Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0859 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0859 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0859 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004) 859 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning for 2002 DA DA

2 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Indledning Sammenfatning af medlemsstaternes reaktioner på Revisionsrettens generelle bemærkninger fordelt på sektorer Egne indtægter Regnskabsføring af traditionelle egne indtægter Toldkontrol af fragt ved ankomst til lufthavne Egne indtægter fra moms og BNI Landbrug Forvaltnings- og kontrolsystemer Regnskabsafslutning Andre spørgsmål Strukturfondene Forsinkelser i afslutningen af de ældste projekter Overensstemmelse med forordning nr. 438/2001 om kontrol med strukturfondene Forbehold taget af generaldirektøren for regionalpolitik Kontroversielle bemærkninger Andre sektorer Enigheds- og uenighedspunkter Metodeproblemer DAS-fejl Konklusion DA 2 DA

3 1. INDLEDNING a) På det Europæiske Råds møde i Dublin i 1996 anmodede Kommissionen i overensstemmelse med konklusionerne om sund og effektiv finansiel forvaltning medlemsstaterne om at besvare Revisionsrettens bemærkninger i sin årsberetning og særberetninger og at afgive oplysninger om eventuelle afhjælpende foranstaltninger. I artikel 143, stk. 6, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 1 har man taget denne praksis til sig ved at kræve, at Kommissionen skal meddele de berørte medlemsstater de bemærkninger i beretningen, der vedrører forvaltningen af midler, som de har ansvaret for i henhold til gældende bestemmelser. Efter at have modtaget disse oplysninger skal medlemsstaterne svare Kommissionen i løbet af 60 dage. Denne rapport, som fremsendes til Revisionsretten, Rådet og Europa-Parlamentet, indeholder et sammendrag af medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning for I sin årsberetning for påpegede Revisionsretten endnu en gang, at de budgetområder, som er underlagt delt forvaltning mellem Kommissionen og medlemsstaterne, følges med særlig stor opmærksomhed, fordi de er så komplekse, og fordi forvaltningen foregår på så mange forskellige niveauer 3. Kommissionen har for sin del taget skridt for at sikre sig, at svagheder afhjælpes. Aktion 12 i sammenfatningsrapporten for er gennemført og vil blive suppleret med konkrete skridt for at fremme anvendelse af tilsvarende revisionsmetoder. Ud over sin sammenfatningsrapport for 2002 har Kommissionen forpligtet sig til at rette alle nødvendige henstillinger for at afklare henholdsvis medlemsstaternes og Kommissionens ansvar, når der er tale om delt forvaltning 5. På grund af omfanget af delt forvaltning og dermed den plads, den optager i Revisionsrettens beretning, er det særligt påkrævet at kende medlemsstaternes holdninger til de problemer, der bringes på bane ved den eksterne revision. For det første får medlemsstaterne dermed lejlighed til at udtale sig om Revisionsrettens betragtninger og anbefalinger 6. For det andet kan medlemsstaterne forelægge de afhjælpende foranstaltninger, de har gennemføret eller planlagt at gennemføre. Endelig skulle Kommissionen få et generelt indtryk af de forskellige problemer på nationalt plan og dermed kunne træffe passende afhjælpende foranstaltninger. b) Revisionsretten forelagde den 17. november 2003 sin årsberetning for 2002 for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg, mens Rådets Budgetudvalg fik den EFT L 248 af EFT C 286 af Idem, s. 6. Vedrørende aktion 12, se KOM(2002) 426 af , punkt , s. 25. KOM(2003) 391 af , punkt , s. 22 og 23. Dette berører på ingen måde kontakterne mellem Kommissionen og de berørte medlemsstater for at følge Revisionsrettens bemærkninger op. Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger for at følge Revisionsrettens sektorskrivelser op er en specifik foranstaltning koncentreret om, hvilke forholdsregler der skal træffes for at afhjælpe de påviste problemer. DA 3 DA

4 forelagt den 20. november Efter denne tidlige præsentation sendte Kommissionen et brev til alle medlemsstaternes faste repræsentationer og bad om svar inden den 19. december. I et forsøg på at skabe en sammenhængende og harmoniseret ramme om de nationale bidrag var Kommissionens anmodning ledsaget af et spørgeskema udarbejdet i nært samarbejde med Revisionsretten. Det bestod af en række specifikke referencer til den enkelte medlemsstat i årsberetningen og et resumé af fejlene i revisionserklæringen (DAS) for hvert land. c) Beretningen er derfor baseret på medlemsstaternes bidrag. Det skal påpeges, at på trods af den generelle ramme var bidragene ret forskellige både i form og ikke mindst i indhold. Medlemsstaterne svarede således fuldt ud eller delvis på de punkter eller DAS-fejl, de blev præsenteret for, og i nogle få tilfælde rettede de henstillinger eller fremsatte mere generelle bemærkninger. Tidsfristerne i finansforordningen blev ikke respekteret fuldt ud, og nogle bidrag ankom flere uger for sent. Eftersom nogle medlemsstater enten ikke besvarer specifikke bemærkninger om dem eller kun afgiver fragmenterede oplysninger om de fejl, Revisionsretten har påpeget, er det undertiden vanskeligt at danne sig et fuldstændigt billede af medlemsstaternes holdninger til vigtige resultater. Kun fire medlemsstater fremsatte generelle bemærkninger til specifikke forhold, der var behandlet i Revisionsrettens beretning. Én medlemsstat svarede overhovedet ikke. d) En stor del af fællesskabsbudgettet administreres ved delt forvaltning. Derfor er medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer et centralt punkt i Revisionsrettens beretning. Formålet med denne procedure er at give medlemsstaterne lejlighed til at fremsætte deres synspunkter, betragtninger og eventuelle henstillinger efter offentliggørelsen af en rapport, som berører dem både direkte og mere generelt i forbindelse med dechargeproceduren. Selv om de ikke har det endelige ansvar for gennemførelsen af budgettet, kaster deres bidrag et særligt lys på forvaltningen af bevillingerne til Fællesskabet. De nationale bidrag kan anvendes til at identificere en række større emner, som er af særlig interesse for en analyse af sektorer med delt forvaltning. De fremhæver især de specifikke problemer i medlemsstaterne og peger på mulige løsninger på dette plan. Derfor omhandler den første del af denne rapport som vanligt egne ressourcer, landbrug og strukturfondene. De emner, som flere medlemsstater har været optaget af, er fremhævet inden for hver sektor. Efter denne præsentation opdelt i sektorer gives der i to mere analytiske afsnit en redegørelse for punkter, hvor der er enighed eller uenighed mellem medlemsstaterne og Revisionsretten, og man forsøger at nå frem til, hvilke overordnede konklusioner der kan drages. DA 4 DA

5 2. SAMMENFATNING AF MEDLEMSSTATERNES REAKTIONER PÅ REVISIONSRETTENS GENERELLE BEMÆRKNINGER FORDELT PÅ SEKTORER 2.1. Egne indtægter Medlemsstaterne fokuserer på tre hovedemner, som er regnskabsføringen af de traditionelle egne indtægter, toldkontrol af fragt ved ankomst til lufthavne og egne indtægter fra moms og BNI Regnskabsføring af traditionelle egne indtægter De fleste medlemsstater (især Det Forenede Kongerige, Nederlandene, Frankrig, Tyskland, Italien, Sverige, Finland, Belgien, Danmark, Grækenland og Irland) bringer stadig dette spørgsmål på bane, og bestrider i det store og hele ikke Revisionsrettens bemærkninger om resterende fejl i B-regnskaberne, forsinkelser, uoverensstemmelser mellem A- og B-regnskaber og en række andre uregelmæssigheder i forbindelse med opgivelsen af B-regnskaber til Kommissionen. I en række tilfælde peger de dog på, at de relevante bestemmelser i forordning nr. 1150/2000 er overholdt, at der ikke er tale om økonomiske virkninger, at der er tale om ubetydelige fejl, eller at der er truffet en række foranstaltninger for at følge dem op. De fleste af de pågældende medlemsstater oplyser endvidere, at de har truffet eller er i færd med at træffe forholdsregler for at forbedre situationen (f.eks. er man i Frankrig, Sverige og Tyskland ved at indføre it til forvaltning af proceduren, og nogle procedurer er ved at blive standardiseret i Sverige, mens de nederlandske og italienske myndigheder foretager tekniske ændringer). Finland mener, at der ikke er enighed mellem Kommissionen og medlemsstaterne om B-regnskabsprocedurerne, og opfordrer Kommissionen til at sørge for, at alle medlemsstater anvender de gældende regler på samme måde. Endelig giver Det Forenede Kongerige udtryk for sin støtte til Kommissionens forslag (KOM (366)) om at ændre forordning nr. 1150/2000 for at forbedre forvaltningen af de beløb, der opføres i B- regnskaberne Toldkontrol af fragt ved ankomst til lufthavne Nogle af de berørte medlemsstater erkender, at der er tale om forskellig kontrolpraksis og svagheder i kontrolordningerne, som Revisionsretten påpeger. Det Forenede Kongerige bemærker, at der er gjort omfattende bestræbelser for at løse problemet med forsendelser, som ser ud til ikke at være blevet behandlet. De svenske myndigheder mener, at Revisionsretten i nogle tilfælde har en anden opfattelse end det svenske toldvæsen af, hvordan toldklarering og andre former for kontrol skal foretages. De fastholder, at de overholder EU-lovgivningen, og at deres risikoanalyse og kvalitetskontrol er tilstrækkelige til at sikre, at fejltagelserne begrænses til et acceptabelt niveau med hensyn til risici på alle væsentlige områder. Hvad angår kurertjenesters toldklarering, mener de svenske myndigheder, at Revisionsretten på nogle punkter har en anden opfattelse af, hvordan toldkontrol og andre former for kontrol skal foretages. DA 5 DA

6 De italienske myndigheder giver en grundig beskrivelse af kontrolsystemet i de italienske lufthavne. Med hensyn til fragt ad landevejen mellem lufthavne som led i et transitsystem nævner de franske myndigheder, at der er gjort nye fremskridt efter 2003, og man planlægger at afvikle den forenklede fællesskabsmetode kaldet collective de transfert fra og med De østrigske myndigheder melder også om foranstaltninger, der er indført på dette område, og mener, at garantierne for, at varerne vil blive behandlet korrekt, ikke er mindre omfattende i forbindelse med ordninger med toldlagre end med midlertidig oplagring Egne indtægter fra moms og BNI Hvad angår momsopkrævning i medlemsstaterne, har Frankrig foretaget nye beregninger af indtægterne fra bøder og morarenter på det franske fastland samt indtægterne fra de oversøiske departmenter i 1999 og Portugal erkender at have indsendt sit momsregnskab for 2001 længe efter den tidsfrist, der er fastsat i fællesskabslovgivningen, og meddeler, at det samme vil være tilfældet for Man vil løse problemet endeligt og overvejer at nedsætte et tværministerielt udvalg hertil. Portugal nævner også, at man har afstemt momsindtægterne med tallene fra statens regnskaber for 1998 og sendt resultatet til Kommissionen Landbrug I en generel kommentar understreger en medlemsstat (Nederlandene) behovet for gode kontrolsystemer og enkle EU-bestemmelser for at garantere, at transaktionerne er lovlige. En større del af udgifterne til den fælles landbrugspolitik vil som følge af den kommende landbrugsreform blive forvaltet og revideret ved hjælp af det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IACS). Derfor skal medlemsstaterne gøre de nødvendige bestræbelser for at optimere kontrolsystemerne, men fordi bestemmelserne undertiden kan fortolkes forskelligt og revideres regelmæssigt, kan det vise sig vanskeligt at anvende dem fuldt ud og korrekt. Grækenland påpeger, at EU s inspektører efter grundige inspektioner på alle niveauer har bekræftet fremskridtet med at gennemføre det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IACS). De har overalt fundet tegn på, at der er taget positive skridt. De øvrige medlemsstaters bidrag giver anledning til at fremhæve to forhold, nemlig Revisionsrettens kritik af de forskellige forvaltnings- og kontrolsystemer baseret på opdagede fejl og regnskabsafslutningen for betalingsorganernes vedkommende Forvaltnings- og kontrolsystemer Hvad angår arealstøtteordningerne, hvor man har konstateret store forskelle mellem den agerjord, landmændene har opgivet, og målinger foretaget under overvågelse af Revisionsrettens revisorer, bestrider nogle af de berørte medlemsstater (Frankrig, Grækenland og Nederlandene) ikke, at der er sket fejl. Nederlandene stiller dog spørgsmål ved den fejlprocent, Revisionsretten er nået frem til, og den anvendte metode. I ét tilfælde stiller også Frankrig spørgsmål ved Revisionsrettens metode til at måle omfanget af uoverensstemmelsen og anmoder Revisionsretten om at ændre holdning. Begge de berørte medlemsstater understreger, at Revisionsrettens bemærkninger ikke drager hverken deres egne inspektioners pålidelighed eller DA 6 DA

7 overholdelsen af gældende bestemmelser i tvivl, og at de sanktioner, der er fastsat i EU-bestemmelserne, er håndhævet. Portugal bestrider Revisionsrettens vurdering af, at en betydelig forskel mellem gennemsnitsstørrelsen af en indgiven og en kontrolleret fordring, kan have betydning for omfanget af afslørede fejl. Enhver fortolkning skal inddrage vægtningen af forskellige faktorer, herunder de geografiske forhold, som i Portugals tilfælde kommer til udtryk i de forskellige størrelser af de berørte landområder i den nordlige og den sydlige del af landet. Sverige gør også indsigelse mod Revisionsrettens metode. Når den foretager kontrol med to års forsinkelse, kan den ikke afgøre, om den måler markskellene, som de var i det år, revisionen vedrører, da markskel ofte ændres med årene. Hvad angår dyrepræmier, bestrider de portugisiske myndigheder nøjagtigheden af den høje fejlprocent blandt de anmeldte ammekøer. De mener, at fejlprocenten bør fastsættes på grundlag af antallet af ikke-støtteberettigede dyr, der kontrolleres. Det Forenede Kongerige accepterer Revisionsrettens bemærkninger og meddeler, at man har truffet foranstaltninger for at inddrive fejlagtigt udbetalt støtte. Nederlandene kritiserer en ekstrapolering, Revisionsretten har foretaget på grundlag af en enkelt kontrol Regnskabsafslutning - Revisionsretten understreger, at 22 ud af de 86 betalingsorganer modtog en kvalificeret eller negativ udtalelse i forbindelse med Kommissionens årlige beslutning om regnskabsafslutning, der vedrører godkendelse af betalingsorganernes regnskaber for det foregående budgetår. Kommissionen traf tre overensstemmelsesbeslutninger vedrørende udgifter i Et beløb på 301,4 mio. EUR blev frakendt EU-finansiering, og der blev foretaget korrektioner. - Med hensyn til manglende overholdelse af godkendelseskriterier og kontrolsvagheder nævner de franske myndigheder, at de pågældende franske betalingsorganer faktisk havde fået påtale af Commission de certification des comptes des organismes payeurs (CCCOP), som i første omgang fandt det umuligt at udtale sig om visse udgiftsposter, især med hensyn til eksportrestitutioner. Siden da har CCCOP sendt Kommissionen yderligere rapporter og certifikater, der fjerner de tidligere forbehold. Ifølge de franske myndigheder opfylder de pågældende betalingsorganers regnskaber nu EU-reglernes betingelser om fuldstændighed, nøjagtighed og pålidelighed. De belgiske myndigheder oplyser, at de flamske myndigheder i 2003 svarede Kommissionen, og at der er oprettet et nyt organ med blandt andet en intern revisionstjeneste. De tyske myndigheder melder om forbedringer, så akkrediteringskriterierne nu er opfyldt. - Hvad angår betalingsorganer, har Frankrig, Tyskland, Belgien, Grækenland, Det Forenede Kongerige og Portugal accepteret Revisionsrettens kritik, og reformer er planlagt, iværksat eller gennemført. - Med hensyn til finansielle korrektioner understreger de fleste af de berørte medlemsstater, at der stadig pågår procedurer internt eller med Kommissionen. Korrektionerne for mælkekvoter er de mest omstridte. En medlemsstat (Spanien) har indbragt korrektioner i forbindelse med politikken for mælkekvoter for Domstolen. De italienske myndigheder har understreget, at problemerne med at indsamle afgiften DA 7 DA

8 skyldes interne administrative og retlige procedurer, hvilket ikke bør føre til korrektioner. Tyskland erkender derimod de vanskeligheder, der har ført til engangskorrektioner efter kontrol med eksportrestitutioner (overvågningsselskaber) og udtaler, at man har truffet vidtrækkende foranstaltninger for at løse problemet Andre spørgsmål - Hvad angår andre udgifter (støtte til markederne for landbrugsprodukter, støtte til produktion og afsætning af frugt og grøntsager og støtte til omstrukturering og omlægning af vindyrkningsarealer), kan Spanien ikke fastslå, hvilken kilde Revisionsretten har baseret sine bemærkninger på, når den hævder, at Kommissionen har "konstateret en lang række svagheder ved den måde, hvorpå efterkontrollen gennemføres og planlægges, og den måde, hvorpå fejl registreres og korrigeres". Det Forenede Kongerige henviser til Kommissionens svar på Revisionsrettens beretning, ifølge hvilken der er sket væsentlige forbedringer. Nederlandene understreger, at den konklusion, Revisionsretten er nået frem til i forbindelse med en revision af tilrettelæggelsen og gennemførelsen af forudgående kontrol i henhold til forordning nr. 4045/89, ikke stemmer overens med de konklusioner, Kommissionen gav meddelelse om efter denne kontrol Strukturfondene Tre medlemsstater kommenterer bemærkningerne til strukturforanstaltninger i kapitel 5 i Revisionsrettens årsberetning. - Det Forenede Kongerige tilslutter sig noget af kritikken i beretningen. Man mener f.eks., at der af en række årsager vil blive tale om en frigørelse, selv om den nye finansielle profil er velegnet til at sikre en jævn strøm af midler til programmerne. Imidlertid er de britiske myndigheder uenige med Revisionsretten på følgende punkter: - ekstrapolering af kritik fra et begrænset antal revisioner - Revisionsrettens egne revisioner i medlemsstaterne er ikke altid afsluttet, og selv når det er tilfældet, betyder forsinkelser, at der ikke er meget at gøre for at forbedre situationen - virkningen af reglen "n+2" for omfanget af de midler, der skal bruges ved afslutningen af programperioden. De britiske myndigheder mener endvidere, at de gav forvaltningsmyndighederne tilstrækkelig vejledning i de nødvendige forvaltnings- og kontrolsystemer ved udgangen af De tilføjer, at det er inkonsekvens fra generaldirektoraternes side, der fører til inkonsekvente fortolkninger i medlemsstaterne, og at dette spørgsmål er rejst gentagne gange over for Kommissionen. Det Forenede Kongerige minder om, at Revisionsretten fandt, at der var gjort ringe fremskridt med afslutningen af interventioner fra programperioden På trods af den sent udsendte vejledning til medlemsstaterne gjorde alle engelske regioner en DA 8 DA

9 stor indsats for forelægge dokumenterne for Kommissionen inden fristen den 31. marts Der er siden rejst en række spørgsmål om disse dokumenter, som man i øjeblikket behandler. De britiske myndigheder har udarbejdet en oversigt over indhøstede erfaringer, hvori man beskriver de vanskeligheder, man stødte på ved afslutningen af programmer for De vil blive inddraget i forvaltningen af programperioden I det store og hele støtter Det Forenede Kongerige Kommissionens svar på Revisionsrettens beretninger for 2002, især med hensyn til evaluering og kontrolbesøg. Kommissionen har foretaget en række evalueringer, som vil være yderst gavnlige for såvel de nuværende som de kommende medlemsstater, mens beslutningen om at slå britiske revisioner sammen med Kommissionens, hvor det er muligt, er prisværdig. DA 9 DA

10 - Irlands kommentarer Irland er enig med Revisionsretten i, at Kommissionen var sen til at forsyne medlemsstaterne med regler og præciseringer. Forordning nr. 2064/97 om gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 om detaljerede ordninger for medlemsstaternes finanskontrol af aktioner, der medfinansieres af strukturfondene, blev vedtaget i november 1997, næsten fire år efter programperiodens begyndelse. Ifølge de irske myndigheder kom præciseringen af denne og andre forordninger så sent som i 2001 og Nederlandenes kommentarer Nederlandene deler Revisionsrettens opfattelse og mener, at de interne forvaltningsog kontrolsystemer i medlemsstaterne stadig er utilstrækkelige. Ifølge de nederlandske myndigheder har Kommissionen stadig ikke gjort tilstrækkelige fremskridt med afslutningen af perioden Endelig blev der udarbejdet nye retningslinjer midt i den foregående programperiode, hvilket skabte forvirring i medlemsstaterne om, hvilke regler man skulle bruge i forskellige situationer. Dette medførte, at man var ude af stand til at træffe de påkrævede forholdsregler inden for den fastsatte frist. Særlige kommentarer fra medlemsstaterne inden for denne sektor omhandler spørgsmål, som går på tværs af hovedafsnittene i kapitel 5 i årsberetningen: - afslutning af de ældste projekter - overholdelse af forordning nr. 438/2001 om kontrol med strukturfondene - forbehold taget af generaldirektøren for regionalpolitik. Endvidere var en række medlemsstater uenige i nogle af Revisionsrettens bemærkninger Forsinkelser i afslutningen af de ældste projekter Revisionsretten har igen påpeget vanskeligheder med at afslutte gamle projekter. Den mener, at de skyldes den sene udstedelse af retningslinjer og den kendsgerning, at kontrolsystemerne ikke var indført i medlemsstaterne tidligt nok til, at de kunne være effektive inden programafslutningen. Revisionsretten bemærker, at Kommissionen selv fandt væsentlige mangler på et tidspunkt, hvor de endelige udgiftanmeldelser skulle indsendes. Generelt har de medlemsstater, der har svaret, erkendt, at de er stødt på problemer, der har ført til for lange forsinkelser. I forbindelse med 11 mål 3- programmer (ESF) nævner de spanske myndigheder, at de har indsendt det endelige regnskab, herunder de finansielle korrektioner, de havde kendskab til, da de blev udarbejdet mellem august 2001 og maj Danmark foretager supplerende undersøgelser af afslutningen af FIFG-programmer fra perioden samt supplerende kontrol af PESCA-programmer i Irland melder om fremskridt med afslutningen. Tyskland anfægter Revisionsrettens bemærkninger om, at endelige udgiftsanmeldelser om programmer fra perioden skulle have været afvist på grund af tvivl om uafhængigheden af de revisorer, der foretog kontrollen eller DA 10 DA

11 udstederen af den endelige udgiftsanmeldelse. Årsagen til afvisningen var, at der ikke var afgivet tilstrækkeligt detaljerede oplysninger om disse personers uafhængighed. Disse beskrivelser er tilføjet eller er ved at blive det Overensstemmelse med forordning nr. 438/2001 om kontrol med strukturfondene Revisionsretten analyserede medlemsstatenes forvaltnings- og kontrolsystemer i henhold til forordning nr. 438/2001, der indeholder standarder for kontrol med strukturfondene i programperioden Vedrørende de svagheder i medlemsstatenes forvaltnings- og kontrolsystemer som led i gennemførelsen af ovennævnte forordning, som Revisionsretten påpeger, oplyser de franske myndigheder, at de har truffet foranstaltninger for at supplere revisionen. Frankrig er dog uenig med Revisionsretten, da man havde indført en procedure for at kontrollere betalingsanmodninger i forbindelse med centraliseret forvaltning. Endelig planlægger Frankrig at supplere kontrollen med faktiske betalinger. De spanske myndigheder indrømmer, at de havde foretaget ti stikprøvekontroller af aktiviteter i perioden , da Revisionsrettens årsberetning blev afsluttet. Det skyldtes, at bestræbelserne var koncentreret om afslutningen af perionden Spanien understreger dog, at landets revisorer har indhentet en del af den forsinkelse, der opstod i de første år af den nuværende programperiode. Spanien nævner endvidere, at man i oktober 2003 underrettede Kommissionen om, at man havde foretaget de kontroller, der henvises til i artikel 10 i forordning (EF) nr. 438/01, for 2001 og Spanien opremser en lang række initiativer, der er taget for at gennemføre forordning nr. 1386/2002 af 29. juli 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94, for så vidt angår forvaltnings- og kontrolsystemerne vedrørende støtte, der er ydet fra Samhørighedsfonden og proceduren for finansielle korrektioner. De britiske myndigheder giver en detaljeret redegørelse for bemærkningerne om vurderingen af forvaltnings- og kontrolsystemerne for ESF i West Wales and the Valley og nævner, at Scottish Executive har forberedt et forslag om tilsyn med EFRU-projekter i Skotland Forbehold taget af generaldirektøren for regionalpolitik Disse forbehold vedrører Grækenland, Spanien og Italien. Grækenland meddeler, at man har underrettet Kommissionen om fællesskabsstøtterammens forvaltningsmyndigheds og betalingsorganets mening om forbedringer af forvaltnings- og kontrolsystemet i slutningen af januar Italien meddeler, at man har foretaget nogle opfølgninger. Spanien finder, at forbeholdet ikke er særlig klart, og nævner den brede vifte af nationale foranstaltninger, man har iværksat for at gennemføre forordning nr. 1164/1994 efter offentliggørelsen af forordning nr. 1386/2002 af 29. juli DA 11 DA

12 Kontroversielle bemærkninger Endelig skal det bemærkes, at mindst seks medlemsstater bestrider nogle af Revisionsrettens bemærkninger. De tyske myndigheder bestrider bemærkningen om, at de endelige udgiftsanmeldelser fra perioden for programmer under EUGFL, Udviklingssektionen ikke blev accepteret på grund af tvivl om uafhængigheden af de revisorer, der foretog kontrollen, eller af udstederen af de endelige udgiftsanmeldelser 7. Det er tværtimod Tysklands vurdering, at alle endelige udgiftsanmeldelser vedrørende disse programmer blev accepteret. De pågældende delstater havde indgået endelige udgiftsanmeldelser på et tidligt tidspunkt, inden Kommissionen havde udstedt retningslinjer, og de har besvaret eller er i færd med at besvare yderligere spørgsmål fra Kommissionen. Østrig bestrider tabellen og Revisionsrettens ledsagende negative bemærkning vedrørende vurderingen af gennemførelsen af forvaltnings- og kontrolsystemerne for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i Oberösterreich 8. Østrig anmoder Revisionsretten om en korrektion. Spanien fremfører, at ingen af afslutningerne af en række programmer (ESF) i perioden fra 1994 til 1999 blev afvist, mens Revisionsretten fastslår, at den endelige udbetaling ikke blev foretaget, fordi tilsynsudvalget ikke godkendte den, inden de endelige rapporter blev sendt til Kommissionen. Grækenland udtaler, at forordning (EF) nr. 438/2001 ikke kræver, at de udbetalende myndigheder skal foretage direkte kontrol for at afgøre, om udgiftsanmeldelserne opfylder pålidelighedskravene i forordningens artikel 9, litra b), nr. ii, andet afsnit, og at betalingsmyndigheden dermed kan opfylde forordningens krav på anden måde. Revisionsretten kritiserede i sin årsberetning mangelen på den fornødne kontrol (som specificeret i forordningen), før den attesterede udgiftsanmeldelserne 9. Frankrig anfægter Revisionsrettens bemærkninger om, at der ikke fandtes nogen procedurehåndbog, da den foretog sin revision af programmet for Nord-Pas-de- Calais mål (ESF). I den sag anfægter Frankrig desuden, at betalingsorganet ikke skulle være uafhængigt. Under henvisning til Kommissionens godkendelse udtaler de britiske myndigheder, at eftersom der ikke havde været tale om udgifter i Det Forenede Kongerige i 2001, var der heller ikke fortaget nogen finansforvaltning, kontrol eller noget tilsyn, og at der derfor heller ikke var grund til at henvise til forordning nr. 438/2001 i den årlige finanskontrolberetning for Se EFT C 286 af , s Se EFT C 286 af , s Se EFTC 286 af , s DA 12 DA

13 2.4. Andre sektorer Nogle medlemsstater har udarbejdet svar om emner, som ikke vedrører delt forvaltning. De vil især give deres mening tilkende om de forestående reformer, som Revisionsretten har anbefalet, eller som de selv finder påkrævet. Med hensyn til eksterne aktioner, førtiltrædelsesstøtte og Den Europæiske Udviklingsfond fremsætter kun de britiske myndigheder generelle bemærkninger. Ifølge Det Forenede Kongerige giver Revisionsrettens gennemgang fortsat anledning til betænkelighed på grund af ligheden med sidste års beretning, især hvad angår vigtige politiske spørgsmål og gennemførelse. For eksterne aktioners vedkommende vil der blandt andet være tale om en uens takt i dekoncentrationen (hvor man forventede mere fra Revisionsrettens side, især med hensyn til implikationerne for fremtiden), en stigning i mængden af gamle og udestående forpligtelser og svagheder i den finansielle forvaltning, interne kontrolsystemer og tilsyn. Tilsammen er disse faktorer af særlig stor betydning, eftersom reformprocessen skulle være afsluttet ved udgangen af Der er også bekymring over de færdigheder, der kræves for at sikre, at Kommissionen kan indgå i en politisk dialog. I kapitel 2 (om budgetforvaltning) i Revisionsrettens beretning for 2002 understreges de store regionale forskelle i forbruget. Kommissionens svar understreger, hvor vigtigt det er at træffe allokeringsbeslutninger på grundlag af resultater og behov. Disse principper støttes af indførelsen af aktivitetsbaseret budgetlægning og bør inddrages ved udarbejdelse af det foreløbige budgetforslag (FBF). Ifølge de britiske myndigheder er de langsomme betalinger af førtiltrædelsesstøtte nogle få måneder inden tiltrædelsen endnu mere foruroligende end sidste år. De mangler, der er årsagen til forsinkede data i tiltrædelseslandene, er i sig selv ret alvorlige, da de er tegn på manglende institutionel kapacitet. Det rejser fundamentale spørgsmål om at måle effektiviteten af disse betalinger, når de er foretaget, og kapaciteten til at føre tilsyn og gøre nærmere rede for dem. I kapitel 2 (budgetforvaltning) opsummeres problemerne direkte. Kommissionens svar antyder, at man skulle have forudset og afhjulpet problemerne. Det Forenede Kongerige afventer Revisionsrettens og Kommissionens synspunkter om værdien af at medtage et kort resumé af specifikke bemærkninger med klart udpegede opfølgningsaktioner fra Kommissionens side inden for bestemte tidsfrister. Dette kunne styrke det flerårige aspekt af Kommissionens arbejde og danne udgangspunkt for senere beretninger. Hvad angår årsberetningens kapitel om finansielle instrumenter og bankaktiviteter, finder Spanien, at Revisionsrettens bemærkning om effektivitetsproblemer i 8 ud af de 10 projekter, der blev finansieret over et globallån, og i forbindelse med et spildevandsanlæg er forkert. De spanske myndigheder mener, at offentlige støtteprogrammer giver mulighed for at kanalisere investeringerne i retning af bestemte sektorer og at fremskynde gennemførelsen af infrastrukturprojekter. Hvad angår vilkårene for globallånet, mener de svenske myndigheder, at Kommissionen bør undersøge, om reglerne for indkøb er fulgt i de sager, Revisionsretten påtaler. Ifølge svenskerne bør Kommissionen undersøge sagen sammen med Den Europæiske Investeringsbank og træffe passende foranstaltninger, fordi det er af afgørende betydning, at EU følger reglerne om indkøb. DA 13 DA

14 Fra en mere generel synsvinkel understreger Nederlandene, at det er vigtigt, at Kommissionen snarest tager initiativ til at afhjælpe manglerne i sin finansforvaltning, og at revisionsreklæringen (DAS) bliver positiv. De nederlandske myndigheder mener endvidere, at reformerne er gået i stå, fordi der stadig ikke er gjort tilstrækkelige fremskridt på en række områder, nemlig forenkling af finansforvaltningen og øget finansiel kontrol med forskningsprogrammer, afklaring af Kommissionens og medlemsstaternes respektive beføjelser og ansvarsområder i forbindelse med delt forvaltning og indførelse af interne kontrolstandarder. DA 14 DA

15 3. ENIGHEDS- OG UENIGHEDSPUNKTER 3.1. Metodeproblemer Ligesom i forbindelse med tidligere års beretninger giver medlemsstaterne udtryk for metodemæssig utilfredshed med Revisionsrettens procedurer på en række punkter, især med hensyn til undersøgelse af transaktioner. Først og fremmest udtaler nogle medlemsstater, at Revisionsretten ikke bør ekstrapolere bemærkninger fra, hvad de betragter som et for begrænset antal revisioner (Det Forenede Kongerige, Frankrig, Nederlandene). Andre finder i visse tilfælde, at Revisionsrettens revisionsmetode er misvisende (f.eks. Sverige med hensyn til arealstøttenordninger for korn). Undertiden anfægtes faktuelle resultater (f.eks. Frankrig i forbindelse med Revisionsrettens revision af Nord-Pas-de-Calais mål nr. 1), og fortolkningen af de retlige bestemmelser er forskellig (f.eks. Grækenland med hensyn til forordning (EF) nr. 438/2001). Generelt er medlemsstaterne ofte hurtige til at understrege, at nogle af Revisionsrettens kritikpunkter ikke skyldes systematiske fejl i deres egne kontrolprocedurer på stedet. De nedtoner desuden vigtigheden af nogle af de fejl, Revisionsretten påpeger, ved enten at fremhæve, at de er formelle, eller at deres finansielle virkninger er ubetydelige. Dette rejser igen spørgsmålet om indførelse af en kontradiktorisk procedure, hvor både medlemsstaterne og Revisionsretten ville få lejlighed til at forsvare deres standpunkter DAS-fejl Det skal bemærkes, at medlemsstaterne generelt bruger mindre tid på DAS-fejl, og at kun få af dem svarede systematisk og detaljeret på de sager, der vedrørte dem. Man kan således ikke drage specifikke konklusioner af at analysere dem. I nogle få tilfælde anfægter de medlemsstater, der har svaret, imidlertid enten Revisionsrettens kontrolmetode eller dens konklusioner. I de fleste tilfælde melder disse medlemsstater om korrektioner, de har foretaget, og/eller andre afhjælpende foranstaltninger. DA 15 DA

16 4. KONKLUSION En analyse af medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning for 2002 giver forholdsvis begræsede muligheder for at drage konklusioner, gøre nyttige erfaringer eller rette henstillinger. I disse svar forsvarer medlemsstaterne hovedsagelig deres forvaltning og den kontrol, de udfører. Denne holdning kommer til udtryk på en række forskellige planer: formel uenighed med Revisionsretten, nedtoning af betydningen af dens resultater og de konklusioner, den drager, samt fremlæggelse af specifikke eller strukturelle afhjælpende foranstaltninger for at udbedre de påviste mangler. Denne lagdeling af argumenter til forsvar for medlemsstaterne varierer fra den ene medlemsstat til den anden. Nogle medlemsstater er mere tilbøjelige til at sætte spørgsmålstegn ved Revisionsrettens kritiske bemærkninger. Denne holdning er ikke særligt overraskende, da medlemsstaterne ud over deres svar på revisionsskrivelser ikke har mulighed for at forsvare deres synspunkter kontradiktorisk over for Revisionsretten, når den anfægter deres forvaltning af EUmidler. Antallet af bebudede strukturelle afhjælpende foranstaltninger er begrænset. Inden for egne indtægter har medlemsstaterne f.eks. taget initiativ til at forbedre revisionsog kontrolprocedurerne. Inden for landbrug gives der udtryk for et behov for bedre lovgivning og gode kontrolsystemer. Flere medlemsstater venter desuden mere input fra Kommissionen inden for områderne landbrug og strukturfonde med hensyn til forenkling af lovgivningen, udstikning af rettidige retningslinjer og bedre tilsyn med forvaltnings- og kontrolsystemer. DA 16 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik IP/09/443 Bruxelles, den 19. marts 2009 Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik Europa-Kommissionen

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2002

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2003 I.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2014 COM(2014) 598 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS UDKAST TIL ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2007 Maj 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2004 I.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0590 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0590 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0590 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.9.2014 COM(2014) 590 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget Peter Juul Larsen Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. december 2007 Revisionsrettens beretning om regnskabsåret 2006

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere