Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge"

Transkript

1 Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Socialforvaltningen Aarhus Kommune Dato den 26. Maj 2014 Sagsnummer: 14/

2 1. Indledning At drikke, ryge hash eller tage stoffer betegnes som en risikoadfærd. Med det menes adfærd, der indebærer en ikke ubetydelig risiko for, at man skader sig selv og/eller andre. Skaderne kan være af psykisk, fysisk og/eller social karakter. Der kan være tale om skader der indtræffer her-og-nu og/eller som først viser sig på længere sigt. Konsekvenserne ved misbrug kan være store for den enkelte unge. Misbrug rammer på alle områder af livet, både fysisk, psykologisk, mentalt og socialt. Den unge kan droppe ud af uddannelse, miste arbejde, miste venner, opleve at familien siger fra, blive ensom eller ende i kriminalitet. En vis grad af risikoadfærd er en naturlig del af de unges identitetsdannelse og har en vigtig funktion som markør for tilknytningen til forskellige fællesskaber. Det er forventeligt, at de fleste unge vil afprøve forskellige former for risikoadfærd, herunder brug af rusmidler, og at dette sker i en orientering mod fællesskabet, som i ungdomsårene har en altafgørende betydning for de unges handlinger og prioriteringer. Afhængig af de beskyttelses- og risikofaktorer, der omgiver den enkelte unge, vil et sådant brug af rusmidler kunne udvikle sig til et egentligt misbrug, der skaber vedvarende skader i den unges liv. Unge med et problematisk brug af rusmidler udgør et særligt problem i arbejdet med unge både ud fra et undervisnings/lærings-, trivsels- og sundhedsmæssigt perspektiv. For mange unge vil et problem med rusmidler nemlig være blot ét af flere sociale problemer. Det kan derfor være svært at vurdere, om rusmidler er årsag eller virkning i forhold til andre problemer hos den unge, hvilket også er tilgangen i det sociale arbejde med den unge.. Materiale fra Center for Rusmiddelforskning peger på, at den mest massive risikofaktor i relation til udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler er udbrændthed, og at unge, der er i størst risiko for at udvikle et misbrug typisk er unge, der kun magter at have sig selv i fokus og som har ringe selvtillid/tro på egne evner. Netop derfor er det vigtigt at se indsatsen i forhold til unges misbrug i et helhedsorienteret perspektiv som et kontinuum fra de generelt forebyggende til de behandlingsmæssige tilbud. Materialet omhandler unge i aldersgruppen 15 til 30 år. Ungdomscentret tilbyder behandling til gruppen af årige. Center for Alkoholbehandling og Center for Misbrugsbehandling tilbyder behandling til voksne dvs. over 18-årige. Rusmidler omfatter alkohol, hash, amfetamin, kokain og ecstasy (centralnervestimulerende stoffer) de rusmidler, der oftest bruges af denne gruppe med hovedvægt på alkohol og hash. 2. Fakta Unges brug af rusmidler Sundhedsstyrelsen udgiver jævnligt rapporter om narkotikasituationen i Danmark 1, hvori de vigtigste tendenser om narkotikamisbrug er beskrevet. Seneste rapport er fra 2013 og dækker målgruppen år. Af rapporten fremgår det, at afprøvning af stoffer typisk er et ungdomsfænomen, og at de fleste ikke fortsætter brugen ud over ungdomsårene. Rapporten beskriver undersøgelser, der omfatter hele befolkningen, og som viser, at det eksperimentelle brug af stoffer topper i aldersgruppen år, og at meget få prøver stoffer første gang efter 20-års alderen. Det er endvidere langt hen ad vejen de samme unge, som udsætter sig for de forskellige former for risikoadfærd. Undersøgelser dokumenterer, at det ofte er de samme unge, som har et stort alkoholforbrug, et daglig brug af tobak, og som ryger hash. Ligeledes ses en sammenhæng mellem at have brugt hash og have brugt et eller flere andre illegale stoffer. 1 Narkotikasituationen i Danmark 2013, Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA (Sundhedsstyrelsen, 2013) 2

3 Procent Procent Af Sundhedsstyrelsens rapport fremgår det endvidere, at det eksperimenterede brug af hash og illegale stoffer ligger forholdsvist højt i Danmark, men at der fra 2000 til 2013 ses en stadig mindre udbredelse af de illegale stoffer såsom amfetamin, kokain og ecstasy i befolkningen også blandt de unge, hvor udbredelsen er størst. Mens 8 % af de unge under 25 år i 2000 angav at have et aktuelt forbrug af de illegale stoffer foruden hash, gjaldt dette for 4 % i 2013 altså en halvering. Denne positive udvikling gælder dog ikke for hash, hvor udbredelsen var nogenlunde stabil fra 2000 til 2010, men som fra 2010 til 2013, er steget en smule. 19 % af de unge under 25 år angav at have et aktuelt brug af hash i 2010, mens dette var steget til 24 % i Ser man på stofferne enkeltvis, synes brugen af kokain at være på samme niveau som i 2010, hvilket er særlig positivt, da brugen af kokain som det eneste stof var stigende op igennem nullerne. Hash er stadig det mest udbredte stof. Langt færre har brugt amfetamin og kokain, mens endnu færre igen har brugt psilocybinsvampe og ecstasy. Den positive faldende tendens i det eksperimenterende brug af illegale stoffer ses også blandt de helt unge. På trods heraf registreres dog flere forgiftninger på landets skadestuer. Antallet af registrerede forgiftninger som følge af illegale stoffer topper i 2012 med 2028 registrerede henvendelser, og det må antages, at der er tale om en minimumsopgørelse. Stigningen i forgiftninger de senere år ses især blandt de ældre over 30 år. Fra 2011 til 2012 ses dog en særlig stigning af forgiftninger blandt de årige en stigning fra 348 til 439 i de pågældende år. Blandt de yngre ses typisk forgiftninger med hash og centralstimulerende stoffer, mens forgiftninger med opioider og blandinger med flere stoffer hyppigst forekommer blandt de ældre. I forhold til situationen i Aarhus fremgår det af nedenstående figur, at der er sket et væsentligt fald i aarhusianske skoleelevers alkoholforbrug. Udviklingen bekræftes af nationale undersøgelser. Figur 1: Alkoholforbrug blandt unge i Aarhus Aldrig været fuld Fuld mere end 10 gange Kilde: Aarhus Kommunes trivselsundersøgelse i grundskolen, udvikling fra

4 Der er ikke Aarhus-tal for hashforbruget, men data for hele Danmark viser, at den faldende tendens i alkoholforbruget blandt de helt unge (15-16 år) går igen, når det gælder hash, jf. figur 2. For de lidt ældre unge (16-24 år) ses dog en svag stigning. Figur 2: Unges brug af hash Prøvet hash nogenside (i procent) årige årige Sundhedsstyrelsen, Narkosituationen i Danmark, Prøvet hash sidste måned (i procent) årige årige Interventionskrævende misbrug Center for Rusmiddelforskning har i 2012 gennemført en større undersøgelse med 4500 unge. Undersøgelsen havde til formål at estimere antallet af unge, der har udviklet et så stort misbrug af alkohol og stoffer, at de har brug for en adfærdsændrende hjælp (intervention). Interventionskrævende skal her ikke ses som behandlingskrævende, men derimod kan interventionen spænde over en bred vifte af indsatser fra tidlig indsats og hjælp til den unge ift. håndtering af misbruget fx i regi af skole, uddannelse m.m. til egentlig misbrugsbehandling. Figur 3: Interventionskrævende misbrug 1,8% Unge (15-24-årige) i Danmark med interventionskrævende misbrug 6,2% 11,6% 10,2% 8,5% 15 år 16 år 17 år 18 år år Kilde: Undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling, 2012 Center for Rusmiddelforsknings definition af interventionskrævende misbrug: Alkohol: 35 genstande for mænd og 28 genstande for kvinder på en typisk uge inden for det seneste år Stoffer: 8 dages forbrug af illegale stoffer på en måned Unge, der har oplevet større konsekvenser af misbruget 6 gange i løbet af et år fx fravær fra skole/arbejde, konflikter med venner, psykiske problemer mm., hører også under definitionen. Tallene fra undersøgelsen viser, at en forholdsvis stor andel af de unge vurderes at have behov for hjælp for at kunne ændre adfærd i forhold til alkohol og stoffer. 4

5 Hvis man antager, at tallene fra undersøgelsen kan overføres til Aarhus-forhold, kan man på baggrund af befolkningsdata estimere antallet af unge med interventionskrævende misbrug i Aarhus - se tabel 1. Tabel 1: Estimeret antal unge med interventionskrævende misbrug i Aarhus, år 16 år 17 år 18 år år år Unge i Aarhus i alt Andel med interventionskrævende misbrug Kilde: Simpelt estimat på baggrund af befolkningsdata for Aarhus Kommune pr. 1. januar 2014, Danmarks Statistik, Estimatet peger på, at ca unge i alderen år i Aarhus har behov for hjælp for at ændre deres adfærd ud fra Center for Rusmiddelforskning definition. Tallet indikerer, at der er en bredere gruppe af unge, som har et problematisk forhold til alkohol og stoffer. Undersøgelsen fra Center for Rusmiddelforskning viser endvidere, at behandlingssystemet har svært ved at nå de unge, og de vurderer at højst ca. 25 procent af de unge får en eller anden form for hjælp for deres stofmisbrug. For unge med alkoholproblemer er det færre som vurderes at modtage hjælp 2, hvilket kan skyldes at alkohol i højere grad er normaliseret i ungekulturen og blandt forældre og fagpersoner. Konsekvenserne af misbrug Konsekvenserne ved misbrug kan være store for den enkelte unge. Misbrug rammer på alle områder af livet, både fysisk, psykologisk, mentalt og socialt. Den unge kan droppe ud af uddannelse, miste arbejde, miste venner, opleve at familien siger fra, blive ensom eller ende i kriminalitet. Det kan også nævnes, at ungdomskriminaliteten generelt er faldende i Aarhus Kommune, dog undtaget sigtelser efter lov om euforiserende stoffer, hvor antallet af sigtelser for under 18-årige steget fra 48 sigtelser i 2009 til 71 sigtelser i Aarhus Kommunes indsatser I det følgende beskrives kort almenområdets generelle indsats ift. unge og rusmidler, efterfulgt af en kort gennemgang af de indsatser i Socialforvaltningen, der er specifikt målrettet unges misbrug. Der medtages ikke tilbud, der også rummer unge med misbrug, men som adresserer en bredere målgruppe og indsats. 3.1 Unge under 18 år Almenområdet Den generelle forebyggende indsats ift. unges brug af rusmidler finder sted i grundskolen og fritidsungdomsskoleområdet, jf. Aarhus Kommunes strategi for forebyggelse af mistrivsel og risikoadfærd. SSP tilbyder forløb om Social Pejling til alle 5. Klasser og deres forældre 3 samt Samtale Mellem Generationer i 7. Klasse 4. Det er desuden op til den enkelte skole eller fritidstilbud, hvordan de tilrettelægger den forebyggende undervisning samt beredskab til håndtering af bekymring for rusmiddelproblemer. Ift. ungdomsuddannelser generelt tilbyder Folkesundhed (Sundhed og Omsorg) indsatser til tobaksforebyggelse. Derudover har Center for Misbrugsbehandling sammen med Ungdomscentret en fremskudt rådgivning på flere ungdomsuddannelser i Aarhus. Indsatsen har særlig fokus på unge under 18 år. 2 Undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling, Social pejling er en indsats, som arbejder med unges og forældres opfattelse af, hvor udbredt f.eks. alkohol og hashrygning er. Forkerte opfattelser kan betyde, at mange børn og unge kaster sig ud i risikoadfærd f.eks. ift. alkohol og hash i et forsøg på at passe ind. 4 Samtale mellem Generationer er et trivselsfremmende tiltag, som med arrangementer på f.eks. skoler understøtter dialoger mellem forældre, elever og lærere omkring blandt andet alkohol og misbrug. 5

6 Ungdomscentret Tabel 2: Antal unge (under 18 år) i behandling på Ungdomscentret År Rusmiddelteamet MST SA I alt Rusmiddelteamet Rusmiddelteamet arbejder ud fra en helhedsorienteret og koordinerende tilgang, og derfor omfatter behandlingsarbejdet også fokus på og støtte til de unge i forhold til skole/uddannelse, bolig, fysisk- og psykisk helbred og sociale forhold. Et behandlingsforløb består af samtaleforløb med den unge, tæt samarbejde med forældrene samt koordinering med andre relevante indsatser, der kan understøtte den unges behandlingsforløb. Et forløb varer i gennemsnit et år. Rusmiddelsteamet lever op til behandlingsgarantien. Der er følgende ydelser: Åben information og rådgivning til unge og forældre Faglig udredning og vurdering herunder muligheden for psykologiske tests Behandlingsforløb Forældrekurser MST SA (Substance Abuse) Indsatsen bygger på den almindelige familieorienterede MST-indsats, hvor familiens relationer styrkes, og forældrene sættes i stand til at sætte rammer og håndtere konflikter med den unge, og hvor der desuden sættes særligt fokus på de individuelle årsager til misbruget hos den unge. Det tilsigtes desuden, at den unge er beskæftiget med skole eller arbejde, har sunde kammeratskaber og deltager i positive fritidsaktiviteter. Forløbet er kort og intensivt, og spænder som regel over 3-5 måneder. I indsatsperioden mødes MSTterapeuten med den unge og familien 2-3 gange ugentligt, og der holdes løbende kontakt via telefon, sms og . Terapeuterne kan træffes døgnet rundt, og familierne kan derfor altid få kontakt til et kendt ansigt, som kan rådgive og vejlede. Hotspot Socialforvaltningens kontaktskabende indsats ift. til unge mellem 12 og 18(23) år i de udsatte boligområder hører under HotSpots gadeplansindsats. Her varetages den opsøgende og brobyggende indsats både i forhold til grupper og individuelle unge. Ift. unge med misbrug arbejdes der med afdækning af rusmiddelproblematik, motivation til reducering eller ophør af rusmiddelbrug samt brobygning til behandling. Center 10 Ungdomscentret indgår i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning (CfM) i et forskningsprojekt under Nordisk Velfærdscenter, hvor der sættes fokus på tidlig indsats i forhold til udsatte unge i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. I et videre samarbejde mellem Ungdomscentret, Center 10, Midtbyklubben og CfM sættes der i foråret 2014 fokus på de elever, der erklæres ikke uddannelsesparate, som tilbydes rådgivning, afklaring og støtte. 4.2 Unge over 18 år Center for Misbrugsbehandling Målgruppen i alderen år har gennem de seneste år tegnet den største tilgang i Center for Misbrugsbehandling (CFM). Størstedelen i målgruppen har hash som hovedstof, mens en betydelig mindre del af gruppen har CNS som hovedstof. Primo maj 2014 er der indskrevet 99 borgere mellem 18 og 25 år og 79 borger 6

7 mellem 26 og 30 i CFMs Behandlingsafdeling. Dette svarer til ca. 30 % af den samlede målgruppe indskrevet i afdelingen på nuværende tidspunkt. Kønsmæssigt fordeler gruppen sig med ca. 75 % mænd og 25 % kvinder. CFM arbejder i forhold til størstedelen af de årige inden for rammerne af ophør og reduktion. For en mindre del af målgruppen vil der være tale om stabilisering og mere interventionskrævende indsatser (herunder substitutionsbehandling). Der er et helhedsorienteret fokus i indsatsen for de unge der indebærer, at der eksempelvis sikres psykiatrisk udredning, hvor det skønnes relevant, at misbrugsbehandlingen bidrager l at fastholde brugerne i arbejde/uddannelse mm. CFM er i gang med en større ydelsesomlægning. I denne proces etableres der en ungeindsats rettet mod aldersgruppen år. Indsatsen vil både omfatte ambulant individuel behandling og gruppebehandling. Ungeafsnittet vil blive fysisk adskilt fra de resterende afdelinger, så de unge ikke konfronteres med centerets øvrige målgrupper. De nedenfor beskrevne tilbud vil være forankret i det nye ungeafsnit. Udgående indsats: rådgivning og tidlig opsporing CFM har de seneste år haft fremskudt rådgivning på flere ungdomsuddannelser i Aarhus. Indsatsen foregår i et samarbejde med Ungdomscenteret, som har særlig fokus på unge under 18 år. Indsatsen på ungdomsuddannelserne ligger fint i tråd med 6 by samarbejdet og de politiske prioriteringer på området, som peger på tidlig opsporing som helt essentielt. Indsatsen har karakter af rådgivning. Er der behov for decideret behandling, indskrives den unge i behandling på centeret. En fremskudte behandler søger at motivere de unge til at søge behandling i centeret, såfremt det vurderes relevant. Det har stor betydning for de unge, at de mødes på hjemmebane, hvorfor en stor del af den fremskudte behandlers tid bruges på at opbygge en relation. Oftest opfatter de unge ikke sig selv som misbrugere og har svært ved at se sig selv i en behandlingsmæssig sammenhæng på et rusmiddelcenter. For en stor del af gruppen ender rådgivningen ikke med en henvisning til centeret, men med stofrådgivning. Der er plan om at etablere en anonym rådgivning primært for den unge målgruppe. Tilbuddet skal ligge et andet sted end centerets tilbud på Sumatravej. Forventning til at oprette et anonymt tilbud er at ramme en gruppe, CFM ellers ville have svært ved at få fat i. Dette er der gode erfaringer med i andre byer. Hashbehandling En større andel af centrets yngre målgruppe indskrives i hash grupper. Hashgruppe behandling er et manualbaseret koncept med 12 moduler, hvor der er indlagt rygestop mellem 4. og 5. modul. De foreløbige opgørelser tegner et billede af at op mod 85 % udskrives fra behandling i hash gruppe med et reduceret forbrug eller som stoffrie (hvoraf sidstnævnte gruppe er den største). Individuel hashbehandling følger samme koncept som hashgrupper. Der er indført en behandlingsgaranti, der skal sikre, at alle borgere, der har problemer med stofmisbrug, får et gratis behandlingstilbud indenfor fjorten dage. CfM opholder behandlingsgarantien. CFM deltager frem mod 2018 i projektet Metodeprogram under Socialministeriet sammen med 8 andre kommuner. Metodeprogrammets målgruppe er år. Formålet med programmet er dels at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og fremme anvendelsen af behandlingsmetoder i stofmisbrugsbehandlingen, der har dokumenteret effekt i forhold til de enkelte målgrupper, dels at afprøvning af både den primære behandling og opfølgningsbehandling sker som led i en helhedsorienteret indsats, så der skabes sammenhæng i de indsatser, der tilbydes målgruppen. Den helhedsorienterede og sammenhængende indsats indebærer, at der finder et tæt samarbejde sted mellem de behandlingscentre, der er involverede i projektet og andre relevante aktører og myndighedsafdelinger i 7

8 lokalområdet, herunder børne- og familieafdelinger og jobcentre. Metodeprogrammet har en målsætning om at kunne udskrive langt flere unge som stoffrie eller med et reduceret forbrug, end man ser i dag på landsplan i den ambulante individuelle behandling, hvor procentandelen ligger mellem %. Opfølgningsbehandling og tilbagefaldsforebyggelse International forskning peger på at positive behandlingsresultater kan forlænges af opfølgningsbehandling. CFM har derfor iværksat forsøg med systematisk opfølgningsbehandling for centerets hashgrupper. Sigtet er at der skal laves opfølgningsbehandling for centerets samlede målgruppe. CFM driver og/eller samarbejder om driften af følgende tilbagefaldsforebyggende tiltag Madam Grøn er centerets stoffrie café, som den yngre målgruppe kan benytte i forlængelse af behandlingen. Cafe Tumling er et tilbagefaldsforebyggende tiltag for yngre mødre, som enten tidligere har været i behandling hos CFM eller været tilknyttet Familieambulatoriet i Region Midt. FRISE 5 herunder Selvhjælp Aarhus, har modtaget støttet til at afprøve konceptet SMART recovery til selvhjælpsgrupper for tidligere stofmisbrugere i dansk kontekst. Der oprettes en selvhjælpsgruppe udelukkende for de unge. Samarbejdet mellem CFM, Kirkens Korshær og BEF er, at borgere (primært unge med hash som hovedstof), som har været i misbrugsbehandling i CFM, og for hvem det er relevant, knyttes til en aktiveringsindsats i Kirkens Korshær. Al evidens peger på, at der er langt større mulighed for at fastholde stoffrihed for de borgere, der får kontakt til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet Center for Alkoholbehandling Center for Alkoholbehandling (CfA) har aktuelt indskrevet 49 aktive borgere mellem 18 og 30 år, svarende til 13,9 % af den samlede gruppe aktive borgere. Behandlingen i Center for Alkoholbehandling tager afsæt i de metoder og tilgange, som på nuværende tidspunkt er de bedst dokumenterede. CfA laver alkoholbehandling med baggrund i motiverende samtaler, kognitive metoder, familieorienteret alkoholbehandling, recoveryorienteret tilgang samt medicinsk behandling af abstinenser og trang. Det overordnede mål med behandling er, at borgeren bliver i stand til at ændre sit forhold til alkohol for at opnå et bedre liv fysisk, psykisk, socialt og familiemæssigt. Behandlingen foregår i et samarbejde med borger og pårørende og vil ofte også omfatte inddragelse af andre professionelle. Behandlingstilbud CfA tilbyder faseopdelt behandling, flexbehandling og rådgivningssamtaler. Behandlingen kan både foregå som individuel behandling og som gruppeforløb. CfA vil iværksætte en undersøgelse af behov og ønsker blandt 18 til 30-årige borgere i relation til alkoholbehandlingen. Undersøgelsen skal afdække, om der er behov for at oprette en behandlingsgruppe målrettet ungegruppen. Derudover arbejder man med udvikling af en generel strategi for synliggørelse af centrets tilbud, herunder centrets synlighed og tilgængelighed overfor unge med alkoholproblemer. Der er indført en alkoholbehandlingsgaranti, der skal sikre, at alle borgere, der har problemer med alkohol, får et gratis behandlingstilbud indenfor fjorten dage. CfA opholder behandlingsgarantien. 5 Paraplyorganisation for landets lokale frivilligcentre og selvhjælpsprojekter. 8

9 5. Udfordringer i forhold til unge med misbrug Forskningen peger på en række udfordringer i forhold til unge med misbrug blandt andet: at mange unge med interventionskrævende misbrug ikke opsøger behandling eller anden hjælp at centrale risikofaktorer i forhold til unge og stofmisbrug er: tidlig debut, forbrugets størrelse/intensitet før behandlingsstart, eksklusion fra det traditionelle uddannelsessystem, ustabile familieforhold samt netværk/venner, som også har et forbrug at misbrugets varighed før behandling iværksættes påvirker omfanget af sociale, fysiske og psykiske problemstillinger som følge af misbruget. Der betyder også, at den intervention, der skal iværksættes over for borgere med langvarigt misbrug, er betydeligt mere omfattende og væsentlig mere kompleks samtidig med, at den positive effekt af indsatsen er mindre. Udfordringer i forhold til at nå de unge Udfordringen med at få de unge til at søge hjælp for deres misbrug bunder et kompleks samspil mellem forskellige faktorer og mekanismer: de unge overvejer sjældent at søge professionel hjælp til misbrugsproblemer; de færdes i miljøer hvor fx hash er normaliseret. Dette er en særlig udfordring i de udsatte boligområder i Aarhus og øger risikoen for en større grad af normalisering omkring fx hashrygning, hvilket kan gøre det endnu vanskeligere for de unge at erkende deres hjælpebehov de unge søger alternative fællesskaber med baggrund i eksklusion fra skole og fritidsmiljø de unge bruger rusmidler til at holde alvorlige forældrekonflikter, mistrivsel og andre sociale belastninger på afstand de unge bruger rusmidler til at dæmpe symptomer på ikke diagnosticerede og/eller ubehandlede psykiske vanskeligheder De unge har fordomme om personer, der går i misbrugsbehandling De unge har fordomme om, hvad misbrugsbehandling indebærer Udfordringer ift. forebyggelse og tidlig opsporing Netop på grund af ovenstående er det en forebyggelsesmæssig udfordring at nå de unge, inden de får er omfattende misbrug, der påvirker deres liv i væsentlig grad. Her er det en udfordring at sikre, at fagpersoner og forældre har den nødvendige viden om misbrug, dels i form af fakta, dels viden om hvilke tilbud, der findes, og hvilke roller de forskellige parter har i en helhedsorienteret indsats omkring den unge, og dels for at sikre tidlig indgriben. Udfordringer i forhold til behandlingsindsatsen Det er en grundlæggende udfordring i misbrugsbehandlingen, at det er svært at fastholde brugerne i behandling, så deres planlagte behandling gennemføres. Dette gør sig også gældende for de unge. Der er således ofte stort frafald i behandlingen. For den del af målgruppen, som har tungere sociale problemer, skaber involveringen af mange kommunale enheder og aktører i de forskelligartede sociale indsatser et behov for en koordineret indsats, hvilket kræver en særlig opmærksomhed blandt alle aktører. Internationale og nationale undersøgelser viser, at op mod 75 % af stofmisbrugerne har psykiske lidelser. Forskning har endvidere påvist, at misbrugere med en psykisk lidelse ikke i samme grad profiterer af misbrugsbehandlingen, hvis ikke de sideløbende/samtidigt modtager behandling for deres psykiske lidelser. CfA og CFM har egen psykiater og kan sætte forholdsvis hurtigt ind med en psykiatrisk udredning. Dog er det stadig vigtigt at sikre brobygning til behandlingspsykiatrien. Ungdomscentret og Børn og Unge psykiatrien har i desuden i fællesskab sat fokus på dobbeltdiagnoser med henblik på sammen at blive klogere på, hvordan der kan arbejdes med disse unge. Temaet vil blive et fokuspunkt i sundhedsaftalen med Region Midtjylland, og der arbejdes på at få et projekt med BUC som prøvehandling ift. sundhedsaftalen. 9

10 Udfordringer i forhold til synlighed og tilgængelighed Manglende synlighed af de kommunale misbrugsbehandlinger er en væsentlig barriere i relation til at få flere unge til at henvende sig De kommunale tilbud om misbrugsbehandling favner en stor og broget målgruppe. Mange unge har som allerede nævnt svært ved at se sig selv i en behandlingsmæssig sammenhæng, herunder også at se sig selv som værende en del af den målgruppe, som misbrugsbehandlingerne også betjener fx borgere med et årevist misbrug, der har sat tydelige spor. Den meget brede målgruppe kan indirekte have betydning for misbrugsbehandlingernes tilgængelighed 10

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes stofpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens institutioner.

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 811 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 811 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 811 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling

U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling Dorte Sandø Lund & Susanna de Lima Gladsaxe 6. november 2017 UNGDOMSCENTRET, AARHUS KOMMUNE, SKANDERBORGVEJ 156, 8260 VIBY J.

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er, at borgeren enten opnår stoffrihed, en reduktion eller en stabilisering af stofmisbruget med henblik

Læs mere

STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE

STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE Råd og vejledning Anonym rådgivning Ambulant stofbehandling Dag- og døgnbehandling Behandlingstilbud til unge under 25 år Netværk og selvhjælpsgrupper

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 Gitte Bossi-Andresen, Socialstyrelsen John Jensen, Horsens Kommune 1. Introduktion til Satspuljeprojektet 2. Hvorfor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

FOREBYGGELSESINDSATSEN I SOCIALAFDELINGEN Bilag

FOREBYGGELSESINDSATSEN I SOCIALAFDELINGEN Bilag FOREBYGGELSESINDSATSEN I SOCIALAFDELINGEN 2016 Bilag Indledning Dette bilag beskriver forslaget til en ny forebyggelsesindsats i Socialafdelingen. Socialafdelingens eksisterende forebyggelsesindsats blev

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation og formidling...

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume De friholdte unge på uddannelseshjælp Et resume En undersøgelse af friholdelsesårsagerne blandt friholdte unge 18 29 årige på uddannelseshjælp i Holstebro kommune Udarbejdet af socialrådgiver Ester Bertelsen

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Om unge og rusmidler. De unge er mere unge, end misbrugere. For de unge giver brug af rusmidler mening

Om unge og rusmidler. De unge er mere unge, end misbrugere. For de unge giver brug af rusmidler mening Om unge og rusmidl De unge me unge, end misbruge For de unge giv brug af rusmidl mening De unges motivation for ændring altid ambivalent Tab af læringsproces den største genelle risikofaktor Udsatte og

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere