Guidet egenbeslutning Pilottest af dialogark hos patienter med blodprop i hjertet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidet egenbeslutning Pilottest af dialogark hos patienter med blodprop i hjertet"

Transkript

1 ORIGINALARTIKEL Klinisk Sygepleje 24. årgang nr Guidet egenbeslutning Pilottest af dialogark hos patienter med blodprop i hjertet Guided Self-Determination A pilot test of a dialogue sheet among patients hospitalized with STEMI Several studies show that nurses tend to be the controlling part in nurse-patient interaction and refrain from investigating the patient s point of view in health care matters. Literature point out to pay attention to nurses values, reflection, and communication competencies. The aim is to challenge this in a clinical setting an acute cardiology unit receiving patients with STEMI undergoing primary PCI. Inspiration was drawn from Zoffmann s nurse-patient interaction method, Guided Self-Determination (GSD). A pilot test of one semi-structured worksheet The dialogue sheet was tested among 15 patients. The worksheet became a platform for the planning of the individually based care. The patients needs varied from practical implications relating to their diseases to coping and existential thoughts. The nurses had some barriers to overcome as they felt that by handing over the sheet, the power was transferred to the patient. Most of the patients gave positive feedback and felt more ready to cope with the situation. Keywords: Dialogue-based worksheet, Guided Self-Determination, patient participation, patient perspective, P.PCI Marianne Nybroe Grum og Hanne Danielsen Baggrund Flere patienter og patientforeninger ønsker nye måder at samarbejde på med de sundhedsprofessionelle (1, 2). Der efterspørges et samarbejde, hvor patienterne har større indflydelse i pleje- og behandlingsforløbet og i højere grad deltager aktivt ud fra den enkeltes ressourcer, behov og ønsker. Historisk set har sundhedsprofessionelle arbejdet ud fra en viden om diagnoser og fysiske symptomer på et objektivt videnskabeligt grundlag og dermed ikke haft tradition for at inddrage patienternes oplevelser og erfaringer med sygdom og det at være syg (3). Og som debatoplægget om det 21. århundredes patientkultur skriver: Sundhedspersonalet har haft monopol på at definere patientens behov og svaret på dem det traditionelle svar har været, at patienternes behov skal være styrende, underforstået som det sundhedsfaglige personale forstår dem (4). Den australske forsker Sara Henderson finder, at flere sygeplejersker giver udtryk for, at we are in control, we know best, og at sygeplejerskerne ikke inviterer til samarbejde, men har fokus på den fysiske pleje og giver stan dard infor ma tion (5, 6). Sundhedsvæsenet står derfor over for en udfordring, der understøttes i den internationale litteratur med et øget fokus på patientdeltagelse i pleje og behandling både sundhedspolitisk og fagprofessionelt (7, 8). For at imødekomme nogle af disse krav og ønsker i klinisk sygeplejepraksis gennemføres der et udviklingsprojekt i Kardiologisk akut modtageafsnit, Hjertecentret, Rigshospitalet. Afsnittet modtager bl.a. patienter, der indlægges til akut behandling for blodprop i hjertet (patienter med STEMI ST-elevations myokardieinfarkt, der får foretaget primær PCI-behandling). Resultater fra Hjertecentrets årlige tværsnitsundersøgelse (9) viser, at flere patienter ikke får tilstrækkelig hjælp til

2 38 Klinisk Sygepleje 24. årgang nr de patientoplevede behov i relation til dét at være syg og reaktioner på sygdom under indlæggelsen i den akutte fase. Indsigt i patienternes oplevelse og forskellige opfattelser af egen livs- og sygdomssituation er en forudsætning for at kunne planlægge en individuel sygepleje. Udviklingsprojektet skal udvikle og understøtte en klinisk sygeplejepraksis, hvor sygeplejerskerne reelt tager udgangspunkt i den enkelte patients perspektiv i forhold til sundhedsrelaterede behov. Inspiration er bl.a. hentet fra Zoffmanns samarbejdsmetode, Guidet egenbeslutning (10), der er: en metode, der faciliterer meningsfuld og effektiv problemløsning mellem patient og professionel. Metoden guider begge parter, så de sammen og hver for sig bruger deres potentiale i en proces, der fremmer patientens livsdygtighed (11, s. 3). Metoden er udviklet ved systematisk forskning og er if. Zoffmann et bud på brud med tidligere problemløsningsmetoder, jf. ønsket om en anderledes kontakt mellem patienter og sundhedsprofessionelle (10). Samarbejdsmetoden flytter fokus fra sygdom og diagnose til det, der betyder noget for patienten, og guider både patienten og sygeplejersken, så de sammen og hver for sig bruger deres potentiale i samarbejdet. Metoden bygger på empowerment, der defineres som: The process of empowerment is the discovery and development of one s inborn capacity to be responsible for one s own life. People are impowered when they have enough knowledge to make rational decisions, control, resources to implement their decisions and experience to evaluate the effectiveness of their actions (12, s. 11). Det vil sige, at empowerment er at få øje på og udvikle det, der er i personen selv. Det må ske i den enkelte selv og er som sådan ikke noget, der kan overføres til andre mennesker. Det er patienterne selv, der er de reelle problemløsere, og de sundhedsprofessionelle, der støtter patienterne i at få kontrol over deres egen situation og styrker patienterne i at tage beslutninger og gennemføre handlinger, som er forenelige med begrebet empowerment (10). Guidet egenbeslutning er udviklet på baggrund af et grounded theory-studie (10). I studiet blev tre teorier om interaktionen mellem patient og sygeplejerske udledt. Teorierne er: 1) Prioriteringskonflikt mellem liv og sygdom (10, 13) 2) Relationsbetinget forandringspotentiale (10, 14) 3) Personspecifik refleksionsmodel (10, 15). Studiet giver viden om relationer i klinisk praksis på et empirisk grundlag og afdækker, hvordan relationelle handlemønstre mellem sygeplejersker og patienter kan fremme eller forhindre en dialog, der er i overensstemmelse med empowerment. I teorierne blev det identificeret, hvordan sundhedsprofessionelle begrænser sig til at have fokus på sygdommen og den generelle viden om sygdom og symptomer uden at få afklaret personspecifik viden om den enkelte. De viste imidlertid også, hvordan patienterne kan støttes i at leve med sygdom, ved at begge parter får indsigt i patientens vanskeligheder gennem fælles refleksion og en fokuseret kommunikation, der tager fat i de spørgsmål, der i øjeblikket er vigtige for patienten. GEB er udviklet på en syntese af de tre groundede teorier og suppleret med andre teorier som life skills theory (livsdygtighed) (16; 17), the model of dynamic judgement building (dynamisk problemløsning) (18) og trans-theoretical stages of change theory (19). Livsdygtighed er de personlige, sociale, kognitive og fysiske færdigheder, der sætter mennesker i stand til at kontrollere og styre deres liv og til at udvikle kapaciteten til at leve med og fremkalde forandring i deres omgivelser (20). Dynamisk problemløsning tager udgangspunkt i, at beslutninger sjældent bliver taget efter en rationel, lineær og faseopdelt tankegang, men foregår springende og dynamisk (18). Modellen rummer muligheder for udvikling og beslutningstagning og er

3 Klinisk Sygepleje 24. årgang nr holistisk inspireret. Stages of change-teorien (19) inddrages, da evnen til at leve med og producere forandringer er væsentlige for at udvikle livsdygtighed. 20 refleksionsark er udarbejdet som et konkret arbejdsredskab, der skal understøtte processen i guidet egenbeslutning (10, 21). Refleksionsarkene er semistrukturerede og inviterer patienterne til at reflektere over egen situation og til at være aktive i samarbejdet med de sundhedsprofessionelle. Metoden er evalueret kvalitativt og også afprøvet i et randomiseret kontrolleret studie og har vist sig effektiv (10, 22). Zoffmanns studie er gennemført hos patienter med diabetes, dvs. sige patienter, der lever med kronisk sygdom og med længerevarende tilknytning til sundhedsvæsenet. Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet befinder sig i en anden fase, hvorfor der kan stilles spørgsmål ved overførbarheden af metoden. Zoffmann argumenterer for metodens holdbarhed i forhold til andre patientforløb (21), men metoden er ikke tidligere afprøvet hos patienter i den akutte fase af deres sygdom. Derfor er en konkret praktisk afprøvning af dele af metoden foretaget i sengeafsnittet. Formålet med pilottesten er at identificere, i hvilket omfang metoden er anvendelig i samarbejdet mellem sygeplejersker og patienter, indlagt til akut behandling for blodprop i hjertet. 1. Det jeg tænker allermest på nu, er Noget jeg ikke forstår, er Det værste ved det, der er sket nu er Det vigtigste for mig lige nu er Jeg tror min familie Når jeg tænker på mit arbejde Noget jeg tror på kan hjælpe mig er Når jeg ser længere frem, tænker jeg Noget jeg tror der kan ske derhjemme er Én ting jeg vil ændre nu, er Trods det der er sket, kan jeg... Figur 1. Dialog-ark. Metode De 20 refleksionsark er inddelt i ark om 1) samarbejdsrelation, 2) dit liv med sygdom, 3) mellem ideal og virkelighed og 4) forandringsarbejde, hvor patienterne gennem ord og tegninger arbejder med at udforske væsentlige områder og personlige udfordringer i relation til at leve med sygdommen (10, 22). Arkene tager udgangspunkt i patienternes egne erfaringer, hvor det for mange patienter indlagt akut med blodprop er det første møde med hjertesygdom. Endvidere er brug af mange ark ikke realistisk i forhold til en tre-dages indlæggelsesperiode. Derfor er ét ark, dialogark, udvalgt til afprøvning og tilrettet i samarbejde med Zoffmann. Dialogarket er ufuldendte sætninger om værdier, erfaringer og behov og består af 11 ufuldendte sætninger, som patienten selv skriver videre på (figur 1). De ufuldendte sætninger er baseret på Steinbergs litteratur om afklaring af den enkelte patients værdier, erfaringer og behov (23). Værdiafklaring kan ses som et redskab til at sætte gang i en proces, hvor patientens egne synspunkter og meninger kan komme til udtryk og dermed være med til at skabe personspecifik viden om den aktuelle situation. Dialogarket udleveres til patienten og er patientens eget og danner grundlag for den dialog, sygeplejersken har med patienten, hvis patienten ønsker det. Zoffmann anbefaler målrettet kommunikationstræning som en nødvendig del af metoden (10). Derfor har alle afsnittets sygeplejersker deltaget i tre timers kommunikationstræning forud for pilottesten af dialogarket. Ud fra patientcases fra eget afsnit blev spejling, aktiv lytning og værdiklargøringsrespons trænet understøttet af et arbejdskompendium (24). Værdiklargøringsrespons er en måde at kommunikere på, der fremmer en proces, hvor patienten opnår en øget bevidsthed og en afklaring af egne værdier og holdninger (24).

4 40 Klinisk Sygepleje 24. årgang nr Forud for pilottesten blev der udarbejdet manual og retningslinjer, der beskrev brug af dia logar ket. Afsnittets sygeplejersker blev introduceret til guidet egenbeslutning som metode og til dialogarket og selve afprøvningen. Dialogarket er afprøvet i sengeafsnittet i perioden 1. januar-1. februar Afprøvningen er foretaget udelukkende hos patienter indlagt med STEMI til primær PCI-behandling. Alle patienter indgik, undtagen patienter der ikke kunne forstå og tale dansk. Sygeplejerskerne i afsnittet har gennemført afprøvningen i tæt samarbejde med afsnittets kliniske sygeplejespecialist. De etiske overvejelser gik på ikke at presse patienterne til at anvende arket, og at det til enhver tid var patienterne selv, der afgjorde, om de ønskede at anvende arket. Ved udleveringen blev følgende sagt: Vi ved, at når patienterne ligger her hos os, så har mange ofte nogle spørgsmål. Vi vil gerne hjælpe dig bedst muligt ud fra dét, der er vigtigst for dig så derfor har vi dette ark, jeg vil be dig kigge på. Er der noget du ikke synes, du har lyst til at svare på springer du det over. Det blev aftalt at tilbyde dialogarket før Hjertebogen, 1 da patienternes svar kunne give anledning til målrettet brug af Hjertebogen. Dialogarket skulle udleveres senest på anden-dagen, så sygeplejerskerne kunne nå at handle på patienternes udsagn. Den sygeplejerske, der udleverede arket, var ansvarlig for at planlægge opfølgning. Dialogarket var patientens eget, og en kopi blev lagt i sygeplejejournalen. Anvendelse af dialogarket var en lokal afprøvning for at teste arbejdsredskabet, så derfor var lokalsygehusene, som patienterne blev overflyttet til, ikke inddraget i afprøvningen. Opsamling af data blev foretaget undervejs i form af brug af logbog (25), beskrivelse af patientcases, eksempler fra den skriftlige dokumentation, planlagte sygeplejekonferencer og ikke mindst i form af daglige faglige drøftelser og refleksioner i forbindelse med brug af arket. Planlagt var også en lille øvelse: før og efter -brug af dialogarket. Den sygeplejerske, der var kontaktperson for patienten, blev bedt om at ridse patientens sundhedsrelaterede behov op, som sygeplejersken havde identificeret og fortolket dem før udlevering af arket. Denne vurdering blev efterfølgende holdt op imod det, patienten selv kom frem med ved at benytte arket. Endvidere er tegn anvendt som et led i processen (26). Tegn er beskrivelse af konkrete handlemåder, vi kunne tænke os at se i klinisk sygeplejepraksis. Ved at bestemme tegn forud i form af konkrete praksisbilleder, visualiseres retning i udviklingsprocessen. De tegn vi kiggede efter undervejs i processen, var, at sygeplejerskerne: udviste en åbenhed og inviterede til et samarbejde ved at lytte til patienternes egen udlægning af sundhedsrelaterede behov og ønsker, anvendte patienternes udsagn som udgangspunkt for den efterfølgende dialog og planlægning af den individuelle pleje, afstemte egne tolkninger og faglige vurderinger ved at spørge patienten: Er det rigtigt? i de interkollegiale samtaler i vagtrummet og ved sygeplejekonferencer talte om, at patienterne har et liv med sygdom og ikke blot er en diagnose, og at patienterne gav udtryk for, at de: følte sig hørt, forstået og var deltagende i det omfang, de selv ønskede det og havde behov for, mente, de har fået den faglige viden, støtte og hjælp i forhold til den situation, de befandt sig i. Analyse af de opsamlede data blev foretaget i forhold til muligheder og begrænsninger i relation til anvendelse af dialogark hos akut indlagte patienter med STEMI ud fra både sygeplejerskernes og patienternes vurderinger. Resultater 14 patienter var med til at afprøve arket, 11 mænd i alderen år og tre kvinder mellem 50 og 80 år, og således genkendelige i alders- og kønsfordeling i forhold til den patientgruppe, vi årligt modtager (ca. 500 patienter). Fire patienter deltog ikke, da de

5 Klinisk Sygepleje 24. årgang nr havde forløb med vikarer, der ikke var introduceret til metoden og dialogarket samt én patient, der ikke talte dansk. Syv af de 11 mænd valgte at udfylde dele af arket, og alle tre kvinder anvendte arket. For to af de fire mænd, der valgte ikke at udfylde arket, blev udleveringen af arket åbningen for flere samtaler med sygeplejersken om livsstilsændringer. Én af de fire mænd syntes, at det var svære spørgsmål,og en anden fravalgte det, fordi han ikke kunne overskue det. Denne patient vendte tilbage til sygeplejersken inden udskrivelse med mange spørgsmål om sin livssituation og hjertesygdom, spørgsmål der var i tråd med dialogarket. Én af de tre kvinder var stærkt svagtseende, så hun bad sygeplejersken læse sætningerne op og skrive ned. Mange af patienterne havde brug for betænkningstid, inden de tog arket i anvendelse. Få patienter færdiggjorde sætningerne inden for samme vagt, som arket var udleveret, og langt de fleste havde brug for mere tid. Flere patienter virkede overraskede over at få dialogarket udleveret og havde behov for at få formålet gentaget og uddybet. Ingen af de 14 patienter udfyldte alle dialogarkets 11 ufuldendte sætninger, og patienter fra 50 år til 80 år har anvendt arket. Sygeplejerskerne havde visse forbehold i forbindelse med afprøvningen af dialogarket. Som udgangspunkt er det ikke nemt at gøre noget andet, end det vi plejer, men der var velvilje i personalegruppen og opbakning. En sygeplejerske sagde: Jeg tror, det handler om mine egne barrierer for at udlevere arket; jeg er jo opdraget anderledes, synes det er grænseoverskridende, men vil gerne være med til at afprøve det nye. Afprøvningen gav anledning til mange faglige refleksioner og drøftelser, fx kan man overhovedet efterspørge patienternes refleksioner og aktive medvirken i den akutte fase, hvor de måske er i krise? Og er det ikke for følelsesladede sætninger, så vil mænd overhovedet deltage? Et andet drøftet spørgsmål var endvidere, hvordan man overhovedet får udleveret arket, fordi flere sygeplejersker synes, det var svært. Vi er som sygeplejersker vant til at styre samtalen med patienterne, samle data, identificere behov, løse problemstillinger og gå ind på kontoret og dokumentere det i vore egne papirer. Ved udlevering af arket flyttes magten og styringen ud til patienten, og det er uvist, hvad der kommer tilbage fra patienten. Flere sygeplejersker var bekymrede for, om de fik åbnet for noget, de ikke kunne håndtere eller nå at samle op på. Det var overraskende, at det tog lang tid for patienterne at udfylde arket i forhold til Zoffmanns studie og mødet med de sundhedsprofessionelle. Til gengæld lå patienternes udsagn inden for sygeplejerskernes fagprofessionelle felt. Figur 2 viser nogle af patienternes svar. Det jeg tænker allermest på nu, er... at jeg snart skal hjem at blive rask hvordan jeg kan begrænse skade på mit hjerte får jeg bivirkninger om det sker igen hvordan min fremtidige behandlingsplan ser ud, og jeg er spændt på skadens omfang Noget jeg ikke forstår, er... at jeg skulle gå hen og blive syg så pludseligt det kom Det værste ved det, der er sket nu er... at jeg fremover kommer til at savne en god pibe tobak at jeg kan blive syg igen chok over at opdage jeg ikke havde det stærke hjerte, som jeg faktisk troede at jeg havde førligheden er mindsket at jeg ved at jeg ikke er usårlig og jeg er i risikogruppen sygdom, at jeg er afhængig af andre Det vigtigste for mig lige nu er... at jeg overlevede at have det godt hvordan jeg kommer tilbage til et normalt liv og er normalt fungerende menneske at blive rask og komme hjem familien at få skrevet kolesteroltal og blodtryk op Jeg tror min familie... kan klare det de næste 4-5 dage min familie er meget chokeret, men meget hjælpsomme, de er bange min datter har sagt, at nu skal jeg til at passe bedre på mig selv, og det vil jeg også vil støtte og bakke mig op er bekymret fortsætter på næste side

6 42 Klinisk Sygepleje 24. årgang nr fortsat fra forrige side Når jeg tænker på mit arbejde... jeg er ikke på arbejdsmarkedet går jeg helt i sort hvordan er min fremtid så Noget jeg tror på kan hjælpe mig er... kolesterolnedsættelse at leve sundt god og stabil kontrol af mit hjerte og god information og en bevidst ændret livsstil (som jeg troede var god) god lægelig behandling at tale med en diætist og en psykolog Når jeg ser længere frem, tænker jeg... mere motion at jeg altid vil have det godt hvor længe bare mit hjerte fungerer, solidt godt for mig hvad nu kommer det igen at jeg skal spise medicin resten af livet, og at jeg måske vil blive ved med at være bange jeg tager 1 dag ad gangen Noget jeg tror der kan ske derhjemme er... at jeg kan blive syg igen, når jeg er alene et nyt hjerteanfald/ blodprop at vi får problemer med at holde fokus på sund kost Én ting jeg vil ændre nu, er... ingen tobak, mere motion, sund mad rygning at sætte fokus på kost og motion nul tobak Trods det der er sket, kan jeg... leve et normalt liv godt/ vil godt se mig i et godt liv med omtanke for mit liv og hjerte. Jeg vil passe på mit hjerte stadig fungere rimeligt? glæde mig over, at det er gået så nemt og hurtigt Figur 2. Uddrag af patienternes svar. Der ses en variation i udsagnene fra overvejelser over praktiske konsekvenser og håndtering af sygdom og symptomer til mere eksistentielle tanker. Udfordringerne lå i at få fulgt op på arket, når flere af patienterne skulle have lidt tid til at udfylde arket. Det er ønskeligt, at den sygeplejerske der udleverer arket, også er den, der følger op. Her sås der forhindringer i forhold til vagtplaner og hensynet til andre akutte patienter og opgaver i et akut modtageafsnit. Det var også forhindrende, hvis patienterne sov meget, havde gæster eller var ude af afsnittet til andre undersøgelser. Dette stiller krav til sygeplejerskerne om overvejelser, vedr. hvilke aftaler der indgås med patienterne og en videregivelse i den skriftlige dokumentation, der giver andre kolleger forudsætninger for at følge op, så tilliden og den etablerede kontakt med patienten ikke misligholdes. Det blev diskuteret, hvorvidt en anden kollega kan følge op og i hvilken grad, det er muligt i forhold til opbygning af tillid og i respekt for det indledte samarbejde. Spørgsmål, der blev drøftet, var fx: Hvis patienten åbner for noget følelsesmæssigt, er intimsfæren da knyttet til én sygeplejerske? Er noget for privat i den skabte tillid over for sygeplejersken, så det ikke kan videregives til anden kollega eller videre til andre samarbejdspartnere i en sygeplejeepikrise? I tråd med dette blev vi udfordret på beskrivelsen af den enkelte patients psykosociale forhold og på den fagprofessionelle overlevering. Udfordringerne for sygeplejerskerne lå også i at blive prikket til og at turde lade sig udfordre holdningsmæssigt, fx i forbindelse med en samtale på kontoret, hvor sygeplejerskerne diskuterede, om en bestemt patient var egnet til at afprøve dia logarket, i stedet for at det er patienten selv, der til- eller fravælger det. Med dialogarket var det muligt at tage udgangspunkt i den enkelte patients egne formuleringer. Hvis sygeplejersken læste en sætning op med patientens udsagn og holdt en pause, gav det patienten mulighed for at tage ordet og uddybe. Dialogen blev således baseret på patientens egne ord og ikke på sygeplejerskens udlægning og fortolkning af data. Arket gav indsigt i nogle af patienternes tanker, som kunne guide sygeplejerskerne i retning af den enkelte patients sundhedsrelaterede behov. Det blev tydeligt for flere af sygeplejerskerne, hvor stor betydning kommunikationsteknikkerne havde især at holde en pause og også aktivt at spørge patienten: Er det rigtigt i forbindelse med spejling og aktiv lytning. Dette var i tråd med nogle af de tegn, vi havde bestemt forud for processen. Nogle

7 Klinisk Sygepleje 24. årgang nr af sygeplejerskerne valgte at gå to ind til patienten, hvor den ene sygeplejerske fungerede som observatør. Der var efterfølgende mulighed for at give feedback i forhold til de tegn, vi konkret ønskede at se. Der viste sig behov og ønsker fra patienternes side, som sygeplejerskerne ikke kunne tænke eller gætte sig til, fx på den ufuldendte sætning: Det vigtigste for mig lige nu er... at få skrevet kolesteroltal og blodtryk op. Patienten uddybede med, at det var vanskeligt at huske tallene, og at patienten gerne ville have tallene med til sin egen læge for selv at følge med i udviklingen. Det samme var tilfældet i forbindelse med øvelsen før og efter - brug af dialogarket. De behov, sygeplejersken havde identificeret, blev suppleret med nye, fx at patienten var bange for, det kunne ske igen, og hvad hun kunne gøre, hvis hun var alene. Det blev også bekræftet, at patienternes situation i den akutte fase ofte ændrer sig fra dag til dag, og at identificerede behov ændres eller erstattes af nye. Patienternes evaluering af dialogarket Én af patienterne sagde med udleveringen af arket, at det umiddelbart ikke var noget for ham, skimmede arket og læste sætningen Jeg tror min familie... højt. Dette gav ham anledning til at fortælle om familiære forhold vedr. hjertesygdom, og at hans datter havde sagt til ham, at nu måtte han til at passe bedre på sig selv. Dette blev invitationen til en målrettet samtale om kost og muligheder for kostændringer med udgangspunkt i patientens behov. Patienten deltog senere i et temamøde med direkte patientfeedback (27), hvor han fortalte, han havde tabt 7 kg, var velbefindende og mente, han havde fået faglig viden, støtte og hjælp i forhold til den situation, han befandt sig i. En anden patient udtalte efter brug af dialogarket og den efterfølgende samtale med sygeplejersken, at patienten var træt, men afklaret med situationen, fortrøstningsfuld med fremtiden og havde stort mod på et friskere liv med motion og ingen røg. En tredje patient sagde, at det havde løsnet op for dét, patienten gik og tænkte på ( der er så meget inde i hovedet ), og at samtalen med sygeplejersken havde givet mere ro og svar på nogle konkrete ting. En fjerde patient sagde, det ikke gav mening at bruge arket, han havde allerede snakket en del med sygeplejersken om forskellige områder ud fra Hjertebogen. Dialogarket er således udleveret for sent i forhold til manualen, fordi det er nemmere at gøre, som vi plejer. Diskussion Sengeafsnittet har stort set udelukkende sygeplejersker ansat med en bacheloruddannelse og er således opdateret på de fremherskende sygeplejeteorier om sygeplejerske-patient-relationer. Alligevel fandt flere af dem afprøvning af dialogarket grænseoverskridende, og at det var nemmere at køre i samme hjul, som vi plejer, og svært at tænke ud over kassen. Under indlæggelsen er der meget information, vi gerne vil af med til patienterne, fx Hjertebogen, PCI-pjece, medicinliste, forholdsregler under indlæggelse i forhold til lyskeobservationer og livsstilsændringer. Wackerhausen beskriver, hvordan vestens sundhedsvæsen traditionelt har stærke bånd til naturvidenskaben, der bevirker, at sundhedsprofessionelle kan intervenere uden at efterspørge patientens erfaringer, oplevelser og værdier for at kunne handle, og dette præger tilgangen hos de sundhedsprofessionelle (3). Men sygdom er for den enkelte ikke blot en bestemt fysisk definérbar tilstand med bestemte objektive symptomer, men nedsættelse eller sammenbrud i den daglige livsførelse og det enkelte menneskes manglende handlekapacitet til at realisere de værdier, leve det liv og løse de opgaver, der er forbundet hermed (3). Derfor er det nødvendigt at afdække den enkelte patients forståelse og behov for at kunne tilrettelægge en individuel pleje. Som metode gør guidet egenbeslutning op med den traditionelle tænkning og bryder if. Zoffmann med

8 44 Klinisk Sygepleje 24. årgang nr overleverede tænke- og handlemåde styret af rutiner og en opgaveorienteret tilgang med fokus på fysiologiske behov (10). Ved udlevering af dialogarket flyttes magten og styringen ud til patienten, og det er uvist, hvad der kommer tilbage fra patienten. Nogle af sygeplejerskerne var bekymrede for, om de fik åbnet for noget, de ikke kunne håndtere. Resultater fra Hjertecentrets årlige tværsnitsundersøgelse (9) viser, at flere patienter har mange tanker omkring dét, de fejler, og spekulerer på, hvorfor de er blevet syge, og hvad der kommer til at ske i den kommende tid. Patienterne har ingen forventning om, at vi som sygeplejersker kan løse eller fjerne den uro, de føler. Måske er det den historiske prægning, der også her sætter sine spor, så sygeplejerskerne selv har en forventning om at skulle kunne løse alle patientens problemer ud fra en lineær problemløsningstankegang. Friedberg når i sin undersøgelse frem til, sygeplejerskens rolle i den akutte fase først og fremmest er at være container og mediator, dvs. at turde være til stede uden at løse problemer, at lytte og at rumme patienternes frustrationer (28). Et andet forhold for sygeplejerskerne er tid i et akut modtageafsnit. Her nævner Sahlsten et al. organisatoriske rammer og hospitalets arbejdsbetingelser som mulige forhindringer i at nå at etablere en tillidsfuld kontakt til den enkelte patient (29). Det var overraskende, at det tog lang tid for patienterne at udfylde arket i forhold til Zoffmanns studie, der var baseret på patienternes kontakt med sundhedsvæsenet over en længere periode (10). Dette gav patienterne mulighed for at forberede sig mellem de ambulante besøg. I det akutte forløb med blodprop er patienterne i en anden fase af deres sygdomsforløb, og vi efterspørger refleksion i nuet, der for nogle patienter er præget af kaos. Omvendt kan det ses som en invitation til vores faglige støtte til håndtering af kaos og sortering i de mange tanker, der, hvis patienten magter det, er baseret på patientens egne ord frem for sygeplejerskens tolkninger af patientens situation. Flere af patienterne gav udtryk for, at det havde løsnet op og åbnet for at tale om det, der trængte sig på her og nu spændende fra praktiske forholdsregler, fakta om sygdommen og livsstilsændringer til eksistentielle tanker. Patienternes udsagn er forenelige med de fund, Jensen & Petersson har gjort i deres undersøgelse af sygdomsoplevelser hos patienter efter et førstegangs myokardieinfarkt (30). Hvis det var grænseoverskridende for nogle af sygeplejerskerne, var det så også for patienterne? Flere af patienterne havde brug for at få formålet gentaget. Cahill (31) nævner, at tilgangen til patientdeltagelse er en radikal ændring for både sundhedsvæsnet, patienterne og praktikerne. Dette kan give anledning til rolleforvirring eller decideret rollekonflikt mellem sygeplejersker og patienter forstået som usikkerhed og manglende afklaring af anderledes forventninger til et samarbejde. Andre spørgsmål, der kan stilles: Er alder en forhindring, og er patienter, der ikke kan læse og skrive afskåret fra at bruge dialogarket? Henderson (5) fandt, at flest ældre (75 år+) var tilbøjelige til at overlade alle beslutninger til sygeplejerskerne, også selvom de blev opfordret til at deltage. Modsat var der flere patienter, der gav udtryk for, at de blev talt ned til, og at der ikke blev lyttet til dem, fordi de var gamle og derfor ikke fik indflydelse, selvom de var kognitivt velfungerende. I afprøvningen af dialogarket sås der ingen forhindringer i forhold til alder, og én patient fik hjælp til at læse sætningerne op og skrive svarene ned pga. et svagt syn. De ufuldendte sætninger gav anledning til drøftelser i personalegruppen, fx om sætningerne var for følelsesladede, og om de derfor måske henvendte sig mere til kvinder end mænd. Refleksionerne var afledt af litteratur om mænds reaktioner på sygdom (32,33). Undersøgelserne peger på kønsspecifikke forskelle, som fx at mænd ønsker konkret og gerne teknisk information om sygdommen og behandlingsmulighederne, og at de ikke ønsker at udstille deres svaghed, men har behov for at have kontrol over følelserne. Af de færdiggjorte sætninger på dialogarkene var der ikke umiddelbar forskel på mænds og kvinders udsagn i forhold til den beskrevne litteratur. Derimod var der mulighed for at tage konkret afsæt i fx: Det værste ved

9 Klinisk Sygepleje 24. årgang nr det, der er sket nu er... at jeg fremover kommer til at savne en god pibe tobak i en dialog om rygestop, hvor sygeplejersken støtter og vejleder mhp. at fremme patientens selvbestemmelse og valg af beslutning. Implikationer for klinisk sygeplejepraksis Litteraturen viser, at sygeplejerske-patient-samarbejdet har en tendens til at blive på de sundhedsprofessionelles vilkår, præget af tradition og socialisering (3-6). De gennemførte aktiviteter har været med til at styrke sygeplejerskernes opmærksomhed og bevidsthed om at tage udgangspunkt i patienternes perspektiv. Dialogarket kan ses som en invitation til et samarbejde mellem patient og sygeplejerske, der åbner for en dialog ud fra den enkelte patients behov. Arket kan bidrage til at få afklaret, hvad der fylder for patienten, og hvor fokus skal lægges i et samarbejde, der aktiverer sygeplejerskens faglige viden. Med dialogarket er der lagt op til, at patienterne reflekterer over deres egen situation, men hvis samarbejdet skal lykkes, kræver det, at sygeplejerskerne har et fagligt fundament at trække på. Det vil sige, at sygeplejerskerne skal have viden fra forskningsresultater, der beskriver patienternes oplevelser og behov i forbindelse med dét at få en blodprop i hjertet, og viden om begreber for at komme overens med situationen. Sygeplejerskernes indsigt og forståelse er en forudsætning for at kunne spørge nærmere ind til, hvordan det forholder sig hos netop den enkelte patient, sygeplejersken står over for, for at kunne støtte patienten. Med inspiration fra guidet egenbeslutning og pilottest af dialogark som et konkret arbejdsredskab har vi som sygeplejersker i afsnittet fået rusket i vor tilgang. Udfordringen har bl.a. bestået i, at deltagerne i kraft af hinanden er blevet konfronteret med noget nyt, som virker forstyrrende og anfægter eksisterende begreber og viden (34). Ny teori og nye erfaringer kan føre til korrektion og integration af ny viden. Det kræver, at sygeplejerskerne i afsnittet tør gå med i processerne og udvikle undervejs for at finde nye veje i et miljø, der på én gang er trygt og udfordrende (34). Forudsætningen for etableringen af fælles refleksion er, at der både er tid og rum til det, og at der blandt deltagerne er en vilje til at forholde sig åbent, søgende og udforskende (34). Dette er i tråd med de forudsætninger, der skal arbejdes med, hvis der reelt skal være tale om patientdeltagelse, som er (8, s. 40): Sygeplejerskernes tilgang (værdier, menneskesyn) Refleksionskompetencer (over samarbejde og egen attitude) Kommunikationskompetencer Opmuntring og støtte til patientdeltagelse. Udgangspunktet for udviklingsprojektet er at udvikle og understøtte en klinisk sygeplejepraksis, hvor sygeplejerskerne reelt tager udgangspunkt i den enkelte patients perspektiv i forhold til sundhedsrelaterede behov. En praksis hvor det sygeplejefaglige perspektiv retter sig mod mennesket og dét at være syg. Det kræver en videreudvikling og styrkelse af sygeplejerskernes viden om netop disse patienters oplevelse af at være syg og deres erfaringer og fortolkninger som forudsætning for at tilrettelægge og udføre en individuel sygepleje. Formålet med pilottesten af dialogarket var at identificere, i hvilket omfang metoden er anvendelig i samarbejdet mellem sygeplejersker og patienter indlagt til akut behandling for blodprop i hjertet. Vi har afprøvet ét ark ud af en samlet metode, der understøttes af 20 refleksionsark over en længere periode. I sengeafsnittet er patienterne indlagt tre dage i det akutte forløb og overflyttes efterfølgende til 11 forskellige samarbejdende lokalsygehuse. Pilottesten har givet os viden og indsigt i guidet egenbeslutning som samarbejdsmetode, men hvis grundlaget i metoden skal tilgodeses, må guidet egenbeslutning anvendes i sin fulde længde, dvs. i et helt og sammenhængende patientforløb.

10 46 Klinisk Sygepleje 24. årgang nr Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur. Marianne Nybro Grum Akut kardiologisk modtageafsnit 2144, Hjertecentret Rigshospitalet, Region H Blegdamsvej København Ø Sygeplejerske Hanne Danielsen Akut kardiologisk modtageafsnit 2144, Hjertecentret Rigshospitalet, Region H Blegdamsvej København Ø NOTE 1. Hjertebogen udgives af Hjerteforeningen, og den tilbydes patienterne under indlæggelse. LITTERATUR 1. Danske Patienter. Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? (Besøgt 3. januar 2008) 2. Amtsrådsforeningen et al. Patientens møde med sundhedsvæsnet, de mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet (Besøgt 31. oktober 2008) www. patient-relationer.dk 3. Wackerhausen S. Humanisme, professionsidentitet og uddannelse i sundhedsområdet. København: Hans Reitzels Forlag; Mandag Morgen Strategisk Forum. Når patienten vågner. Et debatoplæg om det 21. århundredes patientkultur. Huset Mandag Morgen; Henderson S. Influences on patient participation and decision-making in care. Prof Nurse 2002; 17(9): Henderson S. Power imbalance between nurses and patients: a potential inhibitor of partnership in care. J Clin Nurs 2003; 12: Grum M. Sygeplejerske-patient samarbejde en litteraturbaseret oversigt. Klinisk Sygepleje 2008; 22(3): Færch J. Patientdeltagelse i sygeplejefaglig kontekst. En litteraturbaseret afdækning af hvordan patientdeltagelse kan forstås og udmøntes i en sygeplejefaglig kontekst samt hvilke implikationer patientdeltagelse kan have for klinisk sygeplejepraksis? Århus: Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 2008; Pedersen PU,t Tewes M. Evaluering af sygeplejen inddrager patienterne. Sygeplejersken 2002; Zoffmann V. Guided self-determination: a life skills approach developed in difficult type 1 diabetes. Ph.D. thesis. Århus: Department of Nursing Science. Faculty of Health Sciences, University of Aarhus; Zoffmann V. Guidet Egen-Beslutning. (Besøgt maj 2005) 12. Anderson B, Funell M. The art of empowerment. American Diabetes Association; 2000, p Zoffmann V,t Kirkevold M. Life versus disease in difficult diabetes care: Conflicting perspectives disempower patients and professionals in problem solving. Qual Health Res 2005; 15: Zoffmann V, Kirkevold M. Relationships and their potential for change development in difficult type 1 diabetes. Qual Health Res 2007; 17(5): Zoffmann V, Kirkevold M. A person-centered communication and reflection model. Qual Health Res 2008; 18(5): Brooks DKA. Life-skills taxonomy: defining elements of effective functioning through the use of Delphi Technique. University of Georgia; Mullen D. A conceptual framework for life skills program. Toronto: The Guidance Centre, University of Toronto; Bos AH. Lemniskaten. En dynamisk udviklingsmodel. Forlaget Ankerhus; 1998.

11 Klinisk Sygepleje 24. årgang nr Prochaska JO, Norcross JC, DiClemente CC. Changing for good. New York: William Morrow and Compagny, Inc.; Nutbeam D. Health promotion glossaty. Health Promot 1986; 1(1): Zoffmann V. Refleksions ark (Besøgt 31. oktober 2008) 22. Zoffmann V, Lauritzen T. Guided self-determination improves life skills with type 1 diabetes and A1C in randomized controlled trial. Patient Educ Couns 2006; 64: Steinberg JM. Aktivt verdivalg: Meninger og handlinger. Oslo: Dreyers Forlag; Zoffmann V. Kommunikationsformer. Internt arbejdskompendium. Ikke publiceret materiale; Kruuse E. Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag. Dansk Psykologisk Forlag A/S; Andersen FB. At forberede udviklingsprocesser med refleksivt afsæt. I: Andersen FB, Gleerup J, Ryberg B, Schaarup P, red. Ledelse i refleksive processer. Danmark: JCVU forlag; 2006: Grum M et al. Direkte patientfeedback som metode. Sygeplejersken 2009; 109(21): Friedlund B. The role of the nurse in cardiac rehabilitation programmes. Eur J Cardiovasc Nurs 2002; 1: Sahlsten MJ, Larsson IE, Plos KA, Lindencrona CS. Hindrance for patient participation in nursing care. Scand J Caring Sci 2005; 19: Jensen BO, Petersson K. The illness experiences of patients after a first time myocardial infarction. Patient Educ Couns 2003; 51(2): Cahill J. Patient participation a review of the literature. J Clin Nurs1998; 7: Madsen SA. Manden som køn og patient. Akademiske Sygeplejersker 2007; 4: Pedersen BL et al. Respekter mandens reaktioner på sygdom. Sygeplejersken 2007; Pedersen K. Den organiserede refleksion med udgangspunkt i Jack Mezirows voksenpædagogiske teori. I: Jensen CN, red. Voksnes læringsrum. Billesø og Baltzer; 2005.

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling)

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) Kan intervenere udelukkende på baggrund af viden om diagnoser

Læs mere

Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet

Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet Fra forskningsresultater til handlinger i klinisk sygeplejepraksis Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet Marianne N. Grum, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur. Akut Kardiologisk afsnit 2144,

Læs mere

Temadag om Relationsformer og metoden Guidet Egen Beslutning

Temadag om Relationsformer og metoden Guidet Egen Beslutning Temadag om Relationsformer og metoden Guidet Egen Beslutning Infektionsmedicinske sygeplejersker Århus, 3. marts 2011 v. Lisbet Jolin-Laursen Laursen, Diabetessygeplejerske, Århus Hovedpunkter: Relationsformer

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Guidet Egen-Beslutning Vibeke Zoffmann PhD MPH Sygeplejerske Forskningsleder Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet

Guidet Egen-Beslutning Vibeke Zoffmann PhD MPH Sygeplejerske Forskningsleder Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet Guidet Egen-Beslutning Vibeke Zoffmann PhD MPH Sygeplejerske Forskningsleder Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet Definition Guidet Egen-Beslutning (GEB) er en metode, der er udviklet til at facilitere

Læs mere

Facts om Guidet Egen- Beslutning (GEB)

Facts om Guidet Egen- Beslutning (GEB) Guidet Egenbeslutning og empowerment Facts om Guidet Egen- Beslutning (GEB) Guidet egenbeslutning blev udviklet, implementeret og evalueret Af Vibeke Zoffmann i samarbejde med diabetesafdeling C og M,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Marianne Grum, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur.

Marianne Grum, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur. Temaeftermiddag Glostrup 1. marts 2012 Marianne Grum, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur. marianne.grum@rh.regionh.dk Jane Færch, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur. Kenn Wesselgreen, afd.sygeplejerske,

Læs mere

Direkte patientfeedback som

Direkte patientfeedback som 54 Sygeplejersken 21/2009 Medinddragelse Direkte patientfeedback som Af Marianne Nybro Grum, cand.cur., Karen Skjødt Hansen og Marie Fuglsang, cand.scient.soc., Charlotte Fiil Sestoft og Hanne Danielsen,

Læs mere

Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom. Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske

Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom. Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske Jeg er ansat som sygeplejerske på hjertemedicinsk afd. B3, Århus Universitetshospital,

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. En ny begyndelse med skizofreni Arbejdsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde

Læs mere

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Gynækologisk Ambulatorium 4004, Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Refleksions ark Ark udleveret Ark mailet Ark

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Guidet Egen-Beslutning i forbindelse med behandling - gøre patienten til herre i eget hus!

Guidet Egen-Beslutning i forbindelse med behandling - gøre patienten til herre i eget hus! Guidet Egen-Beslutning i forbindelse med behandling - gøre patienten til herre i eget hus! Brugerinddragelse i Psykiatrien Hvordan inddrager du? DSR Temadag 20 januar 2015 Rikke Jørgensen, sygeplejerske,

Læs mere

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér 1a. Forløbspapir Arbejdspapirer, der er udfyldt (sæt /) og drøftet (sæt\) 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Guidet Egen-Beslutning

Guidet Egen-Beslutning Guidet Egen-Beslutning - en metode i samarbejdet mellem patient / borger og sundhedsprofessionel Oplæg i Region Syd, Fredericia 09.09.2010 Vibeke Zoffmann Sygeplejerske MPH PhD Seniorforsker Steno diabetes

Læs mere

Refleksionsark til personer med overvægt

Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister 1. Samarbejdsaftale marker Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Arbejdsark alkohol og stoffer

Arbejdsark alkohol og stoffer 1 Vibeke Zoffmann 04-01-2007 Arbejdsark alkohol og stoffer 2 Vibeke Zoffmann Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 04-01-2007 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir

Læs mere

Patientdeltagelse hvorfor og hvordan?

Patientdeltagelse hvorfor og hvordan? Patientdeltagelse hvorfor og hvordan? Klinisk sygeplejespecialist Jane Færch Iskæmifunktionen Kardiologisk Medicinsk klinik, Hjertecentret, RH Sygeplejefagdag 2011 Hospitalsenheden Vest Sundhedspolitisk

Læs mere

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Dilemma i kræftsygeplejen - fra kurativ til palliativ pleje og behandling Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Landskursus 2013 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling,

Læs mere

Sygeplejeprocessen som samarbejdsmodel

Sygeplejeprocessen som samarbejdsmodel Rigshospitalet Forskningsenheden for kvinders og børns sundhed Sygeplejeprocessen som samarbejdsmodel v. Vibeke Zoffmann, Forskningsleder Juliane Marie Centeret Associate professor, Afdeling for Folkesundhed,

Læs mere

Arbejdsark Unge & ADHD

Arbejdsark Unge & ADHD 1 Vibeke Zoffmann 25-09-2014 Arbejdsark Unge & ADHD 1 Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 2 Vibeke Zoffmann 25-09-2014 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir Problemlister

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Refleksionsark til hjertesund levevis

Refleksionsark til hjertesund levevis Refleksionsark til hjertesund levevis Arbejdsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbsark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research

Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research Oplæg 1 Hvorfor en sundhedspædagogisk tilgang? Hvordan arbejder man sundhedspædagogisk?

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde 6. Moduler Modul 1. Mødet med patienten med anden etnisk baggrund Fokus på barrierer og egne fordomme Empati og anerkendelse Kommunikation Relevante cases

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

At uddanne sig til livet med diabetes. Vibeke Zoffmann PhD MPH Sygeplejerske Seniorforsker Steno Diabetes Center

At uddanne sig til livet med diabetes. Vibeke Zoffmann PhD MPH Sygeplejerske Seniorforsker Steno Diabetes Center At uddanne sig til livet med diabetes Vibeke Zoffmann PhD MPH Sygeplejerske Seniorforsker Steno Diabetes Center Nogle integrerer selv diabetes i livet andre når det aldrig Hvad stiller vi op, når vi sidder

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Velkommen til modul 3. Madguides

Velkommen til modul 3. Madguides Velkommen til modul 3 Madguides Dagens Program Kontekst Autopoiese Anerkendende kommunikation Domæne teori Pause Forandrings hjulet Den motiverende samtale Næste gang Hemmeligheden i al Hjælpekunst af

Læs mere

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Formål Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Når vi skilles, har I Hørt om grundlæggende vilkår for kommunikation Fået præsenteret forståelser af konflikt og håndtering af samme

Læs mere

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen Dialogguide til recovery-orientering Modelfoto Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen 2 Baggrund I Region Hovedstadens Psykiatriplan 2007 har regionsrådet meldt følgende politiske hensigtserklæring

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Kommunikativ omsorgsetik

Kommunikativ omsorgsetik Kommunikativ omsorgsetik -et aktionsforskningsprojekt i Kardiologisk sengeafdeling -Aalborg Sygehus Disposition T - historik - forskningen - forandringsprocessen - resultater - om at lytte - før forandringen

Læs mere

Refleksionsark til personer med stomi

Refleksionsark til personer med stomi Refleksionsark til personer med stomi Invitation til samarbejde Gruppe - regi Hvad vil vi samarbejde om? Det, som for tiden volder de enkelte kursusdeltagere problemer i deres bestræbelser på at leve et

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Indhold Trin 1: Spørge ind Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner?

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Motivationssamtalen i en klinisk kontekst

Motivationssamtalen i en klinisk kontekst Motivationssamtalen i en klinisk kontekst Evidens og adherence Lisbeth Rosenbek Minet Rehabiliteringsafdelingen, OUH At man, når det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted,

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere

Udvikling af sygeplejerskers og sygeplejestuderendes kompetencer til at anvende en klinisk retningslinje i den kliniske beslutningstagning

Udvikling af sygeplejerskers og sygeplejestuderendes kompetencer til at anvende en klinisk retningslinje i den kliniske beslutningstagning Udvikling af sygeplejerskers og sygeplejestuderendes kompetencer til at anvende en klinisk retningslinje i den kliniske beslutningstagning Anne-Marie Schrader, Lektor, MPH, Gitte Rom, Lektor, Cand. Pæd.

Læs mere

Refleksionsark for KOL - lungesund levevis 2005

Refleksionsark for KOL - lungesund levevis 2005 Refleksionsark for KOL - lungesund levevis 2005 KOL - Lungesund levevis 2005 Arbejdsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbsark Problemlister

Læs mere

Kognitiv indsigt. Klinisk indsigt 09-10-2014. Baseline 3M 6M 12M Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej. Birchwood Insight Scale

Kognitiv indsigt. Klinisk indsigt 09-10-2014. Baseline 3M 6M 12M Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej. Birchwood Insight Scale Sygdoms indsigt eller udsigt Rikke Jørgensen, cand.cur. ph.d. Postdoc Forskningskonference 2014 Psykiatrisk sygepleje Fra forskning til praksis fra praksis til forskning 2 Forskning viser, at det er en

Læs mere

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan 1 Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed

Læs mere

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger VEJLE SYMPOSIER 2016 Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger Karina Dahl Steffensen Overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus en del af Sygehus Lillebælt

Læs mere

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital FAMILIE AMILIE-CENTRERET SYGEPLEJE 1 Undervisning sygeplejerskeuddannelsen Valgmodul 13 D. 30 august 2011 Anette Lund, HC Andersen Børnehospital INDHOLD Hvorfor tale om familiecentreret sygepleje Baggrund

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Modul 13 Valgfag 1 Fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom ECTS-point teoretisk klinisk Sygepleje 4 6 Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Afrapportering af fokusgruppeinterview med patienter, pårørende og sundhedspersonale Ved Kamille Samson Rapin BAGGRUND UNDERSØGELSENS FORMÅL Hvad

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

SUNDHED. - sammen gør vi dig bedre

SUNDHED. - sammen gør vi dig bedre SUNDHED - sammen gør vi dig bedre Michell Olesen Pårørende gennem 14 år til Dorthe (mor) kronisk nyresyg Sygeplejerske Cand. cur. speciale i brugerinddragelse 2 I dag Hvad er brugerinddragelse? Hvorfor

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Patientperspektiv og klinisk beslutningstagning - bidrager det til indblik, mening og sammenhæng?

Patientperspektiv og klinisk beslutningstagning - bidrager det til indblik, mening og sammenhæng? Hjertecentret Patientperspektiv og klinisk beslutningstagning - bidrager det til indblik, mening og sammenhæng? DASYS dokumentationskonference Aarhus 2017 Marianne Nybro Grum Cand.cur., Klinisk sygeplejespecialist

Læs mere

Valgfrit element 7.semester

Valgfrit element 7.semester Valgfrit element 7.semester Fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom Periode for afvikling af valgfag Uge 06-11, 2018 (begge inc.) ECTS-point 10 Det valgfrie element afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Gynækologisk Ambulatorium Rigshospitalet. Refleksionsark. Personcentreret støtte til kvinder med endometriose

Gynækologisk Ambulatorium Rigshospitalet. Refleksionsark. Personcentreret støtte til kvinder med endometriose Gynækologisk Ambulatorium Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder med endometriose -Tilpasset efter V. Zoffmanns refleksionsark 2004 Af Sygeplejerske, Cand. Cur. Clara Scherling

Læs mere

5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem

5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem 5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem Kilde: http://dms.dartmouth.edu/cms/ (Worksheets) Hvad er 5P? 5P er en struktureret metode til at danne et fælles billede af det kliniske mikrosystem. Ethvert system

Læs mere

Refleksionsark type 1 og 2

Refleksionsark type 1 og 2 Refleksionsark type 1 og 2 2006 Diabetes type 1og 2, 2006 Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde Dato aftalt drøftet 1b. Aftaleark* Problemlister

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode.

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode. Læringskatalog for social og sundhedsassistentelever i alle 3 praktikker. At lære sygepleje i klinisk praksis i afdeling Z2 I afdeling Z2 arbejder vi ud fra mål om at fremme et godt samarbejde med dig

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier.

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier. STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE Kvalitetsmål At der ydes pleje, omsorg og behandling af det døende barn: hvor barnets umiddelbare behov er styrende hvor forældrenes ønsker og behov

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

dårligt reguleret type 1 diabetes

dårligt reguleret type 1 diabetes Testning af fleksibelt forløb med Guided Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med dårligt reguleretforløb type 1 med diabetes Testning af fleksibel Guided Egen-Beslutning for unge voksne med Præsentation

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Sverige Navn: Maiken Lindgaard Hansen Rejsekammerat: Line Linn Jensen Hjem-institution: VIA University College, Viborg Værst-institution/Universitet: School

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere