Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan Rejsekortet 2 3 Flextur til lavere pris i Lemvig Kommune 5 4 Orientering om Fly High 2 - fortsættelse af efteruddannelsesprojekt for chauffører 6 5 Orientering om ansøgninger til Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder 7 6 Orientering om genforhandling af kontrakter om almindelig busrutekørsel som følge af forhøjede lønsumsafgifter fra 1. januar Orientering om analyse af de regionale trafikselskabers varetagelse af offentlige befordringsordninger 11 8 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 13 9 Eventuelt 16

3 Strategiplan Resumé Bestyrelsen behandlede 7. december 2012 et oplæg til Midttrafiks strategiplan Direktionen har indarbejdet Bestyrelsens bemærkninger og fremlægger revideret oplæg til godkendelse. Sagsfremstilling Midttrafiks strategiplan udgør de rammer, hvorefter Direktionen driver Midttrafik i de kommende år. Strategiplanen bevæger sig inden for Midttrafiks mission og visioner, som Bestyrelsen tidligere har fastlagt. Strategiplanen tager afsæt i de vilkår, der gælder for kollektiv trafik i Midtjylland: Økonomisk pres hos bestillerne. Kundefrafald. Svingende produktkvalitet. Et dårligt omdømme generelt for branchen. For lidt kundefokus i organisation og processer../. Bestyrelsen behandlede på sit møde 7. december 2012 et oplæg til strategiplanen Bestyrelsen havde nogle bemærkninger til oplægget, som administrationen har indarbejdet i vedlagte revideret oplæg til strategiplan : Målsætninger for kundernes tilfredshed med rejsen og med produktet er fortsat større end i dag, men knap så ambitiøse som i det første udkast. Der er foreslået mål for rettidighed og miljø. Køb af billetter og kort med rejsekort og mobilapps indgår i Midttrafiks ITstrategi. Endelig har direktionen beskrevet de forudsætninger, der skal til i Midttrafik for at nå strategiplanens mål. Direktøren indstiller, at strategiplanen godkendes. Bilag revideret oplæg til strategiplan

4 Rejsekortet Resumé Midttrafiks business case om rejsekortet bliver i øjeblikket evalueret af kommunerne og regionen. Administrationen giver en status for arbejdet med rejsekortet. Sagsfremstilling På mødet 25. januar 2013 blev Bestyrelsen præsenteret for Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar Her indgik resultatet af forhandlinger med Rejsekort A/S og leverandøren af rejsekortsystemet, to teknologiredegørelser og svar på en række øvrige opgaver omkring rejsekortet. Efterfølgende har Midttrafik gennemført mindre ændringer i business casen, idet antallet af lokalruter, hvor kunderne kan benytte rejsekort, er foreslået udvidet for at beskytte nogle kommuneres indtægter. Det har økonomisk betydning for Favrskov, Hedensted, Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Samsø og Struer kommuner. Baggrund for ændringer i business casen Hidtil har afdækningen af behovet for rejsekortudstyr på ruter og i busser taget udgangspunkt i, at rejsekortet indføres som erstatning for klippekort og almindelige pendlerperiodekort. Det har derfor ikke været nødvendigt med udstyr på ruter, hvor de fleste rejsende er skolelever og uddannelsesøgende. I rejsekortsamarbejdet har man nu fremlagt en plan for overførsel af andre kortprodukter til rejsekort, hvilket også vil få betydning for Midttrafik. Det er særligt overførslen af hypercard/ungdomskort til rejsekort fra 2014, som kan få betydning for omfanget af ruter og busser med rejsekortudstyr i Midttrafiks område. Ved at overføre hypercard og andre lignende kort til rejsekort, vil det blive nemmere for de uddannelsesøgende og andre at få adgang til de rabatter og særlige vilkår, som de er berettiget til. Gennem alle former for rejsekort vil det også være muligt at foretage en indtægtsdeling mellem trafikselskaberne og mellem de enkelte kommuner og regionen, baseret på konkrete rejser, og ikke som nu, hvor en del af indtægterne fordeles efter skøn. Det er ligeledes et ønske at anvende data om kundernes rejsemønstre til brug for planlægningen. Overførslen af en række kortprodukter til rejsekort betyder, at Midttrafik fremadrettet anbefaler, at ruter og linjer, hvor kommunerne ønsker billetindtægter efter Midttrafiks takster og fra fx hypercard, skal have billetteringsudstyr, som understøtter brugen af rejsekort. Det består af rejsekortets standardløsning med kortlæsere ved bussens døre. Midttrafik forventer, at det også vil blive muligt at benytte en Bus Light løsning, som kan anvendes på lokalruter, hvor omfanget af kunder med rejsekort er mere begrænset. Mulighed for kontantbilletsalg er integreret i begge løsninger.

5 3 På rabat/skolebusruter og lokalruter uden rejsekortudstyr forudsættes gratis kørsel (0- takst). I Midttrafiks område forventes skolekort ikke at blive udstedt som rejsekort. De senere års ændringer i rutestrukturen har betydet, at mange lokalruter har fået et større kundeunderlag og flere indtægter. Flere busser med rejsekortudstyr skal derfor beskytte kommunens indtægter. Ved eventuelt at indføre gratis kørsel på ruter, hvor der i dag er billettering, vil kommunen ikke alene miste billetindtægter fra salg i bussen, men også miste en andel af indtægterne fra hypercard og kompensation for medrejsende børn. Antal busser med "Bus Light" Favrskov 314, Hedensted 106, 114, 209, Norddjurs Bybus 1, 2 og 3 1 Odder Bybus 1, 2 og 3 1 Oplæg til yderligere ruter med rejsekortudstyr. Kommune Ruter Antal busser med fuld løsning Ringkøbing- Skjern 515, 560, 561, 567, 568, 570, 578, 580, 590, 592, Samsø Struer 1, 2, 3, 335, 342, 346, I Midttrafiks business case, har det hidtil ikke været forudsat, at Favrskov, Hedensted, Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Samsø og Struer kommuner har udgifter til rejsekortudstyr og drift. Midttrafik vil drøfte oplægget med de berørte kommuner, som ved eventuel tilslutning til rejsekortprojektet selv træffer afgørelse, om de vil have rejsekortudstyr eller ej. Øvrige ændringer./. Udgifterne i business casen er ligeledes ændret en smule for flere øvrige kommuner, selvom der ikke er ændret på antallet af busser med rejsekortudstyr. Det skyldes, at de anvendte byrdefordelingsnøgler køreplantimer og indtægter er opdateret ud fra det reviderede budget Et nyt lånetilbud har påvirket business casen i positiv retning. For Aarhus kommune har opdateringen haft den effekt, at udgifterne til rejsekort for i hele projektperioden er reduceret med ca. 14 mio. kr. i forhold til den første BC 2013 og ca. 20 mio. kr. i forhold til BC Det skyldes, at der med oplægget om udstyr i flere ruter og busser bliver flere parter til at dække de samlede årlige driftsudgifter. Driftsudgifterne består af beregnede transaktionsafgifter, som Midttrafik skal betale for brug af rejsekortsystemet. Disse afgifter er beregnet ud fra en samlet prognose for rejser og omsætning i projektperioden Der er udarbejdet et nyt Bilag A til business casen, som viser de samlede udgifterne for hver kommune og regionen ved Midttrafik tilslutning til rejsekortet. Nyt bilag A med bestillerfordelte udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering vedlægges.

6 4 Den videre proces./. Som led i kommunernes og Region Midtjyllands evaluering af arbejdet i Midttrafik omkring rejsekortet er business casen og supplerende ændringer, blevet behandlet på møde i Kontaktudvalget 18. februar På mødet blev det aftalt, at kommunerne og Region Midtjylland inden 5. april 2013 meddeler Midttrafik deres eventuelle kommentarer og indstilling til indførelsen af Rejsekortet i den midtjyske region. Aarhus Kommune tog forbehold for tidsfristen. Region Midtjylland behandler sagen i marts 2013 og forventer at kunne meddele sin stillingtagen inden 5. april Midttrafik blev samtidig anmodet om, at belyse forholdene for Horsens og Hedensted kommuner samt Region Midtjylland i relation til de indbetalinger, der er foretaget til Rejsekortet i det tidligere Vejle Amt før kommunalreformen. Midttrafik har haft en advokat til at belyse forholdene. Responsum fra Holst Advokater om refusion for udgifter afholdt i tilknytning til deltagelse i Rejsekort A S vedlægges. Bemærkningerne fra kommunerne og Region Midtjylland vil blive fremlagt på mødet i Bestyrelsen 12. april 2013, hvor spørgsmålet om rejsekortet vil blive forelagt til beslutning. Nyt fakta blad og fakta ark Midttrafik har udarbejdet supplerende materiale til business casen i form af faktablade og faktaark for hver kommune og Region Midtjylland../. Faktabladene viser generelle nøgletal pr. kommune og for regionen fordelt på; Kollektiv trafik, Budget 2013, Rejsekort - resultat, og om Takster og Billettering. Faktablade med generelle nøgletal pr. kommune og for regionen vedlægges../. Faktaarkene viser en række baggrundoplysninger fordelt på ruter for hver bestiller til brug for vurdering af behovet for rejsekortudstyr. Faktaark med baggrundoplysninger fordelt på ruter vedlægges. Direktøren indstiller, at at spørgsmålet om rejsekortet vil blive forelagt Bestyrelsen til beslutning på mødet 12. april orienteringen tages til efterretning. Bilag Nyt bilag A med bestillerfordelte udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering Responsum fra Holst Advokater om refusion for udgifter afholdt i tilknytning til deltagelse i Rejsekort A S Faktablade med generelle nøgletal pr. kommune og for regionen Faktaark med baggrundoplysninger fordelt på ruter

7 Flextur til lavere pris i Lemvig Kommune Resumé Lemvig Kommune ønsker pr. 1. april 2013 at indføre støttet Flextur til 4 kr. pr. km i oplandet. Kørsel internt i Lemvig by skal koste 14 kr. pr. km for de kunder, der bruger det. Sagsfremstilling Lemvig Kommune har ønsket at gøre det billigere for kunderne at bruge Flextur. Der ønskes derfor indført en ordning, der ligger inden for de rammer, som Bestyrelsen tidligere har fastlagt for mulige priser i Flextur. Kommunen ønsker indført Flextur på en måde, så kunderne kan køre for 4 kr. pr. km. fra Lemvig by til oplandet, fra oplandet til Lemvig by samt mellem destinationer i oplandet. Kørsel inden for Lemvig by skal koste 14 kr. pr. km. Lemvig Kommune har i 2012 tilbudt borgerne støttet Flextur til 7 kr. pr. km. Lemvig Kommune har ikke på nuværende tidspunkt fastlagt et budget for Flextur efter takstændringen pr. 1. april Midttrafik vurderer, at Lemvig Kommune med indførelsen af de lavere takster kan skele til udviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har omtrent samme befolkningstæthed. Ringkøbing-Skjern Kommune er ca. 3 gange så stor som Lemvig Kommune og har ca. 3 gange så mange indbyggere. Ringkøbing Skjern Kommune indførte pr. 1. august 2012 støttet Flextur til 3 kr. pr. km. I perioden fra 1. august 2012 til 31. december 2012, er der blevet udført støttede Flexture, svarende til på årsplan. Hver tur har i gennemsnit kostet kommunen 89 kr. Overføres disse tal til Lemvig Kommune, må der forventes ca. 850 ture om året og en udgift på ca kr. i 2012 havde Lemvig Kommune 392 Flexture med en nettoudgift på ca kr. Midttrafik følger løbende udviklingen, og evaluerer ordningen med Lemvig Kommune efter 3 måneder. Lemvig Kommune har bedt Midttrafik udarbejde lokal markedsføring af ordningen. Direktøren indstiller, at ændret takst for Flextur i Lemvig Kommune pr. 1. april 2013 godkendes.

8 Orientering om Fly High 2 - fortsættelse af efteruddannelsesprojekt for chauffører Resumé Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om Midttrafiks Fly High-projekt, der består af efteruddannelse og bonusrunder for busselskaberne og deres personale. Administrationen orienterer om, at der nu laves et nyt kursusforløb. Sagsfremstilling chauffører har indtil videre deltaget i Fly High 1. Tilfredsheden med det første kursus er helt i top, når chaufførerne vurderer instruktørernes performance og kursets indhold og relevans. Det nye Fly High 2 kursus Fly High 2 er udviklet ud fra input fra chauffører og busselskaber. Kurset er en opfølgning på første kursus, ligesom indholdet også tager højde for de serviceområder, chaufførerne skal forbedre på baggrund af kundernes vurderinger i tilfredshedsundersøgelser, skriftlige klager etc. Målet med Fly High 2 er, at chaufførerne bliver bedre til at skabe en god stemning i bussen, blandt andet ved at få viden om og værktøjer til at håndtere de mange forskellige kundetyper, der rejser med bussen. Efter hvert kursus skal alle deltagere udarbejde en evaluering, så Midttrafik konstant kan følge tilfredsheden med kurserne, og rette det som eventuelt ikke virker. Det første prøvekursus for chaufførrepræsentanter er afholdt 6. og 7. februar 2013 med 21 chauffører fra 4 forskellige busselskaber. Evalueringen af dette kursus viser, at 100 % er tilfredse med kursets indhold, og 100 % er tilfredse med instruktørernes viden og performance. Midttrafik har i første omgang valgt at udbyde 18 Fly High 2 kurser. Der er pt. tilmeldt 210 chauffører til disse kurser. Også lederudvikling i forbindelse med Fly High 2 Ligesom i forbindelse med Fly High 1 er der også afholdt lederkursus på Fly High 2. Lederkurset klæder lederne af busselskaberne på til at følge op på chaufførernes nye viden. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

9 Orientering om ansøgninger til Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder Resumé Trafikstyrelsen havde 1. februar 2013 ansøgningsfrist for ansøgninger til pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Der orienteres her om de ansøgninger der er sendt fra Midttrafiks område og som Midttrafik i øvrigt er part i. I alt har Trafikstyrelsen modtaget 24 ansøgninger med en samlet ansøgt sum på ca. 66 mio. kr. Der er afsat en pulje på 57 mio. kr. i hvert af årene til området. Sagsfremstilling Som led i trafikaftalen "Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" af 12. juni 2012 er der etableret en pulje til at forbedre den kollektive trafik i yderområder: "Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. Trafikstyrelsen administrerer puljen med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. Der er afsat 57 mio. kr. pr. år i perioden Ansøgninger ved 1. ansøgningsrunde Første ansøgningsrunde havde tidsfrist 1. februar I alt har Trafikstyrelsen modtaget 24 ansøgninger med en samlet ansøgt sum på ca. 66 mio. kr. 6 af disse projekter har relevans for Midttrafiks område. Midttrafik har sammen med Viborg, Holstebro og Struer kommuner sendt en ansøgning vedrørende bedre kollektiv trafikbetjening af Karup Lufthavn. Idéen bag ansøgningen er at sikre fast betjening af alle flyafgange fra og til Karup Lufthavn fra de involverede byer. Sammen med Norddjurs og Ringkøbing-Skjern kommuner er der sendt en ansøgning til etablering af flere lektiebusser altså busser i de 2 kommuner som udstyres med internet, så de uddannelsessøgende og andre kan gå på nettet undervejs på rejsen og lave lektier, forberede sig til arbejdet og lignende. Sammen med Syddjurs og Norddjurs kommuner er sendt en ansøgning om etablering af 2 flexstop i henholdsvis Ryomgaard og Trustrup. Flexstop skal styrke sammenhængen mellem den flextrafik, der i forvejen er indført i de 2 kommuner og den kommende letbane, ved at sikre gode ventefacilitet ved de 2 stationer. Projektet kan efterfølgende udvides til flere stationer.

10 8 Midttrafik har været Ringkøbing-Skjern Kommune behjælpelig med en ansøgning om at forbedre stoppestedsfaciliteterne i kommunen. Projektet har til formål generelt at opgradere stoppesteder og etablere bedre ventefaciliteter ved en række stoppesteder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Midttrafik er ligeledes part i en fælles ansøgning fra FlexDanmark kaldet Den Samlede Rejse der har til formål at gøre det lettere at få overblik over og bestille flexkørsel i landområder. Tanken er bl.a. at man via Rejseplanen kan bestille Den Samlede Rejse herunder bestille evt. flextur til den første/sidste del af en bus- eller togrejse. Endelig er der sendt en ansøgning fra Hedensted Kommune gående på etablering af en Borgerbil. Idéen i ansøgningen er at udleje kommunale biler fx fra hjemmeplejen på de tidspunkter hvor de ikke anvendes til deres egentlige formål. Alle ansøgninger behandles nu i Trafikstyrelsen, og det forventes at der gives tilsagn/afslag på ansøgningerne omkring 1. juni Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

11 Orientering om genforhandling af kontrakter om almindelig busrutekørsel som følge af forhøjede lønsumsafgifter fra 1. januar 2013 Resumé Folketinget har vedtaget en forhøjelse af lønsumsafgifterne fra 1. januar Loven har udløst krav om en forhøjelse af den betaling, der ydes efter kørselskontrakter med en såkaldt løfteparagraf. Kravet fra busselskaberne og deres organisationer er blevet forhandlet på landsplan. Parterne er nået til enighed om en administrativ nem løsning. Efter ønske fra Midttrafik er der samtidig fundet en løsning på et problem vedrørende olieprisreguleringen i ældre kontrakter med halvårsregulering. Sagsfremstilling Forhøjede lønsumsafgifter En forhøjelse af lønsumsafgiften fra 1. januar 2013 var en del af finansloven. Afgiften omfatter virksomheder, der leverer momsfrie varer eller ydelser. Det gælder bl.a. busvirksomheder, der kører på kontrakt for trafikselskaberne. For dem blev afgiften forhøjet fra 3,08 til 4,12 % af lønsummen, korrigeret for over-/underskud. Kompensation for meromkostninger Alle kontrakter om almindelig busrutekørsel har en såkaldt løfteparagraf. Efter denne kan busselskaberne eller deres organisationer kræve at få kontraktbetalingerne forhøjet, såfremt omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra den regulering, der sker automatisk for den almindelige pris- og lønudvikling. Kommunerne og regionerne kan regne med, at dækningen af deres meromkostninger tages op i de årlige DUT-forhandlinger. Genforhandling på landsplan Danske Busvognmænd, DI Transport og Trafikselskaberne i Danmark har 25. januar 2013 indgået en aftale om, hvorledes en forhøjelse af betalingerne i kontrakter med løfteparagraf mest hensigtsmæssigt kan gennemføres for at give dækning for de forhøjede lønsumsafgifter. Aftalen er tiltrådt af alle trafikselskaber, idet Movia dog har taget forbehold for godkendelse i deres bestyrelse 28. februar Parterne er enige om, at det lønindeks, der indgår i reguleringerne, forhøjes med 104,12/103,08 = 1,01 %. Ændringen gennemføres med virkning fra 1. januar 2013 i såvel nyere kontrakter med månedlig regulering som ældre kontrakter med halvårsregulering. Supplerende aftale vedrørende kontrakter med halvårsregulering

12 10 Efter ønske fra Midttrafik er parterne endvidere blevet enige om, at der i de ældre kontrakter med halvårsregulering gennemføres en ændring af reguleringen for udviklingen i oliepriser. Problemet har været, at halvårsreguleringen har bygget på et olieprisindeks uden afgifter, hvorimod månedsreguleringen af de nyere kontrakter reguleres efter et olieprisindeks med afgifter. Det har betydet, at reguleringen af de ældre kontrakter har været mere svingende og i den seneste periode større end månedsreguleringen i de nyere kontrakter. Parterne er enige om, at olieprisindekset med afgifter fremover også anvendes i de ældre kontrakter med halvårsregulering. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

13 Orientering om analyse af de regionale trafikselskabers varetagelse af offentlige befordringsordninger Resumé Finansministeriet offentliggjorde i 2012 en rapport, der viser, at kommuner og regioner årligt kan spare 500 mio. kr. på at lade trafikselskaberne stå for at udbyde og koordinere kommunernes og regionernes opgaver med fx sygetransport eller transport til og fra skole, i stedet for at kommunerne og regionerne selv gør det. Rapporten pegede også på mulige besparelser i måden, hvorpå trafikselskaberne administrativt løser opgaven. Administrationen orienterer om, at Finansministeriet nu har iværksat et projekt, hvor de mulige effektiviseringer i trafikselskabernes varetagelse af offentlige befordringsordninger analyseres. Sagsfremstilling Finansministeriet offentliggjorde 16. april 2012 rapporten "Kortlægning og analyse af befordringsordninger". I rapporten estimeres det, at kommuner og regioner årligt kan spare ca. 500 mio. kr. på at overlade en række personbefordringsopgaver til trafikselskaberne, så det kan indgå i den samlede koordinerede kørsel. Besparelsen kan opnås, fordi trafikselskaberne kan udbyde og koordinere behovet for en række kørselstyper i en sammenhæng, så der opnås besparelser ved bedre koordinering og lavere priser. Rapporten viste samtidig, at der også er potentiale for besparelser ved at optimere arbejdsgange, it-løsninger m.m. i trafikselskaberne. Finansministeriet har derfor indgået aftale med konsulentfirmaet Deloitte (der også lavede ovennævnte rapport) om at gennemføre en analyse af konkrete muligheder for at indhøste de skønnede effektiviseringsgevinster fra Analysen vil bygge på fire spor: 1. En analyse af trafikselskabernes nuværende administrationsomkostninger forbundet med koordineret kørsel med henblik på at fastlægge et "rimeligt" niveau for det administrative omkostningsniveau. Det er forventningen, at trafikselskabernes enhedsomkostninger kan nedbringes ved at øge kørselsvolumen og ved at effektivisere arbejdsgange og it-understøttelse. 2. En analyse af mulige forbedringer i de eksisterende it-løsninger, herunder mulighed for reduktion af it-udgifter, bedre it-understøttelse af løsningerne samt konkurrenceudsættelse af it-løsningerne. 3. Den tidligere analyse viste, at kommunerne og regionerne har begrænset adgang til relevant styringsinformation om den koordinerede kørsel i trafikselskaberne. Analysen skal derfor ende ud i et forslag til en rapportpakke, der dækker kommunernes og regionernes behov for styringsinformation.

14 12 4. Trafikselskabernes forretningsmodel for koordineret kørsel har hidtil primært været fokuseret på variabel kørsel, fx patientkørsel. Trafikselskabernes forretningsmodel for faste kørselsformer som fx til skole- og specialundervisning er mindre veludbyggede. Analysen skal derfor belyse muligheder for at etablere en bedre forretningsmodel for denne type kørsel, så fordelene ved bedre udbud og koordinering også kan komme disse kørselstyper til gode. Konsulentfirmaet vil i sit arbejde se på nationale og internationale erfaringer. Trafikselskaberne, herunder samarbejdet mellem trafikselskaber i foreningen Flexdanmark, bidrager til arbejdet med denne analyse. Analysen og afrapporteringen forventes gennemført i foråret Administrationen vil herefter fremlægge rapporten for Bestyrelsen med anbefalinger af, hvad Midttrafik agter at gøre for at effektivisere sin administration på området og for at modtage eventuelle flere kørselsopgaver for kommunerne. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

15 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Resumé Direktionen orienterer om væsentlige forhold siden mødet i Bestyrelsen 25. januar Sagsfremstilling Natteravnene kører gratis med Midttrafiks busser Natteravnene har siden 2010 kunnet køre gratis med Midttrafiks busser, når de er på ture for at skabe større lokal tryghed. Det er en betingelse, at de bærer deres karakteristiske gule jakker med Natteravnenes logo på ryggen. Gratis transport i Midttrafiks busser gælder således kun i forbindelse med udøvelse af Natteravnenes tryghedsskabende arbejde, hvilket oftest er sent om aftenen eller i nattetimerne. Den hidtidige aftale var tidsbegrænset. Bestyrelsen har tidligere bemyndiget Direktionen til at godkende gratiskørsel inden for visse rammer. Aftalen med natteravnene ligger inden for disse rammer, og Direktionen har derfor godkendt at forlænge aftalen med Natteravnenes Landssekretariat om gratis transport i Midttrafiks busser. Den nye aftale kan opsiges med 3 måneders varsel. Internethøring og debatmøder om trafikplan Alle trafikselskaber skal hvert fjerde år lave en trafikplan, og Midttrafik arbejder nu på en trafikplan for 2013 til 2017 ifølge den fremgangsmåde, Bestyrelsen godkendte 27. april Midttrafik ønsker at høre kundernes mening om, hvordan den kollektive trafik kan blive bedre. Derfor var der i perioden 31. januar til 17. februar 2013 en internethøring, hvor kunderne kunne fortælle om deres forventninger til den kollektive trafik. 843 kunder gav sin mening til kende. På baggrund af kundernes input bliver der afholdt tre debatmøder for bl.a. politikere, busselskaber og embedsmænd. Møderne holdes 22. april (Silkeborg), 24. april (Aarhus) og 30. april (Holstebro). Bestyrelsesformand Arne Lægaard byder velkommen på alle møder, hvor der gives et kort fagligt oplæg, og Poul Guldborg styrer debatten. Fokus på møderne vil være, hvordan alle parter kommuner, region, Midttrafik, busselskaber osv. kan gøre den kollektive trafik bedre inden for de givne rammer. Alle idéer fra møderne samles op og indgår i det videre arbejde med Midttrafiks trafikplan , der forelægges Bestyrelsen inden årets udgang. 7. februar 2013 sendte Midttrafik en foreløbig invitation til Bestyrelsen, Repræsentantskabet, formænd for tekniske udvalg o.l., Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus, alle busselskaber i kontrakt med Midttrafik, taxaselskaber i Midttrafiks kontaktudvalg, Midttrafiks administrative samarbejdspartnere ved kommuner og region samt til alle kommuners og regionens hovedpostkasser. Endelig invitation sendes i marts.

16 14 Udbud af flexkørsel Bestyrelsen blev 7. december 2012 orienteret om, at Midttrafik sammen med Fynbus og Sydtrafik 23. november 2012 offentliggjorde det 2. fællesudbud af flexkørsel med frist for at afgive bud 14. januar Udbuddet er opdelt i 2 dele: FlexVariabel: Variabel kørsel, hvor der indgås kontrakt med alle vognmænd, der afgiver konditionsmæssige tilbud, og den konkrete kørsel tildeles løbende til den enkelte vognmand i forhold det konkrete kørselsbehov og den samlede økonomi. FlexGaranti: 144 garantivogne, der er sikret en vis mængde kørsel, hvor der indgås kontrakt med den billigste vognmand. Som noget nyt er ca. 40 % af disse garantivogne udbudt som 2-årige kontrakter af 46 garantivogne i Midttrafiks område er 19 udbudt i 2-årige kontrakter. Også som noget nyt var nogle af vognene lagt i pakker, der kunne bydes samlet på - der kunne også bydes på enkeltvogne på pakkerne. 4 garantivogne ved Midttrafik blev vundet som en samlet pakke. I FlexVariabel-udbuddet kom der i Midttrafiks område tilbud fra 15 selskaber og vogngrupper med samlet 632 vogne. Fra øvrige vognmænd kom der 675 tilbud på enkelvogne Samlet er der modtaget tilbud på i alt vogne i Midttrafiks område på Flex variabel I FlexGaranti-udbuddet kom der 343 tilbud på de 46 garantivogne i Midttrafiks område. Alle kontrakter skulle planlagt starte fra 1. marts Der er dog indkommet to klager vedrørende udbuddet af FlexVariabel. Konsekvensen ved klager er, at der ikke kan indgås nye kontrakter før Klagenævnet for udbud, indenfor 30 dage, har afgivet en kendelse om at afvise klagen eller krav om opsættende virkning for kontraktindgåelse. Klagerne vedrørende FlexVariabel blev modtaget 8. februar Som konsekvens har Midttrafik besluttet at søge at forlænge de nuværende rammeaftaler om flexkørsel fra 1. marts 2013 til 20. marts Forlængelsen er frivillig, men det er forventningen, at langt de fleste kontraktholdere vil forlænge kontrakten. Såfremt Klagenævnet afviser klagerne kan der indgås kontrakter, så snart kendelsen foreligger. Klagerne drejer sig bl.a. om en ændring af tilbudsblanketten og krav om tilbudspriser i hele kroner, der har medført afvisning af tilbud efter råd fra advokat. Midttrafik har advokat, som ser på sagen. I FlexGaranti er der foretaget en ny tildeling af tre garantivogne ud af 144 vogne. Den ene vogn er i Midttrafiks område. Der kan klages over dette til og med 22. februar Det er vurderingen, at en eventuel klage kun vil have betydning for de tre vogne, hvor der er foretaget en ny tildeling. De øvrige vogne kan der indgås kontrakt med fra 1. marts 2013.

17 15 Det er ikke muligt at beregne den økonomiske konsekvens af tilbuddene, da det afhænger af det kørselsmønster, der viser sig i kontraktperioden. En sammenligning af de vindende garantivogne i forhold til 2012 i Midttrafiks område viser en stigning på ca. 2 %, hvilket dækker over en stigning på ca. 8 % på små vogne og et fald på godt 1 % på liftvogne. Stigningen skyldes nok, at chaufførerne fra dette udbud pålægges at holde pauser for at højne sikkerheden vognmanden får ikke betaling for disse pauser. Afgørelse på klage over udbud af flexkørsel 2012 Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om, at Odense Taxa har indklaget Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus til Klagenævnet for Udbud i forbindelse med det fælles udbud af flexkørsel, der blev afsluttet i starten af Odense Taxa havde klaget over 6 forskellige forhold i udbuddet. Klagenævnet har 6. februar 2013 afsagt kendelse i sagen. Klagenævnet frifinder trafikselskaberne for alle påstande, undtagen en kritik af, at det ikke fremgik klart af udbudsmaterialet, hvem der er ordregiver. Midttrafik er enig i det ene kritikpunkt, og forholdet er blevet præciseret, allerede da klagen kom. Kendelsen betyder, at Midttrafiks fælles udbud med de øvrige trafikselskaber ikke annulleres og Odense Taxa har ikke krav på erstatning. Kendelsen kan ankes indtil 4. april Arbejdstilsynet har besøgt Midttrafik Arbejdstilsynet aflagde 19. december 2012 Midttrafik besøg. Anledningen var en stigning i registrerede arbejdsskader og nærvedhændelser for billetkontrollørerne i Arbejdstilsynets udkast til afgørelse blev sendt til Midttrafik 29. januar 2013 med mulighed for bemærkninger senest 12. februar Midttrafik har ikke væsentlige bemærkninger til Arbejdstilsynets forslag til afgørelse, som derfor forventes fastholdt. Arbejdstilsynet påbyder Midttrafik at undersøge arbejdsulykker og tilløb hertil i billetkontrollen. Midttrafik skal sikre bedre systematisk analyse af ulykkerne for at forstå de bagvedliggende årsager, så det kan indgå i det forebyggende arbejde. Påbuddet skal være efterkommet senest 15. april Arbejdstilsynet har desuden truffet den afgørelse, at Midttrafik skal forebygge psykiske belastninger som følge af vold ved billekontrolarbejde. Midttrafik skal senest 9. april 2013 indsende en tids- og handleplan. Direktionen har straks - bl.a. gennem sikkerhedsorganisationen - iværksat de fornødne tiltag for at imødekomme Arbejdstilsynets påbud og afgørelse. Direktionen er optaget af, at billetkontrollørerne kan udføre deres opgave på en måde, så de løber mindst mulig risiko for fysiske eller psykiske skader. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

18 Eventuelt

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Takst Vest 1 2 Ændring af budgetforløb

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30.

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. august 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Rabih Azad-Ahmad var forhindret i deltage.

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Rabih Azad-Ahmad og Torben Nørregaard var

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl. 14.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i bybusserne

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere 1. Midttrafiks strategiplan 2. Sådan virker samordnet kørsel 3. Midttrafiks flextrafik 4. Den åbne kørsel: Midttur og teletaxakørsel 5. Det mener kunderne

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 15. september 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 15. september 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Oplæg om planerne for Aarhus H ved mobilitetschef Susanne Krawack i Aarhus Kommune

Læs mere

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. RegionalU dvikling Bilag tilpunkt 2 Rejsekortet - H øring om M idttrafiks tilslutning tilrejsekortprojektet - Resum é af business case for Rejsekortprojektet Panelfor kollektiv trafik M øde den 11.m arts

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 17. maj 2011 1-00-2-11 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. juni 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Arne Lægaard var forhindret i deltage.

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik 2 PUNKT 2 - ORIENTERING OM BUDGETTER 2013 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik - punkt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Oplæg om planerne for Aarhus H ved mobilitetschef

Læs mere

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem.

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. april 2011 Mads Lund Larsen 05 Ændring af rabatsatser for online-kunder i Flextur Indstilling: Det indstilles, at Movia ændrer rabatstrukturen for

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst.

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november 2007 Mødet er aflyst. Meddelelsespunkter udsendes, mens beslutningspunkter udsættes til mødet i Bestyrelsen 21. december 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Godkendelse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 29. april 2016 kl Regionshuset i Viborg Skottenborg Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 29. april 2016 kl Regionshuset i Viborg Skottenborg Viborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 29. april 2016 kl. 13.00 Regionshuset i Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Meddelelser

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Fra administrionen deltog direktør Jens

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. november 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 1. november 2010

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 16. april 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.00. Bjarne Schmidt Nielsen og hans suppleant

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden sprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødet blev afholdt kl. 12.45-15.30

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Fortsat god og stabil drift

Fortsat god og stabil drift Fortsat god og stabil drift Busserne kører til tiden og få klager Fortsat fremgang i indtægterne: 2% over i forhold til 10 (hvor der var 10 % fremgang) Fly Highog God tur skal løfte servicen -fokus fra

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. november 2011 1-00-2-11 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 6. november 2009 kl. 12:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 12.30-14.15. Mogens Nyholm var forhindret

Læs mere

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Rejsekortet Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Hvad og hvorfor rejsekort? Elektronisk billet og betalingskort til busser og tog i hele landet. Rabatkort billigst for de

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere