3. Præsentation af eksisterende tolkeuddannelser og forhindringer og muligheder ift. udbredelse af en uddannelse af tolke:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Præsentation af eksisterende tolkeuddannelser og forhindringer og muligheder ift. udbredelse af en uddannelse af tolke:"

Transkript

1 Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Møde: Workshop 2: Kvalificering af tolkeleverancen Dato og tid: kl Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense Deltagere: Se sidst i dokumentet Formål med workshoppen: - Afklaring af, hvilke problemstillinger, bl.a. etiske og sikkerhedsmæssige, der er for både tolke og patienter ifm. fremmødetolkning og teletolkning, bl.a. sikkerhed ifm. fortrolige oplysninger. - Afklaring af, hvilke kompetencer, der er behov for at tolkene og klinikerne besidder. - Afklaring af, hvad der skal til for at få en mere kvalificeret tolkeleverance. - Samle input til kravspecifikation. Dagsorden: 1. Velkomst og intro til processen 2. Kvalificering af, hvor de største udviklingspotentialer ligger ud fra præsentationer fra klinikere og tolke om virkeligheden ifm. tolkning i dag: a. Præsentation af klinikernes og patienternes udfordringer og behov ift. tolkning ved Arndis Svabo, sygeplejerske, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH og Vibeke Amelung, sygeplejerske, OUH Svendborg. b. Præsentation af tolkenes virkelighed, udfordringer og behov ved uafhængig repræsentant for tolkebureauerne Björg Magnusdóttir. 3. Præsentation af eksisterende tolkeuddannelser og forhindringer og muligheder ift. udbredelse af en uddannelse af tolke: a. Præsentation af Tolkeakademiets uddannelse og bestræbelser gennem tiden ved Anne Øhrgaard, leder på Tolkeakademiet. Side 1 af 10

2 b. Præsentation af Forsvarsakademiets tolkeuddannelse ved Kristian Kolding, Leder, Sektion for Særlige Sprog, Institut for Sprog og Kultur. 4. Gruppearbejde og plenumdiskussion om de største udfordringer, vi ønsker løst, den uddannelse/træning, der ønskes og hvordan uddannelse/træning udbydes, finansieres og kvalitetssikres. 5. Opsamling på diskussioner samt fokus på muligheder for det videre arbejde. REFERAT 2. Kvalificering af, hvor de største udviklingspotentialer ligger ud fra præsentationer fra klinikere og tolke om virkeligheden ifm. tolkning i dag. Se PowerPoint præsentationer fra klinikerne Arndis Svabo og Vibeke Amelung fra OUH og repræsentant for tolkebureauer Björg Magnusdóttir. (bilag 1 og 2) Se desuden videoklip fra præsentationerne: Klinikere: https://vimeo.com/sdsi/review/ /12b0b50366 Kode: Tolkeudbud Tolke/tolkebureauer: https://vimeo.com/sdsi/review/ /2b06e2c4ce Kode: Tolkeudbud Björg har indtil for få år siden arbejdet som tolk i over 10 år og udover at hun har medvirket i arbejdet med teletolkning i samarbejde med MedCom efter forrige udbud, har hun også i mange år fungeret som talsmand og repræsentant for tolkebureauerne i Danmark. I denne udbudsproces har Björg fået tilsagn fra følgende tolkebureauer om, at de godkender hende som deres repræsentant og talsmand i processen i de workshops, hvor tolkebureauerne ikke selv er repræsenterede: Tolkecentret Socialmedicinsk Tolkeservice Side 2 af 10

3 Tolkegruppen Tolkebureauet Dania Tolkekontoret Tolkeservice Tolke Bureauet Danmark Kommentarer: - Ikke alle tolke er beskæftiget i procent af tiden nogle steder kun ca. 5 (måske koncentreret uden for København). 3. Præsentation af eksisterende tolkeuddannelser og forhindringer og muligheder ift. udbredelse af en uddannelse af tolke Se PowerPoint præsentation fra Forsvarsakademiet. (bilag 3) Præsentation fra Tolkeakademiet samt fra Forsvarsakademiet kan ses på følgende videoklip: Tolkeakademiet: https://vimeo.com/sdsi/review/ /5ef7ae1107 Kode: Tolkeudbud Forsvarsakademiet: https://vimeo.com/sdsi/review/ /b42a97ea9d Kode: Tolkeudbud Kommentarer til præsentationerne: - Der er gode eksempler på tolkeuddannelse i Norge, Sverige og Australien. - Både brugernes niveau og tolkenes niveau skal løftes (øget viden om hinanden, tolkeetik mm) - Et bureau: Hvis brugerne betaler lidt mere for en uddannet tolk, skal vi nok selv stå for at uddanne tolkene. - Kan regionen evt. betalt lidt ekstra for dem med uddannelse, som tolkebureauerne så får finansiering til at lægge ud for? - SU er ikke nok for flere af de studerende fx hvis de næsten lige er kommet til landet. Der har de også brug for kontanthjælp eller lignende. - Det er vigtigt at overveje, hvor vi vil hen med diskussionen, dvs. hvad kan vi opnå i denne omgang og hvordan (og måske hvorfor) kommer vi videre? 4. Gruppearbejde og plenumdiskussion om de største udfordringer, vi ønsker løst, den uddannelse/træning, der ønskes og hvordan uddannelse/træning udbydes, finansieres og kvalitetssikres. Deltagerne blev delt op i fire grupper så kompetencerne var nogenlunde ligeligt fordelt. Grupperne arbejdede med følgende spørgsmål: - Skitsér de 5 største udfordringer i kvaliteten af selve tolkeydelsen (Hovedproblemer vi skal have løst, ikke fokus på fejl ved bestilling mv., tænk på både tolk og behandler) Side 3 af 10

4 - Skitsér den uddannelse/træning af tolke (og behandlere), der kunne give et generelt kvalitetsløft og er realistisk at implementere.(fokus på indhold og struktur/form overordnet indhold/temaer?, type af undervisning/træning?, hvor langt forløb?, hvem skal have uddannelse/træning?) - Diskutér hvem der kunne varetage, finansiere og kvalitetssikre undervisningen/træningen? Følgende opsamling opsummerer de fire gruppers input: Deltagernes præsentationer af gruppearbejdet kan ses på følgende videoklip: https://vimeo.com/sdsi/review/ / e Kode: Tolkeudbud De største udfordringer i kvaliteten af selve tolkeydelsen: MANGLENDE UDDANNELSE/TRÆNING AF TOLKE: - Generelt lavt uddannelsesniveau blandt tolkene. Manglende viden hos tolken om sundhedsvæsenet og sundhedsfaglige termer, basal tolkeetik og tolketeknik og kommunikation. - I dag får tolkene primært viden via in-house kurser hos bureauerne, hvor der bl.a. inddrages eksterne oplægsholdere. Niveauet er uens. Hos bureauerne bedømmes tolkenes sprogniveau ofte af andre tolke, der taler samme sprog. Tolkene er ofte ansat i flere bureauer, så hvem har ansvaret for uddannelse? - Tolke er daglejere/freelance og mangler derfor ofte incitament til at bruge tid på en uddannelse, som ikke nødvendigvis giver flere opgaver eller mere i løn. Samtidig kan man miste opgaver mens man bruger tid på uddannelse. - Ingen genopfriskning af tolkekompetencer, manglende supervision af tolkene og ingen samarbejde mellem bureauerne om opgradering af tolke. MANGLENDE UDDANNELSE/TRÆNING AF TOLKEBRUGER: - Tolkebrugere er generelt ikke uddannede/trænede i at benytte tolkning, herunder viden om hvorledes tolkene arbejder og hvorledes man bruger dem, hvordan man håndterer at tage ansvar for samtalen med tolk. Kort sagt mangler de kurser i kommunikation med tolk og tolkeetik. - Kulturforståelse mange udlændinge har behov for at møde forståelse og blive hørt, inden man går videre til selve problemet. RAMMER FOR TOLKNING: - Manglende forberedelse af tolken; tolken briefes ikke på forhånd. Der prioriteres ikke tid til en kort briefing både lige før selve tolkningen og når tolkningen bestilles. Bedre forberedelse af tolken/bureauet kunne betyde, den bedst egnede tolk kunne udvælges til en svær opgave som f.eks. en samtale om psykiske problemstillinger. Det ville også være mindre psykisk belastende for tolken, hvis de lige inden tolkningen vidste, hvilken type samtale, de skulle tolke. Side 4 af 10

5 - Manglende debriefing af tolk efter tolkning ved psykisk belastende tolkesituationer. - Forskellige forventninger til, hvad en tolk egentlig skal kunne: Ingen definition af minimumskompetencer i tolkning og ingen test til dokumentation af minimumskompetencer. - Manglende betaling for fuld tid og for transport samt tolkninger bestilt lige efterhinanden resulterer i forjagede situationer. - For mange tolkninger samtidig (hovedparten af tolkninger bestilles til samme tidsrum) resulterer i, at det er svært at sikre kvalificerede tolke til alle tolkeopgaverne. - Manglende forståelse for at tolkning tager tid det handler udelukkende om direkte oversættelse. - Mulighed for at benytte tolke til specifikke sprog og udfordringen i, at man kan nå at uddanne dem (behovet for tolke på forskellige sprog varierer). Uddannelse/træning af tolke (og brugere/behandlere), der kunne give et generelt kvalitetsløft og er realistisk at implementere: - Brugere, eksterne eksperter og tolkebureauer er enige om, at vi mangler et generelt kompetenceløft, gerne en national grunduddannelse/kursus. Men på hvilket niveau? INDHOLD I UDDANNELSE/TRÆNING AF TOLKE: - Kompetencer: tolketeknik, tolkeetik, sundhedsvæsenet og sundhedsfaglige termer, basal tolkeetik, kommunikation og mentoring (mv.). - Vigtigt at tolken i udgangspunktet er kompetent både på dansk og på modersmål/fremmedsprog og har kulturel forståelse på begge områder. Uddannelse i dansk og modersmål/fremmedsprog skal derfor være begrænset i uddannelsen. - På kan man se flere film om sundhedssystemet på nogle af de store sprog, hvilket kan bruges af tolkebureauerne til oplysning af tolkene. Tiltaget er bl.a. støttet af Sundhedsstyrelsen. FORM PÅ UDDANNELSE/TRÆNING AF TOLKE: - Kvalitet = uddannelse + erfaring. Ved at tolkning blev udbudt som uddannelse ville det blive mere anerkendt som erhverv. - Praktik kombineret med teori. Side 5 af 10

6 - Behovet for tolke indenfor bestemte sproggrupper svinger meget afhængigt af indvandring/flygtninge. Der skal derfor være mulighed for relativt hurtigt at kunne uddanne tolke. Bud 1 på uddannelsespakke: - Et webbaseret uddannelsesforløb (e-learning program), der som minimum indeholder basismoduler og sundhedsmodulerne. - Den fortrukne løsning er, at e-learning programmet indeholder flere moduler, så tolke både får træning/uddannelse inden for sundhedsvæsenet, retsvæsenet, socialområdet, tolketeknik, etik osv. Et samarbejde mellem regioner og kommuner kunne etableres, så der blev en fælles løsning inden for kvalificering af tolke. Det vurderes fra regional side, at hvis regionerne starter, så skal kommunerne nok følge med. Pakken hedder: - Et e-learning program, der skal bestås, før der kan tolkes. En validering af svarene. Opfølgning hvert år. Fælles standard for alle regioner (og evt. kommuner). Offentligt finansieret. Kvalitetssikret via samarbejde med f.eks. Tolkeakademiet. - En praktisk prøve, som tokebureauerne skal administrere (censor). Finansieret via tolkebureauerne. - Evt. mesterlære. - Eftersamtale/ debriefing af tolkene (en psykolog kan være tilknyttet bureauerne) - Tolkebureauerne har overblikket over de tilknyttede tolke via et autorisationsnummer (ID-nummer), som også afregningssystemet vil kunne fange. Tolkene skal bære deres ID-nummer (label). - E-learning systemet skal således både være et system for opkvalificering og et testsystem. Bud 2 på uddannelsespakke: - National, standardiseret optagelsesprøve - Kursus/moduler indeholdende som minimum etik (tavshedspligt), tolketeknik, ordforråd (sundhedsfaglige termer). Gerne overbygning med flere moduler (flere delelementer, der vil kunne tages løbende og sideløbende med arbejde). - Efteruddannelse/ løbende kompetenceløft i form at mentorordning, supervision, chatforum el.lign. til at vedligeholde kompetencer. - Starte med at uddanne indenfor de mest anvendte sproggrupper. Bud 3 på uddannelsespakke: - En mere kortsigtet løsning kunne være et certificeringsforløb, hvor tolke skal godkendes/ evalueres af brugerne (fx 3 x gode brugerevalueringer = certificering) Side 6 af 10

7 FORM PÅ UDDANNELSE AF TOLKEBRUGERE: - Brugerne har også behov for træning. Det er meget individuelt, hvor meget træning brugerne får. Nogle får et 2 timers kursus, andre har kun modtaget en brugsanvisning til anvendelse af tolkeapparatet. - Kurser til sundhedsprofessionelle som bruger tolke og køreplan med vejledning i at bruge tolk. - Afdelingerne investerer i etniske patientkoordinatorer. ØVRIGE TILTAG: - Kvalitetsopfølgning samt mulighed for at klage over tolk (eller give tilbagemelding) ved afslutning af tolkeopgaven. - Liste over specialer/ kategoriseringer af tolke med forskellig viden i tolkebureauerne kunne være en fordel. Nogle bureauer har dette. - Evaluering af tolke, evt. tolkebureauerne selv eller en anden instans. Hvem kunne varetage, finansiere og kvalitetssikre undervisningen/træningen?: VARETAGE: - Regioner, kommuner og stat kunne samarbejde om at nedsætte et udvalg, der kunne arbejde videre med videreudviklingen af en national tolkeuddannelse, evt. på baggrund af den norske model. - Tolkeakademiets nuværende uddannelse kunne danne udgangspunkt for en national uddannelse. - Flere tolkebureauer har tilkendegivet, at de er villige til at tage ansvar for yderligere uddannelse/træning. FINANSIERE: - Finansiering kommer ved at vi kan effektivisere, bl.a. ved at vi betaler mindre for transport ved øget tele/videotolkning. - Tolkekursus/ uddannelse kan betales af en uddannelsespulje som regioner, kommuner, staten og tolkebureauer finansierer. Alternativt kunne regionerne og tolkebureauerne i første omgang finansiere en basal uddannelse indenfor tolketeknik/etik og sundhedsfaglige termer og sundhedsvæsenet. - Jobcentre/a-kasser kunne finansiere undervisningen for at tolkene mister indtjening under uddannelse (mange er kontanthjælpsmodtagere). Defineres et område som flaskehalsområde kan man tage uddannelse med dagpenge. Side 7 af 10

8 KVALITETSSIKRE: - Uddannelsen kunne kvalitetssikres via en national brugergruppe samt leverandørerne, der mødes 1-2 gange årligt. - Man kunne kræve at bureauerne arrangerer kompetenceløft, evt. med brug af eksterne konsulenter/undervisere for at kvalitetssikre tolkenes niveau. Disse kunne afholdes i samarbejde med regionerne. 5. Opsamling på diskussioner samt fokus på muligheder for det videre arbejde. - Diskussion af et forslag om, at man kan tage en tolkeuddannelse i forbindelse med 6 ugers selvvalgt kursus, hvis man er på dagpenge eller kontanthjælp. Idéen er ikke, at dagpengesystemet skal finansiere, men at de eksisterende flaskehalsmidler skal betale. - Der skal være en motivation til at dygtiggøre sig som tolk (tolkebureau), men hvis der mistes timer til tolkning, så mister tolkene motivation til at tage en uddannelse. - Hvis der opstår et pludseligt behov for tolkning på kurdisk, og der ikke er tilstrækkeligt med tolke, der behersker dette sprog, så får man et flaskehalsbehov, hvor man ikke kan nå at uddanne tolke. Så kan der være et behov for en laveste fællesnævner ud over uddannelse. Det kunne være en national standard, som at man skal bestå en teori- og køreprøve for at få et kørekort, men ikke behøver (særlig meget) undervisning. Kunne man overføre det til tolkeområdet? - Man kan benytte et e-learning program til at uddanne/teste indenfor en national standard og derved løfte hele bundniveauet. - Et forslag om at starte med at uddanne inden for de 8 mest brugte hovedsprog (udbud og efterspørgsel) - Tolkning skal ses som et attraktivt job. Forslag om at unge skal kunne komme i praktik som tolk. Tolkeakademiet + tolkebureauer oplever i forbindelse hermed at det er svært at få folk ud i praktik. Arndis oplever som kliniker ikke et problem med en ekstra person til stede, da der i sundhedssektoren er mange studerende i forvejen. Efter workshoppen er Tolkeakademiet og Translatørforeningens Tolkeudvalg blevet kontaktet for at komme med deres bud på udrulningen af en national tolkeuddannelse. Ligeledes er der taget kontakt til Høgskolen i Norge, som har sendt information om deres tolkeuddannelse. Materialet tages med videre i processen til styregruppen og de øvrige regioner. Side 8 af 10

9 Deltagerliste Klinikere: Joan Rasmussen, sygeplejerske, Skadeklinikken Grindsted, SVS Arndis Svabo, sygeplejerske, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Rasmus Dahl-Larsen, praktiserende læge Vibeke Amelung, sygeplejerske, Svendborg Sygehus Helle Egelund, afdelingssygeplejerske, Pædiatri, Sygehus Lillebælt Repræsentanter fra andre regioner end Region Syddanmark: Halfdan Eika, fuldmægtig, Sundhedsplanlægningen, Region Midtjylland Samuel Olandersson, ledende fysioterapeut i psykiatrien, Region Midtjylland Heidi Øland Jensen, daglig ansvarlig i staben Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Bente Christiansen, Chefkonsulent, Region Sjælland Stephanie Flowers, strategisk indkøbskonsulent, Region Hovedstaden Kim Allan Dahl Jensen, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Camilla Rosendal Lindekilde, Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Region Hovedstaden Tolke og tolkebureauer: Björg Magnusdóttir, uafhængig repræsentant for tolkebureauer Tolkekontoret: Nicolai Carstensen og Kerstin Carstensen Translation Bureau Danmark ApS: Taha Sheikulislami Social-Medicinsk Tolkeservice A/S: Nebojša Lalatović Admin.dir. og teamleder Dorthe Amzorou Tolkdanmark: Imran Hussain og Mohammed Jaber, Direktør Tolkecentret & TRAW- Service: Nabil Nadir Tolkegruppen Oversættergruppen P/S: Jesper Harder Søndergaard, Administrerende direktør og Ben Belkhaoui, ejer og bestyrelsesformand Side 9 af 10

10 Tolkeservice: Mikael Korsgaard Tolketjenesten A/S: Reza Olsen, samt IT-konsulent Peter Sørensen og en udbudsansvarlig Eksperter i tolkning: Anne Øhrgaard, leder af Tolkeakademiet (udbyder tolkeuddannelse) Anette Nørgaard Jappe, medlem af Translatørforeningens Tolkeudvalg Omar Dhahir, forsker i tolkning Kristian Kolding, Leder, Sektion for Særlige Sprog, Institut for Sprog og Kultur, kursusleder for tolkeuddannelse i Forsvarsakademiet. Øvrige eksperter: Anne Schmidt, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, OUHs uddannelsesafdeling Projektgruppen: Therese Thomsen, indkøbsområdeansvarlig, Region Syddanmark Randi L. Boesen, antropolog, Syddansk Sundhedsinnovation Helena Christensen, innovationskonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation Louise Bach Nielsen, innovationskonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation Afbud: Bente Jacobsen, ph.d. i tolkning, underviser af tolke og medlem af Translatørforeningens Tolkeudvalg Nefer Türkoglü, HK LAK (landsorganisation for kommunikation og sprog), A-kasse, hvor tolke er organiserede, og som godkender jobcentrenes betaling for tolkeuddannelse Mikael Harild, Praksisafdelingen, Region Syddanmark Side 10 af 10

Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013

Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013 Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013 Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg www.komudbud.dk Line Christiansen Telefon direkte 76161452 E-mail Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars

Læs mere

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Den Europæiske Socialfond Mål 3. _ Viden til vækst

Den Europæiske Socialfond Mål 3. _ Viden til vækst Den Europæiske Socialfond Mål 3 _ Viden til vækst _ Viden til vækst Hvis Den Europæiske Socialfond var en dansk opfindelse, ville den have heddet Beskæftigelsesfonden. Fonden er nemlig med til at sikre,

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Projektbeskrivelse KOK Februar 2008 KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Et nationalt uddannelsesprogram i Danmark. KOK - Koordinering, Opkvalificering, Kvalitetssikring.

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT BRANCHEANALYSE PÅ HJEMMESERVICEOMRÅDET

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT BRANCHEANALYSE PÅ HJEMMESERVICEOMRÅDET SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT BRANCHEANALYSE PÅ HJEMMESERVICEOMRÅDET August 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere