Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af afgiftssatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af afgiftssatser"

Transkript

1 Brugerhåndbog Del IX Formodel til beregning af afgiftssatser September 1999

2

3 Formodel til beregning af afgiftssatser 3 Formodel til beregning af afgiftssatser 1. Indledning Intentionen med dette papir er, at beskrive hvordan man bruger programmet BRAS, BeRegning af AfgiftsSatser. Det er programmeret i Pascal og kan dels anvendes til datarevision af skatter og subsidier (hvilket kun er aktuelt for ansatte i modelgruppen), dels som en formodel til ADAM, hvor virkningen af ændrede afgifter/subsidier kan belyses. I et senere tillæg til dette papir, vil det blive beskrevet hvordan denne version af BRAS kan bruges i forbindelse med EFP projektet. I afsnit 2 vil programmets funktionsmåde blive beskrevet. Afsnit 3 omhandler brugen af programmet. Afsnit 4 og 5 omhandler BRAS i forbindelse med henholdsvis datarevision og som formodel. Afsnit 6 runder af med 2 prøvekørsler, der illustrerer, hvordan BRAS benyttes som formodel til ADAM. Bemærk iøvrigt at der er en udbygget hjælpefunktion i BRAS, som kan kaldes med <F1>. 2. Programmets funktionsmåde Programmet er bygget op omkring en matrix, som indeholder de enkelte afgiftstyper (på bl.a. benzin, kaffe, cigaretter) fordelt ud på ADAM-anvendelser. Man kan således se, hvordan de enkelte erhverv bliver belastet af en afgift, hvilke erhverv der bidrager til en given afgift m.v. Ved hjælp af denne matrix kan skøn over afgiftsprovenuer splittes ud på ADAM-anvendelser. Dette gøres rent teknisk ved at normalisere rækkerne (som indeholder en afgiftsfordeling på erhverv), og gange de nye skøn på afgiftsprovenuerne. Derefter summeres søjlevis, hvilket giver ADAM-afgifterne på de enkelte erhverv. I forbindelse med modelgruppens datarevision kan man ud fra 5. kontors skøn over afgiftsprovenuer beregne skøn for afgifterne på de enkelte erhverv. Endvidere kan BRAS kaldes fra PCIM og benyttes til at beregne virkningen af ændringer i afgiftsproveu, idet provenuet omregnes til ændringer i afgiftssatser, som derefter hentes ind i PCIM. 3. Brugen af BRAS i forbindelse med PCIM I det følgende gennemgås de enkelte menuer m.v. i BRAS. I de efterfølgende afsnit vil anvendelsen i relation til henholdsvis datarevision og formodel blive beskrevet fra en mere teknisk side. Når man står i PCIM, skal man sikre sig, at databanken indeholder det sidste foreløbige år, da BRAS bruger dette år som basisår ved beregning af afgiftsatserne. For at kalde BRAS skriver man blot BRAS, og man kommer derefter ind i følgende PCIM menu:

4 4 Formodeller og eftermodeller til PCIM Afgiftsprogram, Hovedmenu Opdatering af de forskellige NR - afgifter Custom design af system, med udgangspunkt i NR - afgifter Hvis man vælger at opdatere de forskellige NR - afgifter, hoppes til BRAS og man kommer ind i selve opdateringsdelen, hvor man skal indtaste de ændringer, som man forventer i de enkelte NR - afgifter. De indtastede ændringer skal fortolkes som det forventede merprovenue i 1997-kr (det sidste foreløbige år), som man forventer i det pågældende år, hvis mængder og priser iøvrigt holdes fast. 1 Hvis perioden således er sat til , og man ønsker at vurdere en permanent stigning i provenuet af benzinafgiften, skal den pågældende ændring således indtastes i alle 4 år. Man behøver ikke tage højde for fx øget benzinforbrug, for ændringen i afgiftsatsen udregnes som: Når indtastningen er sket, forlades BRAS ved tryk på <ESC>. Efter et par sekunder vil man herefter blive bedt om at indtaste navnet på en upd-fil eller bekræfte at en eksisterende upd-fil må overskrives. 2 Man skal være opmærksom på, at de indtastede ændringer gemmes automatisk, hvis man ikke slår denne funktion fra. Til mere grundigt arbejde kan man med fordel custom designe sit system (dvs. lave sin egen definitionsfil), så det bl.a. kun medtager netop de år, man ønsker at opdatere i. Det er bl.a. med et sådant format, at fremskrivninger af afgifterne vil blive udsendt. 3.1 Custom design af formodel og afgiftopdateringsprogram Når man skal arbejde i længere tid med ændringer i afgifterne, kan man med fordel custom designe sit system, så det gør netop de ting man ønsker. Det sker i praksis ved at lave en definitionsfil, som indeholder de settings man ønsker at bruge. Når man har lavet en sådan definitionsfil, kan man f.eks. designe sit system, så man kan kalde sit opdatering direkte fra PCIM, på samme måde som 1 I bilaget kan ses, hvordan de forskellige satser udregnes. De fleste er meget simple, men der er to mulige kontroversielle valg. Det drejer sig om registreringsafgifter, hvor afgiften indgår i prisen. Dette problem kan formentlig koges ned til følgende : Antag vi forventer, at en stigning i registreringsafgiften vil give et provenue på 100 mill. Hvor meget skal afgiftssatsen så ændres, for at ADAM spytter 100 mill i merprovenue ud, når alt andet holdes fast. Her opstår imidlertid det problem, at mens de fleste punktafgifter er mængdeafgifter, så indgår prisen på biler også i bestemmelsen af registreringsafgiften. Det er derfor foreslået/besluttet, at man sætter ændringen i registreringsafgiften i forhold til en basispris på biler, dvs. værdien af bilerne minus den registreringsafgift, der lå på dem. Om dette er den rigtige løsning, kan imidlertid overvejes. 2 I første version af programmet var her en fejl, idet default muligheden ikke kunne anvendes. Det var således nødvendigt at skrive programnavnet, ellers blev programmet ikke gemt.

5 Formodel til beregning af afgiftssatser 5 der gøres når der laves formodel. Det kan også være at man vil indføre nye afgifts typer eller på anden måde ændre de bagvedliggende fordelingsmatricer. I det følgende redegøres for, hvordan programmet kan bruges. Når man har valgt custom design af system, er det første, der møder én, en menu der giver mulighed for valg mellem "Formodel / afgiftsopdateringsprogram" og "Matrixopdateringsprogram". Det vil typisk være førstnævnte, som anvendes i det daglige arbejde, idet både datarevisionen og formodellen køres under denne menu. Sidstnævnte bruges kun, når en bagvedliggende matrix skal ses visuelt, eller når en matrix skal ændres/opdateres, f.eks. når man ønsker at indføre nye afgifter. Det kan også bruges, hvis man f.eks. ønsker at hæve afgifterne for nogle erhverv, men ikke andre (jvf. eksempel nedenfor). Vælges punkt 1, vises en ny menu med 2 muligheder: (1) "Indstillinger", hvor der kan vælges periode, afgifter, matricer m.v. (2) "Opdateringsprogrammet", hvor man kan indtaste sine ændringer på helt samme vis, som når man kalder formodellen direkte fra PCIM. De første tal i ovenstående parenteser viser, hvilke valg man skal foretage for at komme frem til det pågældende sted fra starten af programmet. De er medtaget for at lette henvisninger mellem forskellige programdele senere i papiret Indstillinger Vælges (1) fremkommer en ny menu med 9 punkter, hvoraf de 8 er valgmuligher: (1) "Indstillinger hentes i filen: <filnavn>". Den pågældende fil indeholder de default-værdier, der er i hele undermenuen "indstillinger". Vælges dette punkt, fremkommer et "rullegardin", hvor tilgængelige filer med alternative indstillinger vises. (2) "Maksimal periodelængde: 25". Dette er ikke indbefattet i valgmulighederne, men er ellers selvforklarende. (3) "Opdateringsperiode start" er selvforklarende. (4) "Opdateringsperiode slut" er selvforklarende. Perioden må dog ikke overstige de 25 år. (5) "Bestem vægtmatricer". Her kan angives, vha. et rullegardin, hvilken matrix der skal anvendes i de enkelte år. Hvis den samme matrix skal anvendes for alle årene, kan det klares ved at trykke <SPACE> på "Alle årene/afslut", og valget i rullegardinet vil da gælde hele perioden. Alternativt kan man lade valget gælde et enkelt år, ved at springe ned på året og trykke <ENTER>. Den valgte matrix i rullegardinet vil da kun gælde det enkelte år.

6 6 Formodeller og eftermodeller til PCIM (6) "Udvælgelse af afgiftsarter". Her vælges, i et rullegardin, hvilke afgifter der skal indgå i matricen. Mørkeblå skrift på lyseblå baggrund indikerer, at afgiften er "valgt". Er farvesammensætningen omvendt, er dette ikke tilfældet. Med <ENTER> kan en afgift/subsidie vælges/- fravælges. Dette punkt bør først vælges, når man har angivet, hvilke matricer man vil bruge som vægtmatricer. (7) "Sip-filen" er output af kørslen, og den er skrevet i TSD-format. Den indeholder en fordeling af afgifter på anvendelser. I dette underpunkt kan der indtastes alternativt navn på filen. Som default er navnet mads.tsd, og hvis dette navn ændres, skal der også rettes i programmerne, der beregner afgiftsatserne (se punkt 5). (8) "Art-filen" er den fil som pascal programmet forsøger at indlæse, hvis man har brugt styrekoden 2 ved kaldet til pascal programmet. Det er således nødvendigt med en allerede eksisterende fil, hvis denne styrekode bruges. Når man imidlertid er i "indstillinger" fremkommer der et rullegardin, hvis dette underpunkt vælges. BRAS gemmer automatisk en fil med ændringernes værdier, med et navn som er angivet i definitionsfilen, når formodellen forlades med <ESC>. Denne funktion kan dog slås fra med (a). (9) "Afslut". Her får man mulighed for at gemme indstillingerne til senere brug, evt. under et andet navn. Den valgte indstilling vil være gældende sålænge underpunktet "1. Formodel / afgiftopdatering" ikke forlades Opdateringsprogram til matricen Efter at have foretaget de nødvendige indstillinger, er det tid til formodellen. Her er 3 muligheder: (1) "Hvis de skal sættes til 0 ". Her sættes alle værdierne af arterne til 0. (2) "Hvis de skal tages fra filen <fil-navn>". Filnavnet er valgt under pkt. (3,1,1,8). Det er her vigtigt, at "Art-filen" (3,1,1,8) og de under pkt. (3,1,1,5) specificerede matricer passer sammen, dvs. har samme arter og periode. Går alt godt, vil opdateringsmatricen komme frem på skærmen, og man kan så indtaste nye ændringer. (3) "Hvis de skal tages fra matricerne". Denne bruges, hvis man har custom designet ændringsmatricer, se f.eks. eksemplet med blå benzin nedenfor Matrix opdateringsprogram Vælger man (2) i hovedmenuen, får man adgang til den bagvedliggende matrix. I første omgang træder et rullegardin frem, hvor den aktuelle matrix vælges. Herefter vises matricen. Den enkelte afgiftsart (rækker) er her delt ud på anvendelser (søjler). Det er her muligt at ændre værdier, indtaste nye arter og

7 Formodel til beregning af afgiftssatser 7 gemme matricen, ligesom der kan normeres efter række eller søjle m.v. Der fremkommer en komplet oversigt under hjælpefunktionen <F1>. Brugen er ligetil og behøver ikke uddybning. 4. Datarevision Nærværende afsnit har kun betydning for modelgruppens ansatte. Datarevisionen er tidligere beskrevet i TTH s papir "Sådan opdateres de indirekte skatter i AREMOS" af 7. januar Der er dog sket nogle mindre ændringer med indførslen af BRAS, idet aremos-programmet forel2 udgår. I forbindelse med datarevisionen kaldes BRAS automatisk, når AREMOS-programmet "sip" køres. I punkt (3,1,1,1) hentes filen "datarev.def", som indeholder de indstillinger, som bruges ved datarevisionen. Husk dog at ajourføre årstallene. "Sip"-outputfilen punkt (3,1,1,8) skal navngives "datarev.sip", idet denne fil efterfølgende importeres i sip.cmd. Der kan dog vælges et andet navn, hvis navnet ligeledes ændres i sip.cmd. Selve indtastningen af nye ændrede afgifter sker under punkt (3,1,2,2). Når dette er sket, afsluttes med <esc>. 5. Teknisk beskrivelse af formodellen og sådan laves filer til fremskrivninger I det følgende beskrives en teknisk gennemgang af programmets virkemåde, som man måske med fordel kan sætte sig ind i, hvis man vil custom designe sin formodel. Rent teknisk er filforløbet for hele formodellen som følger: programmet "bras" kaldes fra PCIM. Dette program styrer PCIM menuen og kalder det relevante underprogram. Disse underprogrammer kan derefter kalde hver deres tre underprogrammer : bras.exe (se fodnoten ovenfor for mulighederne for styrekoder) bras1.cmd (NR - opdatering/custom design med udgangspunkt i NR opdatering) til slut kaldes et lille program bras2.exe, som sørger for dannelse af en korrekt upd fil, der kan læses af PCIM. Hvis der ved kald af ligplus.exe angives et fil navn, vil upd filen blive kaldt dette. Hvis der allerede eksisterer en sådan, vil man blive spurgt, om den må overskrives. Første program, bras.exe, er hovedprogrammet BRAS, som ligeledes anvendes ved datarevisionen. Når dette program er kørt, kan man få udskrevet sine SIP er i filen "mads.tsd" (default, men kan ændres). Andet program bras1.cmd indlæser "mads.tsd" og beregner herefter de nødvendige ændringer i afgiftssatserne. I praksis foregår dette ved, at SIP erne divideres med produktionsværdien fra det sidste foreløbige år. Man bør derfor sikre sig, at disse tal ligger i databanken. Resultatet lægges over i filen "satsupd.cmd". Herefter køres det sidste program bras2.exe, som modificerer "satsupd.cmd" og lægger det samlede resultat i en fil, med et navn man selv har indtastet. Når denne fil køres i PCIM, vil satserne blive beregnet, så afgiftsatserne i modellen vil modsvare ændringerne i provenuerne.

8 8 Formodeller og eftermodeller til PCIM 6. Prøvekørsler I det følgende foretages 3 prøvekørsler, der beskriver anvendelsen af BRAS som formodel til ADAM Prøvekørsel I det følgende laves en prøvekørsel, hvor det undersøges hvilke ændringer, der skal ske i erhvervenes afgiftssatser, hvis provenuet af øget afgift på benzin skal være 200 mill. kr. for Man vælger "Opdater NR afgifterne" inde i menuen. BRAS (programmet kaldes fra PCIM) Vælg opdatering af NR afgifter og tryk <ENTER>. Man er nu inde i opdateringsdelen og skal indtaste ændringerne. o (opdater) 200 (ændringen er 200) <ENTER> (gem ændring) <ESC> Afslut programmet Programmet spørger om filen nrafgift.upd må overskrives. Svares ja, vil denne fil nu rumme ændringerne i afgiftsatserne. Herefter ryger vi tilbage til PCIM. Når vi vil opdatere vores afgiftssatser, skriver vi så blot nrafgift, og satserne vil nu blive ændret som ønsket Sådan gøres, hvis benzin afgiften kun skal pålægges landbruget I det følgende laves en prøvekørsel, hvor det undersøges hvilke ændringer, der skal ske i erhvervenes afgiftssatser, hvis provenuet af øget afgift på benzin skal være 200 mill. kr. for 1996, men kun må lande på landbruget. Man vælger nu menupunktet custom design. Man vælger dernæst først at lave sin ændringsmatrix. Man kan vælge matricen null.mat, der ikke indeholder andet end 0 er. I denne matrix hæver man så benzinafgiften i landbruget med 200 mill, og gemmer dernæst sin matrix under et nyt navn. Som beskrevet nedenfor laver man nu en default fil, hvor man bruger sin nylavede matrix som fordelingsmatrix. Når dette er gjort, vælger man "opdatering" (menupunktet 3) og tager tallene fra matricen. Når man så er inde i opdateringen, burde der stå 200 mill ved benzinafgiften. Det specielle er imidlertid at disse 200 mill, udelukkende vil lande på landbruget, da det er sådan fordelingsmatricen er lavet.

9 Formodel til beregning af afgiftssatser Sådan laves et program ved fremskrivninger (defaultfil) Vi ønsker at foretage følgende undersøgelse: For perioden 1999 til 2002 vil vi indlægge virkningen af en permanent stigning i provenuet på 150 mill. kr. for "registrering". Dette skal således have virkning i samtlige år. Først kaldes pascal programmet med bras. Her vælges formodel og dernæst ind i indstillinger. Her foretages følgende ændringer: - den valgte periode indtastes, dvs. fra 1999 til gå ind i "bestem vægtmatricer". Her vælges "hrev92m.mat" for samtlige år (tryk <SPACE>, når du står på "Alle år/afslut" og vælg matricen). - under "udvælgelse af afgiftarter" kan man nøjes med at udvælge registreringsafgiften ved at gå ned på den og trykke <ENTER>. - Man kan nu ændre navnet på sip filen til fremskr.tsd og navnet på art filen til fremskr.art. - nu vælges "afslut indstillinger" og "Gemmes under andet navn". Herefter kan det nye navn "fremskr.def" indtastes. - gå nu ind i pkt. 2 "Gå til selve opdateringsprogrammet", og tryk 1. - herefter skulle man befinde sig i opdateringsbilledet. Indtastningen foregår vha. pilene, <o> samt <enter>. 150 skal indtastes for hvert eneste år, idet ændringerne ikke skal ses i forhold til året før, men til 1997, som er basisåret. - tryk <esc> for at forlade opdateringsdelen. Nu gemmes en fil med arternes værdier, dvs. 150 for registreringsafgiften i perioden. Man går nu ud af programmet. - Nu skal man ændre i de filer, der henter data til og fra PCIM, så man kan kalde programmet direkte fra PCIM. Man kan bygge programmet op som følger : bras 2 fremskr.def : Man vil nu blive kastet direkte ind i formodellen og kan se hvilke ændringer, der er lavet. bras1 : Fører data over i PCIM bras2 fremskr.upd : Laver en upd fil med navnet fremskr.upd. Programmet kan nu gemmes som fremskr.cmd og kan da umiddelbart kaldes fra PCIM. 7. Fremtidige udviklingsopgaver I forbindelse med EFP projektet vil den nuværende udgave af BRAS blive gjort klar til at kunne spille sammen med eftermodellen. Det forventes dog ikke, at der vil være nødvendigt med nævneværdige ændringer i brugerfladen. Iøvrigt vil evt. kommentarer blive modtaget med glæde, så evt. uhensigtsmæssigheder kan ændres.

Vejledning i brug af BRAS II

Vejledning i brug af BRAS II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Werner 6. november 2000 Erik Bjørsted Marianne Christensen Vejledning i brug af BRAS II 5HVXPp 3DSLUHW HU HQ YHMOHGQLQJ L DQYHQGHOVH DI $'$0V IRUPRGHO

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af markedsandel og konkurrenceevne

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af markedsandel og konkurrenceevne Brugerhåndbog Del IX Formodel til beregning af markedsandel og konkurrenceevne September 1999 Formodel til markedsandel og konkurrenceevne 3 Modulet MAKE: Markedsandel og konkurrenceevne. 1. Indledning

Læs mere

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Tony M. Kristensen 31 januar 1996* Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Resumé: Dette papir er en kort introduktion til kørsler med ADAM i Ib Hansens simulationsprogram

Læs mere

Fil import og eksport

Fil import og eksport Import og eksport af filer Næsgaard Markkort/AgroSat kan importere og eksportere en lang række forskellige filformater. Dette afsnit omhandler nogle generelle retningslinier omkring import og eksport.

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Anvendelse af KL s skatte- og tilskudsmodel

Anvendelse af KL s skatte- og tilskudsmodel Anvendelse af KL s skatte- og tilskudsmodel KL s skatte- og tilskudsmodel er web-baseret. Det eneste der kræves for at kunne foretage en beregning på skatte- og tilskudsmodellen, er en pc med internetadgang,

Læs mere

DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07

DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07 DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07 ANDERS KLINTING FIF HILLERØD ORIENTERING 2. MAJ 2013 1 INDHOLD Divisionsmatchberegning... 3 Historik... 3 Løbsdata... 3 løbsdata fra OE2003... 3 Løbsdata andre programmer...

Læs mere

Bestil fast fondsudtræk

Bestil fast fondsudtræk Bestil fast fondsudtræk Emne Bestilling af fondsudtræk er pr. 26.04.2015 integreret i Jyske Netbank Erhverv. Vejledning Registrering af faste indstillinger Inden du bestiller det første faste fondsudtræk,

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Introduktion til PCIM version 9.07

Introduktion til PCIM version 9.07 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Lars Brømsøe Termansen 25. marts 2003 (UDKAST) Introduktion til PCIM version 9.07 Resumé: Papiret beskriver kort om den nye version af PCIM løsningsprogrammet.

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Import / Eksport. Vejledning

Import / Eksport. Vejledning Import / Eksport Med Import / Eksport funktionen kan du f.eks. importere en Excel fil (Microsoft Excelsemikolonsepareret fil) indeholdende virksomhedens telefonliste. Dvs. at du ved at importere en allerede

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2016.0

Nyheder og vejledning til version 2016.0 24. oktober 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

PCIM udnytter funktionstasterne. Funktionstasterne har følgende indhold:

PCIM udnytter funktionstasterne. Funktionstasterne har følgende indhold: 1 Reference over PCIM kommandoer PCIM er et simulationsprogram. Kommandoerne i PCIM giver dig mulighed for at afvikle modelkørsler og analysere sådanne modelkørsler. Kommandoerne giver dig samtidig mulighed

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

DIVISIONSMATCHBEREGNING

DIVISIONSMATCHBEREGNING DIVISIONSMATCHBEREGNING ANDERS KLINTING FIR HILLERØD ORIENTERING JANUAR 2013 INDHOLD Divisionsmatchberegning... 3 Løbsdata fra OE2003... 3 Klasser... 3 Klubber... 5 Resultater... 7 Brug af programmet...

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes Byggeuddannelse.

Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes Byggeuddannelse. Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes. Om denne vejledning: De skærmbilleder der er i denne vejledning, er med Windows XP, eller oftest fra Excel 2003, så der kan være enkelte ting / skærmbilleder

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Vejledning for brugere, der anvender Excel 2007

Vejledning for brugere, der anvender Excel 2007 Vejledning for brugere, der anvender Excel 007 Læsetestprogrammet er egentligt programmeret til brug i Excel 00, Excel 00 eller Excel 000 men kan også køres i Excel 007. Ved kørsel i Excel 007 er der enkelte

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vejledning Brug af Workflows (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning Brug af Workflows (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL 1 INDEX Introduktion side 3 Aflytning af beskeder.side 5 Muligheder ved aflytning af beskeder.....side 6 Tilføj personlige indstillinger.side 7 2 INTRODUKTION Der er tre mulige

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt. Departementet J.nr

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt. Departementet J.nr Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt Departementet 21-9-25 J.nr. 25-318-411 Afgifternes fordelingsmæssige virkninger i forhold til husholdningernes samlede forbrug

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

NOVAX Vetsys version

NOVAX Vetsys version -tid til overskud NOVAX Vet udvikler it til dyrlægesektoren NOVAX Vetsys version 1.7.0-0238 NOVAX Vet har fået udviklet en ny version af NOVAX Vetsys, der indeholder en række forbedringer i forhold til

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Installation Programmet downloades fra internettet. Åben et netlæserprogram (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indtast denne adresse: www.mibit.dk/oprlife

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via regneark 6. udgave, maj 2013 UNI C 2013 Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata... 2 1.1 Hent regneark

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Kviksol for Windows. Brugervejledning. Jan Erik Nielsen DTI Energi 29-05-98

Kviksol for Windows. Brugervejledning. Jan Erik Nielsen DTI Energi 29-05-98 Kviksol for Windows Brugervejledning Jan Erik Nielsen DTI Energi 29-05-98 Forord Brugerfladen til Kviksol for Windows er totalt ændret i forhold til de tidligere Dos versioner og derfor er denne brugervejledningen

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE. Installationsguide. for Dynamics AX 4.0. til. dansk udgave. Frederiksberg, maj Docversion: 1.01.

INSTALLATIONSGUIDE. Installationsguide. for Dynamics AX 4.0. til. dansk udgave. Frederiksberg, maj Docversion: 1.01. INSTALLATIONSGUIDE Frederiksberg, maj 2007 Installationsguide til for Dynamics AX 4.0 dansk udgave h Indhold 1 Indledning...3 1.1 Systemkrav...3 1.2 Kritik modtages gerne...3 1.3 Yderligere oplysninger...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger 2 Indhold Indledning... 4 Generelt... 4 Vælg Udskriftstype... 6 Normalskema... 6 Oversigtsskema... 7 Dagsbaseret... 9 Ressourceindstillinger...

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Indhold Hvorledes laves et start/slut (epikrise) brev?... 1 Hvorledes rettes skabelonen?... 1 Ændring af andre skabeloner (breve)... 3 Hvordan kan man finde

Læs mere

Typisk forløb over 1 år 20.1

Typisk forløb over 1 år 20.1 Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge

Læs mere

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 Oprette / Konfigurerer Lokomotiver Kørsel (Tastefunktioner) 5 Anlæg Lokomotiv med Lokomotiv-kort

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere