Deadlock-situationer i ejer- og joint venture-aftaler. Anders Rubinstein, Advokat, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deadlock-situationer i ejer- og joint venture-aftaler. Anders Rubinstein, Advokat, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma"

Transkript

1 Deadlock-situationer i ejer- og joint venture-aftaler Af Jens Chr. Hesse Rasmussen Partner, advokat, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma og Anders Rubinstein, Advokat, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma Det er velkendt, at der kan opstå en fastlåst situation mellem kapitalejerne i et selskab med den virkning, at ingen af kapitalejerne (eller kapitalejergrupperne) kan gennemføre deres ønskede strategi for selskabet en såkaldt deadlock. Selskabet bliver handlingslammet. En deadlock kan selvsagt være skadelig for selskabet og dermed nedbryde selskabets værdi. Det er derfor væsentligt at overveje, hvordan en deadlock skal håndteres. I denne artikel beskriver vi nogle af de løsningsmodeller, der findes, og hvilke fordele og ulemper de enkelte bestemmelser har. Vi har taget udgangspunkt i aktie- og anpartsselskaber med to 50%- kapitalejere. 1. Hvornår foreligger der deadlock? Selskabsloven indeholder ingen definition af, hvornår der foreligger en deadlock, ligesom den ikke foreskriver, hvordan sædvanlige deadlock-situationer skal løses. Selskabslovens 105 foreskriver dog, at stemmelighed medfører, at et forslag, der på generalforsamlingen kræver simpelt stemmeflertal, bortfalder. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget dog afgøres ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Hvis et selskab er undergivet fælles kontrol, hvorved der vil kunne opstå en deadlock, er det derfor vigtigt, at det i en ejer- eller joint venture-aftale nøje beskrives, hvornår der foreligger en deadlock, og hvordan en deadlock skal løses, hvis den opstår. 1 / 10

2 Hvert selskab og dets ejere er forskellige, så dén løsning på en deadlock, der er god for ét selskab, er ikke nødvendigvis god i andre selskaber. Ved udarbejdelse af deadlock bestemmelser bør det derfor nøje overvejes hvilken deadlock-løsning, der bedst imødekommer de konkrete parters ønsker og behov. Dette vil sikre, at det brud, der kan opstå i tilfælde af en deadlock, bliver så lykkeligt som muligt. En aftale vil også indeholde bestemmelser, der kan være med til at forebygge en deadlock-situation, herunder: (i) (ii) At give bestyrelsesformanden den afgørende stemme, hvis stemmeafgivningen i bestyrelsen står lige, eller At lade en uvildig opmand (eller forligspanel) afgøre parternes uoverensstemmelse ud fra en vurdering af, hvad der bedst tjener selskabets interesser. En sådan løsning er ikke nødvendigvis ideel, hvis deadlocken vedrører rent kommercielle spørgsmål. I den rene form taler man om deadlock i selskaber med to 50%-kapitalejere, der hver for sig blokerer for væsentlige beslutninger i selskabet; det være sig på generalforsamlings- eller ledelsesniveau. Deadlock kan også opstå i selskaber med minoritets- og majoritetskapitalejere, hvor væsentlige beslutninger ifølge ejer- eller joint venture-aftalen kræver kvalificeret majoritet eller tilslutning fra én eller flere minoritetskapitalejere, eller hvor sådanne minoritetskapitalejere har vetoret i forhold til sådanne beslutninger. Årsagerne til deadlock kan være mange. De forhold, der oftest opstår konflikt om, er selskabets drift (forretningsområde, strategi og den praktiske udmøntning heraf), overskudsdisponering og selskabets kompetence- og ledelsesforhold. I selskaber hvor én eller flere af kapitalejerne deltager i selskabets drift, ses der ikke sjældent uoverensstemmelse om, hvorvidt der præsteres den nødvendige arbejdsindsats. Ikke sjældent vil disse konflikter være krydret med et element af personlige, ikkeforretningsmæssige uoverensstemmelser mellem ejerne, eksempelvis som følge af (oplevede) tillidsbrud. Endelig forekommer det, at deadlock benyttes af en ejer for at fremprovokere en reaktion fra den/de øvrige ejere, eksempelvis et tilbud om køb eller salg af ejerandele i selskabet. 2. Forhandling på ledelsesplan og mediation I joint venture aftaler og i ejeraftaler mellem parter, der overlader forvaltningen af deres ejerinteresser til underordnede medarbejdere og/eller eksterne konsulenter, aftales det ofte, at kapitalejerne i tilfælde af deadlock skal indlede forhandlinger på 2 / 10

3 (højeste) ledelsesplan. Formålet med en sådan bestemmelse er at sikre, at deadlocken forhandles mellem personer, der ser fordomsfrit på problemstillingen med friske øjne og i et overordnet strategisk perspektiv. Det kan eventuelt foreskrives, at parternes forhandling skal ske under inddragelse af en uvildig mediator/opmand, eller at hver part skal antage ekstern professionel rådgivning. Det kan også være nyttigt at foreskrive, at parterne over for hinanden skriftligt skal redegøre for deres standpunkter inden forhandlingen, således at hver part på denne måde får mulighed for at forberede sig bedst muligt på forhandlingerne og for at overveje og undersøge eventuelle løsningsmuligheder. 3. Grundlæggende løsningsmodeller Hvis forhandlinger på højeste plan og eventuel brug af mediator mv. ikke kan løse deadlocken, vil det ofte være nødvendigt at bringe kapitalejernes fælles ejerskab af kapitalandele i selskabet til ophør. Inden parterne trykker på knappen og bringer det fælles ejerskab til ophør, bør de nøje overveje, om de negative konsekvenser derved trods alt overstiger ulemperne ved at fortsætte samarbejdet. Dette kan særligt være tilfældet, hvis der er samhandel mellem det fælles (joint venture) selskab og kapitalejerne. Når en deadlock resulterer i, at den ene kapitalejer overtager den anden kapitalejers ejerandele, bør udgangspunktet for, hvilken model der vælges til at løse deadlocken, være, hvad der tjener selskabets interesser bedst muligt (således at selskabets værdi som en going concern bevares bedst muligt), samtidig med at den udtrædende kapitalejer behandles fair. Nogle gange ses det, at kapitalejerne bevidst ikke regulerer, hvad der skal ske i tilfælde af en deadlock. Et sådant valg sker typisk ud fra en forventning om, at dette vil tvinge kapitalejerne til at få løst problemerne, eventuelt ved at den (mest) utilfredse kapitalejer vælger at sælge sine kapitalandele 1. Fordelen ved denne model er, at ingen part udsættes for risikoen for ufrivilligt at afstå sine kapitalandele - eventuelt som følge af en deadlock som den anden kapitalejer har fremkaldt alene med henblik på at kunne overtage den anden kapitalejers kapitalandele. Denne model kan måske også få et samarbejde til i praksis at fungere (eller dog være tåleligt) på grund af truslen om en deadlock og dermed bevidstheden om nødvendigheden af et samarbejde. Der 1 Hvis ikke andet er bestemt, kan en kapitalejer sælge sine kapitalandele uden forkøbsret for de øvrige kapitalejere. I betænkning 1498 Modernisering af selskabsretten fra 2008 anfører Moderniseringsudvalget på side 25 som løsning på konflikter: at udgangspunktet fortsat bør være, at vejen ud af et selskab er salg af andelen, selvom baggrunden for salget er uenighed mellem deltagerne. I relation til forkøbsretsbestemmelser henvises til afsnit 1 i vores artikel Overdragelsesbestemmelser i ejeraftaler med fokus på kapitalfonde bragt som månedens DVCA-artikel oktober Artiklen kan læses på adressen: 3 / 10

4 skal dog udvises stor varsomhed ved valg af denne model, da konsekvensen kan blive en langstrakt, opslidende konflikt, der vil nedbryde selskabets værdi til skade for alle kapitalejere. Ejer- og joint venture-aftaler indeholder derfor oftest bestemmelser, der nøje beskriver, hvordan en eventuel deadlock skal behandles. De modeller, som oftest vælges, er følgende: (i) En købs-/salgsprocedure, hvor den ene kapitalejer kan købe den anden kapitalejer ud, således at den ene kapitalejer ender som eneejer af selskabet, og den anden kapitalejer ophører som ejer af selskabet. Der findes en række forskellige købs-/salgsprocedurer, der kan vælges mellem i tilfælde af en deadlock, herunder: a. Det lægges fast, hvilken af kapitalejerne der overtager den anden kapitalejers ejerandele. Dette er særlig relevant, hvis selskabet har et naturligt eller nærmeste tilhørsforhold hos den ene af kapitalejerne, b. En procedure, hvor den højestbydende overtager den anden kapitalejers ejerandele, jf. afsnit 4 6 nedenfor om musefældeklausuler, kuvertklausuler og auktionsklausuler, eller c. Put/call optioner, jf. afsnit 7. Ingen af disse modeller er uproblematiske og musefældeklausuler, kuvertklausuler, auktionsklausuler og put/call optioner indeholder alle et stort element af risiko, da det er usikkert, hvem af parterne der ender som vinder og taber. Dette store element af risiko og uforudsigelighed bringer ofte parterne til forhandlingsbordet, således at en deadlock finder en forligsmæssig løsning. (ii) Spaltning af selskabet, jf. afsnit 8, eller (iii) Likvidation af selskabet, jf. afsnit Musefældeklausul 2 Musefældeklausuler findes i en række varianter. Den grundlæggende forskel mellem de to oftest forekommende varianter er, om initieringen af musefældeklausulen pr. 2 Klausulen omtales også som resolver klausul, put and call option, ping pong klausul eller kinesisk auktions klausul. På engelsk kendes klausulen under betegnelserne shotgun klausul, Russian roulette eller buy-sell. 4 / 10

5 automatik vil fremtvinge et ophør af det fælles ejerskab, eller om initieringen kun vil bringe det fælles ejerskab til ophør, hvis der mellem parterne er den fornødne vilje til at købe/sælge på de tilbudte vilkår. I begge af disse varianter initieres processen af den kapitalejer (herefter kaldet kapitalejer A), som i anledning af den opståede deadlock ønsker at bringe det fælles ejerskab til ophør (hvad enten dette sker ved at afstå kapitalandele til den anden kapitalejer eller ved at overtage kapitalandele fra den anden kapitalejer). Kapitalejer A vil i så fald initiere processen ved over for kapitalejer B at fremsætte ét tilbud, der angiver den pris og de øvrige vilkår, som kapitalejer A er indstillet på at handle til. Kapitalejer B kan da frit vælge, om (i) kapitalejer A skal købe kapitalejer B s kapitalandele, eller (ii) om kapitalejer B skal købe kapitalejer A s kapitalandele - i begge tilfælde på de vilkår, som kapitalejer A har tilbudt. 4.1 Variant 1: Initiering vil medføre ophør af fælles ejerskab I denne variant vil kapitalejer B s manglende rettidige svar på tilbuddet automatisk medføre, at kapitalejer B anses for at have solgt sine kapitalandele til kapitalejer A på de af kapitalejer A tilbudte vilkår. Initiering af musefældeklausulen i denne variant vil således pr. automatik medføre et tvungent salg af enten kapitalejer A s eller B s kapitalandele. 4.2 Variant 2: Initiering kan medføre ophør af det fælles ejerskab I den anden variant indebærer kapitalejer B s manglende rettidige svar på tilbuddet, at kapitalejer B skal anses for at have tilbudt sine kapitalandele til kapitalejer A på de af kapitalejer A tilbudte vilkår. Kapitalejer A kan herefter vælge enten at acceptere tilbuddet og købe kapitalejer B s kapitalandele eller at undlade dette. Hvis kapitalejer A vælger ikke at købe kapitalejer B s kapitalandele, vil ejerforholdene således forblive uforandrede. Alternativt kan det aftales, at hvis kapitalejer B ikke rettidigt svarer på tilbuddet, kan kapitalejer A vælge, om kapitalejer B skal (i) sælge sine kapitalandele til kapitalejer A eller (ii) købe kapitalejer A s kapitalandele. 4.3 Rationale Tankegangen bag en musefældeklausul er, at den initierende kapitalejer vil være fair ved fastlæggelsen af vilkårene i sit tilbud, da den initierende kapitalejer ikke ved, om den anden kapitalejer vælger at købe eller sælge på de tilbudte vilkår. Dette element af uvished om udfaldet forklarer, hvorfor bestemmelsen på engelsk ofte omtales som Russian roulette. 5 / 10

6 Umiddelbart synes denne tankegang bag en musefældeklausul at virke fornuftig. Hvis kapitalejer A eksempelvis vurderer, at markedskursen på kapitalandelene er 200 og derfor fremsætter et tilbud om at købe kapitalejer B s kapitalandele til kurs 200, men kapitalejer B i stedet vælger at købe kapitalejer A s kapitalandele (til kurs 200), så har kapitalejer A opnået den pris, som kapitalejer A vurderede som markedskursen. På trods af denne umiddelbare fornuft skal der udvises stor varsomhed, inden en musefældeklausul accepteres. Musefældeklausulen vil kun være velegnet, hvis selskabet alene har to kapitalejere (eller to kapitalejergrupper, der hver optræder samlet) hver med nogenlunde lige store ejerandele (50/50), således at der kan tilbydes én kurs, der er egnet, uanset om den initierende kapitalejer bliver sælger eller køber. Hvis der er forskel i kapitalejernes økonomiske/finansielle styrke, kan denne styrkeforskel udnyttes af den stærkeste kapitalejer. Dette kan ske ved, at den stærke kapitalejer spekulerer i at fremsætte et tilbud til en lav - ikke fair - pris på et tidspunkt, hvor den stærke kapitalejer ved, at den svage kapitalejer ikke kan købe den stærke kapitalejers ejerandele selv til den lave pris. Musefældeklausulen kan således resultere i, at den økonomisk svage kapitalejer kan blive tvunget til at sælge sine kapitalandele til ikke fair pris. Musefældeklausulen har også den store indbyggede svaghed, at den kapitalejer der trækker kortet og initierer musefældeklausulen i tilfælde af en deadlock ikke på forhånd ved, om den pågældende kapitalejer ender som eneejer af selskabet, eller ophører som ejer. Dette er navnlig en risiko, såfremt den ene af kapitalejerne har en nærmere operationel tilknytning til selskabet end den anden, idet værdien af ejerandelen for den pågældende kapitalejer ikke blot knytter sig til værdien af ejerandelen men også til den operationelle betydning, som ejertilknytningen til selskabet har for den pågældende kapitalejer. Da musefældeklausulen indeholder en betydelig usikkerhed om, hvem af kapitalejerne der ender som eneejer af selskabet, er klausulen heller ikke et velegnet instrument, hvis én kapitalejer ikke længere ønsker at være kapitalejer, eksempelvis hvis en kapitalejer ud fra en strategisk beslutning ikke længere ønsker at være ejer af selskabet eller i tilfælde af et generationsskifte. Det er de færreste kapitalejere, som i praksis kan acceptere de ulemper eller risici, som musefældeklausuler frembyder. Musefældeklausuler bruges derfor i dag kun sjældent i praksis. 6 / 10

7 4.4 Køb/salg med udgangspunkt i vurdering af fair markedsværdi Musefældeklausulen findes i en alternativ variant, hvor kapitalejer A initierer processen ved at meddele kapitalejer B, at der skal foretages en uvildig vurdering af kapitalandelenes fair markedsværdi efter en nærmere procedure, som er beskrevet i ejer- eller joint venture-aftalen. Når vurderingen foreligger, kan kapitalejer B vælge enten (i) at købe kapitalejer A s kapitalandele til den af vurderingsmanden fastlagte markedsværdi (eventuelt fratrukket en vis procentsats fastlagt i ejer- eller joint venture-aftalen), eller (ii) at sælge dennes kapitalandele til kapitalejer A til den af vurderingsmanden fastlagte markedspris (eventuelt med tillæg af en vis procentsats fastlagt i ejer- eller joint venture-aftalen). Det aftalte tillæg til /fradrag fra den af vurderingsmanden fastlagte markedspris skal fungere som et middel mod, at parterne kunstigt konstruerer en deadlock-situation og skal samtidig absorbere noget af den usikkerhed, der altid vil knytte sig til rigtigheden af en vurdering af et selskabs værdi. 5. Kuvertklausul 3 Vælges en kuvertklausul, afgiver hver kapitalejer i tilfælde af en deadlock ét lukket bud på køb af den anden kapitalejers kapitalandele, og den højestbydende kan købe den anden kapitalejers kapitalandele til den kurs, som den højestbydende tilbød. Alternativt kan det aftales, at køberen er den kapitalejer, hvis bud ligger tættest på kapitalandelens fair markedsværdi som fastsat af en uafhængig vurderingsmand 4. Denne variant indeholder således et stort element af tilfældighed om, hvilken af kapitalejerne der ender som køber henholdsvis sælger. Kuvertklausulen ses også i en variant, hvor kapitalejer A initierer processen ved at afgive et tilbud om at købe kapitalejer B s kapitalandele til en nærmere angivet pris og øvrige vilkår. Kapitalejer B kan da inden for en aftalt tidsfrist vælge enten (i) at sælge sine kapitalandele til kapitalejer A på de tilbudte vilkår, eller (ii) at meddele, at kapitalejer B ønsker at købe kapitalejer A kapitalandele til en højere pris end tilbudt af kapitalejer A. Hvis kapitalejer B vælger alternativ (ii), skal hver kapitalejer afgive et bud, der angiver den kurs pr. kapitalandel, som den pågældende kapitalejer ønsker at kø- 3 Klausulen omtales også som licitationsmodellen eller kuvertauktion. På engelsk kendes klausulen under betegnelserne Texas Shoot-Out, Mexican Shoot-out eller highest sealed bid. Ifølge artikler i dagspressen i 2007 indeholdt ejeraftalen mellem Carlsberg og det britiske bryggeri Scottish & Newcastle vedrørende 50/50-ejerskabet af det russiske bryggeri Baltic Beverages Holding en Texas Shoot-Out-klausul. 4 Dette alternativ kaldes på engelsk fairest sealed bid. 7 / 10

8 be den anden kapitalejers kapitalandele for. Den højestbydende kan herefter købe den anden kapitalejers kapitalandele til den pris, som den højestbydende har tilbudt. I en anden variant 5 af kuvertklausulen meddeler hver kapitalejer i ét lukket bud den mindstekurs, som den pågældende kapitalejer er indstillet på at sælge sine kapitalandele til. Den kapitalejer, der afgiver den højeste kurs vinder og kan købe den tabende kapitalejers kapitalandele til den kurs, som taberen angav i sit lukkede bud. Flere af de ulemper som er nævnt ovenfor i afsnit 4 vedrørende musefældeklausulen gælder også ved kuvertklausulen. 6. Auktionsmodel I auktionsmodellen har hver kapitalejer mulighed for at afgive bud på køb af den anden kapitalejers kapitalandele. Hvis begge kapitalejere afgiver ét bud, kan hver kapitalejer herefter skiftes til at byde over det forrige bud. Det aftales ofte, at et overbud mindst skal overgå det forrige bud med en vis procentsats. Den kapitalejer der ultimativt byder højest, køber den anden kapitalejers kapitalandele til den tilbudte pris. Flere af de ulemper som er nævnt ovenfor i afsnit 4 vedrørende musefældeklausulen gælder også ved en auktionsmodel. 7. Put/call optioner Hvis put/call optioner ønskes anvendt, må det nærmere aftales, hvornår disse kan udnyttes. Eksempelvis hvis en minoritetskapitalejer nedlægger veto mod en væsentlig beslutning, hvilket i så fald kan give majoritetskapitalejeren ret til at købe minoritetskapitalejerens kapitalandele. Minoritetskapitalejeren kan alternativt tillægges retten til at blive købt ud, hvis majoritetskapitalejeren gennemtrumfer en beslutning, som minoritetskapitalejeren stemmer i mod. 6 Ved put/call optioner fastlægges prisen på kapitalandelene sædvanligvis af en sagkyndig tredjemand ud fra dennes vurdering af kapitalandelenes markedsværdi (eventuelt på grundlag af forud aftalte værdiansættelsesprincipper eller fremtidige resultater). 5 Denne model ses undertiden omtalt som hollandsk auktion / dutch auction. 6 Der kan knytte sig særlige skattemæssige problemstillinger til brugen af optioner, som bør undersøges nærmere (af pladsmæssige årsager behandles disse problemstillinger ikke i denne artikel). 8 / 10

9 8. Spaltning Hvis et selskab kan adskilles i flere enheder, der har nærmeste tilknytning til de respektive kapitalejere, og kapitalejerne kan drive de respektive enheder videre eller lade disse indgå i kapitalejerens øvrige forretning, og under forudsætning af, at en spaltning ikke (væsentligt) reducerer værdien af det udspaltede selskabs virksomhed, kan en spaltning undertiden være en løsningsmulighed på en deadlock Likvidation Den ultimative løsning på en deadlock-situation er, at selskabet træder i likvidation, og at der udpeges en neutral likvidator, som har til opgave at realisere selskabets virksomhed og tilhørende aktiver og passiver bedst muligt. Der bør generelt udvises stor tilbageholdenhed med at vælge likvidation som et middel for at løse en deadlock, da det økonomisk set ofte vil være til kapitalejernes skade at vælge likvidationsvejen. 8 Likvidationsvejen kan være en løsning, hvis selskabet ikke kan videreføre sin virksomhed uden den ene eller begge kapitalejeres fortsatte deltagelse. Et alternativ til en likvidation kan være salg af selskabet til tredjemand. 10. Videreførelse af forretningsmæssige aftaler mellem den udtrædende kapitalejer og selskabet Som det fremgår af ovenstående, udgør størstedelen af deadlock-modellerne metoder, hvormed det fælles ejerskab til joint venture selskabet bringes til ophør. I tilfælde hvor en eller flere af kapitalejerne foruden ejerskabet har kommercielle relationer til joint venture selskabet, vil et sådant ophør ofte medføre en afbrydelse af sådanne kommercielle relationer og dermed en forstyrrelse af såvel selskabets forhold som af den udtrædende kapitalejers forhold. Dette giver anledning til en række særlige overvejelser: (i) I relation til værdiansættelsen af den udtrædende kapitalejers kapitalandele skal det overvejes om, på hvilken måde og i hvilket omfang en sådan afbry- 7 De skattemæssige og selskabsretlige forudsætninger for og konsekvenser af en spaltning skal undersøges nærmere (men berøres af pladsmæssige årsager ikke i denne artikel). 8 Likvidationsmodellen vil medføre afståelsesbeskatning af såvel selskabet som af kapitalejerne og konsekvenserne deraf bør derfor overejes nøje. 9 / 10

10 delse/forstyrrelse af selskabets kommercielle relationer med den udtrædende kapitalejer skal påvirke værdiansættelsen. Dette har selvsagt størst betydning i de deadlock modeller, der baserer sig på værdiansættelser foretaget af vurderingsmænd. I de modeller, som baserer sig på parternes egne værdiansættelser, kan parterne derimod selv tage højde for den påvirkning af selskabets hhv. deres egen situation, som en afbrydelse/forstyrrelse vil medføre (men det er klart, at en sådan afbrydelse/forstyrrelse kan have væsentligt forskellig betydning for kapitalejerne, hvilket som påpeget oven for kan medføre, at disse modeller bliver mindre anvendelige). (ii) I relation til såvel selskabets som den udtrædende kapitalejers interesse i at kunne videreføre sine forretningsmæssige interesser efter gennemførelsen af deadlock-adskillelsen skal det overvejes, om og på hvilke vilkår selskabets og den udtrædende kapitalejers forretningsmæssige relationer skal/kan videreføres efter adskillelsen. Såfremt de kommercielle relationer mellem selskabet og den udtrædende kapitalejer er af væsentlig betydning for den ene eller begge disse, bør det eventuelt i ejer- eller joint venture aftalen aftales, at sådanne aftaler videreføres uopsigeligt i en vis periode efter adskillelsen, således at der gives selskabet hhv. den udtrædende kapitalejer en rimelig tid til at indrette sig på en eventuel opsigelse af disse relationer. 11. Selskabslovens exit bestemmelser Hvis der opstår en deadlock, skal man naturligvis overveje, om nogle af selskabslovens bestemmelser kan bringes i anvendelse til at løse konflikten, herunder: (i) (ii) Selskabslovens 230, hvorefter domstolene på anmodning af en minoritetskapitalejer i særligt grove tilfælde kan tvangsopløse et selskab, hvis én - eller en gruppe af majoritetskapitalejer(e) har misbrugt indflydelsen eller overtrådt selskabsloven eller vedtægterne, og Selskabslovens 362, stk. 2 og 3, hvorefter retten i tilfælde af en kapitalejers kvalificerede misbrug kan (i) tilpligte den skadevoldende kapitalejer at indløse den skadelidende kapitalejer eller (ii) tilpligte en skadevoldende kapitalejer at sælge sine kapitalandele til de øvrige kapitalejere eller selskabet. Disse bestemmelser gennemgås ikke nærmere i denne artikel. Det bemærkes dog, at disse bestemmelser typisk ikke kan anvendes i klassiske deadlock-situationer, hvor kapitalejernes uenighed bunder i kommercielle forhold, uden at der juridisk set foreligger misbrug. 10 / 10

Bestemmelser om forkøbsrettigheder kan grundlæggende være indrettet på vidt forskellige måder afhængig af, hvem man ønsker at tilgodese:

Bestemmelser om forkøbsrettigheder kan grundlæggende være indrettet på vidt forskellige måder afhængig af, hvem man ønsker at tilgodese: Overdragelsesbestemmelser i ejeraftaler med fokus på kapitalfonde Af Jens Chr. Hesse Rasmussen, partner, advokat M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma og Anders Rubinstein, advokat M&A Corporate, Bech-Bruun

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Ejervilkår for medejende medarbejdere. Mette Klingsten, partner Niels Kornerup, partner

Ejervilkår for medejende medarbejdere. Mette Klingsten, partner Niels Kornerup, partner Ejervilkår for medejende medarbejdere Mette Klingsten, partner Niels Kornerup, partner Indledning og baggrund Incitamentsaflønning Øget anvendelse I offentlighedens fokus. For eksempel SL 139 og punkt

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Masterclass Skab synergi med nye partnere, advisory board eller bestyrelse

Masterclass Skab synergi med nye partnere, advisory board eller bestyrelse Masterclass Skab synergi med nye partnere, advisory board eller bestyrelse Program Program Kl. 1600: Velkomst og intro (Betina Møller Start Vækst) Kl. 1610: Selskabsorganerne (advokat Hans Henrik Bondegaard)

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014 De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg DFA Konference 20. juni 2014 JURIDISKE UDFORDRINGER Strukturelle juridiske udfordringer ved salg af landbrugsselskaber Juridiske forhold der strukturelt

Læs mere

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse - 1 Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse af aktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et salg af aktier i Dong Energy til en udenlandsk investeringsbank

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Mediation hvor svært kan det være? Ved partner Thomas Gjøl-Trønning Uddannelsesdagen 2014

Mediation hvor svært kan det være? Ved partner Thomas Gjøl-Trønning Uddannelsesdagen 2014 Mediation hvor svært kan det være? Ved partner Thomas Gjøl-Trønning Uddannelsesdagen 2014 Tvistløsningsfora i M&A-processer Ordinære domstole (almindelige sager og forbudssager) Voldgift Mediation Sagkyndig

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING VIND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Dagens emner Indledning Definitioner Regler En mediations forløb Partsadvokatens rolle før, under og efter

Læs mere

2. Godkendelse af indskud af alle selskabets aktiver og passiver i afdelinger i Kapitalforeningen Investering & Tryghed - CVR nr.

2. Godkendelse af indskud af alle selskabets aktiver og passiver i afdelinger i Kapitalforeningen Investering & Tryghed - CVR nr. Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelserne i I&T Obligationer A/S (CVR. Nr. 26 93 24 67), I&T Alternativer A/S (CVR. Nr. 28 33 17 89), I&T Balance A/S (CVR. Nr. 27 38 07 51), I&T Aktier A/S (CVR.

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Danske Torpare. Velkommen til Danske Torpares kursus om SAMEJE & FORENINGER

Danske Torpare. Velkommen til Danske Torpares kursus om SAMEJE & FORENINGER Velkommen til s kursus om SAMEJE & FORENINGER HVAD ER PLANEN FOR I AFTEN? - gennemgå reglerne for sameje og foreninger - faldgruber og gode råd - hvad er forskellen mellem et sameje og en forening - hvad

Læs mere

UDKAST til udbudsmateriale

UDKAST til udbudsmateriale UDKAST til udbudsmateriale 10. september 2013 EJERAFTALE MELLEM OG GREVE KOMMUNE [PRIVAT AKTØR] c:\users\kkp\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\c0avk30p\udkast til

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Anpartshaverbevis og Ejeraftale

Anpartshaverbevis og Ejeraftale Anpartshaverbevis og Ejeraftale Selskab: Cem Institute ApS CVR-nr. 33 06 29 31 Sankt Gertrudsstræde 10 1129 København K Antal anparter i selskabet ved aftalens indgåelse: Total: 104.000 stk. Anpartshaver:

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

2. juli 2014 kl. 12.00

2. juli 2014 kl. 12.00 Til aktionærerne i Access Small Cap A/S København, 13. juni 2014 Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Access Small Cap A/S. Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S (SELSKABET) CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR. 25608925 1. NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner og spaltninger

Grænseoverskridende fusioner og spaltninger Grænseoverskridende fusioner og spaltninger En mini-guide til medarbejderes medbestemmelse Udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold: 1. Indledning... 3 1.1. Guidens formål og opbygning....

Læs mere

Bilag I. Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder)

Bilag I. Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder) Bilag I Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder) Hvad er din vigtigste motivation for at investere? (der kan markeres flere svarmuligheder) Hvor mange virksomheder/projekter

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S

V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S 209.713 1 1.1. Selskabets navn er KNI A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under navnene Pilersuisoq A/S (KNI A/S) og PolarOil A/S (KNI A/S). 1.2. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 17. juni 2016

TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 17. juni 2016 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 17. juni 2016 Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling Struktureret salgsproces Topsil har iværksat en struktureret salgsproces

Læs mere

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S v/ Advokat Thomas Schioldan Sørensen J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Fondens navn er Danmarks Økologiske

Læs mere

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E Sø- og Handelsrettens skifteafdeling tilsidesatte ved dom af 21. juni 2012 et håndpant, der var stillet af et ejendomsselskab

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten 17. januar 2015 A N B E F A L I N G E R F O R G O D F O N D S L E D E L S E Indledning Den 22. december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse ( Komitéen ) 16 anbefalinger for god fondsledelse ( Anbefalingerne

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Ejeraftaler. Virksomhedsoverdragelse

Ejeraftaler. Virksomhedsoverdragelse Ejeraftaler Virksomhedsoverdragelse SL 69 Vedtægterne kan indeholde regler om indløsningsret. SL 70 Én kapitalejer har 9/10 kan tvangsindløse den øvrige 1/10. SL 162 fortegningsret gælder kun kontanter

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel?

Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel? - 1 Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Da min far døde for 5 år siden, overtog min søster og jeg min fars sommerhus i sameje. Vi ejer

Læs mere

FCM HOLDING A/S CVR-NR.

FCM HOLDING A/S CVR-NR. 12013-005 FJ/fj V E D T Æ G T E R for FCM HOLDING A/S CVR-NR. 83 56 74 14 Navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er FCM HOLDING A/S. 2. Selskabets hjemsted er Herning Kommune. 3. Selskabets formål

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi?

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Af Søren Braskov, erhvervspsykolog og partner i HumanAct Hvem skal føre virksomheden videre og hvordan? Generationsskifte i en familieejet virksomhed

Læs mere

ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN

ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN PÅ HJEMMEBANE I UK ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN Søren Skibsted Partner Jakob Sonne Rydahl Advokatfuldmægtig PÅ HJEMMEBANE I UK ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN På hjemmebane i UK

Læs mere

Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND BILAG 5-2 VEDTÆGTER DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Stk. 4. Fondens

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Oplysninger om nærtstående parter og. transaktioner med nærtstående parter. Hvad skal oplyses i årsregnskabet?

Oplysninger om nærtstående parter og. transaktioner med nærtstående parter. Hvad skal oplyses i årsregnskabet? Oplysninger om nærtstående parter og transaktioner med nærtstående parter Hvad skal oplyses i årsregnskabet? Alle erhvervsdrivende fonde skal i årsregnskabet oplyse om transaktionerne med nærtstående parter.

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S BILAG 1 TIL PROSPEKT V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Selskabets navn er Vattenfall Vindkraft Hagesholm A/S. Selskabets hjemstedskommune er

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Værdiansættelse af aktier værdiansættelseskriterium - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2013.726.VLR, jf. tidligere SKM2012.499.

Værdiansættelse af aktier værdiansættelseskriterium - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2013.726.VLR, jf. tidligere SKM2012.499. - 1 Værdiansættelse af aktier værdiansættelseskriterium - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2013.726.VLR, jf. tidligere SKM2012.499.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Danske Havne. Selskabsetablering

Danske Havne. Selskabsetablering Danske Havne Selskabsetablering Rettidig omhu også ved selskabsetablering 2012 Deloitte Rettidig omhu også ved selskabsetablering Etableringstidspunktet År 3 År 5 2012 Deloitte Målet for dagens program

Læs mere