Lægemiddel konsulent uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægemiddel konsulent uddannelsen"

Transkript

1 2013 Lægemiddel konsulent uddannelsen

2

3 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Lægemiddelkonsulentuddannelsen Lægemiddelkonsulentuddannelsen er en diplom grund uddannelse, der skal sikre, at alle, der skal informere om lægemidler, har den fornødne faglige basisviden. Lægemiddelkonsulentuddannelsen blev oprindeligt etableret for lægemiddelkonsulenter i medicinalbranchen, men i dag ser vi, at også personer med en anden sundhedsfaglig og/eller merkantil uddannelse har valgt at gennemføre uddannelsen. Dels som led i deres personlige videreuddannelse, men også at få udviklet deres faglige kompetencer og medicinske viden til brug i det daglige arbejde med patienter, borgere, kolleger eller med andre sundhedspersoner. Uddannelsen består af 4 moduler: Modul 1: Anatomi og fysiologi Modul 2: Sygdomslære Modul 3: Lov, etik og aktører Modul 4: Farmakologi der alle afsluttes med en eksamen. Vidste du, at Lægemiddelkonsulentuddannelsen blev etableret i 1972 med det formål at sikre, at det var velkvalificerede lægemiddelkonsulenter, der varetog information om lægemidler. Uddannelsen bliver løbende revideret og tilrettet. Efter hver bestået eksamen modtager man et eksamensbevis, og når alle 4 moduler er bestået, modtager man et diplom, og bliver hermed registreret hos Lif Uddannelse. Uddannelsen er åben for alle, og der er ingen specielle krav til uddannelses mæssig baggrund for optagelse på lægemiddelkonsulentuddannelsen. Uddannelsen kan derfor tages af alle, der har interesse i at få en bred medicinsk og farmakologisk viden og forståelse. Over personer har gennem årene taget lægemiddelkonsulenteksamen. Det er ikke kun folk, der arbejder eller ønsker at arbejde som lægemiddelkonsulenter, der deltager på Dec

4 uddannelsen. Også sygeplejersker, farmakonomer, farmaceuter, jurister, økonomer, journalister og kommunikationsuddannede ses på kurserne og til eksamen. Nordiske normer Lægemiddelkonsulentuddannelsen lever op til de fælles nordiske normer, hvor formålet er at sikre, at lægemiddelkonsulenter har det kundskabsniveau, som fordres for at kunne tilegne sig og kommunikere viden om lægemidler og disses anvendelse. Lovgivningsmæssige krav til lægemiddelkonsulenter og andre der formidler viden om lægemidler over for sundhedspersoner Ifølge bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler 18, stk. 1. skal: Lægemiddelkonsulenter have gennemgået en passende uddannelse i den virksomhed, de arbejder for, og være i besiddelse af tilstrækkelig faglig viden, således at de kan give præcise og fyldestgørende oplysninger om de lægemidler, de foreviser eller omtaler. samt er hvervsdrivende, der er berettiget til at forhandle lægemidler. Eksamenskrav specielt til konsulenter, der informerer om lægemidler og er ansat i Lifs medlemsvirksomheder Lifs medlemsvirksomheder er ifølge Lifs vedtægter forpligtet til at lade alle medarbejdere, der informerer om lægemidler, registrere i Lif Koncernen, så Lif Uddannelse kan kontrollere, at medarbejderne består eksamen inden for følgende fastlagte tidsfrister: Senest 12 måneder efter ansættelse skal medarbejdere gå op til mindst én eksamen. Senest 25 måneder efter ansættelse skal alle 4 moduler være bestået. Eksamenskravet gælder uanset uddannelsesmæssig baggrund, da der ikke gives merit for andre beståede uddannelser. Derimod er der ikke undervisningspligt, så det er muligt at nøjes med at tage eksamen for dermed at dokumentere, at man besidder en tilstrækkelig viden. I Vejledning om reklame mv. for lægemidler er det yderligere specificeret at: Uddannelsen kan enten være gennemført i virksomheden, i en anden virksomhed eller på særlige kurser, fx Lægemiddelindustriforeningens lægemiddelkonsulentuddannelse. Det er virksomhedens ansvar, at de konsulenter, de har ansat eller i øvrigt benytter sig af, har gennemgået en passende uddannelse, der sikrer, at de har den fornødne faglige viden om virksomhedens produkter. Ved lægemiddelkonsulenter forstås personer, der på vegne af lægemiddelvirksomheder o.l. præsenterer, informerer og reklamerer for lægemidler over for sundhedspersoner 3

5 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Indhold og eksamen Lægemiddelkonsulentuddannelsen består af følgende 4 moduler, der alle afsluttes med en eksamen. Alle 4 moduler skal bestås for at blive registreret som lægemiddelkonsulent. Modul 1 Anatomi og fysiologi Modul 2 Sygdomslære Modul 3 Lov, etik og aktører Indholdet på de enkelte moduler er: Modul 1: Anatomi og fysiologi Deltagerne opnår en almen viden om og forståelse for: - hvordan kroppen er opbygget, og hvordan kroppens dele ser ud (anatomi). - hvordan kroppens dele fungerer fysisk og kemisk hver for sig og sammen (fysiologi). Modul 2: Sygdomslære Deltagerne får et alment kendskab til og forståelse for de hyppigst forekommende sygdomme. Modul 4 Farmakologi Lægemiddelkonsulentuddannelsens indhold giver deltagerne en bred medicinsk og farmakologisk viden og forståelse. Uddannelsen danner basis for indlæring af den enkelte virksomheds produktinformation til deres konsulenter. Modul 3: Lov, etik og aktører Deltagerne opnår et overblik over de grundlæggende regler, der regulerer lægemiddelområdet fra udviklingen af et nyt lægemiddel til salget af lægemidler, herunder hvad der gælder for reklame, etiske regler, sundhedsøkonomi, sundhedspolitik og tilskudsbegreber. Lokalet er klar til at tage imod eksaminanderne. Modul 4: Farmakologi Deltagerne opnår viden om og forståelse for den: - almene farmakologi, som handler om de fælles egenskaber ved lægemidler på tværs af stofgrupperne, herunder farmakokinetik og farmakodynamik. - speciel farmakologi, som handler om de enkelte lægemidlers egenskaber. 4

6 Eksamen Eksamen afholdes skriftligt i de enkelte moduler. Besvarelserne i modul 1, 2, 3 og 4 evalueres og bedømmes hver for sig. Opgaverne består af essayopgaver og alternativopgaver (JA/NEJ) og er udarbejdet af en uafhængig lægelig eksamenskomité. Der må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer til eksamen. Det er tilladt at medbringe lommeregner (dog ikke lommeregner i en mobiltelefon) til dem, som skal op i modul 4, farmakologi. Eksamenskomité Der er nedsat en eksamenskomité, der består af læger udpeget af Lif Uddannelse, men som i øvrigt er uafhængige af Lif koncernen. Eksaminander står i kø ved registreringen Eksamenskomitéen sammensætter eksamensopgaverne og bedømmer suverænt besvarelserne under opretholdelse af eksaminandernes anonymitet. Resultatet er bestået eller ikke-bestået. Det er ikke muligt at appellere en bedømmelse. Pensumkonsulenter Der er udpeget en række pensumkonsulenter fra Lifs medlemsvirksomheder, der på eksamensdagen bedømmer, uafhængigt af eksamenskomitéen, om eksamensopgaverne ligger inden for pensum. Klar til eksamen 5

7 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Undervisningsmuligheder Der tilbydes flere forskellige undervisningsmuligheder, som alle er rettet mod eksamen i hvert af de 4 moduler. Lif Uddannelses undervisere har en dybdegående viden om det faglige stof og lægemiddelkonsulentuddannelsen, herunder de krav der stilles til eksamen. De forskellige undervisningsmuligheder er: Weekendkurser Aftenkurser Korrespondancekurser (online) Weekendkurser På weekendkurserne bliver pensum gennemgået i en koncentreret form. Weekendkurserne bliver gennemført forud for hver eksamen. Varighed: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: 2 weekender 3 weekender 1 weekend 3 weekender Alle weekendkurser foregår fredage og lørdage i tidsrummet Aftenkurser På aftenkurserne bliver pensum gennemgået i flere mindre emner af gangen. Deltageren har derfor mulighed for at forberede sig til det emne, der gennemgås den følgende undervisningsgang. Aftenkurserne gennemføres i tidsrummet fra kl til kl Undervisningen strækker sig over 10 gange 3 timer på modul 1 og 2 og 14 gange 3 timer på modul 4. Der er ingen aftenundervisning på modul 3. Korrespondancekurser - online Korrespondancekurser er en mulighed for dem, der vil læse selv, bor i udlandet eller ikke har mulighed for at deltage i undervisningen. Korrespondancekurserne er delt op i lektioner, hvortil der hører opgaver. Korrespondancekurset er opdelt i følgende lektioner: Modul 1: Anatomi og fysiologi - 6 lektioner Modul 2: Sygdomslære - 7 lektioner Modul 3: Der er ingen korrespondance - kursus i modul 3 Modul 4: Farmakologi - 7 lektioner Korrespondancekurserne vil fra 2013 foregå online i Lif Uddannelses E-læringsportal LifLearn. Når man har tilmeldt sig kurset, får man tilsendt Brugernavn og Password. Man logger ind på LifLearn fra Lif Uddannelses hjemmeside - ikonet findes i øverste højre hjørne. Under det enkelte korrespondancekursus i LifLearn finder man i mappen Materiale læsevejledningen til LifLearn, pensum, afleveringsfrister, tidligere eksamensopgaver MED og UDEN svar samt eksamensvejledning. Opgaverne er udformet som eksamensopgaver, med essayopgaver, kortsvarsopgaver og alternativopgaver (JA/NEJ). Hver lektion skal afleveres på en bestemt dato senest kl Herefter er der aflevering hver 14. dag over 6 eller 7 gange - afhængig af, hvilket modul man er tilmeldt. Inden for 14 dage får man sin opgave retur sammen med kommentarer fra underviser samt en mønsterbesvarelse. Det er muligt at gå til eksamen, uden at man har fulgt undervisningen. Det vil sige, at man ved selvstudie har læst pensum. NYT 6

8 Tilmelding og yderligere information Tilmelding til undervisning og eksamen sker ved at udfylde tilmeldingsskemaet på Lif Uddannelses hjemmeside: under fanebladet Lægemiddelkonsulent -> Undervisning. Under fanebladet Lægemiddelkonsulent -> Pensum, materialer og emblem er det desuden muligt at se, hvilke bøger og kompendier mv., der vedrører hvert enkelt modul. Man kan også tilmelde sig via kursuskalenderen på Lif Uddannelses hjemmeside. 7

9 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Pensum Til lægemiddelkonsulentuddannelsen er der udarbejdet et pensum, der er udgangspunkt for undervisningen samt eksamensopgaverne. En del af pensum er egentlige lærebøger, mens andet er kompendier, der er skrevet direkte til lægemiddelkonsulentuddannelsen. Det faglige niveau på modul 1 og modul 2 svarer til niveauet på sygeplejerskeuddannelsen. Pensum på modul 4 svarer til niveauet på lægestudiet. Undervisningen foregår på et fagligt højt niveau, og det er derfor nødvendigt, at kursisterne inden hver undervisningsgang sætter sig godt ind i det stofområde, der skal gennemgås. Erfaringerne viser, at for at bestå eksamen, er det ikke tilstrækkeligt blot at møde op til undervisningen. Tilegnelsen kræver også et stort hjemmearbejde. På uddannelsen benyttes den terminologi, der bruges i forbindelse med formidling af information om lægemidler. Der undervises dog ikke specielt heri. Terminologien kan læres ved læsning af fagtidsskrifter som f.eks. Ugeskrift for Læger og ved brug af kliniske ordbøger og fremmedordbøger, når lærebøgerne læses. Dette er eksempelvis ord som degeneration, elimination, feedback, inflammation, initial, limitere, morfologisk, nekrotisk, patogenese, reversibel, ætiologi osv. Supplerende læsning De herunder nævnte bøger og hjemmeside er enten beregnet til erhvervelse af nødvendige forkundskaber eller til videregående læsning, men er ikke eksamenspensum: Medicin.dk Basal og klinisk farmakologi Af Jens P. Kampmann, mfl., FADL s forlag, 4. udgave Medicinsk ordbog A-Z Af B. Zetterberg & B. Lindskog, 5. reviderede og udvidede udgave, Kompendium i Farmakologi Af Bolette Christophersen, mfl. FADLs forlag, 2. udgave 2008 Supplerende noter til anatomi Af Frede Bro-Rasmussen. Købes via Lif Uddannelses hjemmeside. Medicinske fagudtryk af Jan Rytter Nørgaard 3. udgave

10 Pensumliste Pensum modul 1: Anatomi og fysiologi Lærebøger: Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet Af Oluf F. Nielsen og Mette Juel Bojsen-Møller 1. udgave, 1. oplag, Munksgaard, 2012 ISBN: Kap. 1 s : Celler og væv Kap. 2 s : Kredsløbet kredsløbsorganerne *Se nedenfor s : Pulsen, blodtrykket og blodtryks regulering s : Blodet s : Lymfesystemet Kap. 3 s : Respirationen Kap. 5 s : Fordøjelsen *Se nedenfor Kap. 6 s : Stofskiftet Kap. 7 s : Nyrer og urinveje Kap 11 s : Nervesystemet - overblik s : Centralnervesystemet og Det perifere nervesystem *Se nedenfor s : Somatiske nervesystem og det autonome nervesystem Kap. 12 s : Det endokrine system Kap. 13 s : Bevægeapparatet knogler *Se nedenfor s : Calcium- og fosfatstofskiftet s : Kroppens bygning *Se nedenfor s : Skeletmuskler Kap. 14 s : Kønsorganer og forplantning De lilla opsummeringsbokse er ligeledes pensum. *Følgende sider er IKKE inkluderet i pensum og kan dermed springes over: Kap. 2 s : FRA armenes arterier TIL pulsen Kap. 4 s : Forsvar mod infektioner - Hele kapitlet Kap. 5 s. 183: Figur 5.17 a-d Kap. 8 s : Huden Hele kapitlet Kap. 9 s : Øjet Hele kapitlet Kap. 10 s : Øret Hele kapitlet Kap. 11 s : FRA Hjernenerver TIL det somatiske nervesystem Kap. 13 s. 377: Figur 13.2a+b og FRA ryggens muskler s. 392 TIL s Kap. 15 s : Det aktive menneske Kap. 16 s : Normal aldring Pensum modul 2: Sygdomslære Lærebøger: Følgende sider ER pensum: Patologi og farmakologi Af Mogens Vyberg, Munksgaard udgave, 1. oplag ISBN: s : Kapitel 3: Cellebiologi og -patologi s : Kapitel 4: Vækstændringer s : Kapitel 5: Mikroorganismer og infektionssygd. s : Kapitel 6: Inflammation s : Kapitel 9: Forstyrrelserne i væskebalance og blodcirkulation s : Kapitel 10: Tumorer Medicinske sygdomme - Sygdomslære og sygepleje Af Court Pedersen m.fl.: 13. udgave. 1. oplag, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København ISBN: s : Kapitel 5: Fra iskæmisk hjertesygdom s : Kapitel 6: Fra akutte luftvejsinfektioner s : Kapitel 7: Fra karsygdomme s : Kapitel 9: Fra inddeling af de reumatiskesygd. s : Kapitel 10: Fra høfeber s : Kapitel 11: Fra sygdomme i oesophagus s : Kapitel 12: Fra symptomkomplekser (lever og galde) s : Kapitel 13: Fra nefrologiske sygdomsbilleder s : Kapitel 14: Fra erytrocytsygdomme s : Kapitel 15: Fra hypofysen Derudover kan alle de grønne kliniske bokse samt de røde faktabokse springes over. 9

11 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Neurologi/neurokirurgi Af Marianne Juhler/Sissel Vorstrup, Basisbog Munksgaard, 6. udgave, ISBN 13: s : Cerebrovaskulære sygdomme s : Epilepsi s Demyliniserende sygdomme s : Demens s : Smerter s : Myasthenia gravis Kompendier som skal købes via Lif Uddannelses hjemmeside: Kompendium i Immunologi Af Søren Freiesleben Sørensen, Lif Uddannelse Tekst med kursiv er IKKE pensum Kompendium i mikrobiologi Af Tage Justesen, Ulrik Stenz Justesen og Jens Christian Stenz Justensen, Lif Uddannelse 2010 Psykiatri - En lærebog om voksnes psykiske sygdomme Af Per Vestergaard, Thorkil Sørensen, Morten Kjølbye, Poul Videbech, FADL s forlag 4. udgave. ISBN: s : Kapitel 1, Psykiatriens grundbegreber (ej s ) Kapitel 2 er IKKE pensum Kapitel 3 er IKKE pensum Kapitel 4 er IKKE pensum s : Kapitel 5, Skizofreni og beslægtede psykoser (til og med side 99) s : Kapitel 6, Affektive sindslidelser s : Kapitel 7, Nervøse og stressrelaterede sindslidelser (ej figur 7.1 til 7.4) s : Kapitel 8, Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser (ej s ) s : Kapitel 9, Personlighedsforstyrrelser Kap. 10, 11, 12, 13 og 14 er IKKE pensum Tekst med petit er IKKE pensum Pensum modul 3: Lov, etik og aktører Kompendium som skal købes via Lif Uddannelses hjemmeside: Kompendium i Lov, etik og aktører Jørgen Bartels Petersen og Hans Okkels Birk, Lif, 8. udgave, 2013 Hele kompendiet, er pensum. Dog er kap. 13 udtaget (Faggrupperne og deres interesseorganisation) Der kræves ikke kendskab til årstal eller angivelse af paragraffer ( ) i love, bekendtgørelser, direktiver, forordninger ect. Ingen af sygehistorierne i de blå kasser er pensum. Pensum modul 4: Farmakologi Kompendium som skal købes via Lif Uddannelses hjemmeside: Kompendium i almen farmakologi Af Jens Peter Kampmann, Hanne Rolighed Christensen, Lif Uddannelse, 6. udgave, 2012 Kompendium i speciel farmakologi Af Jens Peter Kampmann, Sten Rasmussen m.fl., Lif Uddannelse, 7. udgave,

12 Et af Lif Uddannelses lyse undervisningslokaler. 11

13 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Oversigt lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Læs mere på under fanebladet Lægemiddelkonsulent. Eksamen Der afholdes eksamen på lægemiddelkonsulentuddannelsen 2 gange om året for alle moduler. Næste eksamen afholdes: Eksamensdatoer i 2013: Forår: Tirsdag den 11. juni 2013 Efterår: Tirsdag den 19. november 2013 Aftenkursus Der afholdes aftenkurser på modul 1, 2 og 4 i tidsrummet fra kl til kl Undervisningen strækker sig over 10 gange 3 timer om ugen på modul 1 og 2 og 14 gange 3 timer om ugen på modul 4. Modul 1: Anatomi og Forår: Torsdage i perioden fra 28. februar til 16. maj 2013 fysiologi Efterår: Torsdage i perioden fra 29. august til 31. oktober 2013 Modul 2: Sygdomslære Forår: Mandage (+ 2 tirsdage) i perioden fra 11. marts til 21. maj 2013 Efterår: Mandage i perioden fra 2. september til 4. november 2013 Modul 4: Farmakologi Forår: Torsdage i perioden 31. januar til 23. maj 2013 (ej undervisning i uge 7) Efterår: Torsdage i perioden fra 8. august til 7. november 2013 Weekendkursus På weekendkurser bliver pensum gennemgået i en koncentreret form. Undervisningen foregår fredage og lørdage fra kl Modul 1: Anatomi og Forår: maj og maj 2013 fysiologi Efterår: oktober og oktober 2013 Modul 2: Sygdomslære Forår: marts, marts og april 2013 Efterår: september, september og oktober 2013 Modul 3: Lov, etik og Forår: april 2013 aktører Efterår: november 2013 Modul 4: Farmakologi Forår: april, maj og maj 2013 Efterår: september, oktober og oktober 2013 Korrespondancekursus (online) Korrespondancekurser er en mulighed for dem, der vil læse selv, bor i udlandet eller ikke har mulighed for at deltage i undervisningen. Kurserne er delt op i lektioner, hvortil der hører opgaver, som afleveres ca. hver 14. dag. Kursusstart 2013: Forår: Tirsdag 26. februar 2013 Efterår: Tirsdag 27. august

14 MediLearn Hvad MediLearn er en del af vores e-læring og sætter fokus på fagområderne Anatomi og fysiologi, Sygdomslære, Lov, etik og aktører samt Farmakologi. E-læringen består af følgende testpakker: Anatomi og fysiologi Sygdomslære Lov, etik og aktører Farmakologi MediLearn kan bruges som et supplement til Lægemiddelkonsulentuddannelsen eller som kompetenceudvikling for alle interesserede i og uden for lægemiddelindustrien. Indholdet er udviklet i samarbejde med kompetente undervisere og fagfolk og bliver løbende opdateret. Hvorfor e-læring? E-læring er ikke ligesom at læse en bog på internettet, og det er noget, du som kursist skal gøre dig klart. Vores e-læring er skræddersyet til dig og dine behov og indeholder både tekst og billeder kombineret med øvelser, opgaver og tests. E-læring er hos os ikke en erstatning for almindelig klasseundervisning, men et supplement og en ekstra service, for dig der har travlt. Hvor Købes som et kursus via vores hjemmeside. Log herefter ind på LifLearn/MediLearn via vores hjemmeside: og klik på knappen LifLearn i øverste højre hjørne. Underviser(e) Alle testpakkerne i MediLearn bliver udviklet i samarbejde med kompetente undervisere og opdateres løbende. For hvem MediLearn er for alle interesserede i og uden for lægemiddelindustrien. E-læringen omfatter både generel og specialiseret viden indenfor fagområderne anatomi og fysiologi, Sygdomslære, Lov, etik og aktører samt Farmakologi. Sprog Dansk. Varighed Hvor som helst, når som helst. Udbydes fra foråret Er det svært? E-læring er nyt for mange og noget anderledes end klasseundervisning og fysiske kurser. Men det giver dig en række fordele: Du kan tage testene hjemmefra, uanset hvor du bor Du kan studere i dit eget tempo Materialet er tilgængeligt 24/7 Du kan tage testene, så tit du vil Du kan chatte og sparre med andre MediLearnere Du kan løbende teste din viden og forståelse for faget 13

15 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Prisliste alle priser er ex. moms Eksamensafgift pr. modul...kr ,- Kurser: Korrespondancekurser - online Modul 1 pr. modul...kr ,- Modul 2 pr. modul...kr ,- Modul 4 pr. modul...kr ,- Alle aften og weekendkurser afholdes hos Lif Uddannelse på Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø. og er inkl. forplejning og materiale. Weekendkurser: Modul 1 (2 x 2 dage)...kr ,- Modul 2 (3 x 2 dage)...kr ,- Modul 3 (1 x 2 dage)...* kr ,- Modul 4 (3 x 2 dage)...kr ,- Aftenkurser Modul 1 (10 x 3 timer)...kr ,- Modul 2 (10 x 3 timer)...kr ,- Modul 4 (14 x 3 timer)...kr ,- Materialer og tilbehør: Modul 1: Supplerende noter til cellen...kr. 150,- (Supplerende læsning, ikke pensum) Modul 2: Kompendium i immunologi...kr. 250,- Kompendium i mikrobiologi...kr. 250,- Modul 3*: Kompendium i lov, etik og aktører...kr. 250,- Modul 4: Kompendium i almen farmakologi...kr. 300,- Kompendium i speciel farmakologi...kr. 500,- Emblem:...kr. 168,- * Kompendium i lov, etik og aktører er inkluderet i kursusprisen, når man deltager i undervisningen i modul 3 weekendkursus. MediLearn kommer i 2013: Sælges på abonnementsbasis i ét år af gangen. Modul 1:... Kr. 500,- Modul 2:... Kr. 500,- Modul 3:... Kr. 250,- Modul 4:... Kr. 500,- Yderligere oplysninger fås på Lif Uddannelses hjemmeside: Kontakt Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Lif Uddannelse Att.: Kursuskoordinator Kirsten Illum Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø, Tlf eller 14

16 Dansk Lægemiddel Information Lif Uddannelse Lersø Parkallé 101 Postbox København Ø Tlf Fax

SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST 2. UDGAVE

SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST 2. UDGAVE SEMESTERBESKRIVELSER BOGANMELDERNE MEDICIN SCIRE TUUM VERITAS FORTUNA EST 2. UDGAVE Boganmelderne - Medicin INDLEDNING Kender du det, når du hvert semester skal starte forfra? Først skal du sætte dig ind

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

Fysiurgisk Massageterapeut & Idrætsmassør En professionel uddannelse

Fysiurgisk Massageterapeut & Idrætsmassør En professionel uddannelse skolen for kropsbehandling Fysiurgisk Massageterapeut & Idrætsmassør En professionel uddannelse informationshæfte Fysiurgisk Massageterapeut & Idrætsmassør En professionel uddannelse Du lærer en suveræn

Læs mere

fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør

fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør En professionel uddannelse skolen for kropsbehandling Velkommen! Du er sikkert interesseret i massage og helst god massage. Vil du have en uddannelse hvor vi både

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Massageterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

nye til sundhedsprofession ern e forår 2015 bøger Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen

nye til sundhedsprofession ern e forår 2015 bøger Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen nye forår 2015 bøger til sundhedsprofession ern e Stærkt revideret udgave af en velkendt lærebog Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen Ny bog i serien Sygeplejebogen Sygeplejebogen

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT

DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT www.ditalternativ.com Bedre uddannelse fås ikke! Go for

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

forår Semester Københavns Vagtbureau

forår Semester Københavns Vagtbureau Semester forår 2013 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

AULA-MANUAL TIL STUDERENDE/DELTAGERE

AULA-MANUAL TIL STUDERENDE/DELTAGERE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVAD INDEHOLDER AULA?... 4 REDSKABER... 4 NAVIGATION... 6 SPROGVALG... 6 ONLINE I AULA... 6 OPRETTELSE I AULA, TILPAS PROFIL OG OPRET KURSUSSIDE... 7 FÅ ADGANG

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

RAB FORUM. Kursuskatalog 2008 / 09

RAB FORUM. Kursuskatalog 2008 / 09 RAB FORUM registrerede alternative behandlere Kursuskatalog 2008 / 09 Forening for traditionel kinesisk zoneterapi Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage Skandinavisk forening for zoneterapeuter Sammenslutning

Læs mere