Lægemiddel konsulent uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægemiddel konsulent uddannelsen"

Transkript

1 2013 Lægemiddel konsulent uddannelsen

2

3 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Lægemiddelkonsulentuddannelsen Lægemiddelkonsulentuddannelsen er en diplom grund uddannelse, der skal sikre, at alle, der skal informere om lægemidler, har den fornødne faglige basisviden. Lægemiddelkonsulentuddannelsen blev oprindeligt etableret for lægemiddelkonsulenter i medicinalbranchen, men i dag ser vi, at også personer med en anden sundhedsfaglig og/eller merkantil uddannelse har valgt at gennemføre uddannelsen. Dels som led i deres personlige videreuddannelse, men også at få udviklet deres faglige kompetencer og medicinske viden til brug i det daglige arbejde med patienter, borgere, kolleger eller med andre sundhedspersoner. Uddannelsen består af 4 moduler: Modul 1: Anatomi og fysiologi Modul 2: Sygdomslære Modul 3: Lov, etik og aktører Modul 4: Farmakologi der alle afsluttes med en eksamen. Vidste du, at Lægemiddelkonsulentuddannelsen blev etableret i 1972 med det formål at sikre, at det var velkvalificerede lægemiddelkonsulenter, der varetog information om lægemidler. Uddannelsen bliver løbende revideret og tilrettet. Efter hver bestået eksamen modtager man et eksamensbevis, og når alle 4 moduler er bestået, modtager man et diplom, og bliver hermed registreret hos Lif Uddannelse. Uddannelsen er åben for alle, og der er ingen specielle krav til uddannelses mæssig baggrund for optagelse på lægemiddelkonsulentuddannelsen. Uddannelsen kan derfor tages af alle, der har interesse i at få en bred medicinsk og farmakologisk viden og forståelse. Over personer har gennem årene taget lægemiddelkonsulenteksamen. Det er ikke kun folk, der arbejder eller ønsker at arbejde som lægemiddelkonsulenter, der deltager på Dec

4 uddannelsen. Også sygeplejersker, farmakonomer, farmaceuter, jurister, økonomer, journalister og kommunikationsuddannede ses på kurserne og til eksamen. Nordiske normer Lægemiddelkonsulentuddannelsen lever op til de fælles nordiske normer, hvor formålet er at sikre, at lægemiddelkonsulenter har det kundskabsniveau, som fordres for at kunne tilegne sig og kommunikere viden om lægemidler og disses anvendelse. Lovgivningsmæssige krav til lægemiddelkonsulenter og andre der formidler viden om lægemidler over for sundhedspersoner Ifølge bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler 18, stk. 1. skal: Lægemiddelkonsulenter have gennemgået en passende uddannelse i den virksomhed, de arbejder for, og være i besiddelse af tilstrækkelig faglig viden, således at de kan give præcise og fyldestgørende oplysninger om de lægemidler, de foreviser eller omtaler. samt er hvervsdrivende, der er berettiget til at forhandle lægemidler. Eksamenskrav specielt til konsulenter, der informerer om lægemidler og er ansat i Lifs medlemsvirksomheder Lifs medlemsvirksomheder er ifølge Lifs vedtægter forpligtet til at lade alle medarbejdere, der informerer om lægemidler, registrere i Lif Koncernen, så Lif Uddannelse kan kontrollere, at medarbejderne består eksamen inden for følgende fastlagte tidsfrister: Senest 12 måneder efter ansættelse skal medarbejdere gå op til mindst én eksamen. Senest 25 måneder efter ansættelse skal alle 4 moduler være bestået. Eksamenskravet gælder uanset uddannelsesmæssig baggrund, da der ikke gives merit for andre beståede uddannelser. Derimod er der ikke undervisningspligt, så det er muligt at nøjes med at tage eksamen for dermed at dokumentere, at man besidder en tilstrækkelig viden. I Vejledning om reklame mv. for lægemidler er det yderligere specificeret at: Uddannelsen kan enten være gennemført i virksomheden, i en anden virksomhed eller på særlige kurser, fx Lægemiddelindustriforeningens lægemiddelkonsulentuddannelse. Det er virksomhedens ansvar, at de konsulenter, de har ansat eller i øvrigt benytter sig af, har gennemgået en passende uddannelse, der sikrer, at de har den fornødne faglige viden om virksomhedens produkter. Ved lægemiddelkonsulenter forstås personer, der på vegne af lægemiddelvirksomheder o.l. præsenterer, informerer og reklamerer for lægemidler over for sundhedspersoner 3

5 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Indhold og eksamen Lægemiddelkonsulentuddannelsen består af følgende 4 moduler, der alle afsluttes med en eksamen. Alle 4 moduler skal bestås for at blive registreret som lægemiddelkonsulent. Modul 1 Anatomi og fysiologi Modul 2 Sygdomslære Modul 3 Lov, etik og aktører Indholdet på de enkelte moduler er: Modul 1: Anatomi og fysiologi Deltagerne opnår en almen viden om og forståelse for: - hvordan kroppen er opbygget, og hvordan kroppens dele ser ud (anatomi). - hvordan kroppens dele fungerer fysisk og kemisk hver for sig og sammen (fysiologi). Modul 2: Sygdomslære Deltagerne får et alment kendskab til og forståelse for de hyppigst forekommende sygdomme. Modul 4 Farmakologi Lægemiddelkonsulentuddannelsens indhold giver deltagerne en bred medicinsk og farmakologisk viden og forståelse. Uddannelsen danner basis for indlæring af den enkelte virksomheds produktinformation til deres konsulenter. Modul 3: Lov, etik og aktører Deltagerne opnår et overblik over de grundlæggende regler, der regulerer lægemiddelområdet fra udviklingen af et nyt lægemiddel til salget af lægemidler, herunder hvad der gælder for reklame, etiske regler, sundhedsøkonomi, sundhedspolitik og tilskudsbegreber. Lokalet er klar til at tage imod eksaminanderne. Modul 4: Farmakologi Deltagerne opnår viden om og forståelse for den: - almene farmakologi, som handler om de fælles egenskaber ved lægemidler på tværs af stofgrupperne, herunder farmakokinetik og farmakodynamik. - speciel farmakologi, som handler om de enkelte lægemidlers egenskaber. 4

6 Eksamen Eksamen afholdes skriftligt i de enkelte moduler. Besvarelserne i modul 1, 2, 3 og 4 evalueres og bedømmes hver for sig. Opgaverne består af essayopgaver og alternativopgaver (JA/NEJ) og er udarbejdet af en uafhængig lægelig eksamenskomité. Der må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer til eksamen. Det er tilladt at medbringe lommeregner (dog ikke lommeregner i en mobiltelefon) til dem, som skal op i modul 4, farmakologi. Eksamenskomité Der er nedsat en eksamenskomité, der består af læger udpeget af Lif Uddannelse, men som i øvrigt er uafhængige af Lif koncernen. Eksaminander står i kø ved registreringen Eksamenskomitéen sammensætter eksamensopgaverne og bedømmer suverænt besvarelserne under opretholdelse af eksaminandernes anonymitet. Resultatet er bestået eller ikke-bestået. Det er ikke muligt at appellere en bedømmelse. Pensumkonsulenter Der er udpeget en række pensumkonsulenter fra Lifs medlemsvirksomheder, der på eksamensdagen bedømmer, uafhængigt af eksamenskomitéen, om eksamensopgaverne ligger inden for pensum. Klar til eksamen 5

7 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Undervisningsmuligheder Der tilbydes flere forskellige undervisningsmuligheder, som alle er rettet mod eksamen i hvert af de 4 moduler. Lif Uddannelses undervisere har en dybdegående viden om det faglige stof og lægemiddelkonsulentuddannelsen, herunder de krav der stilles til eksamen. De forskellige undervisningsmuligheder er: Weekendkurser Aftenkurser Korrespondancekurser (online) Weekendkurser På weekendkurserne bliver pensum gennemgået i en koncentreret form. Weekendkurserne bliver gennemført forud for hver eksamen. Varighed: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: 2 weekender 3 weekender 1 weekend 3 weekender Alle weekendkurser foregår fredage og lørdage i tidsrummet Aftenkurser På aftenkurserne bliver pensum gennemgået i flere mindre emner af gangen. Deltageren har derfor mulighed for at forberede sig til det emne, der gennemgås den følgende undervisningsgang. Aftenkurserne gennemføres i tidsrummet fra kl til kl Undervisningen strækker sig over 10 gange 3 timer på modul 1 og 2 og 14 gange 3 timer på modul 4. Der er ingen aftenundervisning på modul 3. Korrespondancekurser - online Korrespondancekurser er en mulighed for dem, der vil læse selv, bor i udlandet eller ikke har mulighed for at deltage i undervisningen. Korrespondancekurserne er delt op i lektioner, hvortil der hører opgaver. Korrespondancekurset er opdelt i følgende lektioner: Modul 1: Anatomi og fysiologi - 6 lektioner Modul 2: Sygdomslære - 7 lektioner Modul 3: Der er ingen korrespondance - kursus i modul 3 Modul 4: Farmakologi - 7 lektioner Korrespondancekurserne vil fra 2013 foregå online i Lif Uddannelses E-læringsportal LifLearn. Når man har tilmeldt sig kurset, får man tilsendt Brugernavn og Password. Man logger ind på LifLearn fra Lif Uddannelses hjemmeside - ikonet findes i øverste højre hjørne. Under det enkelte korrespondancekursus i LifLearn finder man i mappen Materiale læsevejledningen til LifLearn, pensum, afleveringsfrister, tidligere eksamensopgaver MED og UDEN svar samt eksamensvejledning. Opgaverne er udformet som eksamensopgaver, med essayopgaver, kortsvarsopgaver og alternativopgaver (JA/NEJ). Hver lektion skal afleveres på en bestemt dato senest kl Herefter er der aflevering hver 14. dag over 6 eller 7 gange - afhængig af, hvilket modul man er tilmeldt. Inden for 14 dage får man sin opgave retur sammen med kommentarer fra underviser samt en mønsterbesvarelse. Det er muligt at gå til eksamen, uden at man har fulgt undervisningen. Det vil sige, at man ved selvstudie har læst pensum. NYT 6

8 Tilmelding og yderligere information Tilmelding til undervisning og eksamen sker ved at udfylde tilmeldingsskemaet på Lif Uddannelses hjemmeside: under fanebladet Lægemiddelkonsulent -> Undervisning. Under fanebladet Lægemiddelkonsulent -> Pensum, materialer og emblem er det desuden muligt at se, hvilke bøger og kompendier mv., der vedrører hvert enkelt modul. Man kan også tilmelde sig via kursuskalenderen på Lif Uddannelses hjemmeside. 7

9 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Pensum Til lægemiddelkonsulentuddannelsen er der udarbejdet et pensum, der er udgangspunkt for undervisningen samt eksamensopgaverne. En del af pensum er egentlige lærebøger, mens andet er kompendier, der er skrevet direkte til lægemiddelkonsulentuddannelsen. Det faglige niveau på modul 1 og modul 2 svarer til niveauet på sygeplejerskeuddannelsen. Pensum på modul 4 svarer til niveauet på lægestudiet. Undervisningen foregår på et fagligt højt niveau, og det er derfor nødvendigt, at kursisterne inden hver undervisningsgang sætter sig godt ind i det stofområde, der skal gennemgås. Erfaringerne viser, at for at bestå eksamen, er det ikke tilstrækkeligt blot at møde op til undervisningen. Tilegnelsen kræver også et stort hjemmearbejde. På uddannelsen benyttes den terminologi, der bruges i forbindelse med formidling af information om lægemidler. Der undervises dog ikke specielt heri. Terminologien kan læres ved læsning af fagtidsskrifter som f.eks. Ugeskrift for Læger og ved brug af kliniske ordbøger og fremmedordbøger, når lærebøgerne læses. Dette er eksempelvis ord som degeneration, elimination, feedback, inflammation, initial, limitere, morfologisk, nekrotisk, patogenese, reversibel, ætiologi osv. Supplerende læsning De herunder nævnte bøger og hjemmeside er enten beregnet til erhvervelse af nødvendige forkundskaber eller til videregående læsning, men er ikke eksamenspensum: Medicin.dk Basal og klinisk farmakologi Af Jens P. Kampmann, mfl., FADL s forlag, 4. udgave Medicinsk ordbog A-Z Af B. Zetterberg & B. Lindskog, 5. reviderede og udvidede udgave, Kompendium i Farmakologi Af Bolette Christophersen, mfl. FADLs forlag, 2. udgave 2008 Supplerende noter til anatomi Af Frede Bro-Rasmussen. Købes via Lif Uddannelses hjemmeside. Medicinske fagudtryk af Jan Rytter Nørgaard 3. udgave

10 Pensumliste Pensum modul 1: Anatomi og fysiologi Lærebøger: Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet Af Oluf F. Nielsen og Mette Juel Bojsen-Møller 1. udgave, 1. oplag, Munksgaard, 2012 ISBN: Kap. 1 s : Celler og væv Kap. 2 s : Kredsløbet kredsløbsorganerne *Se nedenfor s : Pulsen, blodtrykket og blodtryks regulering s : Blodet s : Lymfesystemet Kap. 3 s : Respirationen Kap. 5 s : Fordøjelsen *Se nedenfor Kap. 6 s : Stofskiftet Kap. 7 s : Nyrer og urinveje Kap 11 s : Nervesystemet - overblik s : Centralnervesystemet og Det perifere nervesystem *Se nedenfor s : Somatiske nervesystem og det autonome nervesystem Kap. 12 s : Det endokrine system Kap. 13 s : Bevægeapparatet knogler *Se nedenfor s : Calcium- og fosfatstofskiftet s : Kroppens bygning *Se nedenfor s : Skeletmuskler Kap. 14 s : Kønsorganer og forplantning De lilla opsummeringsbokse er ligeledes pensum. *Følgende sider er IKKE inkluderet i pensum og kan dermed springes over: Kap. 2 s : FRA armenes arterier TIL pulsen Kap. 4 s : Forsvar mod infektioner - Hele kapitlet Kap. 5 s. 183: Figur 5.17 a-d Kap. 8 s : Huden Hele kapitlet Kap. 9 s : Øjet Hele kapitlet Kap. 10 s : Øret Hele kapitlet Kap. 11 s : FRA Hjernenerver TIL det somatiske nervesystem Kap. 13 s. 377: Figur 13.2a+b og FRA ryggens muskler s. 392 TIL s Kap. 15 s : Det aktive menneske Kap. 16 s : Normal aldring Pensum modul 2: Sygdomslære Lærebøger: Følgende sider ER pensum: Patologi og farmakologi Af Mogens Vyberg, Munksgaard udgave, 1. oplag ISBN: s : Kapitel 3: Cellebiologi og -patologi s : Kapitel 4: Vækstændringer s : Kapitel 5: Mikroorganismer og infektionssygd. s : Kapitel 6: Inflammation s : Kapitel 9: Forstyrrelserne i væskebalance og blodcirkulation s : Kapitel 10: Tumorer Medicinske sygdomme - Sygdomslære og sygepleje Af Court Pedersen m.fl.: 13. udgave. 1. oplag, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København ISBN: s : Kapitel 5: Fra iskæmisk hjertesygdom s : Kapitel 6: Fra akutte luftvejsinfektioner s : Kapitel 7: Fra karsygdomme s : Kapitel 9: Fra inddeling af de reumatiskesygd. s : Kapitel 10: Fra høfeber s : Kapitel 11: Fra sygdomme i oesophagus s : Kapitel 12: Fra symptomkomplekser (lever og galde) s : Kapitel 13: Fra nefrologiske sygdomsbilleder s : Kapitel 14: Fra erytrocytsygdomme s : Kapitel 15: Fra hypofysen Derudover kan alle de grønne kliniske bokse samt de røde faktabokse springes over. 9

11 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Neurologi/neurokirurgi Af Marianne Juhler/Sissel Vorstrup, Basisbog Munksgaard, 6. udgave, ISBN 13: s : Cerebrovaskulære sygdomme s : Epilepsi s Demyliniserende sygdomme s : Demens s : Smerter s : Myasthenia gravis Kompendier som skal købes via Lif Uddannelses hjemmeside: Kompendium i Immunologi Af Søren Freiesleben Sørensen, Lif Uddannelse Tekst med kursiv er IKKE pensum Kompendium i mikrobiologi Af Tage Justesen, Ulrik Stenz Justesen og Jens Christian Stenz Justensen, Lif Uddannelse 2010 Psykiatri - En lærebog om voksnes psykiske sygdomme Af Per Vestergaard, Thorkil Sørensen, Morten Kjølbye, Poul Videbech, FADL s forlag 4. udgave. ISBN: s : Kapitel 1, Psykiatriens grundbegreber (ej s ) Kapitel 2 er IKKE pensum Kapitel 3 er IKKE pensum Kapitel 4 er IKKE pensum s : Kapitel 5, Skizofreni og beslægtede psykoser (til og med side 99) s : Kapitel 6, Affektive sindslidelser s : Kapitel 7, Nervøse og stressrelaterede sindslidelser (ej figur 7.1 til 7.4) s : Kapitel 8, Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser (ej s ) s : Kapitel 9, Personlighedsforstyrrelser Kap. 10, 11, 12, 13 og 14 er IKKE pensum Tekst med petit er IKKE pensum Pensum modul 3: Lov, etik og aktører Kompendium som skal købes via Lif Uddannelses hjemmeside: Kompendium i Lov, etik og aktører Jørgen Bartels Petersen og Hans Okkels Birk, Lif, 8. udgave, 2013 Hele kompendiet, er pensum. Dog er kap. 13 udtaget (Faggrupperne og deres interesseorganisation) Der kræves ikke kendskab til årstal eller angivelse af paragraffer ( ) i love, bekendtgørelser, direktiver, forordninger ect. Ingen af sygehistorierne i de blå kasser er pensum. Pensum modul 4: Farmakologi Kompendium som skal købes via Lif Uddannelses hjemmeside: Kompendium i almen farmakologi Af Jens Peter Kampmann, Hanne Rolighed Christensen, Lif Uddannelse, 6. udgave, 2012 Kompendium i speciel farmakologi Af Jens Peter Kampmann, Sten Rasmussen m.fl., Lif Uddannelse, 7. udgave,

12 Et af Lif Uddannelses lyse undervisningslokaler. 11

13 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Oversigt lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Læs mere på under fanebladet Lægemiddelkonsulent. Eksamen Der afholdes eksamen på lægemiddelkonsulentuddannelsen 2 gange om året for alle moduler. Næste eksamen afholdes: Eksamensdatoer i 2013: Forår: Tirsdag den 11. juni 2013 Efterår: Tirsdag den 19. november 2013 Aftenkursus Der afholdes aftenkurser på modul 1, 2 og 4 i tidsrummet fra kl til kl Undervisningen strækker sig over 10 gange 3 timer om ugen på modul 1 og 2 og 14 gange 3 timer om ugen på modul 4. Modul 1: Anatomi og Forår: Torsdage i perioden fra 28. februar til 16. maj 2013 fysiologi Efterår: Torsdage i perioden fra 29. august til 31. oktober 2013 Modul 2: Sygdomslære Forår: Mandage (+ 2 tirsdage) i perioden fra 11. marts til 21. maj 2013 Efterår: Mandage i perioden fra 2. september til 4. november 2013 Modul 4: Farmakologi Forår: Torsdage i perioden 31. januar til 23. maj 2013 (ej undervisning i uge 7) Efterår: Torsdage i perioden fra 8. august til 7. november 2013 Weekendkursus På weekendkurser bliver pensum gennemgået i en koncentreret form. Undervisningen foregår fredage og lørdage fra kl Modul 1: Anatomi og Forår: maj og maj 2013 fysiologi Efterår: oktober og oktober 2013 Modul 2: Sygdomslære Forår: marts, marts og april 2013 Efterår: september, september og oktober 2013 Modul 3: Lov, etik og Forår: april 2013 aktører Efterår: november 2013 Modul 4: Farmakologi Forår: april, maj og maj 2013 Efterår: september, oktober og oktober 2013 Korrespondancekursus (online) Korrespondancekurser er en mulighed for dem, der vil læse selv, bor i udlandet eller ikke har mulighed for at deltage i undervisningen. Kurserne er delt op i lektioner, hvortil der hører opgaver, som afleveres ca. hver 14. dag. Kursusstart 2013: Forår: Tirsdag 26. februar 2013 Efterår: Tirsdag 27. august

14 MediLearn Hvad MediLearn er en del af vores e-læring og sætter fokus på fagområderne Anatomi og fysiologi, Sygdomslære, Lov, etik og aktører samt Farmakologi. E-læringen består af følgende testpakker: Anatomi og fysiologi Sygdomslære Lov, etik og aktører Farmakologi MediLearn kan bruges som et supplement til Lægemiddelkonsulentuddannelsen eller som kompetenceudvikling for alle interesserede i og uden for lægemiddelindustrien. Indholdet er udviklet i samarbejde med kompetente undervisere og fagfolk og bliver løbende opdateret. Hvorfor e-læring? E-læring er ikke ligesom at læse en bog på internettet, og det er noget, du som kursist skal gøre dig klart. Vores e-læring er skræddersyet til dig og dine behov og indeholder både tekst og billeder kombineret med øvelser, opgaver og tests. E-læring er hos os ikke en erstatning for almindelig klasseundervisning, men et supplement og en ekstra service, for dig der har travlt. Hvor Købes som et kursus via vores hjemmeside. Log herefter ind på LifLearn/MediLearn via vores hjemmeside: og klik på knappen LifLearn i øverste højre hjørne. Underviser(e) Alle testpakkerne i MediLearn bliver udviklet i samarbejde med kompetente undervisere og opdateres løbende. For hvem MediLearn er for alle interesserede i og uden for lægemiddelindustrien. E-læringen omfatter både generel og specialiseret viden indenfor fagområderne anatomi og fysiologi, Sygdomslære, Lov, etik og aktører samt Farmakologi. Sprog Dansk. Varighed Hvor som helst, når som helst. Udbydes fra foråret Er det svært? E-læring er nyt for mange og noget anderledes end klasseundervisning og fysiske kurser. Men det giver dig en række fordele: Du kan tage testene hjemmefra, uanset hvor du bor Du kan studere i dit eget tempo Materialet er tilgængeligt 24/7 Du kan tage testene, så tit du vil Du kan chatte og sparre med andre MediLearnere Du kan løbende teste din viden og forståelse for faget 13

15 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Prisliste alle priser er ex. moms Eksamensafgift pr. modul...kr ,- Kurser: Korrespondancekurser - online Modul 1 pr. modul...kr ,- Modul 2 pr. modul...kr ,- Modul 4 pr. modul...kr ,- Alle aften og weekendkurser afholdes hos Lif Uddannelse på Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø. og er inkl. forplejning og materiale. Weekendkurser: Modul 1 (2 x 2 dage)...kr ,- Modul 2 (3 x 2 dage)...kr ,- Modul 3 (1 x 2 dage)...* kr ,- Modul 4 (3 x 2 dage)...kr ,- Aftenkurser Modul 1 (10 x 3 timer)...kr ,- Modul 2 (10 x 3 timer)...kr ,- Modul 4 (14 x 3 timer)...kr ,- Materialer og tilbehør: Modul 1: Supplerende noter til cellen...kr. 150,- (Supplerende læsning, ikke pensum) Modul 2: Kompendium i immunologi...kr. 250,- Kompendium i mikrobiologi...kr. 250,- Modul 3*: Kompendium i lov, etik og aktører...kr. 250,- Modul 4: Kompendium i almen farmakologi...kr. 300,- Kompendium i speciel farmakologi...kr. 500,- Emblem:...kr. 168,- * Kompendium i lov, etik og aktører er inkluderet i kursusprisen, når man deltager i undervisningen i modul 3 weekendkursus. MediLearn kommer i 2013: Sælges på abonnementsbasis i ét år af gangen. Modul 1:... Kr. 500,- Modul 2:... Kr. 500,- Modul 3:... Kr. 250,- Modul 4:... Kr. 500,- Yderligere oplysninger fås på Lif Uddannelses hjemmeside: Kontakt Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Lif Uddannelse Att.: Kursuskoordinator Kirsten Illum Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø, Tlf eller 14

16 Dansk Lægemiddel Information Lif Uddannelse Lersø Parkallé 101 Postbox København Ø Tlf Fax

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 NB. Med forbehold for ændringer. Undervisning i 2015 10. januar Andre behandlingsformer: Thai massage, Zoneterapi, Akupunktur. 11. januar Andre behandlingsformer:

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer.

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Nedenstående undervisning finder sted på Fysioterapeutskolen, Troensevej 8 i Næstved. OBS. I alle fag deltager kursisterne

Læs mere

Den kvalitetsbevidste massørskole

Den kvalitetsbevidste massørskole Det siger eleverne Udtalelser fra tidligere elever på JFMI Den kvalitetsbevidste massørskole Maria Larsen Fra det øjeblik du træder ind ad døren på skolen, bliver du mødt med engagement, indlevelse og

Læs mere

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør Efterår 2015 1 Fredag d. 25. sept. Birgitte Fiil og Charlotte Lind 9.00-15.00 Mette Pilegaard Kost og ernæring Lørdag d. 26. sept. Søndag d. 27. sept. 2 Fredag d. 9. okt. Søndag d. 11. okt. 9.00-15.00

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

sundhedsfaglige Enkeltfag

sundhedsfaglige Enkeltfag S E sundhedsfaglige Enkeltfag 3 Momsfritagelse 5 Sygdomlære 6 Anatomi & Fysiologi 7 Psykologi 8 Klinikvejledning 9 Intro til andre alternative behandlingsformer 10 Momsfritagelse på behandlinger 11 Den

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 03.02.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 03.02.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Bliv professionel zoneterapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Dig i Centrum tilbyder zoneterapeut uddannelsen i samarbejde

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Overordnet Termin: Efterår 2011/Forår 2012 Fag og niveau: Kommunikation/IT C Underviser: Ulla Fløe Andersen Hold: Hold 1 (efterår 2011) Htx 311 og

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER Frederiksgade 77 B, 2 sal 8000 Aarhus C 86 99 85 91 mail@massageskole-aarhus.dk www.massageskole-aarhus.dk DANSK FYSIURGISK

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Henning Vinther Rasmussen Mette Nørregaard Christensen red. Naturfag2. SOSU CARE Social- og sundhedsassistenter

Henning Vinther Rasmussen Mette Nørregaard Christensen red. Naturfag2. SOSU CARE Social- og sundhedsassistenter SOSU CARE Social- og sundhedselever Rune Runesen Dorthea Chemnitz og Helle Ravn red. Naturfag1 Indeholder også: Arbejdsmiljø og ergonomi Rune Runesen Dorthea Chemnitz og Helle Ravn red. Naturfag1 Rehabilitering

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Intuitiv yogalæreruddannelse

Intuitiv yogalæreruddannelse 200 timers Yoga Alliance godkendt Intuitiv yogalæreruddannelse opstart 18. september 2015 udbydes af Kira Løve, E-RYT500 indehaver af my yoga studio Charlottenlund Fordyb dig i yogaen og bliv uddannet

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Moodle for Adgangskursus

Moodle for Adgangskursus Moodle for Adgangskursus Moodle er et Learning Management System (e-læringssystem), som undervisere og sekretærer på Adgangskursus anvender til at formidle information til de studerende. Moodle er derfor

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Side 1 af 5 Vejledning til Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Formål med uddannelsen Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse, JUSA-Grønland er en uddannelse, som har sigte på at opkvalificere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere