Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan Rejsekortet 2 3 Flextur til lavere pris i Lemvig Kommune 5 4 Orientering om Fly High 2 - fortsættelse af efteruddannelsesprojekt for chauffører 6 5 Orientering om ansøgninger til Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder 7 6 Orientering om genforhandling af kontrakter om almindelig busrutekørsel som følge af forhøjede lønsumsafgifter fra 1. januar Orientering om analyse af de regionale trafikselskabers varetagelse af offentlige befordringsordninger 11 8 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 13 9 Eventuelt 16

3 Strategiplan Resumé Bestyrelsen behandlede 7. december 2012 et oplæg til Midttrafiks strategiplan Direktionen har indarbejdet Bestyrelsens bemærkninger og fremlægger revideret oplæg til godkendelse. Sagsfremstilling Midttrafiks strategiplan udgør de rammer, hvorefter Direktionen driver Midttrafik i de kommende år. Strategiplanen bevæger sig inden for Midttrafiks mission og visioner, som Bestyrelsen tidligere har fastlagt. Strategiplanen tager afsæt i de vilkår, der gælder for kollektiv trafik i Midtjylland: Økonomisk pres hos bestillerne. Kundefrafald. Svingende produktkvalitet. Et dårligt omdømme generelt for branchen. For lidt kundefokus i organisation og processer../. Bestyrelsen behandlede på sit møde 7. december 2012 et oplæg til strategiplanen Bestyrelsen havde nogle bemærkninger til oplægget, som administrationen har indarbejdet i vedlagte revideret oplæg til strategiplan : Målsætninger for kundernes tilfredshed med rejsen og med produktet er fortsat større end i dag, men knap så ambitiøse som i det første udkast. Der er foreslået mål for rettidighed og miljø. Køb af billetter og kort med rejsekort og mobilapps indgår i Midttrafiks ITstrategi. Endelig har direktionen beskrevet de forudsætninger, der skal til i Midttrafik for at nå strategiplanens mål. Direktøren indstiller, at strategiplanen godkendes. Bilag revideret oplæg til strategiplan

4 Rejsekortet Resumé Midttrafiks business case om rejsekortet bliver i øjeblikket evalueret af kommunerne og regionen. Administrationen giver en status for arbejdet med rejsekortet. Sagsfremstilling På mødet 25. januar 2013 blev Bestyrelsen præsenteret for Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar Her indgik resultatet af forhandlinger med Rejsekort A/S og leverandøren af rejsekortsystemet, to teknologiredegørelser og svar på en række øvrige opgaver omkring rejsekortet. Efterfølgende har Midttrafik gennemført mindre ændringer i business casen, idet antallet af lokalruter, hvor kunderne kan benytte rejsekort, er foreslået udvidet for at beskytte nogle kommuneres indtægter. Det har økonomisk betydning for Favrskov, Hedensted, Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Samsø og Struer kommuner. Baggrund for ændringer i business casen Hidtil har afdækningen af behovet for rejsekortudstyr på ruter og i busser taget udgangspunkt i, at rejsekortet indføres som erstatning for klippekort og almindelige pendlerperiodekort. Det har derfor ikke været nødvendigt med udstyr på ruter, hvor de fleste rejsende er skolelever og uddannelsesøgende. I rejsekortsamarbejdet har man nu fremlagt en plan for overførsel af andre kortprodukter til rejsekort, hvilket også vil få betydning for Midttrafik. Det er særligt overførslen af hypercard/ungdomskort til rejsekort fra 2014, som kan få betydning for omfanget af ruter og busser med rejsekortudstyr i Midttrafiks område. Ved at overføre hypercard og andre lignende kort til rejsekort, vil det blive nemmere for de uddannelsesøgende og andre at få adgang til de rabatter og særlige vilkår, som de er berettiget til. Gennem alle former for rejsekort vil det også være muligt at foretage en indtægtsdeling mellem trafikselskaberne og mellem de enkelte kommuner og regionen, baseret på konkrete rejser, og ikke som nu, hvor en del af indtægterne fordeles efter skøn. Det er ligeledes et ønske at anvende data om kundernes rejsemønstre til brug for planlægningen. Overførslen af en række kortprodukter til rejsekort betyder, at Midttrafik fremadrettet anbefaler, at ruter og linjer, hvor kommunerne ønsker billetindtægter efter Midttrafiks takster og fra fx hypercard, skal have billetteringsudstyr, som understøtter brugen af rejsekort. Det består af rejsekortets standardløsning med kortlæsere ved bussens døre. Midttrafik forventer, at det også vil blive muligt at benytte en Bus Light løsning, som kan anvendes på lokalruter, hvor omfanget af kunder med rejsekort er mere begrænset. Mulighed for kontantbilletsalg er integreret i begge løsninger.

5 3 På rabat/skolebusruter og lokalruter uden rejsekortudstyr forudsættes gratis kørsel (0- takst). I Midttrafiks område forventes skolekort ikke at blive udstedt som rejsekort. De senere års ændringer i rutestrukturen har betydet, at mange lokalruter har fået et større kundeunderlag og flere indtægter. Flere busser med rejsekortudstyr skal derfor beskytte kommunens indtægter. Ved eventuelt at indføre gratis kørsel på ruter, hvor der i dag er billettering, vil kommunen ikke alene miste billetindtægter fra salg i bussen, men også miste en andel af indtægterne fra hypercard og kompensation for medrejsende børn. Antal busser med "Bus Light" Favrskov 314, Hedensted 106, 114, 209, Norddjurs Bybus 1, 2 og 3 1 Odder Bybus 1, 2 og 3 1 Oplæg til yderligere ruter med rejsekortudstyr. Kommune Ruter Antal busser med fuld løsning Ringkøbing- Skjern 515, 560, 561, 567, 568, 570, 578, 580, 590, 592, Samsø Struer 1, 2, 3, 335, 342, 346, I Midttrafiks business case, har det hidtil ikke været forudsat, at Favrskov, Hedensted, Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Samsø og Struer kommuner har udgifter til rejsekortudstyr og drift. Midttrafik vil drøfte oplægget med de berørte kommuner, som ved eventuel tilslutning til rejsekortprojektet selv træffer afgørelse, om de vil have rejsekortudstyr eller ej. Øvrige ændringer./. Udgifterne i business casen er ligeledes ændret en smule for flere øvrige kommuner, selvom der ikke er ændret på antallet af busser med rejsekortudstyr. Det skyldes, at de anvendte byrdefordelingsnøgler køreplantimer og indtægter er opdateret ud fra det reviderede budget Et nyt lånetilbud har påvirket business casen i positiv retning. For Aarhus kommune har opdateringen haft den effekt, at udgifterne til rejsekort for i hele projektperioden er reduceret med ca. 14 mio. kr. i forhold til den første BC 2013 og ca. 20 mio. kr. i forhold til BC Det skyldes, at der med oplægget om udstyr i flere ruter og busser bliver flere parter til at dække de samlede årlige driftsudgifter. Driftsudgifterne består af beregnede transaktionsafgifter, som Midttrafik skal betale for brug af rejsekortsystemet. Disse afgifter er beregnet ud fra en samlet prognose for rejser og omsætning i projektperioden Der er udarbejdet et nyt Bilag A til business casen, som viser de samlede udgifterne for hver kommune og regionen ved Midttrafik tilslutning til rejsekortet. Nyt bilag A med bestillerfordelte udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering vedlægges.

6 4 Den videre proces./. Som led i kommunernes og Region Midtjyllands evaluering af arbejdet i Midttrafik omkring rejsekortet er business casen og supplerende ændringer, blevet behandlet på møde i Kontaktudvalget 18. februar På mødet blev det aftalt, at kommunerne og Region Midtjylland inden 5. april 2013 meddeler Midttrafik deres eventuelle kommentarer og indstilling til indførelsen af Rejsekortet i den midtjyske region. Aarhus Kommune tog forbehold for tidsfristen. Region Midtjylland behandler sagen i marts 2013 og forventer at kunne meddele sin stillingtagen inden 5. april Midttrafik blev samtidig anmodet om, at belyse forholdene for Horsens og Hedensted kommuner samt Region Midtjylland i relation til de indbetalinger, der er foretaget til Rejsekortet i det tidligere Vejle Amt før kommunalreformen. Midttrafik har haft en advokat til at belyse forholdene. Responsum fra Holst Advokater om refusion for udgifter afholdt i tilknytning til deltagelse i Rejsekort A S vedlægges. Bemærkningerne fra kommunerne og Region Midtjylland vil blive fremlagt på mødet i Bestyrelsen 12. april 2013, hvor spørgsmålet om rejsekortet vil blive forelagt til beslutning. Nyt fakta blad og fakta ark Midttrafik har udarbejdet supplerende materiale til business casen i form af faktablade og faktaark for hver kommune og Region Midtjylland../. Faktabladene viser generelle nøgletal pr. kommune og for regionen fordelt på; Kollektiv trafik, Budget 2013, Rejsekort - resultat, og om Takster og Billettering. Faktablade med generelle nøgletal pr. kommune og for regionen vedlægges../. Faktaarkene viser en række baggrundoplysninger fordelt på ruter for hver bestiller til brug for vurdering af behovet for rejsekortudstyr. Faktaark med baggrundoplysninger fordelt på ruter vedlægges. Direktøren indstiller, at at spørgsmålet om rejsekortet vil blive forelagt Bestyrelsen til beslutning på mødet 12. april orienteringen tages til efterretning. Bilag Nyt bilag A med bestillerfordelte udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering Responsum fra Holst Advokater om refusion for udgifter afholdt i tilknytning til deltagelse i Rejsekort A S Faktablade med generelle nøgletal pr. kommune og for regionen Faktaark med baggrundoplysninger fordelt på ruter

7 Flextur til lavere pris i Lemvig Kommune Resumé Lemvig Kommune ønsker pr. 1. april 2013 at indføre støttet Flextur til 4 kr. pr. km i oplandet. Kørsel internt i Lemvig by skal koste 14 kr. pr. km for de kunder, der bruger det. Sagsfremstilling Lemvig Kommune har ønsket at gøre det billigere for kunderne at bruge Flextur. Der ønskes derfor indført en ordning, der ligger inden for de rammer, som Bestyrelsen tidligere har fastlagt for mulige priser i Flextur. Kommunen ønsker indført Flextur på en måde, så kunderne kan køre for 4 kr. pr. km. fra Lemvig by til oplandet, fra oplandet til Lemvig by samt mellem destinationer i oplandet. Kørsel inden for Lemvig by skal koste 14 kr. pr. km. Lemvig Kommune har i 2012 tilbudt borgerne støttet Flextur til 7 kr. pr. km. Lemvig Kommune har ikke på nuværende tidspunkt fastlagt et budget for Flextur efter takstændringen pr. 1. april Midttrafik vurderer, at Lemvig Kommune med indførelsen af de lavere takster kan skele til udviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har omtrent samme befolkningstæthed. Ringkøbing-Skjern Kommune er ca. 3 gange så stor som Lemvig Kommune og har ca. 3 gange så mange indbyggere. Ringkøbing Skjern Kommune indførte pr. 1. august 2012 støttet Flextur til 3 kr. pr. km. I perioden fra 1. august 2012 til 31. december 2012, er der blevet udført støttede Flexture, svarende til på årsplan. Hver tur har i gennemsnit kostet kommunen 89 kr. Overføres disse tal til Lemvig Kommune, må der forventes ca. 850 ture om året og en udgift på ca kr. i 2012 havde Lemvig Kommune 392 Flexture med en nettoudgift på ca kr. Midttrafik følger løbende udviklingen, og evaluerer ordningen med Lemvig Kommune efter 3 måneder. Lemvig Kommune har bedt Midttrafik udarbejde lokal markedsføring af ordningen. Direktøren indstiller, at ændret takst for Flextur i Lemvig Kommune pr. 1. april 2013 godkendes.

8 Orientering om Fly High 2 - fortsættelse af efteruddannelsesprojekt for chauffører Resumé Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om Midttrafiks Fly High-projekt, der består af efteruddannelse og bonusrunder for busselskaberne og deres personale. Administrationen orienterer om, at der nu laves et nyt kursusforløb. Sagsfremstilling chauffører har indtil videre deltaget i Fly High 1. Tilfredsheden med det første kursus er helt i top, når chaufførerne vurderer instruktørernes performance og kursets indhold og relevans. Det nye Fly High 2 kursus Fly High 2 er udviklet ud fra input fra chauffører og busselskaber. Kurset er en opfølgning på første kursus, ligesom indholdet også tager højde for de serviceområder, chaufførerne skal forbedre på baggrund af kundernes vurderinger i tilfredshedsundersøgelser, skriftlige klager etc. Målet med Fly High 2 er, at chaufførerne bliver bedre til at skabe en god stemning i bussen, blandt andet ved at få viden om og værktøjer til at håndtere de mange forskellige kundetyper, der rejser med bussen. Efter hvert kursus skal alle deltagere udarbejde en evaluering, så Midttrafik konstant kan følge tilfredsheden med kurserne, og rette det som eventuelt ikke virker. Det første prøvekursus for chaufførrepræsentanter er afholdt 6. og 7. februar 2013 med 21 chauffører fra 4 forskellige busselskaber. Evalueringen af dette kursus viser, at 100 % er tilfredse med kursets indhold, og 100 % er tilfredse med instruktørernes viden og performance. Midttrafik har i første omgang valgt at udbyde 18 Fly High 2 kurser. Der er pt. tilmeldt 210 chauffører til disse kurser. Også lederudvikling i forbindelse med Fly High 2 Ligesom i forbindelse med Fly High 1 er der også afholdt lederkursus på Fly High 2. Lederkurset klæder lederne af busselskaberne på til at følge op på chaufførernes nye viden. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

9 Orientering om ansøgninger til Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder Resumé Trafikstyrelsen havde 1. februar 2013 ansøgningsfrist for ansøgninger til pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Der orienteres her om de ansøgninger der er sendt fra Midttrafiks område og som Midttrafik i øvrigt er part i. I alt har Trafikstyrelsen modtaget 24 ansøgninger med en samlet ansøgt sum på ca. 66 mio. kr. Der er afsat en pulje på 57 mio. kr. i hvert af årene til området. Sagsfremstilling Som led i trafikaftalen "Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" af 12. juni 2012 er der etableret en pulje til at forbedre den kollektive trafik i yderområder: "Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. Trafikstyrelsen administrerer puljen med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. Der er afsat 57 mio. kr. pr. år i perioden Ansøgninger ved 1. ansøgningsrunde Første ansøgningsrunde havde tidsfrist 1. februar I alt har Trafikstyrelsen modtaget 24 ansøgninger med en samlet ansøgt sum på ca. 66 mio. kr. 6 af disse projekter har relevans for Midttrafiks område. Midttrafik har sammen med Viborg, Holstebro og Struer kommuner sendt en ansøgning vedrørende bedre kollektiv trafikbetjening af Karup Lufthavn. Idéen bag ansøgningen er at sikre fast betjening af alle flyafgange fra og til Karup Lufthavn fra de involverede byer. Sammen med Norddjurs og Ringkøbing-Skjern kommuner er der sendt en ansøgning til etablering af flere lektiebusser altså busser i de 2 kommuner som udstyres med internet, så de uddannelsessøgende og andre kan gå på nettet undervejs på rejsen og lave lektier, forberede sig til arbejdet og lignende. Sammen med Syddjurs og Norddjurs kommuner er sendt en ansøgning om etablering af 2 flexstop i henholdsvis Ryomgaard og Trustrup. Flexstop skal styrke sammenhængen mellem den flextrafik, der i forvejen er indført i de 2 kommuner og den kommende letbane, ved at sikre gode ventefacilitet ved de 2 stationer. Projektet kan efterfølgende udvides til flere stationer.

10 8 Midttrafik har været Ringkøbing-Skjern Kommune behjælpelig med en ansøgning om at forbedre stoppestedsfaciliteterne i kommunen. Projektet har til formål generelt at opgradere stoppesteder og etablere bedre ventefaciliteter ved en række stoppesteder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Midttrafik er ligeledes part i en fælles ansøgning fra FlexDanmark kaldet Den Samlede Rejse der har til formål at gøre det lettere at få overblik over og bestille flexkørsel i landområder. Tanken er bl.a. at man via Rejseplanen kan bestille Den Samlede Rejse herunder bestille evt. flextur til den første/sidste del af en bus- eller togrejse. Endelig er der sendt en ansøgning fra Hedensted Kommune gående på etablering af en Borgerbil. Idéen i ansøgningen er at udleje kommunale biler fx fra hjemmeplejen på de tidspunkter hvor de ikke anvendes til deres egentlige formål. Alle ansøgninger behandles nu i Trafikstyrelsen, og det forventes at der gives tilsagn/afslag på ansøgningerne omkring 1. juni Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

11 Orientering om genforhandling af kontrakter om almindelig busrutekørsel som følge af forhøjede lønsumsafgifter fra 1. januar 2013 Resumé Folketinget har vedtaget en forhøjelse af lønsumsafgifterne fra 1. januar Loven har udløst krav om en forhøjelse af den betaling, der ydes efter kørselskontrakter med en såkaldt løfteparagraf. Kravet fra busselskaberne og deres organisationer er blevet forhandlet på landsplan. Parterne er nået til enighed om en administrativ nem løsning. Efter ønske fra Midttrafik er der samtidig fundet en løsning på et problem vedrørende olieprisreguleringen i ældre kontrakter med halvårsregulering. Sagsfremstilling Forhøjede lønsumsafgifter En forhøjelse af lønsumsafgiften fra 1. januar 2013 var en del af finansloven. Afgiften omfatter virksomheder, der leverer momsfrie varer eller ydelser. Det gælder bl.a. busvirksomheder, der kører på kontrakt for trafikselskaberne. For dem blev afgiften forhøjet fra 3,08 til 4,12 % af lønsummen, korrigeret for over-/underskud. Kompensation for meromkostninger Alle kontrakter om almindelig busrutekørsel har en såkaldt løfteparagraf. Efter denne kan busselskaberne eller deres organisationer kræve at få kontraktbetalingerne forhøjet, såfremt omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra den regulering, der sker automatisk for den almindelige pris- og lønudvikling. Kommunerne og regionerne kan regne med, at dækningen af deres meromkostninger tages op i de årlige DUT-forhandlinger. Genforhandling på landsplan Danske Busvognmænd, DI Transport og Trafikselskaberne i Danmark har 25. januar 2013 indgået en aftale om, hvorledes en forhøjelse af betalingerne i kontrakter med løfteparagraf mest hensigtsmæssigt kan gennemføres for at give dækning for de forhøjede lønsumsafgifter. Aftalen er tiltrådt af alle trafikselskaber, idet Movia dog har taget forbehold for godkendelse i deres bestyrelse 28. februar Parterne er enige om, at det lønindeks, der indgår i reguleringerne, forhøjes med 104,12/103,08 = 1,01 %. Ændringen gennemføres med virkning fra 1. januar 2013 i såvel nyere kontrakter med månedlig regulering som ældre kontrakter med halvårsregulering. Supplerende aftale vedrørende kontrakter med halvårsregulering

12 10 Efter ønske fra Midttrafik er parterne endvidere blevet enige om, at der i de ældre kontrakter med halvårsregulering gennemføres en ændring af reguleringen for udviklingen i oliepriser. Problemet har været, at halvårsreguleringen har bygget på et olieprisindeks uden afgifter, hvorimod månedsreguleringen af de nyere kontrakter reguleres efter et olieprisindeks med afgifter. Det har betydet, at reguleringen af de ældre kontrakter har været mere svingende og i den seneste periode større end månedsreguleringen i de nyere kontrakter. Parterne er enige om, at olieprisindekset med afgifter fremover også anvendes i de ældre kontrakter med halvårsregulering. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

13 Orientering om analyse af de regionale trafikselskabers varetagelse af offentlige befordringsordninger Resumé Finansministeriet offentliggjorde i 2012 en rapport, der viser, at kommuner og regioner årligt kan spare 500 mio. kr. på at lade trafikselskaberne stå for at udbyde og koordinere kommunernes og regionernes opgaver med fx sygetransport eller transport til og fra skole, i stedet for at kommunerne og regionerne selv gør det. Rapporten pegede også på mulige besparelser i måden, hvorpå trafikselskaberne administrativt løser opgaven. Administrationen orienterer om, at Finansministeriet nu har iværksat et projekt, hvor de mulige effektiviseringer i trafikselskabernes varetagelse af offentlige befordringsordninger analyseres. Sagsfremstilling Finansministeriet offentliggjorde 16. april 2012 rapporten "Kortlægning og analyse af befordringsordninger". I rapporten estimeres det, at kommuner og regioner årligt kan spare ca. 500 mio. kr. på at overlade en række personbefordringsopgaver til trafikselskaberne, så det kan indgå i den samlede koordinerede kørsel. Besparelsen kan opnås, fordi trafikselskaberne kan udbyde og koordinere behovet for en række kørselstyper i en sammenhæng, så der opnås besparelser ved bedre koordinering og lavere priser. Rapporten viste samtidig, at der også er potentiale for besparelser ved at optimere arbejdsgange, it-løsninger m.m. i trafikselskaberne. Finansministeriet har derfor indgået aftale med konsulentfirmaet Deloitte (der også lavede ovennævnte rapport) om at gennemføre en analyse af konkrete muligheder for at indhøste de skønnede effektiviseringsgevinster fra Analysen vil bygge på fire spor: 1. En analyse af trafikselskabernes nuværende administrationsomkostninger forbundet med koordineret kørsel med henblik på at fastlægge et "rimeligt" niveau for det administrative omkostningsniveau. Det er forventningen, at trafikselskabernes enhedsomkostninger kan nedbringes ved at øge kørselsvolumen og ved at effektivisere arbejdsgange og it-understøttelse. 2. En analyse af mulige forbedringer i de eksisterende it-løsninger, herunder mulighed for reduktion af it-udgifter, bedre it-understøttelse af løsningerne samt konkurrenceudsættelse af it-løsningerne. 3. Den tidligere analyse viste, at kommunerne og regionerne har begrænset adgang til relevant styringsinformation om den koordinerede kørsel i trafikselskaberne. Analysen skal derfor ende ud i et forslag til en rapportpakke, der dækker kommunernes og regionernes behov for styringsinformation.

14 12 4. Trafikselskabernes forretningsmodel for koordineret kørsel har hidtil primært været fokuseret på variabel kørsel, fx patientkørsel. Trafikselskabernes forretningsmodel for faste kørselsformer som fx til skole- og specialundervisning er mindre veludbyggede. Analysen skal derfor belyse muligheder for at etablere en bedre forretningsmodel for denne type kørsel, så fordelene ved bedre udbud og koordinering også kan komme disse kørselstyper til gode. Konsulentfirmaet vil i sit arbejde se på nationale og internationale erfaringer. Trafikselskaberne, herunder samarbejdet mellem trafikselskaber i foreningen Flexdanmark, bidrager til arbejdet med denne analyse. Analysen og afrapporteringen forventes gennemført i foråret Administrationen vil herefter fremlægge rapporten for Bestyrelsen med anbefalinger af, hvad Midttrafik agter at gøre for at effektivisere sin administration på området og for at modtage eventuelle flere kørselsopgaver for kommunerne. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

15 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Resumé Direktionen orienterer om væsentlige forhold siden mødet i Bestyrelsen 25. januar Sagsfremstilling Natteravnene kører gratis med Midttrafiks busser Natteravnene har siden 2010 kunnet køre gratis med Midttrafiks busser, når de er på ture for at skabe større lokal tryghed. Det er en betingelse, at de bærer deres karakteristiske gule jakker med Natteravnenes logo på ryggen. Gratis transport i Midttrafiks busser gælder således kun i forbindelse med udøvelse af Natteravnenes tryghedsskabende arbejde, hvilket oftest er sent om aftenen eller i nattetimerne. Den hidtidige aftale var tidsbegrænset. Bestyrelsen har tidligere bemyndiget Direktionen til at godkende gratiskørsel inden for visse rammer. Aftalen med natteravnene ligger inden for disse rammer, og Direktionen har derfor godkendt at forlænge aftalen med Natteravnenes Landssekretariat om gratis transport i Midttrafiks busser. Den nye aftale kan opsiges med 3 måneders varsel. Internethøring og debatmøder om trafikplan Alle trafikselskaber skal hvert fjerde år lave en trafikplan, og Midttrafik arbejder nu på en trafikplan for 2013 til 2017 ifølge den fremgangsmåde, Bestyrelsen godkendte 27. april Midttrafik ønsker at høre kundernes mening om, hvordan den kollektive trafik kan blive bedre. Derfor var der i perioden 31. januar til 17. februar 2013 en internethøring, hvor kunderne kunne fortælle om deres forventninger til den kollektive trafik. 843 kunder gav sin mening til kende. På baggrund af kundernes input bliver der afholdt tre debatmøder for bl.a. politikere, busselskaber og embedsmænd. Møderne holdes 22. april (Silkeborg), 24. april (Aarhus) og 30. april (Holstebro). Bestyrelsesformand Arne Lægaard byder velkommen på alle møder, hvor der gives et kort fagligt oplæg, og Poul Guldborg styrer debatten. Fokus på møderne vil være, hvordan alle parter kommuner, region, Midttrafik, busselskaber osv. kan gøre den kollektive trafik bedre inden for de givne rammer. Alle idéer fra møderne samles op og indgår i det videre arbejde med Midttrafiks trafikplan , der forelægges Bestyrelsen inden årets udgang. 7. februar 2013 sendte Midttrafik en foreløbig invitation til Bestyrelsen, Repræsentantskabet, formænd for tekniske udvalg o.l., Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus, alle busselskaber i kontrakt med Midttrafik, taxaselskaber i Midttrafiks kontaktudvalg, Midttrafiks administrative samarbejdspartnere ved kommuner og region samt til alle kommuners og regionens hovedpostkasser. Endelig invitation sendes i marts.

16 14 Udbud af flexkørsel Bestyrelsen blev 7. december 2012 orienteret om, at Midttrafik sammen med Fynbus og Sydtrafik 23. november 2012 offentliggjorde det 2. fællesudbud af flexkørsel med frist for at afgive bud 14. januar Udbuddet er opdelt i 2 dele: FlexVariabel: Variabel kørsel, hvor der indgås kontrakt med alle vognmænd, der afgiver konditionsmæssige tilbud, og den konkrete kørsel tildeles løbende til den enkelte vognmand i forhold det konkrete kørselsbehov og den samlede økonomi. FlexGaranti: 144 garantivogne, der er sikret en vis mængde kørsel, hvor der indgås kontrakt med den billigste vognmand. Som noget nyt er ca. 40 % af disse garantivogne udbudt som 2-årige kontrakter af 46 garantivogne i Midttrafiks område er 19 udbudt i 2-årige kontrakter. Også som noget nyt var nogle af vognene lagt i pakker, der kunne bydes samlet på - der kunne også bydes på enkeltvogne på pakkerne. 4 garantivogne ved Midttrafik blev vundet som en samlet pakke. I FlexVariabel-udbuddet kom der i Midttrafiks område tilbud fra 15 selskaber og vogngrupper med samlet 632 vogne. Fra øvrige vognmænd kom der 675 tilbud på enkelvogne Samlet er der modtaget tilbud på i alt vogne i Midttrafiks område på Flex variabel I FlexGaranti-udbuddet kom der 343 tilbud på de 46 garantivogne i Midttrafiks område. Alle kontrakter skulle planlagt starte fra 1. marts Der er dog indkommet to klager vedrørende udbuddet af FlexVariabel. Konsekvensen ved klager er, at der ikke kan indgås nye kontrakter før Klagenævnet for udbud, indenfor 30 dage, har afgivet en kendelse om at afvise klagen eller krav om opsættende virkning for kontraktindgåelse. Klagerne vedrørende FlexVariabel blev modtaget 8. februar Som konsekvens har Midttrafik besluttet at søge at forlænge de nuværende rammeaftaler om flexkørsel fra 1. marts 2013 til 20. marts Forlængelsen er frivillig, men det er forventningen, at langt de fleste kontraktholdere vil forlænge kontrakten. Såfremt Klagenævnet afviser klagerne kan der indgås kontrakter, så snart kendelsen foreligger. Klagerne drejer sig bl.a. om en ændring af tilbudsblanketten og krav om tilbudspriser i hele kroner, der har medført afvisning af tilbud efter råd fra advokat. Midttrafik har advokat, som ser på sagen. I FlexGaranti er der foretaget en ny tildeling af tre garantivogne ud af 144 vogne. Den ene vogn er i Midttrafiks område. Der kan klages over dette til og med 22. februar Det er vurderingen, at en eventuel klage kun vil have betydning for de tre vogne, hvor der er foretaget en ny tildeling. De øvrige vogne kan der indgås kontrakt med fra 1. marts 2013.

17 15 Det er ikke muligt at beregne den økonomiske konsekvens af tilbuddene, da det afhænger af det kørselsmønster, der viser sig i kontraktperioden. En sammenligning af de vindende garantivogne i forhold til 2012 i Midttrafiks område viser en stigning på ca. 2 %, hvilket dækker over en stigning på ca. 8 % på små vogne og et fald på godt 1 % på liftvogne. Stigningen skyldes nok, at chaufførerne fra dette udbud pålægges at holde pauser for at højne sikkerheden vognmanden får ikke betaling for disse pauser. Afgørelse på klage over udbud af flexkørsel 2012 Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om, at Odense Taxa har indklaget Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus til Klagenævnet for Udbud i forbindelse med det fælles udbud af flexkørsel, der blev afsluttet i starten af Odense Taxa havde klaget over 6 forskellige forhold i udbuddet. Klagenævnet har 6. februar 2013 afsagt kendelse i sagen. Klagenævnet frifinder trafikselskaberne for alle påstande, undtagen en kritik af, at det ikke fremgik klart af udbudsmaterialet, hvem der er ordregiver. Midttrafik er enig i det ene kritikpunkt, og forholdet er blevet præciseret, allerede da klagen kom. Kendelsen betyder, at Midttrafiks fælles udbud med de øvrige trafikselskaber ikke annulleres og Odense Taxa har ikke krav på erstatning. Kendelsen kan ankes indtil 4. april Arbejdstilsynet har besøgt Midttrafik Arbejdstilsynet aflagde 19. december 2012 Midttrafik besøg. Anledningen var en stigning i registrerede arbejdsskader og nærvedhændelser for billetkontrollørerne i Arbejdstilsynets udkast til afgørelse blev sendt til Midttrafik 29. januar 2013 med mulighed for bemærkninger senest 12. februar Midttrafik har ikke væsentlige bemærkninger til Arbejdstilsynets forslag til afgørelse, som derfor forventes fastholdt. Arbejdstilsynet påbyder Midttrafik at undersøge arbejdsulykker og tilløb hertil i billetkontrollen. Midttrafik skal sikre bedre systematisk analyse af ulykkerne for at forstå de bagvedliggende årsager, så det kan indgå i det forebyggende arbejde. Påbuddet skal være efterkommet senest 15. april Arbejdstilsynet har desuden truffet den afgørelse, at Midttrafik skal forebygge psykiske belastninger som følge af vold ved billekontrolarbejde. Midttrafik skal senest 9. april 2013 indsende en tids- og handleplan. Direktionen har straks - bl.a. gennem sikkerhedsorganisationen - iværksat de fornødne tiltag for at imødekomme Arbejdstilsynets påbud og afgørelse. Direktionen er optaget af, at billetkontrollørerne kan udføre deres opgave på en måde, så de løber mindst mulig risiko for fysiske eller psykiske skader. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

18 Eventuelt

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Fra administrionen deltog direktør Jens

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet..

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet.. Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-2-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 17.12.2014 Indstillingsnotat Prioritering af ansøgninger til Pulje for Yderområder 2015 Beslutningstema Udvalget for Fritid og Fællesskab

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014

Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27.10.201427-10- 2014 13.54.00 1-16-5-73-4-1-13 Lise Norre ln@midttrafik.dk 87 40 83 35 Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014 Mødetids punkt Sted Mødedel

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Opfølgning på bestyrelsesmødet 24. oktober 2008

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering om den foreløbige plan for køreplanprojekter

Læs mere