Jyllinge Nordmark. Lokalplan 612 / forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyllinge Nordmark. Lokalplan 612 / forslag"

Transkript

1 Jyllinge Nordmark Lokalplan 612 /

2 Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 9 Formål og indhold 13 Statslige interesser 25 Kommuneplan Andre planforhold 30 Tilladelser fra andre myndigheder 33 Miljø og bæredygtighed 34 Midlertidige retsvirkninger 35 Dispensation fra lokalplanen 36 1 Formål 38 2 Område og zonestatus 38 3 Anvendelse 39 4 Udstykning 40 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 41 6 Bebyggelsens omfang og placering 42 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 44 8 Ubebyggede arealer og terræn 46 9 Grundejerforeninger Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Aflysning af lokalplaner Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 53 Kortbilag 1 - Eksisterende forhold 54 Kortbilag 2 - Eksisterende terræn og vand 56 Kortbilag 3 - Matrikelkort 58 Kortbilag 4 - Arealanvendelse 60 Kortbilag 5 - Kystsikring og afledning af regnvand 62 Kortbilag 6 - Byggeri og udstykning 64 Kortbilag 6A - Byggeri og udstykning 66 Kortbilag 7 - Veje og stier 68 Kortbilag 8 - Fælles friarealer og beplantning 70 Bilag 1 - Matrikelopgørelse 72 Bilag 2 - Tilsidesatte servitutter 74 Bilag 3 - Redegørelseskort 80 Kortbilag 3A - Matrikelkort, 1:4.000 i A1 Kortbilag 4A - Arealanvendelse, samlet, 1:4.000 i A1

3 3 Plan- og Teknikudvalget Økonomiudvalget Byråd Offentlig høring Borgermøde 4. juni juni juni juni - 6. september august 2015

4 Forord Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. Hvem udarbejder lokalplaner? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Plan og Udvikling. Du kan kontakte Plan og Udvikling på Rådhuset, Rådhusbuen 1 i Roskilde, på tlf eller via til Lokalplan Lokalplanen udarbejdes først som, der behandles af Plan- og Teknikudvalget. Særlige sager føres videre til og Økonomiudvalget og Byrådet før vedtagelse. Herefter fremlægges et til offentlig høring. Når lokalplanet er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af et. Offentlig høring af et lokalplan annonceres på kommunens hjemmeside ww.roskilde.dk. Det vil være muligt af finde lokalplanet på hjemmesiden, men du kan også få tilsendt en trykt udgave ved henvendelse til Plan og Udvikling. Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanet. Disse skal

5 5 sendes skriftligt til Plan og Udvikling, Postboks 100, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde eller med til roskilde.dk. I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplan er det en politisk beslutning, om der skal holdes borgermøde eller anden inddragelse af interessenter. Endelig lokalplan Når den offentlige høring er ovre, kan Plan- og Teknikudvalget eller Byrådet efter Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanet endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de høringssvar, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. Klagemulighed Kommunens vedtagelse af lokalplanen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår såkaldt retlige spørgsmål, det vil sige, om retsregler og -principper er fulgt. Der kan ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagen samt en række organisationer. Klager skal sendes senest 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Klager skal sendes via den digitale klageportal på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Her findes også nærmere vejledning om klageregler. Nævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold. Kommunens og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt.

6 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed Krak Baggrund Jyllinge Nordmark har gentagne gange oplevet oversvømmelser. Dels under kraftig regn, der har forårsaget oversvømmelser langs Råmosegrøfterne og Værebro Å, dels ved stormflod hvor vand fra Roskilde Fjord har oversvømmet lavtliggende arealer. Værst gik det ud over Jyllinge Nordmark i december 2013, hvor en kraftig stormflod nåede op på 2,06 meter over dagligt vande, med det resultat at over 200 boliger blev oversvømmet i den nordlige del af området. I januar 2015 blev Jyllinge Nordmark også ramt af stormflod, hvor vandstanden i fjorden steg med 1,3 m. Her sør-

7 Marskvænget Lærkevænget Strandvænget Osvej Vest Svanevænget Fjordager Plantagevej Bakkeager Gyvelvej Bakkeager Åvej Fjordbakken Åvej Vestavej Nordtoften Engblommevej Lupinvej Lupinvej Indelukket Osvej Tværdalen Storkevejs Tværvej Spurvevej Spurvevej m Oversvømmelse KOMMUNE Jyllinge Nordmark 6. december 2013 TEKNIK OG MILJØ Målforhold: 1: 2000 Dato: Sign: Hans Chr. Jensen Osvej Vest Dalengen Fasanvænget Lærkevej Storkevej Vernersvej Strandagervej Bakkeager Lucernevej Højager Solsikkevej Solsikkevej Anemonevej Nordmarksvej Tranevej Tranevej Osvej Paulsvej Knudsvej Mågevej Oversvømmelse ved stormflod, december 2013 Oversvømmede huse markeret med rødt Birkeengen Vibevej Gøgevej Spurvevej Spurvevej Olesvej Osvej Ternevej Høgevænget Signaturforklaring Kote 2,0 m oversvømmet bygning Øvirge bygninger 7 ROSKILDE Ejendomme 4000 Roskilde Postboks 100 gede beredskab og borgere for, at der kun blev begrænsede skader. Udover sin nære beliggenhed til fjord og å står grundvandet flere steder meget højt, hvilket vanskeliggør naturlig nedsivning af regnvand. Da Jyllinge Nordmark samtidig ikke har et fælles afledningssystem for regnvand, er der øget risici for oversvømmelser ved kraftig eller vedvarende regn. I byrådets strategi og handleplan Vand og Klimatilpasning indgår Jyllinge Nordmark som et højt prioriteret indsatsområde, hvor der skal ske tiltag, der kan minimere risikoen for oversvømmelser. For at understøtte handleplanen skal gældende lokalplaner for Jyllinge Nordmark erstattes af en samlet lokalplan, som i særlig grad tager højde for udfordringerne med vand i området. Allerede i dag sikrer lokalplanlægningen, at byggeri skal placeres over kote1,5 meter, så fremtidigt byggeri er bedre sikret mod oversvømmelser. Dette har dog vist sig at være utilstrækkeligt med de seneste hændelser. I kølvandet på stormfloden i december 2013 har Roskilde Kommune undersøgt hvilke tekniske løsninger, der kan beskytte Jyllinge Nordmark mod fremtidige oversvømmelser fra fjorden og Værebro Å. Disse undersøgelser er baseret på de seneste prognoser for klimaforandringer, hvor det ventes at ekstreme stormfloder og skybrud vil komme hyppigere, og vandstanden i fjorden vil stige indtil 80 cm inden for dette århundrede. Prognose for 2060 lyder på en stigning på omkring 40 cm i forhold til nuværende vandstand i fjorden. Med de voldsomme oversvømmelser og ødelagte huse samt en kriseramt lokalbefolkning til følge, er det et udtalt

8 Redegørelse ønske hos borgerne i Jyllinge Nordmark, at en lokal løsning realiseres hurtigst muligt for at skabe tryghed i området igen. Note: En kote er højden over den normale vandstand (DVR 90). I forbindelse med etablering af et dige er koten derfor udtryk for sikringshøjde inklusiv eksisterende terræn. For at skabe denne tryghed anbefaler kommunen, at der etableres en lokal kombineret løsning med diger og højvandslukke, der sikrer mod fjorden til kote 2,75 meter og langs Værebro Å til kote 2,4 meter. Forskellen i sikringshøjde beror på behov for sikring mod bølger fra fjorden på yderligere 35 cm. Sikringsniveauet kan med de nuværende klimaprognoser sikre Jyllinge Nordmark indtil 2060, og Kystdirektoratet har i en teknisk udtalelse erklæret sig enig i denne anbefaling. Herudover arbejder kommunen for en regional sikring, der kan beskytte større områder mod stormflod - herunder også Jyllinge Nordmark. Lige nu er der tanker om en regional sikring ved Frederikssund, som vil kunne beskytte hele Roskilde Kommune. Realisering af en regional løsning er imidlertid betinget af øvrige fjordkommuner, mulig finansiering og et længere Roskilde Fjord Helligkorsparken Jyllinge Bymidte Jyllinge Nordmark Værebro Å Værebrovej Jyllinge Parkvej

9 Højvande til kote myndighedsarbejde, hvorfor der kan gå 5-10 år før en regional sikring kan være en realitet. Endvidere kan en regional løsning ikke stå alene, da der formentlig vil være tale om et højvandslukke, der kun aktiveres ved ekstreme hændelser fx ved en vandstand på 1,7 meter over dagligt vande. Derfor er lokal sikring nødvendig, uanset om der kommer en regional løsning eller ej. Parallelt med arbejdet med kystsikring har kommunen været i dialog med Roskilde Forsyning og lokale grundejerforeninger om den fremtidige håndtering af regn- og overfladevand i Jyllinge Nordmark. Ønsket er at skabe en sammenhængende regnvandsafledning, som samtidig kan anspore til lokale beboerdrevne løsninger. Med denne baggrund er lokalplanens primære formål derfor at sikre, at den planlægningsmæssige ramme er på plads forud for tiltag og kommende anlæg, der kan sikre Jyllinge Nordmark mod fremtidige oversvømmelser. Lokalplanområdet Jyllinge Nordmark er et tidligere sommerhusområde, der er smukt beliggende i et bakket landskab med Roskilde Fjord mod vest og Værebro Å samt ådalen mod nord. Værebro Å udgør kommunegrænsen mod nord, hvor Roskilde Kommune grænser op til Frederikssund Kommune i den vestlige del af Værebro Å og op til Egedal Kommune mod øst. Mod syd grænser området op til Helligkorsparken, der adskiller Jyllinge Nordmark fra selve Jyllinge by. Centralt i Jyllinge Nordmark ligger Børnehuset Nordstjernen og fritidsklub, og ved Værebrovej ligger yderligere to

10 Historisk kort cirka år 1900 Redegørelse børneinstitutioner. Der findes ikke skoletilbud i Jyllinge Nordmark, men Jyllinge Skole og Baunehøjskolen ligger inden for en afstand af 2 kilometer. På Værebrovej findes dagligvarebutik og tankstation, mens der på Osvej findes pizzaria og enkelte virksomheder. Grønne og blå omgivelser Fjorden giver store kvaliteter til området med nær kontakt til vand, natur, strandenge og dyre- og fugleliv. Det bakkede landskab er særligt udpræget ud mod fjorden, hvor der er fin udsigt over fjorden til Hornsherred. Den landskabsfredede og kommunalt ejede Lønager Park ligger ud til fjorden, og nord for Jyllinge Nordmark i Frederikssund Kommune ligger det fredede landskabområde Lille Rørbæk. Langs Værebro Å er der større sammenhængende engområder og moser, hvor der findes græsning med får, og flere grundejerforeninger har etableret små jollehavne, hvorfra der kan sejles ud på Værebro Å og videre til Roskilde Fjord. Historiske kort viser, at Råmosegrøftens sydlige del tidligere har været mose, og langs grøften er der i dag udlagt et grønt friareal, der har et stort rekreativt potentiale med den centrale beliggenhed. Nærheden til vand, natur og grønne friarealer gør at Jyllinge Nordmark fremstår som en grøn og frodig bydel. Bebyggelsen Siden 1990 er området gradvist omdannet til helårsbeboelse og i Jyllinge Nordmark er der pt. registeret cirka 1700 helårshuse og knap 300 sommerhuse. De resterende sommerhuse bliver løbende omdannet til helårsbeboelse, og denne udvikling ventes at fortsætte.

11 11 Området bærer stadig præg af sommerhusområde med relativt store parceller, lav bebyggelse, høje træer og et markant grønt islæt. Inden for området findes også stadig enkelte spredte gårdbebyggelser, der vidner om områdets kulturhistorie som tidligere landbrugsareal. For at fastholde de relativt store parceller og præget af haveby har der, siden området blev udlagt til helårsbeboelse, været et generelt forbud mod udstykning. Endvidere må der kun være én bolig på hver ejendom. Bebyggelsen i området er samlet set meget varieret både hvad angår størrelse på husene, arkitekturen samt materiale- og farvevalg, hvilket er et særligt karaktertræk ved Jyllinge Nordmark. Veje og stier Det vidtforgrenede vejnet er mange steder omdannet fra tidligere grusveje til asfaltbelagte boligveje, og kommunen har i perioden omlagt Osvej, så der nu er cykelog gangsti og belysning. I den forbindelse blev der også anlagt render til afstrømning af regnvand på overfladen. De større veje Osvej, Nordmarksvej og Rådalsvej samt de mindre veje Råmosevej, Tranevej og Humlevej er kommunale. Øvrige veje er private fællesveje. Da vejene mange steder er smalle skal parkering ske på egen grund. Langs fjorden og Værebro Å er der gennem tiden dannet trampestier, som primært anvendes af de lokale beboere. Fjordstien, der løber langs Roskilde Fjord, passerer gennem Jyllinge Nordmark via Nordmarksvej og krydser Værebro Å over gang- og stibro for enden af Lupinvej.

12 Grundejerforeninger Redegørelse Herudover findes enkelte mindre stiforløb, som giver mulighed for smutveje gennem området for bløde trafikanter. Regnvand I dag foregår afledning af regnvand primært gennem individuelle løsninger, idet Roskilde Forsyning alene har ansvar for husspildevand, mens regnvandsafledning er grundejernes eget ansvar. Flere grundejerforeninger har dog lavet fælles løsninger i form af dræn, grøfter, sivebrønde og faskiner, som foreningen står for at vedligeholde. Afledningen skal som princip ske som nedsivning og/eller overfladisk afstrømning til render og grøfter, som leder videre til Værebro Å eller Roskilde Fjord. Her spiller Råmosegrøfterne en væsentlig rolle, og i er der foretaget udbedringer, som skal øge grøftens evne til at lede vandet væk fra området. Det høje grundvandsspejl, en leret undergrund, mange befæstede arealer samt et stedvist stærkt bakket terræn, gør imidlertid, at vand mange steder ledes ustyret på overfladen til lavninger eller lavtliggende områder. Samlet set er der store problemer med at håndtere regnvandet lokalt i området. Dette gælder ikke mindst i perioder med vedvarende regn eller ved skybrud. Foreninger I Jyllinge Nordmark findes pt. 28 selvstændige grundejerforeninger/vejlav. Hertil kommer et fremtidigt behov for dannelse af dige- og/eller pumpelag i forbindelse med sikring mod oversvømmelser. Kystbeskyttelsesloven sikrer dannelse af nødvendige lag, som skal varetage anlæg og vedligeholdelse af kystsikringsanlæg. Lokalt er der udtrykt ønske om at indgå i større forplig-

13 13 tende fællesskaber, for at gøre det lokale samarbejde mere smidigt. Formål og indhold Lokalplanens primære formål er at fremtidssikre bebyggelsen i Jyllinge Nordmark mod øget nedbør og stormflod. Hændelser som vil tage til med klimaforandringer, der medfører flere storme, kraftigere regn, påvirkning af grundvandsstanden og en gradvis stigende vandstand i fjorden. Klimatilpasningen af området skal ske på en måde, hvor Jyllinge Nordmark fortsat kan udvikle sig som et attraktivt og varieret boligområde med udgangspunkt i områdets iboende kvaliteter. Lokalplanen skal således samtidig sikre, at de landskabelige, naturmæssige, rekreative og kulturhistoriske kvaliteter fastholdes og styrkes i takt med at bydelen udvikler sig. En udvikling, der blandt andet indebærer, at de resterende sommerhuse løbende kan omdanne til helårsbeboelse. Ny hjemmel i planloven Den 1. juli 2012 kom en ændring af Planloven, hvormed der blev givet hjemmel til at medtage bestemmelser om klimatilpasning i lokalplanlægningen. Bestemmelserne kan dog alene medtages inden for de gængse emner, der kan beskrives i en lokalplan. Hjemlen rummer ikke alle de tiltag, der er behov for at gennemføre for at klimatilpasse Jyllinge Nordmark. Redegørelsen skal derfor ses som en vigtig hensigtserklæring, som alle aktører i området kan handle ud fra.

14 Redegørelse Note: Et højvandslukke er en konstruktion som tillader gennemstrømning af vand i det daglige, men som ved højvande kan aktiveres ved forhøjet vandstand - fx 80 cm over dagligt vande. Et højvandslukke suppleres med pumper, som kan pumpe åvand ud i fjorden, så vand ikke samler sig bag højvandslukket. Sikring mod stormflod og øget vandstand i fjorden Byrådet har i april 2015 besluttet at fremme kystsikring af Jyllinge Nordmark. Beslutningen er baseret på et skitseprojekt, hvor et kombineret kystsikringsanlæg med diger, højvandslukke og pumper, kan sikre området mod fremtidige stormfloder og stigende vandstand. Udgangspunktet er en sikringshøjde på 2,75 meter mod fjorden og 2,4 meter langs Værebro Å, som med nuværende prognoser for klimaforanderinger kan sikre området indtil år Med denne løsning sikres ikke alene Jyllinge Nordmark, men også Tangbjerg boligområde på nordsiden af Værebro Å i Egedal Kommune. På længere sigt når vandstanden stiger yderligere i fjorden er det målet, at et regionalt højvandslukke ved Frederikssund kan supplere de lokale løsninger. I skitseet er diget foreslået placeret, så det så vidt muligt undgår at berøre og påvirke Natura2000 området langs Roskilde Fjord og udmundingen af Værebro Å. For så vidt angår realisering er højvandslukke er dette betinget af Frederikssund Kommune, som har den stedlige kompetence nord for åen. Den endelige placering og udformning af kystsikringen bliver først konkretiseret i en nærmere detailprojektering og i en parallel proces med VVM (vurdering af virkninger på miljøet) samt anden myndighedsbehandling. Dette vil ske med afsæt i Kystbeskyttelsesloven og i tæt kontakt med Kystdirektoratet og repræsentanter for de lokale grundejere. Lokalplanen skal danne det planlægningsmæssige grundlag for realiseringen, men også være tilstrækkelig fleksibel til at rumme potentielle ændringer til skitseet i

15 Stormflod - eksempel på dige med planker på top til kote 2,75 m 15 processen hen mod realisering. Terræn, jordbundsforhold og hensyn til naturbeskyttelsesinteresser kan fx have betydning for den endelige linjeføring og udformning af diget. Ligeledes kan en ændret placering af højvandslukke komme på tale. Da Kystbeskyttelsesloven indeholder regler for etablering af kystsikringsanlæg, herunder også krav om inddragelse af offentligheden, indeholder lokalplanen derfor alene bestemmelser om principiel placering og maksimale højder for et fremtidigt kystsikringsanlæg. Endvidere er der udlagt en principiel reservation til fremtidige diger langs hele Værebro Å, da det kan vise sig nødvendigt at sikre med diger på anden vis end antaget i nuværende skitseprojekt. Herudover gives der i lokalplanen mulighed for supplerende kanaler, dræn, pumpeanlæg o.lign. til at få vand fra bagsiden af et fremtidigt dige ud til fjord og å. Sikring mod oversvømmelser i øvrigt Udover arealreservation og bestemmelser om sikringsanlæg mod stormflod, skal lokalplanen gennem bestemmelser om veje, ubebyggede arealer og regulering af byggeri generelt sikre området mod uønskede oversvømmelser. Dette gælder især som sikring i vejrsituationer med skybrud og kraftigt tøbrud samt ved vedvarende regn, hvor jorden er vandmættet. Lokalplanen kan ikke regulere mængden af overfladevand som den private grundejer må lede bort fra ejendommen. Dette sker gennem spildevandsplanlægningen. Lokalplanen kan dog gennem bestemmelser muliggøre de fysiske løsninger og understøtte tiltag, som kan mindske problemer med uønsket vand på terræn. Note: Overfladevand er en samlebetegnelse for det nedbør som falder på tage og befæstede arealer. Overfladevand dækker ikke over vand som står på fladen som følge af opstigende grundvand.

16 Afledning af regnvand via rende Privat have, Trekroner Redegørelse Da der endnu ikke er vished om hvor og hvilke konkrete løsninger, der skal til for at løse håndtering af regnvandet, vil lokalplanen angive rammer for mulige løsninger. Ud fra områdets jordbundsforhold og højt stående grundvand, er udgangspunktet imidlertid, at fremtidig håndtering af regnog overfladevand skal ske på terræn og ikke med traditionelle rør under jorden. I lokalplanen udlægges samtlige vejarealer til potentiel afledning af regnvand, da det er vanskeligt i øvrigt at finde arealer i det udbyggede boligområde. Alle veje skal potentielt kunne udformes med fx vejprofiler og/eller regnbede til afledning og forsinkelse af regnvand. Løsningerne kan samtidig tjene som forskønnelse af veje og styrkelse af bydelens grønne profil og/eller fungere som trafikregulerende foranstaltninger. Nordmarksvej, Osvej og Osvej Vest samt Rådalsvej udpeges som bydelens primære vandveje, der skal kunne håndtere større mængder af vand og fungere som strømningsveje under skybrud. Vand ledes herfra videre til Roskilde Fjord eller Værebro Å. Endvidere indgår der bestemmelser, som muliggør fælles regnvandsrender/kanaler i skel samt tilkobling af render fra private grunde til et sammenhængende og fælles afledningssystem. Princip for styret håndtering af regn- og overfladevand Illustration: Envidan+Urbanisten+Haveselskabet I udlagte friarealer gives der mulighed for etablering af bassiner til opmagasinering og tilbageholdelse af regnvand i det omfang det er foreneligt med naturgrundlaget på stedet. Her skal eksisterende grøfter fastholdes og nye komme til for at øge mulighederne for afledning af vand til fjord og å. Grøfterne kan ses som tekniske regnvandsanlæg.

17 Note: Grønne tage kan være med til at tilbageholde regnvand og dermed aflaste det fælles afledningssystem. Grønne tage består af planter, som både evner at suge vand og tørre ud. Det skal bemærkes at der stilles særlige krav til tagkonstruktionen, så taget kan holde til vægten af tilbageholdt vand. 17 For at øge nedsivning og lokal tilbageholdelse af overfladevand indføres der maksimale befæstelsesgrader på 30 og 40 afhængig af arealanvendelsen. Belægninger fx grus, sten, græsarmering og permeable belægningssten, som sikrer fuld vandgennemtrængelighed, medregnes kun med 50 % i befæstelsesgraden. Bestemmelsen skal på sigt sikre at arealer med fliser, asfalt og andre uigennemtrængelige materialer reduceres. Note: Befæstelsesgraden er den andel af et areal som enten er bebygget eller befæstet med materialer, hvor vand ikke kan trænge igennem. Byrådet ønsker ikke at pålægge Jyllinge Nordmark et generelt krav om grønne tage eller krav om opsamling af regnvand til brug for toiletskyl og tøjvask, idet der er tale om et eksisterende boligområde, hvor krav kun vil ramme nybyggeri og derfor kun har lille effekt. Undtaget er dog udlæg til nye tæt-lav boliger, hvor der stilles krav om grønne tage, så byggeriet bidrager til lokal håndtering af regnvand. Det er dog ønskeligt, som en del af klimatilpasningen af området, at der via frivillighedens vej etableres grønne tage og genanvendes regnvand, hvorfor lokalplanen ikke hindrer disse initiativer. Ved brug af grønne tage indgår tagarealet med 50 % i befæstelsesgraden, da grønne tage på samme vis som permeable belægninger bidrager til lokal tilbageholdelse af regnvand. Regulering af terræn Siden 1990 har der været en minimumskote for byggeri på 1,5 meter. Minimumskoten har haft til hensigt at sikre lavtliggende byggeri mod oversvømmelser. Denne minimumskote fastholdes tillige med mulighed for yderligere terrænregulering på +/- 50 cm. Minimumskoten vil ikke blive forhøjet, da det ventes, at

18 Andebakken 4 Redegørelse alle lavtliggende ejendomme langs fjorden og Værebro Å bliver sikret med fremtidige diger og/eller højvandslukke. Alligevel fastholdes krav om minimumskote for på sigt at udjævne opståede terrænforskelle mellem parceller. Regulering af terrænet har dels betydning for styring af regnvandet dels for det visuelle indtryk af området. I forbindelse med terrænregulering er det afgørende, at dette sker på en måde, så der ikke sker utilsigtet afstrømning til naboejendomme eller veje. Byggeri, terræn og vand Illustration: Orbicon Det tilstræbes generelt, at lave så lidt terrænregulering som muligt for at bevare de oprindelige landskabsformer. For at muliggøre anlæg af fx diger og regnvandsbassiner samt regnvandsanlæg i haver og i skel, er anlæg som understøtter klimatilpasning af området undtaget bestemmelser om terrænregulering. Dette er dog alene, når anlæg bidrager til en fælles sammenhængende håndtering af vand i området. Der bemærkes, at der altid kræves dispensation til terrænregulering inden for strandbeskyttelseslinjen langs fjorden og åbeskyttelseslinjen langs Værebro Å. Nye boligtyper og sikring af kulturarv Jyllinge Nordmark har et meget ensartet udbud af boligtyper, hvor lokalplanen nu åbner op for et lille antal mindre boliger på udvalgte lokaliteter. På Osvej er der tale om omdannelse af den tidligere købmandsgrund til 9 tæt-lav boliger. På Olesvej gives mulighed for 6 tæt-lav på tidligere gårdejendom med en gammel æbleplantage. Endvidere gives der mulighed for 4 tæt-lav boliger på Birkeengen 37.

19 Kringlevej 2 19 Sidstnævnte ejendom er vandlidende, og kan med planloven friholdes for fremtidig bebyggelse, men grundet udstykningsret i tidligere lokalplanlægning, muliggøres boligudbygning på ejendommen, men med skærpede krav til byggeri. Herudover er udpeget i alt syv kulturhistoriske gårdbebyggelser i Jyllinge Nordmark, hvor der i dag kun er mulighed for én bolig. Ved at muliggøre indtil tre boliger på de kulturhistoriske ejendomme kan tomme bygninger få nyt liv og undgå potentielt forfald. De udpegede kulturhistoriske ejendomme er beliggende Andebakken 4, Olesvej 25, Råmosevej 21, Råmosevej 27, Nordmarksvej 71, Kringlevej 2 og Osvej 83. I lokalplanen er medtaget bestemmelser, der sikrer mod nedrivning af specifikt udpegede bevaringsværdige bygninger. Endvidere indgår bestemmelser, der skal fastholde væsentlige kulturhistoriske karakteristika. Fastholdelse af generelt udstykningsforbud Udover at muliggøre nye boligtyper er det vigtigt at fastholde det generelle udstykningsforbud. Dette sker dels for at fastholde områdets åbne grønne karakter, dels for at undgå at området fortættes yderligere, som vil afstedkomme flere problemer med håndtering af overfladevand. Fastholdelse af de nuværende mellemrum er vigtige for at skabe den nødvendige plads til klimatilpasning af området. Bestemmelse om maksimalt én bolig pr. ejendom gælder fremadrettet for hele området. Undtaget er ejendomme, hvor der gives mulighed for tæt-lav boliger eller boliger i

20 For at mindske risiko for indtrængende vand kan det på visse ejendomme være hensigtsmæssigt med en gulvkote, der ligger et stykke over det underliggende terræn. Imid- Redegørelse kulturhistorisk byggeri. der kan omdannes til flerfamilieshuse. Erhverv, detailhandel og offentlige formål I lokalplanen gives der fortsat mulighed for lette byerhverv på udvalgte ejendomme langs Osvej, Osvej Vest, Værebrovej, Nordmarksvej samt Råmosevej. Byggelovgivningen giver mulighed for at mindre liberale erhverv kan udøves på samtlige boligejendomme, så længe ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Mulighed for butik på hjørnet af Osvej og Værebrovej fastholdes som del af butiksmiljøet i lokalcenterområdet. Allerede udlagt arealer til offentlige formål ved Tranevej, Osvej og Nordmarksvej fastholdes. Her ligger i dag institutioner, og det er vurderet at der ikke er behov for yderligere udlæg til offentlige formål. Bestemmelser for byggeri Grundet nye regler i bygningsreglementet om isoleringskrav samt ønske om klimatilpasning af fremtidigt byggeri tilpasses tidligere højde- og facadebestemmelser disse behov. Lokalplanen giver således mulighed for en maksimal bygningshøjde på 6,5 m og en facadehøjde på 3,5 m. Tidligere lød de maksimale højder på henholdsvis 6 og 3,25 meter. Bestemmelsen er gældende for alt byggeri inden for lokalplanområdet.

21 21 lertid er det de helt konkrete forhold på den enkelte ejendom, som afgør behovet for sikring. Således kan der være forskel på, om der skal sikres mod overfladevand eller indtrængende grundvand. For ejendommen Birkeengen 37 stilles der specifikke krav til fremtidigt tæt-lav boligbyggeri, da grunden er vandlidende. Ejendommen er tillige omfattet af 3 udpegning som mose, hvorfor byggeri kræver forudgående dispensation fra Naturbeskytelsesloven. For Birkeengen 37 stilles der krav til minimum gulvkote over underliggende terræn, men herudover er der ikke medtaget krav til gulvkoter, men der er på kortbilag 2 vist retningsgivende terræn og kortlægning af grundvand, som understøttende information for fremtidigt byggeri. Bygningshøjde- og facadehøjde er fastsat ud fra et lokalt ønske om at fastholde den lave by samtidig med at højden muliggør en højere indvendig gulvkote, hvor dette er hensigtsmæssigt. Åben-lav boliger skal opføres i ét plan. Undtaget fra denne bestemmelse er kulturhistoriske bygninger samt et delområde i den sydlige del af Jyllinge Nordmark, hvor tidligere lokalplaner har muliggjort byggeri i ét plan med udnyttet tagetage. Med lokalplanen indføres forbud mod kælder indenfor hele lokalplanområdet for at undgå skader på byggeri fra indtrængende vand. Bygningsreglementet giver ved lokalplanens vedtagelse ikke mulighed for at afvige fra bestemmelse om niveaufri adgang. Dette skal der tages højde for ved byggeri med høj Hævet gulvkote - sikring mod vand

22 Regnbede og haveglæde Illustration: Envidan+Urbanisten+Haveselskabet 1 ida poulsen 2016 rain garden winner Redegørelse sokkel og/eller hævet gulvkote. For forhold hvor der ikke er medtaget bestemmelser administreres efter gældende byggelovgivning. Styrkelse af grøn identitet Jyllinge Nordmarks grønne profil ønskes styrket gennem skærpede krav i lokalplanlægningen. Derfor indføres bestemmelse om, at hegning i skel skal ske med beplantning i form af hække, levende hegn eller anden beplantning. Dette gælder i skel til såvel naboer som til vej. Ved behov for fast hegn, fx trådhegn, skal denne dækkes af beplantning. De mange høje birke- og fyrretræer karakteriserer det tidligere sommerhusområde. Derfor er medtaget bestemmelse om at birke- og fyrretræer over 15 meter kun må fældes, hvis de udgør en sikkerhedsrisiko. Hvis der sker fældning skal træerne erstattes af nye træer af samme art, så området over tid til stadighed rummer fortællingen om det tidligere sommerhusområde. Samme vilkår gælder for specifikt udpegede træplantninger, der skal bevares for at understøtte områdets grønne profil. Bestemmelse om maksimal befæstelsesgrad er, udover at være med til at understøtte lokal håndtering af regnvand, også med til at fastholde og øge omfanget af arealer med græs og anden beplantning. Der kan ikke stilles krav om fx regnbede på privat grund til tilbageholdelse af regnvand, men regnbede vil være en stor kvalitet i området, da de både understøtter klimatilpasning og den grønne identitet. Regnbede som del af grøn identitet Illustration: Envidan+Urbanisten+Haveselskabet

23 23 Plads til naturen Lokalplanen skal sikre at de tilstedeværende naturkvaliteter fastholdes og styrkes. Derfor skal der ske en nøje afvejning, så fremtidige anlæg og anvendelse af arealer ikke sker på bekostning af naturværdierne. Strandengene langs fjordene har bedst af lejlighedsvist at blive oversvømmet, så den særlige vegetation får tilført saltvand og nødvendig næring. Derfor er det væsentligt at kystsikringsanlæg placeres så tilbagetrukket fra strandengene som muligt. De udlagte friarealer langs fjorden og Værebro Å - herunder også den fredede Lønager Park - skal driftes og plejes, så den naturlige flora og fauna i højere grad får mulighed for at udvikle sig. Derfor medtages bestemmelser om at driften skal fastholde og styrke enge, moser og overdrev i Jyllinge Nordmark. Driften kan fx ske som græsning med dyr. De grønne arealer langs Råmosegrøften Syd har potentiale til at udvikle sig til områder med et større naturindhold. Derfor skal drift og tilplantning med nye træer og buske ske ud fra dette hensyn. For alle fælles friarealer gælder at der kun må ske tilplantning med naturligt hjemmehørende arter, som er præciseret i planteliste på kortbilag 8. Det skal samtidigt bemærkes at mange af de udlagte fælles friarealer er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, som kan betyde at der ikke kan ske tilplantning uden forudgående dispensation. Plads til fællesskabet Der er udtrykt behov for et samlingssted for bydelen. Behovet er ikke et fælleshus, men veldefinerede lokaliteter, som Udsnit af grafisk referat fra workshop om fællesskab i Jyllinge Nordmark

24 Redegørelse kan understøtte fællesskabet. I lokalplanen er areal for enden af Osvej Vest samt friarealet ved Råmosegrøften Syd derfor udpeget som lokaliteter, hvor der kan etableres faciliteter, der kan understøtte fællesskabet. Det skal dog bemærkes, at der gælder særlige regler for den fredede Lønager Park forud for etablering af anlæg på arealet ved Osvej Vest. Endvidere er arealet omfattet af strandbeskyttelseslinjen og indgår i Natura 2000 området langs kysten. Tilgængelighed Vejnettet skal fastholdes som det fremstår i dag, men lokalplanen præciserer udbygning af stinettet for bløde trafikanter, herunder igennem de fælles friarealer langs Råmosegrøften Syd. Lokalplanen skal sikre god tilgængelighed for de borgere, som gerne vil gå eller løbe en tur langs fjord og å, hvorfor stiforløbet, der har været udlagt i lokalplanlægningen siden 1990 langs fjorden og Værebro Å, fastholdes. Stien indgår tillige i byrådets Grøn Blå Strategi i den såkaldte Jyllingerute. Det er væsentligt at stien tilpasses omgivelserne som gruseller trampesti eventuelt suppleret med trædæk - waterboards - hvor der skal ske passage af vand, eller hvor stien placeres tæt ved åen. Jyllingeruten, Grøn Blå Strategi Stiens forløb er principielt, og ved fremtidigt anlæg skal der ske en præcisering af linjeføring for så vidt muligt at sikre, at der ikke opstår forstyrrende færdsel og ophold, der kan være til gene for dyr og mennesker. Før anlæg vil der være tæt dialog med berørte grundejere om linjeføring og udformning.

25 25 Stien kan potentielt, hvor den forløber langs digeanlæg, samtidigt fungere som adgang i forbindelse med vedligeholdelse og drift samt ved besigtigelse af diger forud for en stormflod. Nordmarksvej skal udbygges med cykelsti, så der ikke mindst bliver sikker skolevej for børn der går i skole i Jyllinge. Denne udbygning skal samtænkes med udpegning af Nordmarksvej til strømningsvej for afledning af regnvand. Bestemmelser om udformning af vejprofil tilgodeser begge behov. Den regionale cykelsti, der løber igennem Jyllinge Nordmark fastholdes. Linjeføringen er imidlertid principiel, da der kan opstå ønske om en alternativ linjeføring, hvis der kommer en ny stibro over Værebro Å. I lokalplanen er udpeget to nye placeringer til fremtidige stibroer over åen. Én i tilknytning til muligt fremtidigt højvandslukke samt én mellem Jyllinge Nordmark og Tangbjerg boligområde nord for Værebro Å. Grundejerforeninger Da der er tale om et allerede udbygget byområde kan der ikke stilles krav om etablering af grundejerforening. Derfor er der alene overført bestemmelse fra tidligere lokalplan om, at sommerhuse, der overgår til helårsbeboelse, skal indtræde i grundejerforeningen gældende for den pågældende lokalitet samt, at grundejerforeningerne har ansvar for anlæg, drift og vedligehold af egne arealer. Statslige interesser Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der

26 Redegørelse Eksempel på kystsikring - her vist til kote 2,2 meter er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet i det efterfølgende. Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Roskilde Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet, herunder om den visuelle påvirking af kystlandskabet samt fastholdelse og styrkelse af offentlighedens adgang til kysten. Lokalplanens rammer for byggeri og anlæg vurderes ikke at medføre en væsentlig visuel påvirkning af det nuværende kystlandskab. Der henvises til udarbejdet miljøvurdering, som nærmere belyser påvirkningen af kystlandskabet. For så vidt angår offentlighedens adgang fastholdes stiudlæg langs fjorden, som en styrkelse af offentlighedens adgang til kystlandskabet. Naturbeskyttelse Roskilde Fjord er udpeget som internationalt Natura 2000 område, hvor der skal tages særlige hensyn til strandengene, som er habitat for særlige plantearter. Udover strandengene er der en række andre beskyttede naturtyper overdrev, mose, Værebro Å som primært er beliggende langs fjorden og i ådalen, men også et enkelt moseområde ved Råmosegrøften Syd. Naturbeskyttelse (se bilag 3 for kort i større format) En digeløsning langs fjorden og Værebro Å kan have negativ indvirkning på de beskyttede naturtyper, hvorfor der er udarbejdet en selvstændig rapport - en Natura 2000 konsekvensvurdering. Vurderingen er, at med den valgte kystsikringsløsning vil naturgrundlaget ikke blive påvirket i negativ retning. Læs mere under afsnittet Miljø og Bæredygtighed på side 34.

27 Strand- og åbeskyttelseslinjer (se bilag 3 for kort i større format) Grundet de særlige hensyn til Natura 2000 har Roskilde Kommune indhentet en planlægningstilladelse fra Naturstyrelsen forud for udarbejdelse af lokalplanen. Grundvand Store dele af lokalplanområdet er i Vandplan udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. I den centrale del af Jyllinge Nordmark er et mindre område udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Områdets nuværende anvendelse som boligområde ændres ikke og planenes bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse og funktioner er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. 27 Idet områdets anvendelse ikke ændres og der ikke gives mulighed for at etablere grundvandstruende funktioner i området, er planen ikke omfattet af krav om udarbejdelse af supplerende redegørelse i henhold til i trinmodellen, jævnfør den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Drikkevandsinteresser Strand- og åbeskyttelseslinjer Lokalplanområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinje langs Roskilde Fjord og en reduceret åbeskyttelseslinje langs Værebro Å. Strandbeskyttelseslinjen ligger i varierende bredde op til 100 meter fra kystlinjen, og inden for beskyttelseslinjen skal arealer bevares så uberørte som muligt. Langs Værebro Å skal åbeskyttelseslinjen på samme vis hindre beplantning, bebyggelse og andre anlæg, der kan

28 Redegørelse ændre områdets karakter. Naturbeskyttelsesloven udlægger en generel beskyttelseslinje på 150 meter fra åen, men langs Værebro Å er linjen reduceret af hensyn til eksisterende byggeri. Der har gennem en årrække hersket tvivl om åbeskyttelseslinjens præcise placering, men denne er endeligt stadfæstet af Naturstyrelsen i maj Såvel strand- som åbeskyttelseslinje ligger i i regi af naturbeskyttelsesloven og kan derfor ikke reguleres gennem lokalplanlægning. Linjerne danner imidlertid grundlag for lokalplanens byggelinje mod fjord og å. Den præcise linjeføring af såvel strand- og åbeskyttelseslinje fremgår af kommunens digitale kortmateriale. Fingerplan 2013 I statens Fingerplan 2013 er udpeget en regional stiforbindelse gennem Jyllinge Nordmark via Lupinvej over Værebro Å. Stien er allerede fungerende som en del af det regionale rekreative stinet og skal fastholdes i fremtidig planlægning. Kommuneplan 2013 I Kommuneplan 2013 er det prioritetet, at der i den videre udvikling af Jyllinge skal være fokus på at bevare og underbygge byens særlige kvaliteter og sammenhængen med den omgivende natur. Imidlertid er de nuværende rammer ikke i overensstemmelse med lokalplanens indhold, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 7 til Kommuneplan Regional stirute, Fingerplan 2013 Rammebestemmelser Lokalplanområdet er omfattet af specifikke bestemmelser for rammeområde 8.B.8 og 8.BP.9.

29 5c 3h 5n Svestrupvej 6 Svestrupvej Rørbækvej Lille 5a Svestrupvej Svestrupvej Svestrupvej 3g 3f Udlejre By, Ølstykke 8a Møllehøjvej 5s Ll. Rørbæk By, Snostrup St. Rørbæk By, Snostrup vej Svestrup 8m 4aq 8e 4ak 5by 4ao 8h 5bg 3cb 8p 4an 4ai 5av 8l 4am 5au 4ah 5bf 30s Marskvænget 7000g 5be 5at 4al pvej 8o Svestru 4ag 26bh 5bd 5as Svestrupvej 5c 36f 4af 5bc 4ae Svestru 8k 26aø pvej 8i 5bb 5aq Lærkevænget 4ac pvej Svestru 34ac 5ar 4ad 30r 5ba 26ba Svestrupvej 12bk 5ap 3cg 5aø 4ab Svestrupvej 34y 5ao 5aæ 4aa 14cb 30q 26h 12au 5an 12aø Svestrupvej Svestrup 5az vej 5am 14ca 14aa 14au 14bø 12az 2f 14æ 14x 14ap 11ad 10fy 10fx 10fv 11be 11aq 10ee 10ed 11bt 10fa 10gr 65c 11bq 11bc 10fs Lupinvej 10fr 10go Indelukket 10fq 7gp 7gq 3p 7gs 7gr 7gt 7fæ 7gg 7gf Tangbjergvej Andantevej Romancevej Fagotvej Fløjtevej Obovej Symfonivej Paukevej Menuetvej Fagotvej Fagotvej Sonatevej Allegrovej Værebrovej ej Tangbjergv Felevej Værebro Værebro vej vej j Værebrove vej Værebro vej Værebro Ceciliev Cecilieve ieve iev ej ej vej Værebro Birthev ovej Værebr ej eve vej Agnete Ag vej Værebro Bogfinkevej net Skovbry et Skovbryn 8lq 7000bc PPoppelve opp op pelvej ej 29 10dm 10gv 10dc 7fv 7ge ne 10ax 10db 10d 10cn 7el 10cm 7ek 10cl 10da 10av 10ck 7fm 7fl 7fo 7fp Kildehusen 7fq 7gd 7fk e 7fr 7ez 7fh 7ft 7ff 7fs 7fe 7fi 7fd 10ci 10ce 10cø 7ey 7fg 7fu 10gx 7em 7fn Kildehuse 7fx 7gc Kildehøj 7gh 10cp 7000ax 7fz 7fy 7gb 7gv 7gy 7gx 7gi 10gy 7bl 7en Skovbakken 7ex 7gz 7gk 3v 7hb 10cs Uglebakken 10np 10dg 10bk Falkevej 10al 10am 10ak 10p 10bl 10c 15l 10bm 10bi 10oa 10nø 10bh Bakkevej 10bæ 10bv 10an 10s 10nn 10bz 10bn 10l 10nm 10no 10ay 10i 10nl 10di 10dh Møllevej 7hd 10oæ 10k Møllevej 10pu 10af Præ krogen 7he en Agerkrog 7hg 10cu 10ct 7ia 10ao 10pl 10ov Lindegårdsvej 7hf 10px 10by 10bx 10bp 10bo 10oz Skovvej 7hh 7gø 10bg 10bø 10ob 10bq 10ap 10of 10v 10bs 10az 10ac 10oy Ørnevej ien 7hk 7hp 7hi 10bf 10bt 10br 10ar 10aq 10ok 10oi 10nk Ørnevej Korskildest 7hm 7hr 7hl 10be 10bu 10aæ 10r 10q 10og 10dl 10dk 7hn 10bd Bakkevej 10ba 10as 10m 10ny 10oh 10z Ørnevej 10nt 7ho 10ot 10cg 10ah 10cb 10ca 10cx 10cv 7hq 10bc 10aø 10cc 10cæ 10cz 10cy Ørnevej 7000bb 7ht 10bb 10cf 10cd 10nx 7eæ 7eø 7fa 7fb 7hu 7hs 10ch 10at 7fc 7a 7hæ 3a Cellovej FFyrrevej yrrevej yrr evej Ericavej ej Dorthea vej e Ceciliev Agn Agnetev gneteve vej ejj Bogfinke vej ve Værebrov vej j Værebro Bogfinkeve Rådalsvej7am 7bm 7eo j 7fø 7ga 7gu 8.BP.9 7gl 3u Møllevej 3o 8lp 8lr Rådalsvej øj Kildehøj 3n 8k 8ll 7ei 7bn Korskildeve 7go hø ldehøj Kildehøj K 3m Elmevej Elme vej Stærevej Bogfinkeve ej 7an 7bo 7ep e Korskildevej 3l 8eo 7ap 7bp 7eq 7er 7es 7et 7eu 7gn 7gm Kildehøj 3t Dalvej e Kløvervej rksvej Nordma j ve Kornve 3k t 8ln 8ep 7aq 7bs 7bq 3ce 7000bs j Bogfinkevej 7ar 7bu 7ev 3æ 3y 3s 9a ynet Skovbrynet Værebrove 8ek 8en 7br 3bh 3ad 7gæ 3r e Kornvej 3ca Skovbr Skovbryne 7bv 3aa 3ae 3x 3q t et 8em 8eq 7000bo 3af Jyllingehøj 3i 3bø 8es 8er 7as 3bi 3bg 3bf 3be 3z 3ag 3ai 3ak 3al Skovbryne Skovbryn ej 7at 7bx 3ø 3bd 3bc 3bb 3ba 3aø 3ac 3am 3an 3ao 15i Værebrov 8el 8fb 7au 7000at 7000a 7bt 3aæ 3az 3ah 3cc 3ap 20e e 8fc 7av 7by 7ct 3ab Hirsevej 3ay 3ax 3av 3ar 3aq 3bk 3bl 3bm 3bn 3bo 3bp 3bq 3br 3bs 3bt 3bx 3by 3as 4au 4av 4ax 3bu 3bv 3bz 3au 3at 8et 7ax 7bz 4aø 4ba 4bb 4bc 4bd 4cd 3cd 7bø 7cm 4dg 4ay 4az 4aæ 4be 4ce 19c 8lo 8eu 8fa Bogfinkevej 7ay 7000ba 7cn 7co 7cp 7cq 10o j 8a j 7ca 7bæ 4cf 3d BBogfinkeve ogfinkevej 8cn 7hv 8fd 7cg Humlevej 7cr 7cs 4dh 4df 4de 4at 7r 104 8gæ 8ev Skovvej 4il Rugvej 8eø Skovvej 4bn 4bm 4bl 4bf 1l 8gø 8ex 8ey Værebrove 7aæ 7az 7ch 4di 4bh 4bg 4cg 8eæ 8ff 7aø Rådalsvej 7ci 16f 13ag 8fe 7ba 7cc 7cb 7ck 7cl 4bq 4bk 4bi 4cc 8cl 8cm 7cd 10n 8ha vej 4br 4bp 4bo 7ce løvervvej løver Kløvervej K ej ådalsvej ådal Rådalsvej R 4cb 4ch ej Spur Spurvevej purvevej evej Ahornvej Bygvej B ygvej 4bs 4bt 4bu 4bv 4bx 4by 4bz 4bæ 4bø 4ci 7cf 4dk Værebro Nålekrogen Nålekrogen Nålekrogen Råmosev Råmoseve veej Råmosev alsveeejj Rådalsv Rådalsvej Råd 4ca 8fg 7bc 7bb Rådalsvej Rådalsvej 7000ak Bogfinkevej 8ck 7bd 4dd 4ig e Østtoften Strandpark ndpark Rådalsgård Vernersvej 8dy 8gz Rævebakken Birkeengen Vinkelhagen ådalsvej Rådalsvej R sve Nordmarksvej 4ii Nordmarksvej e 7cv Rådalsvej Rådalsvej Rådalsvej 8c n 8kø 8hb 8gy Bogfinkevej 8ez 8fh Broenge 8gf 8gx 8fi 8fl 8ci 7be 21c 22h 8hd 8gv 8fk 8dx 8ch 7bf 4dl 16g 37e 8hc 8gg 7bk 4dq 7000aø 4cr 4ck 4ib 4cv 4cu 4ct 4cs 4dc 4db 4da lsve Rådalsvej 4cq 4cl 4cø 4cæ 7z 22ff 8ge 8gh 8ei 8cg 4dm 7bg 4cz 4cy 4cx 8gd 8gi 8gu 8fm 22fg 22fe 8gk 8gs 8gt 8eh 7bh ervej øvervej løv Kløvervej K 4dr 4cp 4cm svej Nordmark 4hl 8fn 8eg Egesvinget 8dh 4dz 4dæ 4cn 4ff 12bl 37f 22fh 22fd 8gc 8gr 8dv Bogfinkevej 8dg 5c 22fk 22fi 22em 8gb 8gl 9b 37h 37g 22fb 22fc 22en 8gq 8df 8cf 7bi 4dn 3dl ovej Værebr 7000ai 22fl 22fa 22eo 8ga Glentevej 8gm 8fo 8i 37b 22e 22ez 22eæ 22eø 22ep Agnetevej 22el 8fp 8ef Bøgevej e Kornvej 4dy 4co 4fe 4gæ 22dr 8go 8du 8de 8kk 4dt 4du 4dv 4if Nordmarksvej 22dq 22ek 8dq 17g 3g 22eu 22es 22er 22eq 22eh 22ei 22dp 8fæ 8gp 8dd 4ih 4fq 4fp 4fo 4fn 4fm 4dx 22ed 22ee 22ef 22eg 22ds 22do 8fq 8ec 8dc Havrevej Havrevej 4fd 4a 8ds 8ce 4ds 4gr 22fy 22ec 22fz Agnetevej 22cc 8fz 8ee 8dt 4dp 4eb 4q Mågevej e Sto Storkevej torrkevej Gøg Gøgevej gevej Ahornvej 8dr 4et Havrevej 4fc 4p Egesvinget Kløvervej 4dø 4ea 4gs 22eb 22dy 22dx 22dv 22du 22dt 22fm 22cd 8fy 8eb 8ea 8gn 4eu 22fx 22ea 22dz 22di 22dk 22dl 22dm 22dn 22ce 8fr Blodhøjvej 4eg 4gø 22dg 22dh 22bæ 22bø 22ca 22cb 22fp 22cf 8fv 8fx 8dp 8fø 4eh 4fk 4gd 4fø 22dæ 22by 22bz 22cy 22cz 8ik 8fs 8db 4gq 4gp 4ga 22fv 22ch 22cg 8ii Andebakken 8b 8dø Askevej 8ed vejj ve Havrevej Havreve Havre 4ha 22cx 22ci 8il 8ft 8do 8dæ 8cæ 8y 8cd 4gc 4fæ 4ec 4o 22cø 8im 8ki 8la 8dn 8cz 8cc 4ei vej 22fu 22dø 22df 22cæ 8dm 8cx 22a 22ft 22de 22bx 8in 8da 22dd 22bv 22da 8fu 4ed 4as 4fh 4ie 8cv 8cb 4el Bygvej Værebro 22bk 22db 22cu 8cu 4em 4fl 4fi 4ek e Hvedevej 4y 4gt Rådalsgård Strandpark Hagenæs 4id 4hy 4n 8bæ 8ca 4eo 4gf Kild Kildehusen ldehusene ld sdal 4ik 4hb 4x 4u 4hæ 8bz 8bø 4en 4ep 4go 4ev 4ic 4gg 4gb 4hg 4fg 4hv 4g 8by 8bv 8cy 4gn 4er 4fz 3ab 22ge 22gd 22gc 22gb 22fs 22cv 22cl 8dz 8bs 4eq 4ex 4gh 4es 4hh 4hi 4hk 4v 4h 8bx 8br 5kc 4gm 4gi 4ge 4fy 4fb 22cm 8io 8ih Kildehusen Hagenæ 4hz 4z 4t 5kf 4gl 4ef 4ee 4fx 4fa 4r 4i 8ig 8hq 22ck 8bu 8ct Ahornvej 4ey Bygvej 4gk Strandpark 4gu vej 22gm 22gg 22fq 22bt 8ip 8hr 8ho 8æ Blodhøjvej 8bt 5kb 4ez Bygvej Bygvej Rådalsgård Værebro 3k 22ga 22fø 22fæ 22gf 22bi 22bs 22dc 22ct 8bl 8hp 4fv Strandpark 4gz 4hf 8bm 8x 5ke 5kg 7000ap Råmosevej 4fs 4eø 4gv Rådalsgård 4hx 4hc Strandpark Rådalsgård Nordmarksvej Hagenæs Vesttoften 4m 4k 8bn 22o 22n 22m 22l 22k 22bq 22cs 22cn 4fu 4gx 4hd 4hq 4hr 4hs 4hu 4s 4l 8bo 4ft 4fr 4gy 4eæ Toftegårdsvej 4ht 4æ 5kh 12mg 12mc Toftegårdsvej Toftegårdsvej 4he 4hm 4ho 4hp 5ai 5q 5t 5kd 12md 12mb 5if 5ig 5ii 4hn 5ck 5ah 8bp 22p 22u 22t 22s 22r 22bp 22cr 8if 8z 5im Toftegårdsvej 5bz 5ci 5ag s 5s 3l 22v 22ak 22z 22bo 22cp 22co 8iq 22fr 8cs 5il 5bæ 5ch 5af Hagenæ 5u 22q 22ai 22æ 22cq 8ir 8ie 8hs 8v 8bq Blodhøjvej 5ka 5hd 5io 5bø 5ik 5ae 5z 5v 5ki 5ie 5he 5ca 5cg 5ad s 5g Blodhøjvej 12mi 12mh 5id 5in 5cb 5cf 5ac Hagenæ 5y Hagenæs 5x 8dl 5iø 8be 12d 5ip 5cm 5ce 5ab 5p 5n 22x 22ah 22ø 22bn 8is 8id 8ht 8hn Værebrovej 5kk 5cd 5æ 5o Hagenæs 5m 22ag 22aa 22bm 8hu 8hl 8hm 8ø Værebrovej 5cc 5cl Tværtoften 5lb 5aa 5r 5k 5lc 5iæ 5f 12me 5hf 5ia 22y Lindevej 22ad 22ac 22ab Osvej 22fo 8iu 22bl Blodhøjvej Vesttoften 5iq 22bh 8iv 8it 8ic 8hk 8s 8t 8aa 8bk j 22bg 22af 22am 8ia 8ib 8hv 8hi 8r 8az 8bi Tangbjergve 4fr 22bf 22ae 22al 8hx 8hh 8q 8ad 8bh 8u 12om 5hø 5ic 5is 8hø 8hg 8o 8p 8ay 8ax 8aæ Granhøj 8bg 8bd 12mm 5hg 5ir 5kz 8hy 8af 8ai 8ak 8av 8aø 8bb 8bc 8aq 4d 4ge 4fq Felevej 4ft 22be 22ao 22an 8iy 8ac 8ba 8ab 3cø 3cæ 12mk 5hæ 5ib 5it 5ky 5kx 5kv 5ø 8ah 8cr 8bf 7000bp 12mf 8au 8at 8as 8cq 8ks Råmosevej Råmosevej Råmos Vesttoften 5ku 22ax 8ix 8cp 8kt 8f 3da 12ml 4fp 4fl Felevej 4fo 4fs 22av Hasselvej 8dk Nålekrogen 8lb 8lc 5hi 5hh 4fm 4cn 4fn 8ae 8lk 24a 7000al ejj Tværtoften 5hz 8al 8di 8ku 8lg 8lf 8ar 5hn 5hy 5hl 5hx 5hv 5hu 5iu 8am 8an 8ao 8ap 8li 8lh 8le 8ld 5hm 5ho 5hk 5ht 5iv 5kl 4cg 4fk 4ck 4cm 3e 7000bm 6au 6ay 6an 5cn 5hp Lilletoften 5ix 8hæ 8hz 8hf 8n 8co 5cp 5co 5hb 5ha 5gø 5gæ 5gz 5hq 5hr 5iy Vesttoften 5a 4cf 4fi 4cl 4fy 4fa 4eø 2au 2at 8iz 8he 8ag 16n 5cq 5ga 5gy 5gx 5hs 5kn 5km 5la 5ld Gøg Gøgevej gevej Nordmarksvej 5gb 5gc 5gd 5ge 5gf Sydtoften 5iz 5kæ n Vesttofte 4eæ 2av 22bd e 5gg 5gv 5gu 5gt 5gs 5gr 5ko 5kp 4ci 4g 4eb 3s 4ez 2as Kildehu Kildehusen ldehusene ldehu 5gh 5gi 5gk 5gl 5gm 5gq 5gp 5ee 5kq 5kr 5ks 5kt 4fe 4cb 4cc 4cd 4ce 4bv 4bu 22bc 8cø evej Råmosevej Rå 4fx 4fd 4er 2ar 2ay 2bo 4ca Fagotvej 4bx 4bt 4ch 22at 55ax Råmosevejj Råmoseve 42ak 4bø 4bæ 4bz 4by 4br 4bs 4bc 4fg 22aq 22ap 9d 55ø 42ag 16m 16e 16o 4bn 4bo 4bp 4bq 4be 4bd 4ff 4fv 2ax 40aa 16p 4bm 4bi 4bh 4bg 4bf 4ba 4bb 4dæ 22as 22ar 22ay Værebrovej 5gn 5ed 5kø 40z Akacievej 16q 6al Høgevænget Høgevænge Høge gett Tranevej eve Tranevej e Vibevej e 16l 9c 9ab 5cs 5cr 5go 5ec 16k 5ct 5fæ 5fø 4ay 4az 4aæ 4aø 4an 4am ej 4dz 4dø 4ea 22au 22aæ 22az 8iæ 8km ene 5fy 5fx 5fv 5fu 4al Tangbjergv 4dy 4ec 4fc 4ey 2aq 2az 22i 22aø 8ka 8iø 8kn Sommervej Somme Somm erve vejj 55at Kildehus 5ft 5fs 5fr 5fq 5fp 7000g 4dx 4ed 4fb 22bb 22ba 8kb 8ko 7dp 7cø 9e 7ee 55ay 55a ej 5fo 5fn 5fm Råmosev 5fl 5ea 5eb 8ke 8kc 8kp 7dr 7dq 9f 55c 55au 42af 4dv 4ee 4ev 8kd 8kq 7ds 7hx 7da 55b ej e 4bk 4ax 4aq 4ap 4ao 4du 4ef 4eu 7db 9h 9g 55d 55x Spurvev urvevej urveve 42n 42a Sv 4bl 4ar 4ah 4ai 4ak 4v 4dt 4eg 4et 4es 2aæ 2cb 8kr 7dt 7dc 9k 9i 55al 55e 55v 42m 4ds 4ei Violinvej 4ep 4eq 2ap 7du 9m 9l 55ak 55ar 55av 42ad Olesvej Strandtoften 5dø 7dd 55h 55ai 55g 55u 42ab 42ac Tværvej 40æ 4as 4ag 4z 4y 4x 4u 4dr 4ek 4eo 2al 2bn 4ex 55f 55aq 55t 40x 40y 9ac 4s 4t 4dq 4el 4eh 42ah Vibevej 40b 1bs 5cv 5cu 5fz 4da 4dc 4dp 4em 2d 2ak 2aø 8kf 55ae 55ap 55s 42aa 42l 40ø 13mc 13lv 13ln 42ae 5ey Mellemtoften 55af 55r 42k 40m 50ad Gøgevejs 5ez 5eæ 40v 13lu 13lo 5cx 5eø 5fa 5fb 5fc 5fd 50b 13lt 13lp 5cz 5cy 5fe 5ff 5fk 4af 4db 4dd 4do 4en 2m 2ai 2an 2ao 2bp 4at 4av 4de 4dn 2f 2e 2l 2am 2ba 40u 50y 13me 50z 5cæ 5ev 5ex 5fg 5fh 5dæ 55æ 42ø vej 13ls 13lq 5ih 5et 5es 5er 5eq 5ep 5eo 5en 5em 5el 5fi 5dz 5i 42i 50x 50acVibevej Vibevejss Tværvej T Tvær 5dc 5dd 5de 5eu 5ek 5dy 5h 55ao 42æ 40l 50ab 13lm 13lr 5cø 13ac 5df 5dg 5dh 5di 5dk 5dl 5dm Nordtoften 5ei 5eh 5eg 5dx 4df 2g 2i 2k 2ah 2ag 2bb 8kæ 4au 4ae 4ø 4æ 4r 4dk 2h 2z 2æ 2af 2bc 8kg 7hy 4ad 4aa 4q 4cø 4dh 2bd ej 40t 11bz 11bx 6ai 5da 5dn 5ef 5dv 4ab 4di 2ae 2be 8lm Harmoniv 6ac 6ab 6aa 5db 5do 5dp 5le 5dr 5du 4o 4cæ 4dg 4dl 4ga 2y 2ø 2ad 2bf 8ky 8kx 8kv 7de 55ah 9n 4n 4ac 2o 2ac 2bg 7dy 7dx 7dv 9p 9o 55ad 4cz 4p Harpevej 4fæ 2p ej Vibevej e Strandagervej Bakkeager 6ø 6æ 6z 6y 5ds 2aa 2bh 8kz 7dg 9q 55as 55q 2q Tangbjergvej 2ab 7dæ 7dh 9s 55k 55i 55ag 55ac 55z 42y 2r 2n 9æ Vernersvej Vern Ver nersv ersvej Osvej ej 55l 55aa 55ab 55an 42x 42z 42h 2s 7dz 62c 55n 7df 50v 6e 6f 6g 6h 6i 6k 6l 5dt 9u 9t 8.B.8 6ak 2t 4dm 47e 47d 55o 55y 55am Spurvevej 40k 50aa 2u 2bi 41d 41n 55p 42v 42u 42f 42g 40s 50u 11ca 2v Tangbjergvej 40r 50ø 11ck 11h 11bæ 42t 40h 40i 50t 11bø 42s 55m 50k 50æ 1bv 6av 6am 11by 6ah 4cy 4cv 4cu 4ct 4cs 4fø 2x 44x Paulsvej 42q 42r 42e 40q 29b 23b Lønager 44m 42p Spurvevej 42d 40g 50i 50r 6at 50s 24be 6az 6ag 6a 6m 42o 42c 40p 50q 6as 6ao 24aø Solsikkevej 6af 7di Birkev Birkevej Bir kevej ej Osvej Fas Fasanvænget asan anvænget an Lærkevej 40o 40f 50h 6ar 6ax 6ap 24al 23i 29an 6ae 2bm 2bk 7dø 47f 4cr 2bl 8kl 7dk 9v 44y SStorkevej torkk tor evej 42ai 50g 22gh 50p 6aq 24ak 24aæ 24am 23v 6ad Fjordbakken Fjo 4cx 9x 47g 41e 44n 44al 40e 4cq 4cp 7dl Ericavej 22f 22gk 23c 24az 29ak 24r 24t 6x 6v 6u 6t 7dm 7eb 44z 45p 40n 50f 24ai 29v 29x 34v 34ag Bakkeager 6s 45ak 40d 50e 50n 24ay 29y 23u 24q 34u 34x 26aæ 26au ger Lønager Lønag Løna 5m 9z 47h 41f 7ea 50o 24ah 29am 24p 34t 26az 26at 26c 6r 6q 6p 7dn 47k 47i 9y Lærkevej Lær kevej 10om 4b 62k 41h 41g 44æ 44o 44d 10on 22gi 23t 34s Bakkeager 26d 36v 6o 46h 46g 44p 46f 50m 7000bn 10op 10oo 47l 44aa 44ø 44e 45r 45q Paulsvej Pauls Pa ulsvej 11hl 11cb 29ap 6n 7cx 7do 44r 44q 44f 45d 45c 67ab Knudsvej Nordmarksvej Nordmarksv ej Anemonevej vej Tranevej 29z 24o 34r 26ay 26as 26e 36u 30g 25r 25d 5d 41l 44ac 44ab 41i 44g 45t 45e 45s 36t 30h 25æ 44t 44h 45u 45f 67k 67i 67h 50d 11hk 23d 46l 44ad 44i 45x 45v 45g 67m 67l 65q 65r 65s FFasanvæng asanv asan væ ænget et Ver Vernersvej ern er nersvej Dalengen Dalenge Solsikkevej Sols Sol sikkevej 10fø 10fæ 10fz 50l Spurvevej eve 26ar 26i 36s 30t 25s 25z 65p 10ga 10fc 10fb 10ol 10or 11cc 24ag 24ax Solsikkevej 26k 36r 10os 10oq 11hm 24af 24av 29u 26ax 30u 25g 25y 45am 67n 41k 10b 11ce 23e 11cd 29æ 24n 34q 25o 25v 25x 67o 65o 10gb 10fd 10ek Dalengen D alengen 24ae 24au 23s er ger akkeag akkea Bakkea Bakkeager 25u ej Osv Osvej Højager Kringlevej 29t 34p 26l 5i 41m 9ø 44s Osvej Osve Osvej 36q 30i 25h 62b 44ae 44u kett 11hn 11cf 11i 26av 26aq 25i 25p Nordmar Nor No rdmarksve marksvej ksvej j t Indelukket Ves j Vest vej ve Osvej Osve Os Lucernevej Fjordager 30k 25q 44v 46m 10gc 10fe 10el 10ei Indelukke Indeluk 11ch 11cg 23f 24ac 24ad 24at 24m 25a 41o 46p 44l 44k vej Osvej 24ab Solsikkevej 24as 29s 29ø 34o Svestrup By, Ølstykke 47b 44ak 45æ 45b 29as 24aa 24ar 29r 29aa 23r 26ap 44ai Vern Vernersvej erneersvej 67p 65n 45y 10ff 10em 10dn et kket kk Indelukket Indelukke Indelukket Indelu Indelukket Indel ukket t Osvej Indelukket Nordmarks 29e 24ø 24aq 24bc 29q 10en 10do 11au 29au 24æ 24ap 29ab 23q 24l 34n 44ah 45i 67r 67q 65m 10gd Ternevej SSolsikkevej olsi lsikk kkev evej ej 11ae 11hh 24z Solsikkevej 24ao 29p 23p 24k 34m 26ao 10fg Storkevej keve 11q 24bd 24an 24bb 29o 24i 34l 26an 26m 36p 44ag 44af 45ø 67s 65l 10ge 45z 29n 29ac 34k 26am 26n 36o 30l 25k 65k 10gg 10gf 45h 24ba 29m 29ad 24h 34i 26al 26o 36n 30m 25l 25e 45k 67t 10gh 10fk 10fh 10eo 10dp 11bh 11a 11av Indelukk eluk Indel Indelukket Indel deluk et kkkeet t 29l 29af 23o 24g 34h 26ai 26p 36m 30n 25m 25t 1b Svestrupvej 11 45aa 10fi 10ep 10dq 11bi 29ae 26b 26ak 30o 25n 25ø 10fl 10er 10eq 10dr 11ax 11af 24v 24u 41a 45ab 67u 65i 14h 24x 24f 34g 26ah 26bg 25ac 25aa 10gi 14b 26ag Bakkeager 26r 26q 25f 10ds 11bk 11s 14ab 34f 30b 11ah 11t 14i Vest 24y 29k 29ag 36k 14k 14ac 14ax Osvej 29i 29ah 23n 46a 45ac 67v 45l 10fm Sommervej mmerve 14ad 24bf 29h 29ai 65h 10gk 45m Kolibrivej e 14ay 29g 23m 24e 34e 26af 8d 44b 45ae 45ad 67x Bøgevej 14bm 29f 24d 34d 26ae 26s 10fn 10et 10es 10dt Fasanvænget 23k 34c 26ad 26t 36i 25ab 10eu 10gl 11bl 11az Dalengen Daleng 24c 26ac 26u 36h 30e 11ai 11u 45o Storkevejs kevejs Tv TTværvej ærvej e 65g 14l 14ae 14az 29al 30p 45n 10gm 10fp 10fo 11bm 11ak 10du 14bn 12bi 26ab 36g 10dv 14m 11v 23l 25c 28c 14af 14aæ 24s 34a 26aa 45af 10gn 67y 10ex 10ev Lærkevej 14bo 12p 26x 26v 10dy 10dx 11bn 11al 11x 45ag 65e 67z 10ey 65f 14n 14bp 12h 36y 30v 45ah 67æ 10ez 10dæ 10dz 11bo 11ba 11y 14ag 14aø 12q 12z 26ø 45ai 45ao 65d 10gp Dalengen Dal Da lengen 10dø 11bp 11bb 11z 14o 14bq 12i 12af 34ad 26y 67aa 10gq 67ø 10eæ 10ea 45an 11æ 14p 14ah 14ba 12r 12æ 26æ 36c 30x Kildehusene Vestavej Engblommevej 10oø 11br 11bd 10eb 14q 14ai 14bb 14br 10fu 10ec 10eø 11ap 11ø 14r 14ak 14bc 26z 30d 45al 65t 11bs 11aa 14s 14al 14bd 14bs 12k 67d 10gs TTværdalen Tvæ rdalen 11ar 14am 14be 14bt 12l 12ag 65b 11hi 11ab 14t 12m 12t 12s 12ø 10ef Paulsvej 12u 12aa 12ah 26bf Vest 10eg Olesvej vej Åvej 12v 12ab 14bu 12ai 34ab 5br Osvej 10eh Spurvevej Strandvænget 12x 12ac 12ak 26be 30f 5bq 14an 14bf 14bv 30y 5bs 5bp 10gt 11bu 14u 12n 12ad 12al 5bt 5bo 3cy 11b 11bv 11bf 11ac Olesvej e Gyvelvej 12ae 12am 26bd 34aa 5bn 3cx 3cz 14v 14ao 14bg Storkevej 14bh 14bx 12y 30z 5bu 5bm 3cv 10gu 14aq 14bi 14by 12o 5bl 3di 2i 11m 14y 14bz 12bh 12an Svestrupvej Plantagevej 12av 11l 14ar 14bk 12ax 12ao 5bv 26bc 3bæ 11k 14z 14bæ 12on 12ap 12bg 34ø 30æ 5bk 3cu 8a 14as 14bl 12ay 12aq 3ct 3dh 14ø nve Lupinvej 12bf 12be 34æ 26bb 30ø 5bi 3dg Fasanvænget 12ar 30aa 5bh 3cs 5bx Lupinvej 5ax 3de 3df 14av Åvej 12as 26f 5ak 12bd 14at Svanevænget 5al 3cr 12bc 12bb 12ba 30ab 5ay 3cf 3dd 12aæ Åvej 12at 34z 26g Dalengen 4ap Møllevej Lindegårdsvej I rammeområde 8.B.8 indgår bestemmelse om fokus på klimatilpasset afledning af regnvand for at undgå oversvømmelser samt etablering af dige på sigt mod Værebro Å og Roskilde Fjord. Der er behov for et tillæg til kommuneplanen, der ikke mindst præciserer behov for dige- og kystsikringsanlæg. Herudover skal der ske ændring af bestemmelser for bygnings- og facadehøjder, så byggeri i højere grad kan realiseres i forhold til nye isoleringskrav og ønske om højere gulvkote som sikring mod indtrængende vand. For at give mulighed for nye og mindre boligtyper inden for området skal der tillige ske ændring af bestemmelse om udstykningsstørrelse på minimum m2 og krav om åben-lav bebyggelse. Udover de specifikke rammebestemmelser gælder generelle bestemmelser, herunder om bevaring af kulturmiljøer samt prioritering af grønne områder, fælles friarealer og beplantning. Retningslinjer I kommuneplanen er der udpeget områder med naturinteresser langs Værebro Å og Roskilde Fjord. Disse områder er sammenfaldende med de statslige interesser for naturbeskyttelse. Store dele af Jyllinge Nordmark er udpeget som lavbundsområde, hvor de topografiske forhold kan udnyttes til at genskabe enge og vådområder. Dette er kun muligt få steder i det tætte boligområde, men kan eventuelt ses i sammenhæng med naturlig opstuvning af regnvand, som kan aflaste området i hverdagen og særligt i en skybrudssituation.

30 Redegørelse I kommuneplanen indgår der inden for lokalplanområdet reservation af arealer til et rekreativt stiforløb langs fjorden og Værebro Å samt en cykelsti langs Nordmarksvej. Uden for lokalplanområdet er der planlagt en ny vejforbindelse i forlængelse af Osvej, der via Møllevej kobler sig på Frederiksborgvej /A6. Denne vejforbindelse vil, når den er anlagt, aflaste Jyllinge Nordmark for megen gennemkørende trafik. Andre planforhold Planlægning i forhold til nabokommuner Roskilde Kommune har været i dialog med både Frederikssund og Egedal Kommuner om lokalplanlægningen, som giver mulighed for anlæg der har direkte og/eller indirekte betydning for nabokommunerne. Veje og cykelstier i Kommuneplan 2013 Frederikssund kommune støtter op om Roskilde Kommunes ønske om højvandslukke på tværs af Værebro Å, som sikring mod stormflod. Frederikssund har ikke egne interesser i at beskytte ejendomme på nordsiden af Værebro Å, men vil arbejde for at tilvejebringe de nødvendige myndighedstilladelser for at anlægget kan realiseres. Dette gælder blandt andet det nødvendige plangrundlag og dispensation fra fredningen af Lille Rørbæk og øvrige naturinteresser på arealer nord for Værebro Å. Frederikssund har også udvist interesse i flytning af den nuværende stibro over Værebro Å med en ny placering i forbindelse med et fremtidigt højvandslukke. Egedal Kommune indgår tillige i et samarbejde om kystbeskyttelse, da anlæg samtidigt sikrer Tangbjerg boligområde nord for Værebro Å mod oversvømmelser. Der er dog ikke

31 Fredninger og fortidsminder 31 tale om anlæg på nordsiden af åen. Derimod er der i lokalplanen medtaget mulighed for en ny stibro over Værebro Å, som kan forbinde Tangbjerg boligområde i Egedal Kommune med Jyllinge Nordmark. Grøn Blå Strategi Det fremgår af kommunens strategi for de grønne og blå områder, at der skal arbejdes for at realisere bedre stiforbindelse langs Roskilde Fjord og Værebro å, og at særligt fjordstien bliver tilgængelig for flere målgrupper. Stien langs fjorden og Værebro Å indgår i den såkaldte Jyllingerute, som udgør et større rekreativt stinet i og omkring Jyllinge, som skal understøtte ønsket om lettere adgang til natur, oplevelser og bevægelse. Fredninger Inden for lokalplanområdet ligger en landskabsfredning på Lønager Park. Fredningen skal fastholde områdets landskabelige kvaliteter og friholde arealet for byggeri. Ifølge fredningen kan der ikke ske ændring af terrænet, hvorfor der ved anlæg af et fremtidigt dige skal indhentes et særskilt dispensation fra Fredningsnævnet for Østsjælland, før der kan foretages ændringer af det fredede områdes tilstand. Nord for Værebro Å i Frederikssund Kommune ligger ligeledes en fredning på området Lille Rørbæk. Fredningen har til formål at bevare og forbedre de landskabelige samt natur- og kulturmæssige kvaliteter. I forbindelse med realisering af et sluseanlæg og fløjdiger på tværs af Værebro Å, skal der tages hensyn til fredningens formål. Skole og pasningskapacitet Lokalplanen åbner kun i beskedent omfang op for flere bo-

32 Redegørelse liger, og områdets udvikling vil derfor ikke have indvirkning på skolekapacitet og pasningsbehov. Forsyning Området ligger ikke inden for hverken fjernvarme- eller naturgasforsyningsområde. Opvarmning sker individuelt. Der er igangsat undersøgelser for at afklare muligheden for fremtidig fjernvarmeforsyning, men i den nuværende varmeforsyningsplan er der pt. ikke udsigt til kollektiv varmeforsyning af området. Derfor stilles krav om at nybyggeri skal opføres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement. Byggeri i 2015 skal derfor til eksempel leve op til krav om energiklasse I gældende spildevandsplan har Roskilde Forsyning ansvar for husspildevand, mens regnvand håndteres af de enkelte grundejere. Da der er behov for en sammenhængende plan for regnvandsafledning i Jyllinge Nordmark, har Roskilde Kommune indgået en samarbejdsaftale med Roskilde Forsyning om handleplan for klimatilpasning af Jyllinge Nordmark. Dette indebærer at Roskilde Forsyning gennemfører undersøgelser af mulige løsninger for håndtering af regnvand i området. Herefter vil kommunen udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, hvor Roskilde Forsyning pålægges ansvar for delvis håndtering af regnvand. Dette arbejde er i gangsat parallelt med udarbejdelse af lokalplanen og i tæt samarbejde med Roskilde Kommune. Grundejerne skal fortsat spille en aktiv rolle i den lokale håndtering af regnvandet. Lokalplanen indeholder derforbestemmelser, som skal understøtte såvel en fremtidig

33 33 Roskilde Museum har medfør museumsloven mulighed for at påkræve at bygherre for anlæg afholder udgifter til en arkæologisk forundersøgelse, som led i at beskytte væsentlige fortidsminder. Museet har foretaget en indledende screening af området, hvor det bemærkes at der er registeret flere fortidsminder indenfor området, herunder grav fælles som en individuel håndtering af regn- og overfladevand. Gældende lokalplaner og servitutter Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves de hidtil gældende lokalplaner 1.37, 1.44, 1.50, 1.16 og delvist også 1.20 for området. En række tilstandsservitutter for matrikler inden for lokalplanområdet er uforenelige med lokalplanens formål. Det er angivet af bilag 2, hvilke servitutter, der tilsidesættes af lokalplanen. Dette sker på baggrund af en servitutundersøgelse af hele Jyllinge Nordmark. Tilladelser fra andre myndigheder Enhver statslig myndighed har vetobeføjelse overfor lokalplaner. Forud for udsendelse af lokalplanet har kommunen været i dialog med Naturstyrelsen og indhentet en planlægningstilladelse, grundet planlægning ind i Natura 2000 område. Kompetencen til at meddele dispensation fra strandbeskyttelseslinjen samt åbeskyttelseslinjen ligger hos henholdsvis Naturstyrelsen og Roskilde Kommune. Dispensation fra fredninger ligger hos Fredningsnævnet for Østsjælland syd for Værebro Å og Fredningsnævnet for Nordsjælland nord for Værebro Å.

34 Redegørelse højen Blodhøj. Herudover er den arkæologiske interesse især rettet med kystzonen, hvor der er sandsynlighed for at påtræffe kystnære stenalderbopladser, samt Værebro Ådal og åmunding, hvor der bl.a. kan påtræffes velbevarede offerfund. Miljø og bæredygtighed Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af screening af lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark er behov for at foretage en samlet miljøvurdering. Ved screeningen er det vurderet, at der skal ses nærmere på forhold, der skal sikre mod oversvømmelser herunder digeanlæg, håndtering af regn- og overfladevand, påvirkningen af naturen (Natura 2000, truede arter, 3 arealer og den generelle tilstand af flora og fauna) og fredede arealer, å- og strandbeskyttelseslinjerne samt den visuelle påvirkning af kystlandskabet. De udpegede emner har været i høring hos Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Egedal og Frederikssund Kommuner, Roskilde Forsyning og Danmarks Naturfredningsforenings

35 35 lokalafdeling i Roskilde. Der er ikke indkommet bemærkninger til de udvalgte emner, som derfor efterfølgende har dannet grundlag for udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøvurderingen er beskrevet i en selvstændig rapport, hvor den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse og rimelige alternativer fastlægges, beskrives og vurderes. Miljøvurderingen sendes i høring parallelt med lokalplanet og sammenfatning af miljøvurderingen vil indgå i den endelige lokalplan. Vurdering af planens bæredygtighed Roskilde kommune har udover den lovbundne miljøscreening foretaget vurdering af lokalplanens bæredygtighed i ordets brede betydning. Heri indgår en vurdering af de overordnede miljøpåvirkninger samt i hvilken grad lokalplanen understøtter kommunens politikker og mål af relevans for planlægningen. Samlet set vurderes lokalplanen at understøtte en bæredygtig udvikling med hensyn til klimatilpasning af et eksisterende boligområde, fremme af et mere varieret boligudbud, bedre sikring af naturværdier og adgang til fælles friarealer og et udbygget stinet. Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanet er endelig vedtaget af Byrådet må de ejendomme, der er omfattet af et, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud

36 Redegørelse mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændrings er udløbet, kan Byrådet på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med et. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil et er endelig vedtaget, dog højest et år efter offentliggørelsen af et. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

37 37

38 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 Formål Lokalplanen har til formål at: sikre at Jyllinge Nordmark fortsat udvikler sig til et attraktivt boligområde med plads til variation og fælleskab muliggøre anlæg der kan sikre Jyllinge Nordmark mod oversvømmelser bevare og styrke områdets grønne identitet sikre offentlighedens adgang til naturen ved udlæg af stiforløb langs Roskilde Fjord og Værebro Å muliggøre at sommerhuse kan ændre status til helårsbeboelse fastholde et generelt udstykningsforbud for at undgå yderligere fortætning styrke og bevare kulturhistoriske spor 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 3 og omfatter matrikler oplistet i bilag 1 samt alle parceller, der efter den 19. maj 2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Inden for lokalplanområdets afgrænsning indgår umatrikulerede arealer langs Roskilde Fjord.

39 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdets primære anvendelse er boligformål og herudover gives plads til anden anvendelse inden for udlagte delområder. 3.2 Lokalplanområdet opdeles i 7 delområder, som vist på kortbilag 4: Delområde A udlægges til åben-lav boliger med én bolig pr. ejendom. Delområde B udlægges til tæt-lav boliger og flerfamiliehuse. Flerfamiliehuse kan rumme indtil 3 boliger. Delområde C udlægges til boligformål med én bolig pr. ejendom samt service, værksteder og lignende lette byerhverv. Delområde D udlægges til butiksformål for udvalgsvarer med et maksimalt butiksareal angivet i 6.3. Delområde E udlægges til offentlige formål som institutioner, friarealer og tekniske anlæg. Delområde F udlægges til fælles friarealer med rekreative funktioner samt mulighed for etablering af tekniske anlæg, der håndterer regn- og overfladevand og/eller forebygger oversvømmelser. Delområde G udlægges til jollehavne.

40 Rabatter og regnbede som del af grøn identitet Illustration: Envidan+Urbanisten+Haveselskabet Bestemmelser 3.3 Der udlægges en principiel arealreservation til diger, højvandslukke, pumpeanlæg og tilhørende tekniske anlæg til beskyttelse mod oversvømmelser fra fjord og å. Principiel linjeføring for diger og placering af højvandslukke er angivet på kortbilag Indenfor lokalplanområdet kan samtlige ejendomme konverteres helt eller delvist til formål, der beskytter mod oversvømmelse eller afhjælper til håndtering af regn- og overfladevand. 3.5 Ved nedrivning skal sommerhuse ændre status til helårsbeboelse. 3.6 Alt nybyggeri skal opføres som lavenergibyggeri, jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. 4 Udstykning 4.1 Der gælder et generelt udstykningsforbud for hele lokalplanområdet. Note: Permeable belægninger er anlagte flader, hvor vand ikke ledes bort på overfladen, men siver igennem belægningen og nedsiver eller tilbageholdes lokalt. 4.2 Undtaget for 4.1 er ejendomme udlagt til tæt-lav boliger indenfor delområde B, som vist på kortbilag 6. Udstykning skal ske i overensstemmelse med principielle udstykningsplaner som vist i kortudsnit. 4.3 Der kan ikke ske arealoverførsel eller sammenlægning af matrikler. Undtaget er arealer som berøres af kystsikrings-

41 Eksempler på vejprofiler til afledning af regnvand Illustration: Tredje Natur 41 TREDJE NATUR 24/ anlæg og andre anlæg til klimatilpasning af området. TREDJE NATUR 24/ Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 For alle vej-, sti- og parkeringsanlæg gælder at disse udover deres trafikale funktion udlægges som arealer, der kan indgå i fælles håndtering af regn- og overfladevand. 5.2 Veje Vejnet fastholdes, som vist på kortbilag 7, og kan ikke udbygges yderligere. Osvej, Osvej Vest, Nordmarksvej og Rådalsvej fungerer som primære lokalveje. Alle veje udlægges til håndtering og afledning af regn- og overfladevand, som vist på kortbilag 5. Vejenes udformning skal ved hjælp af regnbede, grønne rabatter, permeable belægninger, trugformede vejprofiler o.lign. sikre tilbageholdelse og/eller afstrømning af vand væk fra bebyggede områder. Disse anlæg kan samtidig tjene til forskønnelse af veje og/eller som hastighedssænkende foranstaltninger. 5.3 Stier Der udlægges et sammenhængende rekreativt stiforløb langs fjorden og Værebro Å med en principiel linjeføring som vist på kortbilag 7. Langs digeanlæg placeres stien på ydersiden. Stien udlægges i en bredde på 2,5 meter og anlægges i en bredde på maksimalt 1,5 meter. Stien skal indpasses naturligt i omgivelserne og skal anlægges som grus- natur og/eller trampesti og kan suppleres med trædæk ved passage over vand. Stien må ikke belyses. Før anlæg skal en præcisering af linjeføringen sikre, at indbliksgener til boliger, så vidt muligt undgås. Diagrammer - Koblinger Høgevænget Eksempler på styring af vand på veje Illustration: Tredje Natur Diagrammer - Koblinger Høgevænget Der udlægges arealer til øvrige stier som vist på kortbilag TREDJE NATUR 24/ anlæg udlæg Princip for fjord- og åsti

42 Mulig vejprofil til opmagasinering og afledning af regnvand på Nordmarksvej Illustration: Tredje Natur Bestemmelser Principsnit 1:100 Nordmarksvej TREDJE NATUR 7. Nord-sydgående regional stiforbindelse gennem Jyllinge Nordmark skal fastholdes som principiel linjeføring. Der udlægges areal til stibroer over Værebro Å, der fører dels til Tangbjerg boligområde dels til Lille Rørbæk. Vist som princip på kortbilag 7. Stibro til Lille Rørbæk indgår som del af regional stiforbindelse. Langs Osvej og Nordmarksvej udlægges areal til cykel- og gangstier. Stierne skal indgå som del af vejprofil, der kan fungerer som strømningsvej, jfr Parkering Al parkering skal ske på egen grund. For al boligbebyggelse anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig. For erhvervs og butiksejendomme beliggende i delområde C og D, jfr. kortbilag 4, anlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m2 byggeri. Ved institutioner skal det sikres, at der udlægges areal til parkering svarende til det reelle behov, som institutionen udløser. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocent fastsættes til 25 for åben-lav boliger og 35 for tæt-lav boliger. For delområde A, vist på kortbilag 4, gælder endvidere, at der maksimalt kan bebygges 250 m2 på den enkelte ejendom. 6.2 Undtaget for 6.1 er ejendomme under 440 m2 grundareal, 24/4-2015

43 43 hvor der tillades opført indtil 110 m 2 etageareal, dog betinget af overholdelse af lokalplanens øvrige bestemmelser. 6.3 For delområde D, vist på kortbilag 4, gælder, at der maksimalt kan opføres 250 m 2 butiksareal. 6.4 Byggeri må ikke opføres i mere end 1 etage. Undtaget er delområde A1 samt kulturhistorisk byggeri vist på kortbilag 6, hvor der gives mulighed for byggeri i 1 etage med udnyttet tageetage. Bygningshøjde 6.5 For hele området gælder at bygningshøjden ikke må overstige 6,5 meter og facadehøjden ikke overstige 3,5 m målt fra færdigt terræn. Facadehøjde 6.6 På ejendomme med stærkt skrånende terræn, skal byggeri opføres i forskudte planer, så bestemmelser om terrænregulering, jf overholdes. 6.7 Der må ikke etableres kælder i hele lokalplanområdet. 6.8 Boligbyggeri må ikke opføres på terræn under kote 1,5 m. Hvis naturligt terræn ligger under 1,5 m, skal terrænet før byggeri hæves til denne kote eventuelt med dispensation fra Ved terrænregulering skal det sikres, at regn- og overfladevand ikke ledes ustyret på overfladen til naboejendomme og veje. Bebyggelse i forskudt plan 6.9 For tæt-lav boliger vist som delområde B3 på kortbilag 6,

44 Bestemmelser Note: Gældende bygningsreglement fastsætter krav om niveaufri adgang. Ved forhøjet gulvkote skal der derfor påregnes anlæg af ramper i forbindelse med byggeri. Note: Udlagt byggelinje skal sikre et minimum af friarealer mod veje til håndtering af regn- og overfladevand på egen grund gælder at byggeri skal opføres med gulvkote minimum 15 cm over underliggende terræn. Byggeriet skal konstrueres og udføres i materialer, der sikrer mod skader fra overfladevand og opstigende grundvand Der udlægges byggelinjer i en afstand af 4 meter fra vejskel, hvor ingen byggeri må placeres tætter på vej end 4 meter. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7. 1 Tagets vinkel på det vandrette plan må ikke overstige 30 grader. Undtaget er delområde A1 samt bevaringsværdige bygninger, vist i kortbilag 6, hvor tagets vinkel ikke må overstige 50 grader. 7.2 Ejendomme, udpeget i kortbilag 6, er udpeget som kulturhistorisk bevaringsværdige, og bygninger vist med skravering på kortudsnit på kortbilag 6A, må ikke nedrives. 7.3 For alle bevaringsværdige bygninger gælder, at disse skal fremstå med pudset/kalket murværk i hvid. Skorstene skal ligeledes fremstå i pudset/kalket hvidt murværk. Sokler, vindskeder, synligt bindingsværk og træbeklædte gavle skal være tjæret eller overmalet sort. Tagets vinkel skal være mellem 40 og 50 grader. Profilerede tagudhæng, sternbrædder og udkravede bjælkeender skal bevares/erstattes og må ikke inddækkes.

45 45 Vinduer skal udføres som 2-fagsvinduer med to vandrette smalle sprosser og i malet træværk i dæmpede jordfarver. Bredden af vindueshuller må ikke overstige højden. Døre skal udføres som fyldningsdøre i overensstemmelse med den enkelte ejendoms oprindelige arkitektur. Der må ikke anbringes tekniske anlæg som kan skæmme bygningernes kulturhistoriske bygningsudtryk. 7.4 For bevaringsværdige bygninger benævnt B4, B7, B9 og C1 i kortbilag 6 og 6A, gælder at tage skal beklædes med strå. Kviste opføres som traditionelle stråtagskviste. For bevaringsværdige bygninger benævnt B5, B6 og B8 i kortbilag 6 og 6A, gælder at tage skal udformes med strå eller mørkegrå eternit. Tagudhæng på eternittage må ikke udføres med et fremspring på mere end 30 cm målt vinkelret på facaden. Kviste skal udføres som traditionelle stråtagskviste eller tagkviste med selvstændigt saddeltag. 7.5 Ved tilbygning til kulturhistorisk byggeri skal dette ske med samme krav til materialer og dimensioner, jfr. 7.2, 7.3 og Tæt-lav boliger i delområderne B1, B2 og B3, som vist på kortbilag 6, skal opføres med grønne tage som kan tilbageholde regnvand. 7.7 Såfremt der etableres anlæg til indvinding af vedvarende energi, skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige

46 Bestemmelser ydervægge. Der kan efter nærmere tilladelse afviges fra dette krav, hvis der er tale om solenergianlæg, som kræver en stejlere vinkel af hensyn til funktionaliteten, og disse ikke kan placeres på terræn. 7.8 Skiltning må kun finde sted i forbindelse med offentlige formål og erhvervs- og butiksformål på ejendomme, der indgår i delområde C, D og E som vist i kortbilag 4. Note: Arealer langs Roskilde Fjord og Værebro Å er omfattet at beskyttelse i anden lovgivning, herunder åbeskyttelseslinje, strandbeskyttelseslinje, Natura 2000, naturbeskyttelse af 3 områder samt fredning af Lønager Park. Anlæg og pleje skal således ske i henhold til anden lovgivning. 8 Ubebyggede arealer og terræn 8.1 For hele lokalplanområdet gælder at ubebyggede arealer skal styrke den grønne karakter, bidrage til rekreative muligheder og understøtte sikringen mod oversvømmelser. 8.2 Der udlægges fælles friarealer langs Roskilde Fjord, Værebro Å og Råmosegrøften Syd, som vist på kortbilag 8. De udlagte arealer langs fjorden og Værebro Å vedligeholdes og plejes i overensstemmelse med naturgrundlaget, som enge, mose og overdrev. Ved tilplantning skal dette ske med hjemmehørende danske arter, jfr. planteliste på kortbilag 8. På vandlidende arealer vælges beplantning, som har særlig evne til at optage vand. De udlagte fælles friarealer må ikke bebygges, men der kan etableres anlæg, som understøtter den rekreative anvendelse, herunder etablering af stianlæg, lege- og bålpladser, borde og bænke, mindre overdækkede arealer til ophold, toiletter o.lign.

47 47 Inden for de udlagte fælles friarealer kan der endvidere etableres anlæg til sikring mod oversvømmelser samt afledning og tilbageholdelse af regnvand. Disse anlæg skal tilpasses områdets grønne karakter og så vidt muligt understøtte de fælles friarealers rekreative anvendelse. 8.3 Areal for enden af Osvej Vest udpeges som bydelens fælles mødested ved fjorden, som vist på kortbilag 8. Anlæg og drift skal understøtte denne brug. Udlagt friareal langs Råmosegrøften Syd, som vist på kortbilag 8, udpeges som bydelens centrale fælles bydelspark, hvor anlæg, vedligeholdelse og drift skal understøtte brugen. For begge arealer gælder at eventuelle kystsikrings - og/ eller klimatilpasningsanlæg skal indgå i arealernes rekreative anvendelse. 8.4 Der kan etableres digeanlæg langs fjorden og Værebro Å eventuelt kombineret med højvandslukke, pumpeanlæg og fløjdiger i tilknytning til Værebro Å. Principiel placering af anlæg er vist i kortbilag 5. Digeanlæg må på principielt udlagt delstrækning a-b opføres i en højde til maksimalt kote 2,75 m og på principielt udlagt delstrækning b-d til maksimalt kote 2,4 m. Digerne udføres som jorddige, jorddige kombineret med spunsvæg eller som smal murkonstruktion. Diger kan kombineres med anlæg til midlertidige beredsskabsløsninger. Note: Realisering af kystbeskyttelsesanlæg sker i regi af Kystbeskyttelsesloven. Den nærmere præcisering af anlæg sker således i regi af anden lovgivning. Note: Fløjdiger - også kaldet tværdiger - er betegnelse for de diger, der ligger vinkelret på et åforløb og knytter sig til fx et højvandslukke.

48 Bestemmelser Note: Lokalplanen kan alene medtage bestemmelser inden for Roskilde Kommune. Realisering af fløjdige, højvandslukke og pumpeanlæg på tværs af Værebro Å, kræver således selvstændig sagsbehandling i Frederikssund Kommune. Note: Befæstelsesgraden er den andel af et areal som enten er bebygget, overdækket eller belagt med materialer, hvor vand ikke kan trænge igennem. Permeable belægninger er fx grus, sten, vandgennemtrængelige belægningssten og græsarmering. I tilknytning til principielt udlagt delstrækning b-c kan udføres højvandslukke, fløjdige og pumpeanlæg. Kanaler, dræn, pumper og andre tekniske anlæg kan anlægges i tilknytning til digeanlæg, når det vurderes nødvendigt for at undgå opstuvning af vand på inderside af digeanlæg. 8.5 Ubebyggede arealer skal fremstå overvejende grønne, hvorfor der af hensyn til den grønne karakter og for at øge mulighed for nedsivning og/eller tilbageholdelse af regnvand fastlægges en maksimal befæstelsesgrad på 30 %. Undtaget for dette er delområdene D, C og E, som vist på kortbilag 4, hvor der fastsættes en maksimal befæstelsesgrad på 40 %. Ved brug af permeable belægninger og/eller grønne tage indgår 50 % af arealet i befæstelsesgraden. Denne bestemmelse er gældende for hele området. 8.6 Skel mod nabo, vej og stier skal fremstå med en grøn karakter, hvorfor hegning skal ske med hæk, levende hegn eller anden beplantning. Anden hegning, som fx trådhegn og plankeværk, er tilladt såfremt denne hegning er overvejende skjult af beplantning. Jf. 8.9 kan eventuelle grøfter erstatte traditionel hegning og suppleres med beplantning. 8.7 For tæt-lav boliger, skal der udlægges haver og fælles friarealer som vist i principielle kortudsnit i kortbilag 6. For ejendomme med kulturhistorisk byggeri, jf. kortbilag 6, gælder at den omgivende have skal fremstå som et samlet

49 49 hele uden dominerende hegn og hække, der underinddeler haven. 8.8 Bevaringsværdige beplantninger, udpeget i kortbilag 8, må ikke fældes med mindre træerne udgør en sikkerhedsrisiko. Ved fældning skal det enkelte træ erstattes af et nyt træ af samme art. Der gælder et generelt forbud mod fældning af birke- og fyrretræer højere end 15 meter. Hvis træerne udgør en sikkerhedsrisiko og må fældes, skal det enkelte træ erstattes af et nyt træ af samme art. 8.9 Når det tjener til fælles afledning af regnvand kan der ske etablering af vandrender, grøfter og kanaler i skel. Disse tilkobles fælles afledningssystemer på veje og fælles friarealer. Note: Almindeligvis gælder at regn- og overfladevand skal holdes på egen grund. Tages 8.9 i brug kan der således være behov for supplerende juridiske aftaler om anlæg i skel. Udpegede grøfter i kortbilag 5, skal fastholdes og bidrage til afledning af vand til Værebro Å og fjorden. Jf. 8.2 kan der suppleres med flere grøfter, render og kanaler på de fælles friarealer Der gælder en begrænsning på terrænregulering på +/- 50 cm. Der kan dispenseres fra denne bestemmelse for så vidt angår anlæg af diger, anlæg til fælles regnvandshåndtering samt grunde, hvor der skal foretages ekstra terrænregulering for at byggeri kan opføres i en minimums terrænkote på 1,5 meter. Ved terrænregulering skal det sikres, at regnog overfladevand håndteres på egen grund eller ledes styret til fælles afledningssystem.

50 Bestemmelser Terrænregulering, som ikke tjener til fælles håndtering af regn- og overfladevand, må ikke ske nærmere naboskel end 2 meter Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både må ikke opbevares på fælles ubebyggede arealer. 9 Grundejerforeninger 9.1 Ved de enkelte ejendommes overførsel fra sommerhus til helårsstatus forpligtes ejerne til at være medlem af grundejerforening, hvis vedtæger er godkendt af byrådet. 9.2 Grundejerforeningerne har ansvar for anlæg, drift og vedligeholdelse af egne arealer, herunder fælles anlæg til håndtering af regn- og overfladevand. 10 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 10.1 Byggeri skal tilsluttes fælles spildevandssystem før ibrugtagning For tæt-lav boliger gælder at veje og parkeringsforhold samt fælles friarealer skal være etableret før ibrugtagning. 11 Aflysning af lokalplaner Lokalplan nr. 1.37, 1.44 og 1.16 aflyses. Endvidere aflyses lokalplan nr for så vidt angår denne lokalplans område, som nævnt i 2.

51 51 I henhold til planlovens 15, stk. 2, nr. 16, tilsidesættes tilstandsservitutter, som beskrevet i bilag Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og indberettes i plansystem. dk.

52 Bestemmelser

53 53 14 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget til offentlig fremlæggelse Roskilde Byråd den 17. juni 2015 Joy Mogensen Borgmester / Henrik Kolind Kommunaldirektør

54 Kortbilag 1 - Eksisterende forhold Lokalplangrænse Kommunegrænse Baggrundskort - Ortofoto 2014

55 Lille Rørbæk Værebro Å Frederikssund Kommune Nord Lønager Park Råmosegrøften Nord Osvej Vest Egedal Kommune Nordmarken Osvej Tangbjerg Roskilde Fjord Nordmarksvej Råmosegrøften Syd Rådalsvej Værebrovej m Helligkorsparken Jyllinge

56 Kortbilag 2 - Eksisterende terræn og vand Lokalplangrænse Kommunegrænse Højdekurver Værebro Å Åben grøft Rørlagt grøft Grundvandsspejl højt Naturlig afstrømning (primær) Bemærk: Visning af terræn, grundvandsspejl og afstrømningsretninger er kun retningsgivende

57 Udlejre By, Ølstykke Ll. Rørbæk By, Snostrup St. Rørbæk By, Snostrup Nord Råmosegrøften Nord Være bro Å Svestrup By, Ølstykke Råmosegrøften Syd Roskilde Fjord m Jyllinge By, Jyllinge

58 Kortbilag 3 - Matrikelkort Lokalplangrænse Kommunegrænse Matrikelskel Ejerlav St. Rørbæk By, Snostrup Henvisninger: Bilag 1 for matrikeloptegnelser Kortbilag 3A - Matrikelkort med matrikelnumre (1:4.000)

59 St. Rørbæk By, Snostrup Nord Svestrup By, Ølstykke m Jyllinge By, Jyllinge

60 Kortbilag 4 - Arealanvendelse Lokalplangrænse Kommunegrænse A - Boliger - åben-lav B - Boliger - tæt-lav/flerfamiliehuse C - Boliger samt service, værksteder og lignende lette byerhverv D - Detailhandel - udvalgsvarer E - Offentlig formål F - Fælles friarealer/ klimatilpasningsanlæg G - Jollehavne Fredning af Lønager Park Henvisning: Kortbilag 4A - Arealanvendelse, samlet (1:4.000)

61 Værebro Å Nord Osvej Vest Osvej Nordmarksvej Roskilde Fjord Rådalsvej Værebrovej m

62 Kortbilag 5 - Kystsikring og afledning af regnvand Lokalplangrænse Kommunegrænse Digeanlæg - max kote 2,75 m Principiel linjeføring Digeanlæg - max kote 2,4 m Principiel linjeføring Højvandslukke, pumper og fløjdige Principiel placering Vandhåndtering / primær strømningsvej Vandhåndtering / sekundær strømningsvej Åbne grøfter - afledning af vand Rørlagte grøfter - afledning af vand Friarealer / klimatilpasningsanlæg a b b d Henvisning: Kortbilag 4A - Arealanvendelse, samlet (1:4.000)

63 b c Værebro Å Nord a Råmosegrøften Nord Osvej Vest Osvej Nordmarksvej Råmosegrøften Syd d Roskilde Fjord Rådalsvej Værebrovej m

64 Kortbilag 6 - Byggeri og udstykning Lokalplangrænse Kommunegrænse Mulighed for én etage med udnyttet tagetage Tæt-lave boliger - mulighed for udstykning Kulturhistorisk ejendomme med mulighed for indtil 3 boliger Byggelinje mod fjord og Værebro Å Henvisning: Kortbilag 6A for kortudsnit af de enkelte ejendomme Kortbilag 4A - Arealanvendelse, samlet (1:4.000)

65 Nord Væ re b ro Å Osv ej V est B9 C1 Osve j B8 Nordmarksvej B7 B3 B5 B6 B2 B1 B4 A m Væ re b ro ve j Rådalsvej Roskilde Fjord

66 Kortbilag 6A - Byggeri og udstykning Principielle udstykningsplaner til tæt- lave boliger B1 - Osvej 3, matr. nr. 22eu Evt. overkørsel flyttes længere mod syd Ny oversørsel Fællesareal B2 - Olesvej 25, matr. nr. 55b B3 - Birkeengen 37, matr. nr. 9c

67 67 Bevaringsværdigt byggeri - skraverede bygninger B4 - Andebakken 4 Matr. nr. 8b B5 - Olesvej 25 Matr. nr. 55b B7 - Råmosevej 21 Matr. nr. 40b B6 - Råmosevej 27 Matr. nr. 42a B8 - Nordmarksvej 71 Matr. nr. 6a B9 - Kringlevej 2 Matr. nr. 34a C1 - Osvej 83 Matr. nr. 10b

68 Kortbilag 7 - Veje og stier Lokalplangrænse Kommunegrænse Primær lokalveje Øvrige veje Fjord- og åsti Øvrige stier Cykel- og gangbro over Værebro Å Henvisning: Kortbilag 4A - Arealanvendelse, samlet (1:4.000)

69 Værebro Å Nord Osvej Vest Osvej Nordmarksvej Roskilde Fjord Rådalsvej Værebrovej m

70 Kortbilag 8 - Fælles friarealer og beplantning Lokalplangrænse Kommunegrænse Fælles friarealer Mødested/bydelspark Træplantning - bevares Fredning af Lønager Park Jollehavne Højdekurver Henvisning: Kortbilag 4A - Arealanvendelse, samlet (1:4.000) Planteliste for beplantning på fælles friarealer Ask Asp Benved Birk (dunbirk og vortebirk) Eg (vintereg og stilkeg) El (rødel) Skovfyr Dunet gedeblad Hassel Almindelig hæg Fuglekirsbær Rød kornel Kvalkved Navr Pil (gråpil, seljepil) Æblerose Almindelig røn Almindelig hvidtjørn Tørst Vrietorn Vild æble

71 Nord Væ re b ro Å Osv ej V est Osve Rådalsvej Væ re b Roskilde Fjord ro ve j Nordmarksvej j m

72 Bilag 1 - Matrikelopgørelse 10b, 10dn, 10do, 10dp, 10dq, 10dr, 10ds, 10dt, 10du, 10dv, 10dx, 10dy, 10dz, 10dæ, 10dø, 10ea, 10eb, 10ec, 10ed, 10ee, 10ef, 10eg, 10eh, 10ei, 10ek, 10el, 10em, 10en, 10eo, 10ep, 10eq, 10er, 10es, 10et, 10eu, 10ev, 10ex, 10ey, 10ez, 10eæ, 10eø, 10fa, 10fb, 10fc, 10fd, 10fe, 10ff, 10fg, 10fh, 10fi, 10fk, 10fl, 10fm, 10fn, 10fo, 10fp, 10fq, 10fr, 10fs, 10fu, 10fv, 10fx, 10fy, 10fz, 10fæ, 10fø, 10ga, 10gb, 10gc, 10gd, 10ge, 10gf, 10gg, 10gh, 10gi, 10gk, 10gl, 10gm, 10gn, 10go, 10gp, 10gq, 10gr, 10gs, 10gt, 10gu, 10ol, 10om, 10on, 10oo, 10op, 10oq, 10or, 10os, 10oø, 11aa, 11ab, 11ac, 11ad, 11ae, 11af, 11ah, 11ai, 11ak, 11al, 11ap, 11aq, 11ar, 11au, 11av, 11ax, 11az, 11ba, 11bb, 11bc, 11bd, 11be, 11bf, 11bh, 11bi, 11bk, 11bl, 11bm, 11bn, 11bo, 11bp, 11bq, 11br, 11bs, 11bt, 11bu, 11bv, 11by, 11cb, 11cc, 11cd, 11ce, 11cf, 11cg, 11ch, 11hh, 11hi, 11hk, 11hl, 11hm, 11hn, 11i, 11k, 11l, 11q, 11s, 11t, 11u, 11v, 11x, 11y, 11z, 11æ, 11ø, 12aa, 12ab, 12ac, 12ad, 12ae, 12af, 12ag, 12ah, 12ai, 12ak, 12al, 12am, 12an, 12bi, 12bk, 12h, 12i, 12k, 12l, 12m, 12n, 12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v, 12x, 12y, 12z, 12æ, 12ø, 14ab, 14ac, 14ad, 14ae, 14af, 14ag, 14ah, 14ai, 14ak, 14al, 14am, 14an, 14ao, 14ax, 14ay, 14az, 14aæ, 14aø, 14b, 14ba, 14bb, 14bc, 14bd, 14be, 14bf, 14bg, 14bm, 14bn, 14bo, 14bp, 14bq, 14br, 14bs, 14bt, 14bu, 14bv, 14bx, 14cb, 14h, 14i, 14k, 14l, 14m, 14n, 14o, 14p, 14q, 14r, 14s, 14t, 14u, 14v, 1bv, 22f, 22gh, 22gi, 22gk, 22i, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f, 23i, 23k, 23l, 23m, 23n, 23o, 23p, 23q, 23r, 23s, 23t, 23u, 23v, 24aa, 24ab, 24ac, 24ad, 24ae, 24af, 24ag, 24ah, 24ai, 24ak, 24al, 24am, 24an, 24ao, 24ap, 24aq, 24ar, 24as, 24at, 24au, 24av, 24ax, 24ay, 24az, 24aæ, 24aø, 24ba, 24bb, 24bc, 24bd, 24be, 24bf, 24c, 24d, 24e, 24f, 24g, 24h, 24i, 24k, 24l, 24m, 24n, 24o, 24p, 24q, 24r, 24s, 24t, 24u, 24v, 24x, 24y, 24z, 24æ, 24ø, 25a, 25aa, 25ab, 25ac, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25k, 25l, 25m, 25n, 25o, 25p, 25q, 25r, 25s, 25t, 25u, 25v, 25x, 25y, 25z, 25æ, 25ø, 26aa, 26ab, 26ac, 26ad, 26ae, 26af, 26ag, 26ah, 26ai, 26ak, 26al, 26am, 26an, 26ao, 26ap, 26aq, 26ar, 26as, 26at, 26au, 26av, 26ax, 26ay, 26az, 26aæ, 26b, 26bc, 26bd, 26be, 26bf, 26bg, 26c, 26d, 26e, 26i, 26k, 26l, 26m, 26n, 26o, 26p, 26q, 26r, 26s, 26t, 26u, 26v, 26x, 26y, 26z, 26æ, 26ø, 28c, 29aa, 29ab, 29ac, 29ad, 29ae, 29af, 29ag, 29ah, 29ai, 29ak, 29al, 29am, 29an, 29ap, 29as, 29au, 29b, 29e, 29f, 29g, 29h, 29i, 29k, 29l, 29m, 29n, 29o, 29p, 29q, 29r, 29s, 29t, 29u, 29v, 29x, 29y, 29z, 29æ, 29ø, 30b, 30d, 30e, 30f, 30g, 30h, 30i, 30k, 30l, 30m, 30n, 30o, 30p, 30t, 30u, 30v, 30x, 30y,

73 73 30z, 30æ, 34a, 34aa, 34ab, 34ac, 34ad, 34ag, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g, 34h, 34i, 34k, 34l, 34m, 34n, 34o, 34p, 34q, 34r, 34s, 34t, 34u, 34v, 34x, 34ø, 36c, 36g, 36h, 36i, 36k, 36m, 36n, 36o, 36p, 36q, 36r, 36s, 36t, 36u, 36v, 36y, 3bæ, 3cb, 3cf, 3cg, 3ct, 3cu, 3cv, 3cx, 3cy, 3cz, 3dd, 3de, 3df, 3dg, 3dh, 3di, 40d, 40e, 40f, 40g, 40h, 40i, 40n, 40o, 40p, 40q, 40r, 40ø, 41a, 41d, 41e, 41f, 41g, 41h, 41i, 41k, 41l, 41m, 41n, 41o, 42ai, 42ak, 42c, 42d, 42e, 42f, 42g, 42o, 42p, 42q, 42r, 42s, 42t, 42u, 42v, 44aa, 44ab, 44ac, 44ad, 44ae, 44af, 44ag, 44ah, 44ai, 44ak, 44al, 44b, 44d, 44e, 44f, 44g, 44h, 44i, 44k, 44l, 44m, 44n, 44o, 44p, 44q, 44r, 44s, 44t, 44u, 44v, 44x, 44y, 44z, 44æ, 44ø, 45aa, 45ab, 45ac, 45ad, 45ae, 45af, 45ag, 45ah, 45ai, 45ak, 45al, 45am, 45an, 45ao, 45b, 45c, 45d, 45e, 45f, 45g, 45h, 45i, 45k, 45l, 45m, 45n, 45o, 45p, 45q, 45r, 45s, 45t, 45u, 45v, 45x, 45y, 45z, 45æ, 45ø, 46a, 46f, 46g, 46h, 46l, 46m, 46p, 47b, 47d, 47e, 47f, 47g, 47h, 47i, 47k, 47l, 4aa, 4ab, 4ac, 4ad, 4ae, 4af, 4ag, 4ah, 4ai, 4ak, 4al, 4am, 4an, 4ao, 4ap, 4aq, 50ac, 50d, 50e, 50f, 50g, 50h, 50i, 50k, 50l, 50m, 50n, 50o, 50p, 50q, 50r, 50s, 50t, 50æ, 55aa, 55ab, 55ag, 55am, 55an, 55ay, 55i, 55k, 55l, 55m, 55n, 55o, 55p, 55y, 5ak, 5al, 5am, 5an, 5ao, 5ap, 5aq, 5ar, 5as, 5at, 5au, 5az, 5aø, 5ba, 5bb, 5bc, 5bd, 5be, 5bf, 5bg, 5bh, 5bi, 5bk, 5bl, 5bm, 5bn, 5bo, 5bp, 5bq, 5br, 5bs, 5bt, 5bu, 5bv, 5by, 62b, 62c, 62k, 65b, 65c, 65d, 65e, 65f, 65g, 65h, 65i, 65k, 65l, 65m, 65n, 65o, 65p, 65q, 65r, 65s, 65t, 67aa, 67ab, 67d, 67h, 67i, 67k, 67l, 67m, 67n, 67o, 67p, 67q, 67r, 67s, 67t, 67u, 67v, 67x, 67y, 67z, 67æ, 67ø, 6a, 6ad, 6ae, 6af, 6ag, 6ah, 6am, 6ao, 6ap, 6aq, 6ar, 6as, 6at, 6av, 6ax, 6az, 7000al, 7000bm, 7000bn, 7cx, 7de, 7df, 7dg, 7dh, 7di, 7dk, 7dl, 7dm, 7dn, 7do, 7dv, 7dx, 7dy, 7dz, 7dæ, 7dø, 7ea, 7eb, 8kl, 8kv, 8kx, 8ky, 8kz, 8lm, 9d, 9p, 9q, 9s, 9t, 9u, 9v, 9x, 9y, 9z, 9æ, 9ø alle af Jyllinge By, Jyllinge 2f og 2i af St. Rørbæk By, Snostrup 2bf, 2bg, 2bh, 2bi, 2bk, 2bl, 5d, 8a alle af Svestrup By, Ølstykke

74 Bilag 2 - Tilsidesatte servitutter Oplistet i bilag 2 er servitutter som helt eller delvist tilsidesættes, idet disse har et indhold, som er i strid med lokalplanen. De nævnte servitutter kan aflyses helt eller delvist i henhold til det beskrevne. Listen er resultatet af en systematisk gennemgang og stikprøvekontrol af lokalplanområdets knap 2000 servitutter. Der tages forbehold for servitutter, der ikke har kunne findes i akten, hvorfor indhold ikke er kendt. Endvidere tages forbehold for, at der kan være servitutter som ikke er oplistet, og som kan vise sig at være i strid med lokalplanen. Dette forbehold tages, da der ikke er sket gennemlæsning af samtlige servitutter, som er gældende for lokalplanområdet.

75 Forfaldsdato Løbenr Løbenr Overskrift, deklaration Overskrift, deklaration Matr. nr. Matr. nr. I strid med lokalplan Dok om bebyggelse, benyttelse mv 10dn krav om sommerhus Dok om sommerhus mv, Vedr 11AA 11ab krav om sommerhus Dok om sommerhus mv 11av afsnit Dok om sommerhus mv, 11bm afsnit Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv, Vedr 11BP Rette dagbogsnr bp afsnit d Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv, Vedr 11AH 11t afsnit d Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv 12mb pkt a, b og k Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv 13ln afsnit a og h S0001 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv, Vedr 7BR & 7BQ 22gm 1. stk 1 og Dok om oversigt mv, overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv, hegn, hegnsmur mv, Vedr 5AE 22gm pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv, beboelse/delvist forbud herimod mv 22gm 1 stk. 1 og Dok om bebyggelse, benyttelse mv, samt forbud mod helårsbeboelse 25m pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse mv, samt forbud mod helårsbeboelse 25aa pkt c Dok om beboelse/delvist forbud herimod mv 26bg krav om sommerhus Dok om fredning 28c nyt dige Dok om forbud mod campingplads samt udstykning af mere end 5 parceller til enfamilieshuse mv, Prioritet forud for 3cb afsnit 1 omkring udstykning pantegæld S0001 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv, vandværk mv, Tillige lyst pantstiftende 40ø afsnit e S0001 Grundejerforening m.v. vandværk m.v. Tillige lyst pantstiftende. 40ø pkt e Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv 41d pkt d S0001 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv, Vedr 46D, Tillige lyst pantstiftende 41e pkt e Dok om sommerhus mv Rette dagbogsnr ab afsnit S0001 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44ab pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44ac pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44ad pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44ae pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44af pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44ag pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44ah pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44ai pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44ak pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, samt helårsbeboelse 44al pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44d pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44e pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44f pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44g pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44h pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44i pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44k pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44l pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44m pkt c

76 Forfaldsdato Løbenr Løbenr Overskrift, deklaration Overskrift, deklaration Matr. nr. Matr. nr. I strid med lokalplan Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44n pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44o pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44p pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44q pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44r pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44s pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44t pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44u pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44v pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44x pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44y pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44z pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44ø pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 44aa pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv 47d afsnit d S0001 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv, Tillige lyst pantstiftende. 4at Dok om beboelse/delvist forbud herimod mv, grundejerforening mv 55c afsnit Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv 5ih krav om sommerhus Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv 5la afsnit b Dok om bebyggelse, benyttelse mv 6ad afsnit 4 om 2 etager Dok om bebyggelse, benyttelse mv 6ag afsnit 2 om 2 etager Dok om opførelse af eet beboelseshus med tilhørende udhuse i højst to etager 6ah 5 om 2 etager Dok om beboelse/delvist forbud herimod mv, grundejerforening mv, Vedr 6AM 6am afsnit Dok om bebyggelse, benyttelse mv 6q afsnit 4 om 2 etager Dok om bebyggelse, benyttelse mv 6aa afsnit 4 om 2 etager S0001 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv Tillige lyst pantstiftende 7ap 1 omkring kælder S0001 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv Tillige lyst pantstiftende 7co 1 omkring kælder Grundejerforening, m.v 7cø afsnit a, b og g Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ab pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ac pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse Yderligere tekst SE AKT 18_AK_344 8ad pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ae pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8af pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ag pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ah pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ai pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ak pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8al pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8am pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8an pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ao pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ap pkt c

77 Forfaldsdato Løbenr Løbenr Overskrift, deklaration Overskrift, deklaration Matr. nr. Matr. nr. I strid med lokalplan Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ao pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ap pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8aq pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ar pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8as pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8at pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8au pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning, vandværk mv samt forbud mod helårsbeboelse 8av pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ax pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ay pkt c Rette dagbogsnr Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8az pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse ( er 8aæ pkt c rettelig lyst 26/ ) S0001 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8aø pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv 8b krav om sommerhus Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ba pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8bb pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8bc pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8bd pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8be pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8bf pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8bg pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8bh pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8bi pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8bk pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8bl pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8bm pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8bn pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8bo pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8bp pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8bq pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8br pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8bs pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8bt pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8bu pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8bv pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8bx pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8by pkt c S0001 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8bz pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8bæ pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv AKT 18_AI_302 8bø pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8ca pkt c

78 Forfaldsdato Løbenr Løbenr Overskrift, deklaration Overskrift, deklaration Matr. nr Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv AKT 18_AI_302 8bø pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8ca pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv 8cb pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cc pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cd pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cf pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cg pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8ch pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8ci pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8ck pkt c S0001 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cl pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cm pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cn pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8co pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cp pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cq pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cr pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cs pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8ct pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse mv 8cu pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cv pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cx pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cy pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cz pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cæ pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8cø pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8da pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8db pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dc pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dd pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8de pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8df pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dg pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dh pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8di pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dk pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dl pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dm pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dn pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8do pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dp pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dq pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dr pkt c Matr. nr. I strid med lokalplan

79 Forfaldsdato Løbenr Løbenr Overskrift, deklaration Overskrift, deklaration Matr. nr Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dq pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dr pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8ds pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dt pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8du pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dv pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dx pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dy pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dz pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8dæ pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, beboelse/delvist forbud herimod mv 8dø pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, beboelse/delvist forbud herimod mv 8ea pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, beboelse/delvist forbud herimod mv 8eb pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, beboelse/delvist forbud herimod mv 8ec pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, beboelse/delvist forbud herimod mv 8ed pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, beboelse/delvist forbud herimod mv 8ee pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, beboelse/delvist forbud herimod mv Rette lysningsår 1964 Matr. nr. I strid med lokalplan 8ef pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, beboelse/delvist forbud herimod mv 8eg pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, beboelse/delvist forbud herimod mv 8eh pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, beboelse/delvist forbud herimod mv 8ei pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv 8kk pkt c Dok om sommerhus mv, grundejerforening mv 8km krav om sommerhus Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv Rette tinglysningsdato er ks afsnit b og c Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mvsamt forbud mod helårsbeboelse 8n pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8o pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8p pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8q pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8r pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8s pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8t pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8u pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8v pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8x pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8y pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8z pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8ø pkt c Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv, vandværk mv, samt forbud mod helårsbeboelse 8aa pkt c

80 Bilag 3 - Redegørelseskort Naturbeskyttelse

81 81 Strandbeskyttelseslinje og åbeskyttelseslinje

82 Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde Jyllinge Lokalplan 612 Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

83 29r 29an 24ax 23r 23s 23t 24ac 24ae 24ag 24ah 29aa 29s 29t 29u 29z 29æ 29ø 24af 24ad 10ol 10on 10oo 10oq 10or 10os 50l 50m 50n 50o 50p 10op 10om 11by 1bv 22f 22gk 23c 29b 40d 40f 40g 40h 40i 40n 40o 40p 40r 50ac 50k 50q 50s 50t 50æ 6ao 6ap 6ar 6av 6at 11hm 6aq 22gh 6am 6ax 6as 40ø 50i 23i 11ce 42t 42u 11cb 11cc 11cd 11cf 11hk 11hl 11hn 22gi 41d 41e 41f 41n 42p 42q 44m 44o 44p 44x 44y 44z 44æ 45ak 45c 45q 45r 46f 46g 47d 47e 47f 47g 47h 47i 50e 50g 50h 55ab 55ag 55am 55an 55ay 55i 55k 55l 55m 55n 55p 55y 62c 65s 9d 55o 40q 42o 42v 42r 55aa 6a 26i 26e 36p 36q 36r 25q 34m 34n 34o 34p 34q 34r 26av 26ax 26ay 26ao 26ap 26aq 26ar 26as 26k 26l 26m 26n 36o 30l 2i 9p 9q 41a 41l 41m 46a 47b 9s 9t 9u 9v 9x 9y 9z 9æ 9ø 7de 7cx 8kx 62b 2f 41k 44ac 44ad 44ae 44ah 44ak 44i 44k 44l 44t 44u 44v 45am 45b 44h 44s 41i 44g 44r 44aa 41h 44f 44q 10ga 10ek 10fz 11cg 65k 65l 65m 65n 65o 67n 67o 67p 67q 67r 67t 44ai 41o 11 4am 4aa 4ac 4ad 4ae 4af 4ag 4ah 4ai 4ak 4al 4an 4ao 4ap 4aq 4as b 4ct 4cu 4cv 4cx 4cy 4cz 4cæ 4cø 4db 4dd 4de 4df 4dg 4dh 4ds 4dt 4du 4dy 4dz 4dæ 4ed 4ee 4eg 4ff 4n 4o 4p 4q 4r 4s 4t 4u 4v 4x 4y 4z 4ø 2aa 2ab 2ad 2ae 2ah 2ai 2ak 2am 2an 2bd 2be 2bf 2bg 2bh 2bi 2bk 2bl 2bn 2g 2d 2h 2f 2i 2k 2l 2m 2o 2p 2q 2s 2v 2x 2y 2æ 2ø 5d 4eo 4ga 2n 4en 4fæ 4fø 4dn 5m 4em 4dm 4cp 4dl 4et 4el 4cq 4dp 4eu 4ek 4cr 4dq 4dk 4di 4ei 4cs 4dc 4ef 7000g 4dx 4da 4do 4dr 4dv 4eh 8d 2al 5i 2r 4ep 2af 2bb 2e 2t 2u 2ac 2ag 2bc 2bm 2z 4ec 8kl 8ky 8kz 8lm 11i 7000bn 65r 65q 65p 67h 67i 67k 67l 67m 42d 44ø 47l 47k 62k 7dg 7dh 7di 7dk 7dl 7dm 7dn 7dz 7dæ 7dø 7eb 7ea 7000bm 22i 7000al 42ak 42e 42f 42g 42s 7df 7dx 7dy 7dv 7do 8kv 10dn 10dp 10dr 10ds 10dt 10du 10em 10en 10eo 10ep 10eq 10es 10fe 10ff 10fg 10fh 10fi 10fk 10fl 10fm 10el 10fd 10ei 10fc 10fb 10fø 10fæ 10gb 10gc 10gd 10ge 10gf 10gg 10gh 10gi 10gk 10gl 10gm 10do 10dq 10er 10et 10eu 10gn 10go 10gr 10gs 10gt 44b 45aa 45ab 45ac 45ae 45al 45ao 45d 45e 45f 45g 45h 45i 45k 45l 45m 45n 45o 45s 45t 45v 45x 45y 45z 45ø 46h 46l 46m 46p 65b 65c 65d 65e 65f 65g 65h 65i 65t 67aa 67u 67v 67x 67y 67z 67æ 67ø 67d 44ag 44al 45ad 45af 45ah 45æ 50d 50f 67ab 41g 44e 42ai 45p 45u 10gp 45an 44ab 44af 44d 44n 40e 42c 45ag 45ai 67s 10gq 10ea 10eb 10ec 10ed 10ee 10eg 10eh 10ev 10ex 10ey 10ez 10eæ 10eø 10fa 10fn 10fo 10fp 10fr 10fs 10fu 10fv 10fx 10fy 10gu 10oø 10dx 10dy 10dø 10fq 10dv 10dz 10dæ 10ef 10b 50r 11aa 11ab 11ac 11ad 11ap 11aq 11hh 11k 11q 11s 11t 11u 11v 11x 11y 11z 11æ 11ø 23f 29ap 29as 29au 29e 14h 14i 23d 14l 26d 26at 26az 26aæ 34x 34s 34t 34v 24p 24q 23u 23v 29y 29x 29v 29ak 24aø 24aæ 24az 24al 24ak 24ai 24ay 24bc 23q 24h 24r 34u 29m 26ak 26al 34d 34f 24aq 24ar 23n 12ab 12ac 12ad 12ae 12bi 12bk 12h 12i 12k 12m 12n 12o 12p 12q 12r 12s 12t 12v 12y 12æ 12ø 14ab 14ac 14ae 14af 14ag 14ah 14ak 14al 14am 14an 14ao 14ax 14ay 14az 14aæ 14aø 14ba 14bb 14bd 14be 14bf 14bg 14bm 14bn 14bp 14bq 14bs 14bu 14bv 14bx 14cb 14m 14n 14o 14q 14s 14t 14u 14v 23k 23l 23m 23p 24aa 24ab 24an 24ao 24ap 24as 24at 24au 24av 24ba 24bb 24be 24bf 24c 24d 24e 24f 24g 24i 24k 24l 24m 24n 24o 24t 24u 24v 24x 24y 24z 24æ 24ø 29ab 29ac 29ad 29af 29ag 29ah 29ai 29al 29am 29f 29g 29i 29k 29l 29n 29o 29p 29q 34h 34i 34k 34l 23o 29ae 12aa 14ad 12l 14bc 14bo 12af 12ag 12ah 12ak 12al 12am 12an 24s 24bd 14k 29h 14ai 14b 12u 12x 12z 14br 14bt 14p 14r 23b 11ch 23e 26ai 26am 26an 26b 34a 34aa 34ab 34ac 34c 34e 34g 34ø 12ai 11ae 11au 11av 11ax 11az 11ba 11bb 11bd 11be 11bf 11bh 11bi 11bk 11bl 11bm 11bo 11bp 11bq 11br 11bs 11bt 11bu 11bv 11hi 11ah 11ai 11ak 11al 11af 11bc 11bn 11ar 11l 25a 25aa 25ac 25c 25e 25f 25g 25h 25i 25k 25l 25m 25n 25o 25p 25s 25t 25u 25v 25x 25z 26u 26v 26x 26y 26z 28c 30b 30d 30h 30i 30k 30n 30o 30p 30t 30u 30x 36g 36h 36i 36k 36m 36n 3dg 3ct 3cu 3cx 3cy 3de 3df 3dh 3di 5ak 5bh 5bi 5bk 5bl 5bm 5bn 5bp 5bq 36u 30m 25y 25ø 36s 36t 26bg 30e 25ab 26aa 26ab 26ad 26ae 26af 26ag 26ah 26bc 26bd 26be 26bf 26o 26p 26r 26s 26æ 26ø 30f 30y 30z 34ad 5bs 5bt 5bu 5bv 30v 36c 36y 3bæ 3cv 5bo 26ac 3cz 26q 5br 5by 30æ 26t 25d 6az 34ag 26c 25æ 30g 25r 26au 24am 36v 6ad 6ae 6af 6ah 6ag 8a 12ay 12be 12bf 12bh 14ap 14ar 14as 14bi 14bl 14by 14bz 14bæ 14bø 14x 14z 14æ 12on 12ap 12aq 12ar 12ax 14bh 14bk 12av 12bg 14aq 14y 26bb 30aa 30ø 34æ 5ax 3cr 12ao 3cs 5bx 26f 11m 4æ 4ab 4ar 4bb 7000bk 7a 10kt 10ku 10kv 10kx 10ky 10kz10kæ 10kø 10la 10lb10lc 10ld 10lr 10ml 10mm 10mn 10mo 10mp 10mr 10ms 10ng 10od 1as 1at 1au 1av 1aæ 1aø 1bb 1bh 1bi 1c 2a 2c 2f 2i 2l 2n 33b 3f 40c 41b 41q 42b 71a 71c 71d 72 7aa 7ak 7b 7c 7cæ 7e 7g 7hø 7l 7q 7u 7æ 7000ar 10mq 7000u 7000v 19aa 19ab 19b 19ø 34b 35a 3dp 41c 41p 3dq 3c 1ax 1ea 1dx 3a 19g 19ad 19f 19h 19l 19n 19o 19p 19r 19v 19x 19y 19æ 28a 28e 3dm 3dn 7h 7hz 7m 92 93b 99a 7000s 7000r 19k 7000p 7ai 19u 3do 93a 7000t 10h 10hi 10hk 10hu 10hv 10hx 10ie 10if 10ig 10ih 10ko 10pq 10pt 1ca 1bd 1be 1bf 1bg 1bk 1bl 1bm 1bn 1bp 1cb 1cc 1ce 1cf 1cg 1ck 1cm 1cn 1cq 1cr 1cs 1ct 1cu 1cv 1di 1dk 1dl 1dn 1do 1dq1ds 1dt 1du 1dv 10ia 10ib 10ic 10id 10ir 10it 10ix 10iy 10iæ 10iø 10ka 10kb 10kc 10kf 10kh 10ki 10kk 10kl 10km 10kn 10kp 10kq 10kr 10ks 10ly 10læ 10lø 10ma 10mb 10mc 10md 10me 10mg 10mh 10mi 10t 2g 10mk 1br 1bx 1by 1bz 1bæ 1bø 1cx 1cy 1cz 1cæ 1cø 1da 1db 1dc 1dd 1dg 1dh 2h 7000aq 1az 10lq 10is 10iz 10kg 7o 7s 7ø 10lz 7k 10mf 7d 1cd 1ch 1ci 1cl 1cp 1de 1dr 1bo 1dm 1bc 1bq 1co 1df 1dp 1ba 7ac 7ad 7af 7al 7cy 7ed 7ef 7eg 7eh 7n 7p 7y 7ag 3d 4fe 4ff 4gr 4gs 4cn 4fd 4fc 4cg 4ch 4ci 4ck 4cl 4ce 4as 4fb 4cd 4fa 4co 4eb 4ec 3au 4eø 4fs 4fy 4fr 4fx 4cm 7ar 7as 8el 8em 8en 8eq 8er 8es 8et 8eu 8fc 8k 8ln 7000bs 8fb 10ak 10al 10am 10bk 10bø 10he 10gx 10hb 10hc 10nf 10ob 10ot 10ov 10pa 10pb 10pc 10pd 10pe 10pf 10ph 10pi 10pl 10pm 10pn 10po 10pr 10pu 10cb 10dh 10dk 10ad 10ae 10ca 10co 10cr 10ct 10cu 10cy 10cz 10d 10dd 10de 10df 10dg 10dl 10gø 10ik 10il 10k 10nk 10nl 10nn 10np 10nq 10næ 10nø 10oa 10of 10og 10oh 10oi 10ok 10ox 10oy 10oæ 10p 10px 10py 10r 10s 10v 10x 10z 10æ 10ø 8ll 8lp 8lq 8lr 7000bb 7000bc 4ay 4cf 3be 3bi 3bm 4bf 3bv 3bx 4ca 4bæ 7000ba 4bp 4bq 7ba 7cf 7aø 7cg 7ch 7gø 7hb 7hc 7he 7hf 7hg 7hh 7hi 7hk 7hl 7hm 7hn 7ho 7hq 7hr 7hs 7hu 7hæ 7ia 10m 10cs 10cv 10u 10bi 10q 10l 10nt 10nm 10di 10cl 10aq 10oz 10ny 10no 10cx 10hd 3bø 7ey 7fa 7fb 7fc 7fd 7fl 7fm 7fn 7fo 7fp 7fr 7fs 7fu 7fx 7fy 7fz 7gb 7gc 7gd 7ge 7gf 7gg 7gh 7gi 7gk 7gl 7gu 7gv 7gx 7gy 7gz 7fe 7ha 3o 7ht 8ek 8ev 10cc 10cd 10cn 10cø 10da 10dc 10gy 7am 8ep 8eo 7ei 10nx 10ce 10db 7000ax 10cæ 7bl 7an 7bm 7ap 7bn 7aq 7ek 7bo 8eø 7at 7au 7bv 7bx 7by 7bz 7cm 7cn 7co 7cp 7cq 7000aø 7bæ 7ca 7cb 7cc 7cd 7ci 7hv 8cm 8cn 8fd 8ff 8fa 7av 7bø 7bt 7bp 7bq 7br 7bs 7bu 7el 7en 7eo 7ep 7eq 7er 7es 7et 7eu 7ev 7fæ 7fø 7ga 7gm 7gn 7go7gp7gq7gr7gs7gt 7000at 7000bo 7em 7ex 3aa 3ab 3at 3ac 3ad 3ae 3af 3ag 3ai 3ak 3al 3an 3ao 3ap 3aq 3ar 3as 3av 3ax 3ay 3az 3aæ 3aø 3ba 3bb 3bc 3bf 3bh 3bl 3bo 3bp 3bq 3br 3bs 3bt 3bu 3by 3i 3y 3z 3æ 3ø 4at 4au 4av 4ax 4az 4aæ 4aø 4ba 4bb 4bc 4bd 4be 4bg 4bh 4bi 4cp 4cq 4cr 4cs 4ct 4cu 4cv 4cx 4cy 4cz 4cæ 4cø 4db 4dc 4dd 4de 4df 4dg 4dh 4di 4dk 4dn 4dp 4dr 4ds 4dt 4du 4dv 4dx 4dz 4dæ 4dø 4ea 4eg 4fm 4fn 4fo 4fp 4fq 4fø 4gd 4ig 4ih 4ik 4il 7bh 7bi 7ce 7ck 7cl 7cr 7cs 7ct 7cv 8ce 8kk 3ah 3bd 3bg 3bk 3bn 3bz 7000ak 4ee 4ef 4er 4es 4et 4eu 4fi 4fz 4ga 4gb 4gc 4ge 4gf 4gg 4gh 4gi 4gk 4gp 4gq 4fv 4fæ 4fk 4ei 4ek 4el 4fl 4ic 8cc 8cd 8df 8eg 4eh 8cf 8y 8dd 3ca 3cc 3cd 3ce 3k 3l 3m 3n 3p 3q 3r 3s 3t 3u 3v 3x 7ez 7fq 7eæ 7ff 7fg 7fh 7fk 7ft 7fv 7gæ 3am 22en 22eg 8hc 22de 22fd 22eo 22ef 22dd 22ep 22ee 22fe 22bh 22eq 22ed 22fc 22ff 22er 22fb 22es 22fa 22fh 22eø 22fi 22eæ 22fk 22ez 22eu 7bg 7bf 7bd 7bc 7bb 8ch 8ci 8ck 7aæ 7az 8cl 7ay 7ax 8dy 8fe 8fg 8fh 8fi 8eæ 8ez 8ey 8ex 8gy 8gz 8a 8gæ 8hb 8gø 8ha 4da 7be 4dm 7bk 4dl 4dq 3ab 3e 3k 3l 17g 22a 22bk 22ft 22fg 22fs 22fl 22e 22fm 22fz 37b 37e 37f 37h 3dl 3g 8hd 8i 8kø 9b 7000ai 37g 10ao 10ap 10ar 10as 10at 10av 10ax 10az 10aø 10ba 10bb 10bc10bd 10bf 10bg 10bl10bm 10bn 10bo 10bp 10bq 10bs 10bt 10bu 10bv 10bx 10by 10bz 10bæ 10c 10ch 10ac 10ah 10cf 10cg 10ci 10ck 10cm 10cp 10dm 10gv 10i 8iq 8iy 8ia 8fk 8iæ 8kn 10an 7eø 7fi 10ay 10be 10br 10bh 10aæ 10hf 10hh 10ps 10af 10hl 10hm 10hn 10ho 10hp 10hq 10hr 10hy 10hz 10hæ 10hø 10ii 10in 10io 10ip 10iq 10ke 10ns 10hs 10ht 10iu 10kd 10hg 10iv 10im 10ha 7hd 7hp 7ae 10pg 10pk 10pp 10pv 5aa 5ab 5ac 5ad 5ae 5cl 5ds 5dt 5du 5dv 5dx 5dy 5dz 5dæ 5dø 5eb 5ed 5ee 5g 5h 5i 5k 5kx 5kp 5kq 5kr 5ks 5kt 5ku 5kv 5lc 5ld 5m 5o 5r 5t 5u 5v 5x 5y 5z 5æ 5ø 4hs 4ht 4s 5af 5ah 5ai 5bz 5bæ 5ce 5cf 5cg 5ch 5ci 5ck 5cm 5hd 5he 5if 5ig 5ii 5ik 5il 5im 5in 5ip 5kk 5lb 5q 5s 5kø 4gx 4gy 5a 5dk 5dm 5dn 5do 5ef 5eg 5eh 5ei 5ek 5el 5em 5fb 5fc 5fe 5ff 5fg 5fh 5fi 5fk 5fl 5fn 5fo 5fq 5fr 5fs 5gf 5gg 5gi 5gm5gl 5gn 5go 5gp 5gq 5gs 5gv 5gx 5gy 5gz 5gæ5gø 5hb 5ho 5hq 5hr 5hs 5ht 5hu 5hv 5hx 5hy 5hz 5ih 5kæ 5le 5fd 5dl 5dr 5en 5eo 5di 5dp 5fp 22cm 22cn 22cp 22cq 22cr 22cs 22ct 22cu 22cv 22cx 22cy 22cæ 22da 22db 22dc 22df 22dg 22dh 22dx 22dy 22dz 22dæ 22dø 22ea 22eb 22ec 22fo 22gb 22fq 22fr 22fu 22fx 22fy 22fæ 22fø 22ga 22gc 22gd 22ge 22gg 22gm 22k 22l 22m 22n 22o 22q 22r 22t 22u 22v 22x 22y 22z 22ø 8is 8it 8iu 8iv 22fv 22gf 22p 5cd 5ea 12d 12mb 12mc 12md 12mf 12mg 12mh 12mi 12mk 12ml 12mm 16o 16q 24a 3cø 3da 5f 5iæ 5ke 5kh 6al 6an 6au 6ay 8aq 8br 8bs 8co 8cp 8cq 8cr 8cs 8di 8dk 8dl 8f 8ks 8ku 8ld 8le 8lf 8lg 8lh 8li 8lk 7000ap 5ka 5kd 8kt 7000bp 16p 12om 12me 5iø 5kg 5ki 3cæ 16n 8lb 8lc 4ft 8al 8an 8ao 8ar 8as 8at 8au 8cu 8hl 8hs 8ib 8ab 8am 8bb 8bf 8bz 5cn 5co 5cp 5cq 5cr 5fm 5fæ 5fø 5ga 5gb 5gc 5gd 5ge 5hf 5hg 5hh 5hi 5hk 5hl 5iu 5ix 5iy 5iz 5kl 5km 5ko 5la 5hn 5gu 5kn 5gh 5gr 5hm 5iv 5gk 5gt 5ha 5hp 5ec 11bz 11bæ 11bø 11ca 11ck 11h 13ac 13lm 13ln 13lo 13lp 13lq 13ls 13lt 13lu 13lv 13mc 16e 16l 16m 1bs 40v 40k 40m 40t 40u 40x 40y 40z 50aa 50ab 50v 50b 50u 50x 50y 50ø 9ab 9c 11bx 50z 13me 40æ 40b 40l 50ad 13lr 9ac 40aa 16k 42y 42z 42æ 42ø 55ar 55ax 8he 42ad 55ae 55af 55ah 55ak 55al 55ao 55ap 55aq 55as 55at 55au 55av 55b 55c 55d 55e 55f 55g 55q 55r 55s 55t 55u 55v 55x 55z 55æ 55ø 40s 9m 55ac 42l 42x 55ad 55ai 55h 42n 5ct 5cu 5cv 5cx 5cz 5cæ 5cø 5da 5db 5dc 5de 5df 5dg 5dh 5ep 5eq 5er 5es 5et 5eu 5ev 5ex 5ey 5eæ 5ez 5eø 5fa 5ft 5fu 5fv 5fy 5fz 6ai 5cs 5fx 5cy 5dd 6n 7hx 9o 7dd 7hy 8kæ 7du 7dc 4 4dø 4ea 4fb 4fc 4fd 4fg 4fv 4fx 2ao 2ap 2ba 2bo 2bp 2cb 4eq 4es 8kg 4cl 4eb 4ey 4eø 4fa 4fy 4g 2aq 2az 2aæ 4ez 8kf 4ex 2ar 2aø 4fe 4er 4ev 7cø 7da 7dp 7dr 7ds 8aa 8ad 8ae 8af 8ag 8ai 8az 8bk 8bl 8cx 8cy 8cz 8cæ 8cø 8da 8db 8dm 8dn 8do 8dp 8du 8dz 8dø 8ea 8eb 8ed 8ee 8fv 8fp 8fq 8fr 8fs 8ft 8fx 8fy 8go 8gp 8hf 8hg 8hh 8hi 8hk 8hm 8hn 8ho 8hp 8hq 8hr 8ht 8hu 8hv 8hx 8hy 8hz 8hø 8ic 8ie 8ig 8ih 8ii 8ik 8il 8im 8in 8io 8ip 8ir 8ix 8km 8ko 8kp 8kq 8kr 8la 8n 8o 8p 8q 8r 8s 8t 8u 8v 8x 8z 8ø 9e 9f 9g 9h 9i 9k 9l 9n 22ck 22cø 22di 22dt 8ki 22bv 22cc 22ci 22ai 22co 22do 22s 22æ 22al 22aa 22ab 22ac 22ad 22ae 22af 22ag 22ah 22ak 22am 22an 22ao 22ap 22av 22ax 22bc 22bd 22be 22bf 22bg 22bi 22bl 22bm 22bn 22bo 22bp 22bq 22bs 22bt 22bx 22by 22bz 22bæ 22bø 22ca 22cb 22cd 22ce 22cf 22cg 22ch 22cl 22cz 22dk 22dl 22dm 22dn 22dp 22dq 22ds 22du 22dv 22eh 22ei 22ek 22el 22em 22fp 8fz 8fæ 8fø 8ga 8iz 8kb 8kc 8kd 8ke 22dr 4gl 4gn 4ey 42a 42aa 42ab 42ac 42ae 42af 42ag 42ah 42h 42i 42k 42m 8aæ 8aø 8ba 8bc 8bd 8be 8bg 8bi 8bn 8bo 8bp 8bq 8id 8if 8ah 8ap 8av 8ax 8bh 8bm 8ac 8ak 8ay 8ca 8æ 8ds 8b 8hæ 7dq 7db 7dt 7ee 8iø 8ka 22ay 22aæ 22aø 22ba 22bb 22ar 22as 22au 22at 22aq 2ay 2av 2au 2at 2as 4eæ 4cm 22az 2ax 4ed 8dr 8dg 8dt 8dc 8de 8ec 8dq 8ef 8dv 8fo 8fn 8gq 8gr 8gn 8gs 8gm 8gt 8gl 8gu 8gk 8gi 8gb 8gh 8gc 8gd 8ge 5kb 5kc 5kf 8bt 8ct 8bu 8bx 8by 8bæ 8bø 8cv 8bv 4ep 4en 4ex 4ev 4gm 4em 4eo 8cb 8dæ 4go 4eq 4ez 4eæ 4fu 8fu 6i 6m 6o 6p 6q 6ak 6f 6g 6r 6s 6u 6v 6x 6y 6z 6æ 6ø 6l 6aa 6ac 6e 6k 6h 6ab 6t 4a 4fg 4fh 4g 4gæ 4gø 4h 4ha 4hb 4hh 4hi 4hk 4hl 4hu 4hv 4q 4hx 4hy 4hz 4i 4ib 4ie 4if 4ii 4k 4l 4n 4o 4p 4r 4u 4v 4x 4y 4z 4æ 4id 4hæ 4t 4hg 5n 4gt 5p 4gu 4gv 4gz 4hd 4he 4hf 4ho 4hp 4hq 5bø 5ca 5cb 5hø 5ia 5ib 5id 5iq 5ir 5is 5ky 5kz 4m 4hc 4hm 5ic 5ag 5io 5it 5hæ 5ie 5cc 4hn 4hr 8lo 4bk 4cc 4bo 4bø 4bz 4by 4bx 4bv 4bu 4bt 4bs 4br 4bl 4bm 4bn 4cb 8gx 8cg 8fl 8gf 8gv 8eh 8dh 8dx 8ei 8gg 4dy 8fm 3cb 3cf 3cg 3dd 4aa 4ab 4ac 4ad 4ae 4af 4ag 4ah 4ai 4ak 4al 4am 4an 4ao 4ap 4aq 5al 5am 5an 5ao 5ap 5aq 5ar 5as 5at 5au 5az 5aø 5ba 5bb 5bc 5bd 5be 5bf 5bg 8h 8o 8p 5s 7000d 8m 1a 8i 12aæ 12aø 12ba 12bb 12bc 12bd 14aa 14au 14at 14ca 14ø 12as 12at 12au 12az 7000g 14av 26ba 26bh 26g 26h 30ab 30q 30s 34z 30r 34y 36f 5av 5ay 26aø 5aæ 3d Lokalplan 612, Jyllinge Nordmark FORSLAG Kortbilag 3A - Matrikelkort Målestok 1 : ved udprint i A1 Nord 500 m 0 Signaturforklaring Lokalplangrænse Kommunegrænse Matrikelskel Matrikelnummer 3bø

84 b c Væ re b ro Å a Osv ej V est Lønager Park B9 C1 Osv ej Nordmarksvej B8 B5 B7 B3 B6 B2 Roskilde Fjord d B1 B4 Væ re br ov ej Rådalsvej A1 Signaturforklaring Lokalplangrænse Kommunegrænse A - Boliger - åben-lav B - Boliger tæt-lav/flerfamiliehuse C - Boliger samt service, værksteder og lign. lette byerhverv D - Detailhandel udvalgsvarer E - Offentlige formål F - Fælles friarealer/ klimatilpasningsanlæg Digeanlæg max kote 2,75 m Principiel linjeføring a b Digeanlæg max kote 2,4 m Principiel linjeføring b d Højvandslukke, pumper og fløjdige Principiel placering Vandhåndtering/primær strømningsvej Primær lokalvej Vandhåndtering/sekundær strømningsvej Øvrige veje Åbne grøfter - afledning af vand Rørlagte grøfter - afledning af vand G - Jollehavne Fjord- og åsti Fredning Øvrige stier Mulighed for én etage med udnyttet tagetage Cykel- og gangbro over Værebro Å Mulighed for udstykning Kulturhistorisk byggeri med mulighed for max 3 boliger Byggelinje mod fjord og Værebro Å Mødested/bydelspark Træplantning bevares Nord m Lokalplan 612, Jyllinge Nordmark FORSLAG Matrikelskel Kortbilag 4A - Arealanvendelse, samlet Højdekurver (0,5 m) Målestok 1 : ved udprint i A1

85 MAJ 2015 ROSKILDE KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 FOR JYLLINGE NORDMARK

86

87 MAJ 2015 ROSKILDE KOMMUNE MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 FOR JYLLINGE NORDMARK UDARBEJDET AF COWI PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 04 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 25. Maj 2015 UDARBEJDET LOJO KONTROLLERET LLKR GODKENDT LOJO

88

89 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Ikke teknisk resume Planmæssige ændringer Miljøvurdering Afbødende foranstaltninger Overvågning 11 3 Baggrund Eksisterende forhold Planets indhold og formål Forholdet til anden planlægning alternativet Afgrænsning af miljøvurdering (scoping) 17 4 Miljøvurdering Klimatilpasning Beskyttet natur og arter Natur (flora og fauna) Landskab 32 5 Referencer 39 Bilag 1 - Miljøscreening af plan efter Miljøvurderingsloven 41 Bilag 2 - Scopingskema 49

90

91 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 7 1 Indledning Denne miljørapport er udarbejdet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen omfatter Forslag til lokalplan 612 og kommuneplantillæg nr. 7 for Jyllinge Nordmark. De ændringer af det eksisterende plangrundlag, som foreslås, vurderes at kunne have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor miljøvurderingen er foretaget. Med lokalplanen er der gennemført en række nye/ændrede arealudlæg i forbindelse med byudvikling som alle er konsekvensvurderet i forhold til naturinteresser, arealbindinger, miljømål mv. Der er udført en gennemgang (screening) af ændringerne i plangrundlaget, som kan ses i Bilag 1. Scopingen udgør den konkrete afgrænsning af miljørapportens indhold. Afgrænsningen af planændringer og miljøparametre for miljøvurderingen er dels sket i en intern scopingproces i kommunen og dels gennem høring af berørte myndigheder i henhold til 7, stk. 4. Miljørapporten er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Roskilde Kommune.

92 8 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK 2 Ikke teknisk resume Miljøvurderingen omfatter Forslag til lokalplan 612 og kommuneplantillæg nr. 7 for Jyllinge Nordmark, og er gennemført efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det følgende udgør en sammenfatning af miljørapportens vurderinger og er inddelt efter scopingens indholdselementer med udgangspunkt i miljøvurderingslovens brede miljøbegreb. For nogle af miljøparametrene er det generelt en begrænsning, at miljøindvirkningen ikke kan vurderes på det overordnede niveau, som planen har, fordi indvirkningen afhænger af den efterfølgende detaljerede planlægning. Afgrænsningen af miljøvurderingen af kommuneplanen er gennemført i 2 trin: planmæssig scoping, der er en gennemgang af planens væsentligste ændringer i forhold til det gældende plangrundlag. miljømæssig scoping, hvor de planmæssige ændringer, de kan få væsentlige miljøkonsekvenser, er identificeret. Scopingen og miljøvurderingen er opdelt i 10 hovedelementer. Disse 10 hovedelementer er udgangspunkt for sammenfatningen af miljøvurderingen i afsnit Planmæssige ændringer Miljøvurderingen bygger på ændringerne i forhold til den gældende plangrundlag. Med planene er der gennemført ændringer vedrørende klimatilpasning og for bygningsregulerende bestemmelser. Som udgangspunkt for vurderingen er der gennemført en planmæssig scoping, hvor de planmæssige ændringer er identificeret Klimatilpasning Planene giver mulighed for at anlægge diger langs med Roskilde Fjord og Værebro Å samt et højvandslukke med pumper ved åen. Der er fastsat bestemmelser for principiel placering og maksimale højder for et fremtidigt kyst- og åsikringsanlæg. Den endelige udformning af digeløsninger fastlægges først i forbindelse med detailprojekteringen af det samlede anlæg

93 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 9 Planene fastlægger endvidere bestemmelser omkring mindste sokkelkote, øgede muligheder for terræntilpasning, reduktion af befæstede arealer, indretning af vejarealer til afstrømningsveje samt flere andre LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) f.eks. bassiner, grøfter, kanaler, grønne tage osv Anvendelse og bebyggelse Jyllinge Nordmark er et fuldt udbygget område udelukkende med sommerhus- og parcelhusbebyggelser. Planerne giver dog for at sikre en større boligmæssig variation enkelte muligheder for at fortætte og etablere tæt-lav boliger samt for at indrette boliger i 7 ældre landejendomme, der er udpeget med kulturhistorisk bevaringsværdi. I planerne udpeges endvidere lokaliteter til indretning af samlingssted for bydelens beboere samt en præcisering af det rekreative stinet, så god tilgængelighed kan gå hånd i hånd med klimasikring - bl.a. i en beredeskabssituation - og naturbeskyttelse. Grundet ændrede regler i bygningsreglementet og et generelt ønske om at klimasikre fremtidigt byggeri åbner planerne mulighed for en øget bygnings- og facadehøjde samt individuel mulighed for fastsættelse af mindste gulvkote afhængigt af, om udfordringen er oversvømmelse eller høj grundvandsstand. Der er endvidere et generelt forbud mod etablering af kælder i området Natur Planområdet er omfattet af betydelige landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser, bl.a. grundet placering i Natura 2000 område (Roskilde Fjord) og helt tæt ved Værebro Å. Planlægningen har derfor bl.a. til formål at sikre, at de eksisterende naturkvaliteter beskyttes, fastholdes og styrkes. Herudover stilles der skærpede krav til, at hegning kun må være i form af levende hegn samt bevarende bestemmelser for beplantning i området. Beplantning skal ske med stedstypiske arter. 2.2 Miljøvurdering Resuméet nedenfor er en sammenfatning af de miljøkonsekvenser, der er beskrevet i miljørapportens kapitel 4 "Miljøvurdering" Klimatilpasning Området ved Jyllinge Nordmark er særligt udsat ift. klimaforandringer og øget nedbør, dels pga. placeringen helt tæt ved Roskilde Fjord og Værebro Å, dels pga. høj grundvandsstand, som vanskeliggør nedsivning og øger den overfladiske afstrømning. Det primære formål med planlægningen er således at hindre oversvømmelse på uønskede arealer. Løsningen med fast dige langs med fjorden og åen vil sikre området mod stormflod ved havvandsspejlsstigning indtil Suppleret med øvrige klimatilpasningstiltag som mindste sokkelkote ved nybyggeri, øget terrænregulering,

94 10 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK begrænset brug af befæstelse, indretning af afstrømningsveje, regnvandsbassiner, grønne tage osv. vil give en øget sikring af området mod oversvømmelser. Denne sikring vil foruden øget tryghed hos beboerne betyde en reduktion af skader på både privat og offentlig ejendom og dermed en gunstig virkning ift. ejendomspriser i området. Etablering af dige og sluseløsning ved Værebro Å vil ikke ændre åens vandføringsevne, bl.a. fordi der ved lukning vil ske overpumpning til fjorden. Løsningen vil ikke øge oversvømmelsesrisikoen i boligområdet Tangbjerg på modsatte side af åen i forhold til eksisterende forhold. Tilsvarende vil risikoen for understrømning af å-diget være minimal. Regnvand skal fremadrettet håndteres ved brug og nyindretning af veje, stier og parkeringspladser, som skal lede vandet til f.eks grøft eller bassin. Herudover håndteres de øgede mængder regnvand med forskellige tiltag ift. fordampning og nedsivning. Alt i alt vurderes det, at de forskellige tiltag vil mindske risikoen for oversvømmelse ved større regnhændelser og skybrud. Desuden vil den bevidste håndtering af regnvand generelt skåne vandløb og øge kvaliteten af vandet i vandløbene Beskyttet natur og arter En del af fjorddiget vil blive placeret i kanten af Natura 2000 området 'Roskilde Fjord', der rummer internationale naturbeskyttelsesinteresser. Der er derfor gennemført en særlig vurdering af, om klimatilpasningsløsningerne i Jyllinge Nordmark vil kunne gøre væsentlig skade på de beskyttede naturtyper og dyrearter. Det vurderes, at planerne og de fysiske anlæg ikke vil kunne udgøre en væsentlig påvirkning af de beskyttede arter i området. Diget placeres på et meget begrænset areal i kanten af området, der allerede er påvirket og tilgroet af jord og haveaffald fra nabogrundene. Det konkrete areal rummer endvidere ikke egnede levesteder for de beskyttede dyrearter, som derfor heller ikke vil blive væsentligt forstyrret ved daglig drift og brug af diget Natur ( 3 flora og fauna) En del af digeløsningen planlægges placeret på eller ved arealer, der er beskyttede iht. Naturbeskyttelsesloven ( 3). Det drejer sig bl.a. om strandenge og overdrev ved fjorden, selve Værebro Å samt mose, eng og søer i området, som potentielt kan blive påvirkede af den ændrede planlægning. Etablering af de forskellige klimasikringstiltag vurderes at have en gavnlig effekt på de beskyttede naturtyper. Færre oversvømmelser og aktiv naturpleje på bydelens rekreative arealer vil gøre det lettere at opretholde kvaliteten af den eksisterende natur. Herudover vil tiltag som mindre brug af befæstelse, flere levende hegn og flere vådområder og regnvandsløsninger med permanent vandspejl skabe basis for ny natur.

95 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 11 Bestemmelser omkring lokal nedsivning og begrænset afledning af regnvand til søer og vandløb vil have positiv effekt ift. at mindske udsving i vandstand og vandføring Landskab Planene vil potentielt kunne påvirke forskellige landskabsinteresser herunder fredninger, strand- og å-beskyttelseslinjer og geologi - i området. Påvirkningen kan både være konkret fysisk samt visuel ift. kysten og landskabet generelt. Etableringen af bl.a. digeløsninger og sluseanlæg på tværs af åen vurderes at udgøre et meget begrænset indgreb i de to landskabsfredninger - Lønager Park i den nordvestlige del af planområdet og Lille Rørbæk umiddelbart nord for Værebro Å. En stor del af diget langs fjorden placeres inden for den 300 m strandbeskyttelseslinje. Diget placeres imidlertid så tæt på Jyllinge Nordmarks bebyggelse som muligt, hvorved påvirkningen af strandbeskyttelsen begrænses til et minimum. Tilsvarende vil en del af diget blive placeret inden for den å-beskyttelseslinjen langs med Værebro Å, men vil som fjorddiget komme til at ligge helt tæt ved den eksisterende bebyggelse. Herved minimeres påvirkningen af det beskyttede å-landskab. Digeanlæggene og ændrede byggemuligheder mv. vurderes ikke at have en negativ indvirkning på kystlandskabet generelt set. Da der er tale om et permanent anlæg (jorddige og/eller mur) med en relativt ringe højde (maks. kote i +2,75 m) og en placering lige i kanten af det eksisterende boligområde vurderes disse ikke at udgøre en visuel påvirkning. Dette understreges også af udarbejdede visualiseringer. Tilsvarende vil eventuelt nybyggeri i området ikke afvige synligt fra eksisterende bebyggelse mht. højde og drøjde. Der vil fortsat være tale om et åbent, lavt og meget grønt boligområde. Det vurderes endvidere, at de geologiske bevaringsinteresser i kanten af området kun berøres i begrænset omfang med den påtænkte placering af digeanlæg. 2.3 Afbødende foranstaltninger Der foreslås ikke afbødende foranstaltninger, men planernes realisering forudsættes understøttet, dels af et tillæg til kommunens spildevandsplan, og dels af plejeplaner for eksisterende og ny natur. 2.4 Overvågning Der foreslås overvågning af effekten af de forskellige klimatilpasningstiltag, herunder kapaciteten af dræn- og pumpesystem. Overvågning gennemføres af hensyn til sikring af vandmiljøernes generelle tilstand. Der anbefales endvidere overvågning af udviklingen af kvaliteten i områdets naturområder. Overvågning udgør en naturlig del af Naturplanerne, men kan også fastlægges i de lokale plejeplaner for ny natur.

96 12 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK

97 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 13 3 Baggrund Miljøvurderingen tager afsæt i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Miljøvurderingsloven LBK nr. 939 af 03/07/2013 med senere ændringer), som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold. Rapportens indhold er baseret på lovens anvisninger, og opfylder de krav om miljøvurdering som stilles til gennemførelse af lokalplanen. 3.1 Eksisterende forhold Lokalplanen omfatter et areal på næsten 300 ha med det eksisterende boligområde ved Jyllinge Nordmark i den nordlige del af Roskilde Kommune. Området grænser mod vest til Roskilde Fjord og mod nord og øst til Værebro Å. Mod syd grænser området op til et stort åbent parkområde, der adskiller Jyllinge Nordmark fra selve Jyllinge by. Jyllinge Nordmark er et tidligere sommerhusområde, der er smukt beliggende i et bakket landskab med Roskilde Fjord mod vest og Værebro Å og ådalen mod nord. Langs fjorden ligger strandenge og Lønager Park, og på sydsiden af Værebro Å findes et mindre antal små jollehavne. Siden 1990 er området gradvist omdannet til helårsbeboelse og i Jyllinge Nordmark er der pt. registeret cirka 1700 helårshuse og knap 300 sommerhuse. Området bærer stadig præg af sommerhusområde med relativt store parceller, lav bebyggelse, høje træer og et markant grønt islæt. Inden for området findes også stadig enkelte spredte gårdbebyggelser, der vidner om områdets kulturhistorie som tidligere landbrugsareal. Jyllinge Nordmark har gentagne gange oplevet oversvømmelser. Dels under kraftig afstrømning, der har forårsaget oversvømmelser langs Råmosegrøftens sydlige del og Værebro Å, dels ved stormflod, hvor vand fra Roskilde Fjord har oversvømmet lavtliggende arealer. Herudover ligger grundvandet flere steder meget højt, hvilket vanskeliggør naturlig nedsivning af regnvand. Da Jyllinge Nordmark samtidig ikke har et fælles afledningssystem for regnvand er der risiko for oversvømmelser ved kraftig eller vedvarende regn.

98 14 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK 3.2 Planets indhold og formål Området beliggenhed i tæt tilknytning til Roskilde Fjord og Værebro Å er med til at gøre området sårbart ift. klimaforandringer og stigende nedbørsmængder. I det gældende plangrundlag er der krav til, at byggeri skal placeres over kote 1,5 meter, så fremtidigt byggeri er bedre sikret mod oversvømmelser. Dette krav har dog vist sig ikke at være tilstrækkeligt med de seneste hændelser. Lokalplanens primære formål er at fremtidssikre bebyggelsen i Jyllinge Nordmark mod øget nedbør og stormflod. Hændelser, som vil tage til med klimaforandringer, der medfører flere storme, kraftigere regn og en gradvis stigende vandstand i fjorden. Planet muliggør, at der etableres en lokal digeløsning mod Roskilde Fjord, der samtidigt sikrer mod problemer fra oversvømmelser fra Værebro Å. Der planlægges for en kystbeskyttelsesløsning, som består af fjorddige og ådige langs Værebro Å s udmunding og et fløjdige på tværs af åen med sluseanlæg og pumper, samt et ådige på hele strækningen langs Værebro Å opstrøms til Poppelvej, jf. figur 3.1. Figur 3.1: Planlagt strækning med digeanlæg ved fjord og å, samt højvandslukke.

99 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 15 Kystbeskyttelsesloven indeholder regler for etablering af kystsikringsanlæg. Lokalplanen indeholder derfor alene bestemmelser om principiel placering og maksimale højder for et fremtidigt kyst- og åsikringsanlæg. Inden for lokalplanens rammer er der mulighed for at etablere forskellige alternative udformninger af digeanlæg. Den endelige udformning af digeløsninger fastlægges først i forbindelse med detailprojekteringen af det samlede anlæg. Den på figur 3.1 viste placering af diget udgør den maksimale udstrækning af diget. Digerne kan etableres som jorddige, jorddige kombineret med spunsvæg eller som smal murkonstruktion. Fjorddiget kan anlægges med topkote i op til +2,75 m DVR90. Ådige og fløjdige anlægges med topkote i op til +2,40 m DVR90. Det er denne maksimale udstrækning og højde på diget, som vurderes i nærværende rapport. Diger kan kombineres med anlæg til midlertidige beredskabsløsninger. Bredden på diget afhænger af terrænet og valg af konstruktion, hvor der veksles mellem mur, jorddige og jorddige med spunsvæg. Bagvandskanaler, pumper og andre tekniske anlæg kan anlægges i tilknytning til digeanlæg, når det vurderes nødvendigt for at undgå opstuvning af vand på inderside af digeanlæg. Generelt anbefales det at diger og spunsvægge placeres så tilbagetrukket fra vandet som muligt, for at minimere påvirkning af natur- og miljøforhold samt terrænregulering og digehøjde. Lokalplanen er således udarbejdet med henblik på at muliggøre forskellige klimatilpasningstiltag i området - herunder en digeløsning mod fjorden og åen men også supplerende løsninger ift. nedsivning og forsinkelse af regnvand. Planen omfatter endvidere en generel opdatering af planbestemmelserne for området, herunder bebyggelsesregulerende bestemmelser, udformning af veje, stier, opholdsarealer mv., herunder bestemmelser om, at veje og ubebyggede arealer og regulering af byggeri generelt skal medvirke til at sikre området mod uønskede oversvømmelser ved at håndtere afledningen af regn lokalt for at mindske risikoen for oversvømmelser i vejrsituationer med skybrud og kraftigt tøbrud, samt ved vedvarende regn, hvor jorden er vandmættet. 3.3 Forholdet til anden planlægning Inden for lokalplanområdet er en række andre planer relevante.

100 16 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK Fingerplan 2007 I statens Fingerplan 2013 er udpeget en regional stiforbindelse gennem Jyllinge Nordmark via Lupinvej over Værebro Å. Stien fungerer allerede som en del af det regionale rekreative stinet og skal fastholdes i fremtidig planlægning Statslige vand- og naturplaner Roskilde Fjord er udpeget som internationalt Natura 2000 område, hvor der skal tages særlige hensyn til strandengene, som er habitat for særlige plantearter. Udover strandengene er der en række andre beskyttede naturtyper - overdrev, eng, mose og Værebro Å - som primært er beliggende langs fjorden og i ådalen, men også et enkelt moseområde ved Råmosegrøftens sydlige del. Store dele af lokalplanområdet er i Vandplan udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. I den centrale del af er et mindre område udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Områdets nuværende anvendelse som boligområde ændres ikke, og planenes bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse og funktioner er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Værebro Å er i Vandplan målsat som god økologisk status, hvilket er kravet til de fleste vandløb. Målsætningen er ikke opfyldt Kommuneplan 2013 for Roskilde Kommune I Kommuneplan 2013 er det prioriteret, at der i den videre udvikling af Jyllinge skal være fokus på at bevare og underbygge byens særlige kvaliteter og sammenhængen med den omgivende natur. Der udpeget områder med naturinteresser langs Værebro Å og Roskilde Fjord. Disse områder er sammenfaldende med de statslige interesser for naturbeskyttelse. Store dele af Jyllinge Nordmark er udpeget som lavbundsområde, hvor de topografiske forhold kan udnyttes til at genskabe enge og vådområder. Dette er kun muligt få steder i det tætte boligområde. Jyllinge Nordmark indgår i handleplan for vand og klimatilpasning som et højt prioriteret indsatsområde, hvor der skal ske tiltag, der kan minimere risikoen for oversvømmelser. For at understøtte handleplanen skal de gældende lokalplaner for Jyllinge Nordmark erstattes af en samlet klimalokalplan, som i særlig grad tager højde for udfordringerne med vand i området. Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelser for rammeområderne 8.B.8 og, 8.BP.9. I rammeområde 8.B.8 indgår bestemmelser om fokus på klimatilpasset afledning af regnvand for at undgå oversvømmelser samt etablering af dige mod Værebro Å og Roskilde Fjord. I forbindelse med lokalplanen er udarbejdet tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013.

101 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK Gældende byplanvedtægter og lokalplaner En stor del af området er omfattet af lokalplan nr Boligområdet ved Jyllinge Nordmark vedtaget d. 24. juni 1998, der fastlægger anvendelsen til helårsbeboelse, men det er fortsat lovligt at benytte ejendomme i området som sommerbeboelse. Mindre dele af området er omfattet af lokalplan nr Ejendomme med erhvervsmulighed i Jyllinge Nordmark, vedtaget 13. januar 1999, der fastlægger områdets anvendelse til blandet bolig og erhverv, samt lokalplan 1.16 Beboelsesområde i Jyllinge og dele af lokalplan 1.20 Boligbebyggelse i Jyllinge nord. Med vedtagelse af lokalplan nr. 612 ophæves de hidtil gældende lokalplaner for området alternativet Der vurderes ingen hovedalternativer til planområdets udbygning. 0-alternativet karakteriseres ved den forventede udvikling, hvis området udbygges og sikres i henhold til det nuværende plangrundlag. Det vil sige med krav om, at bygninger skal etableres med sokkelkote i minimum 1,5 m og uden yderligere regulering af regnvandsafledning. Dog er der i forbindelse med planprocessen undersøgt forskellige alternative til en regional løsning til sikring mod oversvømmelse af Inderfjorden (og Jyllinge Nordmark). Der er lagt vægt på fleksibilitet i løsningerne, således at en eventuel regional løsning ikke er rammesættende for det planlagte sikringsniveau, men en regional løsning med højvandslukke over Roskilde Fjord kan supplere de lokale løsninger - også på længere sigt, når vandstanden i fjorden generelt stiger. Fælles for de regionale løsninger er, at de anbefales i kombination med mindre lokale løsninger fremfor enkeltstående lokale løsninger /Rambøll, 2014/. Såfremt en regional løsning kan realiseres, vil det planlagte sikringsniveau kunne opnås med fast dige mod fjorden med topkote i +2,20 DVR Afgrænsning af miljøvurdering (scoping) I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. Nr. 939 af med senere ændringer) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, hvis planerne fastlægger rammer for anlægstilladelser for projekter omfattet af lovens bilag 3 eller 4, eller hvis planerne påvirker internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt. Endelig er planer eller programmer, der må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i øvrigt, ligeledes omfattet af kravet om miljøvurdering. Planerne i denne miljøvurdering vurderes at være omfattet af bilag 4, punkt 10k - Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre

102 18 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg. Da det vurderes, at der i det aktuelle tilfælde ikke er tale om mindre ændringer af plangrundlaget eller mindre miljøpåvirkninger, jf. 3.2, skal der udføres miljøvurdering. For at undersøge væsentligheden af planernes indvirkning på miljøet har Roskilde Kommune i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en screening (en forundersøgelse). Screeningen er vedlagt som bilag 1. Roskilde Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at lokalplanet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er efterfølgende gennemført en scoping (emnemæssig afgrænsning), der fastlægger følgende emner, som miljøvurderingen skal omfatte: Klimatilpasning (kystsikring, overfladevand og regnvandshåndtering) Overfladevand (påvirkning af hav, vandløb og vådområder) Regnvandshåndtering Beskyttet natur i form af Natura 2000 områder og truede arter (Bilag IV arter), Flora og fauna, inkl. beskyttede naturtyper ( 3) og lavbundsarealer Fredede arealer Bygge- og beskyttelseslinjer Landskabelige værdier og kystnærhedszonen Høring af berørte myndigheder Med henblik på den endelige fastlæggelse af miljørapportens indhold og detaljeringsniveau har resultatet af scopingen været sendt til høring hos en række myndigheder og organisationer, der kan være berørt af planene, og som derved har mulighed for at foreslå emner eller bidrage med oplysninger, der kan indgå i miljøvurderingen. Høring af berørte myndigheder er foretaget i forbindelse med foroffentlighedsfasen i planprocessen i perioden 22. december 2014 til 25. januar Der er ikke modtaget høringssvar med bemærkninger til miljørapporten og dens indhold. Dog er der modtaget høringssvar fra Roskilde Museum, der indirekte vedrører miljøvurderingen: Roskilde Museum har i medfør af museumslovens 23 foretaget en arkivalsk kontrol af planområdet. Museet ønsker at gøre opmærksom på følgende kulturhistoriske interesser: - Inden for planområdet er registreret flere fortidsminder, hvoraf et enkelt er den fredede gravhøj Blodhøj. Museet skal desuden henlede opmærksomheden på, at det kun er en del af de arkæologiske levn som er registreret. - Den arkæologiske interesse ifm. den foreliggende klimalokalplan er især rettet med kystzonen, hvor der er sandsynlighed for at påtræffe kystnære stenalder-

103 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 19 bopladser, samt Værebro Ådal og åmunding, hvor der bl.a. kan påtræffes velbevarede offerfund Metode Miljøvurderingen er udført efter principperne beskrevet i vejledningen om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 94 af 18. juni 2006). Som grundlag for miljøvurderingen er anvendt aktuel viden, dvs. med udgangspunkt i eksisterende lovgivning, planer, rapporter, målinger og -analyser mv. Inden for scoping-emnerne, er der udført beskrivelser af relevante miljømål og status/miljøproblemer, konsekvensvurdering af planet, beskrivelse af 0- alternativet samt eventuelle afbødende foranstaltninger og overvågningstiltag.

104 20 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK

105 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 21 4 Miljøvurdering I det følgende gennemgås planets miljøpåvirkning for hvert af de 6 emner: Klimatilpasning, Overfladevand, Regnvand, Beskyttet natur, Flora og Fauna samt Landskab. For hvert emne sammenlignes de kommende miljøpåvirkninger med miljøforholdene i 0-alternativet, hvor 0-alternativet er en videreførelse af den nuværende tilstand i henhold til den gældende planlægning. 4.1 Klimatilpasning Der gives mulighed for at etablere højvandssikring mod Roskilde Fjord og Værebro Å. Der planlægges for et digeanlæg langs fjorden og udmundingen af Værebro Å suppleret af et højvandslukke på tværs af åen samt et supplerende lavere dige opstrøms Værebro Å. Sikringshøjden mod fjorden er kote 2,75 m og mod Værebro Å kote 2,4 m. Den endelige udformning og det konkrete omfang af diget fastlægges først i forbindelse med detailprojekteringen af det samlede anlæg. Inden for lokalplanens maksimale rammer for etablering af kyst- og åsikringsanlæg er der mulighed for at etablere forskellige udformninger af digeanlæg. Således kan digeanlæg udføres både som jorddige, jorddige kombineret med spunsvæg eller som smal murkonstruktion. Herudover gives der i lokalplanen mulighed for etablering af supplerende kanaler, dræn, pumpeanlæg mv. for at kunne lede vand fra bagsiden af et fremtidigt dige ud til fjord og å Miljøstatus og eksisterende miljøproblemer Området Jyllinge Nordmark er et relativt lavtliggende beboelsesområde med kompleks problemstilling med hensyn til havstigning, grundvand og afstrømning fra Værebro Å. Området har ingen nuværende beskyttelse mod oversvømmelse og har stor oversvømmelsesrisiko ved høj vandstand i Roskilde Fjord, stor vandføring i Værebro Å, høj nedbør og overfladisk afstrømning, samt høj grundvandsstand. Allerede ved vandstande over 1 m bliver de første ejendomme i området oversvømmet, hvilket statistisk set forekommer årligt. Senest blev området oversvømmet som

106 22 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK følge af stormen Bodil den 6. december 2013, som forårsagede ekstrem stormflodsvandstand i Roskilde Fjord på op til 2,06 meter DVR90 i Roskilde Havn og igen i januar 2015 med godt e meter over daglig vande. Jyllinge Nordmark er ikke regnvandskloakeret, og grundejerne er forpligtet til at nedsive regnvandet på egen grund eller lede det til Råmosegrøfterne og Værebro Å og videre til Roskilde Fjord. Ved stormflodslignende hændelser og ved ekstreme regnskyl sker der ofte oversvømmelser langs Værebro Å og Råmosegrøftens sydlige del. Kapaciteten i Råmosegrøfterne (både den nordlige rørlagte del og del sydlige åbne del) er for lille, og vandstanden i fjorden forhindrer vandet i at løbe væk fra området. Hertil kommer, at grundvandsstanden er høj, hvilket gør lokal nedsivning vanskelig mange steder i området. Værebro Å er et vidtforgrenet vandløbssystem, der har sit udspring i Smør- og Fedtmosen i Gladsaxe og løber vest på til udløbet i Roskilde Fjord ved Jyllinge og undervejs passerer en række mose- og lavbundsarealer, hvilket medfører en betydelig næringsstofretention og en vis udjævning af vandføringen. Endvidere er vandløbet spildevandsbelastet fra især Måløv Renseanlæg. Værebro Å er i vandplan målsat med god økologisk tilstand. På de nedre dele af vandløbet er faldet ringe, og strækningen neden for Roskildevej er klassificeret som et "blødbundsvandløb". Det betyder, at den økologiske tilstand ikke kan udtrykkes ved en faunaklasse med det nuværende system. Opstrøms Roskildevej er tilstanden overvejende bedømt til moderat på grund af faunaklasse 4, mens mindre strækninger er bedømt til ringe. Målsætningen for kystvande i den indre del af Roskilde Fjord er god økologisk og kemisk tilstand. Denne er på nuværende tidspunkt generelt ikke opfyldt for de indre dele af Roskilde Fjord. Påvirkningen fra større havneanlæg er nævnt i vandplanen, men diger er ikke specifikt omtalt. Hovedtruslen i forhold til vandkvaliteten i fjorden er for høje niveauer af næringsstoffer og - visse steder i fjorden - miljøfremmede stoffer Miljømål Roskilde kommune har i 2012 fået kortlagt sandsynligheden for oversvømmelser i såvel i byen som i det åbne land både her og nu samt i år 2050 og i år Jyllinge Nordmark, Gadstrup Erhvervspark og St. Valby-Ågerup er blandt de udpegede områder, hvor der skal ske tiltag for at hindre fremtidige oversvømmelser. Med Handleplan for vand og klimatilpasning er der fastsat konkrete målsætninger for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark med henblik på forbedring af Råmosegrøfternes kapacitet for afledning af regnvand og højvandsikring mod Roskilde Fjord og Værebro Å. Særligt i byerne er der store værdier på spil - både menneskeligt, økonomisk og samfundsmæssigt. Derfor er byerne højest prioriteret, når det drejer sig om en indsats i den nære fremtid, der kan mindske risici for oversvømmelser.

107 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 23 I dag foregår afledning af regnvand ved overfladisk afstrømning til render og grøfter, som leder videre til Værebro Å eller Roskilde Fjord. Her spiller Råmosegrøften en væsentlig rolle, og der er i foretaget udbedringer, der skal øge grøftens evne til at lede vandet væk fra området. Historiske kort viser, at Råmosegrøftens sydlige del tidligere har været mose, og langs grøften er der i dag udlagt grønne friarealer, som dog ikke har den store rekreative værdi. I Handleplan for vand og klimatilpasning er der fastsat en lokal 3-trinsplan for Jyllinge Nordmark: I trin 1 skal der ske forbedring af Råmosegrøfternes kapacitet for afledning af regnvand. I trin 2 søges der dannet fælles pumpelag, som får ansvar for at sikre, at vandet kan ledes til fjorden trods høj vandstand. I trin 3 tages stilling til, om der skal etableres enten privat vejvandsafledning eller offentligt fælles regnvandsafledning, og til nødvendigheden af et dige langs Værebro Å og Roskilde Fjord. Jyllinge Nordmark er omfattet af Vandplanen for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Vandplanerne skal sikre renere vand i det danske vandkredsløb i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. De generelle mål med vandplanerne er: Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold. Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof. Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra f.eks. hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb. Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor. Mere vand i vandløb ved at sikre, at vandindvindinger ikke dræner naturen for vand. For Værebro Å er målsætningen som nævnt god økologisk tilstand, men for det meste af åen er tidsfristen for målopfyldelse udsat til efter Der er ingen udsættelse for strækningen neden for Roskildevej, da målopfyldelsen alligevel ikke kan kontrolleres med faunaklasse. Vandplanen stiller ikke krav om bestemte vandløbstiltag, men der er krav til indsatser overfor overløb fra fælleskloakerede områder i oplandet. Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal) svarende til naturlig afstrømning. Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Ved tilladelse til udledning i vandløb skal det sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides. Hovedparten af lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), mens en mindre del er udpeget som et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD) og i den centrale del af er et mindre område udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Planet ændrer ikke på anvendelsen i

108 24 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK området, og det vurderes, at lokalplanområdets fortsatte anvendelse til overvejende boligformål ikke udgør en risiko for grundvandsbeskyttelsen. Endvidere forventes planlægningen kun at have begrænset betydning for grundvandsstanden i området pga. ændringer i nedsivningsforhold alternativet Såfremt der ikke gives mulighed anlæg af højvandssikring og forbedret regnvandsafledning, må vil de lavere liggende dele af lokalplanområdet fortsat have høj risiko for oversvømmelse, selv ved begrænsede vandstandsstigninger. Danmark kan forventes at opleve havniveaustigninger på omkring 80 cm frem mod 2100 (se f.eks. Såfremt det kan antages, at havvandsspejlet stiger proportionalt mellem 2020 til 2100, vil det stige med 30 cm frem mod Endvidere forventes der hyppigere stormflodshændelser i Roskilde Fjord med vandstande på op til 2,0 meter DVR90. Området har ikke et fælles afledningssystem for regnvand, og der er øget risici for lokale oversvømmelser ved kraftig eller vedvarende regn. Uden implementering af tiltag, der understøtter handleplanen, vil der fortsat ske hyppigere oversvømmelser af områderne ved Værebro Å og Råmosegrøftens sydlige del. Der arbejdes på at skabe en fælles regnvandsafledning for hele Jyllinge Nordmark, hvor Roskilde Forsyning ved en ændring af spildevandsplanen pålægges ansvar for delvis håndtering af regnvand Konsekvensvurdering Lokalplanens primære formål er at hindre oversvømmelse på uønskede arealer. Der udlægges arealer til diger langs Værebro Å og Roskilde Fjord, som skal hindre oversvømmelser fra stormflod og stigende vandstand i å og fjord ved skybrud og permanent vandstandsstigning. Med lokalplanen fastlægges etablering af strømningsveje, som kan aflede nedbør i en skybrudssituation til fjorden, og der gives mulighed for at reservere arealer til opstuvning/forsinkelse af regnvand. Klimatilpasningen af området skal endvidere være med til at minimere risiko for overbelastning af spildevandssystemet, så miljø- og hygiejneproblemer undgås. Grundet høj grundvandsstand i området er det stedvist vanskeligt med nedsivning, hvorfor der også arbejdes med andre løsninger til håndtering af regnvandet. Lokalplanen angiver afvandingskanaler og strømningsveje samt principper for, hvor nedsivning skal ske inden for området. Højvandssikring Planet giver mulighed for at anlægge en samlet digeløsning ved Roskilde Fjord og Værebro Å og fastlægger endvidere bestemmelser omkring mindste sokkelkote for byggeri på 1,5 m DVR90, øgede muligheder for terræntilpasning, reduktion af befæstede arealer, afstrømningsveje, samt en bred vifte af LAR-løsninger.

109 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 25 Sikringskoten er fastlagt af Roskilde Kommune til 2,40 meter DVR90 mod åen og 2,75 meter DVR90 mod fjorden med tillæg for bølgehøjde. Denne sikringskote giver Jyllinge Nordmark beskyttelse for stormflod ved klimafremskrivning af havvandsspejlsstigning indtil Etablering af den foreslåede digeløsning og øvrige klimatilpasningstiltag vil give en betydeligt øget sikring mod oversvømmelser i området og vil således kunne bidrage væsentligt til reduktion af skader på bygninger, infrastruktur mv. Et højere beskyttelsesniveau mod oversvømmelser kan endvidere have en positiv indflydelse på ejendomspriserne på de ejendomme, der ligger inden for digets beskyttelse. Ved etablering af fjorddige er der risiko for indtrængende saltvand fra Roskilde Fjord ved understrømning af diget under højvande. Der kan etableres et kombineret digeog spunsløsning med spuns ned til morænelerlag - som indebærer en mindre risiko for indtrængende saltvand. Såfremt der ikke etableres spuns til moræneleret, kan indtrængende vand fjernes ved etablering af et bagvedliggende dræn med opsamling og overpumpning. Dette system også anvendes til at bortskaffe overfladisk afstrømning af regnvand ved nedbør i Jyllinge Nordmark. Overfladevand Værebro Å er omfattet af Vandløbsloven. Formålet med loven er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. Ændring af vandføringsevnen, samt etablering af anlæg som opstemningsanlæg og regulering af afstrømning, der kan hindre vandets frie løb, kræver særskilt sagsbehandling og tilladelse. Vandføringsevnen er givet ved kombinationen mellem vandløbets fysiske dimensioner og grødevæksten. Disse ændres ikke ved de planlagte tiltag. Det er særligt den nedstrøms strækning af Værebro Å langs Jyllinge Nordmark der er væsentlig i forhold til vandstand og dermed vandføringsevne i åen. Etablering af højvandssikring med digeløsning og tilhørende anlæg vil ikke i sig selv påvirke vandføringsevnen i Værebro Å, når højvandslukket har tilstrækkelig dimension. Diger kræver også tilladelse efter vandløbsloven, bl.a. fordi diger kan øge risikoen for oversvømmelser andre steder. En digeløsning i Roskilde Kommune kunne således potentielt få negativ betydning for f.eks. Tangbjerg boligområde på nordsiden af Værebro Å i Egedal Kommune i form af øget oversvømmelsesrisiko. Tilsvarende kunne digeløsningen få betydning for ånære arealer i Frederikssund Kommune, hvor der er et større fredet areal. For belysning af risikoen for oversvømmelse af Jyllinge Nordmark ved høj vandføring i Værebro Å er der foretaget beregninger af vandstanden i Værebro Å ved høj vandføring kombineret med høj vandstand i Roskilde Fjord (Orbicon 2015). Der er også udført tilsvarende beregninger at vurdere oversvømmelsesrisikoen for Tangbjerg på nordsiden af Værebro Å.

110 26 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK Beregningerne viser, at to løsningsvarianter med hhv. et lavt ådige mellem Vernervej og Høgevænget kombineret med et højvandslukke og et ådige på hele strækningen langs Værebro Å, begge kan hindre oversvømmelse af Jyllinge Nordmark. Beregningerne viser endvidere, at oversvømmelsesrisikoen for Tangbjerg på nordsiden af Værebro Å er minimal og at projektet ikke øger den nuværende oversvømmelsesrisiko af Tangbjerg. Generelt tilsigter vandplanerne generelt, at forhindringer i vandløb i form af spærringer fjernes. Etablering af et højvandslukke anses ikke for at udgøre en spærring i vandløbet, hvis den udformes rigtigt, da den kun er lukket i forholdsvis kort tid. I forbindelse med sluseanlægget vil der blive etableret pumper og i den tid hvor slusen er lukket vil der ske overpumpning til fjorden, således dette ikke resulterer i opstuvning af vand i åen. Værebro Å er omfattet af Vandløbsloven. Formålet med loven er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Ændring af vandføringsevnen, samt etablering af anlæg som opstemningsanlæg og regulering af afstrømning, der kan hindre vandets frie løb, kræver særskilt sagsbehandling og tilladelse. Risikoen for understrømningen af ådiget vurderes for at være minimal på grund af den lille vandstandstandsgradient mellem grundvandsstanden i baglandet og vandløbets vandstandskote. Behovet for overpumpning af bagvand til åen vurderes derfor primært til at omfatte regnvand og opstigende grundvand, som ikke kan strømme af mod Værebro Å. Det vurderes samlet at overfladevand i Værebro Å og kystvande i Roskilde Fjord ikke påvirkes væsentligt af planene. Regnvandshåndtering Ved udvikling af området - og implementering af tiltag - skal der ifølge planet være fokus på klimatilpasset afledning af overfladevand for at mindske risici for oversvømmelser langs Råmosegrøftens sydlige del, Værebro Å og Roskilde Fjord. Med planet fastlægges det, at trafikarealer (veje, stier og parkeringspladser) skal indgå i fælles håndtering af regn- og overfladevand. Lokalplanen indeholder dog ikke bestemmelser om en fælles afledningsplan, idet denne udarbejdes i regi af spildevandsplanlægningen. Således udlægges Osvej, Osvej Vest, Nordmarksvej og Rådalsvej som strømningsveje for afledning af overfladevand. Indretning af vejprofilen på de nævnte veje til at sikre afstrømning vil medvirke til en forbedret håndtering af større skybrud og mindske risikoen for oversvømmelse i sårbare områder ved afledning af vandet til områder, hvor det ikke medfører skader. Øvrige veje i området skal kunne afstrømme eller tilbageholde overfladevand ved anlæg af regnbede, permeable belægninger og/eller en vejprofil, der leder vandet til de overordnede strømningsveje. Endvidere lægges der med planet op til etablering af LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) inden for byområdet, herunder kanaler langs veje, render (med fast bund) i skel, opstuvningsbassiner og vådområder for tilbageholdelse og nedsivning, samt krav til maksimale befæstelsesgrader gældende for hele området.

111 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 27 Der lægges op til en kombination af mere traditionelle tiltag med afskæring (udledning til recipient), forsinkelse og LAR i form af fordampning og nedsivning. Samlet vurderes det, at de foreslåede løsningsmuligheder vil kunne bidrage til at reducere oversvømmelsesrisikoen ved større regnhændelser og skybrudssituationer. Etablering af LAR-løsninger vil udjævne vandføringen i vandløb og forbedre vandkvaliteten af det vand, der strømmer til vandløbene Afbødende foranstaltninger Udover rammer for LAR-løsninger og afstrømningsveje forudsættes det, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen med fastsættelse af bestemmelser om en fælles afledningsplan med henblik en samlet håndtering af regnvand fra lokalplanområdet Overvågningstiltag Der bør gennemføres overvågning der kortlægger effekten af klimatilpasningstiltag, herunder kapaciteten af dræn- og pumpesystemet på bagsiden. Overvågning anbefales i forhold til at sikre vandkvaliteten i de eksisterende vandområder i og omkring Værebro ådal. I henhold til miljømålslovens 22 er det Miljøministeriets ansvar at overvåge vandmiljøets tilstand. Dette sker i regi af NOVANA programmet. Der vurderes ikke at være behov for overvågning af regnvandshåndtering ud over det normale tilsyn for afledning. 4.2 Beskyttet natur og arter Lokalplanen muliggør realisering af et dige, der delvist er beliggende i Natura området "Roskilde Fjord" (N136), og diget vil potentielt kunne påvirke naturinteresser heri. Arealudlæg til diger lægges så tæt på matrikelskel til boliger som muligt for at mindske belastning af naturinteresser, men der kan fortsat være tale om en væsentlig påvirkning. I henhold til Habitatdirektivet og tilknyttet dansk lovgivning 1, skal der derfor gennemføres en vurdering af projektets mulige virkninger på Natura 2000-området og dets bevaringsmålsætninger Miljøstatus og eksisterende miljøproblemer De habitatnaturtyper, der findes på landoarealet mellem fjorden og de private ejendomme, omfattes af strandeng (1330) og kalkoverdrev (6210). 1 BEK 408/2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter og BEK 874/2008 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder.

112 28 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK Ved besigtigelsen af projektområdet i januar 2015 var det umiddelbart tydeligt, at tilgroning af strandengene og kalkoverdrevet er en markant udfordring for opnåelse af en gunstig bevaringsstatus for disse naturtyper. I området op mod de private ejendomme er strandengsarealet flere steder påvirket af jord og haveaffald, og der forekommer flere steder bevoksninger af kulturplanter som følge af deponeringen af havejord og planteaffald. Ud fra ynglefugletællinger gennemført af kommunerne omkring Roskilde Fjord i 2012 (Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommune 2012) samt besigtigelse af habitatforholdene i projektområdet vurderes det, at projektområdet ikke er af væsentlig betydning for fuglene på udpegningsgrundlaget Miljømål Det er i Miljømålsloven bestemt, at staten skal udarbejde Natura 2000-planer og tilhørende basisanalyser. Det er i disse planer områdernes bevaringsmålsætninger er fastlagt. Det er ligeledes bestemt, at kommunerne på baggrund af statens Natura 2000-planer skal udarbejde tilhørende handleplaner. I indsatsplanen for Natura 2000-området "Roskilde Fjord" (Naturstyrelsen 2011) er det målsætningen for habitatnaturtyperne, at naturtyper, der er vurderet til naturtilstandsklasse III (moderat tilstand) eller værre, skal udvikles i deres naturtilstand, således at der opnås tilstand I - II og gunstig bevaringsstatus. Naturtyper med god tilstand skal sikres, så de også i fremtiden har gunstig tilstand. Ifølge udbredelseskort kan følgende terrestriske arter forekomme omkring Jyllinge Nordmark: vandflagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø. Ved besigtigelse er det vurderet, at der ikke findes egnede levesteder for de nævnte arter i området, hvor diget planlægges anlagt alternativet Hvis planet ikke vedtages, vil der hverken ske forringelser eller forbedringer af udpegningsgrundlaget i området Konsekvensvurdering Der er indledningsvist gennemført en væsentlighedsvurdering, der konkluderer, at det ikke kan udelukkes, at digeanlægget vil medføre en direkte, fysisk påvirkning af Natura 2000-området, særligt to habitatnaturtyper, strandeng og kalkoverdrev, samt at anlægsarbejdet måske vil kunne medføre forstyrrende effekter på fuglelivet i Natura 2000-området. På baggrund heraf er der udarbejdet en Natura 2000-konsekvensvurdering (COWI 2015).

113 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 29 Det vurderes heri, at digeanlægget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Denne konklusion begrundes i følgende vurderinger: Arealinddragelsen vil ske i en del af Natura 2000-området, som optræder forarmet på grund af tilgroning samt på grund af den menneskelige aktivitet i og omkring de tilgrænsende private ejendomme. Digeanlægget vil lægge beslag på en meget beskeden andel af udpeget habitatnatur. Anlægget vil dermed ikke være til hindring for, at naturtyperne gennem en plejeindsats vil kunne opnå en gunstig bevaringsstatus, som det er målet i handleplanen for Natura 2000-området. Anlæg og drift af et dige omkring Jyllinge Nordmark vurderes ikke at ville medføre væsentlige påvirkninger af fuglearter på udpegningsgrundlaget af fuglebeskyttelsesområde F105. Dette begrundes især i det forhold, at projektområdet eller dets umiddelbare nærhed ikke rummer egnede levesteder for udpegningsarterne. Den daglige færdsel i området forventes ikke at blive ændret som følge af digeanlægget, hvorfor der ikke vil ske ændringerne i forstyrrelsesmønstret af denne grund. I den del af området, hvor der udlægges areal til anlæg af diget, findes der ikke egnede levesteder for bilag IV-arter. Det er derfor vurderet, at digeanlægget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af bilag IV-arter. Natura 2000 konsekvensvurderingen udgør grundlaget for anmodningen om planlægningstilladelse til Naturstyrelsen Afbødende foranstaltninger Der foreslås ikke afhjælpende foranstaltninger Overvågningstiltag Der vurderes ikke at være behov for særlige overvågningstiltag ud over, hvad der er fastlagt i naturplanerne. 4.3 Natur (flora og fauna) Lokalplanen muliggør realisering af et kombineret hav- og ådige, som skal hindre oversvømmelser. Desuden planlægges for strømningsveje, som kan aflede nedbør i en skybrudssituation, samt anlæg til opstuvning/forsinkelse af regnvand. Etablering af disse klimasikringsanlæg planlægges delvist i og i tilknytning til naturområder og 3-arealer (beskyttede naturtyper). Jævnfør naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages tilstandsændringer af beskyttede vandløb og naturtyper. Naturbeskyttelseslovens 3, stk. 1-3, gælder dog ikke for diger og andre foranstaltninger,

114 30 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK der udføres som led i kystbeskyttelse af flere ejendomme langs kysten, og hvortil der gives tilladelse efter kystbeskyttelsesloven, jf. Naturtypebekendtgørelsens 4. For øvrige anlæg og arealer inden for lokalplanområdet gælder, at naturtilstanden må ikke ændres uden dispensation, og dispensation kan kun gives når særlige forhold taler for det. Ved vurderingen af om en foranstaltning kræver dispensation inden for eller uden for 3 området, indgår foranstaltningens virkning og karakter, herunder om det har varig karakter. En evt. dispensation for placering af klimasikringsanlæg og rekreative anlæg inden for arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 vil kræve en konkret sagsbehandling og afvejning med naturinteresser. Diget planlægges placeret bl.a. på strandenge ved fjorden og langs Værebro Å, hvor flere beskyttede naturtyper (overdrev, enge, Værebro Å) potentielt vil blive forstyrret Miljøstatus og eksisterende miljøproblemer Værebro Å er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3 ligesom en række delarealer langs åen er beskyttede naturtyper i form af eng og mose og ved kysten i form af strandeng og overdrev. I den centrale del af lokalplanområdet ved Råmosen findes der områder udpeget som mose, eng og sø. De ubebyggede arealer langs fjorden er endvidere udpeget som naturbeskyttelsesområder i kommuneplanen og tilsvarende er flere delområder langs Værebro Å udpeget som økologiske forbindelser. Ved afledning af større regnmængder og forøget vandstand i fjorden og åen sker der jævnligt oversvømmelse af naturområder, og afledning af regnvand kan medføre store udsving i åens vandføring Miljømål I kommuneplanen er der fastsat målsætning om, at naturområder og småbiotoper i videst muligt omfang skal bevares. Endvidere er det i retningslinje fastlagt, at der i naturbeskyttelsesområder kun kan meddeles tilladelse til byggeri og anlæg eller ændret tilstand af et areals karakter i øvrigt, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at forringe de særlige naturværdier, som ligger til grund for udpegningen. Endvidere er store dele af Jyllinge Nordmark er udpeget som lavbundsområder, der kan genoprettes som vådområder Øvrige lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg. For strandeng og kalkoverdrev er der i indsatsplanen for Natura 2000-området "Roskilde Fjord" (N136) fastsat konkrete mål, jf. afsnit ovenfor.

115 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK alternativet Hvis planet ikke vedtages, vil der fortsat være mulighed for at udpegede naturtyper langs åen og kysten samt internt i området med mellemrum vil blive oversvømmet, og at arealerne vil kunne bevare deres nuværende udstrækning og tilstand. Flere af de naturområder, der findes inden for lokalplanområdet, har lav naturkvalitet. Uden pleje og genopretningstiltag fastsat i planet vurderes det, at miljømål for disse områder ikke vil kunne opfyldes Konsekvensvurdering Som led i at klimasikre området søger lokalplanen at skabe færre befæstede arealer, hvilket er med at gøre området grønnere. Endvidere sættes fokus på udlagte friarealer som aktive grønne rum i bydelen, herunder sikring og pleje af 3-områder. Endelig vil der som følge af den aktive regnvandshåndtering blive skabt flere permanente vådområder til gavn for dyre- og planteliv. Der planlægges for, at naturarealer langs fjorden, åen og Råmosegrøftens sydlige del udlægges som friarealer. Inden for de udlagte friarealer kan der etableres anlæg til sikring mod oversvømmelser og anlæg, som understøtter den rekreative anvendelse, når dette sker ud fra en konkret vurdering af påvirkninger af naturgrundlaget. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for at naturarealer, der indgår i rekreative funktioner, skal vedligeholdes og plejes i overensstemmelse med naturgrundlaget. Det vurderes, at det nuværende beskyttelsesniveau for naturarealer kan opretholdes, og at der i forbindelse med dispensation fra naturbeskyttelsesloven med afvejning naturinteresserne kan fastsættes plejetiltag, der kan have en positiv effekt på naturkvaliteten for de relevante naturbiotoper. Etablering og genopretning af vådområder er kun muligt få steder i det tætte boligområde. Men tiltag til opstuvning/tilbageholdelse af regnvand, som kan aflaste området i hverdagen og særligt i en skybrudssituation, sikres det, at flere lokaliteter vil have permanent vandspejl og ikke udtørrer. Anlæg af dige på Værebro Ås sydside vil betyde, at områderne mellem diget og åen fortsat kan blive oversvømmet, samt at de lokale topografiske forhold vil medvirke til at genoprette enge og vådområder. Ved skybrud er et muligt tiltag at udlede skybrudsregn til søer og vandløb. Dette kan påvirke vandløbets vandføring og give lokale oversvømmelser. Etablering af lokal vandafledning kan dog mindske påvirkningen således, at udsving i vandstanden/vandføring begrænses mest muligt. Med planet fastsættes bestemmelser om begrænsning af udledning, jf. afsnit ovenfor Afbødende foranstaltninger Ved behov for dispensation ift. naturbeskyttelsesloven vedr. beskyttede naturtyper bør der udarbejdes en plejeplan, der kan medvirke til at understøtte naturgrundlaget og forbedre kvaliteten.

116 32 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK Overvågningstiltag I en plejeplan kan der fastlægges løbende overvågning af udviklingen i naturkvalitet. For den del af naturarealerne, der findes inden for Natura 2000-området, er overvågningstiltag fastlagt i naturplanerne. 4.4 Landskab Realisering af et kombineret hav- og ådige vil kunne påvirke flere typer af landskabsinteresser i området. Påvirkning vil dels være fysisk ved den konkrete placering af digeanlægget og dels visuelt ift. kysten og landskabet generelt. Digeløsningen omfatter et stationært dige og korte strækninger med spunsvæg langs fjord og vandløb med topkote i op til +2,75 m DVR90 mod fjorden og i op til +2,40 m DVR90 mod Værebro å Miljøstatus og eksisterende miljøproblemer Lokalplanområdet er beliggende ud mod Roskilde fjord og Værebro Å. Hele området har status som byzone og er med undtagelse af de helt kyst- og ånære arealer tæt bebygget. Områder ved kysten og åen fremtræder med naturpræg. Området bærer stadig præg af sommerhusområde med relativt store parceller, lav bebyggelse, høje træer og et grønt islæt. Bebyggelsen i området er samlet set meget varieret både hvad angår størrelse på husene, arkitekturen og materiale og farvevalg, hvilket er et særligt karaktertræk Miljømål I kommuneplanen er der fastsat målsætning om, at geologiske bevaringsværdier skal sikres, og at de åbne kyster skal bevares, så de fortsat udgør landskabelige helheder med høj natur- og landskabsværdi og at der skal sikres offentlig adgang til kysterne alternativet Hvis lokalplanet ikke vedtages, vil det planlagte digeanlæg ikke kunne etableres, og der vil således ikke ske indgreb i eller visuel påvirkning af de landskabelige værdier i området Konsekvensvurdering Etablering af digeanlægget vil kunne påvirke landskabsinteresser relateret til fredninger, strand- og åbeskyttelseslinjer, samt visuelt i forhold til kysten og landskabet generelt.

117 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 33 Fredning Etablering af digeanlægget vil kunne påvirke to landskabsfredninger, dels Lønager Park i den nordvestlige del af lokalplanområdet og dels området Lille Rørbæk umiddelbart nord for Værebro Å i Frederikssund Kommune Lønager Park fremtræder som et højdedrag ud mod Roskilde Fjord med udsigt over fjordområdet og er et af de sidste ubebyggede arealer i den stærkt urbaniserede Jyllinge Nordmark. Fredningen fastlægger, at der ikke må etableres byggeri, anlæg, beplantning eller ske ændring af terrænet, samt at offentlighedens adgang til området skal sikres. Fredningen af Lille Rørbæk har til formål at bevare og forbedre de landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området samt at fastholde og forbedre offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. Planet fastlægger i overensstemmelse med fredningen, at tilstanden af arealerne på fredningstidspunktet skal søges bevaret. Etablering af fjorddiget vil eventuelt fysisk kunne berøre dette fredede område i begrænset omfang ved den sydlige afslutning af digeanlægget. Formålet med fredningen er at sikre, at området består som et naturområde, hvor de landskabelige værdier bevares, og hvor dette kan anvendes til rekreativ udnyttelse. Det vurderes at anlægget vil udgøre et meget begrænset indgreb i det fredede område. Etablering af fjorddiget kræver dispensation for fredningsbestemmelserne, hvor Fredningsnævnet er myndighed, i en konkret sagsbehandling. Eventuelle påvirkninger af arealer i det fredede område nord for åen ved evt. etablering af fløjdige med sluseanlæg over åen indgår ikke i planet. Påvirkningen fra denne del af projektet vurderes at udgøre et begrænset indgreb i landskabsfredningen med en tilsvarende påvirkning, som vurderet for Lønager Park. Strandbeskyttelseslinje En stor del af fjorddiget er planlagt med placering inden for strandbeskyttelseslinjen, der skal sikre bevarelsen af de åbne kyster og som udgangspunkt omfatter et areal 300 m ind fra kysten. Beskyttelseszonen er dog mindre på en række kyststrækninger, hvor der er bebyggelse. I henhold til naturbeskyttelseslovens 15 er det ikke tilladt at ændre tilstanden af de arealer, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Der må blandt andet ikke placeres bebyggelse som f.eks. bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. Etablering af diger og andre foranstaltninger som led i en kystbeskyttelse af flere ejendomme langs kysten, hvortil der er meddelt tilladelse efter kystbeskyttelsesloven, er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens forbud mod tilstandsændringer. Linjeføringen for fjorddiget planlægges med placering umiddelbart på vestsiden af de eksisterende boligejendomme og vil således påvirke strandbeskyttelsen i så begrænset omfang som muligt. Diget anlægges således i tilknytning til bebyggelse og hegn, der minimerer påvirkning af og indgreb i det beskyttede kystlandskab.

118 34 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK Åbeskyttelseslinje En del af diget vil blive etableret inden for åbeskyttelseslinjen for Værebro Å. I henhold til naturbeskyttelseslovens 16 er der generelt forbud mod at placere bebyggelse, anlæg, beplantning eller foretage terrænændringer inden for en afstand af 150 m. Der må heller ikke foretages tilplantning eller ændringer i terrænet. Etablering af ådiget vil kræve dispensation fra denne bestemmelse, hvor kommunen er myndighed. I den gældende lokalplan 1.37 Boligområdet i Jyllinge Nordmark er der indtegnet en reduceret åbeskyttelseslinje, der ligger sig tæt til den eksisterende bebyggelse. Der har gennem en årrække hersket tvivl om åbeskyttelseslinjens præcise placering, men denne er endeligt stadfæstet af Naturstyrelsen i maj I forbindelse med den nye planlægning vil Roskilde Kommune ansøge Naturstyrelsen om justering af åbeskyttelseslinjen iht. naturbeskyttelseslovens 69. Linjeføringen for ådiget planlægges med placering umiddelbart nord for de eksisterende boligejendomme. Diget anlægges således i tilknytning til bebyggelse og hegn, der minimerer påvirkning af og indgreb i det beskyttede landskab ved Værebro Å. Landskab og kystnære del af byzonen Der er ikke udpeget særlige landskabelige værdier i eller i nærheden af projektområdet, men placeringen ved kysten betyder, at projektet vil ligge som en synlig del af kystlandskabet. Figur 4.2 Visualisering af fjorddiget - her vist til kote 2,2 meter. Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone. Arealer i byzone er ikke omfattet af kystnærhedszonen, men der gælder særlige regler for planlægningen af de kystnæ-

119 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 35 re dele af byzonerne, jf. planlovens 11f. For ny bebyggelse og nye anlæg i den kystnære del af byzonen skal der redegøres for den visuelle påvirkning af kystlandskabet. Hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde og omfang fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Der gives mulighed for, at der i begrænset omfang kan etableres et digeanlæg, der mod fjorden kan udføres med topkote i op til +2,75 m DVR90 og mod åen med topkote i op til +2,40 m DVR90. Digeanlæg kan udføres som jorddige, jorddige kombineret med spunsvæg eller som smal murkonstruktion. Principskitser for anlægget er vist i figur 4.3. Figur 4.3: Skitseprojekt for tre varianter af digeløsningen /Orbicon 2014/ Med topkote i +2,75 m DVR90 vil anlæggets udformning være afhængig af det eksisterende terræn, og diget vil således have et varierende profil på strækningen langs kysten. Med digets relativt lave højde og en linjeføring i kanten af det eksisterende boligområde vurderes anlægget ikke umiddelbart at medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Etablering af klimasikringsanlæg og rekreative anlæg i den øvrige tæt bebyggede del af lokalplanområdet vil ikke være synlige fra kysten. Inden for lokalplanens om-

120 36 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK råde gives der ikke mulighed for at opføre bebyggelse, der mht. placering, omfang og udseende afviger væsentligt fra eksisterende bebyggelse i området. Ligeledes vil vegetation i området mellem vandet og diget delvist skærme for anlægget. På den baggrund vurderes det, at den planlagte anvendelse af området samlet set ikke vil påvirke kystlandskabet på negativ vis. Det vurderes tilsvarende, at et ådige med topkote i op til +2,40 m DVR90 og en linjeføring i kanten af det eksisterende boligområde mod åen ikke umiddelbart at medføre en væsentlig visuel påvirkning af landskabet i ådalen. Hvis digeanlægget placeres tættere på åen vil det være mere synligt i ålandskabet. Inden for områder med geologisk bevaringsværdi må der kun meddeles tilladelse til byggeri, anlæg, ændret arealanvendelse eller ændret tilstand af et areals karakter i øvrigt, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at skæmme eller sløre landskabet. Digeanlægget planlægges etableret i kantzonen mellem det geologiske interesseområde og den eksisterende bebyggelse. Det vurderes, at anlægget vil udgøre et begrænset indgreb i bevaringsværdier. Ved endelig fastlæggelse af tracé for digeanlægget og projekteringen bør der foretages en konkret vurdering af de lokale forhold. Adgang til kysten Med lokalplanet udlægges et sammenhængende rekreativt stiforløb langs fjorden og Værebro Å med en principiel linjeføring, der sikre offentlighedens adgang til kysten. Der er alene fastlagt en principiel linjeføring, da det er forudsat, at der før anlæg af stien skal ske en præcisering af linjeføringen som sikrer, at indbliksgener så vidt muligt undgås. Stien planlægges etableret i maksimal 1,5 meters bredde og tilpasset de naturlige omgivelser. Stien skal sandsynligvis etableres inden for 3-områder på en stor del af strækningen. Ved vurderingen af om en foranstaltning kræver dispensation inden for eller uden for 3 området, indgår foranstaltningens virkning og karakter, herunder om det har varig karakter. En evt. dispensation for placering af stien inden for arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 vil kræve en konkret sagsbehandling og afvejning med naturinteresser Afbødende foranstaltninger Der foreslås ikke afhjælpende foranstaltninger.

121 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK Overvågningstiltag Der vurderes ikke at være behov for særlige overvågningstiltag.

122 38 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK

123 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 39 5 Referencer Naturstyrelsen: Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Miljøministeriet Naturstyrelsen: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande. Miljøministeriet Naturstyrelsen: Natura 2000-plan Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, Natura 2000-område nr Naturstyrelsen, Roskilde Kommune: Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Grontmij, maj Roskilde Kommune: Skitseprojekt - Regional stormflodssikring. Rambøll, december Roskilde Kommune: Lokale løsninger til sikring mod oversvømmelse, Jyllinge Nordmark, Orbicon marts Roskilde Kommune: Natura 2000 konsekvensvurdering for digeanlæg ved Jyllinge Nordmark. COWI februar 2015 Kommuneplan 2013 for Roskilde Kommune ( Roskilde Kommune: Handleplan for vand og klimatilpasning Forslag til Lokalplan nr. 612 for Jyllinge Nordmark, Roskilde Kommune - marts 2015 Lokalplan nr "Boligområdet ved Jyllinge Nordmark", vedtaget d. 24. juni 1998 Miljøscreening af lokalplan iht. Miljøvurderingsloven, Roskilde Kommune - november Miljøportalen (

124 40 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK

125 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 JYLLINGE NORDMARK 41 Bilag 1 - Miljøscreening af plan efter Miljøvurderingsloven Screeningsresultat 12. maj 2014 Er planen omfattet af MVL? Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser? [MVL 1.3, nr. 1] Screeningsafgørelse i henhold til MVL 3 Nej Ja X Planen er omfattet af loven Miljøvurdering [udarbejdes hvis kryds her] Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt? [MVL 3.1, nr. 2] Nej X Ja (X) Omfatter planen projekter på lovens bilag 3/4? [MVL 3,1, nr. 1 og 3] Ja X Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag? [MVL 3,2] Ja Nej X Nej Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet? jf. screeningsskema [MVL 3,1, nr. 3 og 3,2] Nej Ja Planet er bl.a. omfattet af lovens bilag 4: punkt 10 k) Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg. Planet er derfor omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering.

126 42 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 612 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR 7 JYLLINGE NORDMARK Planets indhold og formål Lokalplan nr. 612 omfatter det eksisterende boligområde ved Jyllinge Nordmark i den nordlige del af Roskilde Kommune. Planen omfatter et areal på knap 300 ha. Området ligger i tæt tilknytning til Roskilde Fjord og Værebro Å, hvilket er med til at gøre området sårbart ift. klimaforandringer og stigende nedbørsmængder. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at muliggøre forskellige klimatilpasningstiltag i området - herunder en digeløsning mod fjorden og åen men også supplerende løsninger ift. nedsivning og forsinkelse af regnvand. Planen omfatter endvidere en generel opdatering af planbestemmelserne for området, herunder bebyggelsesregulerende bestemmelser, udformning af veje, stier, opholdsarealer mv. Materiale til rådighed for screeningen Udkast til lokalplan nr. 612, for boligområdet Jyllinge Nordmark Kommuneplan 2013 for Roskilde Kommune Klimaplan Strategi for vand og klimatilpasning Handleplan for vand og klimatilpasning Rosetten vurdering af planlægning for Jyllinge Nordmark

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Jyllinge Nordmark. Lokalplan 612 / forslag

Jyllinge Nordmark. Lokalplan 612 / forslag Jyllinge Nordmark Lokalplan 612 / Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 9 Formål og indhold 13 Statslige interesser 25 Kommuneplan 2013 28 Andre planforhold 30 Tilladelser fra andre myndigheder 33 Miljø

Læs mere

Politisk behandling. Jyllinge Nordmark. Lokalplan 612 / forslag

Politisk behandling. Jyllinge Nordmark. Lokalplan 612 / forslag Jyllinge Nordmark Lokalplan 612 / Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 9 Formål og indhold 13 Statslige interesser 25 Kommuneplan 2013 28 Andre planforhold 30 Tilladelser fra andre myndigheder 33 Miljø

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Jyllinge Nordmark. Lokalplan 612

Jyllinge Nordmark. Lokalplan 612 Jyllinge Nordmark Lokalplan 612 Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 9 Formål og indhold 13 Statslige interesser 26 Kommuneplan 2013 29 Andre planforhold 31 Tilladelser fra andre myndigheder 34 Miljø og

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Bilag 1 til Høring af ny bidragsfordeling for kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

Bilag 1 til Høring af ny bidragsfordeling for kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Bilag 1 til Høring af ny bidragsfordeling for kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg reduceres drastisk. De ca. 60 grundejeres andel ville hermed kunne reduceres til et mere ove r- kommeligt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Ændring af anvendelsesbestemmelser Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Gadstruperhvervspark, Finervej. Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 forslag

Gadstruperhvervspark, Finervej. Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 forslag Gadstruperhvervspark, Finervej Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej Lokalplan 221 Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed Bredfjedvej Lidsøvej 3. december 2003 Lokalplan 221 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2 Afgrænsning...2 Anvendelse...3 Udstykning...3

Læs mere

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse Forslag til temalokalplan 492-1 2016 Offentlighedsperiode Planforslaget er fremlagt i offentlig høring

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Ophævelse af Lokalplan 64. Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st.

Ophævelse af Lokalplan 64. Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st. Ophævelse af Lokalplan 64 Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Ophævelse af Lokalplan 65... 4 Redegørelse for de faktiske forhold... 4 Redegørelse for

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 07.38 Januar 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

ET KLIMATILPASSET JYLLINGE NORDMARK

ET KLIMATILPASSET JYLLINGE NORDMARK ET KLIMATILPASSET JYLLINGE NORDMARK BORGERMØDE OM LOKALPLAN OG VVM AF KYSTSIKRINGSANLÆG Tirsdag den 25. august 2015 på Baunehøjskolen i Jyllinge By, Kultur og Miljø PROGRAM 19.00 Velkomst v/ udvalgsformand

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

NOTAT: Supplerende redegørelse for lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark

NOTAT: Supplerende redegørelse for lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark Plan og Udvikling Sagsnr. 242772 Brevid. 2090938 Ref. LOPL Dir. tlf. 46 31 35 83 lonep@roskilde.dk NOTAT: Supplerende redegørelse for lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark 26. maj 2015 Lokalplan 612 for

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 UDVIKLING & ERHVERV / TEKNIK & MILJØ Erhverv & Plan / Plan & byg Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/9724 NOTAT Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 I forbindelse med Kommuneplan 2017 forventes der

Læs mere

1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer

1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE Vedhæftede filer Byrådets beslutning_sag 10_13_09_2017.pdf Indhold-i-lokalplanen.pdf matrikelkort_sommerhusstatur.pdf Matrikler.pdf nærhed til by sommerhusomr.pdf

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001. Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven

Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001. Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001 Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven November 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt.

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Kontaktperson ved kabelpåvisning 5. november 2013 BMI/BER Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Vi vedlægger en instruktion, som skal følges

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

BYSKOVEN VED HVIDBJERG

BYSKOVEN VED HVIDBJERG Sdr. R ingvej Vestergade 2.00m Bredgade Sønderlandsgade 3.00m By vej Thyholm Kommune 4.0 Industrivej 2.00m Kirk es træde Ny gade 8.00m Kirkegade 7.53m Vink elv ej Barslevv ej Nørregad e J ernbanegade Frederiks

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere