Referat. Sager til beslutning. 81/13 Godkendelse af dagsorden. 82/13 Rundbordskonference om forsvarspolitik. Nordisk Råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Sager til beslutning. 81/13 Godkendelse af dagsorden. 82/13 Rundbordskonference om forsvarspolitik. Nordisk Råd"

Transkript

1 Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 24. september 2013 Mødested Færøerne Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel Fax Referat 26. september Sager til beslutning 81/13 Godkendelse af dagsorden Ingen bilag Præsidiet godkendte dagsordenen. 82/13 Rundbordskonference om forsvarspolitik INBJUDAN TILL RUNDABORDSKONFERENS OM FÖRSVARSPOLITIK I HELSINGFORS Program for rundbordskonference A 1584/presidiet: Presidieförslag om Nordisk gemenskap för försvarsfrågor Uttalelse til Nordisk råds sesjon 11 april 2013 om Utenriks og forsvarspolitikk, samt samfunnssikkerhet Præsidiet drøftede rundbordskonferencen om forsvarspolitik, der fandt sted en uge efter Præsidiemødet 30.september Præsidiet havde besluttet ikke at gøre mere ved forslag om et decideret Ministerråd for Forsvarspolitik, som regeringerne ikke ønsker, så rundbordskonferencen var et led i bestræbelserne på at se, hvor langt det nordiske forsvarssamarbejde kan udvikles under hensyntagen til landenes forskellige alliancetilknytning. Det

2 blev under drøftelserne fremhævet, at Arktis og Nordatlanten er vigtige områder for samarbejdet. Præsidiet tog orienteringen til efterretning 83/13 Nordisk Ministerråds budgetforslag Betænkning over ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds budget og planer for 2014 Budgetgruppens formand Bertel Haarder orienterede om arbejdet i gruppen. Umiddelbart forud for Præsidiets møde havde Budgetgruppen samledes og givet mandat til formanden til at forhandle med ministerrådet. Der var særlig diskussion om en eventuel sammenlægning af de kulturpolitiske institutioner, Kulturfonden og Kulturkontakt Nord, samt uoverensstemmelse om støtten til Nordisk Journalistcenter. Derudover var der indkommet et forslag om at NordVulk kun skulle skære 10 %, hvorimod de andre samarbejdsorganer skal skære 20 %. Dette forslag havde også foranlediget en principiel diskussion i Budgetgruppen. Præsidiet tog informationen til orientering. 84/13 Økonomi og regnskab rr_rev_nr_2012.pdf NR Årsregnskab 2012 endelig Partigruppernes regnskaber for samlet oversigt.pdf Regnskap pr pdf Rådsdirektøren orienterede om Rigsrevisionens beretning og gennemgik regnskabet for Præsidiet besluttede; At godkende Nordisk Råds regnskaber for 2012 At tage Rigsrevisionens beretning til efterretning At oversende regnskaberne og revisionsberetningen til Kontrolkomitéen At anvende de resterende frie midler 1766 tdk på følgende måde: DKK til Nordisk Råds prisuddeling 2013 side 2 af 19

3 DKK til tolkning DKK til UNR DKK til internationalt samarbejde DKK til deltagelse i politiske folkemøder (Bornholm, Arendalen, Almedalen, Suomi Areena) DKK til Præsidiets disponering At omfordele rest tdk 419 (overskud fra jubilæumsåret) til følgende: DKK til rekruttering af ny rådsdirektør (annoncering + rekrutteringsfirma) DKK til iværksættelse af ny prisstatuette 85/13 Nordisk Råds budget Delegationernes bidrag til Nordisk Råd docx Oversigt over oversættelser for Nordisk Råd Oversigt over tolkning for Nordisk Råd Rådsdirektøren orienterede om Nordisk Råds budget. Rammen på ca. 30 MDKK har ikke steget i de seneste 10 år beløbet er ikke inflationsreguleret. Det er reelt medført en formindsket budget for sekretariatet. I en tid med øget udgifter til tolkning, partigrupper, prisgalla m.m. rækker pengene ikke til. Derfor drøftede Præsidiet om der skal findes strukturelle besparelser i Nordisk Råd eller om delegationerne skal bede en forhøjelse af landenes bidrag. Præsidiet besluttede, at der formuleres et fælles brev om en samlet forhøjelse på 3 MDKK, som delegationerne kan videreformidle de nationale delegationer. 86/13 A 1586/presidiet: Betänkande över medlemsförslag om att upprätta ett nordiskt informationskontor i Gdansk 1 A 1586/presidiet: Betänkande över medlemsförslag om at upprätta ett nordiskt informationskontor i Gdansk Præsidiet havde allerede drøftet forslaget på sommermødet i juni 2013, så der var enighed om betænkningen. Dog blev det påpeget, at ikke Tyskland men Rusland er det største naboland til Norden. At Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere i anledning af side 3 af 19

4 Medlemsforslag A 1586/Præsidiet om at oprette et nordisk informationskontor i Gdansk 87/13 B 286/præsidiet: Ministerrådsforslag om retningslinjer for aktiviteter i Hviderusland 1 Betænkning over B 286/præsidiet: Ministerrådsforslag om retningslinjer for aktiviteter i Hviderusland Der var enighed om betænkningen, men dagsordenspunktet gav anledning til mere generelt at drøfte aktiviteter i forhold til Hviderusland. EHU eksiluniversitetet i Vilnius blev fremhævet som en vigtig institution, og der var støtte til Nordisk Ministerråds øvrige ganske omfattende engagement. En deltager i Nordisk Råds Hvideruslands seminar i september i Vilnius fremhævede kontakt med oppositionsgrupper og ngo er. Måske kan Polen inddrages i næste års aktiviteter, for der er også et stort eksilmiljø i Warszawa, og de polske myndigheder er engageret f.eks. i støtte til hviderussiske medier. Situationen er pt. sådan, at der ikke er forudsætninger for aktiviteter i Minsk. Præsidiet godkendte betænkningen 88/13 B 287/præsidiet: Ministerrådsforslag om retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Estland, Letland og Litauen fra Betænkning over B 287/præsidiet: Ministerrådsforslag om retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Estland, Letland og Litauen fra 2014 Kimmo Sasi, der er Præsidiets NB8 observatør, på påpegede, at der også på parlamentarisk niveau er et ganske omfattende samarbejde med Baltisk Forsamling. Norden havde en stor rolle med at støtte de baltiske stater lige efter, at de havde genvundet deres selvstændighed. I dag er der måske mindre klar fokus, for der er også samarbejde i Østersø regi og indenfor EU. Præsidiets møde i december i Vilnius, hvor der også er møde med Baltisk Forsamlings Præsidium, giver en god mulighed for at drøfte samarbejdet. Præsidenten fremhævede, at dette vigtige samarbejde er højt prioriteret i det norske formandskabsprogram for Nordisk Råd i Præsidiet godkendte betænkningen side 4 af 19

5 89/13 B 288/præsidiet: Ministerrådsforslag om retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland 1 Betænkning over B 288/præsidiet: Ministerrådsforslag om retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland Karin Åström, der er Præsidiets rapportør om den Nordlige Dimension og samarbejdet med Nordvestrusland, påpegede, at der havde været et godt samarbejde med arbejdsgruppen under Nordisk Ministerråd vedrørende de nye retningslinjer. Det bliver stadig vigtigere, at holde dørene åbne overfor Nordvestrusland. Samarbejdet er nok bedst regionalt, men også Rundbordssamtalen i Komi havde været nyttig. Her var der endda russiske politikere, der ønskede at Rusland kom med i Nordisk Råd. Demokratiudvikling og støtte til det civile samfund og ngo er er centralt, og her vil det være vigtigt at komme frem med konkrete projekter. Det blev i debatten fremhævet, at også erhvervssamarbejde er væsentligt. Fra Ungdoms Forum i Petrozavodsk blev nævnt mulighederne for lettere at rejse med færre visumbegrænsninger samt samarbejde om kultur og uddannelse. Præsidiet godkendte betænkningen 90/13 Nordisk Råds møde med Udenrigsudvalget i det polske parlament Ingen bilag Mødet med formænd for såvel Udenrigsudvalg som andre komiteer i det polske parlament blev evaluret som godt. Det havde ikke mindst været interessant at mærke Polens store engagement i forhold til EU s Østlige Partnerskab. Ikke blot Hviderusland men også Ukraine spiller en stor rolle for Polen, og her vil der være mulighed for at udbygge samarbejdet. Det vil dog fremover være en fordel, hvis der bliver tale om et regionalt samarbejde med Visegrad landene måske med Polen som et særligt aktivt land i den sammenhæng. Også i forhold til Østersøregionen og den Nordlige Dimension er der potentiale for tættere samarbejde. Præsidiet vil fastholde kontakten med parlamentarikere fra det polske parlament med målet at udbygge samarbejdet mellem Nordisk Råd og Visegrad landene side 5 af 19

6 91/13 BSPC 1 Baltic Sea Parliamentary Conference August 2013, Resolution Den svenske delegation har indstillet Maria Stenberg, medlem af Medborgerog Forbrugerudvalget, som Nordisk Råds medlem af BSPC Standing Committee de kommende to år. Årets BSPC konference blev fremhævet som vellykket, og Nordisk Råd forventes at være aktive i den nye arbejdsgruppe om innovation i social- og helsesektoren. Præsidiet godkendte Maria Stenberg som Nordisk Råds medlem af BSPC Standing Committee de kommende to år 92/13 Presidiets uttalelse om samfunssikkerhet - Haga-ministrene. Svar fra den ansvarlige svenske minister 1 Försvarsminister Karin Enströms svar på president Marit Nybakks brev om nordiskt samarbete om samhällssäkerhet och beredskap (Hagaministrene) Præsidenten noterede det øgede nordiske samarbejde om samfundsikkerhed. Det er vigtigt parlamentarikerne følger op på temaet også gennem debat på den kommende session. Nordisk Råd indbyder den svenske minister til at redegøre for Haga II erklæringen på sessionen 93/13 Nordisk Råds Årbog 1 Blå Bok fra 2013.docx side 6 af 19

7 Rådsdirektøren orienterede om, at sekretariatet ønsker at modernisere Nordisk Råds Årbog. Planen er, at bogen fremover kun skal publiceres elektronisk og helt erstatte papirudgaven. Præsidiet besluttede, at Nordisk Råds Årbog fremover kun publiceres digitalt og dermed erstatter papirudgaven. Nordisk Råds 65. session i Oslo 94/13 Program for Nordisk Råds session 1 Udkast til internt program for 2013 Præsidiet kritiserede formuleringen af temaet for topmødet. Flere mente, at de to underrubrikker Hvilket Norden møder egentlig dagens ungdom og Er den nordiske model under afvikling? var for negative. De blev derfor enige om at omformulere teksten i en mere positiv rubrik. Præsidiet præciserede temaet for topmødet til følgende: Visioner for det fremtidige nordiske samarbejde - Hvilket Norden møder dagens ungdom? - Er den nordiske model robust og bærekraftig i fremtiden? 95/13 Dagsorden for Nordisk Råds session 1 Dagsorden for Nordisk Råds session 2013 Præsidiet drøftede forslagene til talspersoner for de enkelte sager på sessionen. Det blev oplyst, at Cristina Husmark Pehrsson udtræder af den svenske delegation og erstattes af Hans Wallmark. Præsidiet udpegede talspersonerne til sagerne. 96/13 Regler for sessionens gennemførelse 1 Regler for sessionens gennemførelse 2013 side 7 af 19

8 Præsidiet godkendte udkastet til regler for sessionens gennemførelse, hvor medlemmerne har 3 minutters taletid og ministre + Ole Norrback har 7 minutter. 97/13 Præsidiets møder med statsministrene, udenrigsministrene og samarbejdsministrene Ingen bilag Møde med de nordiske statsministre: Følgende dagsordenspunkter blev foreslået: Rapportering fra mødet mellem statsministrene og Barack Obama Status på statsministrenes ønske om udvidet helsesamarbejde herunder samarbejde om sjældne diagnoser og højspecialiseret behandling Rapportering fra EU-Topmødet den oktober særligt om temaet Vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse Mødet med statsministrene finder sted tirsdag den 29. oktober kl Præsidiets medlemmer samt 2 personer fra Rådssekretariatet deltager i mødet. Møde med de nordiske udenrigsministre: Der blev enighed om følgende temaer for mødet med de nordiske udenrigsministre: Udvidet nordisk udenrigspolitik Opfølgning af Stoltenbergrapporten, især ambassade samarbejde og bekæmpelse af cyberkriminalitet Situationen i Rusland og Hviderusland Mødet med udenrigsministrene finder sted onsdag den 30. oktober kl på hotel Grand og har således form af et frokostmøde. Præsidiets medlemmer, to personer fra Rådssekretariatet, en person fra hvert af de nationale delegationssekretariater samt 2-3 repræsentanter fra partigrupperne deltager i mødet. Møde med de nordiske samarbejdsministre: Til Præsidiets møde med de nordiske samarbejdsministre er følgende dagsordenspunkter foreslået: side 8 af 19

9 Budget 2014 og 2015 Rapportering om visionsdiskussionerne i Nordisk Ministerråd Eventuelt øvrige aktuelle sager Mødet med samarbejdsministrene finder sted torsdag den 31. oktober kl Præsidiets medlemmer, to personer fra Rådssekretariatet, en person fra hvert af de nationale delegationssekretariater samt 2-3 repræsentanter fra partigrupperne deltager i mødet. Sekretariatet videreformidler Præsidiets ønsker til de berørte ministre Meddelelser 98/13 Meddelelse over Fremst. 1/2011 om afgiftsnedsættelse for personalet i Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond 1 Betænkning over meddelelse fra Nordisk Ministerråd vedr. Fremst. *1/2011 om afgiftsnedsættelse for personalet i Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond Præsidiet godkendte betænkningen og besluttede at afskrive Fremst. 1/ /13 Meddelelse over Rek. 1/2012 om nordisk velfærdspolitik i en globaliseret verden 1 Betenkning over meddelelse fra Nordisk Ministerråd vedr.rek. *1/2012 om nordisk velferdspolitikk i en globalisert verden Præsidiet godkendte betænkningen og besluttede at opretholde fjerde atsats, men afskrev første, anden og tredje at-sats i Rek. 1/2012. side 9 af 19

10 100/13 Meddelelse over Rek. 2/2012 om iværksættelse af et program og handlingsplan som svar på Nordens velferdsutfordringer 1 Betænkning over meddelelse vedr. Rek. *2/2012 om iværksættelse av et program og handlingsplan som svar på Nordens velferdsutfordringer Præsidiet godkendte betænkningen og afskrev Rek. 2/ /13 Meddelelse over Rek. 14/2012 om Nordisk Ministerråds budget for Betænkning over meddelelse fra Nordisk Ministerråd vedr. Rek. 14/2012 om Nordisk Ministerråds samlede budget og planer for 2013 Præsidiet fandt ikke, at der var anledning til at afskrive første at-sats om sjældne diagnoser og højspecialiseret behandling. Det samme synspunkt findes i Rek. 1/2012 og i Velfærdudvalgets holdning. Med denne rettelse blev betænkningen godkendt. Præsidiet besluttede at opretholde første, fjerde og syvende at-sats, men afskrev anden, tredje, femte og sjette at-sats i Rek. 14/ /13 Meddelelse over Rek. 15/2012 om et grænseløst Norden 1 Betænkning over meddelelse fra regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om et grænseløst Norden side 10 af 19

11 Præsidiet godkendte betænkningen og afskrev Rek. 15/ /13 Meddelelse over Rek. 16/2012 om oprettelse af en ombudsmandsinstans for grænsehindringer 1 Betænkning over meddelelse fra regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige vedr. Rek. 16/2012 om oprettelse af en ombudsmandsinstans for grænsehindringer Præsidenten orienterede om, at det drøftes om der er mulighed for at anvende sig af de eksisterende ombudsmænd og udvide deres mandat. Der er også drøftelser i Medborger- og Forbrugerudvalget om en konkret sag angående skattepligten for norske pensionister i Sverige. Ligeledes har gruppen af grænsehindringsrapportører fokus på problemstillingen. Præsidiet drøftede at rette henvendelse til den svenske ombudsmand, men ønskede at koordinere sin indsats og afvente de øvrige tiltag i Rådet. Præsidiet godkendte betænkningen og besluttede at opretholde Rek. 16/2012 indtil regeringerne selv fremsætter et bedre forslag. 104/13 Meddelelse over Rek. 21/2012 om ændringer af Nordisk Råds priser 1 Betænkning over meddelelse fra Nordisk Ministerråd vedr. Rek. 21/2012 om ændringer af Nordisk Råds priser Præsidiet godkendte betænkningen og afskrev Rek. 21/ /13 Meddelelse over IB 2/2012 om oppfølgning av Nordisk råds rekommandasjoner 1 Præsidiets meddelelse vedr. IB 2/2012 om oppfølgning av Nordisk råds rekommandasjoner side 11 af 19

12 Præsidiet godkendte betænkningen og opretholdte IB/ /13 Meddelelse over Fremst. 6/2009 om nordiskt ambassadsamarbete 1 Betænkning over meddelelse fra de nordiske landes regeringer vedr. Fremst. *6/2009/presidiet: om nordiskt ambassadsamarbete Ingen kommentarer Præsidiet godkendte betænkningen og opretholder Fremst.6/ /13 Meddelelse over Fremst. 3/2011 om et styrket nordisk fredsinstitut, der kan foretage international mægling 1 Betænkning over meddelelse fra Nordisk Ministerråd vedr. Fremst. *3/2011om forum for nætværk om fred og konfliktløsning Ingen kommentarer Præsidiet godkendte betænkningen og opretholder Fremst.3/ /13 Meddelelse over Rek. 13/2010 om ett förstärkt nordiskt samarbete angående samhälssäkerhet 1 Betänkande över meddelande ang. Rek. *13/2010/presidiet om förstärkt nordiskt samarbete angående samhällssäkerhet side 12 af 19

13 Ingen kommentarer Præsidiet godkendte betænkningen og opretholder Rek.13/ /13 Meddelelse over Rek 4/2012 (23/3-12) om finansiering af redningskapacitet i Arktis 1 Betænkning over meddelelse fra Nordisk Ministerråd vedr. Rek. *4/2012 om finansiering af redningskapacitet i Arktis Her var der ikke enighed i betænkningen. Præsidiet ønsker at opretholde rekommandationen. I Danmark er temaet blevet aktualiseret af stærk kritik fra Rigsrevisionen i forhold til redningskapaciteten omkring Grønland. Stærkere nordisk samarbejde kan være en løsning. Præsidiet ønsker en ny betænkning, der opretholder rek.4/ /13 Meddelelse over Rek. 3/2012 (23/3-12) om fælles nordisk arktisk strategi 1 Betænkning over meddelelse fra de nordiske landes regeringer vedr. Rek. *3/2012 om fælles nordisk arktisk strategi Ingen kommentarer Præsidiet godkendte betænkningen og afskriver rekommandationen 111/13 Meddelelse over Rek. 2/2013 (11/4-13) om styrket nordisk samarbeid mot cybertrusler og digitale angreb 1 Betænkning over meddelelse fra de nordiske landes regeringer vedr. Rek. 2/2013 om styrket nordisk samarbeid mot side 13 af 19

14 cybertrusler og digitale angreb. Sagen er fortsat vigtig, men Præsidiet var enig i at afskrive den konkrete rekommandation Præsidiet godkendte betænkningen og afskriver rek.2/2013 som plenarforsamling 112/13 Suppleringsvalg Ingen bilag Henrik Dam Kristensen (S) indtræder som medlem i Medborger- og forbrugerudvalget (efter Thomas Jensen (S)) Per Stig Møller (KF) indtræder som medlem i Velfærdsudvalget (efter Mike Legarth(KF)) Steen Gade (SF) indtræder som næstformand i Kultur- og Uddannelsesudvalget (efter Pernille Vigsø Bagge (SF)) Steen Gade (SF) indtræder som medlem i Kontrolkomitéen (efter Pernille Vigsø Bagge (SF)) Christian Juhl (EL) fortsætter som personlig suppleant Markus Weichel (SD) indtræder som medlem i Miljø- og Naturresurseudvalget (efter Olle Larsson (SD) Erling Bonnesen (V) erstattes af Birgitte Josefsen (V) i Næringsudvalget i perioden september 2013 Karen Ellemann (V) erstattes af Finn Thranum (V) i Kultur- og Uddannelsesudvalget og Valgkomitéen i perioden september 2013 Præsidiet godkendte valgkomiteens indstilling til suppleringsvalg. 113/13 Fremstilling: A 1534/medborgar: Medlemsförslag om en regional strategi inom UNAOC 1 Betänkande över medlemsförslag A 1534/medborgar om en regional strategi inom UNAOC side 14 af 19

15 Denne sag er besluttet i Medborger- og Forbrugerudvalget, som ønsker den vedtaget af Præsidiet som fremstilling i stedet for at afvente en vedtagelse i plenum. Præsidiet vedtog betænkningen over A1534/medborgar. Sager til orientering 114/13 Nordisk kontakt i Europaparlamentet Ingen bilag Andrea Karlsson, der frem til udgangen af januar 2014 vil være praktikant i Europaparlamentet og skrive en rapport om et styrket netværk, blev kort præsenteret på Præsidiemødet. Andrea Karlsson vil deltage på sessionen og på Præsidiets møder i december og januar, så hun der får lejlighed til at interviewe flere politikere og embedsmænd fra Nordisk Råd Præsidiet tog informationen til orientering 115/13 Ministerrådsforslag om nyt Grænsehindringsråd 1 2 B 290/näring: Ministerrådsförslag om handlingsplan för gränsehindersarbetet Mandat for Grænsehindringsrådet (foreløpig) Præsidiet mente, at dette emne har en så overordnede og koordinerende karakter, at det skal substansbehandles i Præsidiet. Præsidiet besluttede, at Ministerrådsforslaget om nyt grænsehindringsråd skal behandles af Præsidiet og ikke som forslået af Næringsudvalget. 116/13 Præsidiets møde i Vilnius, december 2013 side 15 af 19

16 Ingen bilag Præsidenten kommenterede kort, at der er behov for et styrket samarbejde med Baltisk Forsamling. Et mere uddybet program vil blive præsenteret på Præsidiemødet i oktober. Præsidiet tog informationen til orientering 117/13 Nordlige Dimensions parl. Forum i Arkhangelsk Ingen bilag Ved Præsidiemødet var der endnu ikke kommet indbydelse og program til 3. Nordlige Dimensions Parlamentariske Forum i Arkhangelsk november (PS: et par uger senere kom indbydelsen, så punktet vil kort blive drøftet igen på Præsidiets møde i oktober 2013) At tage informationen til orientering 118/13 Seminar om Hviderusland i Vilnius 16. september Dialogue between the Nordic Council and Belarus 16 Sept 2013 program Bertel Haarder fra Danmark, der havde været en af deltagerne på seminaret, fortalte, at det havde gjort et dybt indtryk. Det er hæsligt, at der eksisterer et diktatur så tæt på Norden. At tage informationen til orientering side 16 af 19

17 119/13 Vestnordisk Råds årsmøde i Narsarsuaq, Grønland august Rapport fra Vestnordisk Råds årsmøde i Narsarsuaq august 2013 Høgni Hoydal, der havde repræsenteret Nordisk Råd på årsmødet, orienterede kort om mødet og den vedtagne udtalelse fra Vestnordisk Råd med fordømmelse af EU s politik. Præsidiet tog informationen til orientering 120/13 Administrative meddelelser 1 Fordeling af Nordisk Råds officielle sager pr. 9. september 2013 Præsidiet tog orienteringen til efterretning. 121/13 Orientering fra Kommunikationsafdelingen 1 Kommunikationsrapport till NR för juli aug.docx Kommunikationsafdelingen gennemgik kommunikationsrapporten. Præsidiet tog informationen til orientering. 122/13 Referat fra Præsidiets møde den 27. juni 2013 i Bodø 1 Referat Præsidiet 27. juni 2013 kl. 9:00 side 17 af 19

18 Præsidiet tog det godkendte referat til orientering. 123/13 Eventuelt Ingen bilag side 18 af 19

19 Til stede Den socialdemokratiska gruppen (S) Karin Gaardsted (S), Danmark Helgi Hjörvar (A), Island Marit Nybakk (A), Norge Karin Åström (S), Sverige Mittengruppen (M) Bertel Haarder (V), Danmark Höskuldur Þórhallsson (F), Island Åsa Torstensson (C), Sverige Den konservativa gruppen (K) Kimmo Sasi (saml), Finland Michael Tetzschner, (H), Norge Cristina Husmark Pehrsson (M), Sverige Den vänstersocialistiska gröna gruppen (VSG) Høgni Hoydal (T), Færøerne Nordisk frihet Juho Eerola (saf), Finland Forfald Simo Rundgren (cent), Finland Rigmor Andersen Eide (KrF), Norge Per-Kristian Foss (H), Norge Sekretariat Jan-Erik Enestam, Nordisk Råd Tina Bostrup, Nordisk Råd Torkil Sørensen, Nordisk Råd Tine Bjerregaard, Nordisk Råd Peder H. Pedersen, Nordisk Råd, Danmarks delegation Kamilla Kjelgaard, Nordisk Råd, Danmarks delegation Lárus Valgarðsson, Nordisk Råd, Islands delegation Kjell Myhre-Jensen, Nordisk Råd, Norges delegasjon Synnøve Ness, Nordisk Råd, Norges delegasjon Niclas Slotte, Nordiska rådet, Ålands delegation Sighvatur Hilmar Arnmundsson, Altinget (Island) Kristina Aaltonen, Den socialdemokratiska gruppen (S) Marianne Seip, Den socialdemokratiska gruppen (S) Terhi Tikkala, Mittengruppen Bengt Ohlsson, Nordiska rådet, Sveriges delegation Björg Eva Erlendsdóttir, Den vänstersocialistiska gröna gruppen Heidi Orava, Kommunikationsafdelingen Samuli Virtanen, Nordisk frihet Høgni Joensen, Nordisk Råd, Færøernes delegation Eline Storeide, Den konservativa gruppen Mari Herranen, Nordiska rådet, Finlands delegation Silja Borgarsdóttir Sandelin, Ungdomens nordiska råd Andrea Karlsson, Nordisk Råds EU-praktikant side 19 af 19

Referat. Sager til diskussion og beslutning. 29/13 Godkendelse af dagsorden. 30/13 Temasession april Nordisk Råd

Referat. Sager til diskussion og beslutning. 29/13 Godkendelse af dagsorden. 30/13 Temasession april Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 10. april 2013 Mødested Riksdagen, Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Læs mere

Referat. Sager til beslutning. 47/14 Godkendelse af dagsorden. 48/14 Evaluering af Temasessionen Nordisk Råd

Referat. Sager til beslutning. 47/14 Godkendelse af dagsorden. 48/14 Evaluering af Temasessionen Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 4. juni 2014 Mødested Kungälv, Sverige Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Læs mere

Referat. Sager til beslutning. 77/12 Godkendelse af dagsorden

Referat. Sager til beslutning. 77/12 Godkendelse af dagsorden Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 26. september 2012-27. september 2012 Mødested Göteborg Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Referat. 26/11 Valg af mødeleder. 27/11 Godkendelse af dagsorden. 28/11 Godkendelse af referat fra Præsidiets møde den 30. juni 2011 i Bruxelles

Referat. 26/11 Valg af mødeleder. 27/11 Godkendelse af dagsorden. 28/11 Godkendelse af referat fra Præsidiets møde den 30. juni 2011 i Bruxelles Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 21. september 2011 Mødested Oslo, Norge Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde, april 2010

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde, april 2010 Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 22. september 2010 Mødested Malmö, Sverige Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Referat. Sager til beslutning. 144/12 Godkendelse af dagsorden. 145/12 Referat fra Præsidiets møde den 30. oktober 2012.

Referat. Sager til beslutning. 144/12 Godkendelse af dagsorden. 145/12 Referat fra Præsidiets møde den 30. oktober 2012. Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 4. december 2012 Mødested Sønderjylland Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Læs mere

Referat. 35/13 Godkendelse af dagsorden. 36/13 Betænkning over meddelelse ang. Rek. *8/2010-Udvisning af nordiske medborgere (første og anden at-sats)

Referat. 35/13 Godkendelse af dagsorden. 36/13 Betænkning over meddelelse ang. Rek. *8/2010-Udvisning af nordiske medborgere (første og anden at-sats) Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 25. juni 2013 Mødested Flensburg Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat. A 1470/medborgar: Medlemsförslag om tillgång till

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat. A 1470/medborgar: Medlemsförslag om tillgång till Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 24. juni 2009 Mødested Ice Hotel, Jukkasjärvi, Sverige Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870

Læs mere

Referat. Sager til diskussion og beslutning. 1/12 Godkendelse af dagsorden

Referat. Sager til diskussion og beslutning. 1/12 Godkendelse af dagsorden Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 25. januar 2012 Mødested Oslo, Norge Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat 26.

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet i Medborger- og forbrugerudvalget den 25. september 2007

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet i Medborger- og forbrugerudvalget den 25. september 2007 Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 30. oktober 2007 Mødested Rom K-210 Stortinget, Oslo, Norge (K=Komitehuset) Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat. 3. Grønland, arktiske levevilkår. Nordisk Råd

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat. 3. Grønland, arktiske levevilkår. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 28. juni 2010 Mødested Kangerlussuak, Grønland Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra Præsidiets møde den december 2010 i Majvik. Nordisk Råd

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra Præsidiets møde den december 2010 i Majvik. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Presidiet, P Mødetid 26. januar 2011 Mødested Dipoli, Esbo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat 28.

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat fra Medborger- og forbrugerudvalgets møde den 15. april 2008.

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat fra Medborger- og forbrugerudvalgets møde den 15. april 2008. Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 26. juni 2008 Mødested Warsawa, Polen Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Læs mere

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendte udkast til dagsorden. Udkast til referat fra udvalgets møde den 30. januar 2007 i Helsingfors

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendte udkast til dagsorden. Udkast til referat fra udvalgets møde den 30. januar 2007 i Helsingfors Nordisk Råd J-Nr: 07-952-01 Dato: 12. april 2007 Dagsordenspunkt 2. Bilag 3 Referat fra møde i Medborger- og Forbrugerudvalget den 25. april 2007 kl. 13.00 14.15 i København Lokale: Eigtveds Pakhus, lokale:

Læs mere

Referat. Sager til beslutning. 128/14 Godkendelse af dagsorden. 129/14 Godkendelse af referat fra Præsidiets møde den 28. oktober 2014 i Stockholm

Referat. Sager til beslutning. 128/14 Godkendelse af dagsorden. 129/14 Godkendelse af referat fra Præsidiets møde den 28. oktober 2014 i Stockholm Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 1. december 2014-2. december 2014 Mødested Lysebu, Norge Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Referat fra Næringsudvalgets møde den 26. juni, 2006 Bornholm, Danmark

Referat fra Næringsudvalgets møde den 26. juni, 2006 Bornholm, Danmark Nordisk Råd J-Nr: 06-932-02 Dato: 27. juni 2006 JTS Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Næringsudvalgets møde den 26. juni, 2006 Bornholm, Danmark Dagsordenspunkt 1 Godkendelse af udkast til dagsorden

Læs mere

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendt udkast til dagsorden.

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendt udkast til dagsorden. Nordisk Råd J-Nr: 05-952-07 Dato: 22. september 2006 Referat fra møde i Medborger- og Forbrugerudvalget onsdag den 20. september kl. 09.30 12.00 & kl. 13.00 15.30 i Lahti, Finland Lokale: Sibeliushuset,

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 28. januar NMRs Budget til behandling i KU-udvalget

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 28. januar NMRs Budget til behandling i KU-udvalget Nordisk Råd Mødegruppe Kultur- och utbildningsutskottet, KU Mødetid 17. april 2009 Mødested lokale 1-117 ( Grundlovsværelset ) Christiansborg, København Referat Store Strandstræde 18 DK-1255 København

Læs mere

Referat. Godkendelse af dagsorden. 55/13 Godkendelse af dagsorden. 56/13 Godkendelse af referat fra foregående møde i juni 2013.

Referat. Godkendelse af dagsorden. 55/13 Godkendelse af dagsorden. 56/13 Godkendelse af referat fra foregående møde i juni 2013. Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 24. september 2013 Mødested Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Referat fra Næringsudvalgets møde den 20. september, 2006 Lahtis, Finland

Referat fra Næringsudvalgets møde den 20. september, 2006 Lahtis, Finland Nordisk Råd J-Nr: 06-932-03 Dato: 25. september 2006 JTS Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Næringsudvalgets møde den 20. september, 2006 Lahtis, Finland Dagsordenspunkt 1 Godkendelse af udkast til

Læs mere

Forretningsorden for Nordisk Råd

Forretningsorden for Nordisk Råd Forretningsorden for Nordisk Råd 2012 dansk Nordisk Råds forretningsorden fra 1971 blev erstattet af en ny forretningsorden, som blev vedtaget i henhold til Helsingforsaftalens artikel 59 under Nordisk

Læs mere

Referat. Sager til drøftelse og beslutning. 15/14 Godkendelse af dagsorden

Referat. Sager til drøftelse og beslutning. 15/14 Godkendelse af dagsorden Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 8. april 2014 Mødested Akureyri Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat. Nordisk Råd

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 2. november 2010 Mødested Reykjavik, Island Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Læs mere

Referat. fra møde i Medborger- og Forbrugerudvalget onsdag den 25. januar 2006 kl i Oslo. Lokaler:

Referat. fra møde i Medborger- og Forbrugerudvalget onsdag den 25. januar 2006 kl i Oslo. Lokaler: Nordisk Råd J-Nr: 05-952-06 Dato: 1. februar 2006 Referat fra møde i Medborger- og Forbrugerudvalget onsdag den 25. januar 2006 kl. 09.10 15.30 i Oslo Lokaler: kl. 11.00 12.00 kl. 12.00 13.00 kl. 13.00

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562 Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562 Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Læs mere

Nordisk Råd. Forretningsorden for Nordisk Råd

Nordisk Råd. Forretningsorden for Nordisk Råd Nordisk Råd Forretningsorden for Nordisk Råd DANSK / 2017 1 Forretningsorden for Nordisk Råd ISBN 978-92-893-4779-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-4780-8 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2016-784 ANP 2016:784

Læs mere

Referat. Sager til behandling. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. april

Referat. Sager til behandling. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. april Nordisk Råd Mødegruppe Näringsutskottet, N Mødetid 22. juni 2010 Mødested Torshavn, Færøerne Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Referat. Sager til diskussion og beslut. 86/14 Åbning af mødet og godkendelse af dagsorden. 87/14 Budget 2016. Nordisk Råd

Referat. Sager til diskussion og beslut. 86/14 Åbning af mødet og godkendelse af dagsorden. 87/14 Budget 2016. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kultur- och utbildningsutskottet, KU Mødetid 28. oktober 2014 Mødested Riksdagen, Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

Referat. 78/12 Godkendelse af dagsorden. A 1564/kultur: Udvalgsforslag om Nordisk. Uddannelsestopmøde

Referat. 78/12 Godkendelse af dagsorden. A 1564/kultur: Udvalgsforslag om Nordisk. Uddannelsestopmøde Nordisk Råd Mødegruppe Kultur- och utbildningsutskottet, KU Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsingfors Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested. Til stede

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested. Til stede Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat 11.

Læs mere

Referat fra Næringsudvalgets møde den 25. oktober, 2005, Reykjavik, Island

Referat fra Næringsudvalgets møde den 25. oktober, 2005, Reykjavik, Island Nordisk Råd J-Nr: 05-932-07 Dato: 31. oktober 2005 JTS Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Næringsudvalgets møde den 25. oktober, 2005, Reykjavik, Island Dagsordenspunkt 1 Godkendelse af udkast til dagsorden

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden NORDISK MINISTERRÅD November 2004 Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November 2004. Hugi Ólafsson var formand for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en ændring af dagsordenspunkternes

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for arbejdsliv, EK-A Mødetid 3. oktober 2007 Mødested Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, København K, mødelokale F Store Strandstræde 18 DK-1255

Læs mere

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15 Formandens velkomsttale ved åbningen af Østersøkonferencen på Hotel Nyborg Strand 31. august 2009 kl. 10.30 Ca. 5-6 minutter, efterfulgt af musik Efterfølgende taler er Niels Sindal Ref. 08-000894-37 Kære

Læs mere

Henvisning til bilag i mødematerialet: 2.1 Udkast til referat fra møderne i Villmanstrand og Vanda den 25. juni 2003

Henvisning til bilag i mødematerialet: 2.1 Udkast til referat fra møderne i Villmanstrand og Vanda den 25. juni 2003 Miljö- och naturresursutskottet København, 8. oktober 2003 J.nr.: 03-922-05 Referat Ved mødet i Miljø- og Naturresurseudvalget den 23. september 2003 i Frederikshavn, Danmark Tid og sted: 23. september

Læs mere

Referat fra møde i Miljø- og Naturresurseudvalget den 27. Januar 2005 i København i Eigtveds Pakhus

Referat fra møde i Miljø- og Naturresurseudvalget den 27. Januar 2005 i København i Eigtveds Pakhus Nordisk Råd J-Nr: 04-922-11 Dato: 31. januar 2005 Referat fra møde i Miljø- og Naturresurseudvalget den 27. Januar 2005 i København i Eigtveds Pakhus I. kl. 10.30 12.00: Seminar om REACH EU s kemikalielovgivning

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for energi, EK-E Mødetid 27. august 2008-28. august 2008 Mødested Näringsdepartementet, Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel

Læs mere

Nordisk Kulturfonds styremøde

Nordisk Kulturfonds styremøde Protokol Nr. 177, 2015 Nordisk Kulturfonds styremøde 20/11 2015 DELTAGERE Danmark Mogen Jensen, medlem af Folketinget Carsten Topholt Karlsen, vicedirektør for Kulturstyrelsen Finland Paavo Arhinmäki,

Læs mere

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 ISBN 978-92-893-4047-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-4054-0 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2015-741

Læs mere

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer,

Læs mere

Velkommen til Nordisk Råd. arbejdet og arbejdsformer

Velkommen til Nordisk Råd. arbejdet og arbejdsformer Velkommen til Nordisk Råd arbejdet og arbejdsformer Velkommen til Nordisk Råd arbejdet og arbejdsformer ANP 2017:711 ISBN 978-92-893-4867-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-4868-3 (PDF) ISBN 978-92-893-4938-3 (EPUB)

Læs mere

Referat. Sager til diskussion og beslut. 1/14 Godkendelse af dagsorden. 2/14 Referat. Nordisk Råd

Referat. Sager til diskussion og beslut. 1/14 Godkendelse af dagsorden. 2/14 Referat. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kultur- och utbildningsutskottet, KU Mødetid 22. januar 2014 Mødested København Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Referat. Fællesmøde. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat. 3. Nordisk pant- og retursystem. Nordisk Råd

Referat. Fællesmøde. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat. 3. Nordisk pant- og retursystem. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 21. september 2010-22. september 2010 Mødested Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat fra Medborger- og forbrugerudvalgets møde den 24. september 2008

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat fra Medborger- og forbrugerudvalgets møde den 24. september 2008 Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 27. oktober 2008 Mødested Helsingfors, Finland Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Læs mere

Charter for Vestnordisk Råd

Charter for Vestnordisk Råd Charter for Vestnordisk Råd Præambel I erkendelse af At Færøerne, Grønland og Island, det vestnordiske område, har en fælles interesse i bevarelsen og en kontrolleret udnyttelse af landenes levende og

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. april. Nordisk Råd

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. april. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kultur- och utbildningsutskottet, KU Mødetid 1. juli 2010 Mødested Svalbard Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Referat fra Næringsudvalgets møde den 29. juni, 2005, Bodö, Norge

Referat fra Næringsudvalgets møde den 29. juni, 2005, Bodö, Norge Nordisk Råd J-Nr: 05-932-03 Dato: 04. juli 2005 JTS Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Næringsudvalgets møde den 29. juni, 2005, Bodö, Norge Dagsordenspunkt 1 Godkendelse af udkast til dagsorden og

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 30. september 2008 Mødested Hotel Scandic Plaza, Umeå Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2014 Mødested NMRS, Köpenhamn.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2014 Mødested NMRS, Köpenhamn. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2014 Mødested NMRS, Köpenhamn V ed Stranden 1 8 DK-1061 København K T el +4 5 3 3 9 6 0 200 Fax +4 5 3 3 9 6 0 202 www.norden.org

Læs mere

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk. Presidiets betænkning over.

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk. Presidiets betænkning over. BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk 1. s forslag foreslår at rekommanderer Nordisk Ministerråd at etablere et nordisk informationskontor

Læs mere

Velkommen til Nordisk Råd. En minihåndbog om arbejdet og arbejdsformer i Nordisk Råd

Velkommen til Nordisk Råd. En minihåndbog om arbejdet og arbejdsformer i Nordisk Råd Velkommen til Nordisk Råd En minihåndbog om arbejdet og arbejdsformer i Nordisk Råd Nordisk Råd Ved Stranden 18 DK-1061 København K Telefon +45 3396 0400 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Nordisk Råds

Læs mere

BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag. om uvildig undersøgelse af Scandinavian Star-ulykken. Medborger- og Forbrugerudvalgets betænkning over

BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag. om uvildig undersøgelse af Scandinavian Star-ulykken. Medborger- og Forbrugerudvalgets betænkning over BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsforslag om uvildig undersøgelse af Scandinavian Starulykken 1. s forslag foreslår, at ikke foretager sig yderligere i anledning af Medlemsforslag

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendte referat fra udvalgets møde den 25. januar 2006 i Oslo.

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendte referat fra udvalgets møde den 25. januar 2006 i Oslo. Nordisk Råd J-Nr: 05-952-07 Dato: 15. juni 2006 Referat fra møde i Medborger- og Forbrugerudvalget onsdag den 26. april 2006 kl. 09.00 10.30 i Stockholm Lokale: Trafikutskottets sessionssal, RÖ 7-23, Riksdagen

Læs mere

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Nordisk samarbejde med fokus på samarbejde med naboer i vest og det arktiske område. Jeg vil indledningsvist

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for December 2009

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for December 2009 Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen af Nordisk Råd,

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 4. oktober 2011 Mødested København, Hotel Admiral

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 4. oktober 2011 Mødested København, Hotel Admiral Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 4. oktober 2011 Mødested København, Hotel Admiral Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Det internationale Norden. Nordisk Ministerråds internationale samarbejde

Det internationale Norden. Nordisk Ministerråds internationale samarbejde Nordisk Ministerråds internationale samarbejde 2 Nordisk Ministerråds internationale samarbejde Indledning 5 Estland, Letland og Litauen 7 Rusland 9 Østersøregionen 13 Hviderusland 14 Arktis 17 Nordens

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Dermed, president, overlater jeg Valgkomiteens enstemmige innstilling i dine hender.

Dermed, president, overlater jeg Valgkomiteens enstemmige innstilling i dine hender. 5 17. Val Berit Brørby, Valgkomiteens leder: (366) Før jeg legger fram valgkomiteens forslag til valg av personer og fordeling på utvalg, vil jeg bare si noe om Nordisk Råds forretningsorden, det vil si

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK GODKENDT REFERAT FRA MØDE I EMBEDSMANDSKOMITÈEN FOR MILJØSPØRGSMÅL, (EK-M), KØBENHAVN DEN 18 FEBRUAR 2002 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Referat fra Næringsudvalgets møde den 27. januar, København, Eigtveds Pakhus

Referat fra Næringsudvalgets møde den 27. januar, København, Eigtveds Pakhus Nordisk Råd J-Nr: 04-932-08 Dato: 28. januar 2005 JTS Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Næringsudvalgets møde den 27. januar, København, Eigtveds Pakhus Dagsordenspunkt 1 Godkendelse af udkast til

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Connie Hedegaard var formand for mødet.

Connie Hedegaard var formand for mødet. Nordisk Ministerråd Til MR-M Kopi Fra NMRS Emne Godkendt referat fra MR-M møde i Reykjavik den 26. oktober 2005 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org

Læs mere

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde 04.11.2015 Indkaldelse og dagsorden TID: fredag den 18. november kl. 11.00 15.00 MØDESTED: Børnenes Bibliotek, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund. På årets

Læs mere

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde det nordiske samarbejde NORDISK MILJØMÆRKNING det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde Nordisk Ministerråd, København 2010 ANP 2010:760 ISBN 978-92-893-2126-6 Redaktion:

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat fra mødet i Medborger- og forbrugerudvalget den 30. januar 2008.

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat fra mødet i Medborger- og forbrugerudvalget den 30. januar 2008. Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 15. april 2008 Mødested Stavanger, Norge Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 27. februar 2016 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat af mødet i Miljø- og naturresurseudvalget den 2. februar 2004 i Reykjavik

Referat af mødet i Miljø- og naturresurseudvalget den 2. februar 2004 i Reykjavik Referat af mødet i Miljø- og naturresurseudvalget den 2. februar 2004 i Reykjavik København, 16.februar 2004 J.nr.:04-922-01 Tid og sted: 2/2: udvalgsmøde kl. 9.00 10.45 og 14.00-17.00 Nordica Hotel, sal

Læs mere

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde.

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tlf. +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. MR-lag, 2005-1, dok. 9, bil.1.

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat. 3. Udredning om muligheder for et fælles nordisk pant og retursystem.

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat. 3. Udredning om muligheder for et fælles nordisk pant og retursystem. Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 27. januar 2010 Mødested København, Danmark Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Læs mere

Referat. 1. Godkännande av dagordning. 2. Godkännande av referat. 3. Orientering om projekthantering av NMR. Nordisk Råd

Referat. 1. Godkännande av dagordning. 2. Godkännande av referat. 3. Orientering om projekthantering av NMR. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 25. februar 2008 Mødested Nordisk Råds sekretariat, Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870

Læs mere

Dagsorden. Torsdag: 5. juni Sted: Hotel Føroyar, Oyggjarvegur 45

Dagsorden. Torsdag: 5. juni Sted: Hotel Føroyar, Oyggjarvegur 45 Vestnordisk Råds Temakonference 5.-8. juni 2008 i Tórshavn på Færøerne ÆNDRET SITUATION REDNINGSSAMARBEJDE I NORDATLANTEN Hvilke samarbejdsaftaler om redning har de vestnordiske lande, ved hvem og hvilke

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. september 2016 Mødested: Videnparken Mødetidspunkt: Kl. 15:30-19:30 Medlemmer: Formand: Pernelle Jensen

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Tid: Onsdag den 16. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI)

Tid: Onsdag den 16. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI) Referat DIREKTIONSMØDE Tid: Onsdag den 16. januar 2013 kl. 08.30-10.30 Sted: Deltagere: Søren Brixens kontor Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI) Afbud fra Birgit Gjøl Nielsen

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium INATSISARTUT P a r l i a m e n t o f G r e e n l a n d Nyhedsbrev Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 2. halvår 2012 Forord Det fjerde arbejdsår for Inatsisartut indenfor denne valgperiode startede

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere