CVR-nr Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012"

Transkript

1 CVR-nr Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

2 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboer/brugerrepræsentanter...3 Indledning... 3 Konklusion... 4 Opfølgning på punkter fra sidste anmeldte tilsyn...4 Tilbuddets kvalitetsområder...4 Tilbuddets udviklingsområder...4 Forhold vedrørende brugerne af det sociale tilbud... 4 Hverdagen...5 Magtanvendelser...5 Pædagogisk indsats...6 Medicinhåndtering...6 Andre relevante forhold af 7

3 Formalia Dette uanmeldte tilsyn blev gennemført på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750 Ringe af ekstern konsulent Vivian Elkjær den 11. januar Ledelsesrepræsentanter Forstander Anette Kjærgaard Sørensen Medarbejderrepræsentanter Pædagog Pernille Møhring Møller, boenheden Sygeplejerske i praktik med henblik på fleksjob, boenheden Beboer/brugerrepræsentanter Tilsynet hilste på en tilstedeværende beboer i boenheden og på en bruger, som var udenfor. Øvrige brugere var travlt optaget af aktiviteter i Aktivitetscentret. Indledning Palleshave Bo- og Aktivitetscenter drives i henhold til Lov om Social Service (SEL) 108 og 104. Boenheden rummer seksten lejligheder, og en særforanstaltning, som kaldes Solstrålen og som giver tilbud til to beboere; en ung kvinde visiteret efter SEL 107 og en ung pige visiteret efter SEL 52. Aktivitetscentret har tilsvarende 19 pladser, som fjorten af beboerne er visiteret til, mens de sidste tre pladser er visiteret til eksterne brugere plus to i et særligt tilrettelagt og skærmet tilbud, kaldet Satelitten. Tre af de interne beboere er tilsvarende tilknyttet et eksternt beskæftigelsestilbud. Målgruppen til Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er yngre personer med betydelige og varigt nedsatte funktionsevner, og eventuelle psykiatriske tillægshandicap. Det er kendetegnende for målgruppen, at de har behov for væsentlig strukturering af hverdagen og støtte til stort set alle hverdagens gøremål samt støtte til indgåelse i sociale sammenhænge. Tilbuddet er beliggende i landlige omgivelser. Hovedbygningen rummer Solstrålen og Satelitten samt kontor til administrativt personale og service personale (TAP-gruppen). De øvrige beboeres lejligheder er bygget til i forlængelse af hovedbygningen. Aktivitetscentret er beliggende få meter fra beboernes lejligheder i særskilte faciliteter. Siden sidste tilsyn i 2011 har Palleshave Bo- og Aktivitetscenter opnået organisatorisk fællesskab med Lindehuset beliggende i Ringe samt bofællesskaberne Vesterparken, Søbo og Kernehuset. Tilbuddene er organiseret med en forstander og afdelingsledere for afdelingerne på Palleshave. Øvrige tilbud fungerer som selvstyrende enheder. 3 af 7

4 Dette uanmeldte tilsyn er gennemført som en opfølgning på de anmeldte tilsyn i Der henvises til det tilhørende koncept for tilsynets gennemførelse, som er aftalt i et samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune. Forinden tilsynsbesøget havde konsulenterne forberedt sig ved hjælp af kommunens og Palleshaves hjemmeside samt materiale fra tidligere tilsyn. De uanmeldte tilsyn i 2012 har særligt fokus på medicinhåndtering i praksis, og skal således anskues i forlængelse af temaerne indeholdt i de anmeldte tilsyn. Konklusion Opfølgning på punkter fra sidste anmeldte tilsyn Ved det anmeldte tilsyn i marts 2011 fremhævede tilsynet følgende udviklingsområder: Tilsynet vurderer, at visitationsproceduren til Aktivitetscentret bør afklares, således at der opnås sikkerhed i forhold til proceduren. Forstander oplyser, at visitationsproceduren er blevet ensrettet med visitationsproceduren til botilbuddene. Dette fungerer hensigtsmæssigt, og det positive er, at sager på visitation drøftes godt igennem og at der ind imellem er inviteret flere mulige tilbud med ind i visitationen. På den måde sikres det, at borgeren visiteres til det bedst mulige tilbud i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov. Tilbuddets kvalitetsområder Faglige fokusområder afspejler sig på Palleshave gennem engagerede medarbejdere, der bakker op omkring projekter og faglige udfordringer. Der tages udgangspunkt i borgernes behov, og så vidt muligt planlægges indsatsen i både boenheden og i Aktivitetscenteret i henhold hertil. Håndteringen af magtanvendelser er i udvikling, og gennem refleksioner er det lykkes at nedbringe antallet af indberetninger. Medarbejderne giver udtryk for, at Palleshave er en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, som smitter af på indsatsen overfor borgerne. Tilbuddets udviklingsområder Tilsynet anbefaler, at dråber og flydende medicin påføres anbrudsdato af hensyn til medicin med kort holdbarhedsperiode. Forhold vedrørende brugerne af det sociale tilbud Dette uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i boenheden på Palleshave, idet relevante medarbejdere var at træffe på den afdeling og fordi forholdene herfra generelt afspejler det samlede tilbud. 4 af 7

5 Hverdagen Strukturen i boenheden er baseret på, at fire dagmedarbejdere møder kl og kl.7. Tilbuddet har vågen nattevagt, som arbejder kl til kl Mellem kl og kl afholdes der således overlap om morgenen. Foruden de nævnte medarbejdere er der på udvalgte dage desuden støtte fra en hussassistent og medarbejdere fra Aktivitetscentret. En medarbejder er i dagvagt fra kl. 07 til kl. 15, og i udgangspunktet har tre medarbejdere arbejdstid mellem kl. 14 og kl. 22, mens en medarbejder arbejder mellem kl. 15 og kl. 23, og sørger for overlap med nattevagten, når denne møder. Planlægningen afhænger af beboernes aktivitetsniveau, idet arbejdstidsplanlægningen varetages med hensyntagen til eksempelvis deltagelse i gymnastik og klubaftner etc. Maden tilberedes i et centralkøkken beliggende på Palleshave, og fordeles til beboernes spisegrupper. En beboer opholder sig særskilt i en togvogn og spiser for eksempel sammen med en anden beboer, mens de øvrige fordeler sig i grupper á fire, fem eller seks personer. Palleshave er i gang med et sidste modul af et længerevarende projekt omhandlende medborgerskab. Projektet er gennemført sammen med Servicestyrelsen, og medarbejderne oplever, at der fagligt er blevet sat fokus på flere områder, hvor beboerne kan tilbydes indflydelse i hverdagen. Medarbejderne er blevet opmærksomme på, at fortælle beboerne om deres muligheder og samtidig give dem reelle valgmuligheder. Det være sig både i forhold til aktiviteter, men også i forhold til ønsker til mad, drikke og så videre. Et eksempel herpå er, at der tidligere blev serveret blandede salater, mens salaten nu serveres i mindre skåle, så beboerne selv blander deres salat efter eget ønske. Herudover er der udviklet hjælperedskaber til at udøve indflydelse med i form af et udvidet billedmateriale, når der for eksempel skal træffes konkrete valg imellem flere ting. Beboerne opnår individuel tid gennem ud-af-huset dage, som der planlægges én af cirka hver sjette uge. På disse dage er det muligt for beboerne at komme ud af huset sammen med en medarbejder, og dagene bruges typisk på byture, til shopping eller til at gå ud at spise sammen. Alt sammen aktiviteter, som beboerne er med til at bestemme og som medarbejderne vurderer, at beboerne sætter pris på. Magtanvendelser I 2011 har der været i alt ni indberetninger om akut magtanvendelse. Antallet fordeler sig med en i boenheden og otte i Solstrålen. Der er således tale om et fald på seks indberetninger fra året før. Faldet i antallet af indberetninger hænger sammen med en øget opmærksomhed på, hvad der er nødvendig magt, og hvornår det er bedst at trække sig væk fra en episode. Forstander oplyser, at de fleste situationer opstår, når en borger for eksempel er udenfor Palleshave, og stikker af med fare for at komme til skade. På Solstrålen har der været flere alvorlige arbejdsulykker, hvor medarbejderne er kommet til skade med mén til følge. Episoderne giver anledning til fortløbene drøftelser om, at passe på sig selv som medarbejder og for eksempel hellere lade beboeren gå, hvis der ikke er risiko for, at beboeren kan komme til skade. Alle indberetninger drøftes af forstander eller afdelingsleder på et efterfølgende personalemøde. I Solstrålen hol- 5 af 7

6 des personalemøde hver anden uge, mens det i boenheden og Aktivitetscentret holdes hver tredje uge. Pædagogisk indsats Medarbejderne arbejder ud fra neuropædagogiske principper og med en kognitiv tilgang, som baserer sig på både kendskab til den enkelte og pædagogiske erfaringer i medarbejdergruppen. Indsatsen er kendetegnet af struktur og genkendelighed for den enkelte borger, således at vedkommende opnår mulighed for at leve så selvstændigt som muligt med den støtte og omsorg, som den enkelte har behov for. Projektet om medborgerskab har sat pædagogisk fokus på det, som er væsentligt for beboerne med henblik på at skabe betingelser for individuel livskvalitet. Blandt andet er kommunikation er et tema, som understøttes af forskellige redskaber og hjælpemuligheder, såsom billedkommunikation og oversigtstavler. Endvidere at give flere oplevelser og erfaringer, som styrker beboerne i deres valg af eksempelvis aktiviteter eller steder at færdes. Det er tilsynets indtryk, at tilbuddet i sin helhed er vant til at arbejde på tværs af afdelingerne, og at indsatsen betragtes som et fælles anliggende mellem boenheden og Aktivitetscenteret. Således er indholdet af temaet om medborgerskab et fokus, der både opleves i boenheden og i Aktivitetscentret. Medarbejderne anser relationen til den enkelte beboer som bærende for indsatsen. Desværre udfordres relationsarbejdet ind imellem af udskiftninger i medarbejdergruppen, fordi mange af beboerne er afhængig af, at de bliver fortolket korrekt og at det er mennesker, der kender dem godt, der skal indgå i denne fortolkning. For at mindske sårbarheden er hver beboer tilknyttet et team af medarbejdere, og det er medarbejdernes indtryk, at beboerne bruger medarbejderne, som de selv har lyst til. Teamet sikrer, at ansvaret for praktiske aftaler og fokusområder fordeles imellem medarbejderne. Teamet koordinerer indsatsen på personalemøde hver tredje uge, og der i mellem på teammøder á to timers varighed. Medicinhåndtering Palleshave har senest haft besøg af Embedslægen den 11. maj Der er en medicinansvarlig medarbejder ansat, som er uddannet pædagog. Denne suppleres af en sygeplejerske som er i praktik med henblik på et fleksjob. Der er udarbejdet en medicin instruks, som aktuelt er under opdatering. Instruksen er fyldestgørende jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler af den 30. juni I praksis betyder det, at medicin opbevares aflåst, og at hver beboer har en kasse med navn på, som sikrer, at medicinen opbevares adskilt. Administreringen af medicin dokumenteres på en cremehåndteringsliste og en medicinliste. Det præciseres på arbejdstidsplanen, hvem der er ansvarlig for medicinadministrationen i de forskellige vagter. Medicinmodulet i Bosted System er taget i anvendelse, men fordi systemet ikke håndterer dosispakket medicin og penicillin-kure endnu, så føres der også et skemasystem, som sikrer indsatsen i sin helhed. Faste medarbejdere modtager oplæring i medicinhåndtering af den medicinansvarlige. Det er kun de faste medarbejdere, der har adgang til medicinskabet. Derfor opbevares 6 af 7

7 PN-medicin i et særskilt aflåst skab, som også vikarer kan få adgang til. Samme principper for aflåsning og særskilt opbevaring gør sig gældende for PN-skabet. Fejl og utilsigtede hændelser registreres straks på en blok beregnet til formålet, og føres efterfølgende ind i Bosted System. Denne procedure sikrer, at der straks tilgår en orientering til forstander, der efterfølgende foretager en opfølgning på hændelsen. Derudover taster den medicinansvarlige medarbejder utilsigtede hændelser ind den nationale database. Tilsynet vurderer, at håndteringen af medicin i praksis er i overensstemmelse med gældende regler for området, men anbefaler, at dråber og flydende medicin påføres anbrudsdato af hensyn til medicin med kort holdbarhedsperiode. Andre relevante forhold Intet at bemærke. 7 af 7

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Høskoven, afdeling Handi-K@, Engtoften 7, 8260 Viby J. Udført af Vivian Elkjær den 25. februar 2008. Formalia

Uanmeldt tilsyn ved Høskoven, afdeling Handi-K@, Engtoften 7, 8260 Viby J. Udført af Vivian Elkjær den 25. februar 2008. Formalia Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Høskoven, afdeling Handi-K@, Engtoften 7, 8260 Viby J. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere