selvværd er mere end velfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "selvværd er mere end velfærd"

Transkript

1 selvværd er mere end velfærd Udsatte børn og unge i Kolding Kommune 1

2 Til Fagpersoner ansat på skoler, daginstitutioner, dagplejen og Sundhedsplejen i Kolding Kommune Denne pjece indeholder oplysninger om hvordan Offentlig ansatte skærpede underretningspligt kan forvaltes i forhold til at sikre mest mulig inddragelse af familien. Serviceloven 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11, 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold eller, 3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Socialministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2 i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, efter anmodning videregive oplysninger til den person, der har foretaget underretningen efter stk. 1 eller efter regler udstedt i medfør af stk. 2, 1. pkt., om, hvorvidt underretningen har givet kommunen anledning til undersøgelser eller foranstaltninger efter denne lov vedrørende det barn eller den unge under 18 år, underretningen vedrører 2

3 Hvilke børn drejer det sig om? De fleste danske børn trives godt fysisk, psykisk og socialt De fleste danske børn kan godt lide at gå i skole/daginstitution De fleste danske børn har et meget aktivt fritidsliv De fleste danske børn er ofte sammen med kammerater i fritiden Danske børn har det generelt set godt. Faktisk har de aldrig haft det så godt, som de har det lige nu. Det viser flere undersøgelser af danske børns opvækstvilkår op gennem 90 erne. Risikofaktorer i barndommen De nyeste undersøgelser peger på at, de risikofaktorer der har størst betydning for børnenes udviklingsskader er vold mod barnet eller mellem forældrene, seksuelle overgreb og forældrenes misbrug. Personalet anlægger et fagligt skøn ud fra de karakteristika, som personalet mener er et tegn på socialt udsathed. Det afgørende for pædagogernes identifikation af et barn, som er udsat er: Hyppighed af karakteristika Samspillet med andre tegn på belastninger Varighed af belastningerne SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd nævner følgende tegn på social udsathed: Tegn ved forældrene Misbrug - møder gentagne gange påvirket frem på institutionen Ekstrem selvoptagethed - fokus på sig selv frem for barnet Psykisk belastning - sygdom, arbejdsløshed Fysisk belastning - moderen udsat for vold Følelsesmæssig uformåenhed - systematisk adfærd, hvor barnet afvises, ignoreres, trues, beskrives krænkende, ikke bliver trøstet De udsatte børn Der findes ingen fast definition af, hvad et udsat barn er - hverken lovgivningsmæssigt eller forskningsmæssigt. Der er dog bred enighed om, at social udsathed opstår, når risikofaktorer i bestemte kombinationer optræder over længere tid. Mange enkelte risikofaktorer påvirker børn meget forskelligt, og i mange tilfælde udgør de en social belastning, men antallet af belastningsfaktorer og den tid, hvori barnet udsættes for belastningsfaktorer, har betydning. Det er de ansatte på skolerne, daginstitution, dagplejen og fritidstilbuddene, der møder de børn og unge, der er udsatte for sociale belastninger, og det er det pædagogiske personale, der identificerer de børn, som er udsatte. Tegn ved samspil med andre Antisocial adfærd - aggressiv, destruktiv Ukritisk kontaktsøgende Isolation - trækker sig fra børnefællesskabet, leger kun med meget yngre børn Uformåenhed - kan ikke følge/være med Holder sig meget for sig selv eller bliver holdt udenfor Klæber til voksne eller tager afstand fra disse 3

4 Tegn ved vækst og påklædning Har ændringer i sin adfærd, der ikke kan henføres til den almindelige udvikling Mangler nysgerrighed og interesse for omgivelserne Tager ansvar, der ikke svarer til barnets/ den unges alder Har spiseforstyrrelse med symptomer som stærk over- eller undervægt Forsømmer tit skolen For at den enkelte fagperson kan afgøre, om det er egen faggruppe, der kan hjælpe barnet og familien videre, eller om det er nødvendigt at inddrage andre, er det en god ide, at vurdere hele familiens situation ud fra Børnelinealen. Ikke aldersvarende vækst vægt og højde - uden der er organisk årsag Hyppigt ikke årstidssvarende påklædning Forsømt hygiejne - snavset, uvasket, lugter, usoigneret Forsømt kost- barnet er ekstremt sultent Tegn på mishandling Uforklarlige blå mærker Uforklarlige brandsår Kropsmærker efter afstraffelse bid, rivemærker, røde plamager Særligt vedrørende børn fra 0 2 år Tegn ved barnets psykiske tilstand Barnet er anspændt, passivt, stille eller tilbagetrukket Barnet har vanskeligt ved at regulere søvn, mad, opmærksomhed eller stimulation Barnet udforsker omverdenen uden at søge støtte og anerkendelse fra voksne Barnet er særligt klynkende og virker utryg Usædvanlig frygtsomt, forstemt, forskræmt Indelukket Usædvanlig nedtrykt, apatisk, bedrøvet Har vanskeligt ved at koncentrere sig Er ikke i stand til at modtage indlæring Bliver meget påvirket af uro fra omgivelserne 4

5 Hvordan skal du handle i forhold til forældrene og kommunen? Når du som pædagog eller lærer bliver opmærksom på, at et barn kan have behov for særlig støtte, er det af afgørende betydning, at du går i dialog med forældrene af hensyn til det videre forløb. (Dialoghåndbogen ). Vurderer du, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte, som ikke kan tilgodeses i normalområdet, skal Forvaltningen inddrages, idet intet barn eller ung må afskæres for nødvendig hjælp og støtte i forhold til dets udvikling, omsorg og opdragelse. Du skal ikke skitsere en løsning men skal helt konkret beskrive de oplevelser, der giver anledning til bekymring. Du kan fortælle om, hvad du har oplevet med barnet og sige: Har I selv oplevet noget tilsvarende? Hvad tror I, det kan skyldes? Vi synes, at det ser ud til at kunne give ham/hende problemer i forhold til kammeraterne/de voksne Kontakten med forældrene er helt afgørende for, hvordan det videre forløb bliver. Det er vigtigt for dialogen, at du ikke kommer til at skabe forventninger hos forældrene - fx om hvad der er af muligheder for at hente hjælp i det kommunale system, hos frivillige organisationer som senere i forløbet viser sig ikke holder stik i virkeligheden. Dialogen kan vanskeliggøres af, at du som ansat er i tvivl om din rolle i forhold til forældrene. Man kan være bange for at miste kontakten med forældrene eller være i tvivl om sine oplevelser. Det er i denne fase vigtigt, at de konkrete oplevede forløb og iagttagelser er skrevet ned, så du ikke er i tvivl om, hvad det er, du har oplevet, hvad barnet har sagt, gjort m.v. leder, at der hentes anden faglig vejledning i forhold til specialviden om eksempelvis børn i alkoholfamilier, børn af psykisk syge forældre og andre. Du kan anonymt eller ved indhentelse af skriftligt samtykke drøfte sagen åbent med andre faggrupper. Kendetegnende ved tværsgrupperne er, at den fagperson som medbringer en problemstilling til drøftelse i gruppen også tager denne problemstilling med tilbage i eget hus med henblik på eventuelle yderligere tiltag, som eksempelvis at indkalde forældrene til en samtale på institutionen uden deltagelse fra Familierådgivningen eller med deltagelse af Familierådgivningen (trepartsmøde) eller foretage en skriftlig underretning. Forældrene ønsker at samarbejde Hvis forældrene er åbne overfor, at familien kan have behov for støtte, vil der ikke være grundlag for underretning efter Serviceloven. En aktiv indsats for at gå videre i dialogen og få samarbejdet med forældrene etableret vil være det bedste grundlag at gå videre på. Hvis du, efter at have modtaget faglig sparring og samtale med forældrene, synes, at det under alle omstændigheder vil være en god ide, at få Forvaltningen inddraget, så der kan ydes støtte fra kommunen, kan du tale med forældrene om, hvorvidt de vil give samtykke til inddragelse af Forvaltningen. Dette kan ske ved, at skolen eller dagtilbuddet indkalder til et trepartsmøde. Dette giver kommunen de samme handlemuligheder, som når underretningen bliver givet efter reglerne om underretningspligt uden samtykke og er derfor altid den bedste måde at få kommunen inddraget på. Din lokale tværsgruppe I denne fase kan du igennem din lokale tværsgruppe få faglig sparring i forhold til det videre forløb. Du kan også aftale med din Undtagelse Det er vigtigt at huske, at hvis du som ansat i skole, daginstitution, dagplejen og sundhedsplejen får indtryk af, at et barn er 5

6 udsat for vold eller seksuelt misbrug, har du pligt til at handle med det samme gennem underretning til kommunen. Man skal ikke først orientere forældrene. Her afgør Familierådgivningen det videre forløb. I disse situationer skal du kontakte en ledelsesrepræsentant i Familierådgivningen for at give mundtlig underretning. Du skal lave aftale med Familierådgivningen om, hvem der orienterer forældrene, hvornår det skal ske, samt aftale om du udarbejder og sender den skriftlige underretning. En underretning underskrives af den medarbejder, der har det nære kendskab til barnet samt institutionens leder, inden den sendes til Familierådgivningen. Hvis du har mistanke om, at en ansat har udøvet seksuelle overgreb mod et barn Der henvises til Specialistteam vedrørende beredskab i forbindelse med mistanke om seksuelt misbrug af børn og unge under 18 år. Du kan kontakte din nærmeste leder for nærmere rådgivning. Kvittering på underretning Når underretningen er blevet fremsendt til Familierådgivningen, er det naturligt, at institutionen gerne vil følge sagens videre udvikling, derfor vil Familierådgivningen altid sende en kvitteringsskrivelse i løbet af 6 dage for modtagelsen til den institution, som har foretaget underretningen og det sker både i nye og i verserende sager. Indholdet i kvitteringsbrevet kan endvidere variere efter konkret vurdering af sagens karakter: Kvittering for modtagelse af underretning og invitation til møde sammen med forældrene. På mødet får institutionen lejlighed til mundtligt at uddybe og eventuelt supplere underretningen. Kvittering for modtagelse samt besked om at Familierådgivningen tager kontakt til forældrene og forelægger dem indholdet af underretningen. Familierådgivningen forudsætter, at institutionen i de sager, hvor det ikke 6 handler om vold og eller seksuelt misbrug, har forelagt/gennemgået underretningen med forældrene, inden den sendes til Familierådgivningen. Samtidig orienteres institutionen om: At forældremyndighedsindehaveren har adgang til aktindsigt, som blandt andet er en kopi af underretningen. At Familierådgivningen sammen med familien vurderer, om der skal foretages en socialfaglig undersøgelse, jf. Servicelovens 50. Hvem der er rådgiver i Familierådgivningen. At underretteren kan anmode om at blive gjort bekendt med oplysninger om, hvorvidt underretningen har givet anledning til iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse i henhold til Servicelovens 50 og foranstaltning i henhold til Servicelovens 52. Hvis forældrene helt afviser, at der er problemer, skal underretteren have besked. I de situationer, hvor det er relevant, skal underretter endvidere anmodes om fortsat at være opmærksom på barnets eller den unges situation og om at sende en ny underretning, hvis forholdene forværres og eller fortsætter. Det bliver forældrene også orienteret om. Netværks- og handleplansmøder Hvis Familierådgivningen afholder fællesmøde med forældrene og institutionen, bruges mødet blandt andet til at aftale, hvordan der samarbejdes. I det fremadrettede forløb vil det være deltagerne i mødet der aftaler, hvilke opgaver de hver især har f.eks. i det forløb, den børnefaglige undersøgelse i henhold til Servicelovens 50 står på.

7 Børnelinealen Linealen er et systematisk redskab, I som fagpersoner kan bruge til at få et klart billede af barnets og familiens situation. Ud fra Børnelinealen kan børnene deles op i følgende kategorier: Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4a Kategori 4b Børn i optimal udvikling Børn med midlertidige udviklingsproblemer Børn med risiko for udvikling af problemer af langvarig eller kronisk karakter Truede børn med væsentlig behov for særlig støtte Alvorligt truede børn med åbenbar risiko for varig skade Barnet udvikler sig almindeligt både socialt, emotionelt, fysisk og intellektuelt med de almindelige udsving i trivslen. Barnet er udsat for lette (men konstante) belastninger og viser tegn på, at noget er galt. ELLER: Barnet er udsat for større men forbigående belastninger og viser tegn på, at noget er galt. Barnet kan f.eks. være påvirket psykisk og socialt af en bestemt hændelse. Behovsbørn Barnet viser tydelige tegn på, at noget er galt f.eks. handicap eller andre generelle udviklingsmæssige forstyrrelser. Barnet udviser signaler i form af psykiske reaktioner, adfærdsreaktioner. Barnet er udsat for langvarig tung belastning og viser meget tydelige tegn på, at noget er galt. Barnet fungerer meget dårligt og udvikler sig permanent i en dårlig retning. Barnet har vanskeligt ved at knytte sig til eller skabe relationer til andre børn eller voksne. Personlighedsmæssig begyndende fejludvikling. Barnet sender dagligt signaler om forsinket udvikling som følge af omsorgssvigt. Barnet mistrives alvorligt har f.eks. psykiske lidelser, kontaktvanskeligheder, misbrug og/eller begået kriminelle handlinger. Barnet har skader i den personlige udvikling. Forældreomsorgen er god. Forældrene søger rådgivning, hvis barnet i en periode ikke trives. Forældrene søger måske bistand hos læge, sundhedsplejerske, i dagtilbud, skole m.v. Forældrene gør på opfordring brug af råd og vejledning fra lærer, pædagog, sundhedsplejerske, psykolog m.fl. Forældrenes omsorgsevne er god f.eks. i relation til handicappede børn. Eller: Forældrenes omsorg er konstant eller midlertidig reduceret, fordi de er psykisk syge, misbrugere, udviklingshæmmede eller udsat for aktuelle kriser som f.eks. sygdom, dødsfald eller arbejdsløshed. Forældreomsorgen er reduceret i så høj grad, at belastninger i familien ikke magtes. Barnets tegn på at noget er galt, tager derfor til i styrke og omfang Forældreomsorgen mangler helt. Forældrene er stærkt belastede i form af personlige, psykiske, sociale, økonomiske og/eller netværksmæssige faktorer. Lokale tilbud er afprøvet, uden det har haft den ønskede virkning. Tipsperspektivet Tipsperspektiv Tidsperspektivet Tidsperspektivet Tipsperspektivet - kort - kort -længebevarende til langvarigt. I nogle sager kan der være underretningspligt. - langvarigt Trekantsamtale kan være relevant - meget langt Trekantsamtale kan være relevant Underretningspligt Alvorligt truede børn ifølge Serviceloven. Børn med væsentlige behov for særlig støtte jf Børn og unge under 18 år der udsættes for vanrøgt og med åbenbar risiko for at lide alvorlig skade. Problemerne klares internt (monofagligt) Problemerne klares monofagligt, evt. inddragelse af PPR Problemerne kræver indsats fra tværfaglige parter, eks. PPR, Familierådgivningen, m.v. Pligt til indsats og mulighed for myndighedsudøvelse fra Familierådgivningen på Social- og Sundhedsforvaltningen. Andre tværfaglige parter som PPR, læge og politi, m. fl. kan være involveret 7

8 Trepartssamtalen Forældrene Rådgiver/ Familierådgivningen Skole/ daginstitution/ dagpleje En trepartssamtale foregår ofte inden, der er en børnesag registreret i Familierådgivningen. (Kategori 2 og 3 i Børnelinealen). Trepartssamtalen kan foregå, når der er en børnesag i Familierådgivningen. Samtalerne foregår mellem forældrene, en rådgiver fra Familierådgivningen og den daglige pædagog eller lærer, som har med barnet eller den unge at gøre til daglig. Afhængig af situation og alder kan barnet eller den unge også deltage. Formålet med trepartssamtalerne er at mobilisere de ressourcer, som findes i barnets eller den unges nærmiljø, skole/ daginstitution/dagpleje, helst inden problemerne vokser sig så store, at der skal oprettes en børnesag i Familierådgivningen. (Kategori 4 i Børnelinealen). Retningslinie for procesforløbet i en trepartssamtale Pædagogen, sundhedsplejersken eller læreren på de enkelte institutioner og skoler indkalder Familierådgivningen til trepartsmøde. Forældrene deltager på dette møde. Der hvor sagen ikke er kendt i Familierådgivningen, er det en rådgiver i Visitationen, som varetager funktionen fra Familierådgivningen i forhold til trepartsmødet. Hvis det udvikler sig til en egentlig børnesag, vil sagen derefter overgå til en rådgiver i det pågældende distrikt. Rådgiveren i Familierådgivningen deltager oftest som konsulent. Se Børnelinealen kategori nr. 3. Hvis der endnu ikke er en børnesag i Familierådgivningen, har rådgiveren ikke notatpligt. Den der har indkaldt til trepartsmødet har pligt til ud fra egen praksis at notere referat fra mødet. En kopi af referatet sendes til afdelingschefen i Familierådgivning Nord. Hvis rådgiveren på trepartsmødet beslutter at oprette en børnesag, skal rådgiveren have et eksemplar af referatet Familierådgivningen skal kunne indhente referatet, hvis der efterfølgende oprettes en børnesag. Mødet afsluttes med en tværfaglig drøftelse med deltagelse af den forælder, som har deltaget i mødet. Den fælles drøftelse skal resultere i stillingtagen til, om det vurderes, at problemet søges løst ude i normalregi, eller om problemstillingen er så alvorlig, at rådgiveren skal tage problemstillingen med tilbage i Familierådgivningen og indlede en socialfaglig afklaring eller starte en egentlig børnefaglig undersøgelse i henhold til Servicelovens 50. Hvis rådgiveren skønner, at der skal oprettes en børnesag i Familierådgivningen, udfærdiger deltagere fra normalsystemet en aktuel udtalelse på barnet eller den unge. Udtalelsen skal indeholde beskrivelse af de bekymringer, som gav anledning til indkaldelse til trepartsmødet. Yderligere oplysninger til børnesagen kan ske ved enten, at rådgiveren indkalder til et tværfagligt møde omkring barnet, eller ved at rådgiveren indhenter oplysningerne skriftligt. 8

9 Referat fra TRE-PARTSMØDE: Barnets navn og cpr. nr.: Mors navn og cpr. nr.: Fars navn og cpr. nr.: Hvem har forældremyndighed: Mødetid og sted: Hvem har foranlediget mødet: Hvad er årsag til at mødet afholdes: Hvem deltager i mødet: Hvilke aftaler er lavet: Aftale om dato for evt. opfølgningsmøde: Hvem er tovholder (navn og titel) i sagen: Hvilke oplysninger må udveksles imellem hvilke personer: Hvor må der evt. indhentes yderligere oplysninger fra: Hvor længe er samtykket gældende: Underskrift (mor) Underskrift (initiativtager) Underskrift (far) 9 Underskrift (tovholder)

10 Samarbejdsmodel mellem Skoler/ Dagtilbud og Familierådgivningen omkring udsatte børn og unge Skolen / Dagtilbud Barn / ung Forældrene samarbejder omkring løsning af barnets problem Forældrene samarbejder ikke omkring løsning af barnets problem Skolen / Dagtilbuddet indkalder Familierådgivningen til Trepartsmøde Skolen / Dagtilbuddet sender en underretning til Familierådgivningen Familierådgivningen indkalder til underretningsmøde og evt. netværksmøde Efter et treparts- og underretningsmøde aftaler skolen, dagtilbuddet, forældrene og Familierådgivningen hvem der gør hvad i forhold til barnet i det fremadrettede forløb. Endvidere aftales med forældrene hvordan skoler og dagtilbud bliver orienteret om væsentlige forhold, som har betydning for barnets hverdag 10

11 Opgavefordeling i forbindelse med underretningssamtaler og handleplansmøder på Familierådgivningen i forhold til barnet #### Barnets navn og cpr.nr.: Mors navn og cpr.nr.: Fars navn og cpr.nr.: Hvem har forældremyndigheden: Underretningsmøde: Aftale: Handleplansmøde: Aftale: Opfølgning på aftaler: Ansvarlig: Aftale om dato for evt. opfølgningsmøde: Hvem er tovholder ( navn og titel) i sagen: Hvilke oplysninger må udveksles imellem skoler, dagtilbud og Familierådgivningen: 11

12 12

13 Side 1 af 2 Underretningsskema til fagpersoner i Kolding kommune Underretning vedr. børn og unge under 18 år Ifølge lov om social service 153 Sendes til: Kolding Kommune Familierådgivningen Nicolaiplads Kolding Navn på afsender - skole/institution: Forbeholdt Familierådgivningen Modtaget dato: Journalnummer: Underretning Vedrørende børn og unge under 18 år Ifølge lov om social service 153 Barn: Barnets navn: Personnummer/alder: Adresse: Mor/far: Udfyld relevante felter: Mor - navn: Evt. personnummer: Adresse: Telefonnummer: Far - navn: Evt. personnummer: Adresse: Telefonnummer: Forældremyndighed: Hvis kun en af forældrene har forældremyndigheden, bedes afkrydset her: Mor Far Begrundelse for underretning: Beskrivelse af bekymring for barnet - barnets problemer og vanskeligheder: Hvor længe har problemerne/vanskelighederne eksisteret? 13

14 Side 2 af 2 Beskrivelse af barnet - herunder også barnets ressourcer og stærke sider: Hvor længe har du/i kendt barnet? Hvad har skolen/institutionen gjort i forhold til barnet og forældrene for at hjælpe? Hvilken effekt har der været af hjælpen? Har der været afholdt trekantsamtale? Kontakt til forældrene om underretning: Er forældrene orienteret om underretningen? Sæt venligst kryds: ja nej Hvis ja, beskriv forældrenes reaktion på og kommentarer til underretningen: Hvis nej, beskriv hvorfor: Underretning fra: Dato: Lederens underskrift/stempel: 14

15 15

16 Social- og Sundhedsforvaltningen, socialområdet Nicolaiplads Kolding VI DESIGNER LIVET

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Udsat eller sat ud? Far, hvor kan den vide, at det er den, der er i bur? (Storm P. 1940) 18. maj 2011 Lektor Anne Birthe Due Bendixen, cand.pæd.

Udsat eller sat ud? Far, hvor kan den vide, at det er den, der er i bur? (Storm P. 1940) 18. maj 2011 Lektor Anne Birthe Due Bendixen, cand.pæd. Udsat eller sat ud? Far, hvor kan den vide, at det er den, der er i bur? (Storm P. 1940) 1 Workshop 2 oversigt oplæg/dialog og diskussion Hvem er de udsatte børn? Definition Fakta fra SFI Børn i sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

BØRN OG UNGES SIGNALER

BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER Dette kapitel handler om de tegn og signaler hos børn, unge og forældre, du som fagperson kan være opmærksom på, hvis du er bekymret for et barns trivsel.

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Tværfaglig håndbog. For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter

Tværfaglig håndbog. For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter Tværfaglig håndbog For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter Børne- og Skolesekretariatet 6. reviderede udgave 2013 1 Indholdsfortegnelse Hvad er den tværfaglige

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge Familie og Forebyggelse 2 Indhold Forord...5 Socialt udsatte børn...6 Baggrundsviden...6 Signaler og tegn...7 Handleveje...10 Den vanskelige samtale med

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE?

HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE? Roskilde modellen HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE? a 1 R O S K I L D E KO M M U N E a 1 side 1 2 6 6 8 10 13 14 16 17 19 20 22 24 25 26 30 30 34 35 39 40 indhold

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Den lille blå Tværfagligt samarbejde om børn i Mariagerfjord Kommune

Den lille blå Tværfagligt samarbejde om børn i Mariagerfjord Kommune Den lille blå Tværfagligt samarbejde om børn i Mariagerfjord Kommune 1 Denne vejledning skal skabe et samlet overblik over de forskellige indsatsmuligheder, der er omkring det tværfaglige samarbejde, hvis

Læs mere

Tværfaglig håndbog. For fagpersoner indenfor skoler og Center for Børn og Familier

Tværfaglig håndbog. For fagpersoner indenfor skoler og Center for Børn og Familier Tværfaglig håndbog For fagpersoner indenfor skoler og Center for Børn og Familier 7. reviderede udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Hvad er den tværfaglige håndbog?... 3 1. Samarbejdets grundlag... 4 Børnelinealen...

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Handleguide en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge

Handleguide en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Handleguide en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge 4. november 2013 Acadre 13/17668 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning og disponering...

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013 Underretningsguide for børn og unge Skole og Familie - Okt. 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvornår skal du underrette?... 3 Foretag underretningen i tide... 4 6 gyldne råd om underretningspligt...

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV signal bekymring ansvar handling 1 Indhold Hvad vi vi med itide? 3 Værdigrundlaget og den professionelle indsats Hvad er itide? 4 Sådan bruger du itide

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Retningslinjer for indgriben på baggrund af underretninger

Retningslinjer for indgriben på baggrund af underretninger Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for børnefamilier med særlige behov NOTAT Retningslinjer for indgriben på baggrund af underretninger Dato: 16-05-2007 Sagsnr.: 312815 Dok.nr.: 1877420 Socialforvaltningen

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 3.udgave

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 3.udgave Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 3.udgave Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellen et godt redskab side 4 Loven kræver at du handler

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager Voksensagsbehandlere Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Spørgeskema til underretningsstatistik

Spørgeskema til underretningsstatistik Side 1 af 7 Spørgeskema til underretningsstatistik Identifikation af sagen Statistikskema indberettet af: Identifikation:. Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: Side 2 af 7 1. Grundoplysninger om barnet

Læs mere

Handleguide og beredskabsplan

Handleguide og beredskabsplan SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Handleguide og beredskabsplan en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 Acadre 13/16509 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Underretningspligt:... 4 2.1. Underretning bør ske:... 4 2.2. Underretning

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Familieafdelingen. Kerteminde Kommune

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Familieafdelingen. Kerteminde Kommune Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Familieafdelingen Kerteminde Kommune 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har en god

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for,

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for, Multikorps Formål Formålet med multikorpset er, at aktivt fremme den forebyggende indsats ved en tidligere indsats rettet mod det enkelte barn og den enkelte familie. Hvilket behov hos familien skal tilbuddet

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Formålet med trivselsskemaet er, at det skal være en hjælp til systematisk at italesætte det anede, som der så kan sættes flere og flere ord på efterhånden,

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds)

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Underretningsskabelon udkast 19-1-2011 Barnets navn Personnummer Adresse Mor/far/for ldremyndighed Personnummer For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Hvad har foranlediget underretningen?

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

itide Læsevejledning:

itide Læsevejledning: itide Læsevejledning: Dette dokument indeholder det samlede materiale for den reviderede version af itide. Det betyder, at al tekst er med - også det, der i den endelige version skal være i tekstbokse.

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Standarder for sagsbehandling

Standarder for sagsbehandling Standarder for sagsbehandling Frederikshavn Kommune Gældende fra 1. januar 2007 Standarder for sagsbehandlingen i Frederikshavn kommune Anbringelsesreformen stiller krav om udarbejdelse af standarder for

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere