Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE"

Transkript

1 Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE

2

3 Forord 2009 har været et spændende og travlt år på Arresødal Hospice. Vi har fået mulighed for at lære mange patienter og deres familier at kende og vi oplever, at vi har gjort en positiv forskel i deres liv på trods af omstændighederne med alvorlig sygdom og dødsfald. Vi glæder os over de mange positive tilkendegivelser, vi modtager om vores indsats. Det er et privilegium at få lov. Tak for det. Som det fremgår af vores årsberetning er søgningen til et ophold på Arresødal Hospice stadigt stigende. Vi modtager flere ansøgninger og vi indlægger flere patienter fra det ene år til det andet. Vi oplever også, at patienternes almentilstand er ringere ved ansøgning og indlæggelse og indlæggelsestiden bliver jævnt kortere og kortere. Det er ikke kun gældende for vores hospice og kan nok tolkes som en følge af de stadigt flere muligheder for kræftbehandling. Den 1. marts 2009 åbnede en ny funktion på Arresødal Hospice vores Udgående Hospice Team (UHT). Det var virkelig dejligt, at der i Regionen var vilje til at efterkomme vores ansøgning om at åbne en udgående funktion, når vi nu ikke havde mulighed for at udvide med sengepladser. Det har i høj grad vist sig korrekt, at der var et behov for en sådan funktion i vores del af Regionen og vi ser frem til at udvide den. Vi bliver ofte bedt om at undervise i faglige sammenhænge og om at holde foredrag i forskellige organisationer. Det er en stor fornøjelse at få lov til at komme ud og fortælle om vores hus og vores opgaver med alle de små historier fra hverdagen som et krydderi på fortællingen. Vores personale er aktive i at holde sig á jour indenfor udviklingen i den palliative pleje og behandling og sikrer undervisning for alle i huset. 3

4 Patientdata Arresødal Hospice Hospice har en stadigt stigende søgning om plads. I 2009 modtog vi 403 ansøgninger om ophold mod 297 i ansøgninger I 2009 blev i alt 175 patienter indlagt på Hospice i de 8 stationære senge. Det var 31 flere end i 2008 (144 patienter i 2008). 146 patienter døde på Hospice i 2009 (i 2008 var dette tal 107) altså 39 dødsfald mere i patienter (=13%) blev i 2009 udskrevet til hjemmet efter ophold på Hospice i 2008 var det 33 patienter (=23%) indlæggelser dødsfald udskrivelser Grunden til, at færre blev udskrevet i 2009 må søges i effekten af vores Udgående Hospice Team, som betyder, at flere patienter er længere tid i eget hjem; derfor er de mere syge, når de lader sig indlægge og dermed er der færre muligheder for udskrivelse og flere dødsfald på Hospice. 125 patienter blev i 2009 afsluttet uden ophold på hospice. Denne gruppe udgøres af de, der ikke opfylder indlæggelseskriterierne og dermed afvises samt af de, som desværre dør inden der er plads på Hospice. 4

5 Vi havde i 2009 en belægning på 89%; med en gennemsnitlig indlæggelsestid på 14 dage. Der er en forskel på 2% i belægningen ift 2008 og den gennemsnitlige indlæggelsestid er faldet fra 18 dage til 14 dage belægning i procent indlæggelsestid i dage Data om henvisninger Køn Ansøgningerne om ophold fordeler sig således, at 40% kommer fra mandlige patienter og 60% fra kvinder. Alder Gennemsnitsalderen ved henvisning er 68 år. Den yngste ansøger, vi har haft var 29 år og den ældste 93 år. Regionsfordeling Ansøgningerne kommer i langt overvejende grad fra patienter med bopæl i Region Hovedstaden; nemlig 89% af alle. De resterende 11% kom fra borgere med bopæl i andre regioner; oftest i Region Sjælland; men også enkelte fra Fyn og Jylland. Region Hovedstaden Andre regioner 5

6 Kommunefordeling i Region Hovedstaden De patienter, der søger om plads og som bor i vores region fordeler sig som det ses af nedenstående diagram. Det er tydeligt, at vi er kendt og brugt af de nærmest liggende kommuner; men selvfølgelig har indbyggerantallet i kommunerne også noget at sige for antallet af ansøgere fra hver enkelt kommune Patienter Hvem henviser patienter til os? Det har i 2009 været som de foregående år, at 2/3 af patienterne henvises fra hospital og 1/3 via egen læge. Men det gælder jo alene de papirer, som lægen udfylder. Den primære kontakt kommer langt overvejende fra pårørende, som på patientens vegne skaber kontakten og undersøger mulighederne for hvor og hvordan man klan komme på Hospice Visitation Alle henvisninger registreres og samme dag, de modtages; undtagen i week-end. Efter registrering lægges sagen i kassen mærket nye henvisninger, som dagligt gennemgås af sygeplejerskerne i UHT. De aftaler dato for visitationsbesøg hos patienten, hvad enten patienten opholder sig hjemme eller på hospital. Det vil sige, at hovedparten af vores patienter allerede dagen efter vi har modtaget deres ansøgning, ved hvornår de får visitationsbesøg. Det er en klar kvalitetsforbedring, som udvidelsen af vores funktion med udgående Hospice team har medført. Stort set alle patienter er visiteret ved besøg indenfor 1 uge efter deres ansøgning er modtaget på Hospice og langt de fleste starter med en tilknytning til UHT. Enkelte er dog i en sådan almentilstand, at det er nødvendigt at indlægge på hospice med det samme forudsat, at der er plads. Hvor indlægges patienten fra? I 2009 var fordelingen næsten ligelig mellem at blive indlagt på hospice fra hjemmet og fra hospital. En del (38) af vores indlagte patienter har forud for indlæggelsen været tilknyttet vores udgående hospiceteam spændende at følge om andelen heraf vokser til næste år. 6

7 Hvad er grundsygdommen hos vores patienter? Antal patienter Hvor lang tid går der fra visitation til indlæggelse? Som vi ofte spørges om: Hvor lang er ventetiden på en hospiceplads? Det er et spørgsmål, der er svært at svare entydigt på. Men vi kan beskrive de forskellige forhold, der spiller ind: Er alle senge belagt? Hvilken af de ventende patienter har det dårligst? I hvor god tid har patienten ansøgt om plads? Nogle sender ansøgningen længe før de ønsker indlæggelse. Vores registreringssystem er således indrettet, at vores patienter tilknyttet UHT tildeles nyt registreringsnummer ved overgang til stationært hospice. De vil således figurere som indlagt samme dag som de er visiteret på det nye nummer. I 2009 var der 38 patienter, der blev indlagt fra UHT og derudover 8 andre, der blev indlagt samme dag som de blev visiteret. 1 blev indlagt 70 dage efter visitation (formentlig pga egne ønsker) og resten (129 patienter) blev indlagt efter 7 dages ventetid i gennemsnit. 7

8 Hvor lang tid er man indlagt på Hospice? Den gennemsnitlige indlæggelsestid i 2009 var 14 dage, hvilket er et fald på 4 dage fra året før (18 dage i 2008). Spændet var fra to til 99 dage. Vi forklarer reduktionen i den gennemsnitlige indlæggelsestid med, at vores patienter er længere tid i eget hjem, fordi de næsten alle er tilknyttet UHT før indlæggelsen og dermed kan være trygge i længere tid derhjemme med hjemmeplejen og vores bistand til dem. Derudover er der muligvis en forklaring i at behandlingstilbuddene til kræftpatienter er udvidet og at tiden fra patienterne ophører med aktiv kræftbehandling til de har behov for hospiceplads er kortere. De er med andre ord meget svagere og har kortere levetid tilbage når hører om dem første gang. Forløbslængde i UHT I 2009 har UHT fungeret i 10 måneder. Patienternes tilknytningstid har varieret fra 2 til 202 dage. Vi har haft 48 forløb hvor patienten har været indlagt til palliation på Hospice og derefter udskrevet til UHT og videre forløb i hjemmet. Det er en stor tryghed for patienten at vide, at dette er en mulighed og fagligt er det enormt tilfredsstillende at kunne følge patienten så tæt. Men det fremgår meget tydeligere af teamets egen beretning: Udgående Hospice Team (UHT) 2009 Arresødal Hospices udgående Hospiceteam er et mobilt tværfagligt palliativt team, der drives efter overenskomst med Region Hovedstaden UHT funktionen varetages af læge 8-10 timer pr. uge, samt 3 sygeplejersker på deltid, som tilsammen arbejder 80 timer pr uge i UHT og 16 timer pr uge i det stationære hospice. Vi etablerede vores UHT den 1. marts Vi brugte de første 14 dage til at diskutere holdninger og arbejdsgange samt udarbejde informationsmateriale om vores tilbud til den palliative indsats i hjemmet. Dette materiale blev distribueret til praktiserende læger, kommunernes visitation og til hospitalerne i vores område. Forløbslængde i UHT 8 I 2009 har UHT fungeret i 10 måneder. Patienternes tilknytningstid har varieret fra 2 til 202 dage. Vi har haft 48 forløb hvor patienten har været indlagt til palliation på Hospice og derefter udskrevet til UHT og videre forløb i hjemmet. Det er en stor tryghed for patienten at vide, at dette er en mulighed og fagligt er det enormt tilfredsstillende at kunne følge patienten så tæt. Men det fremgår meget tydeligere af teamets egen beretning: Udgående Hospice Team (UHT) 2009 Arresødal Hospices udgående Hospiceteam er et mobilt tværfagligt palliativt team, der drives efter overenskomst med Region Hovedstaden UHT funktionen varetages af læge 8-10 timer pr. uge, samt 3 sygeplejersker på deltid, som tilsammen arbejder 80 timer pr uge i UHT og 16 timer pr uge i det stationære hospice. Vi etablerede vores UHT den 1. marts Vi brugte de første 14 dage til at diskutere holdninger og arbejdsgange samt udarbejde informationsmateriale om vores tilbud til den palliative indsats i hjemmet. Dette materiale blev distribueret til praktiserende læger, kommunernes visitation og til hospitalerne i vores område. 8

9 Målsætning Det overordnede mål for den palliative indsats generelt er opnåelse af højest mulig livskvalitet for det uhelbredeligt syge menneske og dennes pårørende uanset hvor patienten ønsker at tilbringe sin sidste tid. Den palliative indsats i UHT planlægges i tæt samarbejde med den kommunale hjemmepleje og de praktiserende læger som langt overvejende varetager de praktiske ydelser i hjemmet ved deres sædvanlige respekt for og hensyntagen til den syges og de pårørendes ønsker og behov. Tilbuddet skal være for den, som ønsker at dø hjemme, for den, der udskrives fra Hospice og for den, der gerne vil være hjemme så længe som muligt for siden at afslutte livet på Hospice. Hensigten med at bringe den specialiserede palliative indsats fra Hospice i hjemmet er at skabe et mere sammenhængende og gnidningsfrit patientforløb for den uhelbredeligt syge borger. Der er således tale om et langt overvejende koordinerende og undervisende funktion. Ifølge vores driftsaftale med Region Hovedstaden forventes det, at vi har kontakt med gennemsnitlig 18 patienter ad gangen, og at man på årsbasis forventer at have tilknyttet patienter. Fælles ansvarsfølelse, nærhed, samt hurtig og naturlig vidensdeling mellem Hospice og Hospiceteamet har på mange måder styrket den palliative indsats for alle patienter tilknyttet Arresødal Hospice. Patientforløbene koordineres bedre og mere effektivt, hvorved vi oplever langt flere sammenhængende patientforløb. UHT visiterer alle ansøgninger om ophold på Hospice eller til UHT. De fleste visitationer foregår i direkte kontakt med patienten på hospitalet eller i hjemmet. Visitation af patienter med bopæl uden for Region Hovedstaden klares ved telefonisk kontakt. De fleste UHT besøg er planlagte. Det kan være første besøg visitationssamtalen hos en ny-henvist patient, dette besøg foretages af sygeplejerske. Her vurderes patientens behov for palliativ indsats, og indsatsen fra vores side aftales med patienten. Det er også ved denne lejlighed at vurderingen om en patient skal indlægges på Hospice eller være tilknyttet teamet foretages. Ved afslutningen af et besøg aftales altid, hvornår næste besøg skal foregå og hvem der evt skal være med fx familie/ hjemmeplejen. Andet besøg er med lægedeltagelse, fordi der på dette tidspunkt, når patienten er tilknyttet UHT, skal skrives journal og evt. foretages ordinationer. Imellem de planlagte besøg kan der opstå behov for akutte besøg eller kontakt pr telefon. Det kan dreje sig om forværring af kendte symptomer eller nyopståede problemer. Hvis det vurderes, at patienten hjælpes bedst ved besøg, prioriteres dette højt. Udover planlagte og akutte besøg hos allerede visiterede patienter, får vi undertiden henvendelser fra praktiserende læger eller sygehusafdelinger om hjælp til patienter, som er meget dårlige, og hvor hjælpen for at nå patienten - skal gives her og nu. Det kræver smidighed i forhold til planlagte opgaver, og ofte vilje til at påtage sig opgaver under andre betingelser end vanligt. Der skal handles hurtigt. På grund af disse patienters svære sygdom er disse kontakter ofte af kortere varighed, men det opleves ikke desto mindre vigtigt at kunne hjælpe, når behovet er meget stort. I 2009 modtog Hospice og UHT i alt 403 henvisninger, heraf blev de 105 tilknyttet UHT og vi har haft 14,1 samtidige patientforløb i gennemsnit. I alt har vi foretaget 378 besøg hos visiterede patienter i UHT og haft 551 telefonkontakter med patienter/familie/samarbejdspartnere til patienter tilknyttet UHT. Vi har afsluttet 78 forløb i er døde enten hjemme, på hospital eller på aflastningsplads/plejehjem med en jævn fordeling på de tre lokalisationer. De resterende 48 patienter blev indlagt på Hospice fra UHT, heraf døde 36 patienter på hospice, og 12 patienter blev udskrevet til genforløb i UHT. 9

10 Økonomi 2009 Vi sluttede 2009 med et overskud på driftsbudgettet på kr Vi har nu fungeret i 4 år og her i vores 5. år er der ting, der trænger til udskiftning og reparationerne melder sig. Derudover har vi allerede i 2010 behov for at udvide UHT, hvilket vil medføre et overforbrug inden det kan medregnes i budgettet for kommende år. Det er det, vi vil bruge overskuddet fra 2009 til at dække. Økonomi 2009 Vi sluttede 2009 med et overskud på driftsbudgettet på kr Vi har nu fungeret i 4 år og her i vores 5. år er der ting, der trænger til udskiftning og reparationerne melder sig. Derudover har vi allerede i 2010 behov for at udvide UHT, hvilket vil medføre et overforbrug inden det kan medregnes i budgettet for kommende år. Det er det, vi vil bruge overskuddet fra 2009 til at dække. Tak for donationer I 2009 har vi modtaget donationer fra private. Det er en stor glæde at nogen tænker på at forære Hospice penge, som kan gå til noget ekstra, som er en glæde for alle patienter, pårørende og personale i det daglige. Tusind tak til alle som betænkte os i Tak for donationer I 2009 har vi modtaget donationer fra private. Det er en stor glæde at nogen tænker på at forære Hospice penge, som kan gå til noget ekstra, som er en glæde for alle patienter, pårørende og personale i det daglige. Tusind tak til alle som betænkte os i

11 Frivillige på Hospice Hele personalet på Hospice er meget glade for vores korps af frivillige hjælpere, som vi beskriver som pynten på vores lagkage. De 17 aktive gør et stort stykke arbejde for at vi alle på Hospice synes der er ekstra hyggeligt at være. De præsenterer sig selv og deres opgaver i dette indlæg: Frivillig hjælper på Arresødal hospice Vi 17 frivillige møder med et fælles ønske om at yde vores lille bidrag til, at Arresødal Hospice skal være et sted, hvor enhver tid, også den sidste, kan blive fyldt af nærvær, gode oplevelser og måske endda glæde. Det er en gammel sandhed, at det man giver væk, kommer man aldrig til at savne, heller ikke den tid man giver til en frivillig opgave. Vi bedt fire af de frivillige at skrive nogle ord om deres oplevelse af at være frivillig på hospice. Jane: Når venner, familie og bekendte spørger mig, hvordan jeg har det med at være et sted, hvor døden hele tiden står for døren, kan jeg ikke lade være med at smile lidt. Jeg fortæller altid hvor dejligt en opgave det er, og at jeg får så meget igen ved samværet med pårørende og de patienter, som stadig er friske nok til at være oppegående. Når vi sidder og spiser middag sammen taler vi meget mere om livet end om døden. Jeg kan aldrig vide hvordan dagen forløber, men jeg synes, at de pårørende for det meste viser mig en stor tillid. Vi kan sidde og hyggesnakke, og helt naturligt kommer snakken ofte ind på, hvordan de selv har det, bekymringer, problemer i familien og om den syge. Jeg sidder mest og lytter, for mit dilemma kan godt være, om jeg siger og gør det rigtige, men jeg forsøger at handle og sige noget ud fra en rummelig menneskelighed. Heldigvis føler jeg altid en dejlig tryghed ved at få en snak med en af sygeplejerskerne. Alle er villige til at hjælpe mig igennem, når jeg står med et problem. Nogle få gange har jeg været der, når en patient lige er død, og pårørende er i stor sorg. Det synes jeg er det sværeste for mig, men jeg spørger, om der er noget jeg kan gøre, og så har jeg oplevet bare at stå og holde om personen, eller handlet ved at lave frisk kaffe og sætte kopper på bordet og tænde et lille lys! Jeg synes, at der bliver gjort meget for at ruste os frivillige så godt som muligt til vore opgaver, og det er jeg meget glad for. Alle er så positive - Det smitter så dejligt Jane Mange, som for første gang kommer til Arresødal hospice, giver udtryk for deres betagelse af de smukke omgivelser, som vi har både ude og inde. Haven med springvandet, pergolaen, de mange roser og flotte rododendron bringer på de forskellige årstider et farverigt syn. 11

12 Men også inden døre er der altid en hjemlig og hyggelig atmosfære med lys og blomster. Ved højtiderne er der pyntet særligt op. I den opgave at hjælpe til med at få skabt smukke og hyggelige omgivelser er vi frivillige medhjælpere også engageret. Her fortæller Liselotte om sit forhold til Arresødal Hospice: Jeg startede som frivillig i maj måned Min baggrund for at blive frivillig er til dels, at min mand var på Arresødal hospice sine sidste to uger af livet i starten af Efter at have oplevet hospitalsindlæggelser, hvor der ikke var tid til omsorg for hverken patient eller pårørende, var det rart at opleve den ro og omsorg og den dejlige stemning, der er på Arresødal Hospice. Jeg blev kort tid efter medlem af støtteforeningen på hospice og er siden blevet suppleant i bestyrelsen. Efter at være blevet alene fik jeg lyst til at blive frivillig. Jeg er blevet meget glad for at komme i huset og for den varme velkomst vi frivillige altid får når vi møder ind til en vagt. Jeg er her primært i weekenderne, da jeg har fuldtidsarbejde i hverdagene. Frivilliggruppen mødes jævnligt, og vi har for nylig etableret et antal grupper, som tager sig af bl.a. praktiske ting ude/inde, andagter, hygge, PR og kulturelle indslag. Jeg er med i gruppen der står for hyggen, hvilket vil sige oppyntning til højtider osv. Grupperne betyder, at man som frivillig får talt med nogle af de andre frivillige. For ud over vores møder for hele gruppen ca. hver 3. måned, så ses vi ikke så ofte, da vi møder ind på forskellige tidspunkter. Liselotte Blandt de initiativer, der har været taget for at gøre os bedre til vores opgaver som frivillige, kan nævnes, at tre frivillige har været af sted på et ugekursus om Sorg og livsfortælling på Løgumkloster højskole. De tre kom tilbage og fortalte begejstret om, hvad de havde fået ud af det. Vi har også haft en meget givende temaeftermiddag, hvor en sygeplejerske og hospicelæge holdt foredrag og vi fik inspiration og ny viden om samme emne. Ida: I slutningen af 2008 blev de frivillige medarbejdere på Arresødal kontaktet af Marianne Harbo og hendes mand Hans Dal, der begge er kunstnere og som havde en ide om at skabe oplevelser for patienterne på hospice med musik og sang, oplevelser som patienter og pårørende kunne samles om og skabe et fællesskab og en særlig stemning som kan gøre dagen lidt lysere og lettere. Mange frivillige på Arresødal meldte sig ind i foreningen som ved den stiftende generalforsamling i 2009 fik navnet Foreningen af frivillige ved hospice. Det er lykkes for Marianne og Hans at få tilsagn fra ca. 100 kunstnere, sangere og musikere om at optræde på hospice i hele landet ca. 3 til 4 gange årligt, og det gratis men mod at få dækket deres transport omkostninger. Transportomkostningerne vil blive dækket ved hjælp af penge søgt fra forskellige fonde. Der er i 2009 udkommet et katalog over hvilke kunstnere der er med. Kunstnerne har skrevet et lille cv med billede ved. Der har været afholdt to møder for kunstnerne, så de kunne høre om projektet et i Odd Fellow palæet i København, hvor der kom ca. 30 kunstnere og et i Jylland på Højkol gods Gl. Rye der også var velbesøgt. Ida 12

13 Leif: Vi er tre handy-men i frivilliggruppen, som løser praktiske opgaver som skrue, bore ordne vandhaner og afløb. Kort sagt alt forekommende arbejde, der måtte opstå på en institution hvor så mange mennesker færdes, arbejder og opholder sig. I efteråret trængte Hospice efter 4 års brug til at blive malet. Al den smukke kunst, som Hospice prydes af og alle andre ophængte ting skulle ned for at maleren kunne komme til. Alt dette successivt så arbejdet forstyrrede de indlagtes hverdag mindst muligt. Det lykkedes, Hospice er nu nymalet. Derudover afløses i haven ved ferier ligesom mændene også bliver brugt til at besøge Hospices mandlige patienter. Alt i alt et arbejde vi udfører med stor glæde. Leif Afslutningsvis har jeg lyst til at nævne den hjertelighed, som vi frivillige bliver modtaget med, når vi indfinder os på Arresødal Hospice. Vi får fra det professionelle personale gode ord og megen opmuntring, alt sammen noget, som ligger i direkte forlængelse af den ånd, der hersker i huset. Tak for det. Helge 13

14 Undervisningsgruppen blev endnu et år med udvikling og videre uddannelse for Arresødal Hospices personale. Uddannelsesgruppen, bestående af sygeplejersker Lone Holst, Lutte Olsen og Maren Lundgren med bidrag fra afdelingssygeplejerske Eva Kaaberbøl, havde planlagt årets undervisningsseancer med både interne og eksterne undervisere, fagligt forum en gang om måneden og tre temadage. Blandt hospices undervisningsemner var behandling af psykotiske/deliriøse patienter, sorg og livsmod og videreudvikling af hospices dokumentationssystem. Fagligt forum har en gang om måneden taget aktuelle emner op fra personalets hverdag, blandt andet sommerens mange korte patientforløb og hvordan det påvirkede personalet, og hospices statussamtaler, der bliver holdt ca 14 dage efter indlæggelsen og som nu er omdøbt til familiesamtaler. Hospice holdte en temadag i foråret, hvor sygeplejersker Lone Holst og Lutte Olsen holdte foredrag baseret på deres opgaver fra Sundhedsfaglig Diplomuddannelse på Professionshøjskolen Metropol. De to hovedtemaer var sygeplejerskens rolle i forhold til den uhelbredeligt syges eksistentielle lidelse og det senmoderne individ i samspil med sygeplejersken. Der blev holdt to temadage i efteråret, én der omhandlede eksistentiel angst, indre uro og den uværdige død. Den anden temadag bød først på en introduktion til hovedemnet af hospicesygeplejersken Lone Holst og derefter et foredrag af psykolog Lotte Frederiksen om, hvordan man kan fremme indre styrke, velbehag og ro hos mennesker med smerter og dødsangst. Derefter underviste hospicesygeplejerske Signe Fortuna og hospicefysioterapeut Inge Bloch Falck om basal stimulation for at øge vores patienters velvære. Sygeplejerskerne Lone Holst og Lutte Olsen blev desuden inviteret til at undervise i emnerne, de havde skrevet opgaver om på CVU Øresund i Herlev i september Dødskvalitet og indre uro samt Eksistentiel angst hos døende. 14

15 Videre- og efteruddannelse Et satsningsområde på Arresødal Hospice er at følge med i hvilke relevante muligheder for videre- og efterudddannelse, der er på området. Vi prioriterer deltagelse i kurser og uddannelse på et niveau. Det har i særlig grad været de sundhedsfaglige diplommoduler i palliation og diplomuddannelsen i ledelse, der er særligt relevante. Desuden har medarbejderne deltaget i diverse kurser og temadage med relevans for arbejdet og tilpasset de enkeltes behov ift til kompetencer. 15

16 ARRESØDAL HOSPICE ARRESØDAL HOSPICE Arresødalvej Frederiksværk Tel Fax

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift SVANEVIG HOSPICE Årsskrift 2010 2 Indholdsfortegnelse 3 Indvielse og det første år Af Birgitte Andersen, bestyrelsesformand Den 20. januar 2010 var en meget stor og festlig dag. Svanevig Hospice blev indviet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Hospice Sjælland

ÅRSRAPPORT 2008. Hospice Sjælland ÅRSRAPPORT 2008 Hospice Sjælland Årsrapport 2008 Hospice Sjælland Tønsbergvej 61 4000 Roskilde 2. udgave - 1. oplag 2009 Oplag: 600 stk. Layout og produktion: Roskilde Mediecenter Tryk: Print Partner Trykt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Hospice Sjælland

ÅRSRAPPORT 2009. Hospice Sjælland ÅRSRAPPORT 2009 Hospice Sjælland Årsrapport 2009 Hospice Sjælland Tønsbergvej 61 4000 Roskilde 1. udgave - 1. oplag 2010 Oplag: 700 stk. Layout og produktion: Roskilde Mediecenter Tryk: Print Partner Trykt

Læs mere

KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling. Hospice

KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling. Hospice KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling Hospice Årsberetning 2002 Indholdsfortegnelse: Forord... side 1 Kvantitative data vedr. patienter... side 3 Malerier med plads til erfaring om at male

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling. Hospice

KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling. Hospice KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling Hospice Årsberetning 2001 Indholdsfortegnelse: Forord... side 1 Kvantitative data vedr. patienter... side 3 Hospiceprogrammer i den danske velfærdsstat

Læs mere

Red. Dorte R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland

Red. Dorte R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland 2013 Rapport om hospitalspræsters arbejde Red. Dorte R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland Rapport om hospitalspræsters arbejde Indhold Om denne rapport - side 4 Hospitalspræsternes ansættelse

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

K A M I L L I A N E R G A A R D E N S H O S P I C E Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0

K A M I L L I A N E R G A A R D E N S H O S P I C E Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 K A M I L L I A N E R G A A R D E N S H O S P I C E Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE PÅ CENTER FOR LINDRENDE BEHANDLING ÅRSBERETNING 2010 Redaktion Hospicechef Anette Agerbæk,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Beretning for året 2008

Beretning for året 2008 Beretning for året 2008 Indledning Ensomhed, angst og et uopfyldt behov for at dele sine oplevelser med andre er desværre følelser, som præger hverdagen for alt for mange mennesker. 10.434 til Linien i

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet?

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? En undersøgelse af seks forskellige patientgruppers samt pårørendes oplevelser af, hvad der er vigtigt for dem, når de har kontakt med det

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE ÅRSBERETNING 2012 2 Copyright: Kamillianergaardens Hospice Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte

Læs mere

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd?

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd? I 2012 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere