Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering"

Transkript

1 Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Den politiske ramme Den faglige ramme Institutionsrammen Den administrative ramme Den økonomiske ramme Indledning 1.1 Aftalens parter og løbetid Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og aftaleholderen sig til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Dette skal ske inden for de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Centrale Styring, samt den tildelte budgetramme. Aftaleparter for aftale 2007, fra til Godkendt Kommunaldirektør d Benny Balsgaard Benny Balsgaard Institutionsleder Anne Grethe Stadil Sygepleje og rehabilitering 1.2 Aftaleområdets kerneydelse Den kommunale hjemmesygepleje retter sig mod alle personer uanset alder og boform med behov for sygepleje j.fr. vejledning om hjemmesygepleje (nr. 102 af 11/12/2006). Vejledningen beskriver Kommunalbestyrelsens forpligtelser vedrørende hjemmesygepleje og indeholder endvidere Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunens tilrettelæggelse af hjemmesygeplejen. 2.0 Den politiske ramme 2.1 Politiske visioner og målsætninger Den primære sygepleje er et vigtigt element i den samlede sundhedspolitik med fokus på den patientrettede forebyggelse, kronikergrupper og med undgåelse af indlæggelser som et vigtigt tema. 2

3 Formålet med den primære sygepleje er at støtte borgerens selvstændige livsførelse samt at fremme borgerens livskvalitet. 2.2 Politiske indsatsområder Delmål A) Der udarbejdes kvalitetsstandarder der nærmere beskriver ydelserne indenfor den primære sygepleje B) Den primære sygepleje indgår som et vigtigt element i sundhedsfremme og patientrettede forebyggelse jf. sundhedspolitikken. C) Den primære sygepleje indgår i sundhedsaftalerne hvad angår håndtering af: - Udskrivning af den svage ældre - Undgåelse af uhensigtsmæssige indlæggelser - Sikring af hensigtsmæssige patientforløb En bevidst kronikerstrategi - Et optimalt samarbejde med såvel praksissektoren som regionens sygehuse Succeskriterier A) Kvalitetsstandarder for den den primære sygepleje godkendes inden udgangen af 2007 B) I sundhedspolitikken indgår den primære sygepleje implicit i forhold til sundhedsfremme og patientrettede forebyggelse. C) Sundhedsaftalerne implementeres i 2007 og er et kendt værktøj for alle sygeplejersker. Overordnet handleplan A) Udkast til kvalitetsstandarder er ved at blive udarbejdet til udvalgsbehandling. B) Der udarbejdes i samarbejde med pleje-omsorg og træningsområdet et oplæg til sundhedspolitikken vedrørende den patientrettrede forebyggelse C) Tilrettelæggelse af en grundlæggende orientering til sygeplejerskerne om sundhedsaftalerne og den kommunale finansiering af sundhedsvæsenet Mål- og resultatopfølgning I 2007 vil sekretariatet følge op med nærmere bestemte brugertilfredshedsundersøgelser og registering af indlæggelser, der kunne være undgået (som ikke nærmere er fastlagt endnu). Der arbejdes nationalt med central registering af utilsigtede hændelser i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger. Økonomi Ved optimering af det kommunale beredskab i primær sygeplejen kan udgifter til regionens sygehus undgås. Resultatkrav A) Udkast til kvalitetsstandard godkendes i 2007 B) Der udarbejdes et oplæg fra den primære sygepleje til sundhedspolitikken i januar C) Primær sygeplejen skal have fokus på konsekvenserne af de indgåede sundhedsaftaler og konsekvenserne af den ændrede finansiering af sundhedsvæsenet. D) Primærsygeplejen skal løbende involveres i sundhedsfremmende projekter. 3

4 3.0 Den faglige ramme 3.1 Faglige målsætninger Den primære sygeplejes formål er, -At borgerens sundhedstilstand så vidt muligt forbedres med den bedst mulige mestringsevne. -At borgerens trivsel forbedres gennem behandling, lindring, pleje og omsorg -At borgerens kendskab til risikofaktorer i forhold til sundhed forbedres gennem information og vejledning. -At der drages omsorg for familie og pårørende som omgiver den meget syge. -At uddanne studerende til faglige kompetente sygeplejersker Den primære sygepleje tilrettelægges effektivt med hensigtmæssig brug af ressourcer, gode samarbejdsrelationer og stor brugertilfredshed. Den primære sygepleje tilrettelægges med involvering af pårørende og i et samarbejde med relevante samarbejdspartnere. 3.2 Faglige indsatsområder Delmål A) I 2007 formuleres kvalitetsstandarder for sygeplejens væsentlige ydelser. B) I foråret 2007 tilrettelægges et hensigtsmæssig samarbejdsforum med praktiserende læger. C) I foråret 2007 orienteres sygeplejerskerne om sundhedsaftaler og ændret finansiering af sundhedsvæsenet. D) I januar 2007 formuleres primærsygeplejens bud på den patientrettede forebyggelse E) I forlængelse af sundhedsaftalerne involveres primær sygeplejen i følgende projekter: - Hurtig udskrivelse af KOL patienter - Udvikling af telemedicin - Screening af patienters ernæringstilstand - Registering af uhensigtsmæssige indlæggelser brug af de midlertidige boliger - Afdække mulighederne for etablering af en kvalitetsfunktion i form af en udviklingssygeplejerske F) Kvalitetsforbedring af medicingivningen registering af fejl/dosispakning G) Revidering af sygeplejenormeringen på øerne brug af telemedicin. H) Patienterne udtrykker tilfredshed med den primære sygepleje. I) Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med ledelsen indenfor sygeplejeområdet J) Samarbejdspartnere giver udtryk for et godt samarbejde med sygeplejeområdet. K) Implementering af Rambøll Cares pleje/omsorgssystem Succeskriterier A) Relevante kvalitetsstandarder godkendes inden udgangen af B) Samarbejdsforum etableres med praktiserende læger. C) Sygeplejerskerne føler sig vel informeret i forhold til sundhedsaftalekonceptet. D) Primærsygeplejens bud på den patientrettet forebyggelse indgår i sundhedspolitikken. E) Involvering i nævnte projekter giver en bedre opgaveløsning på de involverede områder. F) Indførelse af dosis pakning i hele kommunen. G) En effektiv udnyttelse af normeringerne med hensyntagen til øernes behov. H) 85 % giver udtryk for tilfredshed med sygeplejerskerne indsats. I) 85 % af sygeplejerskerne giver udtryk for tilfredshed med ledelsen af sygeplejen. J) Samarbejdspartnere giver udtryk for tilfredshed med samarbejdet med den primære sygepleje. 4

5 K) Rambøll Care er fuld implementeret i sygeplejen inden udgangen af 3. kvartal Overordnet handleplan Vedtagelse af kvalitetsstandarder for væsentlige ydelser indenfor den primære sygepleje Udarbejdelse af sundhedspolitik marts 2007 Involvering i nævnte projekter Implementering af Rambøll Care Implementering af den danske kvalitetsmodel Udarbejdelse af skabeloner for tilfredshedsundersøgelser i samarbejde med sundhedschef med samtidig aftale om proces. Afdække mulighederne for finansiering af en udviklingsstilling. Mål- og resultatopfølgning Se ovenstående Resultatkrav Sygeplejeområdet indgår i den samlede sundhedsfremmende indsats med fokus dels på eget opgavefelt men også med fokus på den samlede overordnede sundhedsfremmende indsats med involvering i samarbejde med andre fagområder. 3.3 Gældende politikker, regulativer, planer mv. på fagområdet 4.0 Institutionsrammen 4.1 Institutionsrammen Hjemmesygeplejen udfører sygepleje: Udfører sygepleje, rehabilitering og palliation i forløb af forskellig varighed, bl.a. til borgere med kroniske lidelser, alvorligt syge og døende med videre. Udfører lægeordinerede behandlingsopgaver. Observerer patientens tilstand og effekten af sygepleje og behandling Yder borger-og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse. Hjemmesygeplejen planlægger og leder sygepleje: Planlægger og leder sundhedsfremme og forebyggelse, sygepleje-, rehabiliterings- og palliative forløb samt lægeordinerede behandlingsopgaver. Planlægger og leder indlæggelses- og udskrivningsforløb med henblik på at skabe kontinuitet, sammenhængende patientforløb, høj kvalitet og patientsikkerhed. Sikrer sammenhæng i forhold til sociale ydelser. Hjemmesygeplejen formidler sygepleje: Rådgiver, vejleder og underviser borgere, patienter, pårørende og hjemmeplejens øvrige faggrupper, herunder elever og studerende. Hjemmesygeplejen udvikler sygepleje: Udvikler og forbedrer kvaliteten og patientsikkerheden, bl.a. via dokumentaion og kvalitetsudvikling Medvirker i relevant regionalt udviklings- og forskningsarbejde. Medvirker i analyse af lokale sundhedsbehov og rådgiver om det lokale sundhedsvæsens 5

6 udvikling, bl.a. når det gælder sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering, palliation og sammenhæng mellem sundheds- og sociale tilbud. 4.2 Institutionens egne indsatsområder Institutionens egne målsætninger. A. Implementering af elektronisk omsorgsjournal. B. Påbegynde udarbejdelse af sygeplejerskeprofil. C. Fokus på arbejdsmiljø med henblik på fastholdelse og rekruttering. D. Harmonisering på medicinhåndteringsområdet i samarbejde med praktiserende læger og apoteker. E. Kvalitetsstandarder for sygeplejens væsentligste ydelser. Delmål. A. I første halvår af 2007 implementeres elektronisk omsorgsjournal i sygeplejedistrikterne. B. I efteråret 2007 nedsættes arbejdsgruppe bestående af sygeplejerskerepræsentanter fra alle områder, TR for sygeplejerskerne samt ledere, der skal påbegynde udarbejdelsen af en sygeplejerskeprofil. C. I det lokale MED-udvalg arbejdes specifikt med arbejdsmiljø, herunder følge op på fravær. D. En nedsat gruppe arbejder med medicinhåndtering, og udarbejder forslag til standard, som fremlægges for repræsentanter for de praktiserende læger samt de tre apotekere i FMK i foråret E. I 2007 udarbejdes kvalitetsstandarder for følgende sygeplejeydelser: Diabetes, sårpleje, medicinhåndtering, incontinens, palliativ pleje. Succeskriterier. A. Elektronisk omsorgsjournal er et fortroligt planlægnings- og dokumentationsredskab for alle sygeplejersker inden udgangen af 3. kvartal B. Ultimo november 2007 fremlægges oplæg på sygeplejerskeprofil til hele sygeplejegruppen. C. At der generelt udtrykkes tilfredshed med området som arbejdsplads. D. At standarden for medicinhåndtering godkendes af omtalte samarbejdspartnere, samt at hovedparten af de mulige patienter er overgået til dosisdispensering inden udgangen af E. Omtalte kvalitetsstandarder er forelagt til politisk godkendelse inden udgangen af Overordnet handleplan. Detailplanlægning af implementeringen af elektronisk omsorgsjournal på alle niveauer. Godkendelse af kvalitetsstandarder. Udarbejdelse af skabelon til tilfredshedsundersøgelse blandt sygeplejerskerne. Mål og resultatopfølgning. Se ovenstående. Økonomi. Holdes inden for rammen. Resultatkrav. Sygeplejeområdet har fokus på kerneydelserne i samarbejde med andre fagområder. 6

7 5.0 Den administrative ramme 5.1 Direktionens koncernmål Ledelsesgrundlag og værdier: Lederforum formulerer et fælles grundlag for god ledelse som i videst muligt omfang træder i stedet for en detaljeret regelstyring. Det er et koncernmål at alle aftaleholdere bidrager konstruktivt til denne proces - og at hver aftaleholder udmønter de fælles ledelsesgrundlag og værdier i eget fagsekretariat, stab eller institution. HR-staben er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. Medarbejdertrivsel: Direktionen lægger stor vægt på at opbygge en organisation, hvor medarbejdernes trivsel er rigtig god. Derfor skal bl.a. gennemføres to trivselsundersøgelser i hele organisationen i løbet af Med dette initiativ ønsker direktionen at sætte yderligere fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et koncernmål at hver enkelt aftaleholder følger op på resultaterne af disse undersøgelser og arbejder systematisk med medarbejdertrivsel i eget fagsekretariat, stab og institution. HR-staben er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. En åben og proaktiv kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune skal være kendt som en åben og proaktiv organisation, hvor de ansatte i videst mulig omfang benytter deres faglige og personlige kompetencer til at synliggøre initiativer og opgaveløsning i den form Faaborg-Midtfyn har besluttet. Det er et mål at kommunens ansatte har en forståelse for og en oplevelse af, at reglerne om offentlig ansattes ytringsfrihed ikke blot er gældende, men også at ledelsen understøtter brugen heraf. Fællessekretariat er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. Dialogbaseret Aftalestyring: Dialogbaseret aftalestyring skal skabe fokus på organisationens mål og resultater på alle niveau. Derfor er det afgørende for direktionen at hele organisationen i 2007 oplever, at den politiske dialog og målformulering udgør et godt grundlag for udarbejdelse af aftaler i tæt dialog og samspil med brugere og medarbejdere. Det forventes at alle aftaleholdere aktivt arbejder med formidling af formålet med aftalestyring samt inddrager medarbejdere, brugerbestyrelser o.lign. i arbejdet. Det er ligeledes direktionens mål, at alle aftaleholdere får de redskaber og kompetencer, som gør dem i stand til at udøve den nødvendige styring og ledelse i fht. aftalernes forskellige rammer. EvalueringProjektOrganisation-staben (EPO) er tovholder på implementering, udviklingen og evaluering af Dialogbaseret Aftalestyring. En detaljeret beskrivelse af direktionens koncernmål fremgår at notat vedrørende direktionens Koncernmål for 2007 samt direktionens aftaler med HR, Fællessekretariatet samt EvalueringProjektOrganisation-staben (EPO). 5.2 Spilleregler for aftalestyring Der henvises til Spilleregler for Decentral ledelse og Central Styring vedtaget i Kommunalbestyrelsen den Politikker, retningslinier mv. på koncernniveau Der henvises til Styrelsesvedtægten, Kasse- og regnskabsregulativet, Personalepolitikken, koncept for Dialogbaseret Aftalestyring, Indkøbspolitikken, IKT-arkitektur og den fælles designmanual. 7

8 6.0 Den økonomiske ramme 6.1 Driftsbudget for aftaleholderen Det oprindelige driftsbudget for Hjemmesygeplejen er budgetlagt med netto kr. Budgetrammen vil i løbet af foråret 2007 blive reguleret inden for følgende områder: Forsikringer IT Udvendig bygningsvedligeholdelse Lederløn Tjenestemandspension til afgåede tjenestemænd Budgettet til lederløn vil blive overført til Fagsekretariat Forebyggelse & Sundhed, hvor fagsekretariatschefen har den formelle ansættelses- og afskedigelseskompetence. Det er op til den enkelte aftaleholder at holde sig ajour med eventuelle yderligere korrektioner af budgetrammen. De øvrige forudsætninger lagt til grund for budgettet er nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne indeholdt i Budget For en præcisering af de generelle aftaleforhold henvises til de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring ( Spilleregler for Central Styring og Decentral Ledelse ) samt Faaborg-Midtfyn Kommunes Kasse- & Regnskabsregulativ med tilhørende bilag. 8

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Vester Åby Skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef

Læs mere

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene Version d. 16. april 08 Samlet Årsberetning 2007 for stabene Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration 2007 Forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedsaftalerne - eksempler til inspiration Forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedsaftalerne

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

REGIONERNES FOREBYGGELSESOPGAVER. en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3

REGIONERNES FOREBYGGELSESOPGAVER. en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3 REGIONERNES FOREBYGGELSESOPGAVER en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3 2009 Regionernes forebyggelsesopgaver en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion Februar 2010 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Pilottestversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 5 Indledning... 6 Introduktion til

Læs mere

Enghaven-Dixensminde. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Enghaven-Dixensminde. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Enghaven-Dixensminde Drifts- og Kirsten Dyrholm Afdelingschef Marianne Lyngsø Foged Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts-

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune

hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Rammer og retning...6 3. Opgaver...8 4. Organisationsplan...10 5.

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere