Standard 3 år. Ikke relevant. Ikke relevant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard 3 år. Ikke relevant. Ikke relevant"

Transkript

1 UDKAST Metadata Fanebladet Egenskaber Boksen Information Tekstforfatter: Dokumenttitel: Informationstype: Nøgleord: Julie Witt Retningslinje for håndtering af sygefravær inden for Psykiatri og Social Retningslinje Fravær Raskmelding Sygefraværssamtale Sygemelding Arbejdsskader Barnets 1. sygedag Ændringskommentar Gennemrevideret i henhold til den nye sygepolitik vedtaget af HMU den 26. oktober 2016 Boksen Revision Revisionsadvis sendes til Dato for næste revision / revisionsfrekvens: Anne Foged Christensen Standard 3 år Boksen Gældende for Gældende for: Kryds af, hvilke afdelinger dokumentet gælder for: X Alle ansatte i Psykiatri og Social Boksen Høring Sendes til høring hos (hvis Godkendt af HMU høringsmodulet i e-dok skal benyttes): Boksen Godkendelse Fagligt ansvarlig: Kvalitetsansvarlig: HR-chef Lars Riise Jensen Anne Foged Christensen Boksen Publicering Ledelsesansvarlig: Gert Pilgaard Gældende fra: Senest den Publiceres på Intranet Ja Boksen Læsekvittering Udsend læsekvittering Medarbejdere i følgende grupper skal læsekvittere: Tidsfrist på antal dage til læsekvittering: Nej Ikke relevant Ikke relevant Boksen Region Midt Kvalitetsstandarder: Ikke relevant Formål Formålet med retningslinjen er gennem dialog: At nedbringe sygefraværet i Psykiatri og Social At få sygemeldte medarbejdere hurtigt tilbage til arbejdspladsen, eventuelt som delvis tilbagevenden At drage omsorg for og skabe tryghed hos medarbejderne i forbindelse med sygdom At skabe en god proces i forbindelse med afskedigelser på grund af sygefravær 1

2 Målgruppe Retningslinjen omfatter alle medarbejdere i Psykiatri og Social. Definition af begreber Ingen. Baggrund HMU har besluttet at udforme retningslinjer for sygefravær som et bilag til sygepolitikken (link). Retningslinjen er et værktøj til både ledelser og medarbejdere i Psykiatri og Social. Retningslinjen er skrevet i sammenhæng med politikken og beskriver hvordan ledere og medarbejdere skal forholde sig til sygefravær. Retningslinjen er en minimumsramme. Det er afgørende, at alle i Psykiatri og Social overholder den fælles ramme. Læsevejledning Retningslinjen er opdelt på den måde, at et sygdomsforløb er beskrevet visuelt. I tegningen er angivet, hvilket punkt i retningslinjen, der uddyber det enkelte felt. Læseren kan ved at klikke på overskriften med blå tekst hoppe direkte til tekstfeltet. I tekstfelterne er der desuden linket direkte til skabeloner, guides mm. i fx. HRs værktøjskasse. Sygefravær I retningslinjen skelnes mellem to forskellige typer af sygefravær. Længerevarende sygefravær: medarbejderen er sygemeldt i mere end 28 dage i en sammenhængende periode. Kortvarige sygdomsperioder: medarbejderen er sygemeldt i periode, kortere end 28 dage. 2

3 DAG 1 SYGEMELDING TELEFONISK TIL NÆRMESTE LEDER MED ANGIVELSE AF FORVENTET TIDSHORISONT ARBEJDSSKADE REGISTRERING SIKRES RASKMELDING TELEFONISK TIL NÆRMESTE LEDER TILSTRÆBES INDEN KL DAGEN FØR NÆSTE ARBEJDSDAG DAG 5 KONTAKT LEDER KONTAKTER MEDARBEJDER PR. TELEFON. NOTAT AF SAMTALE NOTATET SLETTES EFTER 30 DAGE DAG 10 KONTAKT LEDER KONTAKTER MEDARBEJDER PR. TELEFON. NOTAT AF SAMTALE INDKALDELSE TIL 1. SYGEFRAVÆRSSAMTALE AFHOLDES INDEN 4 UGER FRA SYGEMELDING NOTAT SENDES TIL MEDARBEJDERENS E-BOKS NOTAT OG MEDARBEJDERENS EVT. BEMÆRKNINGER LÆGGES PÅ ELEKTRONISK P-SAG UNDER FORTROLIGT INDEN 28 DAGE AFHOLDELSE AF SYGEFRAVÆRSSAMTALE JF. SYGEDAGPENGELOVEN. NOTAT FRA SAMTALE SAMTALE GENTAGES HVER 4-6 UGE SE MULIGHEDER/VÆRKTØJ ER LØBENDE KONTAKT 3

4 EFTER 3-4 MÅNEDER VURDERING AF ANSÆTTELSE LEDEREN VURDERER OM DER ER MULIGHED FOR FULD GENOPTAGELSE AF ARBEJDET INDENFOR LÆNGDEN AF OPSIGELSESVARSLET JA MEDARBEJDEREN RASKMELDES INDENFOR DE NÆRMESTE 3-6 MÅNEDER NEJ NEJ, DER SKETE EN ÆNDRING I SAGEN JA FORLØB SLUT HØRING OM PÅTÆNKT OPSIGELSE JF. FORVALTNINGSLOVENS 19 10/14 DAGE ELLER 3 UGER (SL, LÆRER) HØRING OM BETINGET OPSIGELSE SÅFREMT MEDARBEJDEREN RASKMELDES MIN. TO MÅNEDER FØR UDLØB AF OPSIGELSESVARSLET OG KAN BETRIDE STILLINGEN BLIVER OPSIGELSEN ANNULLERET MEDARBEJDEREN SENDER BEMÆRKNINGER INGEN BEMÆRKNINGER GENOVERVEJELSE AF OPSIGELSE UD FRA BEMÆRKNINGER - ER OPSIGELSE SAGLIGT? OPSIGELSE EJ OPSIGELSE BETINGET OPSIGELSE FORLØB SLUT EJ RASKMELDING 4

5 BETINGET OPSIGELSE RASKMELDING INDEN UDLØB AF OPSIGELSESVARSLET VURDERES OM MEDARBEJDERENS OPSIGELSE SKAL ANNULLERES NEJ JA FORLØB SLUT MEDARBEJDER FORTSÆTTER PÅ ARBEJDSPLADS FORLØB SLUT 5

6 Sygemelding Sygemelding skal altid ske på telefon til nærmeste leder, eller til en person som ledelsen har udpeget. Hvis det er muligt at angive en tidshorisont for fraværet, oplyses dette samtidigt. Proceduren skal være kendt af alle ledere og medarbejdere. Nærmeste leder eller den person, lederen har udpeget, er ansvarlig for, at sygemeldingen bliver registreret. Hvis lederen ikke selv indberetter, er lederen forpligtiget til at give oplysninger om sygemelding videre til den person, de udpeger til at indberette. Ledelsen skal sikre, at den medarbejder, der udpeges til at varetage indberetning af sygemeldingen, har de nødvendige kompetencer. Registrering af fravær i forbindelse med arbejdsskader Fravær pga. arbejdsulykker/arbejdsskader ligestilles med andre typer fravær under samme procedure/regelsæt. Det er ledelsens ansvar at have en skærpet opmærksomhed i forhold til de medarbejdere, der er sygemeldt på grund af arbejdsulykker/arbejdsskader. Fraværet skal registreres i lønsystemet som arbejdsskaderelateret fravær (kode xxx). Raskmelding Raskmelding skal altid ske på telefon til nærmeste leder eller en person, ledelsen har udpeget. Proceduren skal være kendt af alle ledere og medarbejdere. Det tilstræbes, at medarbejderen raskmelder sig senest kl dagen før arbejdet genoptages. Nærmeste leder eller den person, ledelsen har udpeget, er ansvarlig for, at raskmelding bliver registreret. Hvis lederen ikke selv indberetter, er lederen forpligtiget til at give oplysninger om raskmelding videre til den, de udpeger til at indberette. Ledelsen skal sikre, at den medarbejder, der udpeges til at varetage indberetning af raskmeldingen, har de nødvendige kompetencer. Dag 5 Kontakt til den sygemeldte Hvis den sygemeldte ikke har ladet høre fra sig på 5. fraværsdag efter sygemeldingen, kontakter nærmeste leder medarbejderen for at høre, hvordan det går, og om vedkommende har behov for hjælp i forbindelse med sygemeldingen. Lederen gør et kort notat fra samtalen. Dag 10 Kontakt til den sygemeldte Hvis medarbejderen er syg også på 10. dag kontakter lederen medarbejderen for at vurdere det forventede forløb. Lederen skal skrive et kort notat fra samtalen og notatet lægges efterfølgende på den elektroniske personalesag. Medarbejderen skal være bekendt med notatet, inden det lægges på sagen. Dag 10 Indkaldelse til 1. sygefraværssamtale Lederen skal indkalde til en sygefraværssamtale, når medarbejderen har været syg i 10 sammenhængende dage. Sygefraværssamtalen skal i henhold til sygedagpengeloven være afholdt senest 4 uger efter den første sygedag. Lederen skal skrive et kort notat fra samtalen og notatet lægges efterfølgende på den elektroniske personalesag. Medarbejderen skal være bekendt med notatet, inden det lægges på sagen. Skabelon som anvendes til notater fra samtalerne (link). Sygefraværssamtaler generelt Formål Personlige sygefraværssamtaler afholdes for at støtte medarbejderen i hurtigst muligt at komme tilbage på arbejdspladsen. Det undersøges ved samtalen, hvordan arbejdspladsen kan støtte medarbejderen i at vende tilbage. Lederen skal i forbindelse med samtalerne og processen i øvrigt skriftligt dokumentere forløbet, herunder tage referat fra møderne med den sygmeldte medarbejder. Skabelon til referat fra sygefraværssamtale. De enkelte referater skal lægges på den elektroniske personalesag og samtidig sendes til medarbejderen via digital post. Medarbejderen skal have mulighed for at komme med bemærkninger til referaterne. Eventuelle bemærkninger journaliseres på den elektroniske personalesag. 6

7 Indkaldelse til sygefraværssamtale Det er ledelsens ansvar at indkalde til sygefraværssamtaler. Ledelsen sender en skriftlig indkaldelse til medarbejderens e-boks. Skabelon til indkaldelse til sygefraværssamtale. Guide for sygefraværssamtalen kan evt. vedlægges. I mødeindkaldelsen til samtalen skal navnene på deltagere fremgå, eksempelvis nærmeste leder, referent, deltagere fra kommunen og HR. Det anbefales, at lederen har en referent med til samtalen. Er der tale om en sygefraværssamtale, hvor der vil blive truffet beslutning om indledning af en sag om afsked, skal tillidsrepræsentanten anmodes om at reservere tidspunktet i sin kalender. Hvem deltager i sygefraværssamtalen Til sygefraværssamtalen deltager den sygemeldte medarbejder og den nærmeste leder. Medarbejderen er altid velkommen til at tage en bisidder med til samtalen (tillidsrepræsentant, ven, ægtefælle m.v.). Lederen kan i forbindelse med indkaldelsen til sygefraværssamtalen kontakte medarbejderens tillidsrepræsentant og anmode vedkommende om at reservere mødetidspunktet for samtalen i kalenderen, som en (unavngiven) sygemeldt medarbejder vil blive indkaldt til. Det er således ikke tilladt at oplyse navnet på den indkaldte medarbejder. Ved behov er det normalt at indkalde relevante samarbejdspartnere såsom tillidsrepræsentanter, repræsentanter for HR, repræsentanter fra Det Sociale Kapitel eller Jobcenteret. Afholdelse af sygefraværssamtale Frist og hyppighed Det anbefales, at sygefraværssamtaler ved længerevarende sygdomsforløb afholdes senest 21 dage efter 1. sygedag. Lovmæssigt skal samtalen være afholdt senest 28 dage efter 1. sygedag. Efter 1. sygefraværssamtale afholdes der sygefraværssamtaler igen ca. hver 4. uge, eller når dette vurderes relevant - dog minimum hver 6. uge. Mødeform Sygefraværssamtalen skal som udgangspunkt afholdes ved medarbejderens personlige fremmøde. Hvis dette ikke er muligt på grund af sygdommen (evt. hospitalsindlæggelse), skal ledelsen i samarbejde med den sygemeldte vurdere, hvordan og hvor dialogen så kan foregå. Det kan eventuelt ske ved et telefonmøde med medarbejderen. Sygefraværssamtalen har fokus på dialog, og det drøftes, hvordan arbejdspladsen kan støtte medarbejderen til at minimere sygefraværet. Ud fra samtalen skal lederen og medarbejderen i fællesskab vurdere de relevante tiltag i den givne situation (omplacering, deltidssygemelding, mulighedserklæring m.fl.). I HRs værktøjskasse er der vejledning til, hvad må man spørge om i forbindelse med sygdom, ligesom der er mange gode forslag til spørgsmål, som kan stilles medarbejderen under samtalen. Muligheder/værktøjer i forbindelse med en sygefraværssamtale I forbindelse med samtalen kan det vurderes, hvilke tiltag der er relevante i den givne situation. Dette kan for eksempel være: Skånehensyn Medarbejderen og lederen kan sammen vurdere, om der skal tages specielle hensyn i en periode, herunder ændrede arbejdsopgaver, gradvis øgning af antal arbejdstimer, hvilemuligheder eller hjemmearbejde - så medarbejderen hurtigere kan vende tilbage til arbejdspladsen. Fastholdelsesplan En fastholdelsesplan er skriftlig og kan bruges, hvis en medarbejder forventes at være syg i mere end otte uger. I fastholdelsesplanen skal medarbejderen og lederen i fællesskab komme med konkrete forslag til, hvordan medarbejderen beholder sin tilknytning til arbejdspladsen på trods af sygdommen. Delvis raskmelding Medarbejderen starter langsomt op med en delvis raskmelding. Vær opmærksom på at få registreret korrekt. Se notat om korrekt registrering. 56-aftale En 56 aftale aftales ved kommunen og betyder, at der ydes refusion fra 1. fraværsdag i en periode, der aftales med bopælskommunen. Bruges ved kroniske lidelser, der udmønter sig i minimum 10 sygedage årligt og ved behandlinger for barnløshed. Omplacering Hvis medarbejderen pga. sygdom ikke kan fortsætter på arbejdspladsen, er lederen forpligtet til at undersøge, om det er muligt at omplacere medarbejderen til anden relevant beskæftigelse i Region Midtjylland. 7

8 Lægeerklæringer Dialog Mulighedserklæring Lederen kan bede medarbejderen om en mulighedserklæring. Arbejdsgiver og medarbejder skal sammen udfylde den første del af erklæringen, og lægen skal udfylde den anden del. Mulighedserklæringer bruges blandt andet ved længerevarende sygdom pga. stress, rygproblemer (eller andre bevægelighedsproblemer) og graviditet. Varighedserklæring Lederen kan bede medarbejderen om en varighedserklæring efter sygdom i mere end 14 dage. Det er en lægelig dokumentation for sygdom, hvor lægen dokumenter medarbejderens sygdom, herunder varigheden. Der er hjemmel i Funktionærloven. Friattest Lederen kan bede medarbejderen om en friattest. Det er en lægelig dokumentation for sygdom, hvor lægen dokumenterer medarbejderens sygdom, herunder varigheden. En friattest bruges typisk ved sygemeldinger i ferie, opsigelsesperioder og afskedigelsessituationer, og når den sygemeldte ikke ønsker eller ser sig i stand til at deltage i samtale med arbejdsgiveren. Det er ledelsens ansvar at holde løbende kontakt og have en god dialog med den sygemeldte medarbejder. Ved langtidssygemeldinger er dialogen mellem leder og medarbejder især vigtig, fordi den fastholder medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen. Det er derfor ledelsens ansvar at tage initiativ til både uformel dialog (uden for sygefraværssamtalerne) og formel dialog (ved sygefraværssamtaler) med medarbejderen. Afslutning på sygefraværssamtalerne Lederen skal ved samtalens afslutning vurdere, om det er relevant at aftale mødetidspunkt for en ny sygefraværssamtale. Efter mødet skal lederen/referenten skrive referat af samtalen. Skabelon til referat fra sygefraværssamtale. Referatet udleveres til medarbejderen, som har mulighed for at komme med bemærkninger, og dokumentet journaliseres på medarbejderens elektroniske personalesag. Hvis en medarbejder har et længerevarende sygefravær og ikke medvirker til samarbejde med kommunen Procedure for manglende medvirken i sygedagpengesager er beskrevet i HRs værktøjskasse. Vurdering af ansættelsen Det er vigtigt, at nærmeste leder tager stilling til spørgsmålet om fortsat ansættelse. Det er i den forbindelse vigtigt, at det ikke sker for sent, så forløbene bliver for lange. Lederen skal efter ca. 3-4 måneders sygemelding vurdere, om der er mulighed for fuld genoptagelse af arbejdet inden for længden af opsigelsesvarslet. Lederen skal samtidig løbende sikre dokumentation i form af mødereferater og notater til brug for en eventuel afsked. Hvis forudgående sygefraværssamtaler ikke har medført, at medarbejderens sygefraværssituation bedres, eller at udsigten til bedring for den langtidssygemeldte ikke ændres, bør det give anledning til endnu en sygefraværssamtale. Formålet med denne sygefraværssamtale er at drøfte perspektiver og konsekvenser af det fortsatte sygefravær hos medarbejderen. Hvis det på baggrund af sygefraværssamtalerne vurderes, at det ikke er muligt for medarbejderen at blive i sin nuværende stilling, arbejdsfastholdes i en anden stilling (omplacering) eller ansættes på særlige vilkår, indstilles medarbejderen til afskedigelse. Beslutningen om at indstille en medarbejder til afskedigelse tages af lederen på baggrund af de gældende regler/retningslinjer vedrørende ansættelse og afskedigelsesforhold i Region Midtjylland. Bistand kan hentes ved en af personalejuristerne i HR-afdelingen. I forbindelse med afskedigelse kan det overvejes, om der er en mulighed for genansættelse, hvis medarbejderen bliver arbejdsdygtig igen. Betinget opsigelse En betinget opsigelse betyder, at hvis der er udsigt til at medarbejderen raskmeldes ca. to måneder før udløbet af opsigelsesvarslet og kan bestride stillingen, så annulleres opsigelsen. Inden udløbet af opsigelsesvarslet vurderes det, om medarbejderens opsigelse skal annulleres. Beslutningen herom meddeles ved en sygesamtale. Anvendes betinget opsigelse er det særlig vigtigt med faste intervaller for sygefraværssamtaler mellem den sygemeldte medarbejder og nærmeste leder med stillingtagen til fortsat ansættelse. Betinget opsigelse anvendes typisk, hvis der er tvivl om, hvorvidt medarbejderen kan varetage jobbet på sigt. 8

9 Kortvarige sygdomsperioder Lederen skal indkalde en sygemeldt medarbejder til en sygefraværssamtale indkaldelse, når medarbejderen har haft 3 sygemeldinger indenfor de seneste seks måneder. Lederen skal skrive et kort notat fra samtalen og notatet lægges efterfølgende på den elektroniske personalesag. Medarbejderen skal være bekendt med notatet, inden det lægges på sagen. Ved sygefraværssamtalen er et vigtigt at undersøge, hvad baggrunden er for medarbejderens hyppige sygefravær. Det kan være arbejdsmiljømæssige påvirkninger, kroniske lidelser eller private årsager. Se i øvrigt oven for vedr. sygefraværssamtalen. Hyppigt fravær kan være et så stort problem for opretholdelse af driften, at det er nødvendigt at afskedige medarbejderen. Det kræver, at problemstillingen er undersøgt, samt at eventuelle problemstillinger, der vedrører arbejdspladsen er forsøgt afhjulpet. Det Sociale Kapitel og Jobcentret kan inddrages i arbejdet. Kontakt en personalejuridisk konsulent i HR ved behov for rådgivning. Fravær i forbindelse med arbejdsskader Når man taler om arbejdsskader, er det vigtigt at skelne mellem: 1. Arbejdsulykker: En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. 2. Erhvervssygdomme/arbejdsbetingede lidelser: En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Her skal der altid foreligge en lægeerklæring. Det er altid medarbejderens egen læge eller tandlæge, som indberetter til Arbejdsskadestyrelsen. Egen læge og tandlæge har således pligt til at indberette erhvervssygdomme. Alle arbejdsulykker anmeldes via Region Midtjyllands ulykkesregistreringssystem, som er en del af regionens elektroniske arbejdsmiljøsystem AMS. Det er kun arbejdsulykker med mere end 1 dags fravær eller behandlingsudgifter, som formelt skal anmeldes. Hvis der på et senere tidspunkt opstår fravær eller behandlingsudgifter har skadeslidte et år til at anmelde arbejdsulykken fra skadesdato. Det er ledelsens ansvar at sikre, at arbejdsulykker anmeldes inden for ni dage efter, at ulykken er opstået. En arbejdsulykke kan anmeldes op til et år efter ulykkestidspunktet. Fravær i forbindelse med barnets 1. sygedag og 2. sygedag Medarbejderen har ikke et ubetinget krav på at være fraværende på barnets 1. og 2. sygedag. Betingelserne fremgår nærmere af de enkelte overenskomster og vil generelt være følgende 1) Barnet er under 18 år og har ophold hos medarbejderen 2) Fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet 3) Fraværet er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen Ved fravær anmodes medarbejderen om hurtigst muligt at forsøge at finde en anden pasningsmulighed for barnet. Desuden opfordres der til, at forældrene så vidt muligt deles om tjenestefriheden. Barnets 1. og 2. sygedag tæller ikke som sygefravær for medarbejderen men registreres separat. Dokumentation Ingen Ansvar PSL er ansvarlig for, at retningslinjerne er kendt og anvendt af alle ledere. 9

10 Referencer Her kan findes uddybende informationer omkring sygefravær: På PS intranet findes en HR værktøjskasse med uddybende informationer om handlemuligheder ved sygefravær og link til vejledning om registrering af forskellige former for sygefravær i lønsystemet: og Ved tvivlsspørgsmål kontakt jeres lønkonsulent eller personalejuridiske konsulent i HR, Administrationen PS Det Sociale Kapitel tilbyder støtte til arbejdsfastholdelse og ansættelse på særlige vilkår, herunder inspiration og støtte til den gode håndtering af sygefraværsforløbene for både medarbejder og leder: Lederen har via Personaleweb adgang til sygefraværsstatistik på medarbejderne. Dette system er et godt redskab til at få et overblik over de enkelte medarbejderes fravær. Jobcentret: Bevilling af sygedagpenge, revalidering, flexjob mm. 10

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social Sygefraværspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social Sygefraværspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning I Psykiatri og Social stræber

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Sygefravær er et problem for den syge medarbejder, men det er også et problem for kollegerne og arbejdsstedet.

Sygefravær er et problem for den syge medarbejder, men det er også et problem for kollegerne og arbejdsstedet. GLADSAXE KOMMUNE Strategi, Kommunikation og HR Sygefravær - Vejledning NOTAT Dato: 23. november 2016 Af: Jens Finn Christensen og Lisa Pedersen Det fremgår af Gladsaxe Kommunes personalepolitik, at det

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Personalepolitiske retningslinjer Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Indledning Det er i alles interesse, at der gøres en målrettet og vedvarende indsats for at begrænse sygefravær,

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

Retningslinier for håndtering af sygdom

Retningslinier for håndtering af sygdom 2011 Retningslinier for håndtering af sygdom Lene Anitta Kærgaard Banedanmark 24 08 2011 INDHOLD Forord...3 Hv orfor arbejde med fravær?...4 Hå ndtering af sygemeldte medarbejdere...4 Me darbejderens 1.

Læs mere

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version Guide til arbejdsgivere Brug k Fast tikroafocr ved ris sygeige langvar ger meldin KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Hvis en medarbejder bliver syg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 020715

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Retningslinjer ved sygdom og fravær

Retningslinjer ved sygdom og fravær Retningslinjer ved sygdom og fravær (Politisk godkendt april 2016) Retningslinjer ved sygdom og fravær... 1 Formål... 2 Definition af sygdom/sygefravær... 3 Definition af fravær... 3 Strategisk arbejde

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær Notat Afdeling/enhed: Personaleadministrationen, Odense Oprettelsesdato: 24-aug-2009 Udarbejdet af: THS Journalnummer: - Dokumentnavn: 125196.Vejledning til Sygefraværspolitik-marts 2010.docx Fra fravær

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Bilag 2. Sygdomspolitik i Koncernservice

Bilag 2. Sygdomspolitik i Koncernservice Bilag 2 UDKAST Sygdomspolitik i Koncernservice Indledning Nedenstående politik indgår i det løbende arbejde med at udvikle Koncernservice som attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor sygefraværet

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED En partnerskabsaftale er en samarbejdskontrakt, hvor en privat eller offentlig arbejdsplads og Arbejdsmarkedsafdelingen aftaler

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

Nye sygedagpengeregler

Nye sygedagpengeregler Nye sygedagpengeregler 23. sep. 09 Nye sygedagpengeregler Hvad betyder de for min virksomhed? Nye regler - hvorfor En del af regeringens treparts aftale om sygefravær En tidlig indsats øger syges chance

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Regeringens Handlingsplan

Regeringens Handlingsplan Regeringens Handlingsplan Sygefravær - en fælles udfordring Juni 2008 Region Syddanmark 7. maj 2009 Rammerne Sygefravær en fælles udfordring Handlingsplan juni 2008 Lovforslaget har været til høring og

Læs mere

Vejledning. ved. sygefravær.

Vejledning. ved. sygefravær. Vejledning ved sygefravær. Fjordkredsens rådgivning og bistand til medlemmer i forbindelse med sygedagpengeopfølgning, revalidering, beskæftigelse på særlige vilkår, offentlig social pension m.v. samt

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af fravær

Retningslinjer for håndtering af fravær Retningslinjer for håndtering af fravær Juni 2009 2 Forord 3 Samtaler, handlingsplaner og opfølgning 4 Syge og raskmelding 5 Lægeerklæringer 5 Refusioner 7 Omsorg 7 Roller og ansvar for fraværshåndtering

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Sygdomspolitik. Det er Helsingør Kommunes målsætning at:

Sygdomspolitik. Det er Helsingør Kommunes målsætning at: Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere