: SPEED-O-DRY ADDITIVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": SPEED-O-DRY ADDITIVE"

Transkript

1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet/det : Maling, lak og emalje kemiske produkt Kemisk karakterisering : Tilsætningsmiddel til lakeringsprodukter 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma : Lechler SpA Via Cecilio Como- CO- Telefon : Telefax : adresse : Ansvarlig/udsteder 1.4 Nødtelefon Tel Fax Dette telefonnummer er kun tilgængeligt i kontortiden. ( ) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Brandfarlige væsker, Kategori 3 Akut toksicitet, Kategori 4 Akut toksicitet, Kategori 3 Akut toksicitet, Kategori 3 Hudirritation, Kategori 2 Øjenirritation, Kategori 2 Hudsensibilisering, Kategori 1 Kimcellemutagenicitet, Kategori 2 Reproduktionstoksicitet, Kategori 1B Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 2 Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, Kategori 2 Kronisk toksicitet for vandmiljøet., Kategori 3 H226: Brandfarlig væske og damp. H302: Farlig ved indtagelse. H331: Giftig ved indånding. H311: Giftig ved hudkontakt. H315: Forårsager hudirritation. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. H360FD: Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn. H371: Kan forårsage organskader. H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 1 / 13

2 2.2 Mærkningselementer Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Farepiktogrammer : Signalord : Fare Faresætninger : H226 Brandfarlig væske og damp. H302 Farlig ved indtagelse. H311 + H331 Livsfarlig ved hudkontakt eller indånding. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn. H371 Kan forårsage organskader. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Sikkerhedssætninger : Forebyggelse: P201 P210 P260 P280 Reaktion: P308 + P311 P361 + P364 P370 + P378 Opbevaring: P403 + P233 Indhent særlige anvisninger før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Indånd ikke damp. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: ,4-pentandion dibutyltindilaurat Tillægsmærkning: 2 / 13

3 Udelukkende til erhvervsmæssig brug. 2.3 Andre farer Ingen kendte. Der er ingen fare forbundet med materialet som leveret. Den nødvendige information fremgår af dette sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Kemisk karakterisering : Væskeopløsning Farlige komponenter Kemisk betegnelse CAS-Nr. EF-Nr. Registreringsnummer 2,4-pentandion dibutyltindilaurat Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Muta. 2; H341 Repr. 1B; H360FD STOT SE 1; H370 STOT RE 1; H372 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Koncentration [%] >= 90 - <= 100 >= 1 - < 2,5 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle anvisninger : Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Hvis det indåndes I tilfælde af hudkontakt : Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp. : Forurenet tøj tages straks af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller brug et anerkendt hud rensemiddel. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Arbejdspladsen skal udstyres med brusebad 3 / 13

4 I tilfælde af øjenkontakt : Skyl rigeligt med vand, mens øjet holdes åbent, i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp. Der skal være mulighed for øjenskylning ved arbejdspladsen Fjern kontaktlinser. Ved indtagelse. : Hvis det tilfældigvis sluges, søg omgående læge. Fremprovoker IKKE opkastning. Holdes i ro. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer : Ingen information tilgængelig. Risiko : Ingen information tilgængelig. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling : Førstehjælps proceduren skal fastlægges i samarbejde med den ansvarlige arbejdsmediciner. Søg lægehjælp. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler : Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid. Hold beholdere og omgivelser nedkølede ved oversprøjtning med vand. : Brug IKKE vandstråle. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Da produktet indeholder brændbare organiske forbindelser vil brand fremkalde tæt sort røg med farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10). Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet. Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge. Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb. Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. 4 / 13

5 PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Opløsningsmiddel dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulve. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Evakuer personale til sikre områder. Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til spild/lækage. Ventiler området. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltnin ger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprydning : Rengør med vaskemidler. Undgå opløsningsmidler. Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Opsaml og overfør til passende mærkede beholdere. Rens den forurenede overflade omhyggeligt. Opdæm. Suges op med inaktivt absorberende materiale og bortskaffes som farligt affald. 6.4 Henvisning til andre punkter Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering : Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Må kun bruges i områder med passende udsugning til rådighed. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet. Undgå indånding af dampe eller tåger. For personlig beskyttelse se punkt 8. Rør grundigt før brug Efter brug skal beholderen opbevares tæt lukket Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Forebyg dannelsen af brandbare eller eksplosive koncentrationer af dampe i luft og undgå dampkoncentration 5 / 13

6 højere end arbejdshygiejniske grænseværdi. Ved overførsel fra en beholder til en anden etablér jordafledningsforanstaltninger og brug slange af ledende materiale. Brug IKKE værktøj der kan slå gnister. Produktet må kun bruges i områder, hvor åben ild og andre antændelseskilder er udelukkede. Rygning forbudt. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og beholdere : Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opløsningsmiddel dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulve. Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Opbevar mellem 5 og 35 C I et tor og vel ventileret omraade vaek fra varmekilder, antaendingspunkter og direkte sollys. Opbevar i overensstemmelse med særlige nationale regler. Anvisninger ved samlagring : Undgå kontakt med oxidationsmidler, stærke syrer eller baser. 7.3 Særlige anvendelser : Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Komponenter CAS-Nr. Værdi Dibutyl Tin Dilaurate Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger TWA : Tin : Tin STEL Kontrolparametr e 0,1 mg/m3 0,2 mg/m3 Opdater Basis ACGIH ACGIH 8.2 Eksponeringskontrol Personlige værnemidler Åndedrætsværn : Sørg for tilstrækkelig ventilation. 6 / 13

7 Beskyttelse af hænder Beskyttelse af øjne Beskyttelse af hud og krop : Opløsningsmiddel bestandige handsker (butylgummi) Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Barriere cremer kan hjælpe med at beskytte de udsatte hudområder, de må dog ikke anvendes efter påvirkningen har fundet sted. Hud skal vaskes efter kontakt. Man skal vaske hænder og bruge en beskyttende creme før arbejdet startes Beskyttelseshandsker opfylder EN 374. Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid. Hvis det bruges i opløsning, eller blandes med andre stoffer og under forhold som afskiller sig fra EN 374, kontaktes leverandøren af de EC godkendte handsker. : Kemikalieresistent brille skal anvendes. : Hud skal vaskes efter kontakt. Brugere skal anvende antistatiske sko. Brug særligt arbejdstøj. Arbejdstøj må ikke bestå af tekstiler, der udviser farlige smelte egenskaber i tilfælde af brand. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Generelle anvisninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende : væske Lugt : opløsningsmiddel Flammepunkt : > C Antændelsestemperatur Laveste eksplosionsgrænse Højeste eksplosionsgrænse Selvantændelsestemperatur ph-værdi Frysepunkt Kogepunkt Damptryk : ikke bestemt : Ingen data tilgængelige : Ingen data tilgængelige : ikke anvendelig : ikke bestemt : ikke anvendelig : ikke bestemt : 1,000 hpa 7 / 13

8 ved 50 C Massefylde Vandopløselighed Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand Opløselighed i andre opløsningsmidler Relativ dampvægtfylde Fordampningshastighed : 0,9711 g/cm3 : ikke bestemt : Ingen data tilgængelige : ikke bestemt : ikke anvendelig : ikke bestemt 9.2 Andre oplysninger Tørt affald : 1,64 % Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : 98,36 % PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ikke rimeligt forudseeligt Kemisk stabilitet Produktet er kemisk stabilt Risiko for farlige reaktioner Farlige reaktioner : Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås : OBSERVATIONER PÅ MENNESKET: Virkninger efter akut eksposition: Et forsøg, som er foretaget på personer, der blev udsat for inhalation af ppm i 8 timer har giver følgende resultater: 200 ppm: let men afgrænset nedsættelse af koordinering og af reaktionstiden, træthed, konfusion, paræstesi af huden; denne træthed varede ved i timevis sammen med en let søvnløshed. 400 ppm: forværring af symptomerne og mental konfusion. 600 ppm: efter 3 timer: ekstrem træthed, metal konfusion, tab af selvkontrol, mangel på koordination, kvalme, hovedpine, balancetab. Efter 8 timer med disse symptomer blev disse værre og der kom dilatation af pupillen og defekter i reflekserne til lystilvænning. 800 ppm: samme symptomer, meget forværrede og vedvarende. På grund af produktets beskaffenhed anbefales det at lade det ligge i den originale emballage og undgå omhældning Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås : Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke basiske og sure materialer for at undgå exoterme reaktioner. 8 / 13

9 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Termisk spaltning : Kuldioxid (CO2), kulilte (CO), nitrogenoxid (NOx), tæt sort røg. : ikke anvendelig PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Produkt Akut oral toksicitet Akut toksicitet ved indånding Akut dermal toksicitet Hudætsning/-irritation Yderligere oplysninger : Estimat for akut toksicitet: 508,34 mg/kg, Beregningsmetode : Estimat for akut toksicitet: 3,05 mg/l, 4 h, damp, Beregningsmetode : Estimat for akut toksicitet: 305 mg/kg, Beregningsmetode : Gentagende eller langvarig kontakt med blandingen kan forårsage fjernelse af naturligt fedt fra huden og resultere i udtørring af huden., Produktet kan blive absorberet gennem huden. : Vær opmærksom på hvert enkelt stofs koncentration, når man vurderer præparatets skadelige virkninger. Komponenter: 2,4-pentandion : Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: 500 mg/kg, Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt dibutyltindilaurat : Akut oral toksicitet : LD50: mg/kg, rotte, OECD test guideline 401 Akut dermal toksicitet : LD50: > mg/kg, kanin, OECD test guideline 402 Alvorlig : kanin, Resultat: Irriterer øjnene. øjenskade/øjenirritation PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Toksicitet overfor fisk : Bemærkninger: Der findes ingen data på selve produktet. Toksicitet overfor fisk dibutyltindilaurat : LC50: 1 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h Arter: Oryzias latipes (Orange-rød killifish) 9 / 13

10 LC50: 2 mg/l Arter: Leuciscus idus (Guldemde) 12.2 Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelighed : Ingen data tilgængelige 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulering : Ingen data tilgængelige 12.4 Mobilitet i jord Mobilitet : Ingen data tilgængelige 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vpvb) ved niveauer på 0,1% eller højere Andre negative virkninger Yderligere økologisk information : Produktet indeholder miljøfarlige stoffer (beskrevet i kapitel 3) Vær opmærksom på hvert enkelt stofs koncentration, når man vurderer præparatets skadelige virkninger. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling Produkt Forurenet emballage : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Må ikke bortskaffes med almindeligt affald. Speciel bortskaffelse skal ske i henhold til lokale regler. : Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoderne skal fastsættes i overensstemmelse mellem bruger, producent og affaldsbortskaffelsesfirma. De følgende Affaldskoder er kun forslag: * PUNKT 14: Transportoplysninger 14.1 UN-nummer ADR : UN / 13

11 IMDG : UN 1263 IATA : UN UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) ADR PAINT RELATED MATERIAL IMDG IATA PAINT RELATED MATERIAL Paint related material 14.3 Transportfareklasse(r) ADR : 3 IMDG : 3 IATA : Emballagegruppe ADR Emballagegruppe Klassifikationskode : III : F1 Farenummer : 30 Faresedler : 3 Særlige bestemmelser : Særligt bestemmelse 640E IMDG Emballagegruppe : III Faresedler : 3 EmS Kode : F - E,S - E IATA Emballagegruppe : III Faresedler : Miljøfarer ADR Havforurenende stof : nej 11 / 13

12 IMDG Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) : nej IATA Havforurenende stof : nej 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren ikke anvendelig 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant for produktet, som det leveres. PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø REACH - Kandidatliste over særligt problematiske stoffer til godkendelse (Artikel 59). : ikke anvendelig REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : ikke anvendelig REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII) : Forbudt og/eller begrænset dibutyltindilaurat MAL-Kodenummer (DK) : 5-6 (1993) m3 luft/10 g stof Fareklassifikation i henhold til VbF : Kogepunkt 21 C til 55 C, ved 15 C ikke blandbart med vand Særligt farlige brandfarlige væsker Vandforureningsklasse (Tyskland) : vandforurenende VWVWS A4 Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/ / 13

13 Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Der findes ingen data på selve produktet. PUNKT 16: Andre oplysninger Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. H226 H302 H311 H314 H315 H317 H318 H319 H331 H341 H360FD H370 H371 H372 H373 H400 H410 H412 Brandfarlig væske og damp. Farlig ved indtagelse. Giftig ved hudkontakt. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig ved indånding. Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn. Forårsager organskader. Kan forårsage organskader. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Meget giftig for vandlevende organismer. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. 13 / 13

Udgave 1.14 Revisionsdato 28.01.2014 Trykdato 27.03.2014. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1.14 Revisionsdato 28.01.2014 Trykdato 27.03.2014. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0HF0900 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1.14 Revisionsdato 17.09.2015 Trykdato 11.12.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 1.14 Revisionsdato 17.09.2015 Trykdato 11.12.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode PR. nr. 2272799 : : L0290145 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Udgave 1.9 Revisionsdato 29.06.2015 Trykdato 18.04.2016. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 1.9 Revisionsdato 29.06.2015 Trykdato 18.04.2016. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0290640 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: BRILLIANT COLOR YELLOW

: BRILLIANT COLOR YELLOW PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0BC0005 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: HYDROFAN MEDIUM PEARL WHITE

: HYDROFAN MEDIUM PEARL WHITE 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : LNHF0487 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1.10 Revisionsdato 06.03.2014 Trykdato 07.03.2014. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1.10 Revisionsdato 06.03.2014 Trykdato 07.03.2014. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0000699 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: HYDROFAN FADE-OUT BLENDER

: HYDROFAN FADE-OUT BLENDER 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0HF0555 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1.12 Revisionsdato 13.10.2015 Trykdato 19.11.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 1.12 Revisionsdato 13.10.2015 Trykdato 19.11.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0YD0155 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: CB LECHSYS RAY ORANGE

: CB LECHSYS RAY ORANGE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0290625 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: TB LECHSYS LIGHT OXIDE RED

: TB LECHSYS LIGHT OXIDE RED PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0290031 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: SOFT SENSATION 500ML F/NL

: SOFT SENSATION 500ML F/NL 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 64288 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER

: LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0290342 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1.12 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 1.12 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0EL0098 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1.11 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 1.11 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Produkt kode : L0000617 PR. Nr. 2272908 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1.18 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 1.18 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Produkt kode : L0290088 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1.12 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 1.12 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0000527 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: HYDROFAN GUN WASHER

: HYDROFAN GUN WASHER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0HF0800 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

: MACROFAN HS 2000 MATT

: MACROFAN HS 2000 MATT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0090890 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER

: LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode PR. nr. 2272916 : : L0000825 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Udgave 1.9 Revisionsdato 14.01.2014 Trykdato 07.03.2014. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1.9 Revisionsdato 14.01.2014 Trykdato 07.03.2014. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0000617 PR. nr. 2272908 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh Duftvæskepose

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh Duftvæskepose PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh Duftvæskepose (6184) 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

: ENERGY SPRAY LINE UHS FADE-OUT BLENDER

: ENERGY SPRAY LINE UHS FADE-OUT BLENDER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0EL0085 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

: BRILLIANT COLOR U.V.ABSORBER ADDITIVE

: BRILLIANT COLOR U.V.ABSORBER ADDITIVE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0BC0000 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: TB LECHSYS LIGHT WARM YELLOW

: TB LECHSYS LIGHT WARM YELLOW 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0290015 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Kleenex Ultraeffektiv flydende håndsæbe (6330)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Kleenex Ultraeffektiv flydende håndsæbe (6330) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W BH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

Udgave 1.16 Revisionsdato 17.09.2015 Trykdato 21.06.2016. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 1.16 Revisionsdato 17.09.2015 Trykdato 21.06.2016. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0290155 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: ERDAL LED.LOTION 500ML D

: ERDAL LED.LOTION 500ML D 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64639 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

: BASE COAT SPARKLING LIGHT

: BASE COAT SPARKLING LIGHT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0660021 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zen Duftvæskepose

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zen Duftvæskepose PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zen Duftvæskepose (6185) 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

: UNIVERSAL PLAST HARDENER

: UNIVERSAL PLAST HARDENER 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0000163 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: LECHSYS ISOLACK INDUSTRY HARDENER

: LECHSYS ISOLACK INDUSTRY HARDENER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode PR. nr. 2272705 : : L0290345 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

: GREEN CARE FLOOR POLISH 4X5L WEST

: GREEN CARE FLOOR POLISH 4X5L WEST 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 61106 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt Udelukkende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TB LECHSYS LEMON YELLOW

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TB LECHSYS LEMON YELLOW 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN Produkt information Produktnavn : TB LECHSYS CITRON GUL Produkt kode : L0290011 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Koncentreret

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: FROGGY LAVENDEL WC-RENS 750ML DK EUROBL.

: FROGGY LAVENDEL WC-RENS 750ML DK EUROBL. 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 61046 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel Firma : O.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

: KIT Ampl HCV AMP V2.0 96 Tests IVD CE

: KIT Ampl HCV AMP V2.0 96 Tests IVD CE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-nr./Genisys-nr. : 21111094123 21111094122 Stoffets navn : 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

: Celltracks CEC/CMC Control Kit (RUO)

: Celltracks CEC/CMC Control Kit (RUO) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Stoffets navn : : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : Glycerin CAS-Nr. : 56-81-5 EF-Nr. : 200-289-5 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Brake Fluid DOT3 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 192525 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SNOWTOP NY SPRINKLERVÆSKE / DK 60 L

SNOWTOP NY SPRINKLERVÆSKE / DK 60 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2174099 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

: FROGGY Citron Rengoring til badrum 500ml

: FROGGY Citron Rengoring til badrum 500ml 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64007 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 3

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 3 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Brake Fluid DOT 5.1 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1.1 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 1.1 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-nr./Genisys-nr. : 04510062171 Stoffets navn : Teststrimler 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

: KIT ADVANCED LYSIS IVD

: KIT ADVANCED LYSIS IVD KIT ADVANCED IS IVD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : KIT ADVANCED IS IVD Mat.-nr./Genisys-nr. : 05205743190 Stoffets navn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Version 1.0 Revisionsdato 04.05.2007 Trykdato 04.05.2007

Version 1.0 Revisionsdato 04.05.2007 Trykdato 04.05.2007 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Emne nummer : 83 21 9 407 782, 83 21 9 407 783, 83 21 9 407 784, 83 21 9 407 785 Firma : BMW AG D-80788

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL RHAPSODIE Luffrisker (6136)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL RHAPSODIE Luffrisker (6136) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL RHAPSODIE Luffrisker (6136) 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere