Tillæg nr. 5 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 5 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan for Lemvig Kommune"

Transkript

1 Vejledning Kommuneplanen Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen, herunder for placering og udbygning af større infrastrukturanlæg. Kommuneplanen fastlægger desuden rammer for, hvad lokalplaner for de enkelte områder i byen kan indeholde. Rammerne fastlægger retningslinjer for bestemmelser i lokalplaner om områders anvendelse, bebyggelsens art, højde, udnyttelse mv. Kommuneplanen revideres normalt hvert fjerde år, men kan ændres i den mellemliggende periode, fx hvis kommunen ønsker at fremme et større anlæg, som ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan. Dette kan ske med et kommuneplantillæg. VVM, Miljøvurdering af planer samt internationale beskyttelsesområder VVM: Større enkeltanlæg, som må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, forudsætter, at der vedtages et kommuneplantillæg, som ud over den normale redegørelse for planens forudsætninger tillige skal indeholde en Vurdering af anlæggets Virkning på Miljøet, (en VVM-redegørelse). Dette fremgår af planlovens 11 g og Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægsvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Miljøvurdering: Efter lovbekendtgørelse nr af 22. december 2007 om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen gennemføre en miljøvurdering af en plan, hvis planen kan få væsentlig indflydelse på miljøet. Internationale beskyttelsesområder: I henhold til 6 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) skal der i planforslag, der direkte eller indirekte kan påvirke et Natura 2000-område, indgå en vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Endvidere må der iht. 11 ikke meddeles VVM-tilladelse eller vedtages planforslag, hvis projektet eller gennemførelse af planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. Trafikstyrelsen 1 kan desuden i henhold til 4 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet kræve, at der udarbejdes en konsekvensvurdering. Kystdirektoratet havde tidligere dette ansvarsområde, der blev flyttet til Trafikstyrelsen den 3. februar 2014, og Kystdirektoratet har anmodet om, at der udarbejdes en konsekvensvurdering af, om projektet påvirker udpegningsgrundlaget for de nærliggende habitatområder og/eller beskyttede bilag IV arter, herunder marsvin. 1 I forbindelse med regeringsomdannelsen den 3. februar 2014 er der sket en flytning af Kystdirektoratet til Miljøministeriet. Ansvaret for Havneloven flyttes til Trafikstyrelsen, og Trafikstyrelsen er derfor myndighed for udvidelsen. 1

2 2

3 Projektet på Thyborøn Havn En udvidelse af Thyborøn Havn kræver ændring af planlægningen, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Udvidelsen er desuden omfattet af VVM-reglerne, og der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse som bilag til kommuneplantillægget. Ændringen af kommunens planlægning medfører, at der også skal gennemføres en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Efter VVM-bekendtgørelsen skal myndighederne foretage en vurdering af et projekts indvirkning på miljøet. Det gøres ved udarbejdelse og offentliggørelse af en VVM-redegørelse med beskrivelse af det pågældende projekts påvirkning af miljøet, hvor miljøbegrebet skal forstås bredt. Det vil sige projektets virkning på mennesker og miljø (luft, jord, vand, dyr og planter mv.). Projektets indvirkning på kulturarv og byens landskab samt evt. miljøafledte socioøkonomiske effekter skal også vurderes. VVM-redegørelsen skal indeholde en oversigt over de væsentligste undersøgte alternativer og de vigtigste grunde til deres fravalg, samt en beskrivelse af konsekvenserne, hvis anlægget ikke gennemføres - det såkaldte 0-alternativ. Mens VVM-reglerne retter sig mod det konkrete projekt, retter lov om miljøvurdering af planer og programmer sig mod planerne. Der er dog en stor grad af overlap mellem de to sæt miljøvurderingsregler. De særlige krav, der er indeholdt i loven om miljøvurdering af planer og programmer, som ikke findes i VVM-bekendtgørelsen, omhandler væsentligst beskrivelse af planens/programmets formål og forbindelsen til andre relevante planer samt foranstaltninger vedrørende overvågning. Desuden er der krav om høring af andre myndigheder, hvis områder kan blive berørt af planen/programmet - både i idéfasen og inden der træffes endelig afgørelse om planen/programmet. Ved endelig vedtagelse af planen eller programmet skal den planlæggende myndighed udarbejde en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. De to typer af miljøvurdering er kombineret i en samlet miljøvurdering, herefter kaldet VVMredegørelsen. Offentlig høring af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse Kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse er offentliggjort i 8 uger i perioden 2. september oktober Det samlede materiale offentliggøres i sin helhed på kommunens hjemmeside samt på Plansystemet Hovedrapporterne, dvs. kommuneplantillæg, VVMredegørelse, der også er miljørapport, og lokalplan kan ses i papirform hos Lemvig Kommunes Borgerservice, samt på Lemvig Bibliotek, Skolegade 3, 7620 Lemvig. Synspunkter eller ændringsforslag til kommuneplantillægget og tilhørende VVM redegørelse skal være skriftlig og så vidt muligt sendes elektronisk til eller pr. brev til Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 3

4 Indsigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse skal være Lemvig Kommune i hænde senest den 28. oktober 2014 for at indgå i den endelige vurdering af, om projektet kan gennemføres efter VVM-reglerne. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan foregår sideløbende med offentliggørelsen af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Kommuneplantillæggets behandling Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer). Processen for udarbejdelse af kommuneplantillægget kan inddeles i følgende fire faser: 1 Indkaldelse af ideer og forslag 2 Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse 3 Sammenfattende redegørelse. Bilag til Byrådets endelige behandling 4 Kommuneplantillæg vedtages endeligt af byrådet Fase 1 Lemvig Kommune gennemførte fra den 10.september til den 8.oktober 2013 en idefase, hvor det var muligt at komme med kommentarer og emner til de anmeldte projekter og til VVM-redegørelsens indhold. Der kom ingen bidrag i idefasen. Fase 2 Med offentliggørelse af dette kommuneplantillæg er processen nu ved fase 2. Materialet er offentligt fremlagt i 8 uger i perioden 2. september 28. oktober 2014, hvor det er muligt at komme med indsigelser og bemærkninger til projektet. Indsigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse skal være Lemvig Kommune i hænde senest som angivet på s. 2-3 for at indgå i den endelige vurdering af, om projektet kan gennemføres efter VVM-reglerne. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan foregår sideløbende med offentliggørelsen af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Fase 3 og 4 Efter fase 2 vil Lemvig Kommune og Trafikstyrelsen på baggrund af VVM-redegørelsen vurdere de indkomne bemærkninger og udarbejde en sammenfattende redegørelse, der indgår i myndighedernes beslutning, om projektet skal fremmes. I henhold til planlovens 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen påklages. En klage skal være skriftlig og så vidt muligt sendes elektronisk til eller pr. brev til Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. Klagen skal være modtaget inden fire uger efter den offentlige bekendtgørelse. Lemvig Kommune videresender derefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for, at Natur- og Miljøklagenævnet behandler klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret 4

5 tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Klageberettigede er: Miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Kommuneplanens retsvirkninger En endelig kommuneplan eller et endeligt kommuneplantillæg medfører, at kommunen inden for byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse. Kommunen kan endvidere indenfor byzoner modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbuddene kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Forbud begrundet med uoverensstemmelse med kommuneplanens rammedel kan endvidere ikke nedlægges, hvor området i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. 5

6 Redegørelse Thyborøn Havn har en stærk position som fiskerihavn af national betydning, og fremtidsmulighederne ser positive ud med udvikling af større fartøjer. Sideløbende har Thyborøn Havn udviklet sig til en af vestkystens største godshavne med en godsomsætning, som nu igen overstiger 1 mio. tons gods. Med de betydelige gods- og fiskeriaktiviteter er Thyborøn Havn et kraftcenter for hele Nordvestjylland. Endvidere fungerer Thyborøn Havn som nødhavn, da Thyborøn Havn kan besejles i alt slags vejr på grund af kanalen og en havnemunding, der vender ind mod fjorden. Havnen har begrænsninger i mulighederne for udbygning og vækst, dels pga. at Thyborøn by ligger vest for den eksisterende havn, og dels pga. at et internationalt beskyttelsesområde, Natura 2000 område, ligger syd for Thyborøn by og vest for Sydhavnen. Dette medfører, at det ikke er muligt at udvide mod vest. Det har medført, at Thyborøn Havn er tæt bebygget, og der mangler i dag baglandsarealer. Det giver betydelige udfordringer for driften af havnen, og det kan på sigt blive vanskeligt at løfte den kommende vækst inden for godsaktiviteter, aktiviteter i forbindelse med opførelse og servicering af havvindmølleanlæg, support for offshore industrien m.m. samt servicering i forbindelse med skibsbygning og reparationer af skibe, hvis der ikke skaffes yderligere arealer. Den stigende vækst i aktiviteter som håndtering af råstoffer er medvirkende til, at der bliver behov for yderligere baglandsarealer ved havnen. Kommuneplantillægget Lemvig Kommune vil dermed med dette kommuneplantillæg sikre mulighed for: 1. Fremrykning af Søndre Mole ud for Værftshavn, etablering af nye arealer ved opfyldning bag den fremrykkede mole og anlæg af en ny kaj fra Værftskaj til færgehavnen. Endvidere reservation for etablering af en tørdok i hjørnet mellem Værftskaj og den omtalte nye kaj, samt reservation til en Ro/Ro rampe i den vestlige del af området 2. Fremrykning af molen langs Sydhalen, etablering af nye arealer bag den fremrykkede mole ved opfyldning på begge sider af Sydhalen og bygning af Holmenkaj syd for Sydhalen. Endvidere flytning af færgelejet til en placering i bassinet bag Sydhalen. 3. Udvidelse af landarealer i Sydhavnsområdet ved opfyldning mellem det nuværende opfyldte areal og mølledæmningen, samt bygning af 2-3 kajanlæg på stensætningen langs Sælhundeholm Løb. Principperne er vist på følgende illustrationsplan. 6

7 7

8 Kommuneplanen skal ifølge planloven udlægge arealer til de kommende 12 års behov. Da der allerede i dag er behov for yderligere baglandsarealer, og behovet ikke forventes at falde inden for de kommende planperioder, vurderer Lemvig kommune, at der er behov for arealerne indenfor de kommende 12 år. De nye arealer vil starte som åbne oplagsarealer, hvorved arealerne ved værftshavnen på sigt vil udvikle sig til en mere kompakt bebyggelse, som på den eksisterende havn. Der må efter planlovens bestemmelser kun udlægges nye arealer i kystnærhedszonen, hvis der er en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. Thyborøn Havn er som andre havne afhængig af en placering ved kysten, så skibe kan komme til havnen, og det er for at understøtte havnens funktion, at der etableres nye landudvidelser. Der er ikke mulighed for at finde arealer bag den eksisterende havn, da Thyborøn by er beliggende her. Desuden skal de nye arealer ligge tæt på de eksisterende kajanlæg for at kunne understøtte havnefunktionerne. Der er derfor både en planlægningsmæssig og en funktionel begrundelse. De nye landarealer skal anvendes til havneformål, herunder oplag, håndtering af råstoffer (sand, sten og grus), trailerplads, frysehuse, havnerelaterede service virksomheder, tung havnerelateret industri og nye havnerelaterede virksomheder. Rundt om virksomheden Cheminova er der en miljø- og sikkerhedszone på m og inden for denne udlægges der ikke følsom arealanvendelse, såsom boliger, plejehjem, vuggestuer, sommerhusområder, kolonihaveområder, offentligt tilgængelige rekreative områder, campingpladser og særlige naturområder. Havneudvidelsen er i kommuneplantillægget inddelt i fire områder for at tage hensyn til især den maksimale bygningshøjde, der er maksimalt 30 m ved værftshavnen, bortset fra et mindre område, hvor der er maksimalt 12 meter. Ved Sydhavnen er der ligeledes en maksimal bygningshøjde på 12 meter. Dette stemmer overens med gældende planlægning. De nye landarealer overføres til byzone med en lokalplan. Der er i de seneste år kommet et øget fokus på klimaændringer, herunder et fokus på oversvømmelse i Limfjorden. Ved Thyborøn vil udviklingen i de klimatiske forhold betyde en stigning i middelvandspejlet, hvilket kan have betydning for havnen i forhold til bølgepåvirkning og overskyl. Udvidelsen af havnen etableres i minimum kote +1.5 m DVR90, og derpå udlægges der et køre/ bære lag, hvorved arealerne vil ligge omkring kote DVR90, hvilket er på niveau med den eksisterende havn. Dette bevirker, at hyppigheden en stormevent med oversvømmelse vil være lav, hvor der i 2013 statistik vil komme en stormevent omkring hvert 400 år. Dette interval vil over tiden falde, så der kan forventes en stormevent med et lavere interval, fx vil kan der efter 50 år forventes en oversvømmelse hvert 5 år, jf. afsnit 8.4 i VVM-redegørelsen. VVM-redegørelse, miljøvurdering og øvrig lovgivning Lemvig Kommune har vurderet, at landudvidelserne på Thyborøn Havn kan have væsentlige påvirkninger på miljøet, og derfor er der udarbejdet kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse for det konkrete projekt. VVM-redegørelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK nr af 15. december 2010). 8

9 Forslaget til kommuneplantillæg er i sig selv omfattet af reglerne om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24. september 2009). Da kravene til indholdet i VVM-redegørelse og miljøvurdering er stort set identiske, er der udarbejdet en VVM-redegørelse, der opfylder kravene i henhold til begge lovgivninger. I VVM-redegørelsen gives en baggrund for gennemførelse af projektet, forholdet til kommuneplanen og til anden planlægning for området. Der er desuden i VVM-redegørelsen en gennemgang af de alternativer, der er blevet undersøgt. Der er i Kommuneplan 2013 retningslinjer for beskyttelse af natur, kulturhistorie, geologi og landskab. I VVM-redegørelsen er der redegjort for forholdet til kommuneplanens retningslinjer og de tilpasninger, der er foretaget af projektet, for at imødekomme beskyttelsesinteresserne. Da landudvidelserne potentielt kan påvirke de internationalt beskyttede Natura 2000-områder i nærheden, er der foretaget en vurdering af, om der kan forventes en påvirkning. Kommunalbestyrelsen har vurderet, at habitatbekendtgørelsens 11, der indeholder krav om, at alle planer og projekter skal vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter, er opfyldt. Det er kommunalbestyrelsens vurdering efter habitatbekendtgørelsens 6 og 7, at Natura-2000 områdernes udpegningsgrundlag ikke vil blive påvirket negativt. De foretagne undersøgelser og vurderinger af særligt beskyttede bilag IV arter er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsen. Det er på baggrund heraf Kommunalbestyrelsens vurdering, at projektet og gennemførelsen af planen med de foreslåede afværgetiltag ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rastepladser i det naturlige udbredelsesområde for de observerede bilag IV arter. VVM-redegørelsen er udarbejdet i samarbejde med Trafikstyrelsen, der er myndighed for søterritoriet, og omfatter således også en konsekvensvurdering for marsvin, både som bilag IV art og som en del af udpegningsgrundlaget for Natura Udover VVM-reglerne kræver realiseringen af kommuneplantillægget også tilladelse, dispensation og godkendelse efter: Havneloven Planloven (lokalplan) Kystbeskyttelsesloven Miljøbeskyttelsesloven (stoffer anvendt til aktiviteter i vand må ikke forurener vandet) Naturbeskyttelsesloven (beskyttet natur, evt. klitfredning og anlæg i det åbne land) Vejloven (ny vejadgang fra hovedlandevejen til Thyborøns sydlige havn, som forudsætter Vejdirektoratets accept) Miljøministeriet har i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Transportministeriet udviklet nogle principper for planlægning i byer med aktive erhvervshavne. Principperne vil indgå i varetagelsen af de statslige interesser i forbindelse med ændringer af kommune- og lokalplaner i og omkring havne af national interesse. 9

10 Af Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 fremgår, at det er et statsligt mål at sikre udviklingsbetingelser for havne som transportknudepunkter og som erhvervsområder for virksomheder, der har behov for skibstransport, i samspil med byen i øvrigt. Planlægningen for udvidelsen på Thyborøn Havn falder i tråd med ovennævnte statslige mål, da der sikres bedre adgang til havnen samt der sikres mulighed for ind- og udskibning af varer, og dermed bidrager den til, at Thyborøn Havn kan opretholdes som et effektivt transport- og erhvervsknudepunkt. Lemvig Kommunes vurdering i forhold til VVM-redegørelsen Lemvig Kommune vurderer, at VVM-redegørelsen udgør et kvalificeret grundlag for den offentlige debat om projektet. I VVM-redegørelsen er integreret en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt en vurdering efter bekendtgørelsen om administration af Internationale beskyttelsesområder (Natura 2000 og bilag IV arter). Lemvig Kommune vurderer, at der er væsentlige miljøpåvirkninger, men også at de er så begrænsede i forhold til de samfundsmæssige gevinster, at landudvidelserne kan etableres. For at begrænse de miljømæssige påvirkninger er der i VVM-redegørelsens kapital 9 beskrevet en række afværgeforanstaltninger, og det er en forudsætning for vurderingen, at de gennemføres. Hvis du er uenig i det synspunkt, så send dine bemærkninger inden udløb af fristen for indsigelser, således at de kan indgå i byrådets grundlag, inden der træffes endelig beslutning om projektet. Overvågningsprogram efter lov om miljøvurdering af planer og programmer Thyborøn Havn har stor betydning for Lemvig Kommune, og der er et betydeligt fokus på aktiviteterne i området. Lemvig Kommune vil derfor løbende overvåge om planerne for Thyborøn Havn har haft de forventede konsekvenser, og om de fungerer som forventet. Hvis det ikke er tilfældet, vil der blive taget initiativ til opfølgende eller supplerende planlægning. Der foretages en opsamling af den løbende overvågning hvert fjerde år i forbindelse med revision af kommunens planstrategi og kommuneplanrevision. 10

11 Sagens dokumenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for landudvidelser, der sikrer Thyborøn Havn yderligere arealer af hensyn til havnedriften. Arealerne udlægges til havnerelateret tung industri. Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan er udarbejdet i forbindelse med VVM for landudvidelser ved Thyborøn Havn. Forslag til lokalplan nr. 176 for et erhvervsområde til tung industri på Thyborøn Havn, som indeholder regulerende bestemmelser for området, er offentliggjort i et særskilt dokument. I den følgende tabel er forholdet mellem myndighederne og de forskellige dokumenter oplistet. Planer/rapporter der forudsættes for udvidelse af havnen Kommuneplantillæg nr. 5 VVM-redegørelse og miljørapport (bilag til kommuneplantillægget) indeholdende: - ikke-teknisk resumé - indledning - projektbeskrivelse - miljøvurdering/miljøredegørelse - vurdering i relation til internationale beskyttelsesområder og bilag IV arter - baggrundsrapporter (kildemateriale) Lokalplan nr. 176 Formål Retningslinjer for udvidelse af Thyborøn Havn Rammer for lokalplanlægning af området. Basis for at Lemvig Kommune kan udstede VVM-tilladelse Vurdering af projektets og planens virkninger på miljøet jf. VVMbekendtgørelsen nr af 15. december 2010 og lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 med ændringer i lov nr. 250 af 31. marts VVM-bekendtgørelse for anlæg og foranstaltninger på søterritoriet nr. 579 af 29. maj Basis for at der kan udstedes VVM-tilladelse Regulerende og bindende bestemmelser for borgere og virksomheder i lokalplanområdet Myndighed Lemvig Kommune Lemvig Kommune (VVM på land og miljøvurdering af planen) Trafikstyrelsen (VVM søterritoriet) Lemvig Kommune Efterfølgende tilladelser Formål Myndighed VVM-tilladelse Tilladelse til at planens anlæg, herunder landudvidelserne, kan realiseres. Vilkår for projektets realisering for så vidt angår landdelen. Lemvig Kommune VVM-tilladelse Miljøgodkendelser Tilladelse(r) til at landudvidelserne kan realiseres. Vilkår for anlæggets realisering for så vidt angår søterritoriet. Vilkår for enkeltanlæg, herunder virksomheder der kræver miljøgodkendelse. De udarbejdes først, når der er konkrete Trafikstyrelsen Lemvig Kommune 11

12 Nye retningslinjer projekter. Der er følgende tilføjelser i retningslinjer i Kommuneplan : I retningslinje VVM-pligtige anlæg tilføjes følgende: Der er gennemført en vurdering af miljøpåvirkningerne (VVM) af udvidelse af Thyborøn Havn. Der skal i VVM-tilladelsen stilles krav om afværgeforanstaltninger, som beskrevet i VVM-redegørelsens kapital 9. Endvidere vises udvidelsen på kortet ved retningslinjen i afsnittet; Placering af virksomheder og tekniske anlæg. I retningslinje Institutioner og servicefunktioner ændres følgende: Udvidelsen af Thyborøn Havn er kategoriseres som 'Andet' på retningslinjekortet. Dette ændres til 'Erhverv med havneformål', så retningslinjerne er de samme for hele Thyborøn Havn. I retningslinje Byudvikling ændres følgende: Udvidelsen af Thyborøn Havn medtages på retningslinjekortet til Byudvikling som 'overføres til byzone' og byvækstgrænsen flyttes, så den flugter med havvindmøllerne. 12

13 Rammer Der udlægges fire nye rammeområder, jf. nedenstående figur. 13

14 Rammerne tager udgangspunkt i de eksisterende rammer på havnen. Plannummer 10E 1.8 Generel anvendelse Erhvervsområde Specifik anvendelse Havneformål indeholdende havneerhverv og havnerelaterede erhverv samt færgelejer og detailhandel i tilknytning til færgeforbindelse Inden for området kan der også etableres tekniske anlæg, herunder tanke, der har relation til havnedriften. Fremtidig Byzone zonestatus Zonestatus By- og landzone Bygningshøjde Max 30 m for hele området. Skorstene, master, kraner og siloer er ikke omfattet Afkast og ventilation kan være op til 5 meter over bygningstoppen Parkering Mindst en plads pr. 170 m 2 etageareal Virksomheder med mange ansatte eller mange kunder skal etablere yderligere p-pladser, således at antal p-pladser dækker behovet. Særlige bestemmelser Bebyggelsesrumfang må ikke overstige 6 m 3 /m 2 grundareal indenfor området som helhed For nybyggeri er minimum sokkelkote på +2.30m DVR90 Den nye ramme 10E 1.8 erstatter følgende rammeområder: Rammeområde 10E 1.8 samt del af rammeområde 10E 1.7, 10E 1.9, 10E 1.10 og Thyb_Havn. Plannummer Generel anvendelse Specifik anvendelse Fremtidig zonestatus Zonestatus Bygningshøjde Parkering Særlige bestemmelser 10E.1.13 Erhvervsområde Erhvervsområde, nærmere bestemt havneerhverv og havnerelaterede erhverv. Inden for området kan der også etableres tekniske anlæg, herunder tanke, der har relation til havnedriften. Byzone Byzone Max 12 m for hele området. Skorstene, master, kraner og siloer er ikke omfattet Afkast og ventilation kan være op til 5 meter over bygningstoppen Mindst en plads pr. 170 m 2 etageareal Virksomheder med mange ansatte eller mange kunder skal etablere yderligere p-pladser, således at antal p-pladser dækker behovet. Bebyggelsesrumfang må ikke overstige 4 m 3 /m 2 grundareal indenfor området som helhed For nybyggeri er minimum sokkelkote på +2.30m DVR90 Den nye ramme 10E 1.13 erstatter dele af rammerne for følgende rammeområde: rammeområde 10E.1.5, Erhvervsområde på Thyborøn Havn 14

15 Plannummer Generel anvendelse Specifik anvendelse Fremtidig zonestatus Zonestatus Bygningshøjde Parkering Særlige bestemmelser 10E.1.10 og 10E.1.12 Erhvervsområde Erhvervsområde, nærmere bestemt havneerhverv og havnerelaterede erhverv. Inden for området kan der også etableres tekniske anlæg, herunder tanke, der har relation til havnedriften. Byzone By- og landzone Max 12 m for hele området. Skorstene, master, kraner og siloer er ikke omfattet Afkast og ventilation kan være op til 5 meter over bygningstoppen Mindst en plads pr. 170 m 2 etageareal I området kan der rejses 1 vindmølle. Vindmøller indenfor området er undtaget retningslinjen i temaplan for vindmøller for så vidt angår vingeantal. For nybyggeri er minimum sokkelkote på +2.30m DVR90 Den nye ramme 10E 1.10 erstatter dele af følgende rammeområde 10E 1.10 og 10E 1.12 stemmer overens med den eksisterende ramme 10E

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 Thyborøn Havn set mod Rønland Thyborøn Havn ønsker at udvide havnen. Havnen er en vigtig arbejdsplads og Lemvig Kommune ønsker at støtte op

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019. Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne S 6.1 og LF

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den forslag. til den Vindmøller på Hirtshals Havn

Offentlig fremlagt. fra den forslag. til den Vindmøller på Hirtshals Havn Offentlig fremlagt fra den 10.04.2017 til den 06.06.2017 forslag Vindmøller på Hirtshals Havn Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for Hjørring

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Byrådet har på

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 40. Centerområde Amtoft. Juni Amtoft

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 40. Centerområde Amtoft. Juni Amtoft FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 40 Centerområde Amtoft Juni 2016 Amtoft Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov om Planlægning

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46 Sydhavnen, Thisted Juni 2017 Thisted Redegørelse Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen Teknisk forvaltning Planafdelingen Forslag til kommuneplantillæg nr. 300.T.16 og forslag til lokalplan nr. 300.001 for et testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle samt VVM for samme anlæg.

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan. for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland.

Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan. for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland. Vejle Kommune Sendt pr. e-mail: post@vejle.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-202-00008 Ref. birhj Den 13. december 2010 Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan 2009-2021 for

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39. Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum. December Hørdum

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39. Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum. December Hørdum FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum December 2016 Hørdum Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 27 til Rammeområde 41.BL1 og 41.BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 67 til Rammeområde 54.OF1 og 54.T1 Teknisk anlæg for solceller ved DNV Gødstrup ved Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 1.18, Pedersholmparken i Frederikssund. Endeligt vedtaget

Læs mere

Ferie- og fritidsområde Landingspladsen Nr. Vorupør

Ferie- og fritidsområde Landingspladsen Nr. Vorupør FORSLAG Ferie- og fritidsområde Landingspladsen Nr. Vorupør August 2015 Nr. Vorupør / Landingspladsen Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Vilsund Midt, Nord og Syd Vilsund

Vilsund Midt, Nord og Syd Vilsund Vilsund Midt, Nord og Syd Vilsund September 2015 Vilsund Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 for en bebyggelse med boliger og erhverv på Herlev Ringvej er sendt i offentlig høring fra den 16. december 2014 til den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk Forslag - September 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Offentlig bekendtgørelse den 11.10 2016 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 - Justering af rammeområde 3.2.B1 (boligområde) ved Gåsebakken i Ugelbølle. Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 7 Præstø bymidte. Kommuneplan for Vordingborg Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 7 Præstø bymidte. Kommuneplan for Vordingborg Kommune Forslag til Tillæg nr. 7 Præstø bymidte Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 tekpost@vordingborg.dk

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg VVM-redegørelse Sammenfattende

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan for udbygning af naturgassystemet i Sydog

Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan for udbygning af naturgassystemet i Sydog Aabenraa Kommune Sendt pr. e-mail: post@aabenraa.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-202-00008 Ref. birhj Den 13. december 2010 Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

9.15.T3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods

9.15.T3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods 9.15.T3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Udviklingsafdelingens

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere