Deadlock-situationer i ejer- og joint venture-aftaler. Anders Rubinstein, Advokat, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deadlock-situationer i ejer- og joint venture-aftaler. Anders Rubinstein, Advokat, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma"

Transkript

1 Deadlock-situationer i ejer- og joint venture-aftaler Af Jens Chr. Hesse Rasmussen Partner, advokat, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma og Anders Rubinstein, Advokat, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma Det er velkendt, at der kan opstå en fastlåst situation mellem kapitalejerne i et selskab med den virkning, at ingen af kapitalejerne (eller kapitalejergrupperne) kan gennemføre deres ønskede strategi for selskabet en såkaldt deadlock. Selskabet bliver handlingslammet. En deadlock kan selvsagt være skadelig for selskabet og dermed nedbryde selskabets værdi. Det er derfor væsentligt at overveje, hvordan en deadlock skal håndteres. I denne artikel beskriver vi nogle af de løsningsmodeller, der findes, og hvilke fordele og ulemper de enkelte bestemmelser har. Vi har taget udgangspunkt i aktie- og anpartsselskaber med to 50%- kapitalejere. 1. Hvornår foreligger der deadlock? Selskabsloven indeholder ingen definition af, hvornår der foreligger en deadlock, ligesom den ikke foreskriver, hvordan sædvanlige deadlock-situationer skal løses. Selskabslovens 105 foreskriver dog, at stemmelighed medfører, at et forslag, der på generalforsamlingen kræver simpelt stemmeflertal, bortfalder. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget dog afgøres ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Hvis et selskab er undergivet fælles kontrol, hvorved der vil kunne opstå en deadlock, er det derfor vigtigt, at det i en ejer- eller joint venture-aftale nøje beskrives, hvornår der foreligger en deadlock, og hvordan en deadlock skal løses, hvis den opstår. 1 / 10

2 Hvert selskab og dets ejere er forskellige, så dén løsning på en deadlock, der er god for ét selskab, er ikke nødvendigvis god i andre selskaber. Ved udarbejdelse af deadlock bestemmelser bør det derfor nøje overvejes hvilken deadlock-løsning, der bedst imødekommer de konkrete parters ønsker og behov. Dette vil sikre, at det brud, der kan opstå i tilfælde af en deadlock, bliver så lykkeligt som muligt. En aftale vil også indeholde bestemmelser, der kan være med til at forebygge en deadlock-situation, herunder: (i) (ii) At give bestyrelsesformanden den afgørende stemme, hvis stemmeafgivningen i bestyrelsen står lige, eller At lade en uvildig opmand (eller forligspanel) afgøre parternes uoverensstemmelse ud fra en vurdering af, hvad der bedst tjener selskabets interesser. En sådan løsning er ikke nødvendigvis ideel, hvis deadlocken vedrører rent kommercielle spørgsmål. I den rene form taler man om deadlock i selskaber med to 50%-kapitalejere, der hver for sig blokerer for væsentlige beslutninger i selskabet; det være sig på generalforsamlings- eller ledelsesniveau. Deadlock kan også opstå i selskaber med minoritets- og majoritetskapitalejere, hvor væsentlige beslutninger ifølge ejer- eller joint venture-aftalen kræver kvalificeret majoritet eller tilslutning fra én eller flere minoritetskapitalejere, eller hvor sådanne minoritetskapitalejere har vetoret i forhold til sådanne beslutninger. Årsagerne til deadlock kan være mange. De forhold, der oftest opstår konflikt om, er selskabets drift (forretningsområde, strategi og den praktiske udmøntning heraf), overskudsdisponering og selskabets kompetence- og ledelsesforhold. I selskaber hvor én eller flere af kapitalejerne deltager i selskabets drift, ses der ikke sjældent uoverensstemmelse om, hvorvidt der præsteres den nødvendige arbejdsindsats. Ikke sjældent vil disse konflikter være krydret med et element af personlige, ikkeforretningsmæssige uoverensstemmelser mellem ejerne, eksempelvis som følge af (oplevede) tillidsbrud. Endelig forekommer det, at deadlock benyttes af en ejer for at fremprovokere en reaktion fra den/de øvrige ejere, eksempelvis et tilbud om køb eller salg af ejerandele i selskabet. 2. Forhandling på ledelsesplan og mediation I joint venture aftaler og i ejeraftaler mellem parter, der overlader forvaltningen af deres ejerinteresser til underordnede medarbejdere og/eller eksterne konsulenter, aftales det ofte, at kapitalejerne i tilfælde af deadlock skal indlede forhandlinger på 2 / 10

3 (højeste) ledelsesplan. Formålet med en sådan bestemmelse er at sikre, at deadlocken forhandles mellem personer, der ser fordomsfrit på problemstillingen med friske øjne og i et overordnet strategisk perspektiv. Det kan eventuelt foreskrives, at parternes forhandling skal ske under inddragelse af en uvildig mediator/opmand, eller at hver part skal antage ekstern professionel rådgivning. Det kan også være nyttigt at foreskrive, at parterne over for hinanden skriftligt skal redegøre for deres standpunkter inden forhandlingen, således at hver part på denne måde får mulighed for at forberede sig bedst muligt på forhandlingerne og for at overveje og undersøge eventuelle løsningsmuligheder. 3. Grundlæggende løsningsmodeller Hvis forhandlinger på højeste plan og eventuel brug af mediator mv. ikke kan løse deadlocken, vil det ofte være nødvendigt at bringe kapitalejernes fælles ejerskab af kapitalandele i selskabet til ophør. Inden parterne trykker på knappen og bringer det fælles ejerskab til ophør, bør de nøje overveje, om de negative konsekvenser derved trods alt overstiger ulemperne ved at fortsætte samarbejdet. Dette kan særligt være tilfældet, hvis der er samhandel mellem det fælles (joint venture) selskab og kapitalejerne. Når en deadlock resulterer i, at den ene kapitalejer overtager den anden kapitalejers ejerandele, bør udgangspunktet for, hvilken model der vælges til at løse deadlocken, være, hvad der tjener selskabets interesser bedst muligt (således at selskabets værdi som en going concern bevares bedst muligt), samtidig med at den udtrædende kapitalejer behandles fair. Nogle gange ses det, at kapitalejerne bevidst ikke regulerer, hvad der skal ske i tilfælde af en deadlock. Et sådant valg sker typisk ud fra en forventning om, at dette vil tvinge kapitalejerne til at få løst problemerne, eventuelt ved at den (mest) utilfredse kapitalejer vælger at sælge sine kapitalandele 1. Fordelen ved denne model er, at ingen part udsættes for risikoen for ufrivilligt at afstå sine kapitalandele - eventuelt som følge af en deadlock som den anden kapitalejer har fremkaldt alene med henblik på at kunne overtage den anden kapitalejers kapitalandele. Denne model kan måske også få et samarbejde til i praksis at fungere (eller dog være tåleligt) på grund af truslen om en deadlock og dermed bevidstheden om nødvendigheden af et samarbejde. Der 1 Hvis ikke andet er bestemt, kan en kapitalejer sælge sine kapitalandele uden forkøbsret for de øvrige kapitalejere. I betænkning 1498 Modernisering af selskabsretten fra 2008 anfører Moderniseringsudvalget på side 25 som løsning på konflikter: at udgangspunktet fortsat bør være, at vejen ud af et selskab er salg af andelen, selvom baggrunden for salget er uenighed mellem deltagerne. I relation til forkøbsretsbestemmelser henvises til afsnit 1 i vores artikel Overdragelsesbestemmelser i ejeraftaler med fokus på kapitalfonde bragt som månedens DVCA-artikel oktober Artiklen kan læses på adressen: 3 / 10

4 skal dog udvises stor varsomhed ved valg af denne model, da konsekvensen kan blive en langstrakt, opslidende konflikt, der vil nedbryde selskabets værdi til skade for alle kapitalejere. Ejer- og joint venture-aftaler indeholder derfor oftest bestemmelser, der nøje beskriver, hvordan en eventuel deadlock skal behandles. De modeller, som oftest vælges, er følgende: (i) En købs-/salgsprocedure, hvor den ene kapitalejer kan købe den anden kapitalejer ud, således at den ene kapitalejer ender som eneejer af selskabet, og den anden kapitalejer ophører som ejer af selskabet. Der findes en række forskellige købs-/salgsprocedurer, der kan vælges mellem i tilfælde af en deadlock, herunder: a. Det lægges fast, hvilken af kapitalejerne der overtager den anden kapitalejers ejerandele. Dette er særlig relevant, hvis selskabet har et naturligt eller nærmeste tilhørsforhold hos den ene af kapitalejerne, b. En procedure, hvor den højestbydende overtager den anden kapitalejers ejerandele, jf. afsnit 4 6 nedenfor om musefældeklausuler, kuvertklausuler og auktionsklausuler, eller c. Put/call optioner, jf. afsnit 7. Ingen af disse modeller er uproblematiske og musefældeklausuler, kuvertklausuler, auktionsklausuler og put/call optioner indeholder alle et stort element af risiko, da det er usikkert, hvem af parterne der ender som vinder og taber. Dette store element af risiko og uforudsigelighed bringer ofte parterne til forhandlingsbordet, således at en deadlock finder en forligsmæssig løsning. (ii) Spaltning af selskabet, jf. afsnit 8, eller (iii) Likvidation af selskabet, jf. afsnit Musefældeklausul 2 Musefældeklausuler findes i en række varianter. Den grundlæggende forskel mellem de to oftest forekommende varianter er, om initieringen af musefældeklausulen pr. 2 Klausulen omtales også som resolver klausul, put and call option, ping pong klausul eller kinesisk auktions klausul. På engelsk kendes klausulen under betegnelserne shotgun klausul, Russian roulette eller buy-sell. 4 / 10

5 automatik vil fremtvinge et ophør af det fælles ejerskab, eller om initieringen kun vil bringe det fælles ejerskab til ophør, hvis der mellem parterne er den fornødne vilje til at købe/sælge på de tilbudte vilkår. I begge af disse varianter initieres processen af den kapitalejer (herefter kaldet kapitalejer A), som i anledning af den opståede deadlock ønsker at bringe det fælles ejerskab til ophør (hvad enten dette sker ved at afstå kapitalandele til den anden kapitalejer eller ved at overtage kapitalandele fra den anden kapitalejer). Kapitalejer A vil i så fald initiere processen ved over for kapitalejer B at fremsætte ét tilbud, der angiver den pris og de øvrige vilkår, som kapitalejer A er indstillet på at handle til. Kapitalejer B kan da frit vælge, om (i) kapitalejer A skal købe kapitalejer B s kapitalandele, eller (ii) om kapitalejer B skal købe kapitalejer A s kapitalandele - i begge tilfælde på de vilkår, som kapitalejer A har tilbudt. 4.1 Variant 1: Initiering vil medføre ophør af fælles ejerskab I denne variant vil kapitalejer B s manglende rettidige svar på tilbuddet automatisk medføre, at kapitalejer B anses for at have solgt sine kapitalandele til kapitalejer A på de af kapitalejer A tilbudte vilkår. Initiering af musefældeklausulen i denne variant vil således pr. automatik medføre et tvungent salg af enten kapitalejer A s eller B s kapitalandele. 4.2 Variant 2: Initiering kan medføre ophør af det fælles ejerskab I den anden variant indebærer kapitalejer B s manglende rettidige svar på tilbuddet, at kapitalejer B skal anses for at have tilbudt sine kapitalandele til kapitalejer A på de af kapitalejer A tilbudte vilkår. Kapitalejer A kan herefter vælge enten at acceptere tilbuddet og købe kapitalejer B s kapitalandele eller at undlade dette. Hvis kapitalejer A vælger ikke at købe kapitalejer B s kapitalandele, vil ejerforholdene således forblive uforandrede. Alternativt kan det aftales, at hvis kapitalejer B ikke rettidigt svarer på tilbuddet, kan kapitalejer A vælge, om kapitalejer B skal (i) sælge sine kapitalandele til kapitalejer A eller (ii) købe kapitalejer A s kapitalandele. 4.3 Rationale Tankegangen bag en musefældeklausul er, at den initierende kapitalejer vil være fair ved fastlæggelsen af vilkårene i sit tilbud, da den initierende kapitalejer ikke ved, om den anden kapitalejer vælger at købe eller sælge på de tilbudte vilkår. Dette element af uvished om udfaldet forklarer, hvorfor bestemmelsen på engelsk ofte omtales som Russian roulette. 5 / 10

6 Umiddelbart synes denne tankegang bag en musefældeklausul at virke fornuftig. Hvis kapitalejer A eksempelvis vurderer, at markedskursen på kapitalandelene er 200 og derfor fremsætter et tilbud om at købe kapitalejer B s kapitalandele til kurs 200, men kapitalejer B i stedet vælger at købe kapitalejer A s kapitalandele (til kurs 200), så har kapitalejer A opnået den pris, som kapitalejer A vurderede som markedskursen. På trods af denne umiddelbare fornuft skal der udvises stor varsomhed, inden en musefældeklausul accepteres. Musefældeklausulen vil kun være velegnet, hvis selskabet alene har to kapitalejere (eller to kapitalejergrupper, der hver optræder samlet) hver med nogenlunde lige store ejerandele (50/50), således at der kan tilbydes én kurs, der er egnet, uanset om den initierende kapitalejer bliver sælger eller køber. Hvis der er forskel i kapitalejernes økonomiske/finansielle styrke, kan denne styrkeforskel udnyttes af den stærkeste kapitalejer. Dette kan ske ved, at den stærke kapitalejer spekulerer i at fremsætte et tilbud til en lav - ikke fair - pris på et tidspunkt, hvor den stærke kapitalejer ved, at den svage kapitalejer ikke kan købe den stærke kapitalejers ejerandele selv til den lave pris. Musefældeklausulen kan således resultere i, at den økonomisk svage kapitalejer kan blive tvunget til at sælge sine kapitalandele til ikke fair pris. Musefældeklausulen har også den store indbyggede svaghed, at den kapitalejer der trækker kortet og initierer musefældeklausulen i tilfælde af en deadlock ikke på forhånd ved, om den pågældende kapitalejer ender som eneejer af selskabet, eller ophører som ejer. Dette er navnlig en risiko, såfremt den ene af kapitalejerne har en nærmere operationel tilknytning til selskabet end den anden, idet værdien af ejerandelen for den pågældende kapitalejer ikke blot knytter sig til værdien af ejerandelen men også til den operationelle betydning, som ejertilknytningen til selskabet har for den pågældende kapitalejer. Da musefældeklausulen indeholder en betydelig usikkerhed om, hvem af kapitalejerne der ender som eneejer af selskabet, er klausulen heller ikke et velegnet instrument, hvis én kapitalejer ikke længere ønsker at være kapitalejer, eksempelvis hvis en kapitalejer ud fra en strategisk beslutning ikke længere ønsker at være ejer af selskabet eller i tilfælde af et generationsskifte. Det er de færreste kapitalejere, som i praksis kan acceptere de ulemper eller risici, som musefældeklausuler frembyder. Musefældeklausuler bruges derfor i dag kun sjældent i praksis. 6 / 10

7 4.4 Køb/salg med udgangspunkt i vurdering af fair markedsværdi Musefældeklausulen findes i en alternativ variant, hvor kapitalejer A initierer processen ved at meddele kapitalejer B, at der skal foretages en uvildig vurdering af kapitalandelenes fair markedsværdi efter en nærmere procedure, som er beskrevet i ejer- eller joint venture-aftalen. Når vurderingen foreligger, kan kapitalejer B vælge enten (i) at købe kapitalejer A s kapitalandele til den af vurderingsmanden fastlagte markedsværdi (eventuelt fratrukket en vis procentsats fastlagt i ejer- eller joint venture-aftalen), eller (ii) at sælge dennes kapitalandele til kapitalejer A til den af vurderingsmanden fastlagte markedspris (eventuelt med tillæg af en vis procentsats fastlagt i ejer- eller joint venture-aftalen). Det aftalte tillæg til /fradrag fra den af vurderingsmanden fastlagte markedspris skal fungere som et middel mod, at parterne kunstigt konstruerer en deadlock-situation og skal samtidig absorbere noget af den usikkerhed, der altid vil knytte sig til rigtigheden af en vurdering af et selskabs værdi. 5. Kuvertklausul 3 Vælges en kuvertklausul, afgiver hver kapitalejer i tilfælde af en deadlock ét lukket bud på køb af den anden kapitalejers kapitalandele, og den højestbydende kan købe den anden kapitalejers kapitalandele til den kurs, som den højestbydende tilbød. Alternativt kan det aftales, at køberen er den kapitalejer, hvis bud ligger tættest på kapitalandelens fair markedsværdi som fastsat af en uafhængig vurderingsmand 4. Denne variant indeholder således et stort element af tilfældighed om, hvilken af kapitalejerne der ender som køber henholdsvis sælger. Kuvertklausulen ses også i en variant, hvor kapitalejer A initierer processen ved at afgive et tilbud om at købe kapitalejer B s kapitalandele til en nærmere angivet pris og øvrige vilkår. Kapitalejer B kan da inden for en aftalt tidsfrist vælge enten (i) at sælge sine kapitalandele til kapitalejer A på de tilbudte vilkår, eller (ii) at meddele, at kapitalejer B ønsker at købe kapitalejer A kapitalandele til en højere pris end tilbudt af kapitalejer A. Hvis kapitalejer B vælger alternativ (ii), skal hver kapitalejer afgive et bud, der angiver den kurs pr. kapitalandel, som den pågældende kapitalejer ønsker at kø- 3 Klausulen omtales også som licitationsmodellen eller kuvertauktion. På engelsk kendes klausulen under betegnelserne Texas Shoot-Out, Mexican Shoot-out eller highest sealed bid. Ifølge artikler i dagspressen i 2007 indeholdt ejeraftalen mellem Carlsberg og det britiske bryggeri Scottish & Newcastle vedrørende 50/50-ejerskabet af det russiske bryggeri Baltic Beverages Holding en Texas Shoot-Out-klausul. 4 Dette alternativ kaldes på engelsk fairest sealed bid. 7 / 10

8 be den anden kapitalejers kapitalandele for. Den højestbydende kan herefter købe den anden kapitalejers kapitalandele til den pris, som den højestbydende har tilbudt. I en anden variant 5 af kuvertklausulen meddeler hver kapitalejer i ét lukket bud den mindstekurs, som den pågældende kapitalejer er indstillet på at sælge sine kapitalandele til. Den kapitalejer, der afgiver den højeste kurs vinder og kan købe den tabende kapitalejers kapitalandele til den kurs, som taberen angav i sit lukkede bud. Flere af de ulemper som er nævnt ovenfor i afsnit 4 vedrørende musefældeklausulen gælder også ved kuvertklausulen. 6. Auktionsmodel I auktionsmodellen har hver kapitalejer mulighed for at afgive bud på køb af den anden kapitalejers kapitalandele. Hvis begge kapitalejere afgiver ét bud, kan hver kapitalejer herefter skiftes til at byde over det forrige bud. Det aftales ofte, at et overbud mindst skal overgå det forrige bud med en vis procentsats. Den kapitalejer der ultimativt byder højest, køber den anden kapitalejers kapitalandele til den tilbudte pris. Flere af de ulemper som er nævnt ovenfor i afsnit 4 vedrørende musefældeklausulen gælder også ved en auktionsmodel. 7. Put/call optioner Hvis put/call optioner ønskes anvendt, må det nærmere aftales, hvornår disse kan udnyttes. Eksempelvis hvis en minoritetskapitalejer nedlægger veto mod en væsentlig beslutning, hvilket i så fald kan give majoritetskapitalejeren ret til at købe minoritetskapitalejerens kapitalandele. Minoritetskapitalejeren kan alternativt tillægges retten til at blive købt ud, hvis majoritetskapitalejeren gennemtrumfer en beslutning, som minoritetskapitalejeren stemmer i mod. 6 Ved put/call optioner fastlægges prisen på kapitalandelene sædvanligvis af en sagkyndig tredjemand ud fra dennes vurdering af kapitalandelenes markedsværdi (eventuelt på grundlag af forud aftalte værdiansættelsesprincipper eller fremtidige resultater). 5 Denne model ses undertiden omtalt som hollandsk auktion / dutch auction. 6 Der kan knytte sig særlige skattemæssige problemstillinger til brugen af optioner, som bør undersøges nærmere (af pladsmæssige årsager behandles disse problemstillinger ikke i denne artikel). 8 / 10

9 8. Spaltning Hvis et selskab kan adskilles i flere enheder, der har nærmeste tilknytning til de respektive kapitalejere, og kapitalejerne kan drive de respektive enheder videre eller lade disse indgå i kapitalejerens øvrige forretning, og under forudsætning af, at en spaltning ikke (væsentligt) reducerer værdien af det udspaltede selskabs virksomhed, kan en spaltning undertiden være en løsningsmulighed på en deadlock Likvidation Den ultimative løsning på en deadlock-situation er, at selskabet træder i likvidation, og at der udpeges en neutral likvidator, som har til opgave at realisere selskabets virksomhed og tilhørende aktiver og passiver bedst muligt. Der bør generelt udvises stor tilbageholdenhed med at vælge likvidation som et middel for at løse en deadlock, da det økonomisk set ofte vil være til kapitalejernes skade at vælge likvidationsvejen. 8 Likvidationsvejen kan være en løsning, hvis selskabet ikke kan videreføre sin virksomhed uden den ene eller begge kapitalejeres fortsatte deltagelse. Et alternativ til en likvidation kan være salg af selskabet til tredjemand. 10. Videreførelse af forretningsmæssige aftaler mellem den udtrædende kapitalejer og selskabet Som det fremgår af ovenstående, udgør størstedelen af deadlock-modellerne metoder, hvormed det fælles ejerskab til joint venture selskabet bringes til ophør. I tilfælde hvor en eller flere af kapitalejerne foruden ejerskabet har kommercielle relationer til joint venture selskabet, vil et sådant ophør ofte medføre en afbrydelse af sådanne kommercielle relationer og dermed en forstyrrelse af såvel selskabets forhold som af den udtrædende kapitalejers forhold. Dette giver anledning til en række særlige overvejelser: (i) I relation til værdiansættelsen af den udtrædende kapitalejers kapitalandele skal det overvejes om, på hvilken måde og i hvilket omfang en sådan afbry- 7 De skattemæssige og selskabsretlige forudsætninger for og konsekvenser af en spaltning skal undersøges nærmere (men berøres af pladsmæssige årsager ikke i denne artikel). 8 Likvidationsmodellen vil medføre afståelsesbeskatning af såvel selskabet som af kapitalejerne og konsekvenserne deraf bør derfor overejes nøje. 9 / 10

10 delse/forstyrrelse af selskabets kommercielle relationer med den udtrædende kapitalejer skal påvirke værdiansættelsen. Dette har selvsagt størst betydning i de deadlock modeller, der baserer sig på værdiansættelser foretaget af vurderingsmænd. I de modeller, som baserer sig på parternes egne værdiansættelser, kan parterne derimod selv tage højde for den påvirkning af selskabets hhv. deres egen situation, som en afbrydelse/forstyrrelse vil medføre (men det er klart, at en sådan afbrydelse/forstyrrelse kan have væsentligt forskellig betydning for kapitalejerne, hvilket som påpeget oven for kan medføre, at disse modeller bliver mindre anvendelige). (ii) I relation til såvel selskabets som den udtrædende kapitalejers interesse i at kunne videreføre sine forretningsmæssige interesser efter gennemførelsen af deadlock-adskillelsen skal det overvejes, om og på hvilke vilkår selskabets og den udtrædende kapitalejers forretningsmæssige relationer skal/kan videreføres efter adskillelsen. Såfremt de kommercielle relationer mellem selskabet og den udtrædende kapitalejer er af væsentlig betydning for den ene eller begge disse, bør det eventuelt i ejer- eller joint venture aftalen aftales, at sådanne aftaler videreføres uopsigeligt i en vis periode efter adskillelsen, således at der gives selskabet hhv. den udtrædende kapitalejer en rimelig tid til at indrette sig på en eventuel opsigelse af disse relationer. 11. Selskabslovens exit bestemmelser Hvis der opstår en deadlock, skal man naturligvis overveje, om nogle af selskabslovens bestemmelser kan bringes i anvendelse til at løse konflikten, herunder: (i) (ii) Selskabslovens 230, hvorefter domstolene på anmodning af en minoritetskapitalejer i særligt grove tilfælde kan tvangsopløse et selskab, hvis én - eller en gruppe af majoritetskapitalejer(e) har misbrugt indflydelsen eller overtrådt selskabsloven eller vedtægterne, og Selskabslovens 362, stk. 2 og 3, hvorefter retten i tilfælde af en kapitalejers kvalificerede misbrug kan (i) tilpligte den skadevoldende kapitalejer at indløse den skadelidende kapitalejer eller (ii) tilpligte en skadevoldende kapitalejer at sælge sine kapitalandele til de øvrige kapitalejere eller selskabet. Disse bestemmelser gennemgås ikke nærmere i denne artikel. Det bemærkes dog, at disse bestemmelser typisk ikke kan anvendes i klassiske deadlock-situationer, hvor kapitalejernes uenighed bunder i kommercielle forhold, uden at der juridisk set foreligger misbrug. 10 / 10

Bestemmelser om forkøbsrettigheder kan grundlæggende være indrettet på vidt forskellige måder afhængig af, hvem man ønsker at tilgodese:

Bestemmelser om forkøbsrettigheder kan grundlæggende være indrettet på vidt forskellige måder afhængig af, hvem man ønsker at tilgodese: Overdragelsesbestemmelser i ejeraftaler med fokus på kapitalfonde Af Jens Chr. Hesse Rasmussen, partner, advokat M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma og Anders Rubinstein, advokat M&A Corporate, Bech-Bruun

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Bilag I. Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder)

Bilag I. Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder) Bilag I Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder) Hvad er din vigtigste motivation for at investere? (der kan markeres flere svarmuligheder) Hvor mange virksomheder/projekter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Ejeraftaler. Virksomhedsoverdragelse

Ejeraftaler. Virksomhedsoverdragelse Ejeraftaler Virksomhedsoverdragelse SL 69 Vedtægterne kan indeholde regler om indløsningsret. SL 70 Én kapitalejer har 9/10 kan tvangsindløse den øvrige 1/10. SL 162 fortegningsret gælder kun kontanter

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

- til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende

- til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende Tjekliste til advokaters bestyrelsesarbejde - til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende selskab. Marts 2013 Indledning Deltagelse i bestyrelsesarbejde

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS

EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS Bilag 8 17. august 2015 EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS SHARED SERVICE SELSKAB MELLEM Faxe Forsyning A/S, Kalundborg Forsyning A/S, Odsherred Forsyningsservice A/S, Ringsted Forsyning A/S og Sorø Forsyningsservice

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Danske Torpare. Velkommen til Danske Torpares kursus om SAMEJE & FORENINGER

Danske Torpare. Velkommen til Danske Torpares kursus om SAMEJE & FORENINGER Velkommen til s kursus om SAMEJE & FORENINGER HVAD ER PLANEN FOR I AFTEN? - gennemgå reglerne for sameje og foreninger - faldgruber og gode råd - hvad er forskellen mellem et sameje og en forening - hvad

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af uafhængig

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Energi Danmark A/S

Vedtægter for Energi Danmark A/S Vedtægter for Energi Danmark A/S CVR-nr. 17 22 58 98 af 8. april 2014 Energi Danmark A/S 1 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Energi Danmark A/S Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE

DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST 29 06 12 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere