1A udsatte københavnere får anvist en bolig i 2017, hvilket svarer til en stigning på 16 % i forhold til 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1A 1.000 udsatte københavnere får anvist en bolig i 2017, hvilket svarer til en stigning på 16 % i forhold til 2013"

Transkript

1 NOTAT Til Socialudvalget Bilag 2 Definition af delmål under pejlemærker Nedenfor beskrives definitionerne af delmålene bag de ni pejlemærker. For hvert delmål er angivet, hvordan målet defineres samt evt. bemærkninger ift. de data, som delmålet baserer sig på. Pejlemærke 1 Flere udsatte københavnere har en bolig 1A udsatte københavnere får anvist en bolig i 2017, hvilket svarer til en stigning på 16 % i forhold til Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Signe Kofoed Janot Kirstine Werk Ravnsmed Andrew Ludwig Nina Maria Hart Kavanagh Definition: Antal borgere der får anvist en bolig gennem den boligsociale anvisning 1B Der sker 80 færre udsættelser i 2017, hvilket svarer til et fald på 15 % i forhold til 2013 Definition: Antal effektuerede udsættelser i Københavns Kommune. Data modtages fra Domstolsstyrelsen Der måles på alle udsættelser i kommunen, ikke kun udsættelser af borgere, som Socialforvaltningen er i kontakt med. 1C - 95 % af Københavnere der får anvist en bolig, fastholder deres bolig Definition: Andel boliganviste borgere, som 1 år efter anvisning har en almindelig adresse, - og som ikke har opholdt sig på et 107 eller 110 tilbud indenfor pågældende måned, - ikke er registreret som værende hjemløs eller med ukendt adresse, - og ikke er døde eller flyttet til en anden kommune i løbet af året. 1D - Der er 325 færre hjemløse i København i 2017, hvilket svarer til et fald på ca. 21 % i forhold til 2013 Definition: Antallet af hjemløse hentes fra SFI s hjemløsetælling. Hjemløse er defineret, som personer, der ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat.

2 Bemærkning Næste status afventer SFIs hjemløsetælling for Denne forventes i august Hjemløsetællingen opgøres hvert andet år. 1E Der er 35 færre unge hjemløse københavnere i 2017, hvilket svarer til et fald på ca. 16 % i forhold til 2013 Definition: Der bruges samme definition, som under mål 1D, dog medtages kun borgere i aldersgruppen18-24 år. Bemærkning Næste status afventer SFIs hjemløsetælling for Denne forventes i august F - Højest 100 københavnere med handicap og 100 københavnere med sindslidelse, venter på et botilbud i 2017 Definition: Antal københavnske borgere med handicap eller sindslidelse, der står på venteliste til et botilbud. Borgerne medregnes kun, hvis de endnu ikke har fået et tilbud om bolig og ikke allerede bor i et botilbud. Pejlemærke 2: Flere københavnske skoleelever klarer sig bedre 2A Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik, uanset social baggrund, skal reduceres år for år Definition: Udestår, jf. bemærkning. Forvaltningen foreslår, at 2A udgår jf. indstilling. 2B Andelen af udsatte elever og elever med handicap med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år (følger 2020 mål) Definition: Udestår jf. bemærkning. Jf. indstilling foreslår forvaltningen, at 2A og B udgår og erstattes af et delmål, der omhandler resultater ved 9. el. 10.-klasseprøven for børn og unge, der har modtaget forebyggende foranstaltninger (2D nedenfor), indtil det er muligt at følge testresultater offentligt. Side 2 af 12

3 2C Flere anbragte unge gennemfører 9. el. 10. klasse Her foreslås at vælge to indikatorer: 2C.1 Flere anbragte deltager i 9. el. 10.-klasseprøven Andelen af 17-årige, som nogensinde har været anbragt én eller flere gange efter Servicelovens 52 af Københavns Kommune, som har en aktiv foranstaltning i måleåret og har deltaget 9. el klasseprøven. 2C.2 Flere anbragte får en karakter på 2 eller derover i både dansk og matematik Andelen af 17-årige, som nogensinde har været anbragt én eller flere gange efter Servicelovens 52 af Københavns Kommune, som har en aktiv foranstaltning i måleåret og har fået mere end 2 ved 9. el klasseprøven i både dansk og matematik. For dette delmål foreslås, at formuleringen af delmålet ændres fra Flere anbragte unge gennemfører 9. klasse til Flere anbragte unge gennemfører 9. el. 10. klasse. Så resultater fra 10. klasse også kan indgå. Disse resultater er lige så adgangsgivende til ungdomsuddannelserne som 9. klasse, og det giver i høj grad mening for området ikke at begrænse resultatet til 9. klasse. Karaktergennemsnittet på 2 er valgt, da dette niveau er adgangskravet til en erhvervsuddannelse. 2D Flere unge, der har modtaget en forebyggende foranstaltning, gennemfører 9. el. 10. klasse Her foreslås at vælge to indikatorer: 2D.1 Flere med forebyggende foranstaltninger deltager i 9. el klasseprøven Andelen af 17-årige, der nogensinde har modtaget en foranstaltning efter Servicelovens 52 (som ikke er en anbringelse), der har en aktiv sag i måleåret og som har deltaget i 9. el. 10.-klasseprøven. 2D.2 Flere med forebyggende foranstaltninger får en karakter på 2 eller derover i både dansk og matematik Andelen af 17-årige, der nogensinde har modtaget en foranstaltning efter Servicelovens 52 (som ikke er en anbringelse), der har en aktiv sag i måleåret og som har fået mere end 2 ved 9. el klasseprøven nogensinde. Delmålet foreslås tilføjet for at supplere pejlemærke 2 med et delmål, der kan vise udviklingen i skolegangen for de resterende foranstaltningsmodtagere (dem der ikke indgår i delmål 2C og altså Side 3 af 12

4 ikke har været anbragt). Dette behov er opstået da disse personer ikke kan følges under delmål 2A og 2B, jf. ovenfor. 2E Skolefraværet blandt udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap falder Definition: Andel af skoledage i skoleåret, hvor børn og unge, der har modtaget en social foranstaltning efter Servicelovens 52, 52a eller 57a og b i løbet af det seneste skoleår, har været fraværende fra det skoletilbud, de er indskrevet på. Her tælles alle typer fravær. Status afventer, at skoleåret 2014/15 afsluttes. Privatskoler og privat dagbehandling indgår ikke i opgørelsen. Da disse data ikke er tilgængelige. Privatskoler er således ikke pålagt, at registrere fravær, som folkeskolerne er det via folkeskoleloven. Pejlemærke 3: Færre københavnske unge begår kriminalitet 3A Andelen af københavnske unge, der sigtes for alvorlig eller personfarlig kriminalitet, er mindre end 1,1 % i 2017 Definition: Hentet fra Sikker Bys indstilling til ØU d. 17/6-2014: Vores mål er, at ungdomskriminaliteten i kommunen skal reduceres, særligt den alvorlige og personfarlige kriminalitet. I 2013 var andelen af unge mellem 15 og 25 år i Københavns Kommune, der blev sigtet for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet 1,1 %. Definitionen og mål er hentet fra Sikker By-programmet. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en ny måling for B Færre børn og unge med særlige behov sigtes for alvorlig kriminalitet Definition: Andelen af årige, der i de forudgående to kalenderår har modtaget en social foranstaltning efter SEL 52 fra Københavns Kommune, og som i løbet af det målte år er blevet sigtet for alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Det er en forudsætning, at sigtelsen ligger efter foranstaltningsstart. Status afventer, at data for 2014 er tilgængelige hos Danmarks Statistik. De forventes at foreligge i juni Data modtages med ca. et halvt års forsinkelse fra Danmarks Statistik. Forvaltningen foreslår at følge andel sigtede frem for domme, da data på sigtelser er mindre forsinkede end data på domme. Det bør bemærkes, at andelen af Side 4 af 12

5 sigtede i højere grad siger noget om andel kriminalitetstruede. Det er således ikke hele gruppen, der har begået kriminalitet. Samtidig bør man være opmærksom på, at politiets praksis ift. brug af sigtelser kan have en påvirkning på delmålet. 3C Ungdomskriminaliteten fortsætter samlet set med at falde i København Definition: Andelen af årige, som er bosiddende i Københavns Kommune per 1.1. det følgende år og som i løbet af det målte år er blevet sigtet i Danmark. Status afventer, at data for 2014 er tilgængelige hos Danmarks Statistik. De forventes at foreligge i juni I forhold til at følge andel sigtede, se bemærkning under 3B. Pejlemærke 4 Flere københavnere med særlige behov kommer i uddannelse eller beskæftigelse 4A Flere københavnere med særlige behov bliver selvforsørgende via beskæftigelse eller uddannelse Definition: Antallet af borgere der modtager praktisk eller teknisk støtte efter Serviceloven og som er i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller er under uddannelse. Borgere, der modtager flere indsatser efter Serviceloven, er grupperet efter den mest indgribende indsats, de modtager. Borgerne er fordelt efter indsatskategorierne: Dag- og eller døgntilbud, misbrugsbehandling, ledsagelse eller støtte i eget hjem, social hjemmepleje og hjælpemiddel, herunder handicapbil. Baseline er målt per juli Dette skyldes, at kontanthjælpsreformen pr. primo 2014 indførte ny værktøjer for BIF og krævede nyvisitering af borgere. Denne blev gennemført i 1. halvår En baseline for borgernes beskæftigelsesstatus vurderes først at være valid i juli Kommende statusmålinger gennemføres derfor juli 2015, juli 2016 og juli 2017, 4B - Flere københavnere deltager i Socialforvaltningens beskæftigelsestilbud (hhv. borgere med handicap og sindslidelser) Definition: Antallet af borgere i SEL 103 beskyttet beskæftigelse og den delmængde af borgerne i SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud, der har arbejdslignende opgaver. Side 5 af 12

6 : For begge områder gælder, at man ikke har haft en systematisk praksis omkring registrering af beskæftigelseslignende tilbud under SEL 104. Dette har derfor skullet operationaliseres og derefter registreres. Baselines forventes at være klar ultimo 2015 På handicapområdet har man en operationalisering, og skal i gang med at teste den konkrete ordlyd af de spørgsmål, som medarbejderne skal besvare. På psykiatriområdet er operationaliseringen udviklet i forbindelse med en større omlægning af 104 tilbuddene, og er færdig. Registreringen forventes at gå i gang snarest. Pejlemærke 5 Flere københavnere mestrer i højere grad deres eget liv 5A Flere københavnere klarer sig bedre, og har derfor mindre behov for hjælp 5A.1 Flere borgere skal blive bedre til at mestre eget liv målt ved VUM Definition: Andel borgere, der har oplevet fremgang i tre eller flere af de syv VUM parametre, og som ikke har oplevet tilbagegang i den samlede VUM vurdering sammenlignet med forrige vurdering. 5A.2 - Flere modtagere af den sociale hjemmepleje skal klare sig selv Definition: Andel borgere, der har modtaget en ydelse fra den sociale hjemmepleje i det pågældende år, og hvis sag samme år er afsluttet med årsagen 'klarer sig selv'. Baseline for 2013 er beregnet på baggrund af et halvt års registreringer pga. skift i registreringssystem. 5A.3 Flere borgere på socialpsykiatriske botilbud flytter til mere selvstændige boformer Definition: Andel borgere, der er flyttet fra socialpsykiatriske botilbud ( 107 og 108) i det givne år. : Side 6 af 12

7 Opgørelsen er baseret på antallet af flytninger, og en borger kan derfor indgå flere gange. En sådan situation vil dog forekomme yderst sjældent. Andelen beregnes i relation til det normerede antal pladser i det givne år på de pågældende tilbud. I de kommende år vil der ske en ommærkning af 107 og 108 tilbud, som betyder, at borgere revisiteres til andre ydelser uden reelt at flytte fra deres bolig. Dette tager opgørelsen højde for. Ligeledes tager opgørelsen højde for borgere som dør eller flytter ud til hjemløshed. Pejlemærke 6 Flere københavnere stopper eller reducerer deres misbrug 6A Andelen af københavnere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, er øget i 2017 Definition: Borgere, der udskrevet fra stoffri behandling, og som udskrives enten stoffri eller med reduktion i misbruget. Forvaltningen er først begyndt at registrere misbrugsstatus ved afsluttet behandling efter overgangen til CSC Social med start d. 20. juni Det er således nyt for medarbejderne at taste status ved udskrivning. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at afvente en veletableret praksis for denne registrering før der kan laves en valid baseline. Der forventes at være valide data i juni B Andelen af københavnere, som afslutter et behandlingsforløb for misbrug af alkohol som afholdende eller med reduktion i misbruget, er øget i 2017 Definition: Københavnere, der udskrevet fra alkoholbehandling i det pågældende år, og som udskrives enten som afholdende eller med reduktion i misbruget. Baseline afventer en oprettelse af nyt felt i CSC Social til brug i alkoholbehandlingen. Baseline forventes af kunne foreligge ved udgangen af C Flere unge reducerer eller stopper deres misbrug af hash Definition: Københavnere i alderen 15-25, der udskrevet fra stoffri behandling i det pågældende år, og som udskrives enten som stoffri eller med reduktion i misbruget. Der medtages kun de københavnere, hvor hash er angivet som hovedstof ved indskrivningen. Side 7 af 12

8 Jf. bemærkning under 6A er forvaltningen først begyndt at registrere misbrugsstatus ved afsluttet behandling efter overgangen til CSC Social med start d. 20. juni Der forventes at være valide data i juni D Flere borgere på socialpsykiatriske botilbud med en misbrugsproblematik, kommer i misbrugsbehandling Definition: Andelen af de borgere på socialpsykiatriske botilbud i Københavns kommune , der af personalet på tilbuddet vurderes til at have en misbrugsproblematik, som modtager en form for misbrugsbehandling. Målingen vil ske på baggrund af en fremtidig registrering foretaget af medarbejdere på botilbuddene. De skal fremadrettet angive, om de vurderer, at borgeren har et misbrug og hvis det er tilfældet, om borgeren, ifølge deres viden, er i en form for misbrugsbehandling. Registreringen forventes at kunne tages i anvendelse fra midten af En baseline vil være klar ultimo E Færre københavnere oplever tilbagefald efter endt stofmisbrugsbehandling Definition: Populationen er borgere, der er udskrevet fra stoffri behandling, og som udskrives stoffri (status: ophør) og færdigbehandlede. Tilbagefald måles ved at se på den andel af populationen, der genindskrives i misbrugsbehandling i København inden 12 måneder efter udskrivning. Baseline pba. udskrivningerne i 2. halvår 2014, kan dannes ultimo F Færre københavnere oplever tilbagefald efter endt alkoholmisbrugsbehandling Definition: Populationen er borgere, der er udskrevet fra alkoholbehandling, og som udskrives afholdende (status: ophør) og færdigbehandlede. Tilbagefald måles ved at se på den andel af populationen, der genindskrives i misbrugsbehandling i København inden 12 måneder efter udskrivning. Baseline afventer en oprettelse af nyt felt i CSC Social til brug i alkoholbehandlingen, jf. indikator 6b. Herefter skal der gå 12 måneder for at have data på, om borgerne er blevet genindskrevet. Baseline forventes af kunne foreligge ultimo Side 8 af 12

9 Pejlemærke 7 Færre københavnere lever i fattigdom. 7A Færre københavnere lever i fattigdom Definition: Antal personer, der tre år i træk har en relativt lav disponibel indkomst (under 50 pct. af medianindkomsten), ikke har formue af betydning, og ikke er studerende over 17 år eller er i familie med en studerende over 17 år. Delmålet lægger sig i forlængelse af regeringens fattigdomsdefinition. Der er dog enkelte parametre som Københavns kommune ikke har tilgængelige, hvorfor vi ikke har præcis den samme opgørelse som regeringen. Bl.a. er det kun muligt at fastlægge uddannelsesstatus, opholdstid i Danmark samt nettoformue i de foregående år for personer, der på daværende tidspunkt var bosiddende i Københavns Kommune eller havde en arbejdsplads med beliggenhed i Københavns Kommune. Begrænsningen mht. opholdstid og uddannelse resulterer i en undervurdering af antal langtidsfattige. Da det antages, at de ikke var studerende og havde bopæl i landet hele året. Omvendt trækker de manglende formueoplysninger resultatet i den modsatte retning. Status afventer, at data til beregning for 2013 foreligger hos KS. Dette forventes at være i maj B Færre børn vokser op i fattige familier Definition: Antal personer i aldersgruppen 0-15 år, der tilhører en husstand, som samlet set er økonomisk fattig. Er den ækvivalerede disponible indkomst 1 mindre end ca per person (beregnet fattigdomsgrænse for perioden ) vil barnet betegnes som tilhørende en fattig familie. Delmålet lægger sig i forlængelse af regeringens fattigdomsdefinition, jf. bemærkning for 7A. 1 Den disponible indkomst er den samlede indkomst (inkl. overførsler fra det offentlige) fratrukket skat, renter og underholdsbidrag. Ækvivaleringen består i, at man lægger hele familiens indkomst sammen og fordeler den ud på hver person, hvor 1. voksne vægter 1, næste voksne 0,5, børn år 0,5 og børn under 15 år 0,3. Hvis den samlede disponible indkomst er ,- vil hver person derfor have en indkomst på /2,3= ,-. Den 6-årige (og de øvrige familiemedlemmer) vil i så fald være defineret som fattig, da barnet tjener under grænsen, medmindre familien har en formue, har studerende medlemmer, har medlemmer indrejst i løbet af året, har medlemmer der ikke er skattepligtige hele året osv. Side 9 af 12

10 Status afventer, at data til beregning for 2013 foreligger hos KS. Dette forventes at være i maj Pejlemærke 8 Flere borgere med særlige behov oplever høj livskvalitet 8A Flere borgere med særlige behov er tilfredse med livet. Definition: Andel borgere på københavnske tilbud, der har svaret Ja, ofte eller Ja, nogen gange på spørgsmålet Er du glad i din dagligdag? eller har svaret Meget god eller god på spørgsmålet Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? Baseline afventer brugertilfredshedsundersøgelsen, som er i gang. Baseline forelægges udvalget d. 24. juni 2015, dette gælder også 8B. Spørgsmålet i brugertilfredshedsundersøgelsen om livskvalitet er formuleret på én måde i skemaet til voksne og på en anden måde i skemaerne til børn og unge og borgere med særlige kognitive udfordringer. Indikatoren inkluderer begge spørgsmålsformuleringer. Indikatoren omfatter både københavnere og udenbys borgere som modtager ydelser fra københavnske tilbud. Indikatoren inkluderer ikke besvarelser, hvor borgeren har fået hjælp af en medarbejder, eller hvor en pårørende har svaret på vegne af borgeren. Andelen beregnes i relation til antallet af borgere, der har besvaret de specifikke spørgsmål. For delmål 8A, 8B og 9B gælder, at betegnelsen københavner i pejlemærkeformuleringerne 8. Flere københavnere med særlige behov oplever høj livskvalitet & 9. Flere københavnere er tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen har givet en del usikkerhed i organisationen i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelsen. Usikkerheden er opstået på tilbudsområdet, fordi formuleringen gør det uklart, om brugertilfredshedsundersøgelsen alene omfatter københavnere, eller om tilbuddene også skal spørge borgere visiteret fra andre kommuner. Idet resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen bl.a. skal bruges til læring og kvalitetsudvikling på tilbuddene, giver det kun mening, at undersøgelsen omfatter alle tilbuddets borgere, og ikke kun københavnere. For at sikre en tydelig kommunikation omkring pejlemærkerne 8 og 9 foreslår forvaltningen, at formuleringen ændres fra københavner til borger. Dette vil ligeledes betyde at delmålene konsekvensrettes til at vedrøre borgere frem for københavnere. Side 10 af 12

11 8B Andelen af borgere med særlige behov, der er ensomme, falder. Definition: Andel borgere på københavnske tilbud, der har svaret Ja, ofte eller Ja, nogen gange på spørgsmålet Føler du dig ensom i din dagligdag? Indikatoren omfatter både københavnere og udenbys borgere, som modtager ydelser fra københavnske tilbud. Indikatoren inkluderer ikke besvarelser, hvor borgeren har fået hjælp af en medarbejder, eller hvor en pårørende har svaret på vegne af borgeren. Andelen beregnes i relation til antallet af borgere, der har besvaret det specifikke spørgsmål. Pejlemærke 9 Flere borgere er tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen 9A Mindst 80 % af borgere med særlige behov er tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen i forbindelse med myndighedsarbejdet i 2017 Definition: Andel borgere, som har haft en kontakt til Socialforvaltningens myndighedsområde og som har svaret Meget tilfreds eller Tilfreds på spørgsmålet Hvor tilfreds er du samlet set med [relevant enhed]? Baseline afventer brugertilfredshedsundersøgelsen, som er i gang. Baseline forelægges udvalget d. 24. juni Dette gælder også 9B. Indikatoren inkluderer ikke besvarelser, hvor borgeren har fået hjælp af en medarbejder, eller hvor en pårørende har svaret på vegne af borgeren. Andelen beregnes i relation til antallet af borgere, der har besvaret det specifikke spørgsmål. 9B Mindst 80 % af borgere med særlige behov er tilfredse med samarbejdet med socialforvaltningen på tilbudsområdet i 2017 Definition: Andel borgere på københavnske tilbud, der har svaret Meget tilfreds, Tilfreds eller Ja på spørgsmålet Hvor tilfreds er du samlet set med [relevant tilbud]? eller har svaret Meget tilfreds Side 11 af 12

12 eller Tilfreds på spørgsmålet Hvor tilfreds er du samlet set med at være i din (plejefamilie, netværksfamilie eller aflastningsfamilie) Spørgsmålet i brugertilfredshedsundersøgelsen om borgerens samlede tilfredshed med tilbuddet er formuleret forskelligt og med forskellige svarkategorier (tilfredshedsskala eller ja/nej skala) afhængigt af målgruppe. Eksempelvis bliver børn og unge i pleje spurgt til deres tilfredshed med at være i pleje frem for tilfredshed med et tilbud. Indikatoren omfatter både københavnere samt udenbys borgere, som modtager ydelser fra københavnske tilbud. Indikatoren inkluderer ikke besvarelser, hvor borgeren har fået hjælp af en medarbejder, eller hvor en pårørende har svaret på vegne af borgeren. Andelen beregnes i relation til antallet af borgere, der har besvaret de specifikke spørgsmål. 9C Mindst 90% af alle ansøgningssager behandles til tiden i SOF i 2017, hvilket svarer til en stigning på 41 procentpoint ift Definition: 90% af alle borgeransøgninger behandles inden for de servicemål, der løbende fastsættes af Socialudvalget. Der anvendes samme data, som til Socialudvalgets sagstidsmåling. Pt. er over 95% af alle ansøgningssager omfattet af målingen. De resterende sagsområder inkluderes i målingen i takt med, at sagsområderne understøttes i CSC-Social. Side 12 af 12

1A udsatte københavnere får anvist en bolig i 2017, hvilket svarer til en stigning på 16 % i forhold til 2013

1A udsatte københavnere får anvist en bolig i 2017, hvilket svarer til en stigning på 16 % i forhold til 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Resultater NOTAT Til Socialudvalget Bilag 2 Definition af alle delmål under pejlemærkerne Nedenfor beskrives definitionerne bag delmålene i de ni pejlemærker.

Læs mere

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Kontorchef Dorte Bukdahl, Oktober 2012 Hvordan effektstyrer SOF? De 10 pejlemærker Flere hjemløse får og fastholder egen bolig Flere udsatte

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Fælles 6-by mål på det sociale område

Fælles 6-by mål på det sociale område Punkt 6. Fælles 6-by mål på det sociale område 2014-157 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalgets godkender At 6-byerne iværksætter systematiske målinger efter

Læs mere

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Marts 2013 Hvordan effektstyrer SOF? De 10 pejlemærker Flere hjemløse får og fastholder egen bolig Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 maj 2009. U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009

U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 maj 2009. U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009 U-turns skoletilbud Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009 Det tætte individuelle tilbud Skoletilbudet i U-turn varetages af to lærere i samarbejde med daggruppens medarbejdere. Den største

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Supplerende notat om opfølgning på antallet af borgere, der lever i fattigdom i Københavns Kommune

Supplerende notat om opfølgning på antallet af borgere, der lever i fattigdom i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Supplerende notat om opfølgning på antallet af borgere, der lever i fattigdom i Københavns Kommune Socialudvalget

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt Mål og progressionsplan -17 Børne og Familie Bedre tværfagligt samarbejde Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % pædagoger, lærere

Læs mere

FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen

FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE Lars Benjaminsen 30-08-2016 1 HOVEDPUNKTER I OPLÆGGET Ekspertudvalgets fattigdomsgrænse hvem er de økonomisk fattige?

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Dokumentation på sundhedsområdet

Dokumentation på sundhedsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-05-2013 Sagsnr. 2013-51280 Dokumentation på sundhedsområdet Sagen om dokumentation på sundhedsområdet blev af Socialudvalget

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314 Socialforvaltningen NOTAT Til KL Beskrivelse af Forandringskompasset I Københavns Kommunes Socialforvaltning hjælper vi udsatte borgere, og vi har en stærk tro på at det vi gør, det virker. Men på det

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow Status på pejlemærket Måling Den konkrete indikator for pejlemærket om

Læs mere

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau.

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1 Notat om de faglige resultater for 2015 Notatet redegør for de mest centrale faglige resultater for folkeskolerne

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvor mange børn lever i familier med en lav indkomst? Er der blevet færre eller flere af dem i de seneste 30 år? Og hvordan går det børn i lavindkomstfamilier,

Læs mere

Budgetmål og indsatsområder i Socialforvaltningen 2011 og 2012

Budgetmål og indsatsområder i Socialforvaltningen 2011 og 2012 Budgetmål og indsatsområder i 2011 og 2012 Orientering til Socialudvalget Tirsdag den 10. maj 2011 Søren Frost Udviklingschef Orientering til Socialudvalget s budgetmål 2011 og 2012 Generelt Børn, Unge

Læs mere

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården

Læs mere

Ledelsesinformation for 1. halvår 2015. Udarbejdet den 3. november 2015

Ledelsesinformation for 1. halvår 2015. Udarbejdet den 3. november 2015 Ledelsesinformation for 1. halvår 2015 Udarbejdet den 3. november 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER 3 BELÆGNING PÅ NATCAFEERNE 4 HANDLEPLANER PÅ

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen August 2016 1 Boligsociale data, august 2016 Resume...3 Baggrund...4 0. Demografi...5 1. Beskæftigelsesgrad...10

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning for kommunens egen grænse.

Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning for kommunens egen grænse. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 11. juni 2014 Ny fattigdomsgrænse for Aarhus Kommune Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning

Læs mere

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet Følgende er en oversigt over

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015 Beskæftigelse, Social, Økonomi Social- og Arbejdsmarkedssekretariat Ref. Kurthj Dir. tlf. 4631 5574 Mobil 61 36 38 52 kurthj@roskilde.dk Den 21. maj 2015 Politik for sociale indsatser på voksenområdet:

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume. Denne indstilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV OG LOUISE FINDSEN RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD Baggrund for

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Beboere på forsorgshjem og herberger står midt i en nedadgående social spiral. En forløbsanalyse

Læs mere

Mål og indsatsområder SUV 1. kvt Opdateret: 30. maj 2013

Mål og indsatsområder SUV 1. kvt Opdateret: 30. maj 2013 Mål og indsatsområder SUV 1. kvt. 2013 Opdateret: 30. maj 2013 1 Oversigt over fælles mål i 2013 Voksne med sindslidelse og udsatte voksne Vi får mest muligt ud af de økonomiske ressourcer Attraktiv arbejdsplads

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Socialt indeks Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Kommunen bør sikre, at borgerne altid får det specialiserede tilbud, der bedst matcher den enkelte borgers udfordring.

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger

Aarhus Kommune. Bemærkninger Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens afdeling Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens afdeling Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014 STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014 I denne status viser vi, hvordan besvarelserne i Rute 42 udvikler sig. Perioden er fra sommeren 2013, hvor målingen første gang blev foretaget, og løbende

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Hjemløse og hjemløsetælling 2013

Hjemløse og hjemløsetælling 2013 Hjemløse og hjemløsetælling 2013 for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Lotte Kragelund Tilbudsleder Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, Center for Psykiatri og Handicap Sted:

Læs mere

b) Desuden udtrykkes der bekymring for, om borgere, som ikke er i stand til at forbedre deres funktionsniveau vil blive betragtet som B-hold.

b) Desuden udtrykkes der bekymring for, om borgere, som ikke er i stand til at forbedre deres funktionsniveau vil blive betragtet som B-hold. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Bilag 5. Oversigt over høringssvar samt Socialforvaltningens kommentarer 04-03-2013 Sagsnr. 2013-45453 Dokumentnr.

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Børn og Unge Sociale Forhold og Beskæftigelse 2. Mål for effekt og ydelser Inklusion har været et vigtigt og gennemgående tema både i den nationale politiske debat og i byrådet over de seneste år.

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil kraftigt øge antallet af fattige i Danmark og vil næsten fordoble antallet af fattige børn. Det skyldes,

Læs mere

De resultater, som præsenteres nedenfor, er summen af en række borgeres udvikling over tid.

De resultater, som præsenteres nedenfor, er summen af en række borgeres udvikling over tid. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Resultater NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: Forandringskompasresultater I dette bilag præsenteres 1) Udvalgte forandringskompasresultater fra Center

Læs mere

Socialpolitiske pejlemærker for København

Socialpolitiske pejlemærker for København Socialpolitiske pejlemærker for København Socialforvaltningens kerneopgave er at hjælpe socialt udsatte københavnere og københavnere med særlige behov og at understøtte og udvikle deres potentialer. Det

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 198 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse El Mange udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer

Læs mere