1A udsatte københavnere får anvist en bolig i 2017, hvilket svarer til en stigning på 16 % i forhold til 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1A 1.000 udsatte københavnere får anvist en bolig i 2017, hvilket svarer til en stigning på 16 % i forhold til 2013"

Transkript

1 NOTAT Til Socialudvalget Bilag 2 Definition af delmål under pejlemærker Nedenfor beskrives definitionerne af delmålene bag de ni pejlemærker. For hvert delmål er angivet, hvordan målet defineres samt evt. bemærkninger ift. de data, som delmålet baserer sig på. Pejlemærke 1 Flere udsatte københavnere har en bolig 1A udsatte københavnere får anvist en bolig i 2017, hvilket svarer til en stigning på 16 % i forhold til Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Signe Kofoed Janot Kirstine Werk Ravnsmed Andrew Ludwig Nina Maria Hart Kavanagh Definition: Antal borgere der får anvist en bolig gennem den boligsociale anvisning 1B Der sker 80 færre udsættelser i 2017, hvilket svarer til et fald på 15 % i forhold til 2013 Definition: Antal effektuerede udsættelser i Københavns Kommune. Data modtages fra Domstolsstyrelsen Der måles på alle udsættelser i kommunen, ikke kun udsættelser af borgere, som Socialforvaltningen er i kontakt med. 1C - 95 % af Københavnere der får anvist en bolig, fastholder deres bolig Definition: Andel boliganviste borgere, som 1 år efter anvisning har en almindelig adresse, - og som ikke har opholdt sig på et 107 eller 110 tilbud indenfor pågældende måned, - ikke er registreret som værende hjemløs eller med ukendt adresse, - og ikke er døde eller flyttet til en anden kommune i løbet af året. 1D - Der er 325 færre hjemløse i København i 2017, hvilket svarer til et fald på ca. 21 % i forhold til 2013 Definition: Antallet af hjemløse hentes fra SFI s hjemløsetælling. Hjemløse er defineret, som personer, der ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat.

2 Bemærkning Næste status afventer SFIs hjemløsetælling for Denne forventes i august Hjemløsetællingen opgøres hvert andet år. 1E Der er 35 færre unge hjemløse københavnere i 2017, hvilket svarer til et fald på ca. 16 % i forhold til 2013 Definition: Der bruges samme definition, som under mål 1D, dog medtages kun borgere i aldersgruppen18-24 år. Bemærkning Næste status afventer SFIs hjemløsetælling for Denne forventes i august F - Højest 100 københavnere med handicap og 100 københavnere med sindslidelse, venter på et botilbud i 2017 Definition: Antal københavnske borgere med handicap eller sindslidelse, der står på venteliste til et botilbud. Borgerne medregnes kun, hvis de endnu ikke har fået et tilbud om bolig og ikke allerede bor i et botilbud. Pejlemærke 2: Flere københavnske skoleelever klarer sig bedre 2A Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik, uanset social baggrund, skal reduceres år for år Definition: Udestår, jf. bemærkning. Forvaltningen foreslår, at 2A udgår jf. indstilling. 2B Andelen af udsatte elever og elever med handicap med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år (følger 2020 mål) Definition: Udestår jf. bemærkning. Jf. indstilling foreslår forvaltningen, at 2A og B udgår og erstattes af et delmål, der omhandler resultater ved 9. el. 10.-klasseprøven for børn og unge, der har modtaget forebyggende foranstaltninger (2D nedenfor), indtil det er muligt at følge testresultater offentligt. Side 2 af 12

3 2C Flere anbragte unge gennemfører 9. el. 10. klasse Her foreslås at vælge to indikatorer: 2C.1 Flere anbragte deltager i 9. el. 10.-klasseprøven Andelen af 17-årige, som nogensinde har været anbragt én eller flere gange efter Servicelovens 52 af Københavns Kommune, som har en aktiv foranstaltning i måleåret og har deltaget 9. el klasseprøven. 2C.2 Flere anbragte får en karakter på 2 eller derover i både dansk og matematik Andelen af 17-årige, som nogensinde har været anbragt én eller flere gange efter Servicelovens 52 af Københavns Kommune, som har en aktiv foranstaltning i måleåret og har fået mere end 2 ved 9. el klasseprøven i både dansk og matematik. For dette delmål foreslås, at formuleringen af delmålet ændres fra Flere anbragte unge gennemfører 9. klasse til Flere anbragte unge gennemfører 9. el. 10. klasse. Så resultater fra 10. klasse også kan indgå. Disse resultater er lige så adgangsgivende til ungdomsuddannelserne som 9. klasse, og det giver i høj grad mening for området ikke at begrænse resultatet til 9. klasse. Karaktergennemsnittet på 2 er valgt, da dette niveau er adgangskravet til en erhvervsuddannelse. 2D Flere unge, der har modtaget en forebyggende foranstaltning, gennemfører 9. el. 10. klasse Her foreslås at vælge to indikatorer: 2D.1 Flere med forebyggende foranstaltninger deltager i 9. el klasseprøven Andelen af 17-årige, der nogensinde har modtaget en foranstaltning efter Servicelovens 52 (som ikke er en anbringelse), der har en aktiv sag i måleåret og som har deltaget i 9. el. 10.-klasseprøven. 2D.2 Flere med forebyggende foranstaltninger får en karakter på 2 eller derover i både dansk og matematik Andelen af 17-årige, der nogensinde har modtaget en foranstaltning efter Servicelovens 52 (som ikke er en anbringelse), der har en aktiv sag i måleåret og som har fået mere end 2 ved 9. el klasseprøven nogensinde. Delmålet foreslås tilføjet for at supplere pejlemærke 2 med et delmål, der kan vise udviklingen i skolegangen for de resterende foranstaltningsmodtagere (dem der ikke indgår i delmål 2C og altså Side 3 af 12

4 ikke har været anbragt). Dette behov er opstået da disse personer ikke kan følges under delmål 2A og 2B, jf. ovenfor. 2E Skolefraværet blandt udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap falder Definition: Andel af skoledage i skoleåret, hvor børn og unge, der har modtaget en social foranstaltning efter Servicelovens 52, 52a eller 57a og b i løbet af det seneste skoleår, har været fraværende fra det skoletilbud, de er indskrevet på. Her tælles alle typer fravær. Status afventer, at skoleåret 2014/15 afsluttes. Privatskoler og privat dagbehandling indgår ikke i opgørelsen. Da disse data ikke er tilgængelige. Privatskoler er således ikke pålagt, at registrere fravær, som folkeskolerne er det via folkeskoleloven. Pejlemærke 3: Færre københavnske unge begår kriminalitet 3A Andelen af københavnske unge, der sigtes for alvorlig eller personfarlig kriminalitet, er mindre end 1,1 % i 2017 Definition: Hentet fra Sikker Bys indstilling til ØU d. 17/6-2014: Vores mål er, at ungdomskriminaliteten i kommunen skal reduceres, særligt den alvorlige og personfarlige kriminalitet. I 2013 var andelen af unge mellem 15 og 25 år i Københavns Kommune, der blev sigtet for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet 1,1 %. Definitionen og mål er hentet fra Sikker By-programmet. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en ny måling for B Færre børn og unge med særlige behov sigtes for alvorlig kriminalitet Definition: Andelen af årige, der i de forudgående to kalenderår har modtaget en social foranstaltning efter SEL 52 fra Københavns Kommune, og som i løbet af det målte år er blevet sigtet for alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Det er en forudsætning, at sigtelsen ligger efter foranstaltningsstart. Status afventer, at data for 2014 er tilgængelige hos Danmarks Statistik. De forventes at foreligge i juni Data modtages med ca. et halvt års forsinkelse fra Danmarks Statistik. Forvaltningen foreslår at følge andel sigtede frem for domme, da data på sigtelser er mindre forsinkede end data på domme. Det bør bemærkes, at andelen af Side 4 af 12

5 sigtede i højere grad siger noget om andel kriminalitetstruede. Det er således ikke hele gruppen, der har begået kriminalitet. Samtidig bør man være opmærksom på, at politiets praksis ift. brug af sigtelser kan have en påvirkning på delmålet. 3C Ungdomskriminaliteten fortsætter samlet set med at falde i København Definition: Andelen af årige, som er bosiddende i Københavns Kommune per 1.1. det følgende år og som i løbet af det målte år er blevet sigtet i Danmark. Status afventer, at data for 2014 er tilgængelige hos Danmarks Statistik. De forventes at foreligge i juni I forhold til at følge andel sigtede, se bemærkning under 3B. Pejlemærke 4 Flere københavnere med særlige behov kommer i uddannelse eller beskæftigelse 4A Flere københavnere med særlige behov bliver selvforsørgende via beskæftigelse eller uddannelse Definition: Antallet af borgere der modtager praktisk eller teknisk støtte efter Serviceloven og som er i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller er under uddannelse. Borgere, der modtager flere indsatser efter Serviceloven, er grupperet efter den mest indgribende indsats, de modtager. Borgerne er fordelt efter indsatskategorierne: Dag- og eller døgntilbud, misbrugsbehandling, ledsagelse eller støtte i eget hjem, social hjemmepleje og hjælpemiddel, herunder handicapbil. Baseline er målt per juli Dette skyldes, at kontanthjælpsreformen pr. primo 2014 indførte ny værktøjer for BIF og krævede nyvisitering af borgere. Denne blev gennemført i 1. halvår En baseline for borgernes beskæftigelsesstatus vurderes først at være valid i juli Kommende statusmålinger gennemføres derfor juli 2015, juli 2016 og juli 2017, 4B - Flere københavnere deltager i Socialforvaltningens beskæftigelsestilbud (hhv. borgere med handicap og sindslidelser) Definition: Antallet af borgere i SEL 103 beskyttet beskæftigelse og den delmængde af borgerne i SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud, der har arbejdslignende opgaver. Side 5 af 12

6 : For begge områder gælder, at man ikke har haft en systematisk praksis omkring registrering af beskæftigelseslignende tilbud under SEL 104. Dette har derfor skullet operationaliseres og derefter registreres. Baselines forventes at være klar ultimo 2015 På handicapområdet har man en operationalisering, og skal i gang med at teste den konkrete ordlyd af de spørgsmål, som medarbejderne skal besvare. På psykiatriområdet er operationaliseringen udviklet i forbindelse med en større omlægning af 104 tilbuddene, og er færdig. Registreringen forventes at gå i gang snarest. Pejlemærke 5 Flere københavnere mestrer i højere grad deres eget liv 5A Flere københavnere klarer sig bedre, og har derfor mindre behov for hjælp 5A.1 Flere borgere skal blive bedre til at mestre eget liv målt ved VUM Definition: Andel borgere, der har oplevet fremgang i tre eller flere af de syv VUM parametre, og som ikke har oplevet tilbagegang i den samlede VUM vurdering sammenlignet med forrige vurdering. 5A.2 - Flere modtagere af den sociale hjemmepleje skal klare sig selv Definition: Andel borgere, der har modtaget en ydelse fra den sociale hjemmepleje i det pågældende år, og hvis sag samme år er afsluttet med årsagen 'klarer sig selv'. Baseline for 2013 er beregnet på baggrund af et halvt års registreringer pga. skift i registreringssystem. 5A.3 Flere borgere på socialpsykiatriske botilbud flytter til mere selvstændige boformer Definition: Andel borgere, der er flyttet fra socialpsykiatriske botilbud ( 107 og 108) i det givne år. : Side 6 af 12

7 Opgørelsen er baseret på antallet af flytninger, og en borger kan derfor indgå flere gange. En sådan situation vil dog forekomme yderst sjældent. Andelen beregnes i relation til det normerede antal pladser i det givne år på de pågældende tilbud. I de kommende år vil der ske en ommærkning af 107 og 108 tilbud, som betyder, at borgere revisiteres til andre ydelser uden reelt at flytte fra deres bolig. Dette tager opgørelsen højde for. Ligeledes tager opgørelsen højde for borgere som dør eller flytter ud til hjemløshed. Pejlemærke 6 Flere københavnere stopper eller reducerer deres misbrug 6A Andelen af københavnere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, er øget i 2017 Definition: Borgere, der udskrevet fra stoffri behandling, og som udskrives enten stoffri eller med reduktion i misbruget. Forvaltningen er først begyndt at registrere misbrugsstatus ved afsluttet behandling efter overgangen til CSC Social med start d. 20. juni Det er således nyt for medarbejderne at taste status ved udskrivning. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at afvente en veletableret praksis for denne registrering før der kan laves en valid baseline. Der forventes at være valide data i juni B Andelen af københavnere, som afslutter et behandlingsforløb for misbrug af alkohol som afholdende eller med reduktion i misbruget, er øget i 2017 Definition: Københavnere, der udskrevet fra alkoholbehandling i det pågældende år, og som udskrives enten som afholdende eller med reduktion i misbruget. Baseline afventer en oprettelse af nyt felt i CSC Social til brug i alkoholbehandlingen. Baseline forventes af kunne foreligge ved udgangen af C Flere unge reducerer eller stopper deres misbrug af hash Definition: Københavnere i alderen 15-25, der udskrevet fra stoffri behandling i det pågældende år, og som udskrives enten som stoffri eller med reduktion i misbruget. Der medtages kun de københavnere, hvor hash er angivet som hovedstof ved indskrivningen. Side 7 af 12

8 Jf. bemærkning under 6A er forvaltningen først begyndt at registrere misbrugsstatus ved afsluttet behandling efter overgangen til CSC Social med start d. 20. juni Der forventes at være valide data i juni D Flere borgere på socialpsykiatriske botilbud med en misbrugsproblematik, kommer i misbrugsbehandling Definition: Andelen af de borgere på socialpsykiatriske botilbud i Københavns kommune , der af personalet på tilbuddet vurderes til at have en misbrugsproblematik, som modtager en form for misbrugsbehandling. Målingen vil ske på baggrund af en fremtidig registrering foretaget af medarbejdere på botilbuddene. De skal fremadrettet angive, om de vurderer, at borgeren har et misbrug og hvis det er tilfældet, om borgeren, ifølge deres viden, er i en form for misbrugsbehandling. Registreringen forventes at kunne tages i anvendelse fra midten af En baseline vil være klar ultimo E Færre københavnere oplever tilbagefald efter endt stofmisbrugsbehandling Definition: Populationen er borgere, der er udskrevet fra stoffri behandling, og som udskrives stoffri (status: ophør) og færdigbehandlede. Tilbagefald måles ved at se på den andel af populationen, der genindskrives i misbrugsbehandling i København inden 12 måneder efter udskrivning. Baseline pba. udskrivningerne i 2. halvår 2014, kan dannes ultimo F Færre københavnere oplever tilbagefald efter endt alkoholmisbrugsbehandling Definition: Populationen er borgere, der er udskrevet fra alkoholbehandling, og som udskrives afholdende (status: ophør) og færdigbehandlede. Tilbagefald måles ved at se på den andel af populationen, der genindskrives i misbrugsbehandling i København inden 12 måneder efter udskrivning. Baseline afventer en oprettelse af nyt felt i CSC Social til brug i alkoholbehandlingen, jf. indikator 6b. Herefter skal der gå 12 måneder for at have data på, om borgerne er blevet genindskrevet. Baseline forventes af kunne foreligge ultimo Side 8 af 12

9 Pejlemærke 7 Færre københavnere lever i fattigdom. 7A Færre københavnere lever i fattigdom Definition: Antal personer, der tre år i træk har en relativt lav disponibel indkomst (under 50 pct. af medianindkomsten), ikke har formue af betydning, og ikke er studerende over 17 år eller er i familie med en studerende over 17 år. Delmålet lægger sig i forlængelse af regeringens fattigdomsdefinition. Der er dog enkelte parametre som Københavns kommune ikke har tilgængelige, hvorfor vi ikke har præcis den samme opgørelse som regeringen. Bl.a. er det kun muligt at fastlægge uddannelsesstatus, opholdstid i Danmark samt nettoformue i de foregående år for personer, der på daværende tidspunkt var bosiddende i Københavns Kommune eller havde en arbejdsplads med beliggenhed i Københavns Kommune. Begrænsningen mht. opholdstid og uddannelse resulterer i en undervurdering af antal langtidsfattige. Da det antages, at de ikke var studerende og havde bopæl i landet hele året. Omvendt trækker de manglende formueoplysninger resultatet i den modsatte retning. Status afventer, at data til beregning for 2013 foreligger hos KS. Dette forventes at være i maj B Færre børn vokser op i fattige familier Definition: Antal personer i aldersgruppen 0-15 år, der tilhører en husstand, som samlet set er økonomisk fattig. Er den ækvivalerede disponible indkomst 1 mindre end ca per person (beregnet fattigdomsgrænse for perioden ) vil barnet betegnes som tilhørende en fattig familie. Delmålet lægger sig i forlængelse af regeringens fattigdomsdefinition, jf. bemærkning for 7A. 1 Den disponible indkomst er den samlede indkomst (inkl. overførsler fra det offentlige) fratrukket skat, renter og underholdsbidrag. Ækvivaleringen består i, at man lægger hele familiens indkomst sammen og fordeler den ud på hver person, hvor 1. voksne vægter 1, næste voksne 0,5, børn år 0,5 og børn under 15 år 0,3. Hvis den samlede disponible indkomst er ,- vil hver person derfor have en indkomst på /2,3= ,-. Den 6-årige (og de øvrige familiemedlemmer) vil i så fald være defineret som fattig, da barnet tjener under grænsen, medmindre familien har en formue, har studerende medlemmer, har medlemmer indrejst i løbet af året, har medlemmer der ikke er skattepligtige hele året osv. Side 9 af 12

10 Status afventer, at data til beregning for 2013 foreligger hos KS. Dette forventes at være i maj Pejlemærke 8 Flere borgere med særlige behov oplever høj livskvalitet 8A Flere borgere med særlige behov er tilfredse med livet. Definition: Andel borgere på københavnske tilbud, der har svaret Ja, ofte eller Ja, nogen gange på spørgsmålet Er du glad i din dagligdag? eller har svaret Meget god eller god på spørgsmålet Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? Baseline afventer brugertilfredshedsundersøgelsen, som er i gang. Baseline forelægges udvalget d. 24. juni 2015, dette gælder også 8B. Spørgsmålet i brugertilfredshedsundersøgelsen om livskvalitet er formuleret på én måde i skemaet til voksne og på en anden måde i skemaerne til børn og unge og borgere med særlige kognitive udfordringer. Indikatoren inkluderer begge spørgsmålsformuleringer. Indikatoren omfatter både københavnere og udenbys borgere som modtager ydelser fra københavnske tilbud. Indikatoren inkluderer ikke besvarelser, hvor borgeren har fået hjælp af en medarbejder, eller hvor en pårørende har svaret på vegne af borgeren. Andelen beregnes i relation til antallet af borgere, der har besvaret de specifikke spørgsmål. For delmål 8A, 8B og 9B gælder, at betegnelsen københavner i pejlemærkeformuleringerne 8. Flere københavnere med særlige behov oplever høj livskvalitet & 9. Flere københavnere er tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen har givet en del usikkerhed i organisationen i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelsen. Usikkerheden er opstået på tilbudsområdet, fordi formuleringen gør det uklart, om brugertilfredshedsundersøgelsen alene omfatter københavnere, eller om tilbuddene også skal spørge borgere visiteret fra andre kommuner. Idet resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen bl.a. skal bruges til læring og kvalitetsudvikling på tilbuddene, giver det kun mening, at undersøgelsen omfatter alle tilbuddets borgere, og ikke kun københavnere. For at sikre en tydelig kommunikation omkring pejlemærkerne 8 og 9 foreslår forvaltningen, at formuleringen ændres fra københavner til borger. Dette vil ligeledes betyde at delmålene konsekvensrettes til at vedrøre borgere frem for københavnere. Side 10 af 12

11 8B Andelen af borgere med særlige behov, der er ensomme, falder. Definition: Andel borgere på københavnske tilbud, der har svaret Ja, ofte eller Ja, nogen gange på spørgsmålet Føler du dig ensom i din dagligdag? Indikatoren omfatter både københavnere og udenbys borgere, som modtager ydelser fra københavnske tilbud. Indikatoren inkluderer ikke besvarelser, hvor borgeren har fået hjælp af en medarbejder, eller hvor en pårørende har svaret på vegne af borgeren. Andelen beregnes i relation til antallet af borgere, der har besvaret det specifikke spørgsmål. Pejlemærke 9 Flere borgere er tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen 9A Mindst 80 % af borgere med særlige behov er tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen i forbindelse med myndighedsarbejdet i 2017 Definition: Andel borgere, som har haft en kontakt til Socialforvaltningens myndighedsområde og som har svaret Meget tilfreds eller Tilfreds på spørgsmålet Hvor tilfreds er du samlet set med [relevant enhed]? Baseline afventer brugertilfredshedsundersøgelsen, som er i gang. Baseline forelægges udvalget d. 24. juni Dette gælder også 9B. Indikatoren inkluderer ikke besvarelser, hvor borgeren har fået hjælp af en medarbejder, eller hvor en pårørende har svaret på vegne af borgeren. Andelen beregnes i relation til antallet af borgere, der har besvaret det specifikke spørgsmål. 9B Mindst 80 % af borgere med særlige behov er tilfredse med samarbejdet med socialforvaltningen på tilbudsområdet i 2017 Definition: Andel borgere på københavnske tilbud, der har svaret Meget tilfreds, Tilfreds eller Ja på spørgsmålet Hvor tilfreds er du samlet set med [relevant tilbud]? eller har svaret Meget tilfreds Side 11 af 12

12 eller Tilfreds på spørgsmålet Hvor tilfreds er du samlet set med at være i din (plejefamilie, netværksfamilie eller aflastningsfamilie) Spørgsmålet i brugertilfredshedsundersøgelsen om borgerens samlede tilfredshed med tilbuddet er formuleret forskelligt og med forskellige svarkategorier (tilfredshedsskala eller ja/nej skala) afhængigt af målgruppe. Eksempelvis bliver børn og unge i pleje spurgt til deres tilfredshed med at være i pleje frem for tilfredshed med et tilbud. Indikatoren omfatter både københavnere samt udenbys borgere, som modtager ydelser fra københavnske tilbud. Indikatoren inkluderer ikke besvarelser, hvor borgeren har fået hjælp af en medarbejder, eller hvor en pårørende har svaret på vegne af borgeren. Andelen beregnes i relation til antallet af borgere, der har besvaret de specifikke spørgsmål. 9C Mindst 90% af alle ansøgningssager behandles til tiden i SOF i 2017, hvilket svarer til en stigning på 41 procentpoint ift Definition: 90% af alle borgeransøgninger behandles inden for de servicemål, der løbende fastsættes af Socialudvalget. Der anvendes samme data, som til Socialudvalgets sagstidsmåling. Pt. er over 95% af alle ansøgningssager omfattet af målingen. De resterende sagsområder inkluderes i målingen i takt med, at sagsområderne understøttes i CSC-Social. Side 12 af 12

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Marts 2013 Hvordan effektstyrer SOF? De 10 pejlemærker Flere hjemløse får og fastholder egen bolig Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV OG LOUISE FINDSEN RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD Baggrund for

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger

Aarhus Kommune. Bemærkninger Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2012 Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2012 Bemærkninger til regnskabet Bemærkningerne til regnskabet er sektoropdelt i overensstemmelse med sammendrag

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie 19-09-2013 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Resultatbaseret arbejde. April 2012

Resultatbaseret arbejde. April 2012 Resultatbaseret arbejde April 2012 Målet for I GANG projektet er, at udvikle et dokumentations system, hvor resultaterne bruges som et aktivt redskab til at understøtte indsatsen undervejs. Resultatbaseret

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere