev klart, at fleksible regler er svære at administrere. Ud fra ovenstående betragtninger må det anbefales, at det fastholdes, at børn som udgangspunkt starter i børnehave den måned, de fylder tre år. 2

4 Af pædagogiske, kapacitetsmæssige og økonomiske årsager anbefales det, at der fastholdes en minimumsalder på 2 år og 10 måneder for børn, der indskrives i børnehave, hvor årsagen er, at de får mere end et ekstra skift indenfor 2 måneder. Enten grundet flytning eller dagplejer, der stopper. Hermed sikres ligeretsprincippet overholdt. Skift, der er begrundet i eget ønske, er ikke omfattet af ovenstående regelsæt. I prognose af 1. maj 2010, som tager udgangspunkt i befolkningsprognose, forventes der 31 tilflyttende børn i alderen 0-5 år i 2010 og 58 børn i Tallene fordeles med ca. halvdelen i hver af de to aldersgrupper; 0-2 år og 3-5 år. Der er ikke udarbejdet statistik for nærmere aldersfordeling af tilflyttende børn. Lovgrundlag: Dagtilbudsloven Indstilling: Det indstilles, at visitationsprincipperne præciseres, således at: det tilstræbes, at barnet ikke får for mange skift inden for kort tid. Ved mere end 1 skift indenfor 2 måneder, og hvis barnet er mindst 2 år og 10 måneder, tilbydes barnet børnehaveplads. Dette er betinget af, at der er plads i den pågældende børnehave og at ancienniteten for øvrige børn overholdes. Skift, der er begrundet i eget ønske, er ikke omfattet af dette regelsæt. årsager, som er begrundet i opretholdelse af pladsgarantien, giver ligeledes mulighed for at flytte børn i børnehave inden det fyldte 3 år. Denne mulighed bruges kun undtagelsesvist. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt, hvor aldersgrænsen ændres fra 2 år og 10 måneder til 2 år og 9 måneder. 3. Etablering af 2 vuggestuegrupper uden for Svendborg by 10/35063 Beslutningstema: Etablering af 2 vuggestuegrupper uden for Svendborg by. Sagsfremstilling: Byrådet besluttede den 12. oktober 2010 med vedtagelse af budget 2011, at der skal omlægges 91 vuggestuepladser til dagplejepladser, ud af i alt 115 foreslåede. Herudover blev der afsat midler til etablering af 2 x 12 vuggestuepladser uden for Svendborg by. De 115 foreslåede vuggestuepladser er følgende: 3

5 I byen: 14 i Ryttergården, Vesterlunden (kortsigtet løsning i pavillon) 14 i Kernehuset, Vesterlunden (kortsigtet løsning i pavillon) 14 i Paraplyen, Børnebyøster (kortsigtet løsning i pavillon) Herudover: 13 i Sundhøj Børnehus, Børneøen Tåsinge 14 i Børnehuset Thurø, Børnebyøster (kortsigtet løsning i huset) 10 i Kirkeby Børnehus 10 i Eventyrhuset, Gudbjerg, Norddalen 12 i Troldehøj, Stenstrup 14 i Oure Børnehus, Østerland (kortsigtet løsning i pavillon). Dagtilbudschefen og de kommunale dagtilbudsledere har i fællesskab udarbejdet en anbefaling af placering af de 2 vuggestuegrupper. Kriterierne for udvælgelsen har været følgende: Pladser i kortsigtede løsninger bevares ikke. Pladserne etableres således, at der er mulighed for at tilgodese børn med særlige behov, bredt i kommunen. Ud fra første kriterium vil der være 4 mulige vuggestuegrupper tilbage: Sundhøj Børnehus, Børneøen Tåsinge Kirkeby Børnehus Troldehøj, Stenstrup Eventyrhuset, Gudbjerg, Norddalen Ud fra en samlet vurdering kan følgende anbefales: Forslag 1: Etablering/bevarelse af 12 vuggestuepladser i Troldehøj, Stenstrup Etablering/bevarelse af 12 vuggestuepladser i Eventyrhuset, Gudbjerg. Det anbefales ikke, at begge vuggestuegrupper etableres i Kirkeby/Stenstrup-området, hvorfor der peges på bevarelse af vuggestuepladserne i Troldehøj, da det er det største af dagtilbudene, og der har desuden i de senere år været pres på 3-5 års pladserne i Kirkeby, hvorfor pladsen kan bruges til denne aldersgruppe, hvis vuggestuegruppen omlægges. I Eventyrhuset i Gudbjerg foreslås etableret 6 pladser, grundet det pædagogiske behov for vuggestuepladser i Gudme/Hesselager-området. Der er p.t. ikke efterspørgsel efter 12 vuggestuepladser i området. De resterende 6 pladser foreslås derfor anvendt efter behov i forhold til de øvrige omlægninger af vuggestuepladser. Ved revurdering af de langsigtede løsninger indgår alle 12 vuggestuepladser i forhold til nybyggeri i Gudme i Norddalen. I Sundhøj Børnehus vil vuggestuens lokaler kunne anvendes til 3-5 års pladser, hvor der i forårsmånederne er pres på disse pladser. Forslag 2: 4

6 Etablering/bevarelse af 12 vuggestuepladser i Troldehøj, Stenstrup Etablering/bevarelse af 12 vuggestuepladser i Sundhøj Børnehus, Børneøen Tåsinge Pladserne i Troldehøj anbefales med samme argumentation som ved forslag 1. Pladserne i Sundhøj kan anbefales, idet det er den eneste vuggestuegruppe på Tåsinge, og der er efterspørgsel efter pladserne. Det vurderes dog, at det pædagogiske behov for vuggestuepladser er større i Gudme/Hesselager-området end på Tåsinge. Alternativt forslag, idet der i budgetforliget er afsat netto kr., hvilket svarer til 40 vuggestuepladser. Etablering/bevarelse af 12 vuggestuepladser i Troldehøj, Stenstrup Etablering/bevarelse af 14 vuggestuepladser i Eventyrhuset, Norddalen Etablering/bevarelse af 14 vuggestuepladser i Sundhøj Børnehus, Børneøen Tåsinge Pladserne i Troldehøj anbefales med samme argumentation som ovenfor. Ligeledes pladserne i Eventyrhuset, Norddalen, hvor 6 pladser foreslås anvendt i Eventyrhuset, og de resterende 8 pladser efter behov indtil der er et nyt dagtilbud i Norddalen. Pladserne i Sundhøj kan anbefales, idet det er den eneste vuggestuegruppe på Tåsinge, og der er efterspørgsel efter pladserne. Efter omlægning af 91 vuggestuepladser samt etablering/bevarelse af 2 x 12 vuggestuepladser uden for Svendborg by vil der være følgende vuggestuepladser: Forslag 1: 315 pladser i Svendborg by. 20 pladser i Skårup 16 pladser i Ollerup 12 pladser i Stenstrup 12 pladser i Gudbjerg/Gudme/Hesselager Forslag 2: 315 pladser i Svendborg by. 20 pladser i Skårup 16 pladser i Ollerup 12 pladser i Stenstrup 12 pladser på Tåsinge Ved alternativt forslag: 315 pladser i Svendborg by. 20 pladser i Skårup 16 pladser i Ollerup 12 pladser i Stenstrup 14 pladser i Gudbjerg/Gudme/Hesselager 14 pladser på Tåsinge Økonomiske konsekvenser: 5

7 Jævnfør budgetforliget for 2011 er der afsat netto 0,3 mio. kr. i 2011 samt 0,6 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til etablering af 2 x 12 vuggestuepladser uden for Svendborg by. De afsatte midler er med udgangspunkt i nøgletal for regnskabstal 2009, som blev beregnet i forbindelse med benchmarkanalyse på dagtilbudsområdet pr. maj I budget 2011 udgør bruttodriftsudgiften for en vuggestueplads kr. og for en dagplejeplads kr., hvilket betyder en udgiftsforskel på kr. pr. plads ( kr. netto). Etablering af 24 vuggestuepladser i stedet for dagplejepladser medfører en udgift på netto kr. Udgiften vedr. 24 vuggestuepladser i sidste halvår af 2011 udgør kr. (netto). I forhold til afsat budget på kr. medfører det et budgetoverskud på 0,1 mio. kr. og i 2012 (fuld etablering hele året) vil det medføre et budgetoverskud på mio. kr. Indstilling: Det indstilles, at der etableres/bevares: 12 vuggestuepladser i Troldehøj, Stenstrup 14 vuggestuepladser i Eventyrhuset, Gudbjerg, område Norddalen 14 vuggestuepladser i Sundhøj Børnehus, Børneøen Tåsinge Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Jesper Kiel (Ø) er imod at afvikle vuggestuepladser og henviser til eget budgetforslag. 4. Orientering om IT støttede undervisnings- og læringsformer 10/37135 Beslutningstema: Orientering om IT støttede undervisnings- og læringsformer på kommunens specialskoler og folkeskoler. Sagsfremstilling: I Børn og Unge er der stor opmærksomhed på, at skolerne får mulighed for at opkvalificere brug af IT støttede læringsformer i undervisningen. Lærere og ledelse skal kunne udnytte de ekstreme muligheder som informations- og kommunikationsteknologien giver for elevernes indlæring og udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. I Børn og Unge med særlige behov har der siden 2008 været prøvekørt et udviklingsarbejde med efteruddannelse af lærere fra Centerafdelingen v/ Sundhøjskolen og Byhaveskolen til at implementere (MAC) IT-støttede læringsformer i 6

8 undervisningen. De to specialskoler har søgt og fået tilsagn fra Undervisningsministeriet om kr. til et 1årigt forsøgsprojekt med at udvikle og implementere nye IT støttede undervisnings- og læringsformer på skolerne, herunder mulighed for 1:1 undervisning. Den Nye Heldagsskole er efter 1. august 2010 kommet med i projektet, således at alle specialskoler nu er omfattet. Med afsæt i projektet er det målet, at der på skolerne udvikles en IT kultur og implementeres undervisnings- og læringsformer, der øger elevernes indlæring og kompetencer senere i livet. Målgruppen er 200 elever, 70 lærere og ledere på de tre skoler. På skoleområdet er der ligeledes igangsat en flerårig udviklingsproces med implementering af nye IT støttede undervisningsformer, herunder indkøb af IT udstyr til eleverne. Der er i budget 2010 afsat 8 millioner kroner til skoleområdet til opdatering, optimering og kvalitetssikring af skolernes IT. Opkvalificeringen på skolerne med nye IT støttede undervisningsformer sker i to faser. Dels en teknisk fase med indkøb af nye computere til skolerne, og dels en pædagogisk fase, der gennemføres i 2011, når den ny skolestruktur er på plads. Der er aktuelt afgivet ordre på i alt nye computere til folkeskolerne, og disse forventes leveret i december Med indkøb af computerne vil målet om, at der maksimalt er tre elever om hver computer, være nået. Se magasinet iclass side Lovgrundlag: Folkeskoleloven LBK nr. 593 af 24/06/2009. Indstilling: Det indstilles, at: orienteringen tages til efterretning. Kasper Føns, leder af Centerafdelingen v/ Sundhøjskolen deltager under punktet for at redegøre for indsatsen og perspektiverne på specialområdet med IT støttede undervisningsformer. Bilag: Åben - Kommissorium.DOC Åben - Ansøgning projekt Skoleudvikling.pdf Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 5. Undervisningstimetal for folkeskolerne i skoleåret 2010/11 10/25733 Beslutningstema: Orientering om undervisningstimetal på folkeskolerne i Svendborg Kommune i skoleåret 2010/11. 7

9 Sagsfremstilling: Oversigten over skolernes undervisningstimetal viser at samtlige 19 skoler overholder minimumtimetallet for så vidt angår det samlede timetal på de enkelte skoler. 12 af skolerne har endvidere et samlet timetal der ligger over det vejledende timetal. To af skolerne har i enkelte faggrupper timetal under minimumstimetallet, hvilket der vil blive kompenseret for i kommende skoleår. Lovgrundlag: Lov om folkeskolen, 16. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Undervisningstimetal for alle skolerne i skoleåret 2010/11 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 6. Placering af 10. klasse 10/33709 Beslutningstema: Placering af 10. klasse i Campusområdet. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge har siden 2007 løbende behandlet forskellige placeringsmuligheder for en samling af 10. klasse. Byrådet besluttede den 25. november 2008 at fastholde den nuværende placering af 10. klasse på 4 skoler i skoleåret 2009/2010, men at der fortsat skal arbejdes på at samle 10. klasse i et fælles tilbud tæt ved de øvrige ungdomsuddannelser. På Byrådets møde den blev følgende tilføjelse indstillet: "at 10. klasse etableres på ny udskolingsskole i byen. Det undersøges, hvorvidt den nuværende Byskolen kan anvendes som lokalitet for det samlede 10. klassestilbud inkl. UU-Centret". Den igangværende reform af hele ungdomsuddannelsesområdet, de løbende lovændringer for 10. klasse, der senest er trådt i kraft pr. aug samt ny skolestruktur tydeliggør, at 10. klasse skal målrettes de elever, som har yderligere brug for en kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. I Folkeskoleloven med kommentarer præciseres det, at 10. klasse ikke er en fortsættelse af grundskolen, men overgangen til en ungdomsuddannelse. 10. klasse skal tilrettelægges som et 8

10 brobygningsår mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Målgruppen for 10. klasse skal fremover være de elever, der ikke efter 9. klasse er fagligt og/eller personligt parate til direkte at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Ungepakken er en del af finanslovsaftalen og blev udmøntet i lovgivning i foråret 2010 i form af lovbekendtgørelser og bekendtgørelser på området. Ungepakke 2 drejer sig blandt andet om: Pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv. for de årige Vurdering af uddannelsesparathed Etablering af kommunale tilbud for de årige E-vejledning og principper for fastholdelse i ungdomsuddannelserne Visse dele af loven har først virkning fra januar 2011 Pligt til aktivitet Ændringer i uddannelsesplanen Vurdering af uddannelsesparathed Indsatsen i overgangen Udvidelse af mentorordning E-vejledningen Kommunens pligter og muligheder Kommunen skal give årige, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, tilbud, som sigter mod, at den unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Kommunen skal give ikke-uddannelsesparate årige tilbud, som afdækker og udvikler den unges interesser og kompetencer, så den unge bliver uddannelsesparat. Som en del af implementeringen af ungepakken flyttes ansvaret for de unges uddannelsesplan til kommunerne. De har pligt til at justere den unges uddannelsesplan, hvis ikke planen overholdes, og de har i den forbindelse også pligt til at stille relevante tilbud til rådighed for de unge. Ungepakken og 10. klasse Der er ifølge ovenstående lovændringer blevet givet mulighed for at etablere 10. klasser på erhvervsskoler. Kommunerne får således mulighed for at indgå overenskomst med en erhvervsskole om varetagelsen af dele af 10. kl. forløbet på erhvervsskoler samt at gennemføre kombinerede 10. klasse og erhvervsuddannelsesforløb i samarbejde med erhvervsskoler. 20/20-modellen I lov om Folkeskolen gives der følgende mulighed:»kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10.-klassesforløb, der består af 20 uger i folkeskolen efterfulgt af 20 uger i en erhvervsuddannelses grundforløb. Forløbet på institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, skal omfatte undervisning, hvis indhold og niveau svarer til de obligatoriske 10.-klasses-fag dansk, matematik og engelsk samt eventuelt tilbudsfagene fysik/kemi, tysk og fransk. Folkeskolens prøver i 9

11 de nævnte fag kan aflægges efter afslutning af forløbet.«20/20 modellen betyder, at de 20 uger i eudgrundforløbet udløser almindeligt grundforløbstaxameter fra staten. De 20 uger med 10. klasse fag finansieres af kommunen. Der skal ifølge folkeskoleloven også udbydes 10. klasse i kommunens eget regi. Administrationen foreslår at placere hele kommunens 10. klassestilbud fysisk samlet i Campusområdet. Dette sker i to faser. I fase 1 placeres 10. klasse som en 20/20 ordning pr på Svendborg Erhvervsskole, hvor den kommunale del også placeres. De 20 uger på Erhvervsskolen finansieres gennem Erhvervsskolens taxameterordning. De øvrige 20 uger finansieres gennem en driftsoverenskomst mellem Erhvervsskolen og Svendborg Kommune. Den kommunale del skal ske på lejevilkår, hvor Svendborg kommune er ansvarlig for finansieringen. I fase 2 er det visionen, at 10. klasse skal varetages af Campusområdets ungdomsuddannelserne i et nyt fællesskab, der ønskes etableret. Det kommunale 10. klassestilbud foreslås at blive en del af Rantzausminde Skole, men fysisk placeret på Svendborg Erhvervsskole. Det kommunale 10. klassestilbud skal blandt andet gennem brobygning samarbejde med de øvrige ungdomsuddannelser. 10 klassestilbuddet skal ses i sammenhæng med den ændrede lovgivnings intentioner i højere grad, end at placeringen skal betragtes som et element i skolestrukturændringen. Det forventes, at der vil være ca. 100 elever i 10. klasse i skoleåret 2010/11 fordelt med 50 elever i to almindelige kommunale 10. klasser og 50 elever i to 20/20-klasser, svarende til 3 kommunalt finansierede klasser. Økonomiske konsekvenser: Det forudsættes, at Erhvervsskolens finansiering fuldt ud dækker gennemførelse af undervisning af minimum to 10. klasser via taxametertilskuddet, mens kommunens finansiering maksimalt svarer til kommunens almindelige udgifter til undervisning af fire 10. klasser. I beregningerne i forbindelse med det fremlagte forslag til ny skolestruktur er der netop indregnet udgifter til fire 10. klasser. Kommunen vil derudover skulle finansiere lejeudgiften til lokaler på Erhvervsskolen i skoleåret 2011/2012 til de tre kommunale 10. klasser. Under forudsætning af, at hver af de 75 "almindelige" 10. klasses elever udløser et lokalebehov på 12 m2, vil det samlede lejemål udgøre ca. 900 m2. Den oplyste kvadratmeterpris er på 400 kr., hvilket svarer til en forventet lejeudgift i skoleåret 2010/11 på kr. Det forudsættes, at denne pris dækker samtlige udgifter, herunder forbrugsafgifter, rengøring, inventar m.v. Etablering af det ny 10. klasses tilbud forventes således at udgøre en "merudgift" på ca. 0,4 mio. kr., der vil skulle finansieres inden for den samlede økonomiske ramme i forbindelse med ny skolestruktur. Udgiften til lejen vil belaste lånerammen, der er disponeret, hvorfor der skal deponeres et beløb svarende til værdien af det lejede som den seneste offentlige vurdering ved aftalens indgåelse. Det skal dog bemærkes, at aftaler om lejemål, der kun gælder inden for et regnskabsår, kræver ikke deponering. 10

12 Da det forudsættes, at der indgås et et-årigt lejemål kræver det ingen deponering. Lovgrundlag: Folkeskoleloven 19a-19e, 20, 24 Lov nr. 640 af 14. juni 2010 Lov nr. 641 af 16. juni 2010 Bek af 15. dec om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Indstilling: Det indstilles, at det kommunale 10. klassestilbud placeres fysisk på Erhvervsskolen på Skovsbovej kommunalbestyrelsen indgår overenskomst med Svendborg Erhvervsskole, om at varetage 10. klasseundervisning på vegne af kommunalbestyrelsen det kommunale 10. klassestilbud bliver en del af Rantzausminde Skole der ses bort fra en placering af 10. klasse tilbuddet på Byskolen forslaget om placering af 10. klasse på Erhvervsskolen på Skovsbovej sendes i høring fra den 4. november til den 29. november Efter høringsfasen tages sagen op igen på et ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge den 7. december og oversendes til Økonomiudvalget den 14. december og Byrådet den 21. december. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Punktet udsættes, da udvalget ønsker beslutningen om 10. klasses placering drøftet i sammenhæng med den endelige indstilling af skolestrukturen. 7. Rammebesparelsesforslag Skole og SFO 10/37432 Beslutningstema: I budget 2011 har Byrådet besluttet en rammebesparelse for Børn og Unge, skoleområdet, på 2,1 mio. kr. i 2011 og i overslagsårene. Der er udarbejdet tre forslag til udmøntning af besparelsen indenfor skole og SFO. Sagsfremstilling: Byrådet har på møde den 12. oktober 2010 ved budgetvedtagelsen besluttet, at der på skoleområdet i Børn og Unge skal ske en reduktion på 2,1 mio. kr. i 2011 og i overslagsårene. Reduktionen skal ske på skole og SFO området med fuld udmøntning i alle årene. 11

13 Der fremstilles hermed tre forslag til indfrielse af besparelsen, som alle har en eller flere specifikke reduktioner for 2011, som ikke videreføres i overslagsårene. Dette med henblik på at opnå reduktionen på 5/12 år videreført til 12/12 år. Samlet for de tre forslag indgår følgende: Færdselsskolen nedlægges med en driftsbesparelse på kr. i 2011 og kr. i overslagsårene. Der kan forventes et salg af bygning og øvrigt areal. Dette er ikke indskrevet i budgettet. Motorcykelklubben Gengangerne med ca. 20 voksne medlemmer anvender p.t. dele af bygningen under Folkeoplysningsloven. Fritidsafdelingen kan umiddelbart ikke anvise erstatningslokaler til motorcykelklubben. Der er fra kommunens side 1 års opsigelse af brugsretten over lokalerne. Fritidsafdelingen afholder driftsudgifterne for motorcykelklubbens anvendelse af lokalerne. Juniorklubber. Der er i budget 2010 afsat midler til ansættelse af en specialpædagog med 1/2 års virkning samt yderligere en specialpædagog i 2011 og Ved udsættelse af ansættelse af en specialpædagog i 2011 opnås en besparelse på kr. Fripladser juniorklubber - forventet mindreforbrug på kr. i Der er i budgettet afsat kr. årligt til fripladser inden for juniorklubområdet. Området er stadig i en opbygningsfase. Opbygningen sker med positiv forventet progression. Talentidrætsklasser. På byrådsmødet d. 2. marts blev det i forbindelse med genåbning af budget 2010 besluttet, at midler afsat i budgetforlig 2010 til en række nye tiltag, herunder talentidrætsklasser, skulle føres tilbage som besparelse i 2010 og overslagsår. Der blev i den forbindelse besluttet tilbageført kr. i 2010 og frem. Der resterer i 2011 og overslag derfor fortsat kr. på kontoen p.g.a. 12/12 s budgettering i 2011 og frem, men kun 5/12 i Skole-IT. Reduktion på kr. i 2011 i de ekstra tilførte budgetmidler i forbindelse med budgetforlig 2010 til løbende udskiftning af computere i folkeskolerne. SFO-besparelsen i alle tre forslag er opgjort til godt 1,1 mio.kr. i helårsvirkning og knap 0,5 mio.kr. i 5/12 virkning. 1. Åbningstiden i SFO nedsættes til godt 50 timer ugentlig (og svarer dermed omtrent til åbningstiden på dagtilbudsområdet på 50 timer ugentlig) ved en reduktion af åbningstiden på knap 1 time ugentligt uden en samtidig nedsættelse af forældrebetalingen. 2. Øget forældrebetaling i SFO uden en samtidig stigning i serviceniveau. 3. Reduktion i serviceniveauet ved en ændring (stigning) i antal børn pr. pædagog. Besparelsen modregnes en samtidig nedsættelse af forældrebetalingen, således at den fastholdes på de nuværende 56 %. Økonomiske konsekvenser: 12

14 Ovenstående sagsfremstilling angiver tre forslag til udmøntning af rammebesparelsen på 2,1 mio. kr. i 2010 og overslagsår. De tre forslag afviger kun fra hinanden i relation til SFO-besparelsen, som foreslås udmøntet på tre forskellige måder, jf. teksten under tabellen herunder. Beløb i 1000 kr Færdselsskolen, driftsbesp.v.nedlæggelse Klub-spec.pædagog, udsættelse af ansættelse Fripladser juniorklubber, forventet mindreforbrug Talentidrætsklasser IT. Reduktion i budget til udskiftning SFO forslag 1, 2 eller 3 (åbn.tid, øget forældrebet., reduk.service)* I alt Alle beregninger vedrørende SFO-besparelsen er foretaget på baggrund af nuværende skolestruktur og nuværende ressourcetildelingsmodel på SFO-området. Besparelsen er i alle tre forslag opgjort til godt 1,1 mio.kr. (helårsvirkning): 1. Reduktion af åbningstiden svarende til knap 1 time om ugen i følge ressourcetildelingsmodellen. Herved vil åbningstiden stort set komme ned på niveau med åbningstiden i dagtilbud. Forældrebetalingen (taksten) fastholdes på nuværende niveau, hvilket betyder en stigning i forældrebetalingsandelen fra 56 % til godt 57 %. 2. Øget forældrebetaling fra 56 % til 58 % af udgifterne, men med uændret serviceniveau. Forældrebetalingen (taksten) vil stige med ca. 3,5 % i forhold til det nuværende niveau, hvilket ca. svarer til en stigning på 15 kr. pr. måned for morgenmodul og ca. 45 kr. for eftermiddagsmodul. 3. Reduktion af serviceniveau via en forøgelse af antallet af børn pr. pædagog og samtidig reduktion af forældrebetalingen. Stigningen i antal børn pr. pædagog vil være i størrelsesordenen 7,5 %, dvs. f.eks. fra 12 børn pr. pædagog til knap 13 børn pr. pædagog. En fastholdelse af forældrebetaling på 56 % af udgifterne vil medføre et samtidigt fald i forældrebetalingen på omkring 20 kr. pr. måned for morgenmodul og omkring 60 kr. pr. måned for eftermiddagsmodul. Det skal bemærkes, at forældrebetalingen i SFO som udgangspunkt fastsættes samtidig med vedtagelsen af budgettet for det kommende budgetår. Via KL er det blevet oplyst, at en ændring af forældrebetalingen midt i et budgetår vil kunne finde sted, idet området ikke er retsligt reguleret hverken i følge folkeskoleloven eller den kommunale styrelseslov. Det vil derfor være op til kommunalbestyrelsen at fastsætte retningslinier for mulighederne for ændringer i forældrebetalingen i løbet af et budgetår, herunder varslingsfrister i den forbindelse jf. god forvaltningsskik. Ejendommen Porthusvej 149, Færdselsskolen er offentlig vurderet til kr., og grunden på kvm. er vurderet til kr., en samlet vurdering på kr. Der foreligger ingen vurdering i forbindelse med salg. Provenuet ved salg af grund og bygninger indstilles til at tilgå kassebeholdningen som en del af den samlede besparelse i forbindelse med salg af ejendomme. 13

15 Lovgrundlag: Folkeskoleloven Folkeoplysningsloven Indstilling: Det indstilles, at: Udvalget for Børn og Unge på mødet beslutter, at udmøntning af rammebesparelsen på 2,1 mio. kr. sker ved at nedsætte åbningstiden til godt 50 timer ugentlig - forslag 1. Derved opnås rammebesparelsen på 2,1 mio. kr. i 2011 og overslagsårene med fuld udmøntning i alle årene. Ændringen træder i kraft pr Færdselsskolen nedlægges pr , samt at motorcykelklubben Gengangernes brugsaftale af bygningerne opsiges til udløb den Provenuet ved salg af grund og bygninger indstilles til at tilgå kassebeholdningen. ansættelse af specialpædagog til juniorklubber udsættes i forventet mindreforbrug på kr. i 2011 på fripladser i juniorklubber indgår i besparelsen. de resterende kr. til talentidrætsklasser fra budgetforlig 2010 tilbageføres som besparelse i 2011 og i overslagsårene. de ekstra tilførte midler til skole-it reduceres med kr. i Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt, hvor besparelsen på Færdselsskolen fjernes og tillægges besparelsen på nedsættelsen af åbningstiden i SFO. Den fremtidige finansiering af Færdselsskolen tages op til behandling i forlængelse af beslutning om ny skolestruktur. Jesper Kiel (Ø) kunne ikke støtte besparelserne med undtagelse af besparelserne vedrørende talentidrætsklasser og henviser til eget budgetforslag. 8. Meddelelser 09/43564 Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: Direktøren: Status vedr. Skolestruktur Status vedr. Familieafdelingens genopretningsplan 14

16 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 9. Lukket - Ejendomshandel 15

17 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:30 Hanne Klit Arne Ebsen Pia Dam Henrik Nielsen Masoum Moradi Lise-Lotte Tilsted Mette Kristensen Birger Jensen Jesper Kiel 16

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene

Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene Svendborg d. 4. juni 2010 Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene I forbindelse med at der er fremsat

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-02-2007 Kl. 15:00 SLU Mødelokale 13

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-02-2007 Kl. 15:00 SLU Mødelokale 13 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-02-2007 Kl. 15:00 SLU Mødelokale 13 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune NY SKOLE- STRUKTUR Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole ændres til skoler med 0.-6. klasse. Der etableres en ny skole for

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Steen Horstmann, som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 03-09-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Tilskud til pasning af egne børn Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon 99741310 E-post jens.ole.koch@rksk.d k Dato 8.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år September 2015 Forord Dette er Tønder Kommunes retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som nybagt forældre eller tilflytter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-02-2010 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 1

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-02-2010 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-02-2010 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Bruno Hansen, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt "Route 25" Indholdsfortegnelse:

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt Route 25 Indholdsfortegnelse: Referat Ungekoordineringsgruppen Tid mandag den 10. september 2012 kl. 15:30 Sted Assens Rådhus, Mødelokale 3 Afbud fra Carsten Smedegaard. Søren Steen Andersen deltog fra kl. 16.00 under behandling af

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 1. Baggrund 2 2. Lovgivning 3 2.1 Frit skolevalg 3 3. Scenarier for organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 4 3.1 Scenarie 1: 10. klasse organiseret

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere