Praktikstedsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstedsbeskrivelse"

Transkript

1 Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40

2 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge Mission for Sygehus Roskilde og Køge Værdigrundlag Beskrivelse af afdelingen Klinisk område Afdelingens struktur Afdelingens mål Afdelingens ledelse Sygeplejen i sengeafsnittene N61 og N N61 Klinisk område N80 Klinisk område Sygeplejefaget og sygeplejerskeuddannelsen 5.0 Organisation og ledelse i sengeafsnit N 61 og N Normering N Normering N Ledelse i sengeafsnittene Tværfaglige samarbejdspartnere Grunduddannelser i sengeafsnittene Uddannelsesniveauer Uddannelsesstruktur Studerende Elever Læringsmuligheder 10 Bilag: Dags-, aften- og natrytme Uddannelsesplan 1. og 2. modul, 1. semester Uddannelsesplan 4. modul, 2. semester Uddannelsesplan 11. modul, 6. semester Uddannelsesplan 12. modul, 6. semester Side Uddannelsesplan 2! af! 40 social- og sundhedsassistentelever 6 7 8

3 Kontaktoplysninger: Ledende oversygeplejerske Birgitte Mortensen: Afdelingssygeplejerske N61 Pia Skovborg Nielsen: Souschef Jindra Dedenroth Svendsen: Ansvarlig Klinisk Underviser Sygeplejerske Tina Khanlo Nielsen: Afdelingssygeplejerske N80 Anne Christensen: Souschef Katrine Ray- Andersen: Ansvarlig Klinisk Underviser Sygeplejerske Anne- Grethe Møller: Side 3! af! 40

4 1.0 Mission og Værdigrundlag for Sygehus Roskilde og Køge 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge (2013) Roskilde og Køge Sygehuses mission er, at der i samarbejde med de praktiserende læger, speciellæger og kommuner skal sikres de bedste sundhedsfaglige resultater inden for: Diagnostik Behandling Pleje Rehabilitering Roskilde og Køge Sygehuse skal sikre et stærkt professionelt miljø samt arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme. Som universitetssygehus skal Roskilde og Køge sygehuse uddanne, udvikle og forske på et højt niveau i samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 1.2 Værdigrundlag (2013) Roskilde og Køge sygehuses værdigrundlag er vores fælles grundlag at handle på. Værdierne ligger således til grund for vores vision for plejen, hvor vi alle er ansvarlige for at efterleve værdierne. Værdierne er: Professionalisme: Et professionelt miljø, hvor faglig dygtighed, nysgerrighed og engagement er i højsædet. Ansvarlighed: Omhandler både et fagligt, ressourcemæssigt og etisk ansvar. Respekt: Relationer bygger på ligeværdighed, indføling og tolerance. Tillid: Patienten møder imødekommende, kompetent og velforberedt personale. Arbejdsmiljøet præges af energi, nærvær og glæde. 2.0 Beskrivelse af Afdelingen Sengeafsnit N61og N80 er begge beliggende ved indgang 22 og 25 Afdelingerne er beskrevet på sygehusets hjemmeside Side 4! af! 40

5 2.1. Klinisk område Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, er specialeafdeling i Neurologi. 2.2 Afdelingens struktur Neurologisk Afdeling består af: Akut Neurologisk sengeafsnit N61 med 31 heldøgnssenge. NeuroVaskulært center sengeafsnit N80 med 26 heldøgnssenge Neurologisk dagafsnit Neurologisk ambulatorium med forundersøgelses- og efterbehandlingsfunktion Neurofysiologisk laboratorium Hukommelsesklinik Neuropsykologisk funktion. Sekretariat 2.3 Afdelingens mål Faglige hovedmål: Diagnosticering, behandling og pleje af voksne borgere med neurologiske sygdomme Uddannelse af det til afdelingen knyttede personale inkl. personale ansat i uddannelsesstillinger samt evt. andre personalegrupper, der ansættes i afdelingen eller på anden måde er tilknyttet afdelingen som obligatorisk led i deres uddannelse. Udvikling og forskning i relation til afdelingens speciale og patienter. Idegrundlag og generel strategi: At patienter mødes med respekt, og at diagnostik, behandling og pleje i videst mulig omfang planlægges og iværksættes i et samarbejde med patienten og nærmeste pårørende. At alle ansatte deltager i diagnostik, behandling og pleje med engagement og omhu. At alle under uddannelse fungerer som et integreret led i afdelingen. At alle ansatte deltager i uddannelsesopgaverne i det daglige således, at alle under uddannelse ikke kun bibringes formelle faglige færdigheder, men desuden får et bredt indtryk af såvel det neurologiske fag som afdelingens holdninger. At der i afdelingen til stadighed arbejdes systematisk med kvalitetskontrol og kvalitetsforbedring på en måde, der involverer alle ansatte. Side 5! af! 40

6 2.4 Afdelingens ledelse Afdelingen ledes i fællesskab af den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske, som er ansvarlige for den overordnede drift af afdelingen med henblik på opfyldelse af sygehusets og afdelingens mål. 3.0 Sygeplejen i sengeafsnittene N61 og N N61 klinisk område N61 er et sengeafsnit under Neurologisk Afdeling og modtager fortrinsvis akutte patienter fra 16 år og opefter med neurologiske lidelser i hjernen og nervesystemet f.eks. tumorer/ metastaser i hjernen, epilepsi, multiple sklerose, amyotro`isk lateral sklerose(als), Parkinsons sygdom, commotio cerebri, samt mange andre lidelser med tilknytning til hjernen og nervesystemet. På anfaldsobservationsstuerne(emu- stuer) modtages også børn helt med til få uger gamle. På anfaldsstuerne modtager og overvåger vi også planlagte indkaldte patienter. Nogle patienter indkaldes eller over`lyttes til diagnosticering fra/til enten regionens andre sygehuse eller fra/til Rigshospitalets Neurokirurgiske afsnit.. Der kan her blive tale om at udføre lumbalpunktur, radiologiske undersøgelser m.m. Disse patienter udskrives ofte efter kortere indlæggelse til ambulant svar. Sygeplejen i sengeafsnit N61 bygger på respekt for det enkelte menneske. Der lægges vægt på et godt kendskab til patienten og dennes netværk, patienten er hele tiden omdrejningspunktet, hvorfor plejen udøves i mindre plejeteams. I disse teams arbejdes der efter en tillempet form for primær sygepleje, idet det tilstræbes, at der for patienter og sygeplejepersonale er kontinuitet. Sygeplejepersonalet er ansvarlige for at tilrettelæggelsen af plejen og deltager i alle beslutninger vedrørende patienten. Der er ansat sygeplejersker, social/sundhedsassistenter og enkelte sygehjælpere på N N80 klinisk område Neurovaskulært center N80 består af: Akut apopleksiafsnit for patienter med blodprop eller hjerneblødning. Thrombolyseafsnittet er for patienter med blodprop i hjernen der kommer 4 ½ fra symptomdebut, og som derfor tilbydes blodprop-opløsende behandling. TIA-klinik er for patienter med forbigående symptomer på en blodprop. Disse patienter kan udskrives samme dag. Behandlingen af denne patientkategori har i de seneste år været inde i en rivende udvikling. Siden Sundhedsstyrelsens rapport som udkom i 1994, satte fokus på apopleksibehandlingen i Danmark. Dette medførte fastsættelse af et ensartet behandlingsniveau uanset hvor i landet man befinder sig. På denne baggrund blev det udarbejdet et Referenceprogram for behandling af apopleksipatienter. Programmet beskriver den optimale pleje og behandling af patienter med Side 6! af! 40

7 akut apopleksi. Der er således tale om anbefalinger, som er gradueret i forhold til evidensen. I det daglige fungerer programmet således, at patienten indlægges i afsnittet i den akutte fase: Fase 1. Patienten observeres tæt de to første døgn. Der anvendes en speciel metode, som kaldes Sip-score: Stroke in progession. Samtidig igangsættes et undersøgelsesprogram, behandling og genoptræning. Styrken i referenceprogrammet er, at det baseres på et tværfagligt samarbejde. Fase 2- som er rehabiliteringsforløbet foregår på genoptræningsforløbet på Holbæk sygehus. I mødet med patienten udvises respekt, åbenhed og tillid. Der lægges vægt på et godt kendskab til patienten og dennes netværk, hvor plejen udøves i mindre teams. Der arbejdes med en tillempet form for primær sygepleje, hvor patienten er tilknyttet 1-2 kontaktpersoner, som er ansvarlig for tilrettelæggelse pleje og deltage i alle beslutninger vedrørende patienten. Fælles for N61 og N80 sker der en kontinuerlig sygeplejefaglig udvikling i sengeafdeling N61 blandt andet gennem: Holdningsdiskussioner og temadage. Intern/ekstern kursusvirksomhed. Efteruddannelse for sygeplejersker og sygehjælpere/social- og sundhedsassistenter. Afdelingsundervisning tværfagligt som sygeplejefagligt. Kvalitetsudviklingsprojekter. Forskningsprojekter Alle ansatte har særlige ansvarsområder, hvor den enkelte har ansvar for at holde al viden helt opdateret. 4.0 Sygeplejefaget og sygeplejerskeuddannelsen Personalet deltager jævnligt i kurser og temadage. Der a`holdes tværfaglige temadage internt i afdelingen. Afdelingen har en klinisk udviklingssygeplejerske ansat. Desuden er der ansat personale med forskellige specialistfunktioner. Neurologisk Afdeling har sygeplejersker ansat med special- og specialistfunktioner i følgende: Neurologisk sygepleje. ALS- Team. Ernæring. Betainterferon behandling. Palliativ indsats. Dokumentation. ESD Parkinsons sygdom. Epilepsi/EMU Sårpleje TIA Apopleksi Lejring og for`lytning Vejledning/uddannelse/læring Neurologisk Afdeling har social- og sundhedsassistenter ansat med specialfunktion i: Side 7! af! 40

8 Decubitusprofylakse og generel Sårpleje. Dokumentation i sygeplejen. ESD Arbejdsmiljø. ALS- team. Palliativ indsats. Blæredysfunktion For`lytningsteknik. Neurologisk Afdeling har sygehjælpere ansat med specialfunktion i: For`lytningsteknik. Ernæring. 5.0 Organisation og ledelse i sengeafsnit N 61 og N N61 Normeringen i sengeafsnit N 61 er: 2,0 afdelingssygeplejerske fordelt på 1 afdelingssygeplejerske og 1 souschef42,5 sygeplejersker/ssa/sygehjælpere portør Plejepersonalet er fordelt således, at det daglige fremmøde i sengeafdelingen er: Dagvagt: Aftenvagt: Nattevagt: 4-6sygeplejersker og 3-4social- sundhedsassistenter/sygehjælpere 3-4 sygeplejersker og 2-3social- sundhedsassistenter/sygehjælpere 2 sygeplejerske og 1 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere 5.2 N80 Normeringen i sengeafsnit N 80 er: 2,0 afdelingssygeplejerske fordelt på 1 afdelingssygeplejerske og 1 souschef 33,93 sygeplejersker/sygehjælpere/social og sundhedsassistenter portør Plejepersonalet er fordelt således, at det daglige fremmøde i sengeafdelingen er: Dagvagt: 4-7sygeplejersker og 3-4social- sundhedsassistenter/sygehjælpere Aftenvagt: 3-4 sygeplejersker og 2-3social- sundhedsassistenter/sygehjælpere Nattevagt: 2 sygeplejerske og 1 social- sundhedsassistent Side 8! af! 40

9 5.3 Ledelse i sengeafsnittene Den daglige ledelse af sengeafsnittenes sygepleje varetages af afdelingssygeplejersken i nært samarbejde med souschefen. Udover ansvaret for den kliniske pleje samt den mest hensigtsmæssige fordeling af såvel økonomiske som plejemæssige ressourcer, søges det kontinuerligt at styrke den sygeplejefaglige identitet og skabe rammer for motivation og engagement. Ligeledes er det blandt opgaverne at skabe og bevare et højt informationsniveau. Ovenstående søges opnået via: Personalemøder for plejepersonalet (5 gange om året) Informationsmøder (1 x ugentligt) Daglig deling af væsentlig information Lokalt MED- udvalgsmøder (ca. 4 gange årligt) Lokalt sikkerheds Daglig deling af væsentlig information gruppemøder (ca. 4 gange årligt) Nyhedsbreve 5.4 Tværfaglige samarbejdspartnere Det tværfaglige samarbejde bygger på ligeværdighed og at enhver ansat er forpligtet til at yde sit bidrag indenfor eget ansvars- og kompetenceområde. Patienter, der er indlagt i Neurologisk afdeling, er meget a`hængige af et godt samspil mellem de tværfaglige samarbejdspartnere, dvs. at der til stadighed foregår en omhyggelig koordinering og planlægning af tværfaglige behandlingstilbud. Dette søges opnået gennem: Daglige og ugentlige tværfaglige konferencer Planlægningskonferencer Stuegang i tværfagligt team De tværfaglige konferencer holdes hver formiddag i alle afsnit, hvor den overordnede plan for den enkelte patient drøftes. I disse møder deltager de tværfaglige samarbejdspartnere, dvs. læger, plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykologer, talepædagoger og en gang imellem socialrådgiver. Planlægningskonferencerne holdes efter behov, såvel i NeuroVaskulært afsnit,, som i Akut Neurologisk afsnit. I disse møder deltager, foruden de relevante tværfaglige samarbejdspartnere, også patienten selv og nærmeste pårørende samt relevante samarbejdspartnere fra patientens hjemkommune. Afsnittene har desuden mulighed for at gøre brug af sygehusets præst. 6.0 Grunduddannelser i sengeafsnittene 6.1 uddannelsesniveauer Neurologisk afdeling modtager sygeplejestuderende i 1, 2, 4. og 11. og 12. modul. Desuden uddannes der social- og sundhedsassistentelever, Side 9! af! 40

10 der kommer i deres første praktik Uddannelsen af elever og studerende bygger blandt andet på, at læreprocessen omfatter tre dimensioner: en kognitiv dimension, der omfatter den motoriske læring en psykodynamisk dimension, der omfatter følelser, holdninger og motivationer en social og samfundsmæssig dimension, der tager højde for den enkeltes livssituation og livserfaringer (Knud Illeris: 1999 Læring aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. København. Roskilde Universitetsforlag) 6.2 Uddannelsesstruktur I Neurologisk Afdeling er der for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever valgt en struktur med en uddannelsesansvarlig sygeplejerske på N61, der er masteruddannet og har funktionen som ansvarlig klinisk underviser på afsnitsniveau. På N80 er der en ansvarlig klinisk underviser, som har lang undervisningserfaring samt sygeplejefaglig diplom eksamen i ledelse. Afdelingen har desuden `lere kliniske vejledere med 1/6 diplomuddannelse indenfor praktikvejledning. For social- sundhedsassistenteleverne er der uddannede praktikvejledere, der aktivt varetager den daglige uddannelse og vejledning med sparring/supervision fra den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Praktikvejledere og kliniske vejledere deltager løbende i temadage og diverse undervisningstilbud. 6.3 Studerende Der kommer studerende på første og andet modul både forår og efterår. Her tildeles de en klinisk vejleder. Ud fra målene for de enkelte dage tilknyttes andet relevant personale. Ligeledes kommer der 4 hold 4. modul studerende om året. De kommer i afdelingen i 10 uger. To gange om året kommer studerende fra 11. og 12. modul. De kommer i 10 uger og får tildelt en klinisk vejleder. Der er studieenheder på både N61 og N80, det betyder at studerende og elever sammen med diverse vejledere dagligt arbejder sammen i et team omkring de tildelte patienter. 6.4 Elever Tre gange om året kommer social- og sundhedsassistentelever. De kommer i praktik i 15 uger Der er udarbejdet uddannelsesplaner for såvel sygeplejestuderende som social- og sundhedsassistentelever. 6.5 Læringsmuligheder Med udgangspunkt i de patientkategorier, der er i afdelingen, lægges der op til at teori og praktik forenes. Der er faste stuie- enheder i afsnittene Dette er besluttet med henblik på, at leve op til de to uddannelsers øgede krav om vejledning og re`leksion samt via et tættere samarbejde mellem vejledere og elever og studerende at give den enkelte elev/studerende mulighed for at Side 10! af! 40

11 re`lektere- i- handling. I studie- enheden vil der være 4-8 patienter, alt efter plejetyngde og antal studerende og elever. Elever og studerende varetager helhedsplejen af patienterne under vejledning af deres respektive vejledere. Enheden kommer til at fungere som en lille afdeling i afdelingen Den studerende/eleven har mulighed for at ønske at følge et patientforløb fra modtagelsen på Roskilde Sygehus til afsnittet, eller et patientforløb, fra akutafsnit til dagafsnit. Desuden er der mulighed for at følge patienten til diverse undersøgelser og træningssituationer hos sengeafdelingens terapeuter. Det forventes at den studerende/eleven er medansvarlig for egen læring. Der tilbydes samtaler og re`leksion. Portfolie og kompetancekort indgår som en del af læringen. Det tilstræbes at planlægge praktikforløbet ud fra individuelle hensyn hvorfor den studerende/eleven opfordres til at være åben omkring egne behov i uddannelsen. Efter endt praktikforløb evaluerer den enkelte elev og studerende praktikken i et evalueringsskema, der ligger på intranettet. Der beholdes en kopi i afdelingen. Evalueringsskemaet indgår i det fortløbende arbejde med udvikling af studiemiljøet i afdelingen.(evalueringsskemaet `indes på intranettet) Afdelingen har specialerelevant faglitteratur samt diverse sygeplejestandarder og sygeplejeinstrukser. Der er desuden computere med internetadgang. Side 11! af! 40

12 Dagsrytmen i N 61/N80 Tidspunkt Arbejdsområde Der$læses$i$ESD$og$dagens$arbejdsopgaver$fordeles Servering af morgenmad, samt hjælp til de patienter, der ikke selv kan spise. Ophældning og udlevering af medicin til patienterne. Patienter hjælpes/guides med personlig hygiejne, påklædning, toiletbesøg og mobilisering Tværfaglig*konference*hvor*planen*for*den*enkelte*patient*gennemgås. Stuegang(påbegyndes(af(læge(og(sygeplejerske. Plejepersonalet,drikker,morgenkaffe,og,har,informationsmøde Servering af middagsmad, samt hjælp til immobile patienter. Ophældning og udlevering af middagsmedicin. Bestilling af middagsmad til næste dag Patienter hjælpes til middagshvile (ingen besøg) Frokost for personalet Planlægningskonference Tværfaglig konference Patienter hjælpes op efter middagshvil. Servering af kaffe etc. til patienter Der dokumenteres løbende dagen igennem. Og diverse sygeplejeopgaver udføres blandt andet: CPAP, sondemad, BOS/SIP/GCS scoring, assistere ved lumbalpunktur, gå stuegang, parkinsonskema, I/V medicin, mobilisering af patienter, hjælp til toiletbesøg. Tale med pårørende. Noterer træningstider for næste døgn Ajourføring af Stueseddel. Side 12! af! 40

13 Aftenrytmen i N 61/N80 Tidspunkt Arbejdsområde Der læses i ESD og aftenens opgaver fordeles Tale med pårørende, ophældning af medicin, besvare klokker og hjælpe med toiletbesøg Servere mad og medicin for patienterne. Guide og hjælpe med spisning Personalet spiser samt besvarer klokker og telefoner Sandwich og aftenkaffe Patienter hjælpes til natten bl.a. med toiletbesøg. Værdimålinger, sondemad og natmedicin. Der dokumenteres i ESD. Hele aftenen er der løbende besvarelse af telefoner og klokker, modtagelse af nye patienter, værdimålinger inklusiv parkinsonskema, BOS, SIP score skema og GCS skema, SIK ning af patienter, samt administration af sondemad og medicin ved behov. Ajourføring af stueseddel. Natterytmen i N 61/N80 Tidspunkt Arbejdsområde Der læses rapport og nattens arbejde fordeles Alle patienter tilses. Herunder vending af patienter, skift af bleer. Hjælp til toiletbesøg, blærescanning og SIK ning, sondemad. Tale med pårørende. BOS/SIP/GCS scoring. Medicinadministration. Opfyldning af tøj på badeværelser, oprydning i køleskab, bestilling af kost og kolonialvarer, opfyldning af procedurebakker. Medicindosering blandt andet i dosetæsker. Måling af blodsukre Personalet spiser Alle patienter tilses. Herunder vending af patienter, skift af bleer. Hjælp til toiletbesøg, blærescanning og SIK ning, sondemad. BOS/SIP/GCS scoring. Medicinadministration, besvarelse af telefon Dokumentering i ESD, revidering stueseddel til dagvagt. Side 13! af! 40

14 Uddannelsesplan for sygeplejestuderende i 1. semester, modul 1 Målet med den kliniske undervisning (praktikken) er at den studerende i samarbejde med den kliniske vejleder: Opnår forståelse for og kan argumentere for, hvordan patienter oplever og reagerer på patientrollen. Opnår forståelse for sygeplejerskens professionelle virke. Observerer og re`lekterer over patient- og sygeplejerskerelationen med henblik på at opnå erfaring med at etablere, vedligeholde og afslutte en professionel omsorgsrelation. Udvikler færdigheder i at anvende metoderne observation, aktiv lytning og problemløsning i forhold til at identi`icere, vurdere og argumentere for patientens fysiologiske behov. Udvikler færdigheder i at indgå i et forpligtende samarbejde med patient og sygeplejerske. Klinik Længde Fokus 1 14 dage Sygeplejerskens arbejdsområde, kommunikation, observation, aktiv lytning, problemløsning og relationer. Hvordan fungerer Neurologisk afdeling? Hvad er sygeplejerskens arbejdsområde Patient- og sygeplejerskerelationen. Opnå forståelse for den enkelte patients oplevelse af det at være syg og sund. Observationer af og refleksioner over hvordan der tales med patienterne, f.eks. omkring spisesituationer og ved behov for hjælp til personlig pleje etc. Udvikler færdigheder i hvordan der etableres, vedligeholdes og afsluttes professionelle relationer. Udvikle færdigheder i at identificere, vurdere og argumentere for patientens behov for hjælp til personlig pleje Udvikler færdigheder i at indgå i et forpligtigende samarbejde med patient og sygeplejerske. Dagene evalueres / reflekteres med en sygeplejerske og den studerende reflekterer hver dag i portfolie. Den kliniske vejleder og den studerende aftaler fra dag til dag konkrete plejeforløb, den studerende vejledes før, under og efter plejeopgaverne. Side 14! af! 40

15 Uddannelsesplan for 1. semester studerende i 2. modul Målet er at den studerende under vejledning i samarbejde med patienter opnår færdigheder i at: Observere, vurdere og dokumentere patienters behov for personlig hygiejne (f.eks. krop-, mund og hudpleje). Og hjælp til mobilisering Planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne med anvendelse af hygiejnisk principper. Træne observation, måling, beskrivelse og dokumentation af puls, blodtryk, respiration og temperatur og vurdering af resultater i forhold til normalværdier. Træne anvendelse af korrekte arbejdsstillinger og for`lytningsteknikker. Klinik Længde Fokus 2 14 dage Praktiske sygeplejefærdigheder, under anvendelse af korrekte arbejdsstillinger. Sygeplejeobservationer samt dokumentation af disse. Opnår færdighed i at observere, vurder og dokumentere patientens behov for personlig pleje. Deltage i personlig hygiejne Måle blodtryk med kviksølvmanometer. Måle temperatur og puls. Tælle respiration. Kunne redegøre for de normale værdier og kunne reflektere over årsager til ændringer. Træner anvendelsen af korrekte arbejdsstillinger og forflytningsteknikker. Den studerende og den kliniske vejleder udvælger i samarbejde nogle patientsituationer, hvor den studerende under vejledning kan udføre ovenstående. Side 15! af! 40

16 Uddannelsesplan for sygeplejestuderende i 4. modul Indholdet i den kliniske undervisning retter sig primært mod: Relations- og omsorgsorienterede sygeplejeopgaver, Patientfænomener, som f.eks. kvalme og opkastning, temperaturforhøjelse, smerter, lidelse og håb, Kliniske metoder, observation, vurdering, beslutningstagning, intervention, dokumentation og evaluering i relation til sygepleje, Viden om og færdigheder i instrumentelle sygeplejehandlinger, Re`leksionsmetoder til at begrunde sygeplejevirksomhed i relation til hvad, hvordan og hvorfor og under hvilke omstændigheder sygepleje udøves. Der anvendes kompetencekort som redskab for læring i praksis. Fokus Første dag Anden dag Fælles introduktion til sygehuset ved uddannelseskonsulenten og de uddannelsesansvarlige sygeplejersker. Introduktion til praktikforløbet i afsnittet Uge 1-10 Grundlæggende sygepleje Der arbejdes med nedenstående: Den studerende skal opnå kendskab og erfaring med dagsrytmen. Den studerende skal kunne varetage den grundlæggende sundheds- og sygepleje i samarbejde med sin vejleder. Den studerende skal kunne identificere og analysere patientens behov for sygepleje, information og vejledning. Den studerende skal kunne dokumentere egne sygeplejehandlinger såvel skriftligt som mundtligt. Den studerende skal opnå kendskab til afdelingens tværfaglige team (terapeuter, talepædagoger, psykologer, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger etc.). Den studerende skal opnå forståelse for vigtigheden af det tværfaglige arbejde, samt deltage i det tværfaglige samarbejde. Den studerende skal kritisk analysere og vurdere den udførte sygepleje med henblik på fortsat udvikling af den grundlæggende sygepleje. Der reflekteres og evalueres over dagene sammen med en sygeplejerske og den studerende reflekterer skriftligt i sin portfolie. Side 16! af! 40

17 Studieredskaber, pensum, dokumentation og evaluering Portfolie og refleksioner Litteratur Vejledningssamtal er Eksempler på studieaktiviteter I samarbejde med sin kliniske vejleder vælger den studerende forskellige studieredskaber: Portfolie/dagbog, sygeplejefortællinger, praksisbeskrivelser, der danner udgangspunkt for individuelle eller gruppeorienterede refleksioner sammen med den kliniske vejleder. Den studerende varetager grundlæggende sygeplejeopgaver med sin vejleder. Den studerende har ca. 30 minutter til at reflektere skriftligt over plejeforløbet i portfolie. Indeholdende argumentation for udført pleje. Den kliniske vejleder og den studerende afholder en refleksions- og evalueringssamtale, der foregår som en dialog mellem de to parter, med udgangspunkt i det konkrete plejeforløb. Den studerende forventes at læse 40 sider pr uge i den kliniske periode. Litteraturliste attesteres af afdelingens uddannelsesansvarlige (ansvarlig klinisk underviser). Den kliniske vejleder og den studerende afholder faglige vejledningssamtaler, der sikrer kontinuerlig planlægning, dokumentation og evaluering af den studerendes forløb. Den studerende udarbejder et skriftligt referat af samtalen, hvor planer dokumenteres, referatet opbevares i den studerendes portfolie. Der anvendes desuden kompetencekort mhp. at skabe overblik over læringen i klinikken. Ernæringsscreening Smertevurdering Observation og sygeplejeintervention i forhold til immobilisation, mobilitet og ADL funktioner. Decubitusscreening og vurdering, Bradenscore. Observation og vurdering af væskebalance. Modtagelse af patient, inklusiv indlæggelsessamtale. Personlig hygiejne inklusiv hudpleje Undersøgelse af og anvendelse af gældende kliniske retningslinjer. Side 17! af! 40

18 Krav og kriterier for den interne prøve Formålet med den interne kliniske prøve er, at den studerende demonstrerer sit læringsudbytte for modul 4 i forhold til viden og færdigheder i relation til kliniske udvalgte patientsituationer knyttet til grundlæggende sygepleje. Prøven har en samlet varighed af maksimum 2 timer og a`holdes i de sidste 2-3 uger, tidspunktet fastsættes af sygeplejeskolen. Den studerende, den kliniske vejleder samt en underviser fra sygeplejeskolen deltager i prøven. Mål Målet med den interne kliniske prøve er, at den studerende kan: Identi`icere og analysere patientens behov for grundlæggende sygepleje. Planlægge sygeplejen i samarbejde med patienten på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering Udføre relevante sygeplejehandlinger og udvise omsorg, etisk ansvarlighed og respekt for patientens integritet, ønsker og vilkår. Dokumentere og rapportere de udførte sygeplejehandlinger. Re`lektere over, begrunde og evaluere sygeplejehandlinger. Uge 7-10 Eksamen Efter kl , en hverdag før den interne klinisk prøve gennemføres, vælger den studerende i samarbejde med den kliniske vejleder, en patient eller patienter, der har behov for grundlæggende sygepleje. Den kliniske vejleder indhenter informeret samtykke fra patienten/ patienterne. 10 min. Den studerende har 10 minutter til mundtligt at redegøre for og begrunde den planlagte sygepleje. Sygeplejejournal og medbragt disposition kan anvendes. 1 time Den studerende udfører relations- og omsorgsrelateret sygeplejehandlinger til den/de udvalgte patient(- er), som afspejler det kliniske undervisningsforløb. 15 min. Den studerende re`lekterer over plejeforløbet og forbereder den mundtlige eksamination. 30 min. Den studerende har 5 minutter til at fremlægge sine re`leksioner over de udførte sygeplejehandlinger med inddragelse af relevant teori. Den kliniske vejleder samt en underviser fra sygeplejeskolen har 15 minutter til at eksaminerer den studerende med udgangspunkt i den praktiske del samt den studerendes re`leksioner. Votering Eksaminatorerne har 10 minutter til votering og tilbagemelding til den studerende. Den studerende må ikke overvære voteringen. Præstationen bedømmes i forhold til mål for den interne kliniske prøve og prøven bedømmes bestået eller ikke bestået. Ved ikke bestået kan den studerende indstilles til ny prøve og har i alt 3 forsøg. Side 18! af! 40

19 Side 19! af! 40

20 Uddannelsesplan for sygeplejestuderende i 11. modul, 6. semester i Neurologisk afdeling Eksempler på indhold i den kliniske undervisning: Klinisk Sygepleje Patienters oplevelser, opfattelser, vilkår, livshistorie og handlinger i forhold til sundhed og sygdom. Observation og identi`ikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering, vurdering og prioritering af sygeplejen Kliniske metoder i sygeplejen, herunder grundlæggende og instrumentelle sygeplejehandlinger og det faglige skøn. Sygepleje i forbindelse med blodtransfusion, herunder transfusionskomplikationer. Sygepleje i forbindelse med medicin administration, infusioner, parenteral væsketerapi og I.V. medicinering. Anvendelse af kliniske retningslinjer og lokale og nationale standarder. Organisering og ledelse Samarbejde med patient/borger og pårørende, herunder vejledning og undervisning. Mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejen med udgangspunkt i erfaringsbaseret, evidensbaseret og teoretisk viden. Inddragelse af forsknings- og udviklingsarbejde i sygeplejefaget Samarbejde tværfagligt og tværsektorielt. Administrative opgaver knyttet til patient/borgerforløb. Koordinere sygeplejen i forhold til egne patient/borgerforløb Professionel rolle og etik Dannelse af professionel rolle og identitet Etiske aspekter og dilemmaer, herunder respekten for patientens værdier og autonomi. Sundhedsteknologiens betydning og anvendelsesmuligheder i sygeplejen. Arbejdsmiljøets betydning for sygeplejen. Side 20! af! 40

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted Epilepsihospitalet

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

(DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING

(DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING (DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag,

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion Kompetencekort for sygeplejestuderende Modul 11 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3 - Refleksion

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Den Involverende Stuegang - DIS Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Maj 2014 Indhold Baggrund Formål med DIS Udfordringer/forestillinger

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11.

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere