Deadlock-situationer i ejer- og joint venture-aftaler. Anders Rubinstein, Advokat, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deadlock-situationer i ejer- og joint venture-aftaler. Anders Rubinstein, Advokat, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma"

Transkript

1 Deadlock-situationer i ejer- og joint venture-aftaler Af Jens Chr. Hesse Rasmussen Partner, advokat, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma og Anders Rubinstein, Advokat, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma Det er velkendt, at der kan opstå en fastlåst situation mellem kapitalejerne i et selskab med den virkning, at ingen af kapitalejerne (eller kapitalejergrupperne) kan gennemføre deres ønskede strategi for selskabet en såkaldt deadlock. Selskabet bliver handlingslammet. En deadlock kan selvsagt være skadelig for selskabet og dermed nedbryde selskabets værdi. Det er derfor væsentligt at overveje, hvordan en deadlock skal håndteres. I denne artikel beskriver vi nogle af de løsningsmodeller, der findes, og hvilke fordele og ulemper de enkelte bestemmelser har. Vi har taget udgangspunkt i aktie- og anpartsselskaber med to 50%- kapitalejere. 1. Hvornår foreligger der deadlock? Selskabsloven indeholder ingen definition af, hvornår der foreligger en deadlock, ligesom den ikke foreskriver, hvordan sædvanlige deadlock-situationer skal løses. Selskabslovens 105 foreskriver dog, at stemmelighed medfører, at et forslag, der på generalforsamlingen kræver simpelt stemmeflertal, bortfalder. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget dog afgøres ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Hvis et selskab er undergivet fælles kontrol, hvorved der vil kunne opstå en deadlock, er det derfor vigtigt, at det i en ejer- eller joint venture-aftale nøje beskrives, hvornår der foreligger en deadlock, og hvordan en deadlock skal løses, hvis den opstår. 1 / 10

2 Hvert selskab og dets ejere er forskellige, så dén løsning på en deadlock, der er god for ét selskab, er ikke nødvendigvis god i andre selskaber. Ved udarbejdelse af deadlock bestemmelser bør det derfor nøje overvejes hvilken deadlock-løsning, der bedst imødekommer de konkrete parters ønsker og behov. Dette vil sikre, at det brud, der kan opstå i tilfælde af en deadlock, bliver så lykkeligt som muligt. En aftale vil også indeholde bestemmelser, der kan være med til at forebygge en deadlock-situation, herunder: (i) (ii) At give bestyrelsesformanden den afgørende stemme, hvis stemmeafgivningen i bestyrelsen står lige, eller At lade en uvildig opmand (eller forligspanel) afgøre parternes uoverensstemmelse ud fra en vurdering af, hvad der bedst tjener selskabets interesser. En sådan løsning er ikke nødvendigvis ideel, hvis deadlocken vedrører rent kommercielle spørgsmål. I den rene form taler man om deadlock i selskaber med to 50%-kapitalejere, der hver for sig blokerer for væsentlige beslutninger i selskabet; det være sig på generalforsamlings- eller ledelsesniveau. Deadlock kan også opstå i selskaber med minoritets- og majoritetskapitalejere, hvor væsentlige beslutninger ifølge ejer- eller joint venture-aftalen kræver kvalificeret majoritet eller tilslutning fra én eller flere minoritetskapitalejere, eller hvor sådanne minoritetskapitalejere har vetoret i forhold til sådanne beslutninger. Årsagerne til deadlock kan være mange. De forhold, der oftest opstår konflikt om, er selskabets drift (forretningsområde, strategi og den praktiske udmøntning heraf), overskudsdisponering og selskabets kompetence- og ledelsesforhold. I selskaber hvor én eller flere af kapitalejerne deltager i selskabets drift, ses der ikke sjældent uoverensstemmelse om, hvorvidt der præsteres den nødvendige arbejdsindsats. Ikke sjældent vil disse konflikter være krydret med et element af personlige, ikkeforretningsmæssige uoverensstemmelser mellem ejerne, eksempelvis som følge af (oplevede) tillidsbrud. Endelig forekommer det, at deadlock benyttes af en ejer for at fremprovokere en reaktion fra den/de øvrige ejere, eksempelvis et tilbud om køb eller salg af ejerandele i selskabet. 2. Forhandling på ledelsesplan og mediation I joint venture aftaler og i ejeraftaler mellem parter, der overlader forvaltningen af deres ejerinteresser til underordnede medarbejdere og/eller eksterne konsulenter, aftales det ofte, at kapitalejerne i tilfælde af deadlock skal indlede forhandlinger på 2 / 10

3 (højeste) ledelsesplan. Formålet med en sådan bestemmelse er at sikre, at deadlocken forhandles mellem personer, der ser fordomsfrit på problemstillingen med friske øjne og i et overordnet strategisk perspektiv. Det kan eventuelt foreskrives, at parternes forhandling skal ske under inddragelse af en uvildig mediator/opmand, eller at hver part skal antage ekstern professionel rådgivning. Det kan også være nyttigt at foreskrive, at parterne over for hinanden skriftligt skal redegøre for deres standpunkter inden forhandlingen, således at hver part på denne måde får mulighed for at forberede sig bedst muligt på forhandlingerne og for at overveje og undersøge eventuelle løsningsmuligheder. 3. Grundlæggende løsningsmodeller Hvis forhandlinger på højeste plan og eventuel brug af mediator mv. ikke kan løse deadlocken, vil det ofte være nødvendigt at bringe kapitalejernes fælles ejerskab af kapitalandele i selskabet til ophør. Inden parterne trykker på knappen og bringer det fælles ejerskab til ophør, bør de nøje overveje, om de negative konsekvenser derved trods alt overstiger ulemperne ved at fortsætte samarbejdet. Dette kan særligt være tilfældet, hvis der er samhandel mellem det fælles (joint venture) selskab og kapitalejerne. Når en deadlock resulterer i, at den ene kapitalejer overtager den anden kapitalejers ejerandele, bør udgangspunktet for, hvilken model der vælges til at løse deadlocken, være, hvad der tjener selskabets interesser bedst muligt (således at selskabets værdi som en going concern bevares bedst muligt), samtidig med at den udtrædende kapitalejer behandles fair. Nogle gange ses det, at kapitalejerne bevidst ikke regulerer, hvad der skal ske i tilfælde af en deadlock. Et sådant valg sker typisk ud fra en forventning om, at dette vil tvinge kapitalejerne til at få løst problemerne, eventuelt ved at den (mest) utilfredse kapitalejer vælger at sælge sine kapitalandele 1. Fordelen ved denne model er, at ingen part udsættes for risikoen for ufrivilligt at afstå sine kapitalandele - eventuelt som følge af en deadlock som den anden kapitalejer har fremkaldt alene med henblik på at kunne overtage den anden kapitalejers kapitalandele. Denne model kan måske også få et samarbejde til i praksis at fungere (eller dog være tåleligt) på grund af truslen om en deadlock og dermed bevidstheden om nødvendigheden af et samarbejde. Der 1 Hvis ikke andet er bestemt, kan en kapitalejer sælge sine kapitalandele uden forkøbsret for de øvrige kapitalejere. I betænkning 1498 Modernisering af selskabsretten fra 2008 anfører Moderniseringsudvalget på side 25 som løsning på konflikter: at udgangspunktet fortsat bør være, at vejen ud af et selskab er salg af andelen, selvom baggrunden for salget er uenighed mellem deltagerne. I relation til forkøbsretsbestemmelser henvises til afsnit 1 i vores artikel Overdragelsesbestemmelser i ejeraftaler med fokus på kapitalfonde bragt som månedens DVCA-artikel oktober Artiklen kan læses på adressen: 3 / 10

4 skal dog udvises stor varsomhed ved valg af denne model, da konsekvensen kan blive en langstrakt, opslidende konflikt, der vil nedbryde selskabets værdi til skade for alle kapitalejere. Ejer- og joint venture-aftaler indeholder derfor oftest bestemmelser, der nøje beskriver, hvordan en eventuel deadlock skal behandles. De modeller, som oftest vælges, er følgende: (i) En købs-/salgsprocedure, hvor den ene kapitalejer kan købe den anden kapitalejer ud, således at den ene kapitalejer ender som eneejer af selskabet, og den anden kapitalejer ophører som ejer af selskabet. Der findes en række forskellige købs-/salgsprocedurer, der kan vælges mellem i tilfælde af en deadlock, herunder: a. Det lægges fast, hvilken af kapitalejerne der overtager den anden kapitalejers ejerandele. Dette er særlig relevant, hvis selskabet har et naturligt eller nærmeste tilhørsforhold hos den ene af kapitalejerne, b. En procedure, hvor den højestbydende overtager den anden kapitalejers ejerandele, jf. afsnit 4 6 nedenfor om musefældeklausuler, kuvertklausuler og auktionsklausuler, eller c. Put/call optioner, jf. afsnit 7. Ingen af disse modeller er uproblematiske og musefældeklausuler, kuvertklausuler, auktionsklausuler og put/call optioner indeholder alle et stort element af risiko, da det er usikkert, hvem af parterne der ender som vinder og taber. Dette store element af risiko og uforudsigelighed bringer ofte parterne til forhandlingsbordet, således at en deadlock finder en forligsmæssig løsning. (ii) Spaltning af selskabet, jf. afsnit 8, eller (iii) Likvidation af selskabet, jf. afsnit Musefældeklausul 2 Musefældeklausuler findes i en række varianter. Den grundlæggende forskel mellem de to oftest forekommende varianter er, om initieringen af musefældeklausulen pr. 2 Klausulen omtales også som resolver klausul, put and call option, ping pong klausul eller kinesisk auktions klausul. På engelsk kendes klausulen under betegnelserne shotgun klausul, Russian roulette eller buy-sell. 4 / 10

5 automatik vil fremtvinge et ophør af det fælles ejerskab, eller om initieringen kun vil bringe det fælles ejerskab til ophør, hvis der mellem parterne er den fornødne vilje til at købe/sælge på de tilbudte vilkår. I begge af disse varianter initieres processen af den kapitalejer (herefter kaldet kapitalejer A), som i anledning af den opståede deadlock ønsker at bringe det fælles ejerskab til ophør (hvad enten dette sker ved at afstå kapitalandele til den anden kapitalejer eller ved at overtage kapitalandele fra den anden kapitalejer). Kapitalejer A vil i så fald initiere processen ved over for kapitalejer B at fremsætte ét tilbud, der angiver den pris og de øvrige vilkår, som kapitalejer A er indstillet på at handle til. Kapitalejer B kan da frit vælge, om (i) kapitalejer A skal købe kapitalejer B s kapitalandele, eller (ii) om kapitalejer B skal købe kapitalejer A s kapitalandele - i begge tilfælde på de vilkår, som kapitalejer A har tilbudt. 4.1 Variant 1: Initiering vil medføre ophør af fælles ejerskab I denne variant vil kapitalejer B s manglende rettidige svar på tilbuddet automatisk medføre, at kapitalejer B anses for at have solgt sine kapitalandele til kapitalejer A på de af kapitalejer A tilbudte vilkår. Initiering af musefældeklausulen i denne variant vil således pr. automatik medføre et tvungent salg af enten kapitalejer A s eller B s kapitalandele. 4.2 Variant 2: Initiering kan medføre ophør af det fælles ejerskab I den anden variant indebærer kapitalejer B s manglende rettidige svar på tilbuddet, at kapitalejer B skal anses for at have tilbudt sine kapitalandele til kapitalejer A på de af kapitalejer A tilbudte vilkår. Kapitalejer A kan herefter vælge enten at acceptere tilbuddet og købe kapitalejer B s kapitalandele eller at undlade dette. Hvis kapitalejer A vælger ikke at købe kapitalejer B s kapitalandele, vil ejerforholdene således forblive uforandrede. Alternativt kan det aftales, at hvis kapitalejer B ikke rettidigt svarer på tilbuddet, kan kapitalejer A vælge, om kapitalejer B skal (i) sælge sine kapitalandele til kapitalejer A eller (ii) købe kapitalejer A s kapitalandele. 4.3 Rationale Tankegangen bag en musefældeklausul er, at den initierende kapitalejer vil være fair ved fastlæggelsen af vilkårene i sit tilbud, da den initierende kapitalejer ikke ved, om den anden kapitalejer vælger at købe eller sælge på de tilbudte vilkår. Dette element af uvished om udfaldet forklarer, hvorfor bestemmelsen på engelsk ofte omtales som Russian roulette. 5 / 10

6 Umiddelbart synes denne tankegang bag en musefældeklausul at virke fornuftig. Hvis kapitalejer A eksempelvis vurderer, at markedskursen på kapitalandelene er 200 og derfor fremsætter et tilbud om at købe kapitalejer B s kapitalandele til kurs 200, men kapitalejer B i stedet vælger at købe kapitalejer A s kapitalandele (til kurs 200), så har kapitalejer A opnået den pris, som kapitalejer A vurderede som markedskursen. På trods af denne umiddelbare fornuft skal der udvises stor varsomhed, inden en musefældeklausul accepteres. Musefældeklausulen vil kun være velegnet, hvis selskabet alene har to kapitalejere (eller to kapitalejergrupper, der hver optræder samlet) hver med nogenlunde lige store ejerandele (50/50), således at der kan tilbydes én kurs, der er egnet, uanset om den initierende kapitalejer bliver sælger eller køber. Hvis der er forskel i kapitalejernes økonomiske/finansielle styrke, kan denne styrkeforskel udnyttes af den stærkeste kapitalejer. Dette kan ske ved, at den stærke kapitalejer spekulerer i at fremsætte et tilbud til en lav - ikke fair - pris på et tidspunkt, hvor den stærke kapitalejer ved, at den svage kapitalejer ikke kan købe den stærke kapitalejers ejerandele selv til den lave pris. Musefældeklausulen kan således resultere i, at den økonomisk svage kapitalejer kan blive tvunget til at sælge sine kapitalandele til ikke fair pris. Musefældeklausulen har også den store indbyggede svaghed, at den kapitalejer der trækker kortet og initierer musefældeklausulen i tilfælde af en deadlock ikke på forhånd ved, om den pågældende kapitalejer ender som eneejer af selskabet, eller ophører som ejer. Dette er navnlig en risiko, såfremt den ene af kapitalejerne har en nærmere operationel tilknytning til selskabet end den anden, idet værdien af ejerandelen for den pågældende kapitalejer ikke blot knytter sig til værdien af ejerandelen men også til den operationelle betydning, som ejertilknytningen til selskabet har for den pågældende kapitalejer. Da musefældeklausulen indeholder en betydelig usikkerhed om, hvem af kapitalejerne der ender som eneejer af selskabet, er klausulen heller ikke et velegnet instrument, hvis én kapitalejer ikke længere ønsker at være kapitalejer, eksempelvis hvis en kapitalejer ud fra en strategisk beslutning ikke længere ønsker at være ejer af selskabet eller i tilfælde af et generationsskifte. Det er de færreste kapitalejere, som i praksis kan acceptere de ulemper eller risici, som musefældeklausuler frembyder. Musefældeklausuler bruges derfor i dag kun sjældent i praksis. 6 / 10

7 4.4 Køb/salg med udgangspunkt i vurdering af fair markedsværdi Musefældeklausulen findes i en alternativ variant, hvor kapitalejer A initierer processen ved at meddele kapitalejer B, at der skal foretages en uvildig vurdering af kapitalandelenes fair markedsværdi efter en nærmere procedure, som er beskrevet i ejer- eller joint venture-aftalen. Når vurderingen foreligger, kan kapitalejer B vælge enten (i) at købe kapitalejer A s kapitalandele til den af vurderingsmanden fastlagte markedsværdi (eventuelt fratrukket en vis procentsats fastlagt i ejer- eller joint venture-aftalen), eller (ii) at sælge dennes kapitalandele til kapitalejer A til den af vurderingsmanden fastlagte markedspris (eventuelt med tillæg af en vis procentsats fastlagt i ejer- eller joint venture-aftalen). Det aftalte tillæg til /fradrag fra den af vurderingsmanden fastlagte markedspris skal fungere som et middel mod, at parterne kunstigt konstruerer en deadlock-situation og skal samtidig absorbere noget af den usikkerhed, der altid vil knytte sig til rigtigheden af en vurdering af et selskabs værdi. 5. Kuvertklausul 3 Vælges en kuvertklausul, afgiver hver kapitalejer i tilfælde af en deadlock ét lukket bud på køb af den anden kapitalejers kapitalandele, og den højestbydende kan købe den anden kapitalejers kapitalandele til den kurs, som den højestbydende tilbød. Alternativt kan det aftales, at køberen er den kapitalejer, hvis bud ligger tættest på kapitalandelens fair markedsværdi som fastsat af en uafhængig vurderingsmand 4. Denne variant indeholder således et stort element af tilfældighed om, hvilken af kapitalejerne der ender som køber henholdsvis sælger. Kuvertklausulen ses også i en variant, hvor kapitalejer A initierer processen ved at afgive et tilbud om at købe kapitalejer B s kapitalandele til en nærmere angivet pris og øvrige vilkår. Kapitalejer B kan da inden for en aftalt tidsfrist vælge enten (i) at sælge sine kapitalandele til kapitalejer A på de tilbudte vilkår, eller (ii) at meddele, at kapitalejer B ønsker at købe kapitalejer A kapitalandele til en højere pris end tilbudt af kapitalejer A. Hvis kapitalejer B vælger alternativ (ii), skal hver kapitalejer afgive et bud, der angiver den kurs pr. kapitalandel, som den pågældende kapitalejer ønsker at kø- 3 Klausulen omtales også som licitationsmodellen eller kuvertauktion. På engelsk kendes klausulen under betegnelserne Texas Shoot-Out, Mexican Shoot-out eller highest sealed bid. Ifølge artikler i dagspressen i 2007 indeholdt ejeraftalen mellem Carlsberg og det britiske bryggeri Scottish & Newcastle vedrørende 50/50-ejerskabet af det russiske bryggeri Baltic Beverages Holding en Texas Shoot-Out-klausul. 4 Dette alternativ kaldes på engelsk fairest sealed bid. 7 / 10

8 be den anden kapitalejers kapitalandele for. Den højestbydende kan herefter købe den anden kapitalejers kapitalandele til den pris, som den højestbydende har tilbudt. I en anden variant 5 af kuvertklausulen meddeler hver kapitalejer i ét lukket bud den mindstekurs, som den pågældende kapitalejer er indstillet på at sælge sine kapitalandele til. Den kapitalejer, der afgiver den højeste kurs vinder og kan købe den tabende kapitalejers kapitalandele til den kurs, som taberen angav i sit lukkede bud. Flere af de ulemper som er nævnt ovenfor i afsnit 4 vedrørende musefældeklausulen gælder også ved kuvertklausulen. 6. Auktionsmodel I auktionsmodellen har hver kapitalejer mulighed for at afgive bud på køb af den anden kapitalejers kapitalandele. Hvis begge kapitalejere afgiver ét bud, kan hver kapitalejer herefter skiftes til at byde over det forrige bud. Det aftales ofte, at et overbud mindst skal overgå det forrige bud med en vis procentsats. Den kapitalejer der ultimativt byder højest, køber den anden kapitalejers kapitalandele til den tilbudte pris. Flere af de ulemper som er nævnt ovenfor i afsnit 4 vedrørende musefældeklausulen gælder også ved en auktionsmodel. 7. Put/call optioner Hvis put/call optioner ønskes anvendt, må det nærmere aftales, hvornår disse kan udnyttes. Eksempelvis hvis en minoritetskapitalejer nedlægger veto mod en væsentlig beslutning, hvilket i så fald kan give majoritetskapitalejeren ret til at købe minoritetskapitalejerens kapitalandele. Minoritetskapitalejeren kan alternativt tillægges retten til at blive købt ud, hvis majoritetskapitalejeren gennemtrumfer en beslutning, som minoritetskapitalejeren stemmer i mod. 6 Ved put/call optioner fastlægges prisen på kapitalandelene sædvanligvis af en sagkyndig tredjemand ud fra dennes vurdering af kapitalandelenes markedsværdi (eventuelt på grundlag af forud aftalte værdiansættelsesprincipper eller fremtidige resultater). 5 Denne model ses undertiden omtalt som hollandsk auktion / dutch auction. 6 Der kan knytte sig særlige skattemæssige problemstillinger til brugen af optioner, som bør undersøges nærmere (af pladsmæssige årsager behandles disse problemstillinger ikke i denne artikel). 8 / 10

9 8. Spaltning Hvis et selskab kan adskilles i flere enheder, der har nærmeste tilknytning til de respektive kapitalejere, og kapitalejerne kan drive de respektive enheder videre eller lade disse indgå i kapitalejerens øvrige forretning, og under forudsætning af, at en spaltning ikke (væsentligt) reducerer værdien af det udspaltede selskabs virksomhed, kan en spaltning undertiden være en løsningsmulighed på en deadlock Likvidation Den ultimative løsning på en deadlock-situation er, at selskabet træder i likvidation, og at der udpeges en neutral likvidator, som har til opgave at realisere selskabets virksomhed og tilhørende aktiver og passiver bedst muligt. Der bør generelt udvises stor tilbageholdenhed med at vælge likvidation som et middel for at løse en deadlock, da det økonomisk set ofte vil være til kapitalejernes skade at vælge likvidationsvejen. 8 Likvidationsvejen kan være en løsning, hvis selskabet ikke kan videreføre sin virksomhed uden den ene eller begge kapitalejeres fortsatte deltagelse. Et alternativ til en likvidation kan være salg af selskabet til tredjemand. 10. Videreførelse af forretningsmæssige aftaler mellem den udtrædende kapitalejer og selskabet Som det fremgår af ovenstående, udgør størstedelen af deadlock-modellerne metoder, hvormed det fælles ejerskab til joint venture selskabet bringes til ophør. I tilfælde hvor en eller flere af kapitalejerne foruden ejerskabet har kommercielle relationer til joint venture selskabet, vil et sådant ophør ofte medføre en afbrydelse af sådanne kommercielle relationer og dermed en forstyrrelse af såvel selskabets forhold som af den udtrædende kapitalejers forhold. Dette giver anledning til en række særlige overvejelser: (i) I relation til værdiansættelsen af den udtrædende kapitalejers kapitalandele skal det overvejes om, på hvilken måde og i hvilket omfang en sådan afbry- 7 De skattemæssige og selskabsretlige forudsætninger for og konsekvenser af en spaltning skal undersøges nærmere (men berøres af pladsmæssige årsager ikke i denne artikel). 8 Likvidationsmodellen vil medføre afståelsesbeskatning af såvel selskabet som af kapitalejerne og konsekvenserne deraf bør derfor overejes nøje. 9 / 10

10 delse/forstyrrelse af selskabets kommercielle relationer med den udtrædende kapitalejer skal påvirke værdiansættelsen. Dette har selvsagt størst betydning i de deadlock modeller, der baserer sig på værdiansættelser foretaget af vurderingsmænd. I de modeller, som baserer sig på parternes egne værdiansættelser, kan parterne derimod selv tage højde for den påvirkning af selskabets hhv. deres egen situation, som en afbrydelse/forstyrrelse vil medføre (men det er klart, at en sådan afbrydelse/forstyrrelse kan have væsentligt forskellig betydning for kapitalejerne, hvilket som påpeget oven for kan medføre, at disse modeller bliver mindre anvendelige). (ii) I relation til såvel selskabets som den udtrædende kapitalejers interesse i at kunne videreføre sine forretningsmæssige interesser efter gennemførelsen af deadlock-adskillelsen skal det overvejes, om og på hvilke vilkår selskabets og den udtrædende kapitalejers forretningsmæssige relationer skal/kan videreføres efter adskillelsen. Såfremt de kommercielle relationer mellem selskabet og den udtrædende kapitalejer er af væsentlig betydning for den ene eller begge disse, bør det eventuelt i ejer- eller joint venture aftalen aftales, at sådanne aftaler videreføres uopsigeligt i en vis periode efter adskillelsen, således at der gives selskabet hhv. den udtrædende kapitalejer en rimelig tid til at indrette sig på en eventuel opsigelse af disse relationer. 11. Selskabslovens exit bestemmelser Hvis der opstår en deadlock, skal man naturligvis overveje, om nogle af selskabslovens bestemmelser kan bringes i anvendelse til at løse konflikten, herunder: (i) (ii) Selskabslovens 230, hvorefter domstolene på anmodning af en minoritetskapitalejer i særligt grove tilfælde kan tvangsopløse et selskab, hvis én - eller en gruppe af majoritetskapitalejer(e) har misbrugt indflydelsen eller overtrådt selskabsloven eller vedtægterne, og Selskabslovens 362, stk. 2 og 3, hvorefter retten i tilfælde af en kapitalejers kvalificerede misbrug kan (i) tilpligte den skadevoldende kapitalejer at indløse den skadelidende kapitalejer eller (ii) tilpligte en skadevoldende kapitalejer at sælge sine kapitalandele til de øvrige kapitalejere eller selskabet. Disse bestemmelser gennemgås ikke nærmere i denne artikel. Det bemærkes dog, at disse bestemmelser typisk ikke kan anvendes i klassiske deadlock-situationer, hvor kapitalejernes uenighed bunder i kommercielle forhold, uden at der juridisk set foreligger misbrug. 10 / 10

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet Kort og godt om aktieoptioner Advokatsamfundet Arbejdsgruppens medlemmer Vejledningen Kort og godt om aktieoptioner er udarbejdet af: Advokat Pernille Backhausen (formand for arbejdsgruppen), Advokat Mads

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr. GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.dk FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders VERSION 1.0 24. marts 2009 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELT... 3 3. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 4. TRUSLER MOD

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 EJERAFTALE i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 6. SELSKABETS BESTYRELSE 9 7. DIREKTION 9 8.

Læs mere

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN 87-7011-227-4 ISSN 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside http://www.ftnet.dk ISBN

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 24 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Hjemmel for offentlig markedsaktivitet Af Karsten Naundrup Olesen, professor, CEVIA, Københavns Universitet* Refereevurdert Nordisk Administrativt

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere