Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg"

Transkript

1 Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side 3 5. Organisatoriske forhold, side 4 6. Beboertrivsel/tilfredshed, side 4 7. Observationsperiode, side 4 8. Den generelle faglige indsats, side 5 - herunder magtanvendelsesområdet 9. Medicinhåndtering, side 7 - herunder utilsigtede hændelser 10. Beboernes økonomi, side Tema: Tavshedspligt, side Dokumentation, side Medarbejderforhold, side 8 - herunder den faglige udvikling 14. Tilbudsportalen, side De fysiske rammer, side 10 - herunder sundheds og sikkerhedsmæssige forhold 1. Konklusion herunder vurdering, sammenfattende indtryk af tilbuddet Tilsynsenhed i Job & velfærd, Viborg kommune anvender fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbudene. De fem graduerede vurderingsterminologier er: Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende, Neutral, Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende. Det samlede indtryk af tilsynet på Blichergården er tilfredsstillende. Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Tilsynsrapporten giver et øjebliksbillede af tilbuddet i det tidsrum, hvor den tilsynsførende effektuerede tilsynet. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske, pleje- og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats er, at Blichergården er et velfungerende plejecenter. I forhold til den beboer og pårørendeoplevede kvalitet, gav de beboere tilsynet samtalte med, samstemmende udtryk for tilfredshed med forholdene på plejecenteret. Alle havde oplevelsen af, at få den pleje og omsorg, de måtte have behov for og flere fremhævede den ernæringsmæssige indsats. Medarbejderne beskriver som udgangspunkt et velfungerende arbejdsmiljø, der på trods af stor travlhed, herunder oplevelser omkring arbejdets organisering og tilrettelæggelse, er præget af gode kollegiale forhold. I forhold til den medarbejderoplevede ledelseskvalitet, er der stor tillid til den overordnede ledelsesmæssige indsats, men i den nære personaleledelse, efterspørges og savnes enkelte faktorer. Ledelsesmæssigt er der fokus på, at de sikre de nødvendige faglige kompetencer er til stede hos medarbejderne og der værnes desuden meget om den etiske tilgang i indsatsen hos beboerne. 1

2 I forhold til videreudvikling ser tilsynet følgende opmærksomhedspunkter/har følgende påbud og fremkommer derfor med følgende kommentar og anbefalinger: Tilsynet anbefaler at ledelse og medarbejdere går i dialog omkring medarbejdernes oplevelser vedrørende forskelsbehandling. Tilsynet anbefaler at tilbuddet forholder sig til, om der er behov for en harmonisering i antallet af fremmødte i de forskellige teams, så der i højere grad, er sammenhæng mellem de tilstedeværende ressourcer og de pleje og omsorgsmæssige opgaver. Tilsynet påbyder at kladdeversioner af hhv. døgnrytmeplaner og sundhedsfaglige status, gøres permanente efter en uge. 2. Formalia Deltagere i tilsynet: Ledelsen: Centerleder Susanne Simonsen. Medarbejderrepræsentanter: Fire medarbejdere deltog, herunder en medarbejder fra hvert team. Medarbejdernes identitet er tilsynet bekendt. Beboere: Fire beboere deltog. Beboernes identitet er tilsynet bekendt. Pårørende: Ingen pårørende var til stede / deltog under tilsynet. Beboerne er tilfældigt udvalgt. Medarbejderne er udvalgt efter hvem, der var på arbejde og havde mulighed for at gå fra. Tilsynet er udført af: Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune ved tilsynsførende Marianne Villekold. Program for uanmeldt tilsyn d. 6. januar 2015: Kl Ankomst og planlægning af tilsynet Kl Interview med centerleder Kl Observationsperioder i de tre almene afsnit, herunder samtale/samvær med beboere Kl Interview med medarbejdere fra det almene afsnit Kl Observationsperiode i demensafsnittet Kl Interview med medarbejder i demensafsnittet Kl Afrunding af tilsynet med centerleder 3. Indledning Det uanmeldte tilsyn blev gennemført d. 6. januar 2015 i tidsrummet fra kl Tilsynet indledes med, at plejecentrets ledelse blev orienteret om formålet med besøget og hvordan det skal foregå. Ved tilsynsbesøget blev der foretaget dialogbaserede interview med ledelsen, medarbejdere og et udvalgt antal beboere i forhold til tilbuddets størrelse. Dokumentationen blev gennemgået hos nogle af de beboere, tilsynet samtalte med. Dialogen blev kombineret med observationsperioder med henblik på indsamling af de data, som er nødvendige for, at målet med tilsynet kan opnås. Tilsynsrapporten er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Rapporten har været i høring ved tilbuddet til gennemlæsning og kommentering og eventuelle faktuelle fejl er blevet tilrettet. Viborg kommune ønsker at offentliggøre tilsynsrapporten på Kommunens hjemmeside samt på Tilbudsportalen. 2

3 Overordnet beskrivelse af plejecentret, herunder den fysiske beliggenhed Plejecentret Blichergården er beliggende midt i Digterparken ved Møllers Dam omgivet af natur, tæt på busforbindelser og cirka halvanden kilometer fra centrum af Viborg by. I nærmiljøets grønne område Digterparken, forefindes der stisystem, som er beregnet for gangbesværede og kørestolsbrugere. Blichergården er bygget i tre etager med 62 boliger, hvoraf de 12 er demensboliger i et særligt skærmet afsnit. På tilsynstidspunktet var der en ledig plads i demensafsnittet. 60 af lejlighederne er to rums boliger og to lejligheder er et rums boliger. Alle lejligheder har tekøkken, stort badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler samt udgang til enten terrasse eller altan. Der er en lukket sansehave hørende til demensafsnittet. I tilknytning til hver etage og i demensafsnittet, er der en fælles spise og opholdsstue, som benyttes af beboerne til bespisning, aktiviteter og socialt samvær. På Blichergården forefindes træningslokaler, som benyttes i forhold til kommunens varetagelse af opgaver på hele genoptræningsområdet. Desuden er der et cafeteria, som får maden leveret fra centralt køkken og hvor udeboende borger kan komme og indtage måltider. Det juridiske grundlag udgøres af Lov om almene boliger 5 stk.2 og 105 stk Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg samt opfølgning på disse Tilsynet bemærker at man har forholdt sig til og arbejdet med flere af anbefalingerne fra sidste år. o Tilsynet påbyder tilbuddet at Tilbudsportalen opdateres. Tilbuddet skal forholde sig til det oplyste antal medarbejdere da det ikke umiddelbart er retvisende og derfor ikke svarer til de faktiske forhold i tilbuddet, hvilket ikke er i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Tilbudsportalen. Tilsynet kan konstatere at oplysningerne på Tilbudsportalen aktuelt er opdaterede. o Tilsynet påbyder at det konsekvent dokumenteres, at man overholder Sundhedslovens krav om, at der forud for lægekontakt med henblik på pleje og behandling, foreligger et samtykke. Tilsynet kan ved dette års gennemgang af dokumentationen konstatere, at dokumentation af samtykke fortsat, er et opmærksomhedspunkt. o Tilsynet anbefaler at der i tilfælde, hvor en beboer er underlagt værgemål, forefindes kontaktoplysninger på den pågældende værges på beboerens stamdataark i omsorgssystemet. Det pågældende punkt er blevet drøftet på teammøder. o Tilsynet foreslår at funktionen med måltidsvært i demensafsnittet, indgår i overvejelserne i forhold til den fremtidige ernæringsmæssige indsats. Tilsynet får oplyst, at der er en måltidsværtfunktion i demensafsnittet, men det er en af de faste uddannede medarbejdere, der varetager opgaven i modsætning til i det almene afsnit, hvor opgaven varetages af personer i flexjob, der ikke nødvendigvis har en sundheds eller pædagogisk faglig baggrund. Der ligger faglige overvejelser bag denne beslutning herunder, at beboere med en demenssygdom, i højere grad har behov for kendte og faglig uddannede personer. 3

4 Uddybende oplysninger som rapportens konklusion er baseret på: 5. Organisatoriske forhold Ledelsen på Blichergården udgøres af en Centerleder og en Strategisk leder for samtlige plejecentre i Viborg Kommune. Der er tre teamkoordinatorer, der varetager opgaver uddelegeret fra ledelsens side. Der er en fælles teamkoordinator for 1. sal og demensafsnittet. Medarbejdernes på hhv. 2. og 3. sal, har hver deres egen teamkoordinator. Teamkoordinatorerne indgår i de pleje- og omsorgsmæssige opgaver hos beboerne om formiddagen og har eftermiddagen til administrative opgaver. En af teamkoordinatorerne er derudover, en hverdag om ugen, helt udtaget til administrative opgaver. Medarbejderne på Blichergården er opdelt i fem teams, et for hver af de tre etager, et for demensafsnittet og desuden har nattevagterne deres eget team. Medarbejderne har en primær tilknytning til et team, men hjælper hinanden på tværs af etagerne / afsnittene. Der er to centersygeplejersker tilknyttet Blichergården. Den ene sygeplejerske er primært tilknyttet demensafsnittet og 1 salen i det almene afsnit og den anden sygeplejerske 2 og 3 sal i det almene afsnit. 6. Beboertrivsel/tilfredshed De beboere tilsynet samtalte med gav alle udtryk for en overordnet tilfredshed med forholdene på plejecentret. Beboerne oplevede at blive behandlet med respekt og udtrykte tilfredshed med omgangstonen på stedet. Beboerne fortæller at de har indflydelse på deres egen hverdag og tilrettelæggelsen af denne. Det er desuden beboernes oplevelse, at medarbejderne tager sig tid til, at inddrage deres ressourcer i indsatsen. De beboere tilsynet samtalte med, gav desuden udtryk for, at der er overensstemmelse mellem deres behov for hjælp og den leverede indsats. De havde alle oplevelsen af, at få den nødvendige og aftalte hjælp i forhold til personlig pleje og praktisk bistand. Der var desuden udbredt tilfredshed med den ernæringsmæssige opsats, herunder både med selve maden og med den måde, måltiderne foregår på. Samtlige beboere fortalte, at de var meget tilfredse med egen bolig og med fællesfaciliteterne. Ingen af beboerne kunne påpege noget de synes, der skulle ændres på eller noget de var utilfredse med. 7. Observationsperiode Under tilsynet på Blichergården, havde den tilsynsførende flere observationsperioder i de fælles opholds -/ spisestuer i både det almene afsnit og på demensafsnittet. Enkelte steder var der en medarbejder / måltidsvært tilstede, mens andre steder sad beboerne alene. De steder, hvor der var en medarbejder tilstede, bidrog denne med snak og hygge til at skabe en god stemning, hvor det foranledigede, at beboerne også kom til at samtale indbyrdes. 4

5 Der var under den tilsynsførendes ophold på plejecenteret, generelt meget stille. Mange beboere opholdte sig tilsyneladende i egen bolig. I de fællesarealer, hvor der var beboere tilstede, sad disse flere steder alene eller i stilhed sammen med en medbeboer. Tilsynets observationer i forhold til medarbejdernes tilgang til og omgang med beboerne, var dermed begrænset heraf. Medarbejderne var beskæftiget andre steder og dermed ikke meget tilstede i fællesarealerne i det tidsrum hvor den tilsynsførende færdes på egen hånd. På gangarealerne er der mange steder ophængt billede-kollager fra de aktiviteter, der har fundet sted gennem de senere år. Dette bidrager til, at give et indtryk af, at der foregår mange planlagte aktiviteter. 8. Den generelle faglige indsats Der foregår ingen visitering fra myndighedens side og beboerne har dermed ingen myndighedsafgørelse på den leverede indsats. Samtlige beboere har fået fremsendt en orienteringsskrivelse fra myndighedsafdelingen med oplysninger om, hvordan ydelsestildelingen foregår samt orientering om klagemuligheder. Indsatsen hos nye beboere afgøres bl.a. ved den indflytningssamtale, der finder sted i forbindelse med, at en beboer tildeles en bolig på Blichergården. I samtalen sker en forventningsafstemning i forhold til den indsats, en beboer kan forvente efter indflytning, herunder serviceniveauet. Selve indflytningssamtalen varetages af centerleder og teamkoordinator. En til to måneder efter indflytningen, tilbydes beboerne en opfølgningssamtale. Indsatsen hos den enkelte beboer afgøres på baggrund af en faglig vurdering med udgangspunkt i Viborg Kommunes kvalitetsstandard samt i den indsats, beboeren modtog forud for indflytningen. Indsatserne tilrettes løbende i forhold til det aktuelle funktionsniveau hos beboeren og fremgår af en døgnrytmeplan, som er gældende som dokumentation, for de ydelser beboeren modtager. Hver beboer tildeles ved indflytning to kontaktpersoner da hver beboer har både en social og sundhedsassistent, en social og sundhedshjælper som kontaktperson. Det er den sygeplejefaglige kompleksitet, der er afgørende for, om det er en social og sundhedsassistent eller en social og sundhedshjælper, der er den primære kontaktperson. Desuden fungerer centersygeplejerskerne også som kontaktperson. Kontaktpersonen har en række fastlagte opgaver hos beboeren og er den person, der er helhedsansvarlig for den pleje og omsorg beboeren modtager. I dagligdagen tilrettelægges indsatsen hos beboerne på baggrund af kørelister og ugeplaner. Indsatsen hos den enkelte beboer tilrettelægges og afgøres for det almene plejeafsnits vedkommende ved, at teamkoordinatorerne udarbejder kørelister (ruter) til den enkelte medarbejder, der fremmøder i dagvagt. I demensafsnittet planlægges indsatsen ud fra ugeplaner, hvor de faste ydelser som bad og praktiske opgaver fremgår. Ugeplanerne benyttes som fordelingsredskab af de fremmødte de enkelte dage. Der tages for alle afsnits vedkommende, udgangspunkt i og hensyn til kontaktpersonsprincippet i planlægningen af indsatserne hos beboerne. De udarbejdede planer indgår desuden som et redskab til, at sikre en vis systematik og struktur i opgaveløsningen samt for at sikre dokumentation for levering af ydelserne. Sker der afvigelser fra de udarbejdede planer som f.eks. en manglende rengøring og medarbejderne ikke formår at tilbyde beboeren en erstatningsydelse i løbet af en uge, orienteres leder herom. 5

6 I forhold til den pædagogiske, pleje og omsorgsmæssige praksis, er der i indsatsen hos beboerne, fokus på deres selvbestemmelse og medindflydelse. Medarbejderne fortæller, at man er opmærksomme på, at imødekomme beboernes ønsker og behov. Der afholdes beboermøder, også kaldet demokratimøder, fire gange årligt på alle tre etager i det almene afsnit for at understøtte beboernes medindflydelse. Her spørges ind til beboernes generelle tilfredshed og beboerne inddrages og høres i ønsker for de fremadrettede aktiviteter på Blichergården. Beboermøderne afholdes mellem beboerne og centerleder. Der er i indsatsen hos den enkelte beboer, desuden fokus på inddragelse af og understøtte den enkelte beboers ressourcer. Tilsynet bemærker under opholdet i et af fællesrummene, at et par medarbejdere indbyrdes taler om, at der skal gemmes brød, som beboerne kan tage med på deres gåtur ned til den lille dam, der er beliggende lige ved Blichergården og hvor der er ænder. Ressourcefokusset skærpes i øjeblikket da, der er i Viborg Kommune iværksattes et projekt med fokus på hverdagsrehabilitering, navngivet Målrettet træning/rehabilitering for beboere på plejecentre, hvor der er fokus på beboernes mestring og inddragelse af deres ressourcer i indsatsen. Der er dermed et mere systematisk fokus på den enkelte beboers rehabiliteringspotentiale. 1. salen på Blichergården, har siden efteråret 2014, været en del af projektet og aktuelt er 2. sal indgået. Tilsynet får oplyst, at det for medarbejderne, har været lærerigt, at indgå i projektet, herunder i særlig grad, at få genopfrisket glemt viden og igen blive opmærksom på inddragelsen af beboernes ressourcer, som det i en travl hverdag, kan være svært at tilgodese da det ofte kan opleves, som værende mere tidskrævende. I forhold til den ernæringsmæssige indsats, leveres maden fra Madservice Viborg. Den varme mad serveres til middag og medarbejderne fungerer som måltidsværter. I det almene afsnit er der ansat medarbejdere i fleksjob, som har opgaven omkring anretning og servering af måltiderne i fællesrummet og dermed skal bidrage til, at skabe en god stemning under måltiderne. I demensafsnittet varetages måltidsværtfunktionen af det faste uddannede personale. Der er mulighed for, at beboerne kan indtage alle måltider i fællesskab med de andre beboere. I forhold til aktivitetsmulighederne, er der en bred vifte af aktivitetstilbud for beboerne. Der foregår bl.a. aktiviteter i cafeteriet, men medarbejderne og ledelsen er meget opmærksomme på, at aktiviteter også foregår i de enkelte afsnit, hvor også frivillige varetager aktiviteter. Blichergårdens venner og Ældresagen varetager og tilbyder desuden flere aktiviteter. Viborg Kommune er blevet bevilget en andel af finansministeriets pulje til løft på ældreområdet (Ældrepuljen) i forhold til styrkelse af aktivitets- og omsorgsniveauet på plejecentrene i ydertimerne. Det er optil det enkelte plejecenter, at ansætte medarbejdere i forhold til hvilke opgaver, man ønsker og anser som værende relevante for det pågældende sted. Der er tale om ansættelse af faglært personale med enten en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund. På Blichergården har der været ansat to medarbejdere til, at varetage disse særlige aktivitets og omsorgstimer, men grundet usikkerhed omkring de fremadrettede økonomiske midler, er der aktuelt en medarbejder tilbage til at varetage opgaven. Medarbejderne havde begge en uddannelsesmæssig baggrund som pædagog. Stillingerne er tidsbegrænsede indtil udgangen af Blichergården har et Bruger / pårørenderåd bestående af både beboere, pårørende, medarbejdere og ledelsen. Der er en fast mødeaktivitet med Blichergårdens cirka fire gange årlig. Aktuelt eksisterer rådet uden formand og næstformand. 6

7 Reglerne om magtanvendelse overholdes, herunder registrering og indberetning, samt udarbejdelse af handleplaner. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har et overordnet kendskab til reglerne. I demensafsnittet er der en fagkoordinator, der er opdateret på lovgivningen på området og har et tæt samarbejde med kommunens demenskonsulenter. Der er fokus på socialpædagogiske tiltag i bestræbelserne på, at undgå magtanvendelser. Tilsynet kan konstatere, at der er indberettet og registeret en enkelt magtanvendelse på Blichergården siden sidste tilsyn. Den pågældende hændelse, blev vurderet værende indenfor lovgivningen af den godkendende myndighed. 9. Medicinhåndtering, herunder UHT Medicinhåndteringen på tilbuddet foregår både via dosispakket medicin fra apoteket og medicin doseret i doseringsæsker af personalet eller i en kombination af de to muligheder. Der forefindes generelle instrukser og procedurer for medicinhåndtering. De lovmæssige retningslinjer for medicinhåndtering og medicinadministration, herunder dosispakket medicin følges. Gennemgang af hvorvidt medicinæsker og bokse er relevant mærket og om medicinskemaet er udfyldt efter gældende retningslinjer, er ikke indgået i dette tilsyn. Sundhedsstyrelsens Embedslægetilsyn afspejler dette. Utilsigtede hændelser indrapporteres til DPSD (Dansk Patient Sikkerheds Database) efter gældende retningslinjer. Tilsynet bemærker den systematik og læring, der er forbunden med hændelserne da de utilsigtede hændelser drøftes på både sygepleje assistentmøderne og på teammøder. 10. Beboernes økonomi Medarbejderne har som udgangspunkt ingen administration med beboernes økonomi. Denne varetages via banken, værge eller af pårørende. Medarbejdernes omgang med beboernes økonomi kan omhandle støtte til håndtering af lommepenge. Beboerne i demensafsnittet tilbydes ved indflytning, at indbetale kr. 50 pr. måned til en fælles beboerkasse. Der er politisk godkendt et frikommuneforsøg, der giver beboerne mulighed for at benytte sig af en række tilkøbsydelser. Forvaltningen har modtaget godkendelse af taksterne fra ministeriets side og beboerne har fået udleveret pjece med informationsmateriale om muligheden. Aktuelt har leder modtaget en enkelt henvendelser fra nogle pårørende, men henvendelsen der vedrørte ledsagelse, blev ikke til mere da de pårørende fik oplyst timeprisen. Frikommuneforsøget er som udgangspunkt muligt i en periode fra medio marts til udgangen af 2015, men der pågår aktuelt politiske drøftelser på om perioden skal forlænges. 11. Tema: Tavshedspligt En beboer på et plejecenter har ret til, at kræve fortrolighed med hensyn til de oplysninger personalet får i forbindelse med udførelsen af deres erhverv, om beboerens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Dette krav på fortrolighed, modsvares af personalets tavshedspligt. Tavshedspligten betyder bl.a. at personalet ikke må videregive oplysninger til uvedkommende. Under tilsynet drøftes temaet med medarbejderne og det er tilsynets oplevelse og indtryk af, at medarbejderne på Blichergården generelt er opmærksomme på deres tavshedspligt og oplyser, at det typisk er i forbindelse med beboernes indbyrdes interesse for hinanden, at tavshedspligten kan blive udfordret. 7

8 12. Dokumentation Tilsynet har gennemgået dokumentationen i det elektroniske system Rambøll Care hos tre beboere. Hos ingen af de beboere, hvor tilsynet gennemgik dokumentationen, foreligger en myndighedsafgørelse på den indsats der leveres. Samtlige beboere har som alternativ løsning som tidligere nævnt fået fremsendt en orienteringsskrivelse vedr. ydelsestildeling og klagemuligheder. Der foreligger en opdateret døgnrytmeplan for beboerne. Døgnrytmeplanen er en individuel plejeplan med informationer om den samlede pleje - omsorgsindsats gældende for hele døgnet. Den skal tage udgangspunkt i beboerens ressourcer, behov, vaner og ønsker. Det vurderes at der kan gives en kvalificeret pleje ud fra døgnrytmeplanerne da beboernes behov for pleje og omsorg er velbeskrevet og den daglige tilrettelæggelse af plejeopgaverne fremgår. Det vurderes desuden at der er sammenhæng mellem plejeopgaver og det aktuelle behov hos beboerne. Der foreligger en opdateret Sundhedsfaglig status på beboerne. En sundhedsfaglig status på beboerne, indeholder en aktuel sundhedsbeskrivelse af beboernes aktuelle fysiske psykiske sociale samt sundhedstilstand. Problem - / indsatsområderne er udarbejdet ud fra sundhedsstyrelsens sygeplejefaglige optegnelser. I et tilfælde foreligger både døgnrytmeplan og sundhedsfaglige status som kladdeversion udover den tilladte uge, som det fremgår af de dokumentationsretningslinjer, der er vedtaget for Viborg Kommune. Medarbejderne er introduceret til og anvender handleplaner i dokumentationen. Handleplaner skal indeholde en beskrivelse af en aktuel problemstilling, mål for indsatsen, herunder forventet resultat, planlagt indsats for at nå målet, samt evaluering af den udførte indsats. Handleplaner skal løbende evalueres og tilrettes, og når problemet anses for løst, skal handleplanen gøres inaktiv. Handleplaner oprettes når der er grundlag for et fremadrettet øget faglig fokus af et specifikt indsatsområde/problemområde. Der er handleplaner for alle relevante indsatsområder. Det ses at handleplanerne bruges fremadrettet da de indeholder mål, handlinger og evalueringer. De eksisterende handleplaner vurderes værende aktuelle og at der er sammenhæng mellem status, handleplaner og indsatsområder. Samtykke: Plejecenteret har en fast rutine med henblik på at vurdere, om beboerne selv er i stand til, at varetage deres helbredsmæssige interesser. Dette fremgår af den sundhedsfaglige status om det er beboeren selv eller en pårørende/ værge, der giver informeret samtykke til behandling. Det blev oplyst, at der altid blev indhentet informeret samtykke til behandling. Der ses i flere tilfælde dokumentation for at der er indhentet samtykke forud for lægekontakt, men informationen er ikke rutinemæssigt og konsekvent dokumenteret. Den enkelte beboers og/eller de pårørendes/værgens tilkendegivelse fremgik ikke systematisk. 13. Medarbejder og medarbejderforhold Leder oplyser at der ikke er sket væsentlige ændringer i forhold til normering og medarbejdersammensætningen siden sidste års tilsyn. 8

9 Antallet af medarbejdere der varetager de direkte pleje - og omsorgsmæssige opgaver hos beboerne, udgøres fortsat af cirka personer. Den faglige medarbejdersammensætning består af social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Der er 25 medarbejdere, der har en uddannelsesmæssig baggrund som social og sundhedsassistent, 22 medarbejdere er social og sundhedshjælpere af uddannelse og derforuden er der to sygeplejersker. Desuden er der personer ansat i fleksjob. Det er ledelsens oplevelse, at den nuværende medarbejdersammensætning, tilgodeser behovet hos beboerne. Antallet af fremmødte udgøres i dagvagt, for det almene afsnits vedkommende, typisk af i alt ti faste medarbejdere fordelt på de tre etager. Dertil kommer personer ansat i fleksjob, elever, praktikanter m.m. I aftenvagt fremmøder fem personer udover tre måltidsværter og nattevagten udgøres af to personer. Det er medarbejdernes oplevelse, at der er stor forskel på den arbejdsmæssige belastning i de tre teams/etager og dette i en grad, så der kan være forskel på den kvalitet af pleje, beboerne oplever og modtager fra den en etage til en anden. Leder oplyser at de tre teamkoordinatorer hver morgen mødes i bestræbelserne på, at udligne eventuel forskel i fremmøde. Leder foretog i efteråret 2014 ændringer i teamsammensætningen i bestræbelserne på, at sikre de nødvendige faglige kompetencer i alle tre team, men også i forhold til timefordelingen. Det er dog ikke medarbejdernes oplevelse, at der er sket ændringer i antallet af fremmødte i de team, hvor arbejdspresset er størst, hvorfor de ikke har oplevet forbedringer i den sammenhæng. I demensafsnittet udgøres antallet af fremmødte i dagvagt oftest af tre fire personer. Aftenvagten består af to personer og nattevagten af en person. Det er også her medarbejdernes oplevelse, at der er travlhed men, at der er balance mellem de pågældende arbejdsopgaver og de tilstedeværende ressourcer, hvis det planlagte antal medarbejdere fremmøder. Der er ledelsesmæssig opmærksomhed på at sikre, at beboerne får den aftalte indsats og der sker derfor som nævnt, en ugentlig tilbagemelding til lederen, hvis det det ikke har været muligt, at levere den planlagte indsats. Derudover værnes der fra ledelsens side, meget om de etiske værdier på stedet herunder særligt i forhold til den indsats, der leveres hos beboerne og i mødet med beboerne. Medarbejderne beskriver en hverdag præget af stor travlhed og hvor fokus er på, at levere den basale pleje hos beboerne. Det er oplevelsen, at der ikke er ressourcer til socialt samvær, herunder samtale og nærvær med beboerne udover den tid, hvor den basale pleje og omsorg foregår. Medarbejderne beskriver generelt et velfungerende arbejdsmiljø, hvor man fagligt supplerer hinanden. Der er gode kollegiale forhold præget af kollegial støtte og hjælpsomhed både internt i teamene, men også på tværs. Leder opleves af medarbejderne, som værende faglig kompetent og der er en høj grad af tillid til, at der er styr på de overordnede ledelsesmæssige og økonomiske rammer. I forhold til den nære personaleledelse, savnes en større individuel opmærksomhed og omsorg. Der har været flere hændelser, hvor medarbejdere har følt sig uretfærdigt behandlet og hvor de har haft oplevelsen af, at der sker en forskelsbehandling både internt i personalegruppen, men også i forhold til hvilken funktion, man bestrider i organisationen. I forhold til det fysiske arbejdsmiljø, har medarbejderne de hjælpemidler, der er nødvendige og der er fokus på forflytningsområdet. Medarbejderne har desuden en massagestol til rådighed. 9

10 I forhold til sygefraværet, får tilsynet oplyst, at der er et tilfredsstillende korttidssygefravær. Der er fra ledelsens side fokus på fraværet og på initiativer i den sammenhæng. Tilsynet får oplyst at sygefraværet er faldende. Medarbejderne oplever tilstrækkelig med formidling af information og beslutninger fra ledelsens side. Leder udsender Nyhedsbreve til medarbejderne, som er at finde på personalekontorerne og ellers i det ophængte Infoskab, hvor medarbejderne selv er ansvarlige for at holde sig opdaterede. Infoskærmene indgår ligeledes som et kommunikationsmiddel, herunder lederens elektroniske kalender, der er at finde her. Faglig udvikling Nyt personale (inkl. afløsere og vikarer) oplæres og introduceres i forhold til plejen og dokumentationsdelen. Der er udarbejdet et introduktionsprogram og nye medarbejdere indgår i en introperiode og får tilknyttet en mentor, for at sikre en optimal introduktion. Medarbejderne oplever, at der er rammer og muligheder for intern vidensdeling og erfaringsudveksling. Der er fastlagte møder til dette formål i form af, at der afholdes månedlige teammøder af to times varighed, hvor der både er beboer og medarbejderrelaterede emner på dagsordnen. Leder oplyser at hun prioriterer deltagelse i disse møder højt. Der udover afholdes borgermøder der er et forum, hvor den faglige udvikling og indsatsen hos den enkelte beboer er i fokus. Sygeplejerskerne og social og sundhedsassistenterne afholder fælles møder cirka seks gange årlig. Leder er aktuelt i gang med, at afvikle de årlige medarbejderudviklingssamtaler, gennemført som individuelle MUS samtale. Til medarbejderudviklingssamtalerne, indgår ønsker til kursus m.m. og det er medarbejdernes oplevelse, at der er tilfredsstillende rammer og mulighed for faglig udvikling, herunder kursus og efteruddannelse. Udover de årlige lovpligtige medarbejderudviklingssamtaler, afholder lederen individuelle udviklingssamtaler med teamkoordinatorerne. Viborg Kommune (forvaltningen Sundhed og Omsorg) har samlet relevante retningslinjer, instrukser og vejledninger i en elektronisk database Databasen for Håndbøger. Det er tilsynets indtryk, at medarbejderne har kendskab til databasen og at denne indgår som et fagligt redskab. 14. Tilbudsportalen er at finde på Tilbudsportalen. Oplysningerne om tilbuddet er opdateret, og svarer til de faktiske forhold i tilbuddet, hvilket er i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 19. december 2013 om Tilbudsportalen. 15. Fysiske rammer Der er adgang til udendørsfaciliteter (have og terrasser) og disse vurderes værende handicapvenlige. Der er indkøbsmuligheder i nærmiljøet og adgang til offentlige transportmidler. Der er i de fælles indendørsarealer for beboerne fælles opholds arealer i de enkelte afsnit, som giver mulighed for at samles til aktiviteter, spisning m.m. Desuden er der centralt på Blichergården en café, hvor beboerne også kan vælge at indtage deres måltider, men hvor der ligeledes kommer borgere udefra og spiser dagligt. 10

11 Der er i de fysiske rammer taget hensyn til beboere med særlige behov, herunder gangbesværede og demente. De fysiske rammer vurderes generelt at være egnede i forhold til målgruppen. I fællesarealer for medarbejderne forefindes rum, hvor der er mulighed for at afholde møder. Der er mulighed for håndhygiejne, tilgængelighed af flydende sæbe, engangshåndklæder, håndsprit m.m. Rengøringsstandard, herunder de hygiejnemæssige forhold og oprydningen af fællesarealerne vurderes at være tilfredsstillende. I forhold til fødevarehåndtering/levnedsmiddelkontrol er Blichergården registreret hos Fødevareregionen og modtager tilsyn herfra også i de køkkener, der forefindes i de enkelte afsnit. Blichergården er ved seneste tilsyn fra Fødevareregionen tildelt en Elitesmiley. I forhold til de sikkerhedsmæssige forhold forefindes der røgalarmer og der er udarbejdet evakuerings og beredskabsplan. 11

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Det private Behandlingscenter Tjele Fastrupvej 3 8830 Tjele

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Det private Behandlingscenter Tjele Fastrupvej 3 8830 Tjele Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af behandlingstilbuddet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Forsorgshjemmet Vibohøj Rørsangervej 5 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Forsorgshjemmet Vibohøj Rørsangervej 5 8800 Viborg Disposition Konklusion, påbud, anbefalinger og forslag, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 Kerneydelse, Skriftlig dokumentation og IT sikkerhed, Magtanvendelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere