DUFs Antikorruptionskodeks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUFs Antikorruptionskodeks"

Transkript

1 DUFs Antikorruptionskodeks Dette adfærdskodeks lægger en linje med nul tolerance over for korruption. Det vejledende princip er, at vi stiller høje krav til faglig etik samt til hver persons og organisations integritet både indadtil over for os selv og udadtil over for vores partnere. Målgruppen for dette kodeks er DUFs medarbejdere, medlemsorganisationer og deres partnerorganisationer i udviklingslande og MENA-regionen, herunder deres personale og frivillige. Formålet med dette antikorruptionskodeks er: At sikre, at alle parter involverede i DUF-finansierede internationale projekter arbejder på ansvarlig vis og med en høj grad af integritet både som individer og som organisationer At opridse de modforholdsregler, der vil blive taget i tilfælde af mistanke eller vished om bedrageri, misbrug eller alvorlige uregelmæssigheder i forbindelse med DUFs puljer til internationalt arbejde Korruption Dette adfærdskodeks tilslutter sig den udbredte definition af korruption som: Misbrug af betroet magt og midler for egen vindings skyld I erkendelse af, at der ikke findes nogen almengyldig definition af korrupt adfærd, fastslår dette kodeks, at korrupt og uredelig praksis omfatter følgende handlinger: Bedrageri: Bedrageri og bedragerisk adfærd henviser til overlagte gerninger begået af ledelsen eller andre personer for egen vindings skyld. Det omfatter falske fremstillinger, afpresning, sammensværgelse, hemmelige aftaler, svindel, nepotisme, tyveri, underslæb, dokumentfalsk samt vildledende eller svigagtig indberetning af omkostninger forbundet med projektaktiviteter, rejseudgifter, diæter osv. Det er altafgørende at udvise nul-tolerance over for alle former for bedrageri. Korruption: Det er korrupt adfærd og praksis, når der tilbydes betaling udover normale takster til gengæld for særlige tjenester eller fremskyndet sagsbehandling (også kendt som smøring og bestikkelse ). Det er altafgørende at udvise nul-tolerance over for alle former for korrupt adfærd. Misbrug af midler: Dette forstås som anvendelse af penge og aktiver (såsom tjenestebiler, telefoner osv.) med andre formål, end hvad der nævnes i ansøgningen om finansiering af pågældende projekter og aktiviteter, samt som forsømmelig eller upassende vedligeholdelse af aktiver. Det er altafgørende at udvise nul-tolerance over for alle former for misbrug af midler. Alvorlige uregelmæssigheder: Dette henviser til mangelfuld bogføring, forsinket eller udeblivende økonomisk afrapportering til partnere og donorer, spild i forvaltningen af materielle, økonomiske og menneskelige ressourcer, samt andre former for ledelsessvigt. Accept af eller tilbud om gaver eller tjenester, der er mere end symbolske, dvs. andet end kuglepenne, kalendere mv. Ingen medarbejder må direkte eller indirekte anmode om eller modtage nogen form for gave, tjenesteydelse eller anden værdi, der gengældes med handlinger eller udeladelser på jobbet, eller som påvirker eller fremstår som om, de påvirker udøvelsen af hans/hendes funktioner, pligter eller dømmekraft. Det gælder også værdier overdraget til tredjepart, såsom ægtefælle/partner, børn osv. Hemmeligholdelse, tilsløring eller fortielse af forhold i kontraktforvaltningen eller af potentielle interessekonflikter i samarbejdet med partnerorganisationer, serviceudbydere, leverandører og forretningspartnere. Dette omfatter ethvert forsøg på at skjule tætte familieforbindelser, aktieposter, medejerskab og andre afgørende relationer.

2 Definition af mistanke, velfunderet mistanke, beviseligt bedrageri osv. Mistanke om bedrageri, korruption osv. kan f.eks. bero på følgende: a. Forsinkelser eller fejl i indleverede regnskaber og beretninger b. Klager fra målgruppen, der hævder ikke at have modtaget tjenesteydelser som lovet eller afrapporteret c. Indkøb af leverancer til væsentligt højere priser end normalt d. Særlige iagttagelser såsom medarbejdere eller frivillige med et forbrug, der ligger langt over deres formodede økonomiske kapacitet, f.eks. bilkøb og byggeri e. Manglende eller mangelfuld afstemning mellem kassebeholdning, kontoudtog og regnskaber Velfunderet mistanke kan bygge på opsigtsvækkende indicier på uredelighed, såsom: a. Mangelfulde bilag for afholdte udgifter b. Manglende underskrifter eller ufuldstændige lister over personer, der har modtaget godtgørelse for deltagelse i træningsarrangementer c. Stærke indicier på forfalskning af underskrifter og bilag Beviseligt bedrageri er baseret på klar dokumentation af den pågældende type svindel og/eller en tilståelse, der kan indberettes til politiets efterforskere og til domstolene. Forebyggelse af bedrageri, korruption, misbrug af midler og ledelsessvigt Retningslinjer og procedurer for administration og økonomistyring bør foreligge på skrift hos medlems- og partnerorganisationer for at forebygge og minimere tilfælde af bedrageri, korruption, misbrug af midler og ledelsessvigt. Udenrigsministeriets retningslinjer, herunder Revisionsinstruksen, samt DUFs Økonomistyringsmanual bør følges i forvaltningen af midler fra Projektpuljen og MENA Puljen til partnerskabsaktiviteter Den følgende antikorruptionsklausul fra Udenrigsministeriet bør indlemmes i alle kontrakter- og bevillingsaftaler: No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practice, shall be made, promised, sought or accepted - neither directly nor indirectly - as an inducement or reward in relation to activities funded under this agreement, incl. tendering, award, or execution of contracts. Any such practice will be grounds for the immediate cancellation of this agreement and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. At the discretion of the Danish Ministry of Foreign Affairs, a further consequence of any such practice can be the definite exclusion from any projects funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs. Regnskabs- og bogføring: I henhold til Udenrigsministeriets Revisionsinstruks og DUFs Økonomistyringsmanual skal de involverede organisationer (DUF-medlemmet og partneren i et udviklings/eller MENA-land) opretholde et sikkert og pålideligt regnskabssystem. Organisationen skal sikre, at økonomiske forretningsgange er betryggende, og at der foregår en forsvarlig intern kontrol. Organisationens bogføring skal løbende ajourføres, dokumenteres med bilag og være i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik. Organisationen skal opbevare regnskabsmaterialet i fem år efter indsatsens afslutning i henhold til Bogføringslovens krav. Revision: I henhold til Udenrigsministeriets Revisionsinstruks og DUFs Økonomistyringsmanual skal revisionen i udlandet foretages i henhold til anerkendte internationale standarder (IFAC/INTOSAI). Udenlandske revisorer skal i relevant omfang orienteres om indholdet af nærværende revisionsinstruks. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, trufne forhandlingsaftaler, indgåede kontrakter samt love og andre forskrifter på tilskudsforvaltningens område. Revisor foretager endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de tilskudsmidler og den driftsstøtte, der er omfattet af regnskabet. Ved monitoreringsbesøg har DUFs og medlemsorganisationernes repræsentanter krav på at mødes med regnskabsførere, andet personale fra økonomiafdelingen samt lokale revisorer for at gennemgå økonomiske forretningsgange, retningslinjer og revisionsprincipper. Partnerorganisationerne forventes at samarbejde omkring sådanne møder og besøg.

3 Ansvarsfordeling DUFs ansvar DUF er ansvarlig for årlig afrapportering og regnskabsaflæggelse for program- og projektbevillinger modtaget fra Danida og Det Arabiske Initiativ. Således er DUF også forpligtet til at give Danida og Udenrigsministeriet besked i tilfælde af velfunderet mistanke og beviseligt bedrageri, herunder eventuel korruption samt misbrug og forsømmelser i forvaltningen af offentlige midler. DUFs indberetning til Danida og/eller en anden afdeling af Udenrigsministeriet vil bygge på oplysninger fra den danske medlems- og den lokale partnerorganisation (se herunder) med tilføjelse af DUFs vurdering af, hvordan de to projektsamarbejdspartnere håndterer sagen. Medlemsorganisationens ansvar Organisationer tilsluttet DUF er forpligtede til at give DUF øjeblikkelig besked ved mistanke om eller beviser på bedrageri, korruption, misbrug af midler eller alvorlige uregelmæssigheder i forvaltningen af bevillinger fra DUFs Projektpulje eller MENA Puljen til partnerskabsaktiviteter. Når der rejses mistanke, bør medlemsorganisationen og DUF i samråd med partnerorganisationen sammen beslutte, hvordan der skal følges op for at fastlægge, om mistanken er velfunderet eller ej. Hvis bedrageri, misbrug af midler eller alvorlige uregelmæssigheder bliver bevist, vil DUF øjeblikkeligt give besked til Danida og/eller en anden afdeling af Udenrigsministeriet. Ethvert tilfælde af beviseligt bedrageri, misbrug af midler eller alvorlige uregelmæssigheder kan give anledning til ophævelse af den gældende kontrakt mellem DUF og den danske medlemsorganisation. Afhængigt af den enkelte sag kan det ligeledes komme på tale at tage disciplinære, civil- og/eller strafferetlige foranstaltninger. En yderligere konsekvens af sådanne forseelser kan blive udelukkelse fra fremtidige DUF-finansierede aktiviteter i en periode eller på ubestemt tid. Partnerorganisationens ansvar Partnerorganisationer forventes at reagere øjeblikkeligt, hvis de har grund til mistanke om bedrageri, korruption, misbrug af midler eller alvorlige uregelmæssigheder, eller hvis de gøres opmærksomme på mistænkelige forhold af deres medarbejdere, frivillige, udsendt personale, rådgivere, medlemmer af målgruppen eller andre personer. Hvis efterforskningen viser, at en sådan mistanke er velfunderet, forventes den lokale partner at indberette situationen øjeblikkeligt til sin danske samarbejdspartner med forslag til indgreb og modforholdsregler. I klare tilfælde af bedrageri eller korruption forventes den lokale partnerorganisation at give sin danske samarbejdspartner øjeblikkeligt besked om sagen samt om de skridt, der er taget eller er planlagt for at løse problemet og forhindre lignende forseelser fremover. Ansvar hos frivillige, ungdomsledere og andre projektarbejdere Frivillige, ungdomsledere og andre, der arbejder med DUF-finansierede projekter, er i første omgang forpligtet til at fortælle deres overordnede om enhver mistanke om eller bevis på bedrageri, misbrug af midler eller alvorlige uregelmæssigheder i forbindelse med DUF-finansierede aktiviteter. Hvis dette ikke medfører passende og tilstrækkelig handling, skal den danske medlemsorganisation og DUF have øjeblikkelig besked for at sikre eventuel opfølgning. Ethvert tilfælde af beviseligt bedrageri, misbrug af midler eller alvorlige uregelmæssigheder begået af frivillige, ungdomsledere eller andre personer støttet af DUF kan give anledning til øjeblikkelig ophævelse af finansieringen af pågældende ungdomslederudveksling mv. Afhængigt af den enkelte sag kan det ligeledes komme på tale at tage disciplinære, civil- og/eller strafferetlige foranstaltninger. En yderligere konsekvens af sådanne forseelser kan blive udelukkelse fra alle fremtidige DUF-finansierede aktiviteter. Lokale og danske revisorers ansvar Hvis lokale eller danske revisorer i forbindelse med revisionen af regnskaber for DUF-finansierede indsatser bliver opmærksomme på nogen form for bedrageri, misbrug af midler, alvorlige uregelmæssigheder eller betydelige brud på kontrakten- eller bevillingsaftalen med DUF, har de pligt til at give øjeblikkelig besked til ledelsen af den lokale partnerorganisation, den danske medlemsorganisation og DUF. Bemærkninger fra lokale og/eller danske revisorer skal indberettes sammen med konstateringer om sagen. Fortrolighed For at overholde dette antikorruptionskodeks skal alle indberetninger af mistanke om bedrageri og korruption tages alvorligt og behandles fortroligt. Alle DUFs medarbejdere og frivillige samt alle medlems- og partnerorganisationer, der udtrykker mistanke om bedrageri og korruption i god tro, er garanteret fortrolighed fra DUFs side.

4 Hvis mistanken skulle vise sig at være ubegrundet, vil hverken DUF eller samarbejdspartnerne tage skridt mod anmelderen, eftersom alle personer bør opmuntres til at indberette uregelmæssigheder uden frygt for gengældelse. I tilfælde af bevidst falske og ondsindede beskyldninger om bedrageri og korruption rettet mod medlemmer af partnerorganisationerne, særlige medarbejdere eller frivillige uden dokumentation, vil DUF dog informere den pågældende samarbejdspartner, og de berørte parter vil blive bedt om at svare på anklagen. Det vil være op til samarbejdspartneren at bestemme, hvilke konsekvenser det bør få for personer, der fremsætter åbenlyst grundløse beskyldninger. DUF vil følge op på alle anklager om bedrageri og korruption. Hvis der anmodes om anonymitet, vil DUF respektere dette, såfremt årsagen til et sådant ønske angives sammen med indberetningen af beviser eller indicier for det påståede bedrageri eller korruption. Retningslinjer for håndtering og anmeldelse af mistanke om bedrageri, korruption, misbrug af midler og alvorlige uregelmæssigheder Medlems- og partnerorganisationer, der opsporer indicier eller beviser på bedrageri, korruption, misbrug af midler eller alvorlige uregelmæssigheder forventes at give øjeblikkelig besked til DUF og fremkomme med følgende oplysninger: a. En klar beskrivelse af sagen, de involverede personer, omfanget af bedrageri eller korruption og de skridt, der er taget for at efterforske eller udbedre problemet, herunder de interne disciplinære samt civil- og/eller strafferetlige foranstaltninger, der er igangsat og planlagt. Der bør fremlægges så mange detaljer som muligt i form af en grundig redegørelse for, hvad der er foregået, herunder hvornår (dato, tidspunkt, hvor mange gange osv.) og hvor det fandt sted. Beskrivelsen bør underbygges af dokumentation af f.eks. anmeldelsen til lokale politi- og antikorruptionsmyndigheder og/eller til partnerorganisationens revisor b. Skridt taget for at generhverve mistede projektpenge og aktiver, samt hvordan tabet forventes at blive erstattet f.eks. gennem forsikring eller tredjepartskrav c. En vurdering af, i hvilket omfang gældende interne retningslinjer, procedurer og kontrolmekanismer er blevet overtrådt og/eller overholdt og i relevante tilfælde et bud på, hvordan svindlen har kunnet foregå trods sådanne regelsæt d. Konkrete forslag til, hvordan interne retningslinjer, procedurer og kontrolmekanismer kan styrkes for at undgå lignende sager fremover e. Hvordan og hvornår sagen forventes at blive afsluttet Alle parter forventes at bidrage til opklaringen og at samarbejde fuldt ud med politi- og antikorruptionsmyndigheder, revisorer og andre organismer med ansvar for efterforskning og retsforfølgelse af personer under mistanke om bedrageri, korruption osv. Dette omfatter sikring af ubegrænset adgang til al relevant dokumentation. Eventuelle modforholdsregler Reaktionen på ovennævnte tilfælde af uredelighed vil blive besluttet i samråd mellem DUF, de involverede partnerorganisationer og hvis det er relevant med Udenrigsministeriet under hensyntagen til følgende forhold: a. Sagens særlige omstændigheder b. Omfanget af pågældende bedrageri, korruption, misbrug af midler eller alvorlige uregelmæssigheder c. Medlems- og partnerorganisationens vilje, beslutsomhed og resultater i indsatsen for at udbedre skaden forårsaget af et klart misbrug af midler I tilfælde af bedrageri, korruption, misbrug af midler og alvorlige uregelmæssigheder forventes den involverede partnerorganisation at: a. Forsøge at genvinde tabet ihærdigt og beslutsomt gennem passende interne disciplinære, civil- og/eller strafferetlige foranstaltninger b. Tage passende og øjeblikkelige modforholdsregler alt efter, hvad der skønnes nødvendigt såsom en opstramning af interne procedurer for at forhindre lignende hændelser fremover c. Tage passende og øjeblikkelige skridt for at udbedre situationen og sikre en omkostningseffektiv anvendelse af økonomiske, materielle og menneskelige ressourcer fremover d. Afbryde samarbejde og konfrontere involverede parter (individer, leverandører, partnere)

5 Hvis en medlems- eller partnerorganisation ikke øjeblikkeligt oplyser hinanden og DUF om sådanne sager, ikke inden for en rimelig periode tager passende modforholdsregler og/eller bevidst forsøger at skjule forhold af denne art i modstrid med bevillingsgrundlaget, vil DUF tage følgende skridt: a. Udbetalinger til projektet eller aktiviteten vil blive afbrudt, evt. samtidigt med DUFs finansiering af andre projekter og aktiviteter gennemført af samme medlems- og/eller partnerorganisation b. Der kan blive lukket for ansøgninger til DUF om finansiering af nye projekter og aktiviteter, indtil ledelsen af den ansvarlige organisation har grebet ind med de nødvendige midler for at genoprette ansvarlig forvaltning og vække tillid til den nye politiske og administrative ledelse Samme regler, procedurer og straffeforanstaltninger gælder naturligvis også, hvis der er mistanke om eller bevis på, at bedrageri, korruption osv. har fundet sted i DUF.

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Revideret den 31. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER

Læs mere

Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet

Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet Kontoret for Humanitær Bistand, Udviklingspolitik og Civilsamfund Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet Senest revideret Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Politik for bekæmpelse af svig

Politik for bekæmpelse af svig Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter POLITIK FOR FORHINDRING OG MODVIRKNING AF ULOVLIG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

DANIDA'S FELLOWSHIP PROGRAMME. RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB

DANIDA'S FELLOWSHIP PROGRAMME. RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB DANIDA'S FELLOWSHIP PROGRAMME RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB Danida Fellowship Centre Hostrupsvej 22 DK-1950 Frederiksberg C Januar 2014 Indholdsfortegnelse 2 KONTRAKT... 4 3 STUDIESTEDETS

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

Økonomistyringsmanual Projektpuljen og

Økonomistyringsmanual Projektpuljen og Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen En manual med gode råd og krav til økonomistyring af bevillinger fra Projektpuljen og MENA

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere