NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER"

Transkript

1 Nr udg 2015 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No ed., 2015 Sulfit-reducerende Clostridier. Bestemmelse i levnedsmidler. Sulphite-reducing Clostridia. Determination in Foods. 1. INTRODUKTION Genus Clostridium omfatter sporedannende, oftest bevægelige, Gram-positive, anaerobe stavbakterier. De forekommer i jordbunden og i mave-tarm kanalen hos dyr og mennesker. De vigtigste arter i relation til levnedsmiddelforgiftning er C. botulinum og C. perfringens. I vacuumpakkede, rå og varmebehandlede kød- og fiskeprodukter kan psykrotrofe Clostridier udgøre et problem (bombage og/eller sur/fordærvet lugt). Endvidere findes der strict termofile arter af Clostridier, som primært fordærver helkonserves, da deres sporer er yderst varmeresistente. 1. INTRODUCTION The genus Clostridium comprises spore-forming, mainly motile, gram-positive, anaerobic rods. They appear in soil and in the gastrointestinal tract of animals and man. The most important Clostridium causing foodborne intoxication are C. botulinum and C. perfringens. In vacuum-packed raw and heat-processed meat and fish products, psychrotrophic Clostridia can cause spoilage (blown packs and/or foul smell). In addition, thermophilic Clostridia may cause spoilage especially in canned foods, as the spores may be extremely heat resistant. 2. ÆNDRINGER I denne reviderede 5. udgave er der tilføjet en procedure for verifikation af suspekte kolonier, mhp. specifikt at påvise sulfit-reducerende Clostridier eller C. perfringens. Som en konsekvens heraf er titlen på metoden ændret fra Anaerobe sulfitreducerende bakterier til Sulfit-reducerende Clostridier. 2. ADDITIONS The revised 5 th edition of the method has been added a procedure for verification of the colonies in order to specifically determine sulphite-reducing Clostridia or C. perfringens. Consequently, the title has been changed from Anaerobic sulphite-reducing bacteria to Sulphite-reducing Clostridia. 3. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE Denne metode påviser antallet af anaerobe, sulfitreducerende bakterier i et givet levnedsmiddel. Antallet af sulfit-reducerende Clostridier eller C. perfringens bestemmes ved yderligere verificering af kolonierne. Metoden kan benyttes til alle typer levnedsmidler 3. SCOPE AND FIELD OF APPLICATION A method is described for determination of the number of anaerobic, sulphite-reducing bacteria present in foods. The number of sulphite-reducing Clostridia or C. perfringens is determined by further verification of the colonies. The method is applicable to all types of foods. 4. DEFINITION De bakterier der påvises som sorte kolonier i jernsulfit agar efter denne metode, er langt overvejende Clostridier, men visse andre fakultativt anaerobe, gram 4. DEFINITION The bacteria being determined according to this standard are sulphite-reducing bacteria, capable of anaerobic growth. Generally, these bacteria will

2 NMKL-metode nr. 56, 5. udg., 2015, side 2 (6) NMKL Method No. 56, 5. Ed., 2015, page 2 (6) negative bakterier (bl.a. Salmonella) kan også danne sorte kolonier i agaren. Såfemt der ønskes en specifik angivelse af sulfit reducerende Clostridier, skal kolonierne efterfølgende verificeres som Clostridier eller som C. perfringens. Såfremt jernsulfit agaren inkuberes ved 37 C som beskrevet i denne metode, er det usikkert om psykrotrofe og termofile Clostridier kan kvantificeres. Hvis prøven forventes at indeholde sådanne Clostridier, skal inkuberingstemperaturen justeres i overensstemmelse hermed. Endvidere kan det være nødvendigt at tilæstte yderligere næringsfaktorer som kulhydrater og vitamin K 1. belong to genus Clostridia, but it can not be ruled out that other, non-related bacteria (e.g. Salmonella) can form black colonies when using this method. If requested, the colonies can be verified as Clostridia or C. perfringens. If the Iron Sulphite agar is incubated at 37 C, the psychrotrophic and thermophilic Clostridia may not be determined. If these Clostridia are expected, the incubation temperature should be adjusted accordingly and addition of further nutrition factors (e.g. carbohydrates and vitamin K 1 ) should be considered. 5. REFERENCER 5.1 NMKL-Procedure nr. 23, 2008: Handledning i kvalitetssäkring för mikrobiologiska laboratorier. 5.2 NMKL-metode nr. 91, 6. udgave 2010: Prøveudtagning og forbehandling af levnedsmidler og foderstoffer til kvantitativ mikrobiologisk undersøgelse. 5.3 NMKL-Prosedyre nr. 12, 2. udg. 2014: Håndbok i prøvetaking av næringsmidler 5. REFERENCES 5.1 NMKL Procedure No. 23, 2008: Guide on Quality Assurance in Microbiological Laboratories. 5.2 NMKL Method No 91, 6 th ed. 2010: Preparation of the test sample and initial suspension of food and animal feeding stuffs for quantitative microbiological examination 5.3 NMKL Procedure No 12, 2 nd ed., 2014: Guide on sampling for analysis of foods 6. PRINCIP Antallet af sulfit-reduserende bakterier bestemmes ved instøbning af en kendt mængde prøve i et vækstmedium som indeholder ferri(iii)ammoniumcitrat (ammoniumjern(iii)citrat) og di-natrium bisulfit (natrium metabisulfit). Efter inkubering i 1-2 døgn ved 37 C (slutaflæsning efter 2 døgn), tælles typiske sorte/sværtede kolonier. Hvis man ønsker at påvise psykrotrofe eller thermofile bakterier bør en lavere eller højere temperatur vælges; f.eks 20,0 ± 1,0 C eller 50,0 ± 1,0 C. Sværtning/sortfarvning af kolonierne og den omgivende zone skyldes dannelse af H 2 S som reagerer med tilstedeværende trivalent jern (Fe 3+ ; ferri-ioner) og udfældes som jernsulfid. Såfremt der ønskes en angivelse af sulfit-reducerende Clostridier eller C. perfringens, skal der udføres yderligere verifikation. Såfremt der ønskes undersøgt for sporer i prøven, varmebehandles den primære fortynding i 80 C i 10 minutter for at eliminere de vegetative celler. 6. PRINCIPLE The number of sulphite-reducing bacteria is determined by pouring known amounts of sample into a growth medium containing ammonium iron(iii) citrate and disodium disulphite (sodium metabisulphite). After incubation for 1-2 days at 37 C (final reading after 2 days), typical black colonies are counted. If psychrotrophic or thermophilic bacteria are suspected, a lower respectively higher temperature should be used for incubation (e.g ± 1.0 C or 50.0 ± 1.0 C). The black color of the colonies and the surrounding zone is due to the formation of H 2 S, which reacts with trivalent iron (Fe 3+, ferri-ions) present in the medium, resulting in the formation of the black precipitate iron sulfide. If sulphite-reducing Clostridia or C. perfringens are to be determined, further verification should be carried out. If the number of spores is to be determined, the primary dilution is heated for 80 C in 10 minutes in order to eliminate vegetative cells.

3 NMKL-metode nr. 56, 5. udg., 2015, side 3 (7) NMKL Method No. 56, 5. ed., 2015, page 3 (7) 7. SIKKERHEDSANVISNINGER Der er ingen specielle sikkerhedsanvisninger for denne metode udover almindelig mikrobiologisk GLP. 7. SAFETY PRECAUTION There are no specific safety instructions concerning this method besides standard microbiological GLP. 8. SUBSTRATER / FORTYNDINGSVÆSKE 8.1 Saltvandspepton-opløsning 8. SUBSTRATES AND DILUENTS 8.1 Peptone salt diluent Natriumklorid Pepton Destilleret eller ligeværdigt vand 8,5 g 1,0 g Sodium chloride Peptone Distilled water or equivalent 8.5 g 1.0 g Opløs natriumklorid og pepton i destilleret eller ligeværdigt vand. Anvend om nødvendigt opvarmning for at sikre fuldstændig opløsning af ingredienser. Indstil ph til 7,0 ± 0,2 ved C. Fordel derefter fortyndingsvæsken i passende flasker og rør og autoklaver disse i 15 minutter ved 121 ± 2 C. 8.2 Jernsulfit agar Dissolve sodium chloride and peptone in distilled water. If necessary, heat the solution to ensure complete dissolution of ingredients. Adjust ph so that the final ph is 7.0 ± 0.2 at C. Dispense the diluent into appropriate sized tubes and bottles and autoclave for 15 min. at 121 ± 2 C. 8.2 Iron sulphite agar Tryptose 1) Soytone 1) Gærekstrakt Natrium metabisulfit (Na 2 S 2 O 5 ) Ammonium jern(iii) citrat Agar Destilleret eller ligeværdigt vand til 15,0 g 5,0 g 5,0 g 1,0 g 1,0 g 20,0 g Tryptose 1) Soytone 1) Yeast extract Sodium metabisulphite (Na 2 S 2 O 5 ) Ammonium iron(iii) citrate Agar Distilled water or equivalent 15.0 g 5.0 g 5.0 g 1.0 g 1.0 g 20.0 g Opløs substratets komponenter i vand under opvarmning. Fordel 250 ml substrat på 0,5 liters flasker og autoklaver i 15 minutter ved 121 ± 2 C. Efter autoklavering skal ph i den brugsfærdige agar være 7,6 ± 0,2 målt ved C. Kommercielt tilgængelige substrater kan anvendes jævnfør producentens angivelser. 1) Betegnelsen "tryptose" og "soytone" er handelsnavne anvendt af de fleste producenter. Andre trypsinspaltede kaseiner eller soyaproteiner med tilsvarende næringsmæssige egenskaber kan også benyttes. Dissolve the ingredients in the water by heating. Distribute 250 ml portions of substrate to 500 ml flasks and autoclave for 15 minutes at 121 ± 2 C. Adjust ph so that the ph in the ready for use agar is 7.6 ± 0.2 measured at C. Commercially available agars may be used according to the manufacturer's instructions. 1) The designations "tryptose" and "soytone" are trade names used by most manufacturers. Other tryptic-digested caseins or soya proteins with similar nutritional properties may be used. 9. APPARATUR / UDSTYR 9.1 Homogeniseringsudstyr for prøver af faste levnedsmidler. 9. APPARATUS / EQUIPMENT 9.1 Homogenization equipment for samples of solid foods.

4 NMKL-metode nr. 56, 5. udg., 2015, side 4 (6) NMKL Method No. 56, 5. Ed., 2015, page 4 (6) 9.2 Vandbad, 45 ± 1 C / 80 ± 1 C 9.3 Anaerobbeholder eller andet udstyr til inkubering i anaerob atmosfære. 9.4 Inkubatorer 37,0 ± 1,0 C / 50.0 ± 1.0 C eller 20.0 ± 1.0 C. 9.2 Water bath, 45 ± 1 C / 80 ± 1 C. 9.3 Equipment for generating an anaerobic atmosphere. 9.4 Incubators 37.0 ± 1.0 C / 50.0 ± 1.0 C or 20.0 ± 1.0 C. 10. PRØVETAGNING Prøverne udtages jævnfør sædvanlige mikrobiologiske principper og på en sådan måde at der opnås en repræsentativ prøve for det pågældende levnedsmiddel (se NMKL:s Handbok nr. 12 i prøvetaking av levnedsmidler og NMKL nr. 91 forbehandling af levnedsmidler til mikrobiologiske undersøgelser (5.2 og 5.3). De udtagne prøver skal forbehandles og udsås hurtigst muligt, idet vegetative celler af nogle sulfitreducerende Clostridier er følsomme overfor både frysning og køleopbevaring. 10. SAMPLING Samples are taken according to established microbiological principles and in such a way that the samples are as representative as possible. Refer to NMKL Procedure No. 12; Guide on sampling for analysis in food and NMKL Method No. 91; Pretreatment of foods for microbiological examination (5.2 and 5.3). Samples should be plated as soon as possible, since vegetative cells of some sulphite-reducing Clostridia are sensitive to both cooling and freezing. 11. PROCEDURE 11.1 Forbehandling af prøverne Prøvene skal forbehandles i overensstemmelse med NMKL metode nr. 91 (5.2) Dybdeudsæd i jernsulfit agar Afpipetter 1 ml af de relevante fortyndinger af prøven i tomme petriskåler. Herefter hældes 15 ml jernsulfitagar (8.2) tempereret til 45 C i petriskålene, hvorefter indholdet blandes grundigt. Efter at agaren er størknet påføres yderligere 10 ml jernsulfit agar som dæklag. Alternativt, afpipetter 1 ml af de relevnate fortyndinger af prøven til dyrkningsrør, tilsæt 12 ml jernsulfittagar (8.2) ved 45 o C og bland forsigtig. Når agaren er størknet, tilsættes yderligere 2-3 ml jernsulfittagar (8.2) som dæklag for at forhindre optag af oxygen i selve dyrkningsmediet Bestemmelse af sporer Såfremt der ønskes en bestemmelse af antallet af sporer, skal den initielle fortynding varmebehandles for dermed at eliminere vegetattive celler. Hertil anvendes en behandling ved 80 C i 10 minutter i vandbad (9.2). Efterfølgende fremstilles en fortyndingsrække på den varmebehandlede delprøve, som udsås efter PROCEDURE 11.1 Pretreatment of samples Samples should be pretreated as described in NMKL method No. 91 (5.2) Pouring into iron sulphite agar Pipette 1 ml of suitable dilutions of the sample into empty Petri dishes. Then pour 15 ml iron sulphite agar (8.2) cooled to 45 C into the dishes and mix the sample well before the medium solidifies. After the medium has solidified, pour 10 ml of the same medium into the dish as an overlay. Alternatively, pipette 1 ml of suitable dilutions of the sample into culture tubes, add 12 ml iron sulphite agar, (8.2) at 45 C and mix carefully. When the agar has solidified, add 2-3 ml iron sulphite agar (8.2) as an overlay to avoid oxygen adsorption Determination of spores If spores are to be determined, heat treatment of the primary dilution is necessary to eliminate vegetative forms of spore-forming bacteria and/or non-sporeforming bacteria. Heat-treat the sample at 80 C for 10 minutes in a water bath (9.2). Afterwards the heattreated subsample is díluted and analyzed as described in 11.2

5 NMKL-metode nr. 56, 5. udg., 2015, side 5 (7) NMKL Method No. 56, 5. ed., 2015, page 5 (7) 11.4 Inkubering Efter at agaren er størknet, inkuberes petriskålen anaerobt ved 37,0 ± 1,0 C i timer. Ved mistanke om termofile Clostridier, inkuberes både ved 37,0 ± 1,0 C og 50,0 ± 1,0 C. Hvis der er mistanke om psykrotrofe Clostridier bør en lavere temperatur vælges; fx 20,0 ± 1,0 C. Petriskålene inkuberes anaerobt ved brug af anaerob beholdere eller lign. (9.3) Incubation When the agar has solidified, incubate the samples at 37.0 ± 1.0 C for hours. If thermophilic Clostridia are suspected, incubate at both 37.0 ± 1.0 C and 50.0 ± 1.0 C. If the Clostridia are suspected to be psychrotrophic, a lower temperature should be used, e.g ± 1.0 C. Incubate the Petri dishes under anaerobic conditions using anaerobic jars or similar (9.3) Aflæsning Petriskålene aflæses efter 24 ± 3 timer og efter 48 ± 4 timer, afhængig af graden af sværtning og væksthastigheden af de tilstedeværende bakterier. Sorte kolonier, eventuelt omgivet af sort zone, tælles som sulfit reducerende bakterier. Visse sukkerkrævende Clostridier, fx fra mejeriprodukter, vil vokse frem som små sorte kolonier i det sukkerfri substrat. Langt de fleste stammer af Clostridium perfringens og andre Clostridier fra levnedsmidler vil producere sorte kolonier på den anvendte jernsulfit agar. Der tælles så vidt muligt på petriskåle med kolonier. Diffus, uspecifik sværtning af mediet kan forekomme specielt ved udsæd i højagar i stedet for petriskåle. Vækst af anaerobe bakterier som alene producerer H 2 (men ikke H 2 S) kan i nogle tilfælde reducere tilstedeværende sulfit og dermed bevirke en generel svætning af højagaren Reading Read the plates after 24 ± 3 hours and 48 ± 4 hours, depending on the degree of black colour and the growth rate of the microorganisms present. Black colonies, possibly surrounded by a black zone, are counted as sulphite-reducing bacteria. Some sugar demanding Clostridia (as from dairy products) will appear as small, black colonies in the sugar-free media. Most strains of Clostridium perfringens and other Clostridia of importance to food hygiene form black colonies in this medium. If possible, count plates with colonies. Diffuse, unspecific blackening of the medium may occur, especially when inoculation is performed in agar tubes instead of in Petri dishes. The growth of anaerobic bacteria, which only produce hydrogen (not H 2 S) may also reduce the sulphite present and lead to a general blackening of the medium Verifikation Jernsulfitagar er et ikke-selektivt medium og andre sulfit-reducerende bakterier (fx mange Salmonella) kan vokse frem på agaren og danne sorte kolonier. Såfremt der ønskes angivelse af sulfitreducerende Clostridier eller C. perfringens, er yderligere verifikation nødvendig (se nedenfor). Hvis prøven har været underkastet en varmebehandling ved 80 C i 10 minutter, kan resultatet angives som sporer fra sulfit-reducerende Clostridier uden yderligere verifikation, idet eventuelt overlevende Bacillus ikke reducerer sulfit. Hvis der ønskes en specifik angivelse af C. perfringens sporer, skal fem kolonier verificeres 11.6 Verification Iron sulphite agar is a non-selective medium and a few other sulphite-reducing bacteria (e.g. many Salmonella) may grow in the medium and form black colonies. If sulphite-reducing Clostridia or C. perfringens are to be determined, further verification should be performed (see below). If heat-treatment at 80 C for 10 minutes has been carried out, the results can be expressed as spores from sulphite-reducing Clostridia without further verification (Bacillus does not reduce sulphite). If a C. perfringens spore count is requested, five colonies should be verified using NMKL Method No. 95.

6 NMKL-metode nr. 56, 5. udg., 2015, side 6 (6) NMKL Method No. 56, 5. Ed., 2015, page 6 (6) jævnfør NMKL nr. 95. Hvis prøven ikke har været underkastet en varmebehandling ved 80 C, skal fem kolonier udtages og verificeres ved mikroskopi og Gram-farvning (eller anden accepteret metode til Gram-bestemmelse). Gram positive, regulære stave med eller uden sporer rapporteres som Sulfit-reducerende Clostridier. Hvis der ønskes en angivelse af Sulfit reducerende C. perfringens skal de fem kolonier verificeres jævnfør NMKL nr. 95. If no heat treatment at 80 C has been carried out, five colonies are picked and verified by microscopic examination and Gram staining (or other accepted methods for Gram-determination). Gram+, regular rods, with or without spores, can be reported as sulphite-reducing Clostridia. If the number of sulphite-reducing C. perfringens is requested, the five colonies should be verified using NMKL no BEREGNING AF RESULTAT Beregn antallet af anaerobe, sulfit-reducerende bakterier pr. ml af den ufortyndede prøve ud fra antallet af karakteristiske kolonier og den anvendte fortynding. Hvis kun en petriskål er inden for tællegrænsen ( kolonier), beregnes antallet af bakterier per gram (eller milliliter) prøve ved at multiplicere antallet af karakteristiske kolonier med fortyndingsfaktoren. Hvis to petriskåle fra to successive fortyndinger er inden for tællegrænsen ( kolonier), udregnes et vægtet gennemsnit af de to tælletal som beskrevet i NMKL procedure nr. 23 (5.1). Hvis der er udført verifikation, multipliceres yderligere med den brøkdel af de fem kolonier, som blev bestemt som den ønskede organisme (fx tre korrekt identificerede kolonier af fem undersøgte => tælletallet multipliceres med 0,6). 12. CALCULATION OF RESULT Calculate the number of anaerobic, sulphite-reducing bacteria per ml of the undiluted sample from the number of characteristic colonies and the dilution used. If only one plate contains colonies, calculate the number of bacteria per gram (or millilitre) of the sample by multiplying the number of colonies by the dilution factor. If plates from two successive dilutions contain colonies, calculate the weighted mean value of the bacterial count according to NMKL procedure no. 23 (5.1). If verification has been carried out, multiply the bacterial count with the fraction of the five colonies that have been verified as the correct organism, (e.g. three correct colonies of the five colonies investigated => multiply the bacterial count with 0.6). 13. ANGIVELSE AF RESULTAT Angiv resultatet som anaerobe, sulfit-reducerende bakterier pr. gram eller ml. Angiv resultatet som antallet af sporer fra sulfitreducerende Clostridier pr gram eller ml, såfremt prøven har været varmebehandlet ved 80 C i 10 minutter. Angiv resultatet som antallet af sulfit-reducerende Clostridier/C. perfringens, såfremt prøven ikke har været varmebehandlet ved 80 C i 10 minutter, men at kolonierne er blevet verificeret jævnfør (11.6). Hvis der har været anvendt en anden inkubationstemperatur end 37 C, skal dette angives sammen med det beregnede kimtal. 13. EXPRESSION OF THE RESULT Express the result as anaerobic, sulphite-reducing bacteria per g or ml. Express the result as anaerobic, sulphite-reducing Clostridia spores per g or ml, if the sample has been heat-treated at 80 C for 10 minutes. Express the result as sulphite-reducing Clostridia/C. perfringens per g or ml, if no heat treatment has been applied and verification has been made according to (11.6). If another incubation temperature than 37 C have been used, the actual temperature should be stated.

7 NMKL-metode nr. 56, 5. udg., 2015, side 7 (7) NMKL Method No. 56, 5. ed., 2015, page 7 (7) 14. METODENS PÅLIDELIGHED Denne metode er ikke blevet valideret i et kollaborativ undersøgelser 14. THE RELIABILITY OF THE METHOD This method has not been validated in a collaborative study. 15. REFERENT FOR METODEN Denne NMKL-metode er udarbejdet av Reidar Skjelkvåle, Norge. Metoden er revideret i 2008 af Lisbeth Etzerodt, Fødevareregion Nord, Herning, Danmark og igen i 2014 af Flemming Hansen, Teknologisk Institut DMRI, Danmark 15. REFEREE OF THE METHOD This NMKL method has been elaborated by Reidar Skjelkvåle, Norway. The method was revised in 2008 by Lisbeth Etzerodt, Regional Veterinary and Food Administration, Herning, Denmark, and again in 2013 by Flemming Hansen, Danish Technological Institute, DMRI, Denmark NMKL

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Nr. 189 2008 NMKL, www.nmkl.org Veterinærinstituttet, Norge NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No. 189 2008 NMKL, www.nmkl.org National Veterinary Institute, Norway

Læs mere

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Nr. 91, 6. udg. 2010 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No 91 6th Ed. 2010 Prøveudtagning og forbehandling af levnedsmidler og foderstoffer til kvantitativ mikrobiologisk

Læs mere

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Nr. 184 2006 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No. 184 2006 Kimtal og specifikke fordærvelsesbakterier i fisk og fiskevarer. Aerobic count and specific spoilage

Læs mere

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL NMKL NORDISK METODIKKOMITÉ FOR LEVNEDSMIDLER www.nmkl.org NMKL-PROTOKOLL NR. 2, 2006 (erstatter NMKL-RAPPORT NR. 19, 1998: Harmonisering af mikrobiologiske metoder) Harmonisering af mikrobiologiske metoder

Læs mere

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Nr. 141 3. udg. 2010 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No. 141 3rd Ed. 2010 BROCHOTHRIX spp. Bestemmelse i kød og kødvarer. BROCHOTHRIX spp. Enumeration in meat

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Prædiktiv mikrobiologi

Prædiktiv mikrobiologi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Prædiktiv mikrobiologi Hansen, Tina Beck Publication date: 2015 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2015).

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Dansk standard DS/ISO 5836 1. udgave 2014-10-10 Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Implants for surgery Metal bone plates

Læs mere

Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ

Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ matematik og matematik-økonomi studierne 1. basissemester Esben Høg 4. november 013 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Esben Høg Noter til kursusgang

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering.

Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering. Biotest Aps Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering. Biotest s speciale er udviklingsarbejde i laboratorie- og pilotskala samt rådgivning

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter

Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter Indkøb af basis apparatur og instrumenter til brug på AU s laboratorier, foretages på nærværende aftale. Aftalen indeholder 11 delaftaler

Læs mere

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO:

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO: Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1 Produkt: Integrity R1.1 Dato: 21. november 2013 FCO: 200 01 502 035 Vi leverer oplysningerne i denne meddelelse for at underrette dig om et vigtigt

Læs mere

Kunstig insemination af dyr Nedfrossen sæd fra avlstyre Kvantitativ bestemmelse af levende aerobe mikroorganismer

Kunstig insemination af dyr Nedfrossen sæd fra avlstyre Kvantitativ bestemmelse af levende aerobe mikroorganismer Dansk standard DS/ISO 8607 1. udgave 2003-04-11 Kunstig insemination af dyr Nedfrossen sæd fra avlstyre Kvantitativ bestemmelse af levende aerobe mikroorganismer Artificial insemination of animals Frozen

Læs mere

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of:

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of: STARCON / STARCON Betonrør og betonelementer er yderst vanskelige at håndtere på grund af vægt og udformning. Håndteringen er ressourcekrævende og kan udgøre en sikkerhedsrisiko. CERTEX DANMARK A/S tilbyder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO :2012

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO :2012 Dansk standard DS/ISO 11269-2 2. udgave 2012-03-20 Jordkvalitet Bestemmelse af forurenende stoffers indflydelse på jordflora Del 2: Forurenet jords indflydelse på højere planters fremspiring og tidlige

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen nipkn@dongenergy.dk ISO standarder indenfor sikkerhed og træpillehåndtering: Arbejdstitler: 1. Safe

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015.

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015. Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 9202. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal approval) DK foretager (Fx. ZRMS,

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet T-doc. Neden stående krav skal være opfyldt vedr. dataudveksling mellem apparater og sporbarhedssystem.

CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet T-doc. Neden stående krav skal være opfyldt vedr. dataudveksling mellem apparater og sporbarhedssystem. T-doc Dataudveksling Sag Vejle Sygehus Sterilcentral Projektnr. 103463 Projekt STERILCENTRAL Dato 2011-07-08 Emne Apparatur til sterilcentral, krav til dataud- Initialer CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility / PRO MR16 Electric Transformer Compatibility BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Dansk standard DS/ISO

Dansk standard DS/ISO Dansk standard DS/ISO 21528-1 1. udgave 2005-10-24 Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer Horisontal metode til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af Enterobacteriaceae Del 1: Kvalitativ

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Slide 4. Heating rate Heat shock (46 C, 30 min) 10.4. Slide 5. Opvarme til lavere temperatur end 75 o C. L. monocytogenes 4D Salmonella 4D

Slide 4. Heating rate Heat shock (46 C, 30 min) 10.4. Slide 5. Opvarme til lavere temperatur end 75 o C. L. monocytogenes 4D Salmonella 4D Varmebehandling og Nedkøling: Opvarmning og nedkøling De grundlæggende processer Susanne Knøchel Institut for Fødevarevidenskab KU Hvis opvarmning og nedkøling kan styres og monitoreres præcist kan der

Læs mere