Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug"

Transkript

1 Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug

2 Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra hjemmesiden KORA g frfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller g citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der mtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design g Mnkrm Udgiver: KORA ISBN: Juni 2013 KORA Det Natinale Institut fr Kmmuners g Reginers Analyse g Frskning KORA er en uafhængig statslig institutin, hvis frmål er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressurceanvendelse g styring i den ffentlige sektr.

3 Frrd Nærværende krtlægning afdækker kmmunernes frebyggende indsats verfr stfmisbrug. Krtlægningen dkumenterer, at der er tale m et mråde med en betydelig kmpleksitet, g en rganisering der ftere er præget af lkale g/eller persnlige interesser g kmpetencer, snarere end en systematisk afdækning af de enkelte kmmuners behv g en rganisering af indsatserne på baggrund af dette. Krtlægningen dkumenter gså, at det er et mråde, der er præget af engagerede medarbejder, der gør en str indsats inden fr de givne rammer g selv plever deres arbejde sm vigtigt g centralt i frhld til at frhindre særligt børn g unge i at kmme ud i et misbrug af stffer. Krtlægningen er bestilt g betalt af Sundhedsstyrelsen sm baggrundsmateriale til deres arbejde med Frebyggelsespakke Stffer. Den statistiske bearbejdning af materialet i krtlægningen er fretaget af Dcent Eigil Bll Hansen g Prjektleder Pernille Skvb Rasmussen, begge fra KORA. Krtlægningen er internt reviewet af Frskningschef Olaf Rieper, gså KORA. Pia Kürstein Kjellberg Analyse- g frskningschef 3

4 Indhld Sammenfatning Indledning Definitiner Afgrænsning af feltet Baggrund m feltet Undersøgelsesmetde Krtlægningens pbygning Kmmunernes frebyggelsesindsats Rammer plitikker g planer Begrænsning af udbud Stftyper Frebyggelsesindsatsens målgrupper Organisering af frebyggelsesindsatsen Nøglepersner Samarbejdspartnere Misbrugsbehandling Skellet mellem frebyggelse g behandling Mdelkmmuner g satspuljeprjekter Redskaber g kmpetencer Oplevede styrker g svagheder Frebyggelsens indhld Tilbud Tilbud rettet md elever Tilbud rettet md frældre Tilbud rettet md lærer g skleledelse Oplevede styrker g svagheder Øvrige arenaer Infrmatin g undervisning Grundsklerne Ungdmsuddannelserne Tidlig pspring g sekundær frebyggelse Målgrupper Samarbejdspartnere Organisering af ungeindsatsen Tilbud Oplevede styrker g svagheder Mnitrering g frbedring af indsatsen Mnitreringen af frebyggelsesindsatsen

5 5.2 Frbedring af indsatsens rammer g kvalitet Knklusin: Overrdnede tendenser Kmmunernes rganisering af frebyggelsesindsatserne Dimensinering af indsatsen Begrebsmæssig afklaring g fælles sprg Håndtering af vergange Fkus på ungdmsuddannelserne Tendenser i tiden Litteratur Bilag A - Metde Udarbejdelse af spørgeguide g registreringsskema Identifikatin af nøglepersner Analyse af det indsamlede materiale Casestudier af udvalgte kmmuner Bilag B - Spørgeguide

6 Sammenfatning Krtlægningen tegner et verrdnet billede af kmmunernes frebyggende indsats verfr stfmisbrug. 90 ud af landets 98 kmmuner har deltaget i undersøgelsen, sm primært er fregået sm telefninterviews med udvalgte frebyggelsesmedarbejdere i kmmunerne primært SSP-, misbrugs- g frebyggelses-knsulenter. Stfmisbrug kan defineres sm et vedvarende, skadeligt brug af psykaktive stffer sm fx hash, kkain, herin. Psykaktive stffer er midler, der ændrer ens sindstilstand, g skaderne kan både være fysiske, psykiske g sciale. Frebyggelse er sundhedsrelaterede aktiviteter, der søger at frhindre pståen g udvikling af sygdmme, psyksciale prblemer, eller ulykker i dette tilfælde pståen g udvikling af stfmisbrug. Krtlægningen viser, at alle 90 interviewede kmmuner har indsatser fr frebyggelse af stfmisbrug, men gså at der er str frskel på, hvrdan kmmunerne har rganiseret frebyggelsesindsatserne. I ngle kmmuner er det frebyggelsesmedarbejderne selv, der udfører frebyggelsesaktiviteterne i andre kmmuner har de en mere faciliterende rlle, hvr de i højere grad klæder andre frntmedarbejdere på til at løfte frebyggelsespgaverne. Det gør det svært at vurdere dimensineringen af frebyggelsesindsatsen, g hvrvidt den passer til det knkrete behv. Frebyggelsesmedarbejderne peger selv på, at den knkrete indsats i kmmunerne i vid udstrækning er frmet i et samspil mellem: 1. Indsatsen fra sundhedsprfessinelle/fagmedarbejdere i kmmunen 2. Plitiske pririteter i kmmunen/engagement i mrådet 3. Arbejdet med rganiseringen af indsatserne. Kmmunernes frebyggelsesindsats Der er 33 % af kmmunerne, sm har en selvstændig skriftlig frmuleret handlingsplan eller plitik fr frebyggelsesindsatsen ver fr stfmisbrug. Typisk er kmmunernes frebyggelsesindsats verfr stfmisbrug beskrevet i verrdnede træk i børne- g ungeplitikken (i 78 % af kmmunerne) g/eller i sundhedsplitikken (i 70 % af kmmunerne). I frhld til frebyggelsesaktiviteter g indsatser rettet md specifikke grupper g/eller arenaer viser krtlægningen, at 73 % af kmmunerne har en handleplan fr frebyggelse af stfmisbrug rettet md særligt udsatte grupper. De primære målgrupper fr kmmunernes frebyggelse er børn i grundsklen (94 %) g børn g unge med risikadfærd (98 %) Det er primært SSP-knsulenter g krdinatrer, sm varetager frebyggelsesindsatserne (97 %) g sm rådgiver frntlinjemedarbejdere i frhld til stfmisbrugs prblematikker (87 %). Kmmunerne samarbejder med en række aktører i frhld til frebyggelse: grundsklerne, ungdmsuddannelserne, festmiljø/natteliv, fritidsliv/idrætsklubber g andre arenaer sm fx ungdmsklubber. Derudver samarbejdes der med vejledningssektren, pliti, psøgende gadeplansarbejdere g endelig de kmmunale misbrugsbehandlingstilbud. Kmmunernes frebyggelsesmedarbejdere råder ver en række redskaber g kmpetencer. De mest anvendte er SSP-handlingsaftale/bekymringssamtale, tilgangen flertalsmisfrståelser, caching g mtivatin (den mtiverende samtale), samt frældreinvlvering/frældreansvar. Der er 51 % af kmmunernes nøglepersner, sm efterspørger yderligere kmpetencer g redskaber, g 30 ud af 90 tilkendegiver, at natinale retningslinjer g en frebyggelsespakke vil være en str hjælp. Strt set alle nøglepersner har i løbet af de seneste fem år deltaget i temadage g/eller kurser, der har haft frebyggelse af stfmisbrug sm emne. 6

7 Frebyggelsens indhld: Tilbud g undervisning Krtlægningen viser, at de kmmunale tilbud primært er rettet md elever, frældre g lærere i grundsklen (87 % af kmmunerne), dernæst elever g lærere på ungdmsuddannelserne (62 %), natteliv g festmiljø (52 %), idræts- g fritidsliv (42 %) g arbejdspladser (12 %). Tilbuddene i frhld til grundskle g ungdmsuddannelser består primært af frskellige frmer fr undervisning, der inddrager elever g evt. frældre aktivt. Lærerne inddrages sm kntaktpersner g/eller undervisere. Derudver er der på ngle ungdmsuddannelser tilbud m åben rådgivning fr elever g evt. frældre. I frhld til natteliv g fritidsliv består indsatserne i høj grad af krdinering g samarbejde i frhld til at begrænse de unges mulighed fr at møde g bruge stffer i disse arenaer. Tidlig pspring g sekundær frebyggelse Den vigtigste målgruppe fr kmmunerne i frhld til tidlig pspring g sekundær frebyggelse er børn g unge med risikadfærd (98 %). Sm vigtigste samarbejdspartnere angiver kmmunerne vejledningssektren, dvs. ungdmmens uddannelsesvejledning, scialrådgivere, jbknsulenter, mv. både fr udsatte under 18 år (87 %) g fr dem ver 18 år (72 %). Den vigtigste arena fr kmmunernes sekundære frebyggelsesindsatser er ungdmsuddannelser sm 10. klasser, prduktinsskler mv., dernæst følger udsatte bligmråder, g så særlige rådgivningstilbud til unge. Størstedelen plever, at samarbejdet fungerer gdt mellem de relevante aktører. Den største udfrdring er at få kntakt til g mtiveret de udsatte unge til at ændre adfærd. Mnitrering g frbedring af indsatsen Krtlægningen viser, at de kmmunale frebyggelsesmedarbejdere bruger en række frskellige natinale g lkale undersøgelser af unges brug af stffer i deres arbejde. Den viser dg gså, at mnitreringen af de knkrete frebyggelsesindsatser kun fretages af ca. 20 % af kmmunerne. Kmmunerne peger på, at rammerne m indsatsen på stfmisbrugsfrebyggelsesmrådet kan styrkes igennem tilførsel af flere øknmiske ressurcer, bedre tværfagligt/tværsektrielt samarbejde g bedre evidens/dkumentatin. Ligeledes kan kvaliteten af de enkelte medarbejderes indsatser styrkes igennem bedre tid g ressurcer til at priritere frebyggelsesindsatser, bedre netværkssamarbejde g kmpetenceudvikling/videreuddannelse. Tværgående tendenser Den frebyggende indsats verfr brugen af rusmidler blev med kmmunalrefrmen, der trådte i kraft ved årsskiftet 2006/07, frankret i kmmunerne. Flere nøglepersner nævner netp kmmunesammenlægningen sm en begivenhed, der har haft betydning fr, hvrdan frebyggelsesindsatsen er rganiseret i dag. Enten psitivt frdi kmmunen vertg medarbejdere med særlige misbrugsbehandlingskmpetencer fra de tidligere amtslige behandlingscentre, eller negativt frdi frskelle imellem de tidligere kmmuners frebyggelsesarbejde er videreført, g det betyder, at indsatsen er uens på lkalt niveau i de sammenlagte kmmuner. Der peges videre på, at der kan være brug fr en begrebsmæssig afklaring g et fælles sprg mkring frebyggelse i kmmunerne. Dette gælder ikke mindst, når der skal arbejdes på tværs af sektrer g frvaltninger. Endelig peger medarbejderne på, at frebyggelsesmrådet bliver påvirket af en række mere generelle samfundstendenser. I psitiv retning trækker den øgede pmærksmhed mkring unges brug af alkhl g udsættelse af debutalderen. I negativ retning trækker fx debatten m legalisering af hash, sm kan gøre det vanskeligt fr frebyggelsesmedarbejderne at trænge igennem med budskabet m, at børn g unge ikke bør eksperimentere med dette stf. 7

8 1 Indledning Nærværende ntat er en krtlægning af kmmunernes frebyggelsesaktiviteter i frhld til stfmisbrug g viser, hvrdan indsatsen ser ud i fråret Krtlægningen er bestilt g betalt af Sundhedsstyrelsen g er udarbejdet sm baggrund fr den frebyggelsespakke, sm Sundhedsstyrelsen arbejder på inden fr stfmisbrugsmrådet. 1.1 Definitiner Frebyggelse er en sundhedsrelateret aktivitet, der søger at frhindre pståen g udvikling af sygdmme, psyksciale prblemer eller ulykker, g dermed fremmer flkesundheden (1). Frebyggelse generelt er et mråde, sm der de senere år er kmmet en stigende pmærksmhed mkring. Med kmmunalrefrmen g den nye Sundhedslv blev en række pgaver indenfr frebyggelse g sundhedsfremme frankret i kmmunerne per 1. januar 2007, herunder frebyggelse af stfmisbrug g stfmisbrugsbehandlingen, sm kmmunerne vertg fra amterne. Der findes frskellige definitiner af (stf)misbrug. 1 Sundhedsstyrelsen, der anlægger et sundhedsperspektiv på misbrug af rusmidler, definerer misbrug sm et vedvarende, skadeligt brug af psykaktive stffer sm hash, kkain, herin m.fl. 2 Psykaktive stffer er midler, der ændrer ens sindstilstand, g skaderne kan både være fysiske, psykiske g sciale. Stfmisbrug g stfafhængighed har en kmpliceret g multidimensinel ætilgi, g det er derfr svært at identificere, hvad der er den knkrete årsag til misbruget g dermed gså, hvrdan det skal frebygges. Man ved dg bl.a., at tidlig debut med alkhl g cigaretter frøger risiken fr et senere stfmisbrug, at mennesker med sciale prblemer har større risik fr misbrug g at mennesker med psykiatriske prblemer har større risik end beflkningen generelt fr at udvikle et stfmisbrug (2). De fleste frebyggende indsatser verfr stfmisbrug er rettet md børn g unge, da det typisk er i de sene børneår/tidlige ungdmsår, at man finder det eksperimenterende brug, der senere kan lede til et egentlig misbrug. I kmmunernes frebyggelsesindsats verfr stfmisbrug spiller SSP-samarbejdet (mellem Skle, Sciale myndigheder g Pliti) en helt central rlle. SSP-samarbejdet er et samarbejde m at skabe lkale netværk g kriminalitetsfrebyggende indsatser. 3 Netværker etableret i SSP-regi går på tværs af fagmråder g gegrafiske distrikter g udgør en fælles platfrm fr den tværfaglige frebyggende indsats g samarbejde m knkrete såkaldte bekymringssager. SSP-samarbejdet har til frmål at pfange signaler, mdarbejde mistrivsel hs børn g unge samt freslå g iværksætte aktiviteter, der blandt andet skal virke frebyggende verfr kriminalitet g stfmisbrug. 1 Fr eksempler på definitiner se 2 Sundhedsstyrelsens definitin er hentet fra hjemmesiden 3 Det kriminalitetsfrebyggende arbejde i kmmunerne er ikke lvpligtigt, men SSP-samarbejde har eksisteret siden midt-1970erne g findes i samtlige af landets kmmuner, sm dg har rganiseret det frskelligt. SSP-samarbejdet er ikke styret af ét regelsæt, men af lvgivning på de enkelte mråder i samarbejdet: Sklen skal undervise i misbrug, de sciale myndigheder skal føre tilsyn g gribe ind, g plitiet skal frebygge g efterfrske kriminalitet. Den primære målgruppe fr SSP-samarbejdet er børn g unge under 18 år, dertil har ngle kmmuner etableret et såkaldt SSP+-samarbejdet, sm dækker gruppen af unge mellem år. Fr mere infrmatin m SSP se Servicestyrelsens krtlægning af kmmunernes SSP-samarbejde fra 2008 (3). 8

9 1.2 Afgrænsning af feltet I kmmunerne har frebyggelse af stfmisbrug snitflader til både generelle sciale indsatser g til specifikke behandlingsindsatser rettet md brgere med stfmisbrug. Frebyggelsestiltag g indsatser kan inddeles i følgende tre kategrier (1): Primær frebyggelse: Målgruppen kan være hele beflkningen, udvalgte grupper eller enkeltindivider, g indsatserne fregår bl.a. på skler g institutiner i frm af fr eksempel undervisning g plysning. Sekundær frebyggelse: Målgruppen er beflkningsgrupper eller brgere, der udviser risikadfærd, særlig sårbarhed eller tegn på begyndende misbrug. Interventinsdelen kan mfatte vejledning, behandling eller mtivatin til adfærdsændring fr at undgå yderligere udvikling af rusmiddelmisbrug. Tertiær frebyggelse: Målgruppen er brgere med erkendt stfmisbrug g interventinerne har til frmål at frhindre udvikling g frværring af misbruget eller fr eksempel frebygge tilbagefald hs afhængige stfmisbrugere. I denne krtlægning er der fkus på primære g sekundære frebyggelsesindsatser verfr stfmisbrug, mens den tertiære frebyggelse ikke indgår. Således er fr eksempel mfanget af kmmunernes misbrugsbehandling g tilbagefaldsfrebyggelse rettet md tidligere misbrugere ikke medtaget. Samarbejdet mellem frebyggelsesmrådet g behandlingen inddrages dg. Krtlægningens fkus er på stfmisbrug, men i den kmmunale praksis samles alkhl- g stfmisbrug fte under betegnelsen rusmiddelmisbrug. Når det ikke har været muligt at skille de frebyggende indsatser md alkhl- g stfmisbrug fra hinanden, refererer vi til rusmiddelbrug. I praksis er den kmmunale indsats verfr alkhlmisbrug, fr eksempel dialg med uddannelsessteder m indførsel af alkhludskænkning, fte første skridt hen imd en dialg m stfmisbrug, der er langt mere tabubelagt. 1.3 Baggrund m feltet En krtlægning af kmmunernes frebyggelse- g sundhedsfremmeindsats udført af Rambøll i 2008 fr Sundhedsstyrelsen fandt, at 57 % af kmmunerne har mfattet mrådet stfmisbrug i deres indsats indenfr sundhedsfremme g frebyggelse, samt at den primære arena her fr er sklerne i 82 % af kmmunerne (4). Den kmmunale frebyggelse af stfmisbrug retter sig dermed primært md at frebygge, at børn g unge begynder at eksperimentere med stffer. Der har de senere år været ngen diskussin af, hvr strt prblemet egentlig er, g m hvrvidt det øgende fkus på frebyggelse reelt gør mere skade end gavn (5). I Danmark er hash langt det mest brugte stf blandt unge. Den Natinale Sundhedsprfil fr Unge, sm inkluderer unge i alderen år, viser, at 37,5 % af drengene g 27,5 % af pigerne har prøvet hash, g 19,0 % har brugt det inden fr det seneste år - det svarer til ca unge i Danmark (6). Der er 3,7 % - eller ca unge i Danmark, der har brugt hårde stffer indenfr det seneste år. En sammenligning af reginerne viser, at andelen af unge, der ngensinde har prøvet hash, er markant større i Regin Hvedstaden (39,9 %) end i de øvrige reginer, g den mindste andel ses i Nrdjylland (24,2 %). Fr brugen af hårde stffer ses kun en mindre reginal frskel, g her har Regin Nrdjylland den største andel (9,6 %) mens Regin Syddanmark har den laveste (6,4 %). Beflkningsundersøgelsen Sundhed g sygelighed i Danmark fra 2010 viser en faldende tendens i det eksperimentende brug af illegale stffer især i aldersgruppen under 25 år (7). Mens 8 % af de unge under 25 år i 2008 angav at have brugt et eller flere illegale stffer end 9

10 hash inden fr det seneste år, gjaldt dette fr 4 % i Ser man på stfferne enkeltvis, synes brugen af kkain gså at være faldende, hvilket er særligt psitivt, da brugen af kkain sm det eneste stf var stigende p igennem nullerne. Den psitive faldende tendens i det eksperimenterende brug af illegale stffer ses gså blandt de helt unge. Resultater fra den eurpæiske undersøgelse (ESPAD - Eurpean Schl Survey Prject n Alchl and Other Drugs), sm blev gennemført i 2011 blandt de årige på 9. klassetrin, viser et markant fald i brugen af alle illegale stffer fra 2007 til 2011 (8). 1.4 Undersøgelsesmetde Krtlægningen er baseret på både kvalitative g kvantitative metder. Vi har kntaktet alle landets 98 kmmuner telefnisk g/eller elektrnisk, g 90 har bidraget med svar g indgår i krtlægningen. Det giver en svarprcent på 92 %. Det centrale redskab i krtlægningen er en spørgeguide, der har muliggjrt en systematisk indsamling af g verblik ver frebyggende aktiviteter g tematikker på mrådet. Krtlægningen blev gennemført sm telefninterviews med nøglepersner indenfr frebyggelse af stfmisbrug i kmmunerne, typisk SSP-, frebyggelses eller misbrugsknsulenter. Her igennem afdækkes indsatser g aktiviteter, sm kmmunernes egne frebyggelsesmedarbejdere frestår eller faciliterer. Således er de frebyggelsesaktiviteter g indsatser, sm de enkelte skler, institutiner, arbejdspladser, mv. selv måtte fretage, ikke inkluderet. Telefninterviewmetden gav mulighed fr at afdække mrådets kmpleksitet g stille uddybende spørgsmål til de mråder, hvr de enkelte kmmuner adskiller sig fra det generelle billede. Svarene blev på denne måde valideret i indsamlingsprcessen. 85 kmmuner blevet interviewet telefnisk, g fem kmmuner udfyldte selv spørgeskemaet elektrnisk. Krtlægningens metde er uddybet i Bilag A g det anvendte spørgeskema er vedlagt i Bilag B. 1.5 Krtlægningens pbygning Krtlægningens primære fkusmråder er de punkter, der indgår i Sundhedsstyrelsens frebyggelsespakker: Rammer (kmmunale planer g plitiker), tilbud (fx rådgivning, træning m.m.), infrmatin g undervisning samt tidlig pspring (fx screening af risikfaktrer). Krtlægningen er til dels struktureret efter disse punkter. Efter denne indledning følger kapitel 2, der intrducerer kmmunernes frebyggende indsatser, herunder rammer, målgrupper, rganisering g kmpetencer. Kapitel 3 beskriver først kmmunernes tilbud g derefter den infrmatin g undervisning, sm udgør en central del af kmmunernes tilbud. Kapitel 4 beskæftiger sig med tidligere pspring g den mere målrettede indsats md særlige risikgrupper (sekundær frebyggelse). I kapitel 5 præsenteres krt kmmunernes praksis vedrørende mnitrering af indsatsen. Kapitel 6 præsenterer sm afslutning de mere verrdnede tendenser, sm krtlægningen har identificeret. 10

11 2 Kmmunernes frebyggelsesindsats 2.1 Rammer plitikker g planer Krtlægningen viser, at alle 90 interviewede kmmuner har indsatser fr frebyggelse af stfmisbrug. Der er 33 %, sm har en selvstændig skriftlig frmuleret handleplan eller plitik fr frebyggelsesindsatsen ver fr stfmisbrug, g i 16 % af kmmunerne vervejes det at frmulere en sådan. 4 Typisk er kmmunernes frebyggelsesindsats verfr stfmisbrug beskrevet i verrdnede træk i børne- g ungeplitikken (i 78 % af kmmunerne) g/eller i sundhedsplitikken (i 70 % af kmmunerne). I frhld til frebyggelsesaktiviteter g indsatser rettet md specifikke grupper g/eller arenaer viser krtlægningen, at 73 % af kmmunerne har en handleplan fr frebyggelse af stfmisbrug rettet md særligt udsatte grupper. Tabel 1 viser, hvrvidt kmmunerne har handleplaner verfr følgende arenaer: grundsklen, ungdmsuddannelser, festmiljø/natteliv, fritidsliv/idrætsklubber, arbejdspladser, samt andre arenaer. Tabel 1: Arenaer dækket af kmmunernes handleplaner (n=90). Prcent. Kmmuner der har en handleplan, sm dækker arenaen Grundsklen 87 Ungdmsuddannelser 51 Festmiljø/natteliv 52 Fritidsliv/idrætsklubber 42 Arbejdspladser 12 Andre arenaer (fx ungdmsskler g -klubber, kaserner, efter- g højskler, mv.) Kilde: KORAs data fra krtlægningen Grundsklen: Vi ser i tabel 1, at 87 % af kmmunerne har en handleplan (gså kaldet frebyggelseslæseplan eller idekatalg) fr frebyggelse af stfmisbrug på grundsklerne. Der er enkelte undtagelser, frdi man er i en mstruktureringsprces, eller der lige er udarbejdet en ny frebyggelseslæseplan, sm afventer plitisk gdkendelse. Ungdmsuddannelserne: 51 % af kmmunerne har en handleplan fr frebyggelse af stfmisbrug på ungdmsuddannelserne. At denne arena i mindre grad er dækket af kmmunernes frebyggelsesplitik kan bl.a. skyldes, at: ungdmsuddannelserne typisk ikke er kmmunalt ejede (undtagen 10. klasser g ungdmsskler): prduktinsskler, tekniske skler, HF, erhvervsskler mv. er fr det meste selvejende, ejet af reginerne eller af staten en del af eleverne på ungdmsuddannelserne er typisk bsiddende i andre kmmuner, g er derfr udenfr kmmunens målgruppe målgruppen fr frebyggelsesindsatsen er i mange kmmuner børn g unge under 18 år, g derfr dækkes ungdmsuddannelserne ikke, idet eleverne fte er ældre der ikke er ngen lvmæssig ramme fr stfmisbrugsfrebyggelse på ungdmsuddannelserne, så samarbejdet berr på gensidig interesses g velvilje. 4 I spørgeguiden har vi spurgt kmmunerne, m der freligger en verrdnet skriftlig frmuleret handlingsplan eller plitik fr frebyggelsesindsatsen, g m kmmunen har en plitik/handleplan/strategi fr frebyggelsesindsatser verfr arenaerne: grundskle, ungdmsuddannelse, festmiljø, fritidsliv g andre arenaer. Det varierer, hvad kmmunerne kalder disse dkumenter, g i resten af ntatet vil vi referere til venstående sm handleplaner. 11

12 En anden faktr, der kan have betydning fr, hvrvidt kmmunerne har en handleplan fr ungdmsuddannelserne, er antallet af ungdmsuddannelser i kmmunen. Vi har lavet en statistisk analyse af mulig sammenhæng, g resultaterne fremgår af tabel 2. Analysen viste ingen signifikant sammenhæng men dg en tendens til, at de t faktrer hænger sammen. Tabel 2: Sammenhæng mellem antal ungdmsuddannelser g handleplan (N=84) Prcent. Antal ungdms -uddannelser 1-2 uddannelser (n=18) 3-4 uddannelser (n=22) 5+ uddannelser (n=44) Prcentvis frdeling Har man en Alle (n=84) handleplan fr frebyggelse Ja Nej Nej, men vervejer det Har tidligere haft/ikke relevant/ved ikke Kilde: KORAs data fra krtlægningen Nte: chi 2 -test, P= 0,005 Den prcentvise frdeling af antal elever på ungdmsuddannelserne i frhld til kmmunernes beflkning er gså en faktr, der kan tænkes at have sammenhæng med, hvrvidt kmmunen har en handleplan fr frebyggelsesindsatser/aktiviteter ver fr stfmisbrug på ungdmsuddannelserne. Vi lavede en statistisk analyse men fandt ingen signifikant sammenhæng, frmdentligt frdi datasættet ikke er særligt strt. Endelig har vi undersøgt, m der er sammenhæng mellem kmmunernes deltagelse i særlige prjekter eller indsatser m frebyggelse af stfmisbrug (fr eksempel NUB mdelkmmuneprjekt 5, satspulje-indsatser fr årige, U-turn prjekter, mv. se gså afsnit 2.3.5) g hvrvidt kmmunen har en handleplan fr frebyggelsesindsatser fr stfmisbrug på ungdmsuddannelserne. Analysen viste en statistisk signifikant sammenhæng. Sm et frbehld er det vigtigt at ntere sig, at flere af disse satspulje- g mdelkmmuneprjekter netp inkluderer kmmuner med en vis størrelse g med et vist antal uddannelsessteder. Festmiljøet/natteliv: 52 % af kmmunerne har en handleplan ver fr festmiljøet/nattelivet i kmmunen (tabel 1). Der er 34 %, sm har svaret, at man tidligere har haft en plitik, eller at det ikke er relevant i deres kmmune. Typisk har landkmmuner g frstadskmmuner ikke nget videre festmiljø, eller måske har kmmunen et enkelt disktek g derfr ikke behv fr en handleplan fr mrådet. 6 Fritidsliv/idrætsklubber: 42 % af kmmunerne har en handleplan verfr frebyggelsesindsatser i idrætsklubber g fritidsliv (tabel 1). En del af samarbejdet g dialgen varetages af kmmunernes kultur- g fritidsfrvaltninger. Arbejdspladser: 12 % (11 kmmuner) har et mere eller mindre frmaliseret samarbejde med arbejdspladser m frebyggelse af stfmisbrug (tabel 1). På denne arena er der en tæt sammenhæng med indsatsen verfr alkhlmisbrug. 5 Narken ud af byen (NUB) sm løb fra var et mdelkmmuneprjekt, hvr 14 kmmuner arbejdede med rusmiddelfrebyggelse i de miljøer, hvr unge færdes. Det blev efterfulgt af det satspuljefinansierede Mdelkmmuneprjekt Unge, alkhl g stffer, sm løber fra g hvr tte kmmuner deltager. Begge indsatser er udført i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen g mdelkmmunerne (fr yderligere infrmatin se 14-15, 18-19) 6 Også her har vi har undersøgt, m der er sammenhæng mellem kmmunernes deltagelse i særlige prjekter eller indsatser m frebyggelse af stfmisbrug (sm tidligere beskrevet, fx NUB), g hvrvidt kmmunen har en handleplan fr frebyggelsesindsatser/aktiviteter ver fr stfmisbrug i nattelivet/festmiljøet. Analysen viste en statistisk signifikant sammenhæng. Igen er det vigtigt at ntere sig, at flere af disse satspuljeg mdelkmmuneprjekter netp inkluderer kmmuner med en vis størrelse g bymiljø. 12

13 Andre arenaer: 61 % at kmmunerne har en handleplan verfr andre arenaer, primært ungdmsskler g klubber, sm er kmmunalt ejede g deltager i det kmmunale SSP samarbejde (tabel 1). I mange kmmuner er SSP ledelsen/sekretariatet placeret i regi af ungdmssklen Begrænsning af udbud Sm en del af frebyggelsesindsatsen arbejder 80 % af kmmunerne aktivt fr at begrænse udbuddet af rusmidler. Dette fregår dels via samarbejde med plitiet fr eksempel m hurtig lukning af hashklubber g salgssteder, dels via håndhævelse af kmmunernes egne rusmiddelplitikker, g dels igennem det lkale bevillingsnævns administratin af alkhlbevillinger mv. I ngle kmmuners frebyggelsesindsats indgår gså et tilbud m hjælp til at frmulere lkale rusmiddelplitikker på skler, institutiner g arbejdspladser; dette fremgår under tilbud i afsnit Stftyper 62 % af kmmunerne svarer, at deres frebyggende indsats primært fkuserer på hash g i mindre grad på øvrige stffer (fx amfetamin, kkain, ecstasy, MDMA, sterider g snifning af lightergas), 27 % har ikke fkus på et knkret stf, men på stfmisbrug mere generelt. 2.2 Frebyggelsesindsatsens målgrupper Figur 1 viser de vigtigste målgrupper fr kmmunernes primære frebyggelse. Vi ser, at næsten alle kmmuner har tiltag rettet md børn i grundsklen, at 76 % har frebyggelsesindsatser rettet md unge mellem 15 g 18 år, at knap halvdelen (48 %) har frebyggelsesindsatser rettet md unge i alderen år, g at 8 % har frebyggelsesindsatser rettet md vksne (ver 25 år). Kun 5 % angiver, at deres frebyggelsesindsats er generel uden specifikke målgrupper. Figur 1: Målgrupper fr kmmunernes primære frebyggelsesindsats (n=90. Multipel svarmulighed). Prcent. % Alle børn i grundsklen 76 Børn g unge fra år 48 Unge i alderen år 8 Vksne generelt/særligt udsatte vksne 5 Generel frebyggelse uden specifik målgruppe Kilde: KORAs data fra krtlægningen

14 Strt set alle kmmuner har gså sekundære frebyggelsesaktiviteter. Figur 2 viser, at de vigtigste målgrupper fr den sekundære frebyggelsesindsats er børn g unge med risikadfærd 7 (98 %) g særligt udsatte børn g unge 8 (46 %). Figur 2: Målgrupper fr kmmunernes sekundære frebyggelsesindsats (n=90. Multipel svarmulighed). Prcent. % Særligt udsatte børn 98 Børn g unge med risik adfærd Børn g unge med psykiske diagnser Børn g unge fra familier med kendte misbrugsprblemer Kilde: KORAs data fra krtlægningen Organisering af frebyggelsesindsatsen Nøglepersner I kmmunerne varetages den primære g sekundære frebyggelsesindsats verfr stfmisbrug vervejende af SSP-knsulenter g krdinatrer, sm vist i figur 3, g dernæst af misbrugsbehandlingscentre (31 %) g Sundhedscentre (14 %). Hvrvidt kmmuner har eget misbrugsbehandlingscenter g/eller egen ungeenhed hænger bl.a. sammen med kmmunens størrelse. 9 7 Risikadfærd defineres sm sundhedsadfærd, hvr en patient eller anden brger bevidst eller ubevidst øger sin sandsynlighed fr at blive udsat fr sygdmme, psyksciale prblemer eller ulykker. Ngle aktiviteter, steder g persner er særligt frbundet med risikadfærd (1). Et eksempel på risikadfærd i frhld til stfmisbrug er tidlig alkhldebut. 8 Særligt udsatte børn g unge dækker ver børn g unge med særlige sciale prblemer herunder børn, hvr frældrene ikke eller kun vanskeligt kan leve p til deres frældreansvar (Jvf. Servicelven). 9 En statistisk analyse viser, at j større flketal kmmunerne har, dest større sandsynlighed er der fr, at de har angivet at have et rusmiddelcenter, der behandler brgere under g ver 18 år. Det samme gælder fr, m kmmunen har en særligt ungeteam/ungeenhed, her viste analysen gså statistisk sammenhæng med flketallet i kmmunen (p=0,007). Hvrvidt kmmunen har et særligt ungeteam/ungeenhed har gså en statistisk signifikant sammenhæng mellem andelen af almennyttige bliger i kmmunen (p=0,005). 14

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN

STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN 2. juli 2012 Den her beskrevne perspektivplan er resultatet af en løbende interaktin

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere