Kirkens omsorg for mennesker der har krænket børn seksuelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkens omsorg for mennesker der har krænket børn seksuelt"

Transkript

1 Kirkens omsorg for mennesker der har krænket børn seksuelt Birgitte Malmkjær Nielsen Vejleder Førsteamanuensis Tormod Kleiven Masteropgaven er gennemført som del af uddannelsen ved Det Teologiske Menighetsfakultet Det Teologiske Menighetsfakultet, 2014, høst AVH501, masterafhandling (30 ECTS) Master i Diakoni ord

2 Forord Med denne opgave afslutter jeg masteruddannelsen som diakon ved Det Teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Jeg besluttede mig for at skrive om kirkens omsorg for mennesker der har krænket børn seksuelt, da jeg gennem litteratur, undervisning og erfaring med forebyggelse af seksuel misbrug, manglede fokus på den der havde krænket barnet. Jeg ønskede derfor at skrive en opgave om dette og undersøge om krænkeren havde brug for hjælp og støtte for at ændre adfærd og om kirken kunne yde omsorg i forhold til dette. Jeg vil først takke min vejleder Tormod Kleiven, at du opfordrede mig til at søge ind på studiet, for god undervisning og støtte gennem hele studieforløbet og specifikt gennem konstruktiv og god vejledning under dette projekt. Tak til alle informanterne jeg har interviewet, for at vise mig tillid ved at dele jeres erfaringer med mig. Jeres viden og syn på omsorg for mennesker der har krænket børn seksuelt, har været hel unik og det har været med stor ydmyghed at jeg har videreformulere det I har betroet mig. Jeg vil også takke alle jer, som har gjort det muligt at jeg kunne studere diakoni på MF. Tak til Eva og Knud Jørgensen, Grethe Raddum og Lene Birgitte Bjølverud-Rødningsby, som alle har åbnet deres hjem for mig, i de perioder studiet krævede at jeg var fysisk tilstede i Oslo. Tak for venskab, støtte og opmuntring. Uden jer ville det ikke have været muligt for mig at gennemføre studiet Tak til alle i bofællesskabet i Høje Taastrup som har båret over med en til tider meget frustreret studerende som bofælle. Sidst men ikke mindst, tak til min kæreste Robert, som har været en uvurderlig støtte for mig, mens jeg har arbejdet med masteropgaven. Høje Taastrup, december, 2014 Birgitte Malmkjær Nielsen 2

3 Summary During my studies, I have attended classes on pastoral care and counseling where we have heard about the need to reach out with care for the victim in a sexual abuse case. In the class, however, we hardly heard anything about the need to reach out with pastoral care to the offender. This awoke an interest in me, to focus my thesis on the needs of the offender. I wanted to find out if or how the church could reach out and help the offender deal with issues concerning sexual abuse and overcoming their desire to abuse children. This thesis focus on the diaconal perspective in relations to reaching out with pastoral care and counseling to a sexual offender. I want to find some of the challenges and considerations this arise looking at what the church can offer to care for sexual offenders. To highlight this, I have chosen the following research question: Which considerations and challenges arise concerning the church reaching out with pastoral care for people who have sexual abuse children? My aim has been to research on how sexual offenders has been met by the church and how the church can reach out with pastoral care and counseling meeting the social and spiritual needs the sexual offender. I have done this by interviewing sexual offenders who have served a prison sentence and pastoral workers who have contact with and care for sexual offenders. The thesis shows the sexual abusers need for support from the church dealing with sin, guilt and difficulties forgiving themselves. These needs can be met by the church through counseling, having a trusted confidant to be accountable to, the need for Pastoral Counseling and setting up health boundaries for entering and being a part of a faith community. If the church is not ready to face this issue, it is best not to try to reach out with care, it will have an damaging effect on the offender, the church and put children at risk. If the church decides to reach out with care to the offender, they can help the offender being accountable, facing the consequences of their actions and support them in their daily struggle to end the offending pattern and continue receiving proper treatment. In this thesis, you will find information about Sexual abuse on Children, Treatment of sexual abuse and Pastoral Care in a Scandinavian context. 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Valg af perspektiv Afgrænsning Kritik af perspektiv Problemformulering Anden forskning Opgavens struktur 12 2 Metode Kvalitativ empirisk undersøgelse Udvikling af empirisk teori Etiske overvejelser Ontologi Fænomenologi Semistruktureret interview Interviewers egne rolle Valg af informanter Repræsentativitet og kvalitetssikring 17 3 Begrebsforståelse Seksuelle krænkere Seksuel misbrug Behandling Omsorg Kirken omsorg Menneskesyn 21 4

5 4Teori Teori indenfor det terapeutiske fagfelt Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelser i en kristen kontekst Kirkens forståelse af seksuel misbrug Behandling Teori indenfor det teologiske og diakonale fagfelt Menneskesyn Omsorg Diakoni Sjælesorg Omsorg for seksuelle krænkere Tilgivelse Selvtilgivelse Skam og skyld Litteratur om krænkeres erfaring med kirkens omsorg 37 5 Analyse af det empiriske materiale Konteksten Analysen Krænkerens virkelighedsforståelse og selverkendelse Behandlingens betydning Overvejelser omkring kirkens omsorg Menneskesyn Tillid og tilgivelse Sjælesorg Tavshedspligten Erfaringer med omsorg 49 5

6 Åbenhedens betydning Rammer og retnningslinjer for omsorg 54 6 Diskussion Seksuelle krænkelser Virkelighedsforståelse og selverkendelse Behandlingen Kirkens omsorg Menneskesyn Tilgivelse og skam Åbenhed og tillid Tavshedspligt Retningslinjer 66 7 Konklusion Hvilke erfaringer har mennesker der krænker med kirkens omsorg Hvilken omsorg kan kirken tilbyde Overvejelser og udfordringer 69 8 Bibliografi 70 9 Bilag 9.1 Bilag 1 Projekt beskrivelse Bilag 2 Forespørgsel om deltagelse i et forskningsprojekt Bilag 3 Interviewguide til mennesker der har krænket børn seksuelt Bilag 4 Interviewguide til mennesker der har en relation til en krænker Bilag 5Tiltag i kirken 81 6

7 1 Indledning Valg af tema for masteropgaven springer ud af et personligt kendskab til problematikken omkring seksuel misbrug af børn. Som ung volontør på Filippinerne i 1993 undrede det mig, at se ældre hvide mænd sammen med unge filippinske drenge på altanen ved deres ferielejlighed. Det skabte underen og en begyndende opvågning til virkeligheden omkring misbrug af børn. Senere som studerende på pædagogseminariet, fordybede jeg mig i problematikken omkring incest og seksuel misbrug og var i et halvårs praktikforløb på Filippinerne, hvor jeg arbejdede med forebyggelse af seksuel misbrug af børn på CPTCSA 1. Sideløbende med pædagogstudiet, deltog jeg i et kristent arbejde for incest og seksuel misbrugte kaldet KRIS 2 og blev siden bisidder ved rådgivningsforløb i deres regi. Desuden havde jeg kendskab til en menighed, hvor et medlem af menigheden blev dømt for at have misbrugt børn seksuelt. Da dette skete, kom jeg i en anden menighed og problematikken, om at yde omsorg for et menneske der har krænket børn seksuelt, blev pludselig aktuel, da en mand henvendte sig, for at høre hvorvidt denne kunne blive en del af fællesskabet efter afsoning for seksuel misbrug. Menighedens ledelse valgte ikke at inkludere ham i fællesskabet. Jeg tror dette var den rette beslutning da, da menigheden ikke var klar til at møde den pågældende med åbenhed, respekt, ligeværdighed og uden fordømmelse. Nu en del år senere har jeg flere reflekterede overvejelser i mødet med denne problematik og glæder mig til at fordybe mig mere i dette i løbet af denne opgave. 1.1 Valg af perspektiv Da jeg gik i gang med opgaven vidste jeg godt at det var et vanskeligt emne. Mange undrede sig over at jeg tog krænkerens vinkel på opgaven og ikke det barn, der var blevet krænket. Det er vigtigt med vinklen på den krænkede part, at arbejde med forebyggelse og genopbyggelse af det barn der er blevet udsat for en krænkelse. Men jeg valgte fokus på krænkeren, da jeg gennem litteratur, undervisning og erfaring med arbejde med forebyggelse af seksuel misbrug (under studiet til pædagog) igen og igen erfarede at fokus primært er på den krænkede part. Dette arbejde er vigtigt, men jeg manglede et fokus på den der havde krænket, for måske havde denne part brug for hjælp og støtte til at kunne ændre adfærd og slutte med sin krænkende adfærd. Jeg har derfor valgt at have fokus på det menneske, der har krænket børn seksuelt. Dette kan jeg vælge at gøre for samfundet og fællesskabet skyld, for at beskytte børnene eller for krænkerens egen skyld. Jeg har valgt at gøre dette for krænkerens skyld, da det vil fremgår senere i afhandlingen, at det menneske der krænker børn seksuelt har brug for hjælp og støtte for at kunne bryde denne adfærd. Jeg ønsker med opgavens at tydeliggøre mennesket bag forbrydelsen, et medmenneske der trænger omsorg, set ud fra et diakonalt perspektiv på kirkens omsorg for dette menneske. Med dette valg af fokus, har jeg fravalgt at have primær fokus på den krænkede part i denne opgave. 1 CPTCSA Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse 2 KRIS Kristen Rådgivning for Incest og Seksuelt misbrugte 7

8 1.2 Afgrænsning Der sker seksuelle krænker mellem voksne, mellem omsorgspersoner og omsorgsmodtagere, samt krænkelser, hvor voksne krænker børn både indenfor og uden for familien og krænkelser hvor børn krænker andre børn seksuelt. At seksuel misbrug også findes i kirken, er flere bøger om emnet og undersøgelser i forskellige kulturer et tydeligt svar på. Der er skrevet meget om kirkens relation og hjælp til de, der har været udsat for seksuelle krænkelser, som det er vigtig også at have for øje, i denne problematik. Jeg vil ikke gå ind i problematikken omkring at mange overgribere selv har været misbrugt som barn, da dette vil ændre fokus på opgaven. Jeg kan blot konstatere, ud fra det jeg har læst og hørt bla. hos Hermstad, og to af informanternes erfaringer, at det ofte er tilfældet. Da denne opgave handler om kirkens omsorg for seksuelle krænkere, ønsker jeg ikke at gå ind i krænkerens opvæksten da dette er uden for mit kompetence område. Jeg er vidende om, at kvinder også kan misbruge børn seksuelt. Fra PsykiatriFondens udgivelse fra 2009, fremgår det at op til 20% af seksuelle misbrug udføres af kvinder. 3 Da de krænkere jeg har interviewet til denne opgaven er mænd og mit fokus på opgaven er kirkens omsorg for mennesker, der har krænket børn seksuelt, er uafhængig af om de er mænd eller kvinder, vil jeg ikke gå yderligere ind i problematikken omkring mandlige eller kvindelige krænkere. Andre vinkler på problematikker, omkring mennesker der har krænket børn seksuelt, kunne være at se på mennesker, der tidligere har misbrugt børn seksuelt og nu ønsker ansættelse i en menighed. Denne vinkel ser jeg ikke på, da min tilgang i denne opgave er, at møde mennesket der ønsker at komme i en kirke og derved ikke specifikt en ansat. 1.3 Kritik af perspektiv En kritik af mit fokus på krænkeren kunne være, om det menneske der krænker har ret til at ytre sig og blive hørt. I en artiklen fra Kristelig Dagblad udtaler flere sig om en seksuel krænker overhovedet har ret til en stemme i den offentlige debat. Flere ytrer at de gerne vil have at krænkeren udtaler sig, da det viser at krænkeren er fuldstændig uden for rækkevide og viser deres forvredne virkelighedsforståelse. 4 Min tilgang til at lade mennesker, der har krænket børn seksuelt og dem der arbejder tæt med denne gruppe kriminelle, får taletid igennem denne opgave, er for at få et indblik i krænkerens virkelighedsforståelse og erfaring med kirkens omsorg. Deres viden omkring og erfaringer med kirkens omsorg er vigtig, for udøvelse af kirkens omsorg for mennesker, der har krænket børn seksuelt. Af artiklen fremgår det også; Krænkerne har ikke bare ret til en stemme, vi har som samfund også pligt til at lytte til dem - ikke så meget for at forstå dem, der krænker, men for at forstå deres ofre. 5 3 Kristensen, 2009, s Bech-Jessen (2014) 5 Bech-Jessen (2014) s.5 8

9 Her vil jeg tilføje, at jeg ønsker at lytte for at prøve at forstå krænkeren, ikke for samfundets skyld men for det menneskes skyld, der har krænket et andet mennesket seksuelt. 1.4 Målet med opgaven Det er mit håb, at min egen tilegnelse af viden om denne problematik, dels gennem empiri og gennem litteratur på området, vil give mig større forståelse for det menneske der krænker børn seksuelt. Denne viden ønsker jeg gennem opgaven at videreformidle, således at dette kan være med til at rejse overvejelser hos den enkelte læser hvorvidt omsorg, for mennesket der krænket børn seksuelt, er noget de ønsker at yde. Opgaven er ikke en brugermanual til hvordan denne omsorg kan udmønte sig, men der vil være dryp af erfaring som andre har gjort sig, i mødet med mennesker der har krænket børn seksuelt. Det ville være optimalt, om denne viden og de overvejelser læseren gør sig, ville resultere i diskussioner med ledelsen i den kirke læseren kommer i, om hvorvidt det er muligt i jeres fællesskab, at række ud og møde mennesker der har krænket børn seksuelt med omsorg. Disse overvejelser er det vigtigt at drøftet før man begynder at drage omsorg for et andet menneske, sådan at dette menneske bliver mødt med ligeværdighed og respekt og ikke med en nedgørende omsorg, ud fra at jeg, som hjælper, kan se at du har brug for min hjælp. 9

10 1.4 Problemformulering Opgavens tema berører, om kirken kan yde omsorg for mennesker som har seksuelt krænket børn og hvilke overvejelser der kan ligge bag denne omsorg. Til at belyse dette tema har jeg valgt følgende problemformulering: Hvilke overvejelser og udfordringer rejser tematik omkring, at kirken drager omsorg for mennesker der har krænket børn seksuelt? Med udgangspunkt i interview med mennesker, der har krænket børn seksuelt og interview med mennesker der, inden for en kirkelige kontekst, har kontakt med mennesker, der har krænket børn seksuelt, ønsker jeg at undersøge deres erfaringer med kirkens omsorg og sammenligne dette i forhold til relevant litteratur. Til besvarelse af problemformulering, ønsker jeg at komme ind på flg. underspørgsmål -Hvilken omsorg kan kirken tilbyde? -Hvilke erfaringer har mennesker der har krænket børn seksuelt med kirkens omsorg? -Hvilke overvejelser skal kirken gøre sig, før de invitere mennesker der har krænket børn seksuelt ind i det kristne fællesskab? 10

11 1.5 Anden forskning Jeg har fundet meget materiale omkring børn der er blevet krænket seksuelt, men kun lidt materiale relevant for mit fokus på krænkeren. Tormod Kleiven har bla. forsket på, hvordan kirken kan agere og håndtere seksuelle krænkelser i en menighed og det har resulteret i udarbejdelse af retningslinjer for hvordan dette kan gribes an. Selv om min tilgang til retningslinjer, er rammerne for at kunne møde krænkeren med omsorg, har de kriterier han sætter op for at udfærdige retningslinjer relevans for min opgave. 6 Jeg har kun fundet lidt materiale der har fokus på det menneske, der har krænket et barn seksuelt. Det materiale jeg har fundet er funderet på baggrund af undersøgelser omkring inkludering af en seksuel krænker i menighedens fællesskab. Her har man spurgt kirkeligt ansatte og ikke krænkere ad. Jeg har noget af dette materiale med som supplement til mit empiriske materiale, da dette har en anden vinkel på kirkens omsorg som er vigtig at se mine fund i forhold til. Der er også forsket på formidling til børn der er blevet krænket seksuelt og hvilken effekt det har på barnet når overgrebet sker i en kristen kontekst. Selv om det er relevant for kirkens omsorg i mødet med seksuelle krænkelser, har jeg fravalgt at have dette med i opgaven, da mit fokus er på den der har krænket. Den krænkede part er vigtig at tage sig af, men i denne opgave er fokus på den der har krænket og hvordan kirken kan møde denne. Da der ikke er skrevet meget om kirkens omsorg for mennesker, der har krænket børn seksuelt, vil jeg trække på litteratur der ser med forskellige vinkler på kirkens omsorg for seksuelle krækere. Mit fokus på omsorg, er omsorg ud fra kristent perspektiv, rette mod mennesker der har krænket børn seksuelt. Til at undersøger hvad kirken kan tilbyde på omsorgsområdet, hvilke teologiske udfordringer og erfaringer, der er omkring omsorg på dette område, har jeg valgt at tage udgangspunkt i litteratur om kristen diakoni, sjælesorg og tilgivelse samt specifik litteratur om håndtering af seksuel misbrug i en kristen kontekst. Til at belyse kirkens rolle tager jeg bla. udgangspunkt Marie Fortunes bøger; Sexual violence, the sin revisited 7 og Is nothing sacred? 8 Hendes tilgang til kirkens omsorg for seksuelle krænkere, er kirkens unikke bidrag ved at adresserer seksuelle krænkelser som synd og hjælp til krænkeren, for at denne kan tage ansvar for sine handlinger. Hendes vinkel på kirkens omsorg og kritiske syn på behandlingen, kan bidrage med vigtige input i forhold til kirkens omsorg og hvilke overvejelser en menighed bør gøre sig, inden de yder omsorg. Til at belyse menneskesynet og hvordan krænkeren bliver mødt, har jeg valgt Knut Hermstads perspektiv på mennesket bag krænkelsen ud fra hans teologisk ståsted, da dette er vigtigt i forhold til at belyse min vinkel på kirkens omsorg for mennesket, der har krænket børn seksuelt. Hans perspektiv kommer frem gennem bogen; Forbrytelse og selvforståelse 9, hvor han ud fra interviews med mennesker der har begået seksuelle overgreb, tegner et billede af krænkerens 6 Kleiven, Fortune, Fortune, Hermstad,

12 afmagt bag den seksualiserede magthandling og hvordan vores menneskesyn kan påvirke synet på krænkeren. Jeg har fundet materiale om tilgivelse der relateres til krænkelser; Forgiveness and abuse, Jewish and Christian reflections, men tilgangen til bogen er igen den krænkede part. Da jeg ikke går ind i problematikken omkring tilgivelse af krænkeren ud fra den krænkede part, men dennes selvtilgivelse, har jeg valgt ikke at have dette perspektiv med i opgaven selv om jeg ser på tilgivelse. Til at belyse tilgivelse ser jeg derimod på Benedicte Ericsons artikel: Tilgivelsens prosess og nådens paradoks 10 fra tidsskriftet; Koinonia og Paul Leer-Salvesens bog: Tilgivelse 11, da de begge kommer ind på selvtilgivelse og Ericson endvidere tilgivelse i forhold til seksuelle krænkelser. 10 Ericson, Leer-Salvesen,

13 1.7 Opgavens struktur Med opgaven vil jeg undersøge forskellige aspekter ved kirkens omsorg for mennesker der har krænket børn seksuelt. Ud over at interviewe mænd, der har krænket børn seksuelt, vil jeg interviewe omsorgspersoner, der har kontakt med disse mennesker, bla. fængselspræster, sognepræster, for at få omsorgsgivernes vinkler på kirkens omsorg for seksuelle krænkere. Jeg vil også i løbet af opgaven, komme ind på det kristne menneskesyn, sjælesorg som omsorg for det hele menneske, tilgivelsens kompleksitet og hvordan kirken og andre aktører forstå seksuelt misbrug, da disse vinkler kan være med til at belyse kirkens omsorg, i forhold til krænkeren som vores medmenneske. Efter dette kapitel følger metodeafsnittet, efterfulgt af et kapitel med afklaring, omkring afhandlings forståelse af forskellige begreber, der er vigtige for at kunne gå ind i tematikker omkring kirkens omsorg for seksuelle krænkere. Gennem opgaven vil forskellige perspektiver om seksuel krænkelse, omsorg, diakoni og tilgivelse belyse det empiriske materiale. Her bidrager Hermstad med perspektiver på kirkens omsorg ud fra krænkerens vinkel, Fortune perspektiverer ud fra kirkens og den krænkedes ståsted mens Kleiven har en diakonalt perspektiv på krænkelsen og vigtige komponenter for udarbejdelse af retningslinjer. Efter teoriafsnittet følger analysen af empirien i forhold til problemformuleringen og dernæst diskussionen mellem empiri og teori. Til slut konkluderer jeg på, hvilke overvejelser og udfordringer tematikken omkring kirkens omsorg for mennesker der krænker børn seksuelt, har rejst gennem opgaven. 13

14 2 Metode Jeg vil i det følgende reflektere over mit metodiske valg i opgaven I bogen; Som epler af gull, kommer Anders Bergem ind på, at en sjælesørger må se på sit eget perspektiv som udgangspunkt for at kunne møde en konfident. For at kunne møde konfidenten må sjælesørgeren blive bevidst om sin egen forståelse af virkeligheden, etiske udgangspunkt, egne ønsker og behov, hvilken kontekst sjælesørgeren befinder sig i og hvilke retningslinjer dette kan munde ud i. 12 Inden mødet med konfidenterne, gjorde jeg mig overvejelser omkring mit eget udgangspunkt, hvilke ønsker jeg havde med opgaven, hvilken kontekst jeg befandt mig i og hvilke mål jeg havde. Dette er at finde i interviewspørgemålene (se bilag 3 og 4), hvor jeg først har spørgsmål til krænkerens virkelighedsforståelse, hvilke erfaringer og behov denne har og hvordan der kan sættes retningslinjer op, der kan møde disse behov. Samtidig ser jeg på hvordan mennesker, der ud fra et kirkeligt ståsted arbejder med mennesker der har krænket børn seksuelt, tilsvarende ser på krænkerens virkelighedsforståelse og dennes behov for omsorg og hvor kirken kan møde disse. Mit udgangspunkt og tilgang til denne opgave er som kommende diakon, med udgangspunkt i diakoniforståelsen som ligger til grund for Den norske kirke. Jeg har mine rødder i den evangeliske lutherske kristne kontekst og er medlem af Den danske folkekirke. I forhold til denne opgave, vil jeg se med diakonale briller på problematikker omkring kirkens omsorg for mennesker der har seksuelt krænket børn. Det diakonale perspektiv kommer på forskellig vis til udtryk igennem opgaven, dels i valg af problemformulering, interviewspørgsmålene, analysen af de empiriske fund og senere i diskussion af disse, set i forhold til relevant litteratur. 2.1 Kvalitativ empirisk undersøgelse Jeg har valgt at skrive en kvalitativ empirisk opgave. Hermed tager jeg ikke udgangspunkt i statistiske data, men indsamler andres erfaring gennem interview, og bruge det som min materiale 13 med henblik på at undersøge, hvilke overvejelser der rejses omkring at kunne række ud med omsorg til mennesker der krænker børn seksuelt. 2.2 Udvikling af empirisk teori Da jeg ikke har fundet meget litteratur der fokusere på kirkens omsorg for mennesker der krænker børn seksuelt, bliver opgaven induktiv 14 baseret ud fra det empiriske materiale og ikke med udgangspunkt i teori, men det jeg finder gennem andres vidensdeling bliver sammenholdt med relevant litteratur. 12 Bergem, 2008, s Bryman, 2012, s Bryman, 2012, s.26 14

15 2.3 Etiske overvejelser Inden afholdelse af interviewene, udfærdigede jeg interviewguiden og fik denne godkendt, både i Norge og i Danmark og herefter kunne jeg gå videre. Alle potentielle informanter blev kontaktet med information om projektet (bilag 2). Inden interviewet startede, fik informanten en fuldmagt til gennemlæsning og underskrivning (i Danmark fik informanten 2 forskellige fuldmagter, en i forhold til forskningen og en i forhold til Kriminalforsorgen). Heraf fremgik, at al data ville blive slette efter afslutning af projektet og at al data ville blive behandlet konfidentielt samt at de kunne trække sig fra projektet på hvilket som helst tidspunkt. 2.4 Ontologi Ontologi er hvordan vi forstår virkeligheden. Hver informant har hver deres virkeligheds forståelse, virkeligheden er altså ikke konstant eller helt flydende, med en erfaret virkelighed. 15 For bedre at kunne forstå et menneske der har krænket børn seksuelt, ønsker jeg at se på deres virkelighedsforståelse. I interviewet tager jeg udgangspunkt i at hver informant deler deres viden om kirkens omsorg ud fra deres erfaringer. 9 informanter har indvilget i at deltage i dette projekt med deres unikke kundskab, som har været vigtig for gennemførelsen af projektet. 2.5 Fænomenologi Til opgaven bruger jeg en forståelse af virkeligheden, som den erfarede virkelighed. Her tager jeg udgangspunkt i informanternes erfaring med kirkens omsorg for mennesker der har krænket børn seksuelt. Til analysen af empirien, valgte jeg at systematisere informanternes svar i 5 temaer og i starten endvidere 3 perspektiver på disse 5 temaer. Disse perspektiver var en hjælp i gennemførelsen af analysen og diskussionens processen, og ligger underforstået i opgaven selv om dette ikke fremgår. Gennem erfaringsdeling kan nye overvejelser opstå, dels hos interviewerne, at svar føder nye spørgsmål, men også hos informanten. Mange af informanterne har været positive overfor min vinkel på afhandlingen og udtrykte at interviewet havde stille svære men relevante spørgsmål der gav stof til yderligere refleksion. 2.6 Semistruktureret Interview Jeg ønskede at undersøge kirkens omsorg for mennesker, der har krænket børn seksuelt, ud fra krænkerens synsvinkel. Jeg valgte semistruktureret interview som metode, for at informanterne kunne få de bedste rammer for at dele deres erfaringer. Et semistruktureret interviewguiden har åbne spørgsmål der giver mulighed for fordybelse i det konfidenten deler. 16 Herved bliver interviewet mere dynamisk men mindre sammenlignelig. Hvert interview tog mellem 1½ og 2 timer og blev afholdt hvor informanter ønskededette, enten privat hos dem eller på deres arbejdsplads. Interviewet blev optaget på diktafon og derefter transskriberet. 15 Justesen og Mik-Meyer, 2010, s Bryman, 2012, s

16 2.7 Interviewers egen rolle Som interviewer er jeg bevidst om at jeg ikke kan være neutral i mødet med en konfident og interaktionen med konfidenten var vigtig for mig, for at få informantens specifikke viden på dette område belyst bedst muligt. 17 Jeg ønskede at være til stede i interviewet, ikke som neutral eller aktiv interagerende men ved at lytte til konfidentens erfarede viden, prøve at se problemstillingen fra informantens vinkel, for bedre at kunne forstå denne. Det har været udfordrende og ensomt at arbejde med dette tema. Trods en del kendskab til emnet, inden jeg startede forskningsprocessen, har det været tungt stof at skulle sætte sig ind i og holde for mig selv, og i flere perioder har jeg været drænet for energi, både fysisk og psykisk. 2.8 Valg af informanter Trods min forhåndskendskab til problematikker omkring seksuelle krænkelser, var min kontakt til mennesker der har seksuelt krænket børn begrænset. Det viste sig hurtigt, at være vanskeligt at få kontakt med nogle der ønskede at bliver interviewet. Jeg henvendte mig til folk, der havde skrevet bøger og artikler om dette emne, i håb om at nogle af deres informanter ville være interesseret i at deltage i dette projekt. Andre henviste mig til nogle jeg kunne snakke med som henviste videre. Nogle kristne krænkere var nok var interesseret i udfaldet af opgaven, men turde ikke selv deltage, af frygt for at bliver genkendt trods anonymisering. Det var også vanskeligt at finde fængselspræster, der var villige i at deltage i projektet og flere henviste til andre mere kompetente end de selv. Derfor henvendte jeg mig til kriminalforsorgen i Danmark, som godtog mit projekt, hvilket førte til kontakt med både fængselspræster og seksuelle krænkere, som var villige til at deltage i projektet. Man kan dermed sige at jeg brugte snebolds effekten til at finde informanter. Bolden gik bare i stå mange gange i processen. 18 Jeg har interviewet i alt 9 kristne mennesker, hvoraf 2 har krænket børn seksuelt. Derudover har jeg interviewet præster, fængselspræster, pårørende og kirkeligt ansatte, som udøver omsorg for mennesker, der har krænket børn seksuelt. Informanterne kommer fra både Danmark og Norge, og inden for begge køn og har stor spredning i alder. Dette giver en styrke i forhold til opgavens brede. Interviewene med krænkerne, er foretaget i forlængelse af afsoning. De to krænkere har bidraget på en særlig måde, i forhold til kirkens omsorg for mennesker der har krænket børn seksuelt, da de begge er kristne, både før og efter krænkelsen og har erfaret kirkens omsorg på godt og ondt. De præster jeg har interviewet har en baggrund som fængselspræster eller sognepræster. De kan se på problemstillingen fra forskellig vinkel, men tager alle udgangspunkt i kirkens omsorgen for den enkelte, derfor er det en styrke for opgaven at begge vinkler er repræsenteret. To af informanterne har både teoretisk og praksis erfaring, med at arbejde med seksuelle krænkere og har haft kontakt med mange seksuelle krænkere gennem en årrække. Disse er i 17 Justesen og Mik-Meyer, 2010, s Bryman, 2012, s

17 tillæg begge præster og kan derfor på en unik måde bidrage med input omkring kirkens omsorg for seksuelle krænkere. Her følger en forenklet oversigt over informanterne, forkortelserne bliver brugt i analysen. -Krænker 1 (K1) erkendte overgrebet inden afsoning og modtager behandling -Krænker 2 (K2) erkendte overgrebet under afsoning og modtager behandling -Pårørende (På) har problematikken tæt inde på livet og er kritisk overfor kirkens håndtering af situationen ved seksuelle krænkelser og kirkens omsorg for seksuelle krænkere -Præst 1 (P1) er præst og har gennem sjælesorgssamtaler kendskab til ca. 10 seksuelle krænkere i en kristen kontekst -Præst 2 (P2) er præst i en kirke, hvor de har inkluderet en tidligere seksuel krænker 19 -Præst 3 (P3) fængselspræst med teoretisk og praktisk tilgang til omsorg for mennesker der har krænket børn seksuelt. -Præst 4 (P4) tidligere fængselspræst med teoretisk og praktisk tilgang til omsorg for mennesker der har krænket børn seksuelt. - Frivillig diakonal medarbejder i fængslet (D1) - Ansat diakonal medarbejder i fængslet (D2) 2.9 Repræsentativitet og kvalitetssikring Denne opgave kan ikke generalisere, hvordan alle seksuelle krænkere erfarer kirkens omsorg. Det er et øjebliksbillede, der viser hvordan nogle krænkere erfarer mødet med kirken og hvordan præster i og uden for kirken erfarer mødet med seksuelle krænkere. Men da jeg ikke har fundet anden forskning om dette, er denne opgave et bidrag til forskning på dette område. Dette materiale kan andre nu have med i overvejelser omkring, omsorg for seksuelle krænkere. For at kvalitetssikre de empiriske fund og se på dem subjektivt, har jeg sendt det jeg havde valgt at bruge i opgaven til hver informant, for at sikre mig at de var indforstået med min forståelse og tolkning af interviewet. 4 ud af 9 informanter har responderet på dette. 19 Denne seksuelle krænker havde betalt for at se børneporno og derved ikke selv været aktiv handlende i overgrebet, men medvirkende til at børn er blevet seksuelt misbrugt. 17

18 3 Begrebsforståelse 3.1 Seksuelle krænkere Ved at vælge betegnelsen; seksuelle krænkere, om de mennesker der har udøvet seksuelle overgreb mod børn, har jeg valgt et ladet udtryk. Jeg vil her argumentere for brugen af dette udtryk, som betegnelse for de mennesker der forgriber sig seksuelt på børn, i forhold til Hermstads brug af udtrykket; seksuelle overgribere. Hermstad kritiserer betegnelsen seksuelle krænker flg.: Krenkelse er et verdiladet og nokså upresist ord, som beskriver følelser mer enn handlinger eller ytre realiteter. At en person er krenket behøver ikke å bety at noe galt er skjedd, det forteller først og fremst hvordan hendelsen tolkes. 20 Ved at vælge at bruge udtrykket seksuel krænkelse i stedet for seksuel overgreb, anerkender jeg at overgrebet er sket og barnets erfaring af, at en krænkelse er sket og negligerer ikke dette. Herved placeres det fulde ansvaret for overgrebet hos den, der har forurettet barnet. Dette udtryk viser min forståelse af seksuelle overgreb som krænkende, ud fra hvordan barnet erfarer overgrebet og ikke ud fra hvordan mennesket, der har udført handlingen, erfarer handlingen, da denne måske vil undskylde handlingen og negligere dette eller prøve at medansvarliggøre barnet. Dette er et valg fra min side. Ved at bruge dette udtryk, ønsker jeg også for at bevidstgøre krænkeren om, at denne har udført en krænkende adfærd gennem det seksuelle overgreb og at definitionsmagten for handlingen ligger hos det barn de har forgrebet sig imod og krænket. 3.2 Seksuelt misbrug Som udgangspunkt for at skrive opgave om seksuel misbrug, tilslutter jeg mig Fortunes forståelse af seksualitet, som noget godt og en gave der skal nydes i de rette rammer, inden for gensidighed og respekt og uden indflydelse af magt og frygt. 21 Der hvor seksualiteten bliver et middel for at udøve magt over et andet menneske, bliver seksualiteten misbrugt og handlingen til seksuelt misbrug. Min forståelse af seksuel krænkelse, tager udgangspunkt i at seksuel krænkelse er udøvelse af magt gennem en seksualiseret adfærd. Ved at bruge denne forståelse for seksuel misbrug har seksuel misbrug ikke primært noget at gøre med seksualiteten, 22 men drejer sig om en seksualiseret adfærd af et asymmetrisk magtforhold. 3.3 Seksuelt misbrug af børn FN vedtog 1989 Børnekonventionen for at beskytte alle børn basale rettigheder uanset religion, etnicitet, kultur, social status og/eller handikap. I artikel 19, stk. 1, står der flg. 20 Hermstad, 2010, s Fortune, 1999, s Fortune, 1999, s

19 States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child. 23 Af dette dokument fremgår det, at børn har ret til at blive beskyttet mod fysisk, psykisk og seksuel vold, inklusiv seksuel misbrug og udnyttelse. For at forstå samfundets forståelse af seksuel misbrug, tager jeg udgangspunkt i Fuglestved og Muncks artikel om voksne krænkere. Her defineres seksuelle krænkere med udgangspunkt i udviklingen inden for retsvæsnets forståelse af seksuel misbrug og behandlerens tilgang til seksuelle krænkere. 24 I artiklen bruger de udtrykket pædofil, om de mennesker der krænker børn seksuelle og kommer med en grundig gennemgang af forskellige typer pædofile med udgangspunkt i WHOs diagnoseliste ICD-10. Her betegnes pædofili som en seksuel afvigelse med forkærlighed for børn. 25 Fuglestved og Munck definere pædofile som flg: Ordet pædofili er af græsk oprindelse, sammensat af paidos, der betyder barn, og philia, der betyder kærlighed. Det er en tilstand, hvor en person tiltrækkes seksuelt af børn, har ønsker om seksuelt samvær med børn og eventuelt også lever disse ønsker ud i aktiv handling, dvs. pædofil adfærd. En pædofil er med andre ord noget man er, pædofil adfærd noget man gør. 26 Hermstad tilføjer, i forhold til brug af betegnelsen pædofili, at alle mænd der begår seksuelle overgreb ofte betegnes som pædofile, men at der er nogle kriterier der må opfyldes for at man er pædofil. For å omfattes av diagnosen må personene ha hatt denne preferansen sammenhengende i 6 måneder eller mer, og den må være rettet mot objekter som ennå ikke har kommet i puberteten. Det er ikke nødvendig å ha hatt sex med barn, det er tilstrekkelig å ha fantasier eller seksuelle lyster om barn. 27 Udgangspunktet for opgaven er både pædofile og ikke pædofile seksuelle krænkere. I bekendtgørelse af den danske straffeloven kap 24, gennemgås strafferammen for forskellige typer seksuelle overgreb mod børn, fra samleje til anden kønslig omgang end samleje. Her fremgår det, at besiddelse af børneporno og distribuering af dette, samt blufærdighedskrænkelse af et barn også er stafbart. I strafferetslig regi i Danmark er et barn; et barn under 15 år, hvor den seksuelle lavalder i Norge er 16 år. Der er skærpede omstændigheder hvis overgriberen har en omsorgsrelation til barnet, da er barnets aldersgrænse forhøjet til et barn under 18 år. En omsorgsrelation kan f.eks. være indad i familien til børn, børnebørn og plejebørn 23 Convention on the Rights of the Child (1989) 24 Fuglestved og Munck,2007, s.2 25 Fuglestved og Munck, 2007, s.2 26 Fuglestved og Munck, 2007, s.2 27 Hermstad, 2010, s.17 19

20 eller hvor den voksne har en undervisnings- eller opdragelsesrelation til barnet under 18 år. 28 Af dokumentet fremgår de handlinger, der går ind under betegnelsen anden kønslig omgang end samleje som flg. Handlingerne strækker sig fra befamling uden på eller under tøjet, over onani eller oral sex med barnet eller de voksne som den aktive til fuldbyrdet analt eller vaginalt samleje. Nogle overgreb består i blufærdighedskrænkende beluring under bad eller foto- og videooptagelser af barnet eller den unge. 29 Mit perspektiv, i forbindelse med kirkens omsorg for mennesker der har krænket børn seksuelt, er dét menneske der har udøvet den seksuelle krænkelse af et barn. Definition af seksuel misbrug til brug i denne afhandling bliver derfor, at seksuel misbrug er et asymmetrisk magtforhold udøvet gennem seksualiseret adfærd, på baggrund af den krænkede parts erfaring. 3.4 Behandling Der er groft sagt to forskellige behandlingsformer, den ene; kognitiv terapi, har fokus på krænkerens adfærd, mens psykodynamisk terapi har fokus på, at finde og fjerne årsagen til adfærden. I praksis bliver disse to terapeutiske metoder ofte kombineret i behandlingen. 30 Ved kognitive terapi arbejder terapeuten med klientens selvværd, forvrængninger og seksuelle afvigelser, kort sat den adfærd der ligger forud for krænkelsen. 31 Denne behandling er i flg. Hermstad den mest almindelige behandlingsform med samtaleterapi, der kan kombineres med hormonbehandling, også kaldet medicinsk kastration. Ved kognitiv adfærdsterapi får krænkeren hjælp til at ændre tankemåder og adfærd, gennem symptombehandling eller adfærdsregulering. 3.5 Omsorg Begrebet omsorg har en bred betydning og rummer både den almindelig omsorg gennem primære omsorgspersoner, som vi står i en nær relation til og professionel omsorg udøvet af uddannede personer, som har omsorg som deres profession. 32 Nogle af kerneværdierne, som er fælles for omsorg, uanset om det er den almindelige menneskelige omsorg eller kirkens diakonale omsorg er; barmhjertighed, gensidighed, respekt, ansvarlighed og evnen til at inkludere Kirken Med kirke mener jeg den universelle kirke, forstået som Jesu Kristi kirke på jorden og tænker ikke i specifikke kirkesamfund. 28 Fuglestved og Munck, 2007, s.4 29 Fuglestved og Munck, 2007, s.5 30 Fuglestved og Munck, 2007, s.8 31 Kristensen, 2009, s Fanuelsen, 2009,s Nordstokke, 2009,s.80 20

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indholdsfortegnelse. -Indledning -Rammer/metoder -Serviceloven -Tavshedspligt -Seksualitet på dagsordenen -Straffeloven -Samtykke -Overgreb/krænkelser -WHO

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien Indledning til Rådets arbejde Magt og afmagt i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien MAGT OG AFMAGT opleves utvivlsomt af alle, som har svær psykisk sygdom inde på livet, både på det personlige, det

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Gudstjeneste søndag d. 26. april 2015 Tema: Kære arbejde Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Kære arbejde Når vi hører om dem, som oplever sig

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet Mariehøns Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet - Tabu - Det som vi ikke taler om! Hvorfor er det lige så svært Op til 1700

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016

Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016 Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016 Helene Oldrup, Ph.d. Forskernetværket for seksuelle overgreb mod børn 4.9.2017 Disposition 1. Formål og baggrund for undersøgelse 2. Metode 3. Omfang

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Intro til Det gode forældresamarbejde - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde Aftenens temaer: Intro til teori og praksis i dialogen med forældrene på baggrund af Hjernen & Hjertet

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

SJÆLESORG. Blå Kors Danmark. Medarbejderkonference. Conny Hjelm, Center for Diakoni og Ledelse

SJÆLESORG. Blå Kors Danmark. Medarbejderkonference. Conny Hjelm, Center for Diakoni og Ledelse SJÆLESORG Blå Kors Danmark Medarbejderkonference 2015 Conny Hjelm, Center for Diakoni og Ledelse Recovery defineres som* 1. Unik, personlig og social proces, hvorigennem mennesker kommer sig 2. Begrebet

Læs mere

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. (Seksualitet

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i

Læs mere

Forebygger deeskalering tvang?

Forebygger deeskalering tvang? Forebygger deeskalering tvang? Foreløbige erfaringer fra et aktionsforskningsprojekt Lene Lauge Berring 1 Studiet Studiet Aktionsforskning Setting Deeskalering Tvang 2 Studiet Sammen med patienter og personale

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12. Sexologi og dermatologisk sygepleje Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.15 Program Definitioner Sexologisk opmærksomhed Motiver til sex Dermatologiske

Læs mere

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012 Og størst af dem er kærligheden Anne-May Müller 8. september 2012 Skabt til fællesskab Our main human drive is the drive for relationships Ronald Fairbairn Human connections shape the neural connections

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve.

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve. Mariehønens politik for tidlig opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb. 1. Værdigrundlag 2. Formål med politikken 3. Målgruppe 4. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Lektion 5: Professionsetik. Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse. Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20.

Lektion 5: Professionsetik. Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse. Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20. Lektion 5: Professionsetik Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20.august 13:30-15:00 Litteratur og tematikker Emne: Professionsetik Litteratur Husted, Etik

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Diakoni aktivisme eller følgagtighed?

Diakoni aktivisme eller følgagtighed? Diakoni aktivisme eller følgagtighed? Indlæg ved indvielsen af Videncenter for Diakoni og Pædagogik den 13. februar 2008 ved diakon, cand.scient.soc. Finn Pilgaard Beyer. En mand gik ned fra Jerusalem

Læs mere

Nordisk Familieterapikongres

Nordisk Familieterapikongres Nordisk Familieterapikongres Familieterapeutiske udfordringer i arbejde med børn og unge, der har seksuelt krænket et andet barn i familien. Børn og seksualitet Baggrundsfaktorer for krænkelser Reaktioner

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores 6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores bror, det handler om tilgivelse. Og der bliver ikke lagt

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient. Masterafhandling ved Masteruddannelsen i Sexologi, Aalborg Universitet

Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient. Masterafhandling ved Masteruddannelsen i Sexologi, Aalborg Universitet Forfatter: Susanne Duus Studienummer 20131891 Hovedvejleder: Birgitte Schantz Laursen Nærmeste vejleder: Mette Grønkjær Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient Masterafhandling

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere